Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Velkommen til

Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission


STÆVNING

Energiklagenævnet er den 27. februar 2013 stævnet ved KBH's byret til at anerkende, at tilladelsen til etablering af et nyt ilandføringsanlæg til Anholt Havvindmøllepark (til ca. 1,6 mia. kr) er ulovlig og ugyldig.

Duoen

Energistyrelsen og Energinet.dk har den 9. august 2012 fremkommet med yderligere oplysninger til Energiklagenævnet. Advokat Helle Carlsen (H) har frist til den 15. august 2012 kl. 15:00 at komme med bemækninger. Det er glædeligt, at Energiklagenævnet endelig spørger ind til benet; det holder hårdt med Energinet.dk.

Partshøring igen, igen...

1. klageinstans efter Lov om Energinet.dk er Energiklagenævnet.
Klima- og Energiministeriet har afleveret deres høringssvar den 13. april 2012.
Energinet.dk har afleveret deres høringssvar den 16. april 2012.
Høringssvar fra lodsejer Ejner Bomholt den 10. maj 2012.
Høringssvar fra adv Helle Carlsen den 22. maj 2012.
Høringssvar fra Klima- og Energiministeriet den 15. juni 2012.
Høringssvar ved tvangseksproprierede Sigrid Bluhme den 18. juni 2012.
Høringssvar fra adv. Helle Carlsen (H) den 20. juni 2012.
Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 26. juni 2012 kl. 15:00
Energiklagenævnet afsiger kendelse den 29. juni 2012.
Høringssvar fra advokatfirmatet Bech-Bruun den 5. juli 2012
Høringssvar ved Ejner Bomholt den 15. juli 2012
Indlæg ved Adv. Helle Carlsen (H) den 26. juli 2012
Endnu en partshøring med deadline
23. juli kl. 15:00
Energiklagenævnet forventer at drøfte og afgøre sagen
den 22. august 2012


SYV ulovlige ekspropriationer på én dag

Kommissarius har den 27. marts 2012 gennemført 7 ekspropriationer til Energinet.dks projekt, der alene har vurderet almenvellet af deres eget projekt. Statsmonpolet Energinet.dk er dokumenterbar inhabil.
Kommissarius har eksproprieret til et 220 kV landkabel vel vidende, at Energinet.dk ikke har indkøbt et 220 kV landkabel, men et 245 kV ledningsanlæg med betydelig overkapacitet. Kommissarius ønsker ikke at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse fordi Transportministeriet siger god for ekspropriationen. Kommissarius vil heller ikke lytte til lodsejerne der forsøger at dokumentere, at det intet behov er for flere transitforbindelser.Energiklagenævnet har med 1 års forsinkelse, ved Kammeradvokatens mellemkomst, genoptaget lodsejerklagerne over den ulovlige transitforbindelse. Lodsejerne nægter at modtage almisse-erstatninger for et ulovligt projekt. Vi vil have rettens ord for, at ekspropriationerne er ulovlige.
Vi vil have rettens ord for, at Energiministeriets definition af almenvellet er ugyldig.

Er Danmark et retssamfund, når ekspropriationerne gennemføres FØR Energiklagenævnet har gjort sit arbejde færdigt og Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet inden der eksproprieres løs?
Magteliten kerer sig ikke om danskerne og Grundlovens § 73. Lyt og læs P4 Østjyllands radio kl. 7:15, onsdag den 28. marts 2012. Ekspropriationerne var bestemt længe før ekspropriationsdagen. Derfor kan Kommissarius ikke være fri og uafhængig, men må være en del af den danske el-mafia.


Energiklagenævnet genoptager lodsejerklager

Energiklagenævnet har i en kendelse af 22. marts 2012 givet klagerne ret i at være klageberettigede. Det betyder, at Energiklagenævnet nu realitetsbehandler lodejerklagerne over Klima- og Energiministeriets definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning (Grundlovens § 73). Stævningen mod Energiklagenævnet og Ministeriet er sat i bero.
Energiklagenævnet forventer at afsige kendelse i juni 2012.


Partshøring igen, igen

I forbindelse med genoptagelse af klagesagen i Energiklagenævnet, foranlediget af ønske fra Kammeradvokaten, er det meddelt lodsejerne partshøring med deadline senest torsdag den 1. marts 2012. Energinet.dk har fået forlænget partshøringen med 7 dage til den 8. marts 2012. Energiklagenævnet forventes at afgøre spørgsmålet om klageberettigelse den 19. marts 2012.


Retssikkerhed eksisterer ikke inden for elområdet

Energiklagenævnet har i skrivelse af
9. februar 2012 meddelt, at lodsejernes sag om klageberettigelse genoptages. Sagen har ikke opsættende virkning, så derfor giver det IKKE mening at genoptage sagen, men er udelukkende en taktisk genistreg for at udsætte retssagen mod Energiministeriet for deres ulovlige tilladelse af 19. januar 2011.
Danmark er ikke et retssamfund.


Spørgsmål til ministeren

Den 17. februar 2012 stillede energiordfører Mikkel Dencker spørgsmål ang. nødvendigheden af et nyt landkabel til Anholt Havvindmøllepark og om det ikke er muligt at opgradere eksisterende infrastuktur?


Foretræde for Folketingets Energiudvalg

Sikkerhedsstyrelsens ulovlige ekspropriation til et 245 kV landkabel med en kapacitet på 498 MW. Energiministeriets tilladelse gives til et 220 kV landkabel med en effekt på 400 MW -ikke mere.
Dato: Den 12. januar 2012 kl. 14:00Retssag

Energiklagenævnet og Klima- og Energiministeriet er sagsøgt af foreningen m.fl. i sagen om det overflødige 245 kV kabel til Anholt Havmøllepark.
Den 5. december 2011.


Endnu en partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har bedt om endnu en bemærkning til det ulovlige 245 kV kabel, som Energinet.dk har indkøbt i strid med tilladelsen.
Deadline den 9. december 2011


Fornyet partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har videresendt Energinet.dk's mail af 26/10-2011, Energistyrelsens mail af 27/10-2011, telefonnotat af 27/10-2011 til kabelramte lodsejere. Pointen er, at Energinet.dk vil påstå, at der et fedt, om der indkøbes et 220 kV kabel eller et 245 kV landkabel og det er lige meget, hvad der står i tilladelsen!?!?
Energinet.dk's argumentation er noget forbistret sludder.
Deadline for bemærkninger er den
9. november 2011


Partshøring om evt. ekspropriation

Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden til Energiklagenævnet, men denne instans vil ikke behandle klagen og afviser den med, at lodsejerne ikke er klageberettigede!
Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden, fordi Ministeriet ikke har patent på om Lov om Energinet.dk og Grundloven overholdes, men Energiklagenævnet har åbenlyst valgt at ignorere loven.
Når Energiklagenævnet har valgt at ignorere klagen fra advokaten, så er spørgsmålet om almenvellet ikke afklaret. Sikkerhedsstyrelsen kan derfor ikke andet end afvise ansøgningen fra Energinet.dk med bl.a. den begrundelse, at Energiklagenævnet ikke har villet behandle klagen fra advokat Helle Carlsen om almenvellet.
Tilladelsen til et 220 kV landkabel er ulovlig.
Deadline for partshøring er den 26. oktober 2011.


Ilandføringskablet

til Anholt Havmøllepark er ifølge tilladelsen et uspecificeret 220 kV kabel. MEN Energinet.dk har indkøbt et 245 kV specialfremstillet ledningsanlæg,der ikke er et landkabel med de miljøfordele som kablerne giver, i Frankrig med en betydelig overkapacitet, der ifølge kabelproducenten er på 498 MW. Lederne ligger med en indbyrdes afstand på 400 mm og det betyder, at magnetfelterne er lige så kraftige som var lederne hængt op i ca. 38 meter høje master! Prisen for det ulovlige eksperimentkabel til 1,3 mia. kr. påvirker samtlige elforbrugeres regning med ca. 350 kr.


Civilstyrelsen

har den 11. august 2011 modtaget anmodning om fri proces af en stribe lodsejere i sagen om en overflødig transitforbindelse fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige (det overordnede 400 kV net). Advokat Helle Carlsen (H) har udarbejdet stævning mod Klima- og Energiministeriet for at have udstedt en ulovlig tilladelse som indebærer, at Grundlovens § 73, stk 1 (ekspropriationsparagraffen) overtrædes, da behovet for endnu en transitforbindelse IKKE er dokumenteret. Endvidere er stævningen også rettet mod Energiklagenævnet, der ikke har behandlet klagerne over det ulovlige kabel.


Endnu en udsættelse af endelig afgørelse af ilandføringskablet til Anholt Havmøllepark

Kære lodsejere: Ingen aftaler med Energinet.dk!!!!
Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk kan komme med endelige bemærkninger omkring klageberettigelse samt beskrive, hvordan hver enkelt klager bliver berørt af deres 245 kV kablet, som er 25% kraftigere end krævet! Derfor må Energinet.dk under ingen omstændigheder få nogen aftaler med lodsejerne. Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk påtager sig en betydelig økonomisk risiko med at skulle fjerne alle kabler m.m. fra landskabet ved at lægge et kabel ud uden at have fået lodsejernes accept. Energinet.dk er desperate for at få aftalerne i hus, og det må ikke lykkes. Endelig afgørelse af Energiklagenævnet ventes omkring medio juli 2011.
Forberedelserne til en domstolsafgørelse er igang. Advokat Helle Carlsen (H) vil føre sagen for forurettede Sigrid Bluhme m.fl. Retssagen skal føres mod den totalt ubrugelig tilladelse, som Klima- og Energiministeriet er ansvarlig for. Ministeriet ønsker ikke at foretage beregninger på, hvad det koster at bruge en fuldstændig ubenyttet 2x170 kV transitforbindelse på Djursland. Desuden indeholder tilladelsen ikke en beskrivelse af designerkablet, som Energinet.dk udruller ulovligt og uden en gyldig aftale med de berørte lodsejere. "Ikke en tomme jord til det projekt"


Hvis en tillalelse

har som konsekvens, at en borger bliver væsentligt, individuelt berørt heraf, vil denne borger have klageadgang, uanset om borgernes interesser generelt eller konkret indgår i de hensyn, som Klima- og Energiministeriet skal varetage i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.
Denne klageadgang skal Energinet.dk respektere og derfor bør arbejdet med at indgå såkaldte frivillige aftaler stoppes straks.


Energinet.dk

stævnes af Regulerkraftværkerne og samtidig klages til EU over konkurrence- forvridende udvikling. Foreningen BRD ved Bjarne V. Averhoff mener deres investering på 400 mill. kr. er tabt. Markedslukning på Sjælland.25/3-2011


Opsættende virkning

medfører, at etablering af et projekt sættes i bero, indtil der er truffet en afgørelse af ankeinstansen. Opsættende virkning skal søges af advokat.
Der er søgt om opsættende virkning i sagen om den ulovlige tilladelse til 220 kV kablel-forbindelsen til Anholt havvindmøllerne.


Foretræde

for Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 17. marts 2011 ved Sigrid Bluhme. Mødt var 5 medlemmer af udvalget, heraf to politikere, der er valgt på Djursland. Læs indlægget af samme dato.


Dansk Energi

ytrede på et foretræde d. 24/2-2011 for Det energipolitiske Udvalg ønske om en omdefinering af 132/150 kV-nettet, så det fremover kan opfylde kravene til et distributionsnet.
Kommissionen slår fast, at der skal være en klar ejermæssig adskillelse af de regionale transmissionsselskaber.
L 87 UDLØSER IKKE AUTOMATISK ET KRAV OM AFSTÅELSE AF TRANSMISSIONSNETTET TIL ENERGINET.DK, SOM DANSK ENERGI GAV UDTRYK FOR PÅ FORETRÆDET, understregede Lykke Friis.


Ekspropriation og erstatning

Energinet.dk påstår, at der kan eksproprieres til et ulovligt projekt med henvisning til § 18 i Stærkstrømsloven. Den hedder:

"§ 18. Når almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges."


Energiklagenævnet

har den 15. februar 2011 fået tilsendt en klage over Klima- og Energiministeriets meddelelse af tilladelse til bygning af ilandføringsanlæg for Anholt Havmøllepark af 19. januar 2011.
Medierne og de politiske ordførere er samtidig gjort opmærksom på klageskriftet.Uvildig dokumentation

En af landets højeste ekspertiser inden for stærkstrøm udtaler sig om de ubenyttede kabler på Djursland.
170 kV transitkablerne på Østdjursland har ved middelværdi en strømbelastbarhed på 778 A og dermed en udregnet belastbarhed på 448 MW . Siden år 2000 har denne kapacitet ikke været udnyttet. Lodsejerne vil gå rettens vej, hvis ikke Energistyrelsens godkendelse ophæves.
Energinet.dk og N1's påstande lyder på en varig belastning på kun 445 A og en overføringsevne på 240 MW og dermed er der for lidt kapacitet i højspændings-kablerne.
I Energinet.dks anlægsplan 2006 er et sammenligneligt kabel-anlæg med en opgivet strømkapacitet på 750 A. Poul Erik Pedersen, Energinet.dk, skriver for El-QA møde d. 10.03.2008, at der kalkuleres med strømme på 775 A - 885 A ved brug af 170 kV kabler.
I Energinet.dk's præsentation (2008) omkring åben og sluttet skærm kan kapaciteten øges med ikke mindre end 10- 20 % ved at lave en såkaldt Crossbonding.
NKT's produktkatalog omtaler selv strømme ved varig belastning i jord baseret på en nedgravningsdybde på 0,7 meter på 745 -810 A afhængig af skærmkobling
Selvfølgelig har NKT i samarbejde med ejerne Midtjyske Net A/S lagt 170 kV-kablerne på Djursland sådan, at de udnyttes bedst muligt.
Selvfølgelig er kablerne indkørt til at levere den kapacitet, de er indkøbt til. Energinet.dks påstand om, at kablerne ikke virker, er helt uvirkelig.
Det her er manipulation og misinformation af offentligheden, politikerne, embedsværket og lodsejerne.
Det er en sag, der lugter langt væk!Sort dag for demokratiet og retssikkerheden

Den 19. januar 2011 godkendte Klima- og Energiministeriet et 85 km langt 220 kV transtit vekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige. Godkendelsen mangler alle de nødvendige beregninger for dokumentation af behovet ligesom det bare "skønnes" at alternativer ikke er samfundsøkonomiske ansvarlige. Et skøn og en beregning er ikke sammenlignelig, der skal beregninger til i begge tilfælde. Desværre for demokratiet, så har Energinet.dk sikret sig mod en hurtig domstolsbehandling, idet sagen først skal rundt om Energiklagenævnet. Styrelserne har totalt overtaget godkendelserne fra politikerne, fordi sagerne er for komplicerede til at poltikerne kan sætte sig ind i tidskrævende gennemlæsninger af ansøgninger og godkendelser.


Retssag

burde kunne indledes mod Klima- og Energiministeriet, når Energistyrelsen har godkendt Energinet.dks ilandføringsprojekt fra Anholt Havmøllepark til Trige. Men for at minimere retssikkerheden, kan retssagen først indledes, når Energiklagenævnet har udtalt sig. Klagebehandlingstiden i Energiklagenævnet er ikke under 4 måneder.


Inhabil

AKTINDSIGT afslører, at Energinet.dk ønsker at få transmissionsbevilling til
150 kV nettet. Energinet.dk har opfordret Energistyrelsen til at ændre lovgrundlaget til bevillingsretten til 150 kV-forbindelserne med det formål at få store transitindtægter i forbindelse med havmølleparken Horns Rev 2.
Det er et forhold, som Klima- og Energimisteren og Energistyrelsen har kendt til siden februar 2008.
Energnet.dk er INHABIL, når selskabet peger på en løsning, der fremover vil give selskabet store transitindtægter fra Anholt Havmøllepark.
Energistyrelsens praksis er godkendelse af ALLE ansøgninger fra Energinet.dk/de systemansvarlige, og her er det underordnet om behovet er dokumenteret som en ellers ufravigelig forudsætning for et kabel- eller et luftledningsprojekt.
SKYLDEN peger først og fremmest på politikerne og de ministerier, der blåstempler alle disse unødvendige investeringer.


Foretræde for

Det energipolitiske Udvalg tirsdag den 9. november 2010 med advokat Helle Carlsen (H) som leder og med kabelramte Sigrid Bluhme som bisidder. Af udvalgets i alt 15 medlemmer var mødt 12, idet et medlem kom for sent og var mest optaget af at sende SMS'er og tale med et andet fremmødt medlem i stedet for at lytte til Helle Carlsens gennemgang af monopolet Energinet.dk's tilsidesættelse af grundlaget for at føre transit-strømmen i land fra Anholt offshore møllerne.


Foretræde for

Miljø- og Planlægningsudvalget onsdag den 21. april 2010 med Sigrid Bluhme som leder med bisidder. Formålet med foretrædet er at få landspolitikernes hjælp til at sikre, at eksisterende transitkabler bliver brugt i stedet for et helt nyt anlæg, der strider mod folketingsbeslutningen om, at Anholt Havmøllepark skal være "samfundsøkonomisk billigst" og "placeringen ikke kræver egentlige netforstærkninger på land."


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 15. april 2010 med Poul Erik Morthensen som leder samt Brian Guldager Iversen og Sigrid Bluhme. Ellen Trane Nørby (V) spurgte flere gange ind til fremtidens jævnstrøms-teknologi, HVDC VSC, som i vore nabolande anvendes til ilandføring af el fra havmølleparken Borkum 2 og som bruges til transport af el over lange afstande.


Tjele - Kassø

Energinet.dk skal dokumentere med tørre tal, at den nye luftlinje er nødvendig af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og IKKE nødvendig af hensyn til eksporten af vindel. Sådan en dokumentation foreligger ikke. Derfor er linjeføringen en grov overtrædelse af dansk lov. Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt masterne IKKE bygges?


Tjele - Kassø

Vejen Kommune er den første kommune i Danmark, der på sine borgeres vegne forlanger, at Energinet.dk skal dokumentere, at Den Midtjyske Elmotorvej er begrundet i et forsyningsmæssigt behov. Dette er en milepæl, som forhåbentligt vil få flere kommuner til at forlange en dokumentation for behovet, inden der sættes ind med kommuneplantillæg m.m.
Haderslev Kommune er den anden kommune, der også siger NEJ til kæmpemasterne.


Formål

  • Påvirke myndighederne, så al el-transmission i Danmark foregår således, at befolkningens sundhed tilgodeses på bedst mulig måde. (jævnstrømskabler)
  • Beskytte miljøet mod skæmmende elmaster og andre unødvendige installationer.
  • Arbejde mod det mål, at al el-transmission skal foregå i jordkabler. Transitstrøm skal fremføres via jævnstrømskabler.


ALLE BORGERE,

der føler et overgreb/ urimeligheder fra elbranchen, har mulighed for at komme til orde på denne hjemmeside. Skriv til: anneboesen36@yahoo.dk eller sigrid.bluhme@nrdn.dk


Anholt Havmøllepark

I ARKIV under linket 'Anholt Havmøller' findes dokumenter vedr. lovgrundlag, ansøgninger, godkendelser, tekniske data, behov m.m. Advokat Helle Carlsen (H) er sat på sagen fra dag ét med henblik på at få omgjort projektet eller at rejse en sag ved domstolen mod Klima- og Energiministeriet/Energistyrelsen og Energinet.dk. Norddjurs Kommune behandler Energinet.dks ønsker, som om alle godkendelser er på plads. Energinet.dk har, selvom selskabet indkøber både søkabel og et nyt landkabel mens VVM-redegørelsen er i offentlig høring, end ikke indsendt en ansøgning til de mange indkøb. Norddjurs Kommunes behandling af sagen om et kommuneplanstillæg stærkt kritisabelt, fordi Kommunen ikke vil interessere sig for andre oplysninger end bygherrens.
Norddjurs Kommune ønsker ingen dokumentation for behovet af et nyt projekt til 1,3 mia. kr. vel vidende, at der kun er ét projekt der undersøges, bygherrens, og som Energinet.dk vil få de fremtidige transitindtægter fra!!!!!!
Hvem sagde, at Energinet.dk er inhabil?


Magnetfelter

Udbredelsen af magnetfelter er unaturlige for den menneskelige organisme. Derfor er det som udgangspunkt farligt, indtil andet er bevist. I USA forsvinder bierne af uforklarlige grunde, men for biavleren ligger svaret selvfølgelig i udbredelsen af den udsendte stråling fra vekselstrøm bl.a.
Vore nabolande har grænseværdier på 0,4 mikrotesla for vekselstrøms-forbindelser og det er en begyndende erkendelse af, at elektromagnetisk stråling fra højspændingsforbindelser er FARLIGT for den menneskelige organisme.
Læs om baggrundsviden i denne grundige hjemmesiden:
http://helbredssikker-telekommunikation.dk/

Epidemiolog Samuel Milham har skrevet bogen: Dirty Electricity. Den giver videnskabelig baseret baggrundsviden om, hvordan vekselstrøms elforsyning kan være skyld i mange af vor tids "livstils-sygdomme".
Den forklarer, hvilke kneb myndighederne bruger for at dække over problemerne.


Nyanskaffelse

Foreningen har anskaffet en magnetfeltmåler, der viser udbredelsen af felterne målt i mikro Tesla med én decimal. Gratis for medlemmerne, men alle borgere, der ikke har tillid til Energinet.dks målinger (kommer sædvanligvis når ledningen er ude af drift) kan benytte sig af tilbudet.


Møde i Allingåbro

den 9. december 2009 om ilandføringsanlægget fra Anholt Havmøllepark. Til stede var Helen Rosager og Mette Behrmann fra Norddjurs Kommune og Marian Kaagh og Jens Christian Hygebjerg fra Energinet.dk samt Sigrid Bluhme (kabelramt af nyt 220 kV kabel få meter fra stuehuset) med bisidder.
Norddjurs Kommune skriver i deres beslutningsreferat d.14/12-2009:
"Konkret lovede Jens Christian Hygebjerg at undersøge de eksisterende kablers overføringsevne". Det betyder, at Energinet.dk's top kræver et nyt kabel til 1,3 mia. kr. uden at undersøge eksisterende kablers kapacitets muligheder.!!!!Ja, og elforbrugerne betaler til monopolet uden nogen form for dokumentation for behovet for et nyt kabel.


BOGPROJEKT

I ARKIV findes 26 link til lodsejernes mening om HØJSPÆNDING


Sag 525/2007

Dom afsagt den 26. juni 2009
Energinet.dk
taber erstatningssag i Højesteret.
Erstatning
for "Naboretslige gener"på 3,8 mio. kr. (strålingsfare og visuelle gener)


Møde

på Varde Rådhus
mandag den 21. sep. 2009
med Hans Chr. Thoning MF


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg
torsdag den 16. april 2009Nyttige links

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/kontakt-os.aspx
www.global-alarm.dk
www.ehsfri.dk
Politikerlede med indlæg resort@ofir.dk
Uafhængig advokatfirma:
David Rubin (H)
MAQS LAW FIRM
Pilestræde 58
DK-1112 København
www.maqs.com

Sidste nyt


Cape Town – mangel på vand kan føre til konflikter, krige, hungersnød og flere flygtninge!d. 8/2-2018
Kategori: Thorium
Problemet skulle have været løst for mange år siden – med familieplanlægning – for 100 personer bruger nu engang dobbelt så meget vand som 50 personer. Den store befolkningstilvækst er grunden til det større vandforbrug, som også er steget pga. flere daglige bade, pools, vanding af golfbaner m.m. Man skal indføre familieplanlægning – og vand kan genbruges, selv urin kan drikkes igen efter filtrering. En viden der er skabt ved rumprogrammer, hvor vand skal genbruges.

Afsaltningsanlæg af havvand bliver nødvendigt mange steder, hvilket allerede anvendes i nogle rige arabiske lande, for det er dyrt og kræver megen energi. Det er derfor nødvendigt at skaffe rigelig, billig og stabil energi, hvilket vindmøller ikke kan levere. Vindenergi dækker i dag kun ca. 0,8% af den globale energi. Vindmøller er dyre – også i drift, og skal have back-up, da de ikke producerer el ca. 100 dage om året. Man kan heller ikke anvende vindkraft i rumfarten med små vindmøller sat på raketterne. Solenergi er bedre, ødelægger ikke landskabet og anvendes i rumfart. Som backup satser man udover bioenergi på gas, men gas udleder CO2 – dog kun halvdelen af kul. Der bruges i EU mange penge på at installere rør til fordeling af gas – bl.a. fra Rusland.

Vor civilisation er afhængig af rigelig, billig og stabil energi, og i dag er det nødvendigt at inkludere kernekraft, som kunne dække det globale energibehov og erstatte de fossile brændstoffer. Der forskes og udvikles kernekraft med thorium, som kunne løse verdens energibehov i over 1000 år. Samtidig vil thorium ikke efterlade det problematiske affald, som har skabt problemer med uran.

2,4 mia. mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand, og ca. 700 mio. mennesker lever i ekstrem fattigdom. Overbefolkning øger problemerne og kan føre til konflikter, krig, sult og død. Problemet med overbefolkning kan løses med familieplanlægning. Overbefolkning er i dag det største problem, og mange andre problemer vil være lettere at løse uden så mange mennesker.

I Biblen (Johannes’ åbenbaring) er Verdens Endeligt beskrevet som Apokalypsen – 4 ryttere rider på en hvid, rød, sort og bleg hest og skal symbolisere krig, erobring, hungersnød og død. Vi bør vende udviklingen og stoppe de fire ryttere, der ødelægger livet for mennesker på jorden!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 8. feb. 2018

https://denkorteavis.dk/2018/mangel-paa-vand-kan-foere-til-konf..
Vis mere

RED Jorden, så vi ikke er nødt til at finde en anden beboelig planet!d. 17/1-2018
Kategori: Thorium
''I 1517 reformerede Martin Luther den kristne kirke og mente, at det iflg. Biblen ville være Verdens Ende om 500 år (2017)! Det skete ikke, men flere steder på Jorden vil blive ubeboelige, hvis vi fortsætter vor nuværende levevis. Iflg. den eng. fysiker Stephen Hawking vil menneskelige aktiviteter resultere i en global opvarmning, der kan gøre Jorden ubeboelig om 100 år. NASA o.a. forsker i rumfart for at finde en planet, hvor man kan overleve som menneske.
De menneskeskabte aktiviteter med udledning af drivhusgasser i atmosfæren skaber en global opvarmning, der får havvandet til at stige, så lavtliggende områder vil ’drukne’. Opvarmningen vil også give mere regn, så grundvandet stiger, hvilket allerede sker i Danmark. Det betyder, at landmænd ikke kan dyrke den ’vandfyldte’ jord, hvilket går ud over fødevareproduktionen!
Hvis vi skal bekæmpe den globale opvarmning, der er ved at ødelægge vor Jord, er vi nødt til at bruge kernekraft som thorium, der kan erstatte alle fossile brændsler Der er flere thorium ressourcer end kul, olie og gas til sammen – tilstrækkeligt til et globalt energiforbrug i over 1000 år. Fysikeren Niels Bohr, der var med til at udvikle atombomben, mente, at en så stor kraft burde kunne anvendes til fredelige formål, men modstanden mod kernekraft er stadig stor. Mange mennesker er mere bange for kernekraft end for en global opvarmning, der kan gøre jorden ubeboelig?
Det er nødvendigt at bremse den globale opvarmning. Vi skal alle tage ansvar og starte i nærområdet. Det er ikke godt at overbefolke Danmark og Verden, for mange flere mennesker resulterer i mere forurening og udledning af CO2 og kan være med til at gøre jorden ubeboelig.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 17-01-2018
Vis mere

Naboer jubler: Slut med højspænding på masterd. 10/1-2018
Kategori: Mastemodstandernes ABC
''Strækningen på i alt 50 kilometer luftledninger mellem Struer og Bedsted i Thy er del af en plan om kabellægning af 150 kilovolt-nettet i Nordvestjylland.

-Vi er i gang med at grave kabler ned på strækningen. I løbet af efteråret begynder vi så at fjerne 33 kilometer højspændingsmaster og luftledninger mellem Bedsted og Nors, fortæller hovedprojektleder Svenn Rye fra Energinet.''

Bemærkninger:
Energinet.dk kabellægger mastesystemer på 150 kV og det er glædeligt.
Men hvordan går det med kabellægningen af 60 kV mastesystemet, som de lokale elselskaber har ansvaret for? Disse master med tilhørende luftledninger er særdeles synlige mange steder i Jylland.
Hvorfor er kabellægningen af 60 kV masterne i det åbne land nærmest gået i stå?
Er der nogen, der har indsigt i elselskabernes planer for kabellægning af 60 kV masterne, der ikke er nær så omkostningstunge som mastesystemer på 150 kV?
Vis mere

Energipolitik: Politiske beslutninger bør baseres på fremtidens udfordringer i stedet for nutidigt behov!d. 12/12-2017
Kategori: Thorium
''Vi tager ikke krystalkuglen i brug men baserer ofte politiske beslutninger ud fra nutidens behov. Der er bestilt 27 dyre kampfly, men man tænkte ikke på, at fremtidige krige måske vil blive udkæmpet med droner i stedet. De bestilte kampfly er desuden så støjforurenende, at folk nær flyvestation Skrydstrup måske skal ’evakueres’. Det holdt man hemmeligt i 2 år!

Nu vil man lægge et kabel fra Danmark til England for at overføre el fra vindmøller, for når vinden ikke blæser i Danmark, blæser det måske i England. Det kan være usikkert med vindforhold, så der skal stadig være backup energi til vindstille perioder. Elkablet koster 11 mia. kr. og vil først give en fortjeneste i 2040. Der blev ikke kigget i krystalkuglen, for da vil vindmøller måske være yt.

Man kan i dag ikke lagre vindenergi men satser på store batterier, og Tesla er i gang med et stort anlæg i Australien. Hvis man ikke finder nye typer batterier, vil ressourcerne til dem af bl.a. kobolt og grafit blive udtømt. Der bruges i dag et stigende antal batterier – selv til kunstige stearinlys!

Den forhenværende amerikanske energiminister og Nobelpristager i fysik Steven Chu har udtalt, at der er olie og gas til 50-100 års forbrug, men brugen af dem vil medføre endnu større klimaændringer, så man er nødt til at bruge energikilder som sol og vind eller kernekraft, som stadig har problemer med bl.a. affald. Det er derfor vigtigt at kunne håndtere det radioaktive affald og støtte den danske forskergruppe Seaborg Technologies, der arbejder på at skabe en thoriumbaseret waste burner (affaldsbrænder) til at omdanne det gamle uranaffald til ren energi. Thorium har desuden den store fordel, at ved brug efterlades kun lidt affald (ca. 2%) i modsætning til uran (ca. 98%). Der er thorium ressourcer til over 1000 års globalt energiforbrug – en stor del i Grønland.''
Den Korte Avis, 12-12- 2017 af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Vis mere

Det er utopi at tro, verdens energibehov kan dækkes af ustabil vind- og solenergi!d. 19/10-2017
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen skriver i DKA d. 19. okt. 2017 blandt andet:
''Der bruges stadig meget kul i verden, og 7. okt. 2017 var der demonstrationer i Australien mod oprettelse af en ny kulmine i Queensland, hvilket betyder mere CO2 udledning og skader verdens største koralrev Great Barrier Reef. 30% af korallerne er døde. Årligt indbringer turismen til Great Barrier Reef 30 mia. australske dollars – og beskæftiger ca. 64.000 personer direkte eller indirekte.

Ingen kan være imod ren sol og vind. Men selve produktionen er ofte uren og omtales aldrig. Omkostninger til såkaldt CO2 fri energi bør inkludere alt fra produktion til skrot. Problemerne omtales nødigt, som da folk blev syge af giftstoffer, der blev brugt under produktion af vindmøller. Alle omkostninger bør nævnes, og problemerne løses. Der skal være mere åbenhed. Det er også mærkeligt, at Københavns energiselskab HOFOR opsætter vindmøller i Jylland og andre steder for at gøre hovedstaden CO2 neutral. Københavns Kommune har som mål at blive CO2 neutral i 2025 og forsøger at gøre det ved at investere og genere andre steder end København!

Vindindustrien har været aggressiv og opnået fordele med deres forbindelse til Christiansborg. Der er så mange penge i vindindustrien, at den betaler millioner til folk for ikke at klage over støjen og køber ejendomme for at opstille vindmøller. Skatteborgernes penge cirkulerer. Energiordførerne på Christiansborg burde læse: Besat af vind – skyggesider af en grøn industri af Peter Skeel Hjorth og VESTAS – Verdensmester for enhver pris af Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen.''

Bemærkninger: I følge Australsk TV (Perth udgaven) er man ikke imod sol og vind, men borgerne kan ikke betale store regninger til en lobby, som ikke gavner ret meget og som mange australier ikke har råd til at betale. Derfor vil Australien fortsat satse på den mest konkurrencedygtige energiform.
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Kategori: Thorium
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Kategori: Thorium
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Kategori: Thorium
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Slut med luftledninger i det nordvestjysked. 4/9-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
''Strømmen er slukket på den sidste 10 kV-luftledning hos Jysk Energi, der har investeret cirka 700 mio. kr. i kabellægning for at styrke leveringssikkerheden til erhvervsliv, familier og turister. Lemvigs borgmester roser selskabet for at udvikle i stedet for at afvikle.''

Bemærkninger: Er Nordjylland mon ikke det sidste sted i Danmark, hvor kabellægning af lavspændingen stadig er aktuel? Hvornår bliver man færdig med at kabellægge 60 kV ? Den er omfattet af samme lovgivning, som 10 kV systemet.

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2017/September/17_09_01..
Vis mere

Energirevolution med thorium er på vej i Holland! Hvad med Danmark?d. 24/8-2017
Kategori: Thorium
Verdens første thorium reaktor – siden 1970 – bliver nu testet i Holland.
Der forskes i thorium energi overalt i verden. Norge er langt fremme, og Holland er nået så langt i forskning og udvikling, at man kan begynde reaktorforsøg (tests), inden det for alvor går i gang.

Mange lande vil følge efter for at skaffe ren energi til erstatning for de CO2 udledende fossile brændstoffer, der kan resultere i en global opvarmning. Udviklingen, som NRG i Holland har sat i gang, øger konkurrencen om at komme hurtigt på markedet i lande som Indien, Kina, Indonesien o.a. I USA kan præsident Trump måske forhale udviklingen af hensyn til arbejdspladser i bl.a. kul- og olieindustrien, men de fleste amerikanere vil nok hellere bremse den globale opvarmning.

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Europa er med NRG i Holland gået ind i kapløbet om thorium energi, og endelig sker der noget, der kan løse problemerne med verdens klima, miljø og fattigdom. Det har været længe undervejs, men nu kan man i Holland gå i spidsen for en ny æra på energiområdet. Det er det fantastiske gennembrud, verden har ventet på!

Det nye energiforlig, som skal forhandles i det danske folketing her i efteråret, bør inkludere kernekraft med thorium, hvilket man hidtil har afvist uden anden grund end idealistiske holdninger, der kører i den gamle rille: Hvad skal væk, Barsebäck! Hvad skal ind, sol og vind! Ved folketingsbeslutningen i 1985, at Danmark ikke skulle have atomkraft, var der tilføjelsen ”med den nuværende teknologi” – og ny teknologi med thorium har ikke de samme problemer som uran!

Det hollandske NRG’s gennembrud på thorium området burde være breaking news for aviser og medier, som interesserer sig for miljø og klima!

Link til artiklen, der er bragt i Den Korte Avis d. 24. august 2017 Af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Verdens ressourcer kan ikke længere dække verdens behov!d. 15/8-2017
Kategori: Andet
Vi bliver ca. 10.000 flere mennesker på jorden hver time – årligt ca. 80 mio., hvilket næsten svarer til Tysklands befolkning. Der er grænser for vækst, og da vi med vor pesticid behandling af afgrøder er ved at udrydde bierne, vil fødevareproduktionen formindskes og resultere i mindre mad til flere mennesker. Når bierne er væk, hvem skal så bestøve blomster og afgrøder? Et sted i Kina forsøger man med menneskehånd, og i USA har man kørt rundt med bistader fra mark til mark. Pesticider og anden gift er stadig i brug, for penge og økonomi er vigtigere end mennesker og miljø!

http://denkorteavis.dk/2017/verdens-ressourcer-kan-ikke-laenger..
Af Jonna Vejrup Carlsen. Den Korte Avis (gratis netavis)

Bemærkninger: I Danmark er det allerede svært at holde liv i bierne, dels pga warroa miden og dels pga sprøjtegifte, som er umådelig giftige for bierne, når de bruges i kombination.Uden bier på Jorden, vil mængden af fødevarer reduceres i et omfang, at racen mennesket stort set er en saga.
Vis mere

Mørkelygte i vindmølle-regnskabd. 14/8-2017
Kategori: Andet
Tårerne presser sig på, når man læser om Danmarks Vindmølleforenings problemer. Vindenergi skulle fjerne behovet for atomkraft, give billig grøn strøm, fremme eksporten, udkonkurrere fossile brændsler samt gøre Danmark til foregangsland, så resten af verden kunne bidrage med grøn energi.

I dag har vi så mange vindmøller, at overproduktion af strøm på det nordiske marked betyder, at prisen er så lav, at støtte synes påkrævet. Samtidig betyder den lave markedspris, at vindmølleejerne af skræk for havari, efter at støtteperioden er ophørt, bliver nødt til at sælge møllerne til Italien.

Efter salg kan projektmager nu opstille nye større møller, der igen skal have støtte. Udover høj støtte i hele møllens levetid ønsker industrien nu kabler til Italien, så den kan opnå højere markedspriser.

For at forstå noget af ovenstående kræves en mørkelygte. Det sparer også strøm.

Berlingske 14 08 2017
Af Peter Prinds, Christiansfeld
Vis mere

Klimabalance er tippet overd. 10/8-2017
Kategori: Thorium
Klimabalancen er tippet over til den forkerte side. Temperaturer op til 40 grader; betyder flere skovbrande, tørke og oversvømmelser. Et forøget brug af aircondition vil fordoble elforbruget. Verdens politikere snakker, men gør ikke nok for at stoppe befolkningstilvæksten og brugen af fossile brændstoffer. De lover at handle i 2030 eller 2050, og så er det for sent.

Verdens biodiversitet er i stor fare, og der går dagligt mange arter til grunde. Sol og vind vil aldrig kunne levere tilstrækkelig energi til kloden.

Frankrigs nye præsident Emmanuel Macron har netop valgt Nicolas Hulot som miljøminister. Han lover at lukke alle kulkraftsværker i 2022 og er gået i gang med at lukke alle 59 atomkraftværker for at erstatte disse med Thorium-kraftværker, der skal skabe den meget stabile energiforsyning, som vi har behov for i fremtiden.

Den seneste udvikling, hvor klodens klimabalance er tippet over, er en forbrydelse med mennesker og dyr, fordi vore politikere ikke har taget ansvar og handlet i tide.

Nordjyske Stiftstidende 10 08 2017
Af Thure Barsøe-Carnfeldt
Vis mere

Skovbrande hærger og isen smelter på Grønland – det ender galt, hvis vi ikke gør disse to ting!d. 1/8-2017
Kategori: Thorium
Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

Den globale opvarmning kan kun bremses ved kernekraft (der ikke kan bruges til bomber)
Der skal i fremtiden bruges endnu mere energi, og samtidig skal de miljømæssige problemer løses, hvilket kun kan ske gennem avanceret teknologi – og et frit marked, da økonomien spiller en stor rolle. Kernekraft med thorium som brændsel kan opfylde behovet for rigelig og billig energi, så man i stedet for de fossile brændsler kan bruge thorium, som allerede blev udviklet i 1960erne i USA – men stoppet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne bruges til bomber, som uran kunne.

Robert Hargraves: Thorium energy cheaper than coal.

Ustabile energiformer som sol og vind kan kun supplere og leverer i dag kun et par procent af den globale energi, så drømmescenarier om vind og sol er fremkaldt af naive mennesker, der ikke vil se fakta i øjnene. Heller ikke biobrændsel er CO2 neutral. Iflg. afdøde professor i geologi på KU, formand for den danske atomenergikommission Henning Sørensen kunne thorium kernekraft have dækket verdens energibehov i år 2000, så vi ikke havde haft de nuværende klimaproblemer.

Det er ikke kun i Afrika, at der er et overskud af mennesker, som emigrerer, da der ikke er arbejde eller mad til alle. I dag er de fleste lande overbefolkede og ikke længere bæredygtige. Japan har dog en nedgang, men landets nuværende indbyggertal på 126 mio. er langt over tallet i 1950 med 83 mio. mennesker. I 1950 var verden bæredygtig med 2,5 mia. mennesker – nu 7,6 mia.

Hvis man vil bremse den globale opvarmning, skal der handles nu!
Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at de politiske ledere ikke gør mere for at bremse den globale opvarmning. Med deres tøven er de medskyldige i, at der i fremtiden vil dø millioner af mennesker af sult, forurening og pga. den globale opvarmning. Det er folkemord i moderne udgave.

Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

http://denkorteavis.dk/2017/isen-smelter-pa-gronland-og-skovbra..

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, Den 1. august 2017
Vis mere

ENDRUP-IDOMLUND: FORSTÆRKNING AF ELNETTETd. 19/7-2017
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Energinet planlægger at erstatte en eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.
Bemærkninger:
Energinet.dk har som opgave at kabellægge samtlige 150 kV forbindelser, men det ser ud til, at statsselskabet har sin egen måde at kabellægge på: At bygge nye overflødige el-motorveje og så skrotte de ellers funktionsdygtige 150 kV - forbindelser!!!
Planlægningen af 'Den Vestjyske El-motorvej' blev skrottet efter voldsomme protester i 90´erne, men nu vil Energinet.dk igen forsøge at plastre Jylland til med nye luftbårne el-motorveje. Loven foreskriver, at behovet skal dokumenteres i et behov for danskernes forsyningssikkerhed, men det kunne man ikke i 90´erne og det kan man heller ikke i dag.
Regningen for nye transit-muligheder betales af de i forvejen hårdt beskattede elforbrugere.
Energinet.dk er et politisk organ og jeg kan kun sige: ''Politik er råddent''
Link til Energinet.dks planer:
https://www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endru..
Vis mere

Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrupd. 19/7-2017
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 19 07 2017
Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrup.
Det er en kendt sag, at Energinet ønsker at opføre en ny 400 kilovolt højspændingsledning mellem Idomlund ved Holstebro og ned til Endrup, og det har for længst udløst voldsomme protester fra borgere i nabokommunen Varde.

I Endrup er man ligeså lidt begejstret, hvilket har affødt et brev fra borgmester Johnny Søtrup (V) til Energinet, hvori han beder selskabet om at skåne landsbyen for yderligere gener ud over dem, der allerede er en realitet i forbindelse med opførelsen af den store nye højspændingsstation ved Endrup.

"... borgerne i Endrup er meget generet af dels transformatorstationen, der er blevet opført ved Endrup, og ikke mindst de mange luftledninger, der er ført til transformatorstationen. (…) I forlængelse heraf skal jeg på det kraftigste opfordre til, at Energinet.dk finder en løsning til de kommende ledninger, der generer lokalbefolkningen mindst muligt. Helst så jeg, hvis der kunne findes en løsning, hvor ledningerne nær Endrup blev kabellagt", skriver Johnny Søtrup blandt andet til Energinet med kopi til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Der er dog ingen kære mor, hvis det står til ministeren og et Folketings-flertal. Sidste år skrottede regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalen fra 2008 om, at al fremtidig højspænding skal i jorden.

Borgmesteren har ikke fået svar på sit brev til Energinet. dk endnu, men ifølge Christian Jensen, chefprojektleder hos Energinet er det undervejs. Der vil dog hverken være løfter eller det modsatte i svaret. ”Vi vil svare, at vi som altid inddrager dem, som kan blive berørt af nye anlæg, og vi går selvfølgelig i dialog med både lokale myndigheder og enkeltpersoner, som kan blive berørt, for sammen at finde den bedst mulig løsning. Den vil ikke altid blive bedømt som godt nok, det ved vi godt,” siger Christian Jensen.

Han slår dog konkret fast, at det ikke kommer på tale at grave hele linjeføringen ned, og at det heller ikke vil ske på lange strækninger.
Vis mere

Nedfalden 60 kV højspændingsledning standsede togened. 28/6-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
En nedfalden højspændingsledning med 60.000 volt øst for Vinderup betød, at togtrafikken mellem Struer og Skive var indstillet i fire timer tirsdag aften.

(…) Da højspændingsledningen var lige ved jernbanen, var der risiko for, at den kunne røre skinnerne, og derfor fik man hurtigt advaret banestyrelsen, der indstillede togene mellem Struer og Skive.

- Ellers var det en rolig opgave for os. Vores opgave i sådan en situation er at spærre området af, holde øje med at ingen kommer for tæt på og sikre, at der ikke opstår farlige situationer, siger indsatsleder Morten Gräs Jensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen.

- Efter der var slukket for spændingen, så vi efter, at der ikke var ild i noget, og så kom elselskabet og satte højspændingsledningen på plads, siger indsatslederen
Dagbladet Holstebro-Struer 28 06 2017

Bemærkninger:
Kabelhandlingsplanen fra 1995 af eksisterende 60 kV luftledninger er forlængst afløst af planer UDEN kabellægning af 60 kV luftledningernettet.
Når vores elregninger er forsynet med op til 70 % afgifter, så er det et folkekrav af få noget for pengene: Kabellægningsplaner for alle luftledninger under 150 kV, mindre kan ikke gøre det!
Vis mere

Donald Trump fokuserer på økonomi og jobs før klimaet! Det gør man også i Polen!d. 15/6-2017
Kategori: Thorium
Vi skal både redde klimaet – og økonomien!
EU’s ledere er forargede over Donald Trumps udmelding af klimaforliget fra COP 21 i Paris 2015, men Trump har ikke tillid til EU og faktisk kan USA gøre det bedre end EU ved at udskifte fossile brændsler med kernekraft med thorium, som blev udviklet i USA ca. 1960 men forkastet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne anvendes til bomber.

Der er flere thorium ressourcer i verden end kul, olie, uran og gas til sammen – til over 1000 års globalt energiforbrug. Med thorium vil der ikke ske en atomkatastrofe. Reaktoren vil være sikker, selv ved strømsvigt (Ill.Vid.13-2016

EU lederne må feje for egen dør først
Ca. 70% af Danmarks energiforbrug kommer stadig fra fossile brændstoffer, og den polske formand for det europæiske råd Donald Tusk burde ikke kritisere USA – med Polens store forbrug af kul, som udover CO2 sender luftbårne giftstoffer op over de nordiske lande – helt til Grønland!
AF Jonna Vejrup Carlsen
Den Korte Avis, d. 15. juni 2017
Link til artiklen i 'Vis mere'
Vis mere

Dansk Energi godt tilfreds med ny plan for højspændingsnettetd. 8/6-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Regeringen og en række partier i Folketinget har besluttet at kabellægge og forskønne det nuværende højspændingsnet...

Af Torben Hvidsten
Teknologi, Transmission7. november 2008
Regeringen og en række partier i Folketinget har besluttet at kabellægge og forskønne det nuværende højspændingsnet. Aftalen fokuserer på det mellemlange sigt (ca. frem til år 2040) på en forskønnelse af 400 kV nettet, og en kabellægning af 132-150 kV.
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2008/November/08_11_07A..
Vis mere

Elmaster skal væk fra Læsød. 11/5-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Måske bliver højspændings-masterne på Læsø erstattet af kabler.

Energinet er ellers langt med planerne om at renovere de 52 master, men efter et møde med kommunen mandag vil Energinet overveje, om renoveringsarbejdet kan udskydes. I mellemtiden vil Læsø så forsøge at få bevilget penge fra Folketinget til en kabellægning i stedet.

Det oplyser formanden for teknikudvalget på Læsø, Folmer Hjort Kristensen: "Læsø er en ø med en unik natur, som vi lever af som turist-destination. Derfor er det vigtigt, at el-forbindelsen kabellægges nu, hvor chancen byder sig, i stedet for igen at blive renoveret," siger Folmer Hjort Kristensen til DR Nordjylland.

EnergiWatch 10 05 2017
Vis mere

Større omkostninger ved kabellægningd. 5/5-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
I 2009 stod et flertal i Folketinget bag en såkaldt kabelhandlingsplan til 384 millioner kroner med retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede eltransmissionsnet. Af planen fremgik det, hvordan det eksisterende 132-150 kV-net skulle omlægges fra luftledninger til kabler i løbet af ca. 30 år, eller når ledningerne skulle fornyes.

Nordjyske Stiftstidende 05 05 2017
Vis mere

Højspænding over Læsød. 5/5-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Det er mere end 50 år siden, læsøboerne nødtvungent måtte acceptere, at det daværende Elsam rejste et halvt hundrede højspændingsmaster med ca. 18 km ledninger tværs over øen for at kunne lede strøm fra Jylland over Læsø til Sverige.

Nu tyder meget på, at masterne også kommer til at være synlige på Læsø de næste 40-50 år i modsætning til at blive kabellagt, altså gravet ned, som det sker andre steder i landet. Energinet.dk sendte i marts en skrivelse til alle lodsejere på Læsø, der har ejendomme under ledningerne, med information om en større renovering af ledningerne på øen.

(…) Kirsten og Sven Thyø på Egegårdsvej er nogle af de mange lodsejere, som har højspændingskabler over deres ejendom. De er langt fra begejstrede over, at Energinet.dk vil fremtidssikre den luftbårne højspændingsførelse for de næste 40-50 år. Lige som mange andre læsøboere havde ægteparret Thyø sat deres lid til, at ledningerne ville blive gravet ned, når de skulle fornyes, og Kirsten Thyø har velbegrundede argumenter for en kabellægning:

- Master og ledninger skæmmer vores smukke naturområder.

- Ledningsføringen løber over særlige følsomme og skrøbelige naturområder, der fra anden offentlig instans ofres mange midler på at bevare og skærme.

(…) - Siden Maste-krigen i 60’erne findes der stadigt et stort og reelt ønske fra Læsøs beboere om, at ledningsføringen kabellægges også over øen, så vore naturskønne områder - uden knitrende luftledninger – opgraderes såvel til glæde for øens beboere som for turisterhvervet, som Læsø i fremtiden skal basere en del af sine indtægter på.
Nordjyske Stiftstidende 05 05 2017

Bemærkninger: Turisterne har fordel af transit-masternes placering. På statens naturområder er jævnstrømsforbindelsen selvfølgelig nedgravet, mens de private lodsejere absolut skal have master med tilhørende summende ledninger gjort så synlige som muligt. Der er forskel på, om naturen tilhører staten eller den lille mand!
Læsøboerne kæmpede bravt mod forskelsbehandlingen i 60'erne, og det ser ud til, at Staten er ligeglad med øboernes argumenter for en kabellægning i det næste halve århundrede.
Vis mere

Naive politikere og klimabevægelser er medskyldige i den globale opvarmningd. 27/4-2017
Kategori: Thorium
''Atomkraft er i dag den eneste energiform, der kan erstatte de fossile brændsler. Grønland har store thorium ressourcer, og Danmark kan levere forskerne. Den sidste formand for dansk atom-energi­kommission Henning Sørensen sagde, at vi kunne have haft thorium kraftværker allerede i år 2000 men blev bremset af den naive venstrefløj med folketingsbeslutningen i 1985, at vi ikke i Danmark skulle have atomkraft – med den nuværende teknologi! Der er dog sket meget med teknologien siden 1985! Faktisk kunne ca. 3.175 atomkraftværker dække verdens energibehov.''
Med denne salut skriver Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk i Den Korte Avis d. 27.april 2017, at det er på tide, at vi sadler om.

http://denkorteavis.dk/2017/naive-politikere-og-klimabevaegelse..
Vis mere

Hvor skal strømmen komme fra på en tåget og vindstille vinterdag?d. 3/2-2017
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Paul-Frederik Bach er konsulent og tidligere underdirektør for Energinet.dk's jyske forgænger; Eltra. Han er yderst kritisk over for den danske strategi: »Jeg mener grundlæggende, at vi gambler med danskernes elforsyningssikkerhed ved at gøre os så afhængige af udlandet og af kabelprojekter, hvis tidsplaner er tvivlsomme,« siger han og tilføjer, at det er op til politikerne at afgøre, om vi skal gamble.

Også professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen kalder udviklingen bekymrende. Han mener, at det efterhånden står klart, at produktionen af strøm på basis af vedvarende energi vil ske på samme tid i en lang række lande, og at vi derfor kommer til at mangle termiske kraftværker i Europa, der kan levere strøm, når det ikke blæser:

»Vi er kommet bagefter med at tilpasse vores energisystem til en maksimal udnyttelse af de fluktuerende vedvarende energikilder. Det vil kræve fleksible kraftværker på for eksempel naturgas, der er klar til at tage over, men som totalt set ikke kommer til at køre ret mange timer,« siger han.

Ingeniøren 03 02 2017
Bemærkninger: Uanset hvor mange vindmøller og solceller vi bygger, så giver de ingen forsyningssikkerhed. Intet land har til dato fundet en metode til at lagre strømmen på en samfundsmæssig økonomisk forsvarlig måde!
Vis mere

Pyt med den globale opvarmning – når Langkildes hest pruster!d. 19/1-2017
Kategori: Thorium
''100 års storme kan komme oftere og voldsommere pga. global opvarmning
Danmark kan blive lidt mindre for hver storm, hvis vi ikke sikrer kysterne tilstrækkeligt. Stormen URD kostede 10 mia. kr. i skader, og hvad med de fremtidige storme, hvor vandet igen vil erodere kysterne. Er det ikke bedre at bruge 10 mia. til kystsikring end til skadesdækning efter stormen?

DR1 burde lave en indsamling til at kystsikre Danmark. Man kunne derved skaffe nogle af de mange penge, som Anholt og resten af landet har brug for til sikring af de danske kyster! Man kunne også starte crowd-funding til kystsikring. Hvis 1000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive til: 240.000 kr. Hvis 100.000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive 24 mio. kr.

Familieplanlægning og thorium kunne hjælpe til at bremse en global opvarmning
Hvis vi i 1950, hvor verden var bæredygtig med 2,5 mia. mennesker, havde holdt befolkningstallet i ro, ville der ikke være så mange konflikter og flygtninge, for som med dyr er der altid ballade, når for mange slås om det samme territorium. Og hvis udviklingen af thorium var fortsat i 1960erne – bremset af præsident Nixon i 1973 – havde vi ikke heller ikke haft problemer med CO2 udledning.

Den engelske dronnings lillesøster Margaret skrev i 1980 til premierminister Margaret Thatcher, at det var bedre, hvis atomkraftværker ikke hed noget med ”atom”, for det ord får folk til at tænke på atombomben. (M. B. Broberg 4.1.17 i JP: Frigivne breve …) Niels Bohr var fortaler for atomkraft til fredelige formål, men for at overbevise danske politikere, skal thorium kernekraft først vise, at det fungerer. Det fungerer hos Thor Energy A/S i Norge, som gerne vil have en dansk partner!''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 19. januar 2016

http://denkorteavis.dk/2017/pyt-med-den-globale-opvarmning-nar-..
Vis mere

Kabel-forhandlinger er nu brudt helt sammend. 19/12-2016
Kategori: Andet
Forhandlingerne om vilkårene for at nedgrave Kriegers Flak-elkabler tværs gennem den sjællandske muld er endegyldigt brudt sammen.

Forleden kunne avisen fortælle, at Energinet.dk har valgt at droppe de frivillige forhandlinger med de sjællandske lodsejere, man ikke kunne nå til enighed med. I stedet sætter Energinet.dk en proces i gang om ekspropriation af arealer hos de pågældende lodsejere.

Men sideløbende har Energinet.dk og Landbrug & Fødevarer forhandlet på et overordnet niveau. Det har de gjort i håb om at blive enige om de standard-vilkår, som Energinet.dk’s forhandlere lægger på bordet ude hos den enkelte lodsejer. Nu har Energinet.dk også valgt at droppe de forhandlinger, fordi man ikke kunne nå til enighed

Dermed er den sidste mulighed for at nå en forhandlingsløsning og undgå ekspropriation gået tabt.

Bemærkninger:
Det er ikke overraskende, at lodsejerne IKKE kan finde en forhandlingsløsning på Energinet.dks store forbrug af elmotorveje.
På Djursland nægtede 7 lodsejere at bøje sig for Energinet.dks diktat til en såkaldt frivillig ordning.
Transitanlægget var meget kraftigere end behovet, transitanlægget var ikke et kabel, men 'et nedgravet luftledningsanlæg', transitanlægget skulle forsyne områder langt væk fra Djursland og for det fjerde havde området en ca. 10 år gammelt fuldstændigt ubrugt nedgravet transit-kabel-forbindelse som ALDRIG havde gjort gavn hos én eneste elforbruger, og som var grundlaget for den 400 MW strore havvind-møllepark i Kattegat.

Ja, lodsejerne skal bare bøje sig for samtlige usaglige tiltag fra Energinet.dk
Det er en af grundene til, at din elregning er væsentlig højere end nødvendigt.
Nordvestnyt 18 12 2016
Vis mere

Der er turbulens i orkanens øje!d. 13/12-2016
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen, der er en særdeles seriøs skribent hos Den Korte Avis, skriver i dagens avis, d. 13. december 2016, under overskriften

Hvis du stikker snuden for langt frem, får du tæv!
bl.a.
''og når det drejer sig om energi, vil ikke mange debattere kernekraft, for danske politikere og medier har besluttet, at energi fra vindmøller er bedst!''

'Det er næsten for meget at forlange, at de politisk korrekte, jounalister og medier kom ned fra pedestalen og satte sig ind i, hvor fremtidens energi skal komme fra og ikke bare vente på, at Kina bliver verdens supermagt, fordi de sidder på energien.' Red.
Vis mere

Den ny regering vil fjerne barrierer for forskning i thorium – godt nyt for ren kernekraftd. 29/11-2016
Kategori: Thorium
''Danmark kan måske – som på Niels Bohrs tid – komme i front med naturvidenskab og fysik!
For et år siden (27.11.2015), blev den første thorium høring afholdt på Christiansborg arrangeret af LA, og interesserede fra hele landet mødte op for at høre om fremtidens super energi. Grønland har store ressourcer af thorium, og vi kan samarbejde med Norge, der har udviklet thorium brændsel. Unge danske forskere, der i dag på privat basis arbejder med at udvikle en thorium waste burner, kan nu fortsætte deres forskning og udvikling af en reaktor, der kan anvende atomaffald.

Frankrig er klimaduks – med 70-80% af energien fra kernekraft, men da mange af reaktorerne er ved at være gamle, skal der tages stilling til, om man fortsat skal satse på kernekraft. Europa tøver, Tyskland lukker for A-kraft, mens Kina, Indien, USA og mange andre lande satser på CO2 fri kernekraft, da vedvarende energi kun kan supplere men ikke klare verdens udfordringer mht. energi.

Klimaudfordringen og forsyningssikkerheden kan ikke klares ved sol, vind og bio! Selvom vi får 100% vindkraft til el-energi, dækker det kun 20% af al energi.

Familieplanlægning og kernekraft med thorium er nødvendig
Det er ikke nok at afhjælpe skaderne ved den globale opvarmning, det er vigtigere at bremse de klimaændringer, der er katastrofale for hele verden. Vi skal være færre mennesker på jorden, og vi skal bruge ren og billig energi, der også kan skaffe mere drikkevand ved afsaltning af havvand.


Thorium omtales som det grønne atom – atomkraft uden risiko! (thoriumenergyworld.org)
Til sol- og vindenergi anvendes sjældne jordarter (REE), der kun findes i begrænset omfang. De udgraves sammen med thorium, som bliver lagt til side som affald. I Frankrig ligger der 10.000 t thorium, som med 60 t pr. år kunne dække landets energiforsyning i langt over 100 år. I Grønland ligger der thorium, der kunne dække dansk energi i flere tusinde år.

VLAK regeringen ønskes til lykke – med den positive holdning til fremtidens energi kernekraft med thorium. Det giver håb for en fremtid med økonomisk vækst både til rige og fattige lande.''

http://denkorteavis.dk/2016/breaking-news-vlak-regeringen-vil-f..

Udpluk fra Jonna Vejrup Carlsens artikel i den gratis netavis 'Den Korte Avis' d. 29. november 2016
Vis mere

Regering åbner for at forske i a-kraftd. 29/11-2016
Kategori: Thorium
Det skal være muligt for danske forskere at udvikle en ny type atomkraft, som bruger grundstoffet thorium som brændsel, mener den nye VLAK-regering. I regeringsgrundlaget står, at »regeringen vil fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier«. (…) Forsyningsordfører Villum Christensen (LA) er derfor glad for, at det nu er regeringens politik: »Vi skal have ændret den gamle folketingsbeslutning eller de forhold, som det lægger op til, så pengekasserne ikke bliver smækket i, hvis bare der står "kernekraft" i ansøgningen. Ellers er det jo pinligt at sige, at vi vil være et innovativt land,« siger han.

Den nye uddannelses-og forskningsminister, Søren Pind (V), som skal gennemføre det, er dog endnu ikke klar til at svare på, hvorfor det er en god idé, og om der skal være testreaktorer i Danmark. »Det er simpelthen for tidligt for mig at sige noget håndfast omkring regeringsgrundlaget. Den helt konkrete baggrund for, hvorfor det er kommet med, kender jeg simpelthen ikke.« Er du enig i, at Danmark skal forske i atomkraft? »Jeg er altid enig i det, der står i regeringsgrundlaget.«

JyllandsPosten, d. 29. 11.2016
Vis mere

Energinet.dk: Nye el-motorveje bygges med luftledningerd. 26/11-2016
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
De retningslinjer for udbygning af højspændingsnettet, Folketinget vedtog i 2008, er tilpasset.

Fremover bygges nye 400 kV-forbindelser med luftledninger. Det er en ændring i forhold til de retningslinjer om kabellægning og tranmissionsnet, som Folketinget besluttede i 2008. Her var der lagt op til, at nye 400 kV-forbindelser fremover skulle lægges som kabler i jorden, hvis det var teknisk muligt.

Nye forbindelser på 150/132 kV-niveau skal fortsat være kabler i jorden.

Den nye aftale er en del af de aftaler regeringen har lavet med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i samme ombæring, som afskaffelse af PSO-tariffen blev besluttet.

Et forslag om at tilpasse retningslinjerne har været på vej siden 2015.

Læs mere hos Energinet.dk

Bemærkninger:
Det er vanvittigt at fortsætte udbygningen med vindmøller og andre ustabile energikilder, fordi grænsen for hvor meget ikke-styrbar vedvarende energi, der kan være i det nuværende danske energinet, er ved at være nået.
Vis mere

Nu venter vi på, om Donald Trump forstår betydningen for klima og miljø af kernekraft med thoriumd. 15/11-2016
Kategori: Thorium
''Skal valget stå mellem kernekraft eller global opvarmning?
Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske i England og USA mht. miljø, klima og energiudvikling efter Brexit og Donald Trump. Det bliver også interessant at se, om danske politikere, der i dag er indædte modstandere af A-kraft, vil skifte holdning, når kernekraft med superbrændslet thorium i stedet for uran vinder indpas i mange andre lande – bl.a. i Norge!''
Jonna Vejrup Carlsen i den gratis netavis ''Den Korte Avis'' den 15. november 2016

http://denkorteavis.dk/2016/brexit-i-england-og-donald-trump-so..
Vis mere

200 lande indgik lørdag en klimaaftale i Rwanda, men kan den bremse temperaturstigningen?d. 18/10-2016
Kategori: Thorium
Skal Danmark have vindmøller og højspændingsmaster overalt?
Dansk natur bliver ødelagt af kystnære vindmøller eller landvindmøller, men biodiversiteten i skovene foreslås nu også ødelagt af vindmøller.

I Kenya leverer Vestas 365 møller til en vindmøllepark – placeret blandt lokale hyrdefolk, der ikke blev spurgt, og dertil kommer 500 km højspændingsledninger til at lede strømmen – og måske gederne – væk. Denne 5 mia. kr. investering vil nok mest være til gavn for investorerne. I Afrika ville det være bedre med solceller, hvor man kunne starte med små blomsterlygter Little Sun designet af Olafur Eliasson. De lades op om dagen og bruges om aftenen. I Afrikas sol er solenergi ideel!

Vi burde have valgt Niels Bohrs spor og satset på kernekraft – nu med thorium
Vore politikere har i stedet valgt sporet efter Tvinds Amdi Petersen med vindmøller og snablen dybt nede i statskassen. Det er en fejlbeslutning, især da dygtige danske forskere er i færd med at lave en thorium wasteburner, der skal omdanne gammelt atomaffald til ren energi.
Nogle af de 13.500 mia. US dollars, der er sat af til energiinvestering inden 2030, burde bruges til denne forskning.

’Kjernekraft er ’idiotsikkert’, fossilt brensel må fases ut’
Sådan skrev den norske forfatter Truls Sevje i september i norske Dagbladet i en artikel. Det ville hjælpe klimaet og afskaffe fattigdom, hvilket kun kan ske ved ren, rigelig og billig energi.

Truls Sevje skriver også om miljøpåvirkningen af forskellige energiformer. Solceller producerer 30-60 gange mere CO2 end kernekraft, og vindmøller 4 gange mere i løbet af sin levetid fra produktion til skrot.

Kernekraft bandlyses i Danmark – mere af politikerne end af befolkningen
Danmark har valgt vindkraft som den bærende energi, men det vil blive dyrt og skade vækst og velfærd. At omlægge PSO til finansloven gør det ikke billigere men skjules for befolkningen.

I en elregning på 584,16 kr. er el kr. 60,17 og PSO 49,74 – resten er afgifter til staten. Der skal ske en holdningsændring til kernekraft, hvilket er nødvendigt, hvis man vil stoppe temperaturstigningen. Selv FN har slået fast, at kernekraft vil være en nødvendig del af løsningen!

http://denkorteavis.dk/2016/200-lande-indgik-15-10-16-en-klimaa..
Vis mere

Statsministeren glemte klima og bæredygtighed i sin plan for et stærkere Danmarkd. 1/9-2016
Kategori: Thorium
''Illustreret Videnskab nr. 13/2016 har en 8 siders artikel om thorium kernekraft, som vil være i stand til at skaffe verden den nødvendige energi. Artiklen ’Radioaktivt vidunderstof giver ENERGI TIL ÅRTUSINDER’ burde læses af enhver, der er interesseret i klima og miljø: 3,8 tons thorium kan dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran – og denne nærmest uudtømmelige energikilde findes på Grønland!

Hvis ikke man som statsminister inkluderer klima og bæredygtighed i dag, så er man ikke ansvarlig. Folketinget pegede fingeren nedad for udvikling af thorium – undtagen Liberal Alliance, som havde bragt det på banen, mens de andre partier blæser på klimaet ved at kræve sol og vind, som er dyr og ustabil og kun kan levere et par procent af global energi. Ved at gå i Niels Bohrs fodspor og udvikle thorium energi, kunne vi ikke blot gøre Danmark stærkere – men det ville også gavne hele verden!''
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 1. september 2016
http://denkorteavis.dk/2016/statsministeren-glemte-klima-og-bae..
Vis mere

Stop udbygningen af vindmøller – nud. 25/7-2016
Kategori: Mastemodstandernes ABC
''Medens vi i Danmark diskuterer. om vi skal have tre, fire eller måske fem kystnære vindmølleparker, er det helt andre ting, der kommer på banen nede sydfra. Det er den ”lidt ubehagelige” diskussion om, hvad man skal gøre med alt den vindmøllestrøm, der ikke kan transporteres og dermed ikke bruges. Strømmen har fået den poetiske betegnelse ”smid væk-strøm”.

Når et supermarked må smide gamle frugter ud, er det for egen regning, men sådan er det selvfølgelig ikke for producenterne af vindmøllestrøm. Der står skatteyderne klar med pungen fremme. Alene i Slesvig-Holsten blev der i 2015 udbetalt 200 mio. euro for ”smid væk-strøm”. Vi tager den lige igen – 200 mio. euro, der kunne have gjort god gavn andre steder, bliver brugt til at betale for strøm, ingen bruger.''
Jyllands-Posten 25. juli 2016, af Severin Sivesgaard
Bemærkninger:
Energinet.dk har allerede brugt milliarder til udbygning af elmotorveje uden der er det mindste behov for dem. Regningen glider bare ned hos elforbrugerne.
Vi trænger til en uvildig teknisk ombudsmandsinstitution, der en gang for alle kunne beregne, hvor mange overflødige højspændingsforbindelser, der er bygget, og hvad det har kostet elforbrugerne!
Vis mere

Dyr elflaskehals til Tyskland er snævret yderligere indd. 13/7-2016
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
DR Syd 13 07 2016 viser historisk, hvordan danske elforbrugere siden 2003 har måttet betale milliarder af kroner til elmotorveje i mindst 42 meters højde uden at der har været det mindste behov for hverken donau- masterne eller eagle-masterne.
Bemærkninger:
Elforbrugerne har ingen steder at klage over mega-svineriet med miljøet og resurserne, fordi Energistyrelsen giver tilladelse til ALT byggeri, som Energinet.dk = staten ønsker!
Et ansvarligt Folketing vil omgående stoppe enhver form for tilladelser til fortsat etablering af flere vindmøller.
Vis mere

Den globale opvarmning skal stoppesd. 11/7-2016
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen skriver bl.a.:

''To faktorer kan bremse den globale opvarmning, men den politiske vilje mangler:
1. Befolkningstilvæksten kan stoppes ved familieplanlægning
2. Ren stabil, billig og rigelig thorium energi kan erstatte de fossile brændstoffer

Den tyske Energiewende fra a-kraft til vind, sol og bio + beskidte brunkul har betydet mere CO2 udledning. Kun kernekraft kan stoppe udledningen af CO2, men frygten for kernekraft – endda med det ufarlige thorium – er åbenbart større end frygten for en katastrofal global opvarmning!

David Attenborough (britisk naturforsker, 1926-): Alle miljøproblemer bliver sværere, og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker. ''

Læserbrev i Jyllands-Posten den 11. juli 2016
Vis mere

DONG tjener tykt på den grønne omstilling – skatteyderne betalerd. 30/5-2016
Kategori: Thorium
''I EU er det ikke politisk korrekt at gå ind for atomkraft, men Der Spiegel har 21. maj offentliggjort et dokument fra EU om fremtidens mini-atomkraftværker (SMR Small Modular Reactor, 50-300 MW) (Ing. 24.5.16) og mener, EU bør gå foran. Kommissionen betragter dokumentet som et udspil.

USA ønsker at gå i spidsen, for som USA’s energiminister Steven Chu siger: ”Enten udvikler vi selv disse teknologier i dag, eller også importerer vi dem i morgen.” USA’s kongres har bevilget 600 mio. kr. til at udvikle SMR reaktorer, og det amerikanske energiministerium har siden 2012 betalt 2,5 mia. kr. til forskning og udvikling af små reaktorer – i 2025 (prognose).

DONG kunne deltage i udvikling af thorium reaktorer eller indgå partnerskab med norske Thor Energy A/S, men ved at satse ensidigt på havvindmøller bygger DONG på det luftige grundlag, at vinden altid blæser, og at de politiske vinde fortsat vil blæse til gunst for firmaets havvindmøller. De satser på støtte, og det er risikabelt i en tid, hvor mange politikere skifter holdning efter tidligere statsminister Jens Otto Krags devise: Man har et standpunkt, til man tager et nyt!

Goldman Sachs: Ingen grønne drømme – kun cool cash!
Investeringsselskabet Goldman Sachs gør som andre investeringsselskaber: køber billigt og sælger dyrt. Goldman Sachs købte billigt af DONG, og efter værdistigningen hersker en euforisk stemning fra politisk hold, der støtter grøn omstilling uden at spørge nærmere til substans og finansiering.

Omkring 1800, da elektriciteten blev opfundet, var der frygt for den farlige teknologi. Frygten forsvandt, da den danske fysiker H. C. Ørsted i 1820 opdagede elektromagnetismen, og ikke mange ville i dag undvære elektrisk lys o.a. Danske Niels Bohr havde samme succes i 1930erne med atomkraft og ønskede at bruge den til fredelige formål, men frygten for teknologien skal overvindes.

Skal verden ødelægges af global opvarmning pga. frygt, når vi ved, at de fossile brændstoffer kan erstattes med thorium energi og ufarlig teknologi? Det er en vision, der kan og skal lykkes, og det er ærgerligt, at Danmark ikke er med i udviklingen.''

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 30. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/dong-tjener-tykt-pa-den-gronne-omst..
Vis mere

Debat i Folketinget om dansk forskning i thoriumbaseret teknologid. 16/5-2016
Kategori: Thorium
''Den 11. maj 2016 var skelsættende, da Villum Christensen fra Liberal Alliance fremlagde et lovforslag i Folketinget, at thoriumbaseret teknologi burde indgå i dansk forskning og udvikling af energi. For 1. gang i 30 år blev atomkraft debatteret i Folketinget – i Niels Bohrs fødeland!

Villum Christensen sagde, at man i et vidensamfund burde forske i ny viden om ny teknologi og ikke kun understøtte gammel viden. Ved at ignorere danske forskere, der på privat basis forsker i thorium, risikerer vi, at deres forskningsresultater går til udlandet til skade for dansk økonomi.

Villum Christensen mente også, at frygten fra fortiden hindrer os i at komme videre. Efter ulykken ved Fukushima, besluttede Tyskland fra 2022 at stoppe for atomkraft og satse på grøn omstilling. Nu bruger man i stedet flere brunkul, der forurener mere end kul – en brun omstilling.

Allerede i 2013 skrev 4 af de førende klimaforskere bl.a. James Hansen, Columbia University, ”at modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaforandringer.”

På nettet under ’atomdrevet bil’ findes en Cadillac fra 2010 produceret af Loren Kulesus: 1 g thorium svarer til 28.000 l benzin, og 8 g thorium kan køre bilen i 100 år. Danmark har traditioner: M/S Selandia var 1. dieselmotorskib i 1912! Hvad med et thoriumdrevet Mærsk tankskib i dag?''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis (gratis netavis) d. 16. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/debat-i-folketinget-om-dansk-forskn..
Vis mere

Hun ‘vågnede op’ efter otte års isolation – en solstrålehistorie om demensd. 11/5-2016
Kategori: Andet
http://denkorteavis.dk/2016/kan-der-stadig-ske-mirakler-en-lill..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 11. maj 2o16
Læs venligt også webmasterens kommentarer
Vis mere

En helt særlig form for kernekraft kan løse vort klima- og energiproblem. Beslutningen skal træffes nu!d. 28/4-2016
Kategori: Thorium
''Man bør ikke sige NEJ til en ren energikilde, der kan erstatte alle fossile brændsler

Det kan undre, at SF med Pia Olsen Dyhr, DF med Mikkel Dencker m.fl. er modstandere af en ny ufarlig kernekraft med thorium, der bl.a. vil komme de fattige lande til gavn, for uden billig, rigelig og ren energi kan man ikke hjælpe dem ud af deres nød og elendighed.

I England, der også har høje energipriser, taler mange fattige om at vælge mellem Heat or Meat (varme eller mad). Også i Danmark belaster energiafgifterne husholdningsbudgettet både hos de rige men mest hos de fattige.

Hvis vi skal skabe økonomisk vækst gavner det ikke, at PSO energiafgifterne er så dominerende, at virksomheder som fx gartnerier vil have svært ved fortsat at drive virksomhed i Danmark.

Hvordan kan nogle politikere forestille sig ustabil vindkraft som hovedleverandør til Danmarks energiforsyning, når de nuværende mange vindmøller kun leverer ca. 10% af hele energien (ca. 50% af elenergien) og koster 5-7 mia. kr. årligt?

Hvis vi fortsætter med flere vindmølleparker for at komme op på 100% vil det jo blive en PSO afgift på 50-70 mia. kr. om året. Der vil ikke blive råd til mange bleskift på plejehjemmene – der vil ikke engang blive råd til en ble!

Hvis vi vil bremse den globale opvarmning og gavne økonomien, skal vi sige JA til kernekraft!''
http://denkorteavis.dk/2016/kernekraft-kan-lose-vort-klima-og-e..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 28/4-2016
Vis mere

Folketinget skal nu tage stilling til dansk forskning i kernekraft med thoriumd. 20/4-2016
Kategori: Thorium
''Valget står mellem global opvarmning eller kernekraft!
Der findes ikke vigtigere sag end at bremse den globale opvarmning. Et JA til thoriumforskning vil betyde, at Danmark kan være med til at nedbringe udledningen af CO2 samt skaffe verden ren, billig og rigelig energi. Det haster, for klimaændringerne er en trussel mod verdens befolkning.''
http://denkorteavis.dk/2016/folketinget-skal-i-maj-tage-stillin..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 20/4-2016
Vis mere

Det lyder ikke godt for retssikkerheden: Justitsministeriet sætter igen i år absolut rekord i kritik fra ombudsmandend. 19/4-2016
Kategori: Andet
''Man skulle tro, at Justitsministeriet i kraft af sit ansvar for retssikkerheden og dermed også korrekt embedsførelse ville være det ministerium, der modtog mindst kritik fra Folketingets Ombudsmand.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Tværtimod har Justitsministeriet gennem de senere år været det af samtlige ministerier, der suverænt har rekord i påtaler og kritik fra Folketingets Ombudsmand.''
http://denkorteavis.dk/2016/det-lyder-ikke-godt-for-retssikkerh..
Af Poul Erik Andersen, Den Korte Avis, d. 19/4-2016
Vis mere

Den nye energikommission bør være visionær og inkludere kernekraft med thorium – ellers vil det nok være umuligt at droppe de fossile brændstoffer i 2050d. 4/4-2016
Kategori: Thorium
Den første formand for en dansk atomenergikommission var Niels Bohr, der var fortaler for kernekraft til fredelige formål, og den sidste formand for atomenergikommissionen, der aldrig blev nedlagt, var tidligere nu afdøde professor i geologi ved KU Henning Sørensen, der gik ind for thorium og udtalte, at hvis vi havde haft thorium som energi, havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer pga. udledninger af CO2 i atmosfæren.

Nu står verden i en situation, hvor en global opvarmning er en større trussel end IS (Islamisk Stat).

DONG burde benytte lejligheden i en olienedgangstid til at blive partner med Thor Energy A/S i Norge – som er klar med thorium i 2018 – og udnytte Grønlands thoriumressourcer til at udvikle en reaktor – en waste burner med thorium, som kan omdanne det gamle uranaffald til ren energi. En ren win-win situation, som Danmark bør udnytte ved at ændre beslutningen fra 1985 og støtte de unge danske forskere, der pt. på privat basis bruger alle deres kræfter på at følge efter Niels Bohr.

Danmark kunne igen blive førende indenfor ren og billig energi ved kernekraft med thorium!
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 4/4-2016
http://denkorteavis.dk/2016/den-nye-energikommission-bor-vaere-..
Vis mere

Kernekraft med thoriumd. 3/4-2016
Kategori: Thorium
Det ville være i Danmarks interesse at forske i thorium i samarbejde med Grønland, der har verdens 14. største ressource af thorium med 86.000 tons. 100 g thorium er nok til én persons livslange energiforbrug - hvilket næsten svarer til Rundetårn fuld af kul. Grønland har ovenikøbet fået tilladelse til minedrift af uran - som ligger sammen med thorium i Kvanefjeldet. Der er mere thorium i verden end kul, olie, gas og uran tilsammen - og det er langt mindre farligt end uran.

I Danmark er unge forskere på privat basis i gang med at udvikle en "thorium waste burner" til at omdanne gammelt uranaffald til ren energi. Det kunne betyde, at Danmark igen kom i en førerposition som i Niels Bohrs tid, hvor København var verdens centrum for forskning i bl.a. kernekraft.

Den tidligere Greenpeace formand i Storbritannien Stephen Tindale var tidligere modstander af atomkraft, men har indset, at skal verden undgå en global opvarmning, så er thorium i dag midlet til at stoppe de store udledninger af CO2, som medvirker til klimaændringer - men det haster.

Danmark bør være med i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, men først skal folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark ændres. Heldigvis var der tilføjelsen »med den nuværende teknologi« - og der er sket meget siden 1985.

Jyllands-Posten 03 04 2016
Af Jonna Vejrup Carlsen, København Ø.
Vis mere

Ny type atomkraft giver grønt håb, men skal Danmark tillade det?d. 28/3-2016
Kategori: Thorium
''Det har været rasende kontroversielt for danskerne i over 40 år. Kombinationen af farligt affald og risikoen for en nedsmeltning fik i 1979 over 50.000 danskere på gaden for at demonstrere mod kernekraft, og siden 1985 har atomkraftværker været udelukket i Danmark. Men i dag banker klimaforandringerne for alvor på døren, og især en ny type atomkraftværk bliver fremhævet af forskere som det nye grønne håb.

»Det er en spændende, ny teknologi, som kan forbedre bæredygtigheden af kernekraftværkerne og imødekomme problemet med affald og sikkerhed,« siger Bent Lauritzen, som er afdelingschef ved DTU Nutech og arbejder med at følge udviklingen i atomkraft i udlandet. Den nye teknologi kaldes "thorium smeltet salt-reaktor" og genopfinder atomkraftteknologien fra bunden for at forsøge at løse problemerne med nedsmeltninger og radioaktivt affald. Kraftværkerne kan ikke nedsmelte ved strømafbrydelse som det for eksempel skete i japanske Fukushima.''
Jyllandsposten, 28. marts 2016
Vis mere

Den nuværende dyre energipolitik kan flytte arbejdspladser til udlandet og skaber ikke forsyningssikkerhed – med mindre man kan ’låne’ hos naboerne!d. 17/3-2016
Kategori: Thorium
''Der udledes mere CO2 end nogensinde, og forurening af jord, vand og luft fortsætter. Det kan ende med en miljøkatastrofe med global opvarmning, hvis energipolitikken ikke ændres.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt vil efter sigende ikke røre ved det nukleare, før det ’ligger klar på hylderne’, men det gør det allerede i dag hos Thor Energy i Norge, der fra 2018 kan levere på kommercielt plan – og gerne vil have en dansk partner. Norge og Sverige, der sammen med Danmark fortsatte den nukleare forskning efter Niels Bohr, har fortsat sin forskning i atomkraft, mens Niels Bohr i Danmark er glemt til fordel for vindkraft, som ikke kan garantere forsyningssikkerhed. De ca. 30.000 arbejdspladser, vindindustrien skaber, støttes med milliarder i PSO, og selvom vindkraft kommer op på 100% af elenergien, svarer det kun til 20% af al energi.

Billig, stabil CO2 fri energi er nødvendig, hvis man skal undgå en global opvarmning
Der forskes i thorium i mange lande, og i USA har man gang i en thorium reaktor placeret nede i jorden – ca. 30 m nede, som ikke kan nedsmelte men bare lukkes ned. Denne ThorCon reaktor kræver færre ressourcer end et kulkraftværk og vil kunne levere stabil CO2 fri elektricitet til 3-5 cents (ca. 20-30 øre) pr. kWh ().''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 17/3 - 2016
Vis mere

Dansk el-net skal udbygges for 11 milliarder kroner!d. 16/3-2016
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Energinet.dk vil sammen med engelske National Grid forbinde de to landes elnet med et over 740 km langt søkabel og kabel gravet i jorden, Viking Link.'' Læs hele artiklen ved klik på Vis mere nedenstående.
Energy Supply

Den Midtjyske Elmotorvej på nye EAGLE master erstattede den gamle motorvej på 420 kV. Energinet.dk (staten), der er ejer af ledningen, kan kun udnytte forbindelsen stærkt begrænset, fordi Tyskland ikke vil opgradere deres luftledningsnet sådan, at danskerne kan sælge deres alt for store vindmølleproduktion. Energinet.dk kalder fænomenet for et flaskehalsproblem, at tyskerne ikke bare udvider og udvider nettet i det uendelige.

Nu vil Energinet.dk igen forsøge at få en vestjysk elmotorvej (ukendt spænding) på master og i et nyt tracé til trods for, at strømmen skal være til eksport.
Ingen må forbavses, når der igen eksproprieres til et masteprojekt, hvis formål er at sælge strøm til udlandet!
Ingen eksproprierede lodsejere må blive forbavset over IKKE at være klageberettiget.
Den erfaring har 7 familier på Djursland, som blev eksproprieret til et nedgravet luftledningsprojekt, som var 100 % overflødigt. Vi kunne ikke køre retssag mod staten, fordi staten ikke ville give lodsejerne fri proces.
GRUNDLOVEN er god, hvis politikerne vil overholde den.
Danmark er ikke et retssamfund.
Vis mere

Gigantisk udvidelse af el-nettet i Vestjylland på vejd. 16/3-2016
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
HOLSTEBRO
En gigantisk udvidelse af det danske el-net i Vestjylland er på vej de næste seks-syv år. Det skriver JydskeVestkysten.

Der skal således bruges 11 milliarder kroner på udvidelse af højspændingsnettet, hvor en del er på strækningen fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg og videre til Niebüll i Tyskland.

Tirsdag blev borgmestrene og forvaltningerne i de fem berørte vestkyst-kommuner - Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder - underrettet om planen.

Over de kommende år vil der blive brugt milliarder på at udbygge højspændingsnettet fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/gigantisk-udvide..

Af Michael Sand Andersen
Dagbladet Holstebro, onsdag den 16. marts 2016
Vis mere

Thorium kan redde verden fra global opvarmning - muligheden er der, men vil politikerne udnytte den?d. 18/2-2016
Kategori: Thorium
''Dyr vedvarende energi som sol og vind er ikke stabil og dækker i dag kun cirka 2,4 procent af verdens energiforbrug og kan supplere. Indien vil satse på thorium og solenergi, og Kina vil gøre thorium til løsningen i sin ’krig mod forurening’.

Ved thorium-høringen 27. november 2015 på Christiansborg med Liberal Alliance som vært var Lands­tingssalen fyldt med interesserede fra hele landet, men kun få politikere og journalister deltog.

Hovedtaler var Øystein Asphjell, CEO Thor Energy, Norge, som fortalte om deres positive thoriumudvikling.

I Norge er man så langt fremme med forskning i og udvikling af thoriumenergi, at man kan starte allerede i 2018 med at sælge og anvende thorium som brændstof til reaktorer.

Thor Energy A/S ville gerne have haft en dansk partner, men danske politikere vil kun have sol, vind og bio. Når vindmølleboblen brister, vil de sikkert ændre holdning.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 18. februar 2016
Vis mere

BEDRAG og tomme løfter giver tillidskrise mellem folk og myndighederd. 13/1-2016
Kategori: Andet
TV serien BEDRAG på DR1 kom godt fra start, bortset fra en faktuel fejl i 2. afsnit. Der blev sagt, at vindkraft dækker 30% af dansk energi, men det er kun 30% af elenergien, som igen kun er 20% af al energi (- skibstransport), dvs. at vindkraftens 30% svarer til ca. 7% af al energi. Også på TV reklameres der nu for grøn strøm til sort pris, som om man med en særlig knap kan få grøn strøm!

BEDRAG er, når en person snyder Danmark i SKAT for 5-9 mia. kr. Eksisterer der virkelig ikke et retssystem, der kan bremse for svindel med CO2 kvoter, moms, skat o.a.?

BEDRAG, som Jonna Vejrup Carlsen nævner mange eksempler på, er ikke udtømmende. Eksempelvis nævnes ikke den EU-politiske studehandel med billig olie til gengæld for at vi aftager deres befolkningsoverskud - med fatale omkostninger for klimaet og europæsik kultur.(red)
Jonna Vejrup Carlsens, Den Korte Avis 13. januar 2016
Vis mere

Sultkatastrofe er på vej i Afrika – det kan forstærke folkevandringen til Europad. 6/1-2016
Kategori: Thorium
Et nytårsfortsæt for 2016 bør være, at man satser på bæredygtighed og familieplanlægning – og at man koncentrerer sig om at få gang i thorium kernekraft, som kan erstatte de fossile brændstoffer. Thorium kernekraft, hvis funktionsdygtighed allerede blev bevist i 1960erne af Alvin Weinberg på Oak Ridge i Tennessee, vil kunne levere global energi i over 1000 år til en pris billigere end kul.

Danmark er ikke med til forskning og udvikling af thorium energi men overlader det til udlandet – bl.a. Norge. Det er ubegribeligt, at der efter thorium høringen på Christiansborg den 27. nov. 2015 ikke var flere journalister eller medier, der skrev om dette energimirakel. Landstingssalen var fyldt med interesserede mennesker fra hele landet. Er kernekraft et tabu i Niels Bohrs fædreland?

Vågn op Holger Danske fra kasematterne på Kronborg og hjælp politikerne til at træffe de rigtige beslutninger, inden Danmark bliver oversvømmet af den globale opvarmnings havstigninger.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 6. januar 2016
Vis mere

Ved COP21 nævnte man ikke to afgørende faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmningd. 14/12-2015
Kategori: Thorium
Ved COP21 nævnte man ikke to faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmning:
Overbefolkningen – kan stoppes ved familieplanlægning
Kernekraft med thorium (og senere fusion) kan erstatte fossile brændsler

Man kaldte klimaaftalen ved COP21 i Paris en succes, da alle 196 lande skrev under på et løfte om at holde temperaturstigningen under 2 grader. Det var ikke en juridisk bindende aftale, og den amerikanske klimaforsker James Hansen kaldte resultatet et stort bedrag, da det ikke ville bringe en løsning på selve problemet med udledningen af CO2. En bedre løsning på problemet ville være at stoppe befolkningstilvæksten og standse brugen af fossile brændstoffer.
Den Korte Avis, af Jonna Vejrup Carlsen , 14. dec. 2015
Vis mere

Historisk høring om energiproduktion ved hjælp af thorium, der er ufarlig kernekraftd. 30/11-2015
Kategori: Thorium
Der er gået 30 år, siden Folketinget i 1985 med et lille flertal besluttede, at der ikke skulle være atomkraft i Danmark – men med tilføjelsen ’med den nuværende teknologi’ – og der er sket meget på det teknologiske område siden 1985 – og dertil kommer en truende global opvarmning.

Thoriumhøringen den 27. november 2015 i Landstingssalen på Christiansborg viste, at der er interesse for at erstatte de fossile brændstoffer med en stabil, rigelig og ren energi fra thorium kernekraft. Der kom ca. 160 interesserede deltagere fra hele landet samt nogle medlemmer fra Folketinget – især fra de ’yngre’ partier som Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten, hvorimod energiministeren og forskningsministeren (V) glimrede ved deres fravær!
Den Korte Avis v. Jonna Vejrup Carlsen 30. nov. 2015
http://denkorteavis.dk/2015/horing-om-thorium-kernekraft-pa-chr..
Vis mere

740 kilometer elkabel skal sende dansk strøm til Englandd. 30/9-2015
Kategori: Andet
Til foråret starter Energinet.dk havbundsundersøgelser af traceet til et 740 kilometer langt elkabel til England. Pris 15 milliarder kroner. Efter planen kan kablet transportere den første strøm mellem de to lande i 2022.
Ingeniøren
http://ing.dk/artikel/740-kilometer-elkabel-skal-sende-dansk-st..
Vis mere

Dansk energiplan baseret på mere vind er helt utilstrækkelig – der er en løsning, som ingen vil tale omd. 17/9-2015
Kategori: Thorium
''Det er fornuftigt af Lars Christian Lilleholt at tøve med at sætte flere vindmøller op, som ifølge det europæiske kvotesystem vil betyde, at lande som for eksempel Polen kan anvende mere kul.

Er det fornuften, der driver vor energiminister til at indse, at Danmark ikke kan fortsætte med at støtte en ustabil og dyr vindenergi med mange milliarder, som bl.a. driver energitunge virksomheder ud af landet.''
http://denkorteavis.dk/2015/dansk-energiplan-baseret-pa-mere-vi..
Jonna Vejrup Carlsen, Den korte Avis, 17. september 2015
Vis mere

Jonna Vejrup skrev et personligt brev til præsident Obama om de ting, han gør forkert - læs brevet her d. 31/8-2015
Kategori: Thorium
''Den nye historiske klimaplan annonceret fra Det Hvide Hus kan kun blive historisk, hvis den inkluderer familieplanlægning og thorium energi – langt mindre problematisk end uran mht. affald.

Den globale befolkning vokser med ca. 80 mio. mennesker hvert år, hvilket resulterer i mere forurening og mere CO2 i atmosfæren. Der er samtidig årligt ca. 80 mio. uønskede graviditeter, hvilket resulterer i uønskede børn, som mange fattige familier ikke kan brødføde – hvilket igen resulterer i flere flygtninge!

Forskning og udvikling af thorium energi begyndte i USA, men Kina og Indien er nu foran i deres udvikling af thorium energi. Vil de overhale USA''

http://denkorteavis.dk/2015/brev-til-praesident-barack-obama-de..
Vis mere

Dansk reaktor brænder farligt atomaffaldd. 20/8-2015
Kategori: Thorium
En britisk rapport anbefaler en atomreaktor baseret på grundstoffet thorium, der er designet af danske Seaborg Technology. Men firmaet har svært ved at få støttekroner i Danmark.

Thorium bliver kaldt fremtiden for atomkraft. Grundstoffet findes stort set overalt på Jorden – blandt andet i Grønland – og det kan ifølge støtterne levere billig, ren og risikofri energi.

Og så kan det være løsningen på vores problemer med atomaffald.

Af Søren Bjørn-Hansen den 20. august 2015 kl.19:02
http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/dansk-reaktor-bra..

Af Simone Skyum Jyllandsposten, den 21. august 2015 kl. 10:08
»Det er absurd, at Danmark ikke satser på det her område, når markedet er så stort. De er jo i gang med udviklingen i Kina, så der skal reageres lidt hurtigt, hvis Danmark vil være med,« siger Troels Schönfeldt fra Seaborg Technologies
http://finans.dk/live/erhverv/ECE7949924/Danskere-opfinder-sikk..
Vis mere

Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki ændrede verden – også for 18-årige Kazuod. 11/8-2015
Kategori: Thorium
Det blev en Thorium-reaktor
På Oak Ridge Laboratorierne i USA fortsatte fysikeren Alvin Weinberg sit arbejde. Han havde samarbejdet med Rickover, støttet af præsident Kennedy, men skiftede fra uran til thorium for at få energi uden de problematiske problemer med stråling og affald.

Kernekraft er ren energi
Niels Bohr kunne have forklaret, at kernekraft ikke bare kan anvendes i ondskabens men også i fredens tjeneste – som ren CO2 fri energi – med ressourcer til globalt energibehov i over 1000 år. Man bør også huske, at kulforurening har dræbt millioner af mennesker, hvorimod ulykkerne med atomkraft har været få med færre døde.
Menneskeheden bør aldrig igen opleve bomber som Little Boy, der faldt over Hiroshima den 6. august 1945 og Fat Man over Nagasaki 9. august, men fordi et redskab kan dræbe, kan det også anvendes til gode formål som energi og medicinske formål (bl.a. røntgen).
Efter Hiroshima har vi taget et stort skridt tilbage i energiteknologisk udvikling i stedet for at bruge den teknologiske viden og skaffe verden ren energi for at bremse udledningen af CO2 og en farlig klimaændring.

Thorium energi kan skabe velstand i fattige lande
Det er ofte enkelte mænd, der har betydning for verdens skæbne, og den forskning af thorium, som startede på Oak Ridge Laboratorierne i Tennessee i USA (oprettet 1943) og udviklet under Alvin Weinberg (1915-2006), bliver nu videreudviklet i mange lande, hvor man arbejder intenst på at skaffe en energitype, som kan erstatte de fossile brændstoffer.

Thorium energi kan skabe velstand og velfærd i fattige lande og samtidig bremse en global opvarmning. Det vil være til gavn for en fredelig udvikling i verden, og det må være arven efter Hiroshima!

http://denkorteavis.dk/2015/atombomberne-over-hiroshima-og-naga..
Af Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis, 11/08/2015
Vis mere

Skal Danmark ’drukne’ i vindmøller uden, at borgerne er blev spurgt?d. 3/8-2015
Kategori: Thorium
"Det er uansvarligt, at klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt bryder løftet om at ændre dansk energipolitik, som er dyr og ustabil og ikke giver forsyningssikkerhed.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt viser som sine forgængere ingen interesse for fremtidens energi thorium. Hverken Lykke Friis, Martin Lidegaard eller Rasmus Helveg Petersen var interesserede i at deltage i IThEO’s thorium konferencer i London 2010, New York 2011, Shanghai 2012 og Geneve 2013, hvor jeg i de 3 første konferencer var eneste danske deltager!

Thorium er et fredens projekt (tidl. svensk udenrigsminister Hans Blix, Geneve 2013)
Hans Blix, Geneve 2013)
Næsten 10 år har det taget at lave en aftale med Iran om kun at bruge kernekraft til fredelige formål, men det kunne have været gjort bedre og mere sikkert, hvis man havde besluttet at skifte uran ud med thorium, som ikke kan bruges til atomvåben. Så ville der slet ikke være et problem!"

http://denkorteavis.dk/2015/skal-danmark-nu-drukne-i-vindmoller..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 3. august 2015
Vis mere

Alle kyster synes truet af kystnære havvindmøllerd. 24/7-2015
Kategori: Andet
Hvor er det godt, at JP nu interesserer sig for det ødelæggende angreb på de skønne danske kyster, som et hæmningsløst politisk flertal i Folketinget agter at gennemføre i de kommende år. Her tænker jeg ikke så meget på de planer om at indskrænke kystfredningen, som den nye "vandlandsminister" Troels Lund Poulsen allerede er i gang med - det er også skræmmende - men mere på opstillingen af op til 200 meter høje industrimøller ganske tæt på kysten.

JP fortalte glimrende om de planlagte industrimøller ud for Holmsland Klit og de massive protester. Hvordan nogen ansvarlig politiker kan få sig selv til at tage ansvar for et så groft naturødelæggende indgreb, går over min forstand. For borgmester Iver Enevoldsen (V) handler det om penge, naturligvis, det gør det altid for kommunalfolk, og det er præcis derfor, at de ikke skal have ansvar for at forvalte nationale værdier.

Ganske vist har statslige myndigheder udpeget seks kystområder, der skulle være særligt egnede til at blive omdannet til vindindustriområder, men sagen er, at det samtidig er muligt for enhver kapitalstærk investor - i Aarhus Bugt er det NRGi; i Jammerland Bugt er det European Energy A/ S med udenlandsk kapital i ryggen - at udpege næsten et hvilket som helst sted i de danske farvande og påbegynde et projekt, altså uanset at området ikke hører til blandt de udpegede.

Politikerne kan ikke få vindmøller nok. Den nyligt afgåede klimaminister Rasmus Helveg Petersen ville således opstille 1.500 ekstra møller i de danske farvande. De ville til eksempel fylde hele Øresund fra Helsingør til Møn. De kystnære møller er Venstres idé, så man kan sige, at partiet med sit forslag om at ophæve planloven visse steder nu angriber kysterne fra både hav-og landside.

Lilleholt indledte sin karriere med et eklatant løftebrud, idet han pludselig ikke længere ville genforhandle energiforliget, som regulerer de nævnte forhold.

Der er kun en vej at gå: Vi skal blive mange nok, så vores protester kan høres. Politikerne er i færd med at smadre de danske kyster, den eneste uberørte natur, der er tilbage. Det er ikke blot en sag for lokale beboere. Den vedrører os alle og er alt for alvorlig til at overlade til tidens tilfældige politikere. Horisonten tilhører os alle, også den over Holmsland.
Jyllands-Posten 24 07 2015, Af Sven Weel Jensen, Knebel
Vis mere

Havvindmøller overalt i den danske natur!d. 19/7-2015
Kategori: Thorium
Havvindmøller på land jager folk langt væk fra disse larmende kraftværker højt til vejrs. Havvindmøller til vands producerer meget dyr strøm til overpris, som betales af modtagere af strømmen. Havvindmøller langs vore strande er intet mindre end en skandale. Hvis et politisk flertal vil have 350 MW stående langs vore kyster, så er det vel for at skræmme turisterne bort! Overalt i Danmark vil politikerne have disse rædseler til at skæmme naturen.

Beboerne langs Aarhus Bugt er heldigere, idet HÅB A/S ser ud til at være ved at lukke ned.
Nordmændene kan glæde sig over, at den sidste vindmølle er rejst i Norge!
Vi andre holder vejret og venter på energiløsningen, hvor Thorium ser ud til at skulle løse verdens energibehov.

Imens stiger vreden hos ganske almindelige mennesker over at få spoleret naturen langt uden for udpegede områder. Intet sted i Danmark kan vide sig sikker på ikke at få et kraftværk i baghaven!!!
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkr..
http://www.jv.dk/artikel/2066857:Varde--Byraad-skaber-utryghed-..
Vis mere

Energiminister Rasmus Helveg Petersen glemmer, at klima, energi, vækst og velstand er forbundne kar!d. 16/6-2015
Kategori: Thorium
Den norske regering støtter i dag et forskningscenter til udvikling af thorium energi!
I Norge er det gået op for firmaet Statkraft, at vindkraft i dag ikke er rentabel, så selskabet har opgivet deres vindprojekter i Norge og nogle i Sverige.
Det vil koste firmaet 200 mio. kr. at opgive planlagte projekter, men det betragtes åbenbart som billigere end at fortsætte med dyr vindkraft.

Bliver det danske vindmølleeventyr en finansiel boble?
Finansmanden Erik Damgaard har nu sat sit vindmølleeventyr i Tyskland til salg. Manglen på vind er årsag til, at Erik Damgaard risikerer at miste en formue på vindmølleparken.
I Danmark vil det blive staten (du og jeg), der kommer til at miste en formue, hvis/når vindmølleboblen brister!

Thorium kan blive verdens fremtidige grønne og vedvarende energi
Dansk vindmølleeventyr kan blive en boble af de helt store, når thorium kommer på banen, og det er tåbeligt, at Danmark ikke deltager i udvikling af grønlandsk thorium.
Undtagelsen er gruppen Copenhagen Atomics, der på privat basis er ved at udvikle en thorium reaktor. Formanden Thomas Jam Petersen holdt 3. juni en forelæsning på TEA thorium konferencen i Californien om sin Waste Burner, som udvikles til at bruge brændsel fra gamle atomkraftværker. Ideen er genial.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Kan det ikke gøres lidt bedre – med hensyn til politik og klima?d. 24/5-2015
Kategori: Thorium
"Politikerne tør ikke drøfte kernekraft, som i dag er eneste mulighed til at erstatte de fossile brændstoffer. Kernekraft med thorium har ikke urans affaldsproblemer."
Jonna Vejrup Carlsen skriver, at Danmark burde deltage mere aktivt i forskning og udvikling af thoriumenergi, der på sigt måske kan erstatte de fossile brændstoffer.
Under overskriften "Elbiler over hele landet" skriver Jonna Vejrup Carlsen bl.a.:
"En amerikansk film, ”Pandora’s Promise” (præmieret i USA), er bevidst ikke vist på tv i Europa, da EU’s holdning er antinuklear, og man ikke vil tage fokus fra de vedvarende, men yderst ustabile energiformer. Filmen viser, at modstandere har manipuleret med sandheden om a-kraft."

"Norge går til thorium
I Tyskland skal atomkraften slukke i 2022, og denne Energiwende gør, at der åbnes flere nye brunkulslejre med brug af flere fossile brændstoffer og udledning af mere CO2.
I Norge er man mere fornuftig, og ud over vandkraft og olie har de startet udvikling af thorium, som vil blive fremtidens forsyningskilde af billig, rigelig og ren energi. Norge har verdens ottendestørste thoriumressource – men vi danskere glemmer, at Grønland er nr. 14.
Norge har allerede færdigudviklet sit thoriumprojekt og arbejder nu på at få det i handlen. Thor Energy A/S udtalte på et møde i august 2014, at de faktisk gerne ville have en dansk partner. Hvad venter vi på?"

Debatindlæg i JP
af JONNA VEJRUP CARLSEN, LANGELINIE ALLÉ 5, 3.3, KØBENHAVN Ø
http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7729634/Kan-det-ikke-g..
Vis mere

Økonomer og sund fornuft efterlyses i dansk politik – især indenfor energi!d. 31/3-2015
Kategori: Thorium
"100 g thorium kan dække en persons livslange energiforbrug
Copenhagen Atomics er en gruppe danske forskere, der kan være med til at redde miljø og klima, men vore politikere vil kun støtte energiformer som sol og vind, der kun kan dække få procent af den globale energi. Grønland har masser af thorium, og en golfkugle stor mængde thorium svarer energimæssigt til Rundetårn fuld af kul. Copenhagen Atomics og andre er i færd med at forske og udvikle thorium, så man også kan genbruge det gamle atomaffald i en waste burner, der kan omdanne affaldet til ren energi. Der er økonomi i det, så verden kan få billig, rigelig og ren energi i over tusind år og bremse de klimaændringer, der er i fuld gang. Thorium er på vej i mange lande, og i Norge er det allerede i gang hos Thor Energy A/S.

Energi er ikke bare et spørgsmål om forsyningssikkerhed, men også om økonomi.
Hvis fattige lande skal hjælpes ud af fattigdom skal de have billig, rigelig og ren energi. Danmark med energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen i spidsen vil gerne fremstå som førernation indenfor klima og energi – men det kan ikke lade sig gøre med dyr og ustabil vind og sol, der højst kan bremse den globale opvarmning et par timer og vil koste forbrugerne dyrt samt drive flere industrier ud af landet (gartnerier o.a.), hvorimod vi med billig og rigelig thorium kernekraft kunne stå i spidsen som sand efterkommer efter Niels Bohr. Det ville være et rigtigt eventyr!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk"
http://denkorteavis.dk/2015/okonomer-og-sund-fornuft-efterlyses..
Den Korte Avis, d. 31. marts 2015
"Thorium i stedet for fossile brændstoffer - atomenergi uden problemerne"
Vis mere

Stik mig 100 mio og atomaffaldet: Så får I billigere strømd. 12/3-2015
Kategori: Thorium
"Med en Thorium Waste Burner Reactor, vil Thomas fra Copenhagen Atomics løse problemet med atomaffald og samtidig producere overskudsenergi. Men de skal bruge ca, 100 millioner i udviklingsomkostninger.
Brugt atombrændsel bliver til billig strøm
- Vores teknologi gør det muligt at brænde brugt atomkraftbrændsel i en salt-opløsning, og samtidig lave strøm.
- Vores langsigtede mål er at producere affaldsbrændere i en 40 fods shippingcontainer på samlebånd."
Elijorden.dk glæder sig over, at Thorium er ved at komme på dagsordenen.
Ekstra Bladet, 12-03-2015
Læs mere i 180grader
http://ekstrabladet.dk/nationen/stik-mig-100-mio-og-atomaffalde..
Vis mere

Debatten og Detektor – Fup og Faktad. 4/3-2015
Kategori: Thorium
"Vi bør i Danmark være stolte af, at Copenhagen Atomics prøver at løfte arven efter Niels Bohr, men vore politikere – og medier – vælger i stedet at ignorere dem.
Det vil betyde, at udlandet får gavn af deres viden og ekspertise. Her i landet er man mere interesseret i at vide, hvad Bonderøven nu har fundet på! Det er Fakta!
PS: Copenhagen Atomics is a Danish group that was established in 2014. The group comprised of physicists and chemistry professionals including DTU (Danish Technical University) and Niels Bohr Institute staff. The current goal of the group is to collaborate with the UK government to build a 50 MW waste burner pilot plant, which can burn spent nuclear fuel from Light Water Reactors (LWR). There is approx. 100,000 Ton of LWR spent nuclear fuel in the world which need a solution.
Copenhagen Atomics has been invited to participate in the project alongside with other global players in the emerging Molten Salt Reactor industry such as Flibe Energy, Transatomic Power, Terrestrial Energy and Thorcon Power. (itheo.org)"
http://denkorteavis.dk/2015/debatten-og-detektor-fup-og-fakta/
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 4. marts 2015
Vis mere

Vi må ikke glemme klimatruslen! Det haster, hvis vi skal bremse den globale opvarmning, før klimaet løber løbskd. 17/2-2015
Kategori: Thorium
"Tidligere professor i geologi ved Københavns Universitet Henning Sørensen (1926-2013) var i 1970erne formand for Dansk Atomenergikommission, formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (1978-82) og præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1994-96. Han sagde, at havde den politiske vilje været til stede, kunne vi have haft thorium kernekraft allerede fra år 2000. Så havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer.
Henning Sørensen skrev i Politiken i 2007: Atomkraft er svaret på klimatruslen: Glem tidligere tiders modstand og automat­­reaktionerne. A-kraft må og skal på den politiske dagsorden igen, hvis det globale klima skal gå en bedre fremtid i møde. – Alle energikilder har fordele og mangler. Forkerte valg kan skabe uoprettelige tilstande. Men energien fra a-kraften er vores stærkeste kort på hånden, både hvis det lykkes at opbremse den globale opvarmning, og hvis det ikke lykkes."
http://denkorteavis.dk/2015/vi-ma-ikke-glemme-klimatruslen-det-..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark er på gal kurs i miljø- og klimapolitikkend. 13/1-2015
Kategori: Thorium
Energiminister Rasmus Helveg Petersen praler af, at 39% af dansk el-energi i dag kommer fra vindkraft, men el dækker kun 20% af al energi (varme, transport o.l. samt skibsfarten), så 39% el-energi svarer til ca. 8-9% af den totale energi! Hvorfor spørger man ikke Rasmus H. P., hvor resten af energien skal komme fra – altså de resterende ca. 90%? Hvad så, når vindmøllerne står stille, som Middelgrundens vindmøller gjorde juleaftensdag, hvor and og flæskesteg skulle i ovnen?

Hvorfor følger vi ikke andre landes planer for energi og forsyningssikkerhed. Kina, Indien, Japan, England, Rusland, Tjekkiet og mange andre lande er i gang med udvikling af thorium kernekraft (itheo.org/global-alarm.dk), der globalt kunne dække energiforbruget i over 1000 år – til en billig pris og uden CO2 udledning.

I Danmark er en gruppe unge forskere i Copenhagen Atomics i gang med at udvikle en thorium reaktor – i fritiden og for egne penge, mens regeringen fortsætter med at støtte ustabil vind og sol, som aldrig kan dække et nationalt eller globalt behov.

http://denkorteavis.dk/2015/statsministeren-undlod-det-vigtigst..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 13/01-2015
Vis mere

Tysk energimotorvej skal hjælpe dansk vindkraftd. 8/1-2015
Kategori: Anholt Havmøller
Børsen skriver om flaskehals-problemerne ved den dansk-tyske grænse:
"Der mangler en motorvej i Tyskland, mener EU-parlamentsmedlem Jeppe Kofod (S). Manglen på strømkabler betyder nemlig, at de tyske energiselskaber i dag blokerer for dansk vindstrøm i perioder med stor produktion. Det sker, fordi de nordtyske energiselskaber er bange for at brænde inde med deres egen vindstrøm, og dét kan en udbygning af det tyske energinet afhjælpe."

Først bygges der vindmøller for milliarder af kroner, staten foretager ulovlige ekspropriationer hos lodsejerne til overflødige elmotorveje for så at vågne op til den virkelighed, at vi slet ikke kan bruge 'vindenergiprojektet' til andet end være til grin for egne penge.

Hvem sagde 'Die dumme Dänen'? Vi satser 100 pct. på en dyr vindenergi, vi ikke har brug for, når den produceres, og fjerner os fra den billige energi, som i årtier har været forudsætning for klodens vækst og velstand.
Vis mere

Overbefolkningen og manglende familieplanlægning er en vigtig del af årsagen til krigen i Syriend. 7/1-2015
Kategori: Andet
Overbefolkning på jorden er årsagen til store problemer med forurening af luft, vand og jord, hvor hvert eneste menneske i gennemsnit udleder ca. 4 t CO2 årligt – danskerne endnu mere og amerikanerne mest. Det er overbefolkning, der gør, at vilde dyr udryddes, når flere og flere mennesker overtager deres levesteder for at dyrke landbrug eller kvægdrift. Det er overbefolkning, der forbruger flere af jordens resurser, end der kan regenereres. Det er overbefolkning, der er årsag til de flygtningestrømme, som ingen ønsker at modtage.

Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at politikerne ikke gør nok for at bremse global opvarmning. Klimakonferencerne er overflødige, så længe man ikke drøfter overbefolkning. Vor civilisation er i fare, og politikerne taler kun om penge til afhjælpning af klimaforårsagede skader.
http://denkorteavis.dk/2015/overbefolkningen-og-manglende-famil..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 7. januar 2015
Vis mere

Thorium kan løse Grønlands økonomiske og sociale problemer og samtidig gavne klimaetd. 10/12-2014
Kategori: Thorium
"Thorium, hvad er det? spørger mange stadig i dag, og hvor kan man få mere at vide om thorium?
Den norske præst Hans Morten Thrane Esmark fandt i 1828 i Sydnorge en sten med et sølvagtigt metal og sendte den til den svenske kemiker Jöns Jakob Berzelius, der opdagede det let radioaktive grundstof thorium (Th90) opkaldt efter den nordiske gud Thor. Omkring 1900 blev thorium anvendt i gadelamper, da metallet havde lang levetid (Samuelsens leksikon, 1926)." Sådan indleder Jonna Vejrup Carlsen sin historiske redegørelse om grundstoffet thorium.
Læs mere om Thorium:
www.the-weinberg-foundation.org
www.itheo.org
www.thorenergy.no
www.flibe-energy.com
www.thoriumenergyalliance.com
www.energyfromthorium.com
www.global-alarm.dk
Den Korte Avis den 10/12-2014:
http://denkorteavis.dk/2014/thorium-kan-lose-gronlands-okonomis..
Vis mere

Arbejd videre med arven efter Niels Bohrd. 27/11-2014
Kategori: Thorium
"Men nu har et hold unge fysikere og ingeniører i
København taget sagen i egen hånd. De vil ligesom
Churchill-gruppen i Århus under den tyske besættelse
ikke være passive og resignerede, og har stiftet
gruppen Copenhagen Atomics. Det sker ved, at de
arbejder gratis og selv investerer deres beskedne
sparepenge. De vover det, som må synes utænkeligt
og unævneligt på den politiske korrektheds
parnas, men som for mange af os, der tillader os at
have vores egen mening, synes helt naturligt: At
Danmark igen som i Niels Bohrs dage skal forske
i atomkraft og kernefysik ligesom vi også burde
bygge på andre styrker såsom vores førerposition
inden for fjernvarme.
DET ER PÅ tide, at vindmonopolet i dansk energipolitik
brydes og at andre CO2-frie energikilder
som atomkraft og solceller tages med i overvejelserne.
Det er på tide, at vi bryder 30 års stigmatisering
af atomkraft og får en ny åben og saglig debat
der inviterer alle med. En ny samtale om dansk
energipolitik og -forskning. De nye generationer
har demokratisk krav på også at få mulighed for
at deltage i en diskussion af disse så livsvigtige
spørgsmål."
Thomas Grønlund Nielsen, cand.scient i Fysik fra
Niels Bohr Institutet og forfatter til
bogen »Niels Bohr må vende sig i sin grav«
Vis mere

Danske politikere tror, de ved bedre end FN’s klimapaneld. 18/11-2014
Kategori: Thorium
"% mere atomkraft frem til 2040.
Sådan lyder prognosen fra Det Internationale Energiagentur (Ingeniøren 13.11.14), men Rasmus Helveg Petersen vil have dyr ustabil vindkraft!
Kernekraft er vejen frem
Hvis vi skal have færre drivhusgasser i atmosfæren, er kernekraft ikke til at komme udenom, uanset hvor mange forklaringer om vedvarende energi, folk i energiindustrien kommer med. Det har man indset i mange lande, hvor forsyningssikkerhed drejer sig om ren, rigelig og stabil energi til overkommelige priser – og det kan thorium indfri som fremtidens SUPER brændstof."
Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis (gratis netavis)
Vis mere

Taksationsforretning til et 220 kV landkabel ifølge brev af 5. september 2014d. 14/11-2014
Kategori: Anholt Havmøller
Kommissionsformand Karsten Revsbech

Fredag den 14. november 2014 blev der afholdt taksationsforretning til efterprøvelse af de af Statsekspropriationskommissionen for Jylland afsagte erstatningskendelser på min ejendom til et 220 kV landkabel Trige – Grenaa Nord.

Jeg fremlagde billeddokumentation for, at der er nedgravet 3 ledere i flad forlægning på 245 kV og ikke et landkabel på 220 kV.
Energinet.dks repræsentant og jeg redegjorde for nødvendigheden af, at et kabel ikke kunne anvendes.
Magnetfelterne omkring et vekselstrømsanlæg i flad forlægning er lige så stor som var anlægget synligt på høje master.
Der er ingen forskel i udbredelsen af magnetfelter i anlæg med flad forlægning og så synlige ledere.
Ifølge Energinet.dks hjemmeside er kun jævnstrøm (ligestrøm) frikendt for at være kræftfremkaldende.

Jeg fremviste på mødet mit måleudstyr, der er analogt med det som Energinet.dk bruger, og som fremviste udslag på aktivitet fra det nedgravede "luftledningsanlæg". Jeg forklarede, at så snart vindhastigheden var på 10 m/s og opefter kunne jeg i stuehuset måle en forhøjelse af eloverførselen i mikrotesla.

Statsekspropriationskommissionen beså min biavl i produktionsbygningen og jeg redegjorde for omfanget på 35 familier, der er blevet besværliggjort efter ibrugtagning af ledningsanlægget pga magnetfelterne.
Anvendelsen af min ejendom med biavl er reduceret, idet bierne IKKE kan leve i så stærkt et magnetfelt som findes i forbindelse med 245000 volt "luftledningsanlæg".
Biavl bliver af myndighederne betegnet som hobby på 15 familier og mindre.
Min biavl er erhvervsbetonet, uanset en udsalgspris under produktionsomkostningerne, idet jeg gjorde gældende, at mit mål med biavl er at gøre samfundsnytte: Bestøvning og oplæring af kommende generationer i bihold. Mennesker kan ikke leve på Jorden uden bier.
Jeg nævnte, at ejendommens biavl vil blive videreført af næste generation.

Jeg er tidligere blevet tilbudt en erstatning på kr. 10.000 for ulemper og begrænsninger som anlægget medfører.
Jeg udtrykte på mødet, at beløbet skal være ‘mest muligt’.
Jeg fastholder pga ovennævnte, at en erstatning bør være væsentlig højere.

Med venlig hilsen
Sigrid Bluhme
Skindbjergvej 45
8500 Grenaa
Vis mere

’Bedre fremtid for kernekraft med thorium’ – vil give bedre fremtid for klimaet!d. 29/10-2014
Kategori: Thorium
"Baronesse Worthington fra House of Lords indledte mødet og påpegede, hvor svært det er at blive enige om en fælles energikurs i EU. Fx består Polens energiforsyning af 50% forurenende kul, og landet er bekymret for kulindustriens 100.000 arbejdspladser. Danmark taler for dyr og ustabil vindkraft, der betyder 25-30.000 arbejdspladser – og investorerne venter svar på, hvilke statsstøttede virksomheder, der giver mest afkast – pga. subsidierne.
Thorium kernekraft og avancerede reaktorer er helt nødvendige, hvis man skal bekæmpe global opvarmning og opnå forsyningssikkerhed af energi. Hvis vi ikke bruger mere kernekraft i løbet af de kommende 5 år, vil verden være ’in big trouble’ pga. CO2 udledninger. Man kan sige det rent ud: Kernekraft eller global opvarmning med mere ekstremt vejr!"
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Bemærkninger: Når Thorium bliver en del af hverdagen findes nye arbejdspladser ved skrotning af overflødige eltransitforbindelser.
Vis mere

Kabelfejl stopper Anholt Havmøllepark på andet døgnd. 1/10-2014
Kategori: Anholt Havmøller
"Energinet.dk, som ejer og driver ilandføringsanlægget, sætter helikoptere inde for at finde fejlen, der satte parken ud af drift tirsdag morgen." skriver Ingeniøren
Som nærmeste nabo til ledningsnettet kan oplyses, at der er observeret én helikopter flyver én enkelt tur rundt i landskabet, og det kommer da bag på mig, at helikopteren er på "arbejde".
Ingeniøren, den 01/10-2014
Vis mere

Vi har ideerne, men sender dem til udlandet på grund af politikernes holdningerd. 23/9-2014
Kategori: Thorium
10 lande i EU samt Norge støtter kernekraft for – udover at få stabil energi – at bekæmpe den globale opvarmning, men hvorfor er det danske flag ikke med?
De lande, der anvender kernekraft har mindre udslip af CO2 og renere luft – modsat fremtidens Tyskland, der vil ose af brunkul!
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Kostbar og forkvaklet energipolitikd. 18/9-2014
Kategori: Anholt Havmøller
Niels Gundersen skriver i et læserbrev i Den Korte Avis om økonomien i Anholt Havmøllepark på baggrund af oplysninger om det første års el-produktion og PSO-tilskud.
Vis mere

Der findes nuklear forskning i Danmarkd. 4/9-2014
Kategori: Thorium
Men det lader til, at der fremover kommer til at ske noget på området, hvis danske politikere ellers vil støtte de kommende projekter.
Sammen med 16 andre lande deltager Danmark i et nyt forskningscenter – ganske vist i Sverige, men danske forskere vil uden tvivl yde deres bidrag til verdens største neutronforskningsanlæg i Lund. Desuden kommer der et datacenter i København. Man forventer årligt besøg af ca. 3000 forskere fra hele verden. Nogle kalder det et nyt CERN (The European Organization for Nuclear Research – atomforskningscenter i Geneve).
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark sakker bagud i den nukleare forskningd. 2/9-2014
Kategori: Thorium
Den 21. august 2014 var jeg til møde hos Thor Energy A/S i Oslo, der udvikler thorium brændsel til kerne-kraftværker. Thorium er stabil energi til en verden, der forventes at fordoble sit energibehov i de kommende år. Modsat Norge er Danmark gået i stå, hvad angår nuklear forskning.
http://denkorteavis.dk/2014/danmark-sakker-bagud-i-den-nukleare..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

ABB's nye superkabel slår verdensrekord for HVDCd. 22/8-2014
Kategori: Magnetfelter
ABB har udviklet et HVDC-jævnstrømskabel, som kan sende 2.600 MW over 1500 kilometer med et tab på blot fem procent.
Selv Energinet.dk anerkender, at jævnstrømskabler er fritaget for mistanken om at være cancerfremkaldende i modsætning til vekselstrømskabler.
Hvorfor vil det statsejede selskab Energinet.dk ikke bruge jævnstrømskabler i transport af strøm, når Folketinget prioriterer bekæmpelsen af cancer højt?
Vis mere

Formanden efterlyser mere åbenhed omkring magnetfelter.d. 7/8-2014
Kategori: Magnetfelter
I forbindelse med planlægningen af den nye havmøllepark Horns Rev 3 efterlyser formanden Anne Boesen tekniske oplysninger på de kabler, der skal fremføre strømmen på land fra Blåbjerg og til Endrup. Hun stiller spørgsmål ved de beregninger, der er anført i VVM redegørelsen. En sådan usikkerhed kunne undgås, hvis de tekniske data for det nye 220 kV kabelsystem var offentlig tilgængelige, så foreningen selv kunne beregne de faktiske værdier for magnetfeltet. Hun finder ikke, at Energinet dk. har foretaget nye beregninger, der tager højde for, at der er sket en optimering af overførselsevne og transmissionstal, og at disse faktorer desværre resulterer i større magnetfelter.
Det er på tide, at der ved hver ny linjeføring bliver foretaget nye beregninger med udgangspunkt i de kabler, der anvendes til den pågældende linjeføring? Beregningerne skal altid være up to date, og
det tilgængelige materiale skal give informationer om alle de data, vi skal bruge for at kunne beregne et konkret magnetfelt. Oplysninger som Energinet.dk desværre ikke har villet oplyse om på forlangende.
Endvidere er det på tide, at lodsejerne holdes skadesløse for de gener, de påføres også ved kabellægninger.
I forbindelse med etableringen af forbindelsen Horns Rev 3 over land, arbejdes der med et hovedforslag og et alternativt forslag. Hovedforslaget er 50.000.000 kr. billigere og 10 km kortere.
Vis mere

Overbefolkning truer fremtiden – politikerne gør ingentingd. 6/8-2014
Kategori: Thorium
12 lande i Europa går ind for kernekraft - Danske politikere vil stadig ikke høre om (den ufarlige) kernekraft, men i andre lande er man mere positiv over for den rene energi, som kernekraft kan levere.
I EU er der dannet en gruppe af 12 lande – EUROPE’S NUCLEAR DOZEN – med UK, Frankrig, Tjekkiet, Spanien, Holland, Finland, Polen, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien og Litauen – med kontakt til Thor Energy i Norge, der med sin Halden reaktor er i gang med at udvikle thorium energi (opkaldt efter tordenguden Thor). Hverken Tyskland eller Danmark er med på dette elitehold?
Jonna Vejrup Carlsen skriver vedholdende om Jordens fremtidige energiforsyning, THORIUM, i Den Korte Avis. Link til artiklen i 'Vis mere'
Hvornår vågner danske politikere og journalister op til virkelighedens verden?
Vis mere

Sats på generatord. 23/7-2014
Kategori: Thorium
"Det grønne alternativ Thorium-generatoren, som uden risiko kan producere al den energi, som vi i fremtiden har behov for, bliver i disse dage demonstreret i Norge. Norge er blevet foregangsland for fremtidens grønne energiforsyning. Danmark burde gå sammen med de andre skandinaviske lande for i fællesskab, at introducere og indføre grøn Thorium elektrisk energi til økologisk og økonomisk fordel for os alle." skriver Thure Barsøe-Carnfeldt, Dronninglund
Nordjyske Stiftstidende 23 07 2014
Vis mere

Det kan blive EU, som får stoppet den helt vanvittige statsstøtte til vindmøllerned. 23/6-2014
Kategori: Andet
Niels Gundersen, næstformand i Frie Elforbrugere, har forfattet nedenstående artikel om den vanvittige skatteopkrævning, PSO-afgiften, til en vindmøllebranche, der med sine lobbyister har formået at fastholde politikerne og befolkningen i en illusion om, at vinden kan redde Klodens elbehov.
Et af vindmøllernes biprodukt er stærkt forurenende elmotorveje, som yderligere presser verdens højeste elpriser i vejret. 'Lov om Energinet.dk' er så vanvittig, at lodsejerne ikke engang er klageberettiget over ekspropriation til vindmølle-elmotorvejene. Retssikkerhed eksisterer ikke hos vindmølle-mafiaen.
Link til artiklen, som er bragt i Den Korte Avis og som eksempelvis Jyllands-Posten ikke kunne bekvemme sig til at bringe.
http://denkorteavis.dk/2014/eu-laegger-bombe-under-danske-vindm..
Vis mere

Professor Henrik Møller er langtfra den eneste, der er udsat for uretfærdig behandligd. 4/6-2014
Kategori: Andet
Magtmisbrug ?
Med et godt kendskab til vindmøllebranchen og dens magtfulde ageren i dette land gennem ihærdig lobbyisme samt nedgøring af modstandere og deres kritik bliver man sjældent overrasket over branchens formåen.
Fyring af professoren var forventelig.
Magtfulde vindmølleorganisationer har prompte udnyttet et rektorskifte på Aalborg Universitet til fyring af professor Henrik Møller.
Nære forbindelser mellem Vindmølleforeningen og Aalborg Universitet mere en antyder, at “møllemafien” på den måde slap af med en særdeles kompetent, men yderst besværlig person i form af professor Henrik Møller.
Professoren er ekspert i måling af lyd og har kritiseret Miljøministeriets fastsættelse af lydgrænser og målinger af lyd fra møllerne, til stor utilfredshed for branchen.
Danmark har en vanvittigt energipolitik, der kritikløst kræver vindmølleenergi, som ingen kan aftage, og elkabler også selvom der intet behov er for flere forbindelser.
Eksempelvis er 245 kV ledninssystemet til Kattegat havmøllerne mellem Trige og GrenaaNord overflødig, og eneste begrundelse for etablering af systemet er beskæftigelse og opkrævning af PSO-afgiften (som igen udløser mere beskæftigelse).
Ingen journalist har til dato turdet lave en undersøgelse af de udokumenterede elforbindelser i Danmark med dertil hørende ulovlige ekspropriationer.
Ingen fornuftige lodsejere vil ofte penge på en retssag mod staten!
Artiklen er bragt i Den Korte Avis.
Vis mere

Kulminetragedien i Tyrkiet har krævet 301 ofre – men man fortsætter med kul, selv om alternativet er lige om hjørnet!d. 20/5-2014
Kategori: Thorium
Tragedien i Tyrkiet viser endnu en gang, at kul koster menneskeliv - og kul ødelægger også klimaet. Man burde i stedet investere i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, som er på vej i mange lande. Men Danmark snorksover ...
Vis mere

EU vil være en stormagt – men ser man på realiteterne, så magter EU ikke sine opgaverd. 14/5-2014
Kategori: Thorium
Energi og grænseoverskridende klima er også EU projekter:
Man bør blive uafhængig af russisk gas i stedet for som nu at blive mere afhængig pga. den tyske beslutning om at stoppe A-kraft i 2022. Den tyske Energiwende fra kernekraft til vedvarende energi holder ikke, og gas er ikke vedvarende energi!
Beslutningen om at skrotte A-kraft vil vise sig som en stor fejl og kan betyde nedgang for den tyske økonomi samt mere – og ikke mindre udslip af CO2. Kernekraft kunne gøre EU helt uafhængig af Rusland og andre lande. EU kunne være med i front med kernekraft med thorium, som den 8. maj af The Fordham Political Review blev omtalt som “the total solution to Earth’s Energy Crisis (safer, cleaner, cheaper)”.
100 g thorium kan dække én persons livslange energiforbrug – og der er ca. 90.000 t thorium i Grønland.
Den Korte Avis, 14. maj 2014 af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Kernekraft skubber vinden udd. 12/5-2014
Kategori: Thorium
Verdens naturressourcer er uudtømmelige, vindmøller er et midlertidigt fænomen, mens atomkraft drevet af thorium er det næste store. Men måske når kernefusionsteknologien at overhale indenom. Sådan lyder meldingen fra storinvestor Lars Tvede.
"Der er mange spændende projekter inden for kernefusion. Lockhead Martin, der er et meget stort flyfirma, forsøger at lave minireaktorer på størrelse med et køleskab. Skal man bruge dem i kommerciel skala, er de dobbelt så store, og kompleksiteten vil være som at bygge en flymotor, man kan producere dem på samlebånd, og man kan producere flere om dagen og transportere dem på en lastbil," siger Lars Tvede for at understrege, at der intet sprængfarligt er ved dem, og at mulighederne kan blive kolossale.
"Hvis det lykkes at kunne bruge dem kommercielt, ændrer alt sig. Geopolitik, økonomi, miljø – alt ændres! Det oplever man nogle gange i sit liv, som da internettet kom," siger han og tilføjer, at langt de fleste forpasser de oplagte investeringsmuligheder ved en sådan nyhed.
Lars Tvede er også opmærksom på solenergi og har meget lidt tilovers for vindenergi.
"Vindmøller er formentlig en forbigående periode i menneskets historie, hvis ikke vi kommer til at opleve det, så vil vores børn nok opleve, at man piller alle vindmøller ned," siger han og anser solenergi for mere lovende og mere miljøvenligt på sigt.
"Desuden kan der ske det med solpaneler som med informationsteknologien – først har man en dims, men senere bliver den "afdimset", altså integreret i f.eks. mobiltelefoner. Et solpanel skal ikke være en dims ude i haven, men en del af noget byggemateriale eller en del af din bil eller båd," siger Lars Tvede, der er aktuel med bogen "Det kreative samfund".
"Folk tror, man løber tør for ressourcer, men det kan ikke passe. Man skal ikke investere ud fra den hypotese, for vi på flere plan nærmer os uendelige ressourcer," siger han og peger på det radioaktive stof thorium, der er en sikker energikilde – verdens thorium-reserver har et potentiale til at forsyne verden med energi i 100.000 år, mens man med kernefusion kunne forsyne den i milliarder af år.
Børsen 14 05 12
Vis mere

En ’rigtig’ skidt dansk energipolitikd. 10/5-2014
Kategori: Andet
I JP den 2. maj var der en advarsel fra ledere fra 13 store firmaer i vindindustrien om ikke at røre ved den indgåede energiaftale, der for dem har store økonomiske fordele. Aftalen vil øge udbygning af vindkraft på land og til havs samt skabe arbejdspladser. Det er en meget kostbar aftale, der vil øge udgifterne for mange virksomheder, der kan blive nødt til at flytte til udlandet. Vindenergi er ikke konkurrencedygtig, så længe den kræver så store subsidier – og så skal vinden jo helst blæse!
Ved udbygning af endnu to store havmølleparker vil man i 2020 kunne dække halvdelen af det danske elforbrug – men da elforbruget kun er ca. 20% af det totale energiforbrug, vil halvdelen kun være 10% - og det er jo ikke særlig imponerende! Hvad med de 90%?
Hvis de samme ledere virkelig ville være fremsynede, så burde de som anbefalet af FN’s klimapanel IPCC kigge på A-kraft især efter forskning og udvikling af kernekraft med thorium. I Norge er Thor Energy langt fremme, og den nye norske regering har planlagt et nyt thorium forsknings- og udviklingscenter – for norske oliepenge! Det burde være indlysende, at Danmark i samarbejde med Grønland deltog i forskning og udvikling af thorium, da der er så meget thorium i Grønland.
Det kan vel ikke være meningen, at man kun skal have vindenergi for de mange arbejdspladsers skyld. Det vil da være bedre med billig, rigelig, ren og driftsikker energi – som thorium vil være, så der bliver råd til at skabe bedre velfærd og velstand ikke kun i Danmark men også i verdens fattigste lande.
Som hovedgevinst kunne det effektivt hjælpe med at stoppe den globale opvarmning og redde jorden fra de farlige klimaændringer.
Jonna Vejrup Carlsen, Jyllands-Posten, Aarhus afd. 10.maj 2014
Vis mere

Nye højspændingskabler for 500 mio i Nordvestjyllandd. 3/5-2014
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Kabellægning af alle 132 kV og 150 kV luftledninger skal ifølge kabelhandlingsplanen kabellægges og det er Energinet.dks ansvar, at opgaven udføres.
Kabelhandlingsplanen omfatter også 60 kV nettet, som de regionale elselskaber står for, men pudsig nok, så er det langt fra alle, der har udarbejdet en plan for 60 kV luftledningernes endeligt. Elselskaberne har generelt mere lyst til at bruge pengene på forretningsområder, der IKKE forbedrer miljøet.
Dansk Energi, den 3. maj 2014
Vis mere

Et gammelt kneb skal få folk til at elske kæmpevindmøllerd. 29/4-2014
Kategori: Andet
Kernekraft med thorium skal gøres populær – gerne med festlege!
Modstanden mod vindmøller er stor for virksomhedsejere og private, der ser elregningen stige. Når man så kender alternativet med kernekraft (anbefalet af IPCC), som er på vej i mange lande med det ufarlige thorium brændsel, der vil kunne levere ren, billig, rigelig og driftsikker energi – og erstatte de fossile brændstoffer, så burde det nye statsstøttede rejsehold også lave arrangementer for danskere, der gennem mange år er blevet indoktrineret mod kernekraft.
For at redde klimaet burde alle kræfter sættes ind for at udvikle thorium i stedet for kun at arrangere ’festlege’ for vindmøller.
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis den 29. april 2014
Vis mere

FN har en klimaplan med kernekraftd. 21/4-2014
Kategori: Andet
Eksperterne fra FN’s klimapanel har givet deres anbefalinger til fremtidens energisatsning. Vedvarende energi og med ansvarlighed vedholdende kernekraft til at dække ethvert underskud af vedvarende brændsel. Så er vi blevet så kloge. Kernekraft kan indeholde anvendelsen af brændslet thorium, men indtil anlæggene er i drift i tilstrækkelig mængde, bliver uran som brændsel indtil videre det vedholdende brændsel.
Læserbrev af John Emil Piper i DKA den 21. april 2014
Vis mere

Den danske energipolitik er dyr, dårlig og ineffektivd. 14/4-2014
Professor i økonomi ved Københavns universitet, overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger: ”Den grønne energipolitik gavner ikke klimaet”, og når FNs klimapanel siger, at man bør anvende atomkraft i forsvarlige mængder, så bør man lytte, ellers vil Danmark sakke agterud mht. energi og økonomi.
Det er forkert at ansætte radikale energi- og klimaministre, der har en nærmest religiøs holdning til vindkraft, som er dyr og ikke driftsikker, men som hele tiden skal have en back-up energi (kul, olie eller bio), når vinden ikke blæser.
Det er korrekt, at vindmølleindustrien giver tusindvis af arbejdspladser, men det samme siges om kulindustrien, som giver hundredtusindvis af arbejdspladser.
Som Thomas Grønlund Nielsen så rigtig siger med titlen på sin nye bog: Niels Bohr må vende sig i sin grav.
Jonna Vejrup Carlsen
Strandvejen 120 D
8000 Aarhus C
Jyllands-Posten, den 14. april 2014
Vis mere

FN’s klimapanel foreslår kernekraft – men ved de, at der findes en fantastisk form for ufarlig kernekraft?d. 9/4-2014
Kategori: Andet
FNs klimapanel IPCC anbefaler i sin seneste rapport, at vi skal droppe vor afhængighed af kul og olie, bruge vedvarende energi og benytte atomkraft i forsvarlige mængder.
Klimapanelet bør gøre opmærksom på, at der findes en anden og helt enestående form for kernekraft med thorium, som om få år vil kunne tages i brug i mange lande.
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, den 9. april 2014
Vis mere

FN’s klimapanel offentliggjorde i går sin store rapport – men glemte det vigtigsted. 1/4-2014
Kategori: Andet
FN’s klimapanel IPCC fremlagde i går den 31. marts 2014 en ny rapport om den globale opvarmning: Hvad gør vi, når temperaturen stiger, og vi får tørke og oversvømmelse, som vil begrænse de dyrkbare områder.
Vis mere

Krim-krisen kan få indflydelse på EU’s energi- og klimamåld. 24/3-2014
Kategori: Andet
"Indien starter i 2016 med sin første thorium reaktor som en 300 MW prototype, der kan holde i 100 år. I 2050 vil 30% af Indiens elforsyning komme fra thorium (IThEO.org). Kina har fremrykket sin forskning, så man om 10 år kan få energi fra thoriumreaktorer og fjerne Beijings smog.

Det er rent ud sagt dumt af EU at være afhængig af russiske Gazprom, så er det bedre at arbejde sammen med Norge, som allerede er godt i gang med forskning og udvikling af thorium energi.

Efter 28 år er Danmark ikke længere selvforsynende med olie og gas fra Nordsøen. Vi skal tænke visionært, vi skal tænke thorium sammen med Grønland, så vi helt kan stoppe udledning af CO2!

I klimadebatten bør de politiske ledere huske menneskepligterne, artikel 7: ……. Alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer."
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, den 24. marts 2014
Vis mere

Befolkningen i Afrika vil være fordoblet i 2050 – en ny kurs er helt nødvendigd. 5/3-2014
Kategori: Andet
Børnecheck er dårlig for klimaet, hvis den får folk til at føde flere børn. Flere børn betyder flere mennesker, der vil udsende CO2 og bidrage til den globale opvarmning! Siden 1950 er verdens befolkningstal steget med over 4.700.000.000 flere mennesker til stor skade for natur og miljø!
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 5/3-2014
www.global-alarm.dk
Vis mere

Klimadebatten lukker øjnene for en helt afgørende energikilded. 24/2-2014
Kategori: Andet
Energikilden, der ikke kan undværes.
England, Polen og andre lande satser også på atomkraft, og i det engelske parlament har man oprettet en tværpolitisk energigruppe, der vil satse på a-kraft med thorium i stedet for uran, idet thorium ikke har de affaldsproblemer, som uran har.
Thor Energy i Norge har gennem flere år arbejdet på udvikling af thorium-energi og er langt fremme i deres forsøg. I USA investeres milliarder af kr. i udvikling af små og mellemstore reaktorer.
I Sverige arbejdes der på at udvikle en lille reaktor, der vil kunne udnytte det brugte uranbrændsel, hvorved affaldsproblemet kan løses. Reaktoren skal opføres i Oskarshamn, og flere lande – dog ikke Danmark – deltager i projektet.
Førende amerikanske klimaforskere med James Hansen i spidsen siger: Fornybar energi som vind, sol og biomasse kan helt sikkert bidrage til verdens energiforsyning, men kan ikke opskaleres hurtigt nok til at levere billig og pålidelig strøm. Selv om det måske teoretisk er muligt at stabilisere klimaet uden kernekraft, er der ingen troværdig vej til klimastabilisering i den virkelige verden, som ikke omfatter en betragtelig rolle for kernekraft.
Den Korte Avis v. Jonna Vejrup Carlsen 24/2-2014
Vis mere

Vi betaler for lys i Flensborgd. 18/2-2014
Kategori: Andet
Richard Churruca, civilingeniør:
" Hvad mange ikke ved er, at selv efter vi har foræret strømmen til Tyskland eller Norge med tab, stadigvæk kan have en overproduktion på ca. 200MWh. Det kan koste op imod 70 kr/ kWh at komme af med den. Den tager vi lige en gang til, en blæsende vinternat kan koste forbrugerne et højt 2 cifret millionbeløb. Forbrugerne betaler ekstra for den grønne strøm, og de betaler også for at komme af med den."
Det sker igennem et forurenende jysk luftledningsnet. Danske elforbrugere betaler milliarder over elregningen til ekspropriation og etablering af et højspændingsnet, der er i strid med dansk lovgivning uden at lodsejerne har den retssikkerhed, der giver dem en jordisk chance for at sige fra.
Vis mere

Bayerns smukke bjerge kan drille dansk elmotorvejd. 7/2-2014
Kategori: Andet
"Men hvis den bayerske minister lykkes med sit forehavende, kan det også være med til at besværliggøre udvekslingen af el mellem Danmark og Tyskland. Som EnergiWatch tidligere har beskrevet, er der nemlig en massiv flaskehals på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland."
Vis mere

Tysk flaskehals koster danske energiselskaber en halv mia. kronerd. 22/1-2014
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Hvis Energinet.dk IKKE investerede borgernes penge i et urentabelt transitnet, så var der ingen jammer. Det kan aldrig være et tysk problem, at die dumme Dänen investerer i blinde.
Den Midtjyske Elmotorvej kostede 3,5 mia.kr. og nyt transitkabel til Anholt Havmøllepark kostede 1 mia. kr. To udokumenterede projekter som kun var mulige, fordi Lov om Energinet.dk tilsidesætter danskernes retssikkerhed. Retssager mod staten er umuliggjort uden 'fri proces'.
Børsen, den 22. januar 2014
Vis mere

Flaskehals til Tyskland koster op mod halv milliard i tabt eleksportd. 16/1-2014
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Den Midtjyske Elmotorvej er etableret på Eaglemaster, dvs. højere master end de tidligere og derfor også mulighed for at operere med spænding på 500 kV. Etableringen med luftledninger og ekspropriationer er alene gjort for at kunne eksportere mere vindel til Tyskland, der er et højprisområde. MEN Energinet.dks projekt kan ikke flaske sig, fordi Tyskland ikke ønsker at ødelægge deres natur med højere master med højere spænding for at hjælpe Danmark af med deres overskuds-vind-el. Danmark har foretaget en milliardinvestering uden sikkerhed for at Tyskland udvider deres transitnet.
På Sjælland lægges der jævnstrøm i jorden, når formålet er eksport. Jylland er afskrevet som lovløst land, når ekspropriationsformålet er eksport af strøm!
Vis mere

Kronprinsesse Mary taler om problemerne, mens politikerne tier!d. 14/1-2014
Kategori: Andet
"Ligestilling for kvinder og familieplanlægning kunne gøre jorden mere bæredygtig, betyde færre konflikter og flygtninge, give mere plads til de vilde dyr, som i dag er i fare for udryddelse – og betyde en reducering i udledning af CO2 og dermed en opbremsning i den globale opvarmning.
Politikerne bør ved fremtidig bistandshjælp sætte betingelser til gavn for befolkningerne, ellers er det som at hælde vand i et bundløst kar!" skriver Jonna Vejrup Carlsen i Den Korte Avis
http://denkorteavis.dk/2014/kronprinsesse-mary-taler-om-problem..
Vis mere

Danmark er blevet mindre efter ''Bodil''d. 15/12-2013
Kategori: Andet
Brev til DMI:
"Vi har fået at føle, hvordan havet er lige så farligt hos os som for lande som Thailand og Bangladesh, der jævnligt oversvømmes.
Vi talte om, at vi befinder os MIDT I THE TIPPING POINT og hvad nu?
Hvor længe vil den periode vare? Vil Golfstrømmen vende og en ny istid dække hele Danmark og hvor kan vi så være på Jorden, der er meget overbefolket?
Vi står med ryggen mod muren og kan som enkelt-individ ikke foretage os noget fornuftigt.
Kan vi vende udviklingen? Hvor meget blev Danmark mindre som følge af stormfloden? Hvad mener DMI?"
Vis mere

Martin Lidegaard ønsker ikke at debattere THORIUMd. 10/12-2013
Kategori: Andet
Klimaudviklingen har nået 'the tipping point' – og det er ikke sikkert, at vi kan vende udviklingen. Men de politiske ledere taler kun om tilpasning til de klimatiske ændringer i stedet for at prøve at stoppe de CO2 udledninger, der er årsag til, at vi får en global opvarmning med mere ekstremt vejr. Resultatet kan være, at vi hvert år vil opleve ’århundredets’ storm, som netop har raseret Danmark.
Jonna Vejrup Carlsen bragte en artikel i Den Korte Avis om nødvendigheden af omstilling til den ufarlige Thorium kernekraftenergi.
"Det kræver politisk vilje at ændre udviklingen. De såkaldte vedvarende energiformer kan ikke dække det stigende energibehov men kun supplere.
Den rene og ufarlige kernekraft thorium kan til gengæld spille en vigtig rolle. Og mange steder har man forstået det. I april 2013 havde Thor Energy i Halden i Norge et vellykket forsøg med thorium, hvilket vakte opsigt. BBC var på pletten, mens de danske medier stadig er påvirkede af anti-nuklear bevægelsen og ikke til at rokke.
Den danske energiplan vil blive ekstrem dyr for Danmark i form af energiafgifter og i form af reparationer efter de kommende stormskader. Som dronning Margrethe ville sige: Gud bevare Danmark!"
http://denkorteavis.dk/2013/martin-lidegaard-onsker-ikke-at-deb..
Vis mere

Om 30 år: Forureningsfri Energi til varme og el kommer fra Thorium generatorer:d. 10/12-2013
Kategori: Andet
Den Korte Avis, læserbrev af Thure Barsøe-Carnfeldt:
"Fossile brændsels teknologier er afskaffet, det samme gælder vindmøller og andre alternative kostbare mekaniske energiformer. Thorium generatorerne producerer el som sammen med brint vil være de eneste energikilder tilbage på jorden. Generatorerne placeres i de allerede eksisterende kraftværker således at tilslutning til elnettet bliver en let sag. Alle øer vil have deres egen Thorium generator. Mange steder vil elektrisk energi ikke længere blive transporteret gennem kabler, men sendes via Tesla-antenner rundt til elforbrugerne."
Vis mere

Naturens budget er ved at være brugt opd. 5/12-2013
Kategori: Andet
Nobelpristageren i fysik Carlo Rubbia, tidligere leder af CERN og thoriumforsker gennem mange år udtalte: ”Det vil være uansvar­ligt ikke at bruge en visionær energi som thorium, der baseres på sikkerhed og økonomi".
Vis mere

Danmark bør satse på thoriumd. 5/12-2013
Kategori: Andet
Den nye norske regering med Erna Solberg i spidsen har planlagt at etablere et thorium forskningscenter i Norge for de norske oliepenge. Det vil være klogt af Danmark at bede om lov til at deltage i dette projekt.
Information den 5. december 2013
Læserbrev af Thure Barsøe-Carnfeldt, Dronninglund
Vis mere

Vejen frem for et bedre klimad. 23/11-2013
Kategori: Andet
Bjørn Lomborg, Direktør i Copenhagen Consensus Center 23. november 2013 skriver efter COP 19 i BERLINGSKE
Vis mere

En billig og driftsikker energi vinder frem i verden, bare ikke i Danmarkd. 14/11-2013
Kategori: Andet
Der er flere former for kernekraft. En af dem, som kan erstatte de fossile brændstoffer er i modsætning til andre former for kernekraft en sikker energi. Det er netop blevet drøftet blandt forskere fra 32 lande. Læs om et vigtigt stykke fremtid ...
Vis mere

Resumé - Mejlflak havvindmølleparkd. 11/10-2013
Kategori: Andet
Der "gives et overordnet resume af de tiltag, der er foretaget i det, der kun kan betragtes som en skandaløs tilblivelse og yndighedsbehandling af et projekt med en kystnær havvindmøllepark ved Mejlfalk i Århus Bugt."
Læs mere: www.aarhusbugtenog-kyster.dk
Vis mere

'Lov om Energinet.dk' kritiseres af læser i Den Korte Avisd. 25/9-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Sjællænderne mærker også Energinet.dks udemokratiske metoder uden at lokalpolitikerne eller borgerne kan stille noget op.
"Vi oplever Naturstyrelsen lægge sig fladt ned på ryggen og forklaringen er nok, at man med “lov om Energinet.dk” har givet Energinet.dk carte blanche til at gennemføre de projekter de lyster – koste hvad det vil – borgerne betaler. Lov om energinet.dk sætter de sædvanlige klagemuligheder ud af kraft, og borgerne bliver tromlet flade – læs evt skriverier om Anholt Vindmøllepark – der nu kommer til at koste borgerne, og hvis effektivitet, der hersker tvivl om." skriver Belinda Ahrenkilde i Den Korte Avis
Vis mere

Teknisk Ombudsmands ønskesd. 18/9-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Link til artikel i Den Korte Avis den 18. september 2013
http://denkorteavis.dk/2013/teknisk-ombudsmands-institution-ons..
Ombudsmanden er involveret i sagen om, at "Lov om Energinet.dk" ingen eksistensberettigelse har i et demokratisk samfund. Borgerne er frataget deres Grundlovssikrede retssikkerhed.
Vis mere

Vindmølleminister Martin Lidegaardd. 17/9-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen har fostret endnu en opsigtsvækkende artikel om den forhadte vindmafia.
Link til artiklen, der er gengivet i Den Korte Avis 17/9-2013 http://denkorteavis.dk/2013/67215/
"Martin Lidegaard støtter skabelsen af en vindkraftindustri, der som Tvind udnytter det danske skattesystem, der slet ikke er indstillet på kringlede fiduser. Forskellen mellem Amdi Petersen og Martin Lidegaard er dog, at Amdi udnyttede det til egen fordel, mens liden Martin ikke får en øre ud af, at vindkraftindustrien malker statskassen for milliarder af gode danske kroner."
"Martin Lidegaard har leveret statsligt guld til mange sol og vindkraftspekulanter, men han har ikke som den kalkulerende Amdi Petersen fået andet ud af det end en næse, som vil blive fulgt af flere næser, når fadæsen om vindkraftens lyksaligheder går op for regeringen."
Vis mere

Lov om Energinet.dk har ingen eksistensberettigelsed. 4/9-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Ulovligt kabelprojekt til 1,3 mia. kr.
Udgør tilliden til myndighederne ikke den energi, som holder demokratiet levende?
Det vil jeg mene, og derfor må jeg med beklagelse konstatere, at tilliden til myndighederne bygger på fiktion.
Det har jeg og 6 andre lodsejere konstateret, efter at vi er blevet eksproprieret til et ulovligt el-ledningsprojekt til 1,3 mia. kr. til Anholt Havmøllepark.
Grundlaget er eksisterende 2 kabler, som aldrig - ifølge dokumenter -har leveret så meget som en eneste kWh til nogen borger. Og de indkøbte el-ledninger har en overkapacitet i forhold til tilladelsen på mindst 25 %.
Derfor er det ulovligt.
Så selvfølgelig har vi klaget - ud fra en forestilling om, at i et demokratisk samfund lytter myndighederne til borgerne. Vi har imidlertid ingen lydhørhed mødt - men kun hån og arrogance.
Danmarks største og mest udskældte havvindmøllepark invies i dag i regnvejr og næsten vindstille!!!
En sorgens dag for 7 tvangseksproprierede lodsejere.
Vis mere

Fakta om vindkraftd. 13/8-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm, har igen i dag et læserbrev i Jyllands-Posten:
Det er ingen sag for København at nedbringe sit CO2 udslip, når det tørres af på sagesløse borgere i Varde Kommune!
"vindindustrien udnytter politikernes goodwill over for vedvarende energi og placerer vindmøller i nærheden af folk, som får ødelagt deres nattesøvn, samtidig med at de bliver stressede, blodtrykket stiger, huspriserne falder, eller husene bliver usælgelige." skriver Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Dansk Energipolitik d. 11/7-2013
Kategori: Andet
"Vindenergi er en skattefidus, som forsker Ben Lieberman fra the Heritage Foundation siger: Hvis vindkraft gav mening, hvorfor skal den så have statstilskud? Det er en boble, der brister, så snart regeringens tilskud ophører. Vind, sol og bio kan kun supplere en driftsikker, rigelig, billig og ren energi som thorium og senere fission og fusionsenergi. Det varer kun få år, før thorium vil kunne anvendes i små og store reaktorer. Det kræver politisk vilje, men det haster for klimaets skyld."
Skrevet af Jonna Vejrup Carlsen i Berlingske tidende, dagens brev, den 11. juli 2013
Dansk Energipolitik - når den er værst!
Vis mere

USA: 14000 vindmøller ude af driftd. 4/7-2013
Kategori: Andet
Sandheden om vindmøller er, at vindenergi er en skatte-fidus. Ben Lieberman, en seniorpolitik analytiker og med fokus på energi-og miljømæssige forhold spørger:

»Hvis vindkraft gav mening, hvorfor skal den have statstilskud? Det er en boble, der brister, så snart regeringens tilskud ophører."

Og deri ligger en lærestreg for dem, der søger at gøre formuer ud af skatteyder tilskud og for dem, der ønsker at leve i en drømmeverden af ren energi". Den vedvarende energiindustri af sol, vind og biomasse er blot en kunstig boble, der er ude af stand til at overleve uden subsidier fra regeringer og skatteydere. De Grønne evangelister, der presser hårdt på at få flere vindmølleparker, har som sædvanligt ikke tænkt hele ideen igennem.
Vis mere

Svindel i Energiministeriet!d. 29/6-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Lars Christian Lilleholt (V) har fået nok af embedsmændene i Energiministeriet.
Det koster elforbrugerne milliarder i ulovlige PSO-afgifter at have politiske embedsmænd til at varetage andre interesser end at overholde loven.
'Lov om Energinet.dk' sætter RETSSIKKERHED og al kritik skak-mat og hører hjemme i diktaturstater og ikke i et land, der vil være et demokrati.
Læs mit indlæg på Lars Chr. Lilleholts hjemmeside.
Vis mere

Vindkraft som supplementd. 25/6-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen bragte igen et indlæg om Thorium, der vil kunne erstatte de fossile brændstoffer.
Den Korte Avis, 25/06 2013
Vis mere

ADVARSEL: Fortsat afbrændig af kul, olie, og gas kan betyde mere ekstremt vejr!d. 6/6-2013
Kategori: Andet
Vågn op Holger Danske, selvom du er flyttet til Skjern og er kommet længere væk fra Christiansborg!
Med denne salut slutter Jonna Vejrup Carlsen sin artikel
"ADVARSEL: Fortsat afbrænding af kul, olie og gas kan betyde mere ekstremt vejr!" i DEN KORTE AVIS.
http://denkorteavis.dk/2013/advarsel-fortsat-afbraending-af-kul..
Hvad skal vindmølle- og solcelleproducenterne så lave? Politikerne vil partout have ødelagt Danmarks smukke have med megavindmøller megasolcelleanlæg.
Vis mere

Enhedslisten vil tage dit hus - helt demokratiskd. 5/6-2013
Kategori: Andet
Pressen har berøringsangst overfor Enhedslistens kommunistiske tilbøjeligheder og Pressen har absolut berøringsangst overfor Energinet.dk, der med Lov om Energinet.dk har uindskrænket magt til at etablere hvad som helst af højspænding i den baghave UDEN at du er klageberettiget og UDEN at behovet er dokumenteret! Føj for et Danmark uden demokrati.
Bemærkninger i anledning af Ole Birk Nielsens blog i JyllandsPosten den 5. juni 2013
Vis mere

Offentlighedslov begrænser vort demokratid. 31/5-2013
Kategori: Andet
Offentlighedsloven er sammenlignelig med 'Lov om Energinet.dk'.
Begge love begrænser demokratiet og sætter det reelt ud af kraft.
'Lov om Energinet.dk' giver statsmonopolet uindskrænket magt til at etablere hvad som helst af højspænding overalt i Danmark UDEN AT DER ER ET DOKUMENTERET BEHOV FOR NY HØJSPÆNDING OG UDEN AT LODSEJERNE KAN STANDSE PROJEKTET. Retssikkerheden er en by i Rusland i et forhen så åbent og demokratisk samfund som det danske. Er det mon EU, der vil sætte vores demokrati på standby?????
Erstatningerne ved ulovlige ekspropriationer er så ringe, at lodsejere spises af med 2000 kr. for eksempelvis at få 245.000 volt i entrehaven!!!
http://denkorteavis.dk/2013/nu-far-vi-en-offentlighedslov-der-b..
Vis mere

Ideoplæg til Krigers Flakd. 25/5-2013
Kategori: Andet
Sjællænderne skal tage stilling til en vindmøllepark i et område, der grænser op til Sverige og Tyskland.
Desværre er alle de tiltag, der berører lodsejerne, ikke med i oplægget. Det er de landfaste dele, der for alvor gør ondt.
Hvorfor er Tyskland og Sverige ikke økonomisk interesseret i Danmarks vindmølleprojekter?
Har vore nabolande mon læst bogen 'Besat af vind'?
Vis mere

Besat af vind - Den store vindmølleskandaled. 23/5-2013
Kategori: Andet
Journalisten Peter Skeel Hjorth sætter i en ny bog store spørgsmål ved, hvor grøn og energivenlig, vindmøller på land er i et land som Danmark. Og han afdækker skandale efter skandale.
Peter Skeel Hjorth: Besat af vind. Skyggesider af en grøn industri. 350 sider. 250 kroner. Sax
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik IIId. 10/5-2013
Kategori: Andet
Civilingeniør, seniorforsker Peter Schouby, skriver i det nye nummer af Weekendavisen, at »Danmark bliver ikke det store grønne forbillede for verden, men et skræmmebillede på politisk dumhed.«
Læst i Berlingske d.10/05/2013 af Claus Kastholm Hansen i "Groft sagt"
Vis mere

Horns Rev 3 Havmøllepark - debatoplægd. 21/4-2013
Kategori: Andet
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har pålagt Energinet.dk at igangsætte forundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for projektet Horns Rev 3 Havmøllepark. Energistyrelsen og Naturstyrelsen har derfor i fællesskab igangsat planlægningen af projektet.
Dette sker ved at afholde en 1. offentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til projektet fra lodsejere, borgere, øvrige myndigheder og interessenter. I den forbindelse er der udarbejdet et debatoplæg, som beskriver projektet overordnet. Der vil desuden blive afholdt borgermøder, hvor myndighederne vil fortælle om baggrunden for projektet og den videre planlægning, og hvor Energinet.dk vil fortælle om projektet.
Borgermøderne bliver afholdt:
Den 23. april 2013, kl. 19-21 i Grimstrup Forsamlingshus, Egedalvej 1, Grimstrup, 6818 Årre og,
Den 24. april 2013, kl. 19-21 i Nørre Nebel Idrætscenter, Klintingevej 21, 6830 Nørre Nebel.
Da I kan have en interesse i projektet sender vi derfor debatoplægget direkte til jer. I kan læse mere om baggrunden for projektet, omfang af anlægsaktiviteter, miljøundersøgelser samt den videre proces i debatoplægget.
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I velkomne til at henvende jer til:
Betina Haugaard Heron på tlf. 2949 4299 eller e-mail bhh@energinet.dk, eller Sif Zimmermann på tlf. 2949 4267 eller e-mail szi@energinet.dk.
Vis mere

Energi fra vindmøller er ikke konkurrencedygtigd. 12/4-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen skriver i DEN KORTE AVIS:
"Vindkraft er ikke gratis, og der gives mange penge i støtte til den."
"Mange energitunge virksomheder er flyttet fra Danmark (stålværk, skibsværft, togbyggeri). Vi satser på dyr og ineffektiv vindenergi – mere eller mindre af ideologiske grunde med en outdated angst for A-kraft.
I 1970erne var folk bange for atomkraft, men i dag, hvor uran kan udskiftes med det sikre thorium uden problemer med affald, bør man tage en debat, der belyser problematikken. Det kræver politisk mod og vilje."
"I sin livscyklus er vindkraft dyr og har svært ved at tjene sig selv ind i møllernes “levetid”.
Læs hele artiklen:
http://denkorteavis.dk/2013/energi-fra-vindmoller-er-ikke-konku..
Vis mere

Købt solcelleanlæg på falske vilkår?d. 20/3-2013
Kategori: Andet
Elbranchen ønsker, at solcelleejerne skal betale for at bruge allerede betalt net til "opbevaring" af ikke anvendt VE-produktion i strid med indgåede vilkår for etableringen af solkraftanlægget.
Samtlige politiske ordførere er orienteret om løftebruddet. Er hele Borgen ikke til at stole på og radikale hele vejen igennem eller hvad?
Vis mere

Grønland kan få kolossal betydning for verdens energiproduktiond. 7/3-2013
Kategori: Andet
"Thorium (Th90) kan erstatte de fossile brændstoffer samt bruges i
stedet for uran i kraftværker og blive fremtidens, rene, driftsikre og billige brændstof." skriver Jonna Vejrup Carlsen i en artikel i DEN KORTE AVIS.
Link: http://denkorteavis.dk/2013/gronland-kan-fa-kolossal-betydning-..
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik IId. 16/2-2013
Kategori: Andet
Vindmøllevanvid af Niels Gundersen, ingeniør, Frie Elforbrugere
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik Id. 14/12-2012
Kategori: Andet
Påstand: Udskudte udlandsforbindelser skader Danmark!
Først bruger Danmark milliarder på etablering af vindmøller og bagefter håber Energinet.dk på, at vi kan lave et eksporteventyr på vindmøllestrømmen. Eneginet.dk tror åbenbart, at vore nabolande ikke selv har rigelig med vindmøller!
Pr. 5. dec. 2012 er etableret i Danmark:
solenergi 279 MW
Vindmølle-energi 4079 MW
Andet 9468 MW
MEN
Danmarks behov er min. 2004 MW og max. 6230 MW
Hvem kan se logikken i flere vindmøller? Det er altså ikke alle danskerne, der er idioter.
Vis mere

Værdiløs el-vindmøllestrøm! d. 4/12-2012
Kategori: Andet
Altinget Energi & Klima 12 12 04
Tysk el-prop bremser dansk energi-drøm
Hvorfor skulle vore nabolande dog købe den danske vindmøllestrøm, når de selv kan producere strømmen i rigelige mængder til en bedre pris?
Vindmøller gør folk syge og strømmen al for dyr.
Vis mere

Nyt 1400 MW søkabel mellem Norge og Tysklandd. 3/12-2012
Kategori: Andet
Elnet: Samarbejdsaftale mellem den tyske systemansvarlige Tenne T og den tyske statsejede bank KfW betyder etablering af et nyt søkabel på 1400 MW mellem Norge og Tyskland. Idrifttidspunktet forventes at blive 2018.
Kablet vil koste mellem 1,5 mia. og 2 mia. Euro
Aftalen betyder, at det danske systemansvarlige Energinet.dk indtil videre har investeret mange milliarder i et nyt 520 kV Eaglemastesystem uden nytteværdi, som den eksisterende 420 kV ikke kunne klare.
Vis mere

Thorium energi vil løse fremtidens energiudfordringerd. 15/11-2012
Kategori: Andet
"I England, USA, Tjekkiet, Sydafrika, Japan, Kina, Indien, Rusland, New Zealand, Norge og andre lande arbejdes der på offentlig og privat basis på at producere større og mindre thorium reaktorer (MW-GW), der i løbet af 5-10 år vil kunne sættes i masseproduktion og erstatte kul, olie og gas – til el, varme og transport."
Referat af Jonna Vejrup Carlsen
Thorium energi vil gøre de forhadte vindmøller og eltransitforbindelser overflødige.
Vis mere

Vindmøller på landd. 31/10-2012
Kategori: Andet
Link til Naturstyrelsens rapport, incl. energiforliget i 2012: http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2012/Vindmoelle..
Det var ønskeligt, at Revision af vindmøllecirkulæret også indeholdt danske grænseværdier, men sådanne grænseværdier må vi se langt efter, ligesom vi må konstatere, at intet efterhånden er helligt, når det drejer sig om placering af vindmøller.
Vi finder Arbejdsgruppens anbefalinger for vege, også når det drejer sig om retningslinjer for grundlaget for beregning af skyggekast m.v.
Vis mere

150 kV nettet er solgt d. 27/8-2012
Kategori: Andet
Energinet.dk overtager 150 kV nettet i Danmark for ca. 5,7 mia. kr., heraf er NRGí's andel 362 mio. kr.
Energinet.dk overtager ejerskabet af 150 kV nettet ( 132 kV og 170 kV) med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.
HUSK: Vestre Landsret har den 10.oktober 2005 afgjort spørgsmålet om nærføringserstatning for kabler. Landsretten gav lodsejerne medhold i, at de var berettigede til erstatning som følge af den værdinedgang, der kunne henføres til debatten om, hvorvidt magnetfelter fra højspændingsanlæg kan være cancerfremkaldende.
Vis mere

Kapacitet på elforbindelser til Tyskland hæves en smuled. 17/8-2012
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Dansk Energi den 17.august 2012: Importkapaciteten hæves fra 950 MW til 1500 MW og eksportkapaciteten hæves fra 1500 MW til 1780 MW.
Hvad er det nu lige ganle Den Midtjyske Elmotorvej ikke kan levere af kapacitet som den nye kan? Absolut intet
Den nye elmotorvej i Midtjylland er ganske overflødig og et rent beskæftigelsesarbejde som koster elforbrugerne dyrt.
Vis mere

Energinet.dks projekter tåler ikke dagens lys.d. 10/8-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ombudsmanden, Energiklagenævnet og Sikkerhedsstyrelsen er garant for borgernes manglende retssikkerhed inden for statens regi.
Lodsejer Ejner Bomholt skriver: "I det hele taget er der noget tys-tys over den måde, som hele denne proces forsøges lusket igennem systemet uden at lodsejernes protester overhovedet må blive hørt og tages alvorligt.
Herunder hører, at lodsejerne ikke får noget at vide om tilladelsen af 19. januar 2011 og da slet ikke noget om klagemulighederne. Selvfølgelig er Energiklagenævnet vidende om, at tilladelsen mangler en beregning på, hvad det koster at slutte offshore møllerne direkte til det bestående net, men Energiklagenævnet svigter totalt lodsejerne og loven og giver bare Energinet.dk lov til at rulle deres ulovlige kabel ud. Det er forfærdeligt, at Energiklagenævnet er ligeglad med, om der eksproprieres til noget ulovligt og om elforbrugerne pålægges ulovlige PSO-afgifter til at finansiere kablet. Og lodsejerne kan ikke engang gå til domstolene og få prøvet sagen, fordi sagen først skal syltes hos Energiklagenævnet så længe, at Energinet.dk får rullet deres ulovlige kabel ud!!"
Vis mere

Indlæg til Energiklagenævnet d. 26/7-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Helle Carlsen (H) har endnu en gang afvist Energinet.dks påstande om nødvendigheden af et nyt anlæg til 1,3 mia. kr som udokumenteret. Energistyrelsen optræder som en "nyttig idiot" for statsmonopolet Energinet.dk i hele sagen!
Vis mere

Den lille mand mod systemetd. 17/7-2012
Kategori: Andet

Klagesystemet over et 245 kV anlæg er ikke uvildigtd. 16/7-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energiklagenævnet behandler lodsejerklager over et 245 kV anlæg, der er etableret uden godkendelse fra Klima- og Energiministeriet eller andre statsinstitutioner.
Til trods for, at anlægget ikke skal være driftsklar før 1. januar 2013, så har Energinet.dk etableret anlægget længe før Energiklagenævnet har taget stilling til projektets evt. lovlighed.
Retssikkerhed inden for ekspropriation og Energinet.dks interessefære er et fy-ord.
Vis mere

Ekspropriationer til haver !!!d. 6/7-2012
Kategori: Andet
Furesø kommune varetager privatøkonomiske interesser højere end borgernes retssikkerhed.
Suzanne de Mosedamgaard har fostret en bog om magtmisbrug, korruption og ulovlig ekspropriation til fordel for Kuben Byg, der har givet ofrene som er lodsejere en regning på 1,8 mio.kr og beriget Kuben Byg med 1,2 mio. kr. Medierne må ikke skrive om urimelighederne. Det er den kendte historie om, at så vil kommunen ikke annoncere i deres aviser....
Medierne og den danske befolkning er ligeglade med, at Folketinget og retssystemet er korrupt som i en bananrepublik.
Familien står på gaden om 1½ måned.
Vis mere

Båltale 2012 i Skindbjergd. 23/6-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk og Midtjyske NET/N1 er den ultimative ondskab. Desværre er det ikke alle lodsejere, der bliver reddet ud af flammerne af Energinet.dks utidige maste- og jordkabelplaner.
Vis mere

Belgiske 170 kV kabler har en effekt på 245 MVA - 290 MVA (MW)d. 23/6-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Det har 170 kV jordkaber også i NKT's produktkatalog og ved uvildige beregninger.
Men ikke i Energinet.dks betændte verden. Energinet.dk misinformerer, og så klarer deres mafiaorganisation resten..
I Skindbjerg sendes Energinet.dk og deres medsammensvorne N1 til Bloksbjerg som det rigtigste kirurgiske indgreb mod den ultimative ondskab.
Vis mere

Hvorfor HVDC Light ?d. 22/6-2012
Kategori: Magnetfelter
Hvorfor ABB og HVDC Light ®?
HVDC Light ® er en ABB nyskabelse, der gør det muligt for store mængder af energi skal transporteres over lange afstande via ubåd og jordkabler. Dets evne til at stabilisere ofte store udsving i vindkraft kvalitet uden yderligere erstatning eller netforstærkning gør det entydigt velegnet for store offshore vindmølleparker. Power tab er minimal og miljøpåvirkning ubetydelig. "ABB er verdens førende leverandør af el udstyr og tjenester til vindkraft industrien."
Vis mere

Energinet.dks sidste øjebliks taloplysninger er udokumenterede og misvisended. 20/6-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Adv. Helle Carlsen har ikke skrevet og tilsluttet sig, at de bestående kabler ikke har nok kapacitet. Energinet.dk's forudsætninger i budgettet fremstår udokumenterede. Energinet.dk's talmateriale er i strid med tilligere tilsendte oplysninger fra N1 og NRGí. Bilag.
Vis mere

Energiklagenævnet skal tage stilling til lovligheden af et 245 kV ledningssystem tværs over Djurslandd. 22/5-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen skriver, at projektet er ugyldigt:
Hele sagens forløb har været grotesk at gennemleve for klagerne, som har været uden sædvanlig retssikkerhedsgarantier.
Det bestrides, at Energinet.dk som statslig institution kan påberåbe sig tertiære momenter med henblik på at opretholde meddelt tilladelse.
Det fremhæves i den forbindelse, at den ugyldigt meddelte tilladelse i ond tro er anvendt til at få eksproprieret klagernes ejendomme, hvor kablet nu er etableret.
Det bestrides, at den enkelte borgers ejendomsret, som i udgangspunket er ukrænkelig, jfr. grundlovens § 73, skal vige for Energinet.dk's tilsyneladende "egen" interesser - helt uafhængigt af institutionens etableringsgrundlag.
Det fremhæves, at Energinet.dk stedse har været vidende om indsigelserne, hvilket ministeriet ligeledes har været.
Til trods herfor har begge statslige institutioner valgt at tilsidesætte klagernes adgang til at fremsætte indsigelser, og ikke taget dem i betragtning i såvel undersøgelses- som tilladelsensfasen.
Energinet.dk har endog strakt sig så langt at lade ledende ingeniør Jens Christian Højbjerg i Energinet.dk's navn på indlæg i lokalpressen på klagernes læserbreve, jfr. vedlagte kopi heraf.
Vis mere

Lov om Energinet.dk sætter Grundloven skakmatd. 7/5-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvis lodsejerne vil have efterprøvet tilladelsens grundlag, så er Lov om Energinet.dk skruet sammen efter principperne for diktaturstater, og 1. klageinstans, Energiklagenævnet, dømmer derfor lodsejerne ikke-klageberettigede.
Bragt i netavisen 180GRADER den 7/5-2012 kl.09:59
Vis mere

Monopol koster elkunder millionerd. 13/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Private elkunder er tvunget til at betale opskruede priser til selskaber, som har monopol på leveringen af el.
Berlingske 13/4-2012 med overskriften Monopol koster elkunder millioner.
Vis mere

Energinet.dk er en mafiad. 13/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Klima- og Energiministeriet har henholdt sig til, hvad statsmonopolet og bygherren Energinet.dk har vurderet er i almenvellets interesse og vupti: Så får Jylland endnu et transitforbindelse, der ikke er vurderet af andre end bygherren selv.
Energinet.dk er dokumenterbar inhabil i forhold til at rådgive Energiministeriet/Energistyrelsen, fordi den har forsøgt at få ændret lovgivningen, så det ikke blev nødvendigt at bygge et overflødigt ledningsanlæg til mindst 1,3 mia. kr. Energinet.dk er den eneste, der har vurderet behovet for at bygge en ny transitforbindelse.
Kommissarius retter ind efter Energinet.dks krav og eksproprierer på 7 ejendomme ulovligt til et anlæg, der ingen steder er nævnt i nogen tilladelse fra Energiministeriet. Mafiaen har kontrolen, elforbrugerne må betale ved Energinet.dks kasse ét.
Den fri presse, Netavisen180GRADER 31/3-2012
Vis mere

Justitsministeriet er ingen garanti for retssikkerhedd. 12/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Statsmonopolet Energient.dk har ubegrænset magt til at formøble elforbrugernes penge uden den mindste form for tilladelser og overholdelse af Grundloven.
Etablering af et overflødigt 245 kV ledningsanlæg, der skal kobles til et søkabel, koster elforbrugerne 1,3 mia. kr. i ulovligt indkasserede PSO-afgifter.
Dette ulovlige projekt er godkendt af berørte kommuner med lokalplaner, Energiministeriet, Energiklagenævnet, Natur- og Miljøklagenævnet, Sikkerhedsstyrelsen, Transportministeriet og Kommissarius på grundlag af VURDERINGER, som er er foretaget af Energinet.dk, som er dokumenterbar inhabil til at vurdere sig selv!
Ingen af ovennævnte, som er garant for at Energinet.dk kan fungere som Danmarks el-mafia, har på noget tidspunkt tænkt sig at overholde GRUNDLOVENS § 73, der er ingen interesse for om ekspropriationerne er i almenvellets interesse.
Medierne har også solgt deres journalistiske troværdighed til mafiaen, selvom sagen er særdeles interessant for menigmand. Et lille forkølet host kan der komme fra lokalpressen, men først EFTER at skaden er sket!
Netavisen 180GRADER er Danmarks frie presse.
Derfor fastholdes retssagen mod Klima- og Energimnisteriet, der handler om ekspropriationsparagraffen og retten til at klage skal efterleves mere i landet eller om borgerne skal tage loven i egen hånd.
Folketingsmedlemmerne hygger sig!
Deres vælgere ledes ved dem.
Vis mere

Energinet.dk har styr på godt samarbejde, retssikkerhed for hvem? d. 10/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvad vil du sige til, at gravemaskiner begyndte at grave i din baghave mod din vilje – også selvom der er en klagesag i gang, der skulle afgøre, om de havde lov til at grave eller ej?
Er det OK at starte gravemaskinerne og lade dem holde ædegilde i baghaven, selvom der er en klagesag i gang?
Jo, siger Energinet.dk, for vi har jo fået lov en gang.
Nej, siger haveejerne og lodsejerne.
Hvad siger justitsministeren?
Hvad siger politikerne?
Energinet.dk ved chefforhandler Jens Chr. Hygebjerg: "Vi har jo et grundlag, som har givet os tilladelse til at etablere det her anlæg og så længe der ikke er en anden afgørelse, så har vi et lovligt grundlag til at etablere anlægget og den udnytter vi."
Energinet.dk kan ikke se, at det retssikkerhedsmæssigt er et problem, at Energinet.dk begynder at grave i forhold til om ekspropriationerne er OK eller ej.
Jens Chr. Hygebjerg: "Det, det (stammer og pauser) kan jeg et eller andet sted ik’ , for der er jo muligheder for selv, hvis man skulle finde ud af, hvis der er noget som ikke er helt i orden omkring sådan noget som procedurerne eller orientering omkring tidsfrister, så er det muligt stadigvæk at lovliggøre anlægget, men Vi har jo sikret os, at alle de her ting er opfyldt i godt samarbejde med myndighederne, så jeg tror vi skal sige, at denne eksamen vil vi bestå."
Det er altså i Danmark, at der ikke eksisterer retssikkerhed for borgerne.
Hvem kunne tro, at det står så grelt til?
De sagesløse elforbrugere betaler gildet i form af ulovlige elafgifter.
Vis mere

Energinet.dk holder lønfest og storlyverd. 7/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Med gennemsnitslønninger for de 572 ansatte på små 700.000 kroner i gennemsnit er de ansatte villige til at storlyve over for Klima- og Energiministeriet og statens Kommissarius, for at nettet skal være urimeligt stort og dyrt UDEN den mindste form for lovlighed i deres projekter. Rigsrevisionen er bedt om at vende hver en sten hos Danmarks/statens værste cancerfremkaldende og lovløse mafia med krav om fyringer i toppen.
Energinet.dks hær af ansatte er i konstant beskæftigelse med lovløse projekter i JYLLAND med etablering af spændinger over 170 kV.
Berlingske tidende, Jydske Vestkysten bringer sindene i kog.
Politikerne er godt klar over, at den er helt gal, men så længe pressen leger strudsejounalistik, så sker der ikke noget og tyveriet og lovovertrædelserne fortsætter.
Staten er den absolut værste lovovertræder, der findes i Danmark.
Energinet.dk er så magtfuld, at den også har indflydelse på lovgivningen, så retssikkerheden ligger hos Energinet.dk, og ikke hos borgerne.
Danmark er ikke et retssamfund med Energinet.dk ved roret.
Oplyste elforbrugere hader staten!
Vis mere

Statsmonopolet er en stat i staten:d. 7/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Løgn overfor ekspropriationstruede lodsejere og tyveri via din elregning til ulovlige transitforbindelse og PSO-afgifter er dagligdagen hos Energinet.dk
Kommentarer til artiklen:
"Elkunder betaler endnu en lønfest i staten" i Berlingske Business 7/4-2012
Vis mere

Energinet.dk styres af grådighed, borgernes retssikkerhed kommer i anden rækked. 5/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvad vil du sige til, at gravemaskiner graver i din baghave UDEN at din klagesag er behandlet?
Er det OK?
Det er, hvad statsmonopolet Energinet.dk gør lige nu, selvom lodsejerne først har fået status som klageberettigede for få dage siden.
Vis mere

Energiklagenævnet nægter at give opsættende virkningd. 2/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energiklagenævnet mener ikke, at oplysningen om, at der nu er eksproprieret til et projekt, der ikke er nævnt med et eneste ord i en tilladelse ligesom Energiministeriets definition af almenvellet, er så afgørende betydning, at sagen selvfølgelig skal have opsættende virkning. Lodsejerne har ikke haft mulighed for at få deres sag klagebehandlet inden ekspropriationerne fandt sted og dermed er retssikkerheden alene på systemets side!
Føj for en mafia.
Vis mere

Kommissarius i Jylland er systemets mand, ikke lovensd. 1/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Kommissarius er fløjtende ligeglad med, om der findes en tilladelse som grundlag til at ekspropriere efter. I Jylland gælder ikke lov og orden. Kommissarius er garant for, at det hele er en cirkusforestilling og jyderne kan da bare flytte, hvis de ikke synes det er sjovt at få cancerfremkaldende "nedgravede luftledninger" fra 245 kV liggende kun 42 meter fra dørtrinnet. Grænseværdierne gælder kun hos sjællænderne.
Læs Kommissarius's flabede ubegrundede svar 22/3-2012 på advokat Helle Carlsens anmodning om udsættelse af 7 ulovlige ekspropriationer.
Jyderne må da ikke få deres klagesag behandlet i systemet. Jyderne bør da vide, at loven ikke gælder i Hovedlandet og deres berettigede klager er for døve øren.
Ombudsmanden og samtlige folketingsmedlemmer har fået et stort hold kæft bolche af mafiaen!
Læs også i 180GRADER under boblerne:
"Kommissarius i Jylland bør fyres på gråt papir" 29/03-2012 kl.17:09
"Energinet.dk er en mafia" 31/03 kl.11:58
Vis mere

Kommissarius i Jylland bør fyres på gråt papird. 29/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Efter at Kommissarius har eksproprieret ulovligt på 7 jyske landejendomme, vil jeg opfordre danskerne til ikke at overholde flere love end staten selv gør.
Hvad vil du sige til at staten bryder ind i den entrehave og maltrakterer den med dokumenterbare cancerfremkaldende tykke ledninger, hvor staten kun har tilladt dig at klage i sølle 5 dage over beslutningen???
Du tror det er løgn, men sådan er danskernes såkaldte demokrati i år 2012.
"Det er en mafia-skandale i Klima- og Energiministeriets historie, at absolut ingen uvildige må undersøge behovet for et anlæg, der koster elforbrugerne 1,4 mia. kr. i overflødige PSO-afgifter!"
Retssikkerheden er til for systemets skyld, ikke for danskernes.
Rigsrevisionen er bedt om også at se på Kommissarius's deltagelse i den beskidte Energinet.dk sag.
Folketingsmedlemmerne er gjort bekendt med, at de er fuldstændig ligeglade med overholdelse af den GRUNDLOV, de selv har underskrevet.
Helle Thorning-Schmidt er gjort bekendt med det mange gange!
Vis mere

Østjyllands radio P4 kl. 7:15 onsdag d. 28. marts 2012d. 29/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Er det i orden af lade gravemaskinerne æde løs i din baghave, når der er en klagesag i gang?
Vi får svaret på SMS og det er her:
"Jo" siger Energinet.dk ved Jens Chr. Hygebjerg
"NEJ" siger borgerne.
Lyt selv til indlægget fra Østjyllands radio.
Jeg vil lige hviske dig ind i øret:
Energinet.dk agerer som en mafia og det sanksioneres af Klima- og Energiministeriet. Jeg har meldt Energinet.dk til rigsrevisionen og bedt om at få vendt hver en sten!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Selvfølgelig vil Kommissarius ikke udskyde ekspropriationen og selvfølgelig vil Energinet.dk ikke vente med at grave løs hos de sagesløse lodsejere til klagesagen er afgjort om 2 måneder.
Fordi Energinet.dk er en mafia.
Vis mere

Retssikkerheden bør ligge på borgernes side og ikke på systemetsd. 28/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2012/03/28/054626...
http://www.dr.dk/radio/player/?AR4
Den 28. marts 2012 Østjyllands Radio P4 kl. 7:15
Det er ikke muligt at kæmpe mod - DEN DANSKE EL-MAFIA
Mafiaens projekt koster de danske elforbrugere i gennemsnit 500 kr. i unødvendige PSO-afgifter alene til ilandføring af strøm fra havmøllerne ved Anholt.
Vis mere

Ekspropriationen gennemføres "uanset hvad" d. 28/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Længe før ekspropriationsdagen oprandt, kunne Energinet.dk proklamere, at den gennemføres "uanset hvad".
Dermed er det godtgjort, at Kommissarius ikke er uafhængig men i lommen på Energinet.dk (den danske el-mafia).
P4 østjyllands radio den 28. marts 2012 kl. 7:15
"Men klagesagen annullerer ikke tilladelsen til at ekspropriere, så tirsdag morgen begynder eksproprieringen af Sigrid Bluhmes og de andre lodsejeres jord uanset hvad."
Derefter må Energinet.dk's gravemaskiner sætte skovlen i jorden, og det gør de formentlig snart.
Vis mere

En ny vindmøllepark hver dag eller Thorium Energid. 27/3-2012
Kategori: Andet
DEN KORTE AVIS. Læserbrev bragt den 27. marts 2012.
Vis mere

Lodsejerne er klageberettigeded. 22/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energiklagenævnet, der er første klageinstans, har afgjort, at lodsejerne er klageberettigede i forhold til Klima- og Energiministeriets tilladelse af 19. januar 2011 til et nyt landkabel på 220 kV, som pludselig er vokset til et 245 kV "landkabel" i flad forlægning.
En selvfølgelig afsmitning af denne kendelse bør være, at Kommissarius's ekspropriationsforretning om 5 dage aflyses, idet spørgsmålet om et dokumenteret behov for et nyt anlæg til 1,3 mia. kr. ikke er undersøgt af andre instanser end af bygherren= Energinet.dk, jævnfør tilladelsen af 19. januar 2011 !
At bygherren tillige er åbenlys inhabil i forhold til at undersøge sig selv gør, at også habilitetslovene er groft tilsidesat.
Reelt er der INGEN UVILDIG instans der har dokumenteret behovet for et 56 km "kabelanlæg" til den formidable sum af 1,3 mia. kr.
Vis mere

Rigsrevisionen skal se på Energinet.dks regnskaberd. 18/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
"Jeg har længe undret mig over, at Energinet.dk så let som ingenting kunne få kommunerne til at ændre planloven til Energinet.dks projekter uden der er det mindste behov for projektet (eksempelvis et 220 kV landkabel til 1,3 mia. kr. på Djursland, og som pludselig er vokset til et 245 kV landkabel med lederne liggende i 40 cm's afstand).
Derfor er det under alle omstændigheder, også med DONG Energy skandalen i mente, piskende nødvendigt at få vendt hver en sten."
Vis mere

Fyringer på vej i toppen af Energinet.dk?d. 18/3-2012
Kategori: Andet
I søndagsudgaven i DEN KORTE AVIS er statsmonopolerne DONG Energy og Energinet.dk i et læserbrev (det sidste) gjort ansvarlige for at være årsag til de høje danske elpriser.
I årevis har Energinet.dk fået udokumenterede og overflødige tilladelser fra Energiministeriet til nye transitforbindelser på 170 kV og 400 kV´s niveau med dertil hørende ulovlige ekspropriationer.
Den seneste i denne række er tilladelsen til et 220 kV landkabel, der pludselig er vokset til et 245 kV "kabelanlæg".
Derfor er Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning.
Derfor er Energiklagenævnet stævnet for ikke at ville realitetsbehandle lodsejerklagerne over Energiministeriets overflødige tilladelse af 19. januar 2011.
Såfremt Kommissarius gennemfører 7 ulovlige ekspropriationer om 9 dage, vil lodsejerne ikke tøve med også at stævne Kommissarius i Jylland for overtrædelse af GRUNDLOVENs § 73.
Ejendomsretten er ukrænkelig, og kun når almenvellet kræver det, kan man tvinges til at afstå ejendom. Der kræves dokumentation som grundlag for en ekspropiration.
Tilsyneladende er Folketinet, den lovgivende magt, fuldstændig ligeglad med, om GRUNDLOVEN overholdes.
Danskerne har ingen retssikkerhed.
Danmark er ikke et retssamfund.
Vis mere

Energinet.dk begår selvtægt og politianmeldesd. 16/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dks skrivelse på 7 linier viser tydeligt, at statsmonopolet er en dybt kriminel organisation!
Energinet.dk er totalt ligeglad med ejendomsrettens ukrænkelighed.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at lodsejerklagen er genoptaget i Energiklagenævnet ved Kammeradvokatens mellemkomst.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at der ikke er foretaget en ekspropriation.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at lodsejerne ikke har haft mulighed for at få prøvet statens definition af almenvellet i en retssal. Sagen er sat i bero, fordi Energiklagenævnet har genoptaget klagesagen.
Energinet.dk har ingen aftale med lodsejerne om landmålernes adgang til matriklen!
Energinet.dk er en stat i staten med "vi alene vide", hvordan vi får banket de modbydelige jordbesiddere på plads.
Energinet.dks værdiverden er stalinistisk.
Danmark må ikke være en retsstat.
Danskerne må ikke opleve retssikkerhed!
Det er Energinet.dk garant for.
Sover Folketinget fuldstændigt eller er den lovgivende magt også totalt ligeglad med, at ved lov skal land styres?????????
Virkelighedens verden er i al fald ikke gået op for Energinet.dk: Det er lagt retssag an mod Energinet.dks ulovlige projekt.
Vis mere

Ministersvar på spørgsmål 94d. 16/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Mikkel Dencker, DF har stillet Martin Lidegaard spørgsmål omkring de eksisterende 170 kV jordkablers nytteevne i forhold til Anholt Havmøllepark.
Svaret er fabrikeret af Energinet.dk (evt. også af N1).
Energinet.dk gør sig endnu en gang skyldig i at rådgive om kabler, som Energinet.dk ikke vil bruge, fordi de kun vil etablere landanlæg, som de selv får profitten af, når strømmen skal i land fra Anholt Havmøllepark. Energinet.dk er åbenlys INHABIL i forhold til at rådgive ministeren om specifikke spørgsmål.
Heldigvis har lodsejerne dokumentation for, at Ministerens "Energinet-svar" er lodret forkerte.
Hvorfor vil ministeren ikke have UVILDIG rådgivning, den findes på universiteterne?
Svaret rummer så mange usandheder, at det burde få folketingsmedlemmerne op i det røde felt og bede om et svar, der kommer fra uvildige og ikke er fabrikeret i Energinet.dks løgnestald.
Vis mere

Sådan besluttede staten at ekspropriere til 170 kV kablerned. 15/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
På det afsluttende møde i Elektricitetsrådet (=Sikkerhedsstyrelsen) måtte der ikke sættes spørgsmål ved lovligheden til ekspropriationen. Eftersom de to eksproprierede lodsejere ikke havde skrevet indsigelser og kablet ikke kunne "genere" dem, så godkendtes ekspropriationen.
Kablerne blev udrullet i 2000, men har 11 år senere aldrig været i brug, fordi der ikke har været behov for mere eloverførsel til landsdelen. Energiministeriets tilladelse til 170 kV kablerne har ingen dokumentation for deres evt. nytteværdi. Spild af elforbrugernes penge at indkøbe kabler uden at der er det mindste brug for dem.
Hvem sagde, at den lovgivende magt var den største lovovertræder i Danmark? Ejendomsretten er ikke ukrænkelig, der eksproprieres uden der er et dokumenteret behov for flere transitforbindelser. Grundloven håndhæves ikke. Danmark er ikke et retssamfund.
Læs aktindsigten.
Vis mere

Energiselskaber - offentlige monopoler for andre folks penged. 15/3-2012
Kategori: Andet
I 180grader raser vreden over elbranchens grådighed efter de sagesløse elforbrugeres penge. Såvel DONG Energy som Energinet.dk ledes som totalt lukkede statsmonopoler.
Politikerne har tilsyneladende givet op overfor retssikkerheden inden for elbranchen, måske fordi Ministerierne også er godt og grundigt fedtet ind i ulovlighederne.
Vis mere

DONG malker elforbrugerned. 15/3-2012
Kategori: Andet
Anders Eldrup, der som 63 årig er fyret på gråt papir som direktør for Dong Energy, er skolet i Finasministeriet. Anders Eldrup har i årevis været garant for, at danske elforbrugere har verdens højeste priser for el. Bestyrelsen, med Fritz Schur i spidsen, vågnede først op da krisetiderne nødvendiggjorde, at alle sider af samfundet skal anvise besparelser.
Forhåbentligt vil hovedrengøringen inden for de lukkede mure hos elbranchen resultere i, at Energinet.dks udokumentere brug af ressourser og skamfering af miljøet med transitforbindelser, vil medføre fyringer af toppen hos Energinet.dk!
DEN KORTE AVIS, torsdag den 15. marts 2012
Vis mere

Kommissarius i Jylland er kriminel ?d. 9/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Kommissarius afviser stædigt at ville efterleve egen vejledning om almenvellet, Grundlovens § 73, idet den henviser til, at grundlaget for en ekspropriation er til stede, når alle andre instanser har godkendt et nyt landkabelprojekt.
Kommissarius opfordrer i stedet lodsejerne til at forfølge lovligheden i sagen med henvisning til ekspropriationsproceslovens § 26.
Når/hvis Kommussarius afviser at ville overholde Grundloven ved at undlade at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse, så er ekspropriations-kommissionen i Jylland i retslig forstand en kriminel organisation.
Netop fordi almenvellet ikke er dokumenteret af nogen af de tidligere velmenende instanser i forhold til monopolet Energinet.dk, så er Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet med en ugyldig tilladelse.
Første klageinstans, Energeklagenævnet, er ligeledes stævnet for ikke at ville behandle lodsejerklagerne over den ugyldige tilladelse fra Energiministeriet.
Det nytter ikke noget for Kommissarius at vurdere at formalier skulle være overholdt i forhold til at godkende en ekspropriation, hvor alle forhold i processen er gennemført uden tanke for lovlighed og den mindste retssikkerhed for lodsejerne.
Kommissarius mener sig berettiget til med brevet af 1. marts 2012, at en gennemførelse af 7 ekspropriationer er i orden. Dermed vil den lovgivende magt blive Danmarks største lovovertræder!
Danmark er ikke et retssamfund.
Lodsejerne har ingen retssikkerhed.
Vis mere

Hvorfor vil Kommissarius overholde egen vejledning?d. 8/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Det er en skandale uden sidestykke i Danmarks historie, at systemet er sådan opbygget, at et inhabilt monopol, Energinet.dk, ikke på noget tidspunkt i beslutningsprocessen, tillader lodsejerne et gran af retssikkerhed.
Danmark er ikke en retsstat.
Vis mere

Retssikkerhed og almenvelletd. 3/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Jyllands Postens leder den 2. marts 2012 opfordrer i forbindelse med Roskilde Kommunes fortolkning af almenvellet politikerne til omgående at få borgernes retssikkerhed tilbage på sporet, så de ikke skal stå med en millionregning for at Danmark igen skal være en retsstat.
Læs mere om, hvad Sigrid Bluhme skrev på Roskilde Kommunes blog.
Vis mere

Rene hænderd. 2/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Staten såvel som kommunerne har et alt for afslappet forhold til Grundlovens § 73. Derfor eksproprieres der til alt for mange transitforbindelser. Endnu har vi tilgode at få afprøves paragraffen om ejendomsrettens ukrænkelighed i en retssal.
Jyllands Posten 2. marts 2012
Vis mere

Partshøring i sagen om det ulovlige 245 kV landkabeld. 1/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hverken Klima- og Energiministeriet eller Sikkerhedsstyrelsen har dokumenteret Energinet.dks behov for et 56 km. langt 245 kV landkabel til et pris på 1,3 mia. kr.! Klagesagen smutter videre i klagesystemet under dække af, at Energistyrelsen har godkendt projektet med henvisning til anbefaling af bygherren, vel vidende at bygherren = Energinet.dk er åbenlys inhabil i sagen!
Vis mere

Myndighederne i Sverige forsker i magnetfelterd. 1/3-2012
Kategori: Magnetfelter
Professor Olle Johanson fra Karolinska Instituttet i Stockholm forsker bl.a. i de skadelige virkninger fra magnetfelterne. De grænseværdier, man anbefaler i Sverige, er 4 gange så højt som niveauet som fremkalder alvorlige sygdomme som hjernesvulster, børneleukemi, Alzheimers og andre alvorlige sygdomme. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/myndigheterna-ti..
23. februar 2012
Vis mere

"For øvrigt mener jeg, at Cartago bør ødelægges"d. 27/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
En forhandling om en ekspropriationsstørrelse er en accept af projektet. Man kan IKKE fastholde, at projektet er ulovligt og så forhandle om erstatningerne.
Jeg kommer til at tænke på ...... “for øvrigt mener jeg, at Cartago bør ødelægges” ...... “for øvrigt mener vi, at kablet er ulovligt!”
Lodsejerne skal have is i maven og nægte at samarbejde med Kommissarius om enhver form for erstatninger til et ulovligt 245 kV/220 kV landkabel. Der henvises til stævningen af Energiministeriet og Energiklagenævnet. Landkablet er cancerfremkaldende og ingen andre steder i Danmark forlanger Energinet.dk sådanne stærkt forurenende kabler!
Vis mere

Offentligt røverid. 27/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Under denne overskrift opfordres Folketinget til at genoprette en retsstilstand i pagt med Grundloven.
I sagen om tilladelsen af 19. januar 2011 definerer Energiministeriet almenvellet som en vurdering og ikke en beregning. Denne vurdering hviler på oplysninger fra Energinet.dk, der som bygherre selv har en interesse i en løsning, de selv fremover vil få transitindtægten fra. Tilladelsen er ikke alene i konflikt med almenvellet, men i høj grad også med habilitetslovene. Den lovgivende magt kan ikke leve med at være den helt store lovovertræder, så Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission skal med henvisning til den ulovlige tilladelse til 245 kV landkablet opfordre Folketinget til hurtigst muligt at få styr på retssikkerheden!
Vis mere

Kammeradvokaten ønsker retssagen mod Klima- og Energiministeriet udsatd. 26/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Aktindsigt omkring omstændighederne i genoptagelse af klagesagen mod det ulovlige landkabel nægtes ikke overraskende af Energistyrelsen. Aktindsigt kan ikke fås i sager, der er alslørende om magtarrogance og tilsidesættelse af Danmark som en retsstat. Retssikkerhed er en by i Rusland! Man græmmes som dansker!
Aktindsigten ønskes for at få belyst afvisningen af ønsket om opsættende virkning. Genoptagelse af sagen er en kæmpesejr for de ekspropriationstruede lodsejere, men uden opsættende virkning er det værdiløst.
Læs ansøgningen og svaret i mailen fra lørdag d. 25-02-2012-kl. 15:05
Vis mere

Retssikkerhed fíndes ikke i Danmark inden for elområdetd. 23/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvad vil statsministeren gøre for at få retssikkerhed og demokrati tilbage på sporet i sagen om det ulovlige landkabel til Anholt Havmøllepark?
Hvad vil statsministeren gøre for at stoppe den ulovlige ekspropriationsforretning den 27. marts 2012 ?
Åbent brev sendt som mail den23. februar 2012 kl. 19:52
Energinent.dk er bygherren og hovedansvarlig for ulovlighederne!
Vis mere

Virkeligheden modsiger Energinet.dkd. 22/2-2012
Kategori: Andet
Dansk Fjernvarme kritiserer Energinet.dk's rapport om naturgas contra fjernvarme.
Energinet.dk nøjes ikke bare med at manipulere inden for transmissionsforbindelser.
ing.dk ons. den 22/2- 2012
Vis mere

Hvorfor nyt landkabel på Djursland?d. 17/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Mikkel Dencker, energiordfører for Dansk Folkeparti, vil have ministeren til at redegøre for, hvorfor eksisterende infrastruktur ikke kan anvendes eller opgraderes i forbindelse med etableringen af Anholt Havvindmøllepark.
Vis mere

Ren Ebberød Bankd. 14/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Artikel om de lovløse tilstande, der findes inden for Energinet.dks interesseområde. Retssikkerheden er ikke eksisterende i Danmark.
Vis mere

Sikkerhedsstyrelsen agerer uforståeligt.d. 14/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Sikkerhedsstyrelsen mener ikke det ændrer noget, at Energiklagenævnet har genoptaget sagen som meddelt den 9. februar 2012. Sikkerhedsstyrelsen mener, det er i orden at ekspropriere til et kabel, der ikke er nævnt i nogen tilladelse, et kabel der er væsentlig kraftigere end forudsat i tilladelsen, til et kabelprojekt der i enhver henseende mangler samfundsøkonomisk ansvarlighed.
Sikkerhedsstyrelsen har eksproprieret ulovligt hos 2 lodsejere i forbindelse med etableringen af 170 kV kablerne, idet disse kabler er inderligt overflødige og aldrig har været brugt. Retssikkerheden eksisterer ikke inden for den offentlige administration.
Vis mere

Indlæg om klageberettigelse til Energiklagenævnetd. 13/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Under henvisning til Energiklagenævnets genoptagelse af klagesagen af 9. februar 2012 fra en gruppe lodsejere om Klima- og Energiministeiets tilladelse af 19. januar 2011 til et nyt landkabel til Anholt Havmøllepark, reassumerer adv. Helle Carlsen (H) lodsejernes synspunkter vedrørende spørgsmålet om klageberettigelse.
Vis mere

Lodsejere eksproprieret ulovligt til 170 kV kabler(1)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Elekticitetsrådet og By- og Boligministeriet var vidende om, at det var en ulovlig ekspropriation, men hensynet til 'elbranchen' var vigtigere end overholdelse af Grundlovens §73. By- og Boligministeriet godtog en ulovlig ekspropriation af 2 lodsejere på Djursland.
Kablerne beskrives af ejeren Midtjyske Net som 2x3x1x800+95mm2 PEX-kabelanlæg. Ved hjælp af data fra NKT's kabelkatalog, s. 51, beregnes effekten i kablerne til 448 MW. Spildt investering, Energinet.dk interesser sig ikke for kabler, de ikke selv kan få den fremtidige transitindtægt fra.
Begæring af den første aktindsigt kan læses her
Vis mere

Lodsejere eksproprieret ulovligt til 170 kV kabler(2)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ekspropriationsmyndigheden Elektricitetsrådet og By- og Boligministeriet vidste, at ekspropriationerne var i strid med Grundlovens § 73
Vis mere

MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES (1)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ekspropriationsansøgninger behandles hos Sikkerhedsstyrelsen i dag, tidligere hed det Elektricitetsrådet. Sikkerhedsstyrelsen afviser at give ekspropriationsramte lodsejere aktindsigt i et møde, hvor Elektricitetsrådet kan have drøftet oplysningerne om, at kablerne ikke skal forøge forsyningssikkerheden på Djursland, men at kablerne ønskes fordi Midtjyske Net/Eltra har lavet en studehandel med Århus Amt og Nordjyllands Amt i forbindelse med et nyt 400 kV luftledningsanlæg! Hverken ansøgningen eller tilladelsen har beregninger på et behov for kablerne. Denne tilladelse er ligeså ulovlig som tilladelserne til 400 kV luftledningerne i Jylland. Redaktionen har ikke set en eneste lovlig godkendelse fra Energistyrelsen. RETSSIKKERHEDEN er ikke eksisterende i Danmark, takket været den systemansvarlige Energinet.dk og Energistyrelsen/sikkerhedsstyrelsen/By- og Boligministeriet/Transportministeriet og samtlige instanser, der behandler de ulovlige ansøgninger/tilladelser inden ekspropriationerne! Hvornår vågner politikerne op? Hvorlænge vil de deponere deres magt hos Energiministeriet.
Vis mere

MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES(2)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Eltra, det senere Energinet.dk, gør opmærksom på i skrivelsen af 7. maj 1999, at etableringen ikke har noget med forsyningssikkerhed at gøre, men sagen handler om en studehandel med 2 Amter og 400 kV forbindelsen til Norddjyllandsværket!
Vis mere

Energiklagenævnet skal alligevel se på lodejerklagerd. 9/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Det er en OMMER. Efter foretrædet den 12. januar 2012 står det klart for politikerne, at Danmark IKKE er et RETSSSAMFUND på elområdet. Energinet.dk har tilsyneladende opnået den totale styring af embedsværket i Energiministeriet, så Danmark ikke mere kan kaldes et retssamfund.
MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES.
Det er en skamplet på Danmarks renomé, at Energinet.dk tilsyneladende har tilranet sig hals og håndsret over Danmarks transitnet, så Danmark i dag har verdens dyreste transitforbindelser.
"Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission" håber på fyringsrunder i energiministeriet og udskiftning af hele Energinet.dks bestyrelsen. Den har skadet Danmark nok!
Vis mere

Ombudsmanden mener ikke at kunne hjælpe lodsejerne....d. 23/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Retssikkerheden og demokratiet har pillet totalt fallit med Ombudsmandstitutionen afvisning af sagen.
Siden den 19. januar 2009, hvor Energinet.dk med en farvestrålende folder bekendtgjorde deres "undersøgelse" af landkablet til Anholt Havmøllepark til et nyt 220 kV anlæg i fastlagt tracé, har Ombudsmanden været inddraget i en sand klagestorm over Energinet.dk/systemets fortielser og løgne omkring eksistensen af et 10 år gammelt 170 kV dobbelt jordkabelanlæg, der aldrig har leveret så meget som en eneste kWh til nogen elforbruger!
Ombudsmandens har afvist at behandle sagen med henvisning til klagemuligheder inden for systemet, og da de var opbrugt og lodsejerne valgte at stævne Klima- og Energiministeriet, så afviser Ombudsmanden lodsejernes klager grundet hans "manglende kompetence i forhold til domstolene".
Ombudsmandens skrivelsen har ikke engang et forslag til løsning af retssikkerheden inden for den udskældte elbranche.
Vis mere

Ombudsmandens fjerde klage om sagsbehandlingsfejl i Ministerietd. 22/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Lodsejer skriver i sin klage: "Når hverken Sikkerhedsstyrelsen eller Klima- og Energiministeriet har styr på dokumentationskravene til et nyt landkabel, så er det faglig set et gevaldigt svigt."
Energinet.dk anbefaler en kabelløsning med et landkabel over et spændingsniveau på 170 kV, fordi Energinet.dk så bliver den fremtidige ejer af kablet og dermed også af transitindtægterne. Denne interessekonflikt var Klima- og Energiministeriet bekendt. Klima- og Energiministeriet har på intet tidspunkt pålagt Energinet.dk at dokumentere sine skøn over alternative løsninger (2x170 kV etablerede kabler), fordi det ville medføre, at Energinet.dk IKKE blev ejer af landkablerne.
Energinet.dk tilsidesætter lov om Energinet.dk § 4, hvor Energinet.dk har tilsidesat kravet om at dokumentere behovet for et 220 kV/245 kV landkabel.
Vis mere

Klage til Ombudsmanden over sagsbehandlingsfejld. 18/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
"Når Klima- og Energiministeriet i deres tilladelse af 19. januar 2011 henholder sig til undersøgelsen af en inhabil instans (Energinet.dk), så skal Energiministeren meddele de politiske partier, at der skal foretages en ny undersøgelse af prisen og muligheden for at bruge de allerede etablerede kabler", skriver lodsejer.
Vis mere

Ombudsmanden ind i sagen om ulovlig administration d. 15/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Når hverken Energiministeriet eller Sikkerhedsstyrelsen har styr på dokumentationskravene til en tvangsekspropriering på 9 ejendomme, så er det fagligt set et gevaldigt svigt.
Fejl i sagsbehandlingen i Energiministeriet og hos Sikkerhedsstyrelsen til et 245 kV transitkabel, der savner enhver form for dokumentation for behovet.
Demokratiet har ikke en chance i hele processen.
Lodsejerne siger NEJ til en tvangsekspropriation og NEJ til erstatninger.
Energiministeren og energiudvalget behandler sagen.
Vis mere

Energiudvalget vil se på ''lovligheden'' i ekspropriationen til et 245 kV landkabeld. 14/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
"Det er rystende og helt ufatteligt, at Energiministeriet er storslemme lovovertrædere", sagde Sigrid Bluhme under foretrædet for Energiudvalget den 12. januar 2012.
Læs referatet fra foretrædet.
Vis mere

Spørgsmål 81 til minister i anledning af foretræde om ulovligt 245 kV landkabeld. 14/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ministeren skal besvare spørgsmål om transitkablet til Anholt Havmøllepark. Grundlaget for spørgsmålet er, at Energiministeriet finder det helt i orden, at der etableres et 245 kV landkabel, der ikke er omtalt i nogen tilladelse, der har 25 % mere effekt end tilladt i tilladelsen, en pris der givet er højere end den "tilladte", et landkabel, der slet ikke er et dokumenteret behov for og som der derfor ikke kan eksproprieres lovligt til hos 9 protesterende lodsejere.
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/keb/spm/81/1065654.pdf
Vis mere

Borgerne kæmper mod kablerned. 13/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
P4 Østjylland har i deres nyhedsudsendelse den 13. januar 2012 kl. 17:30 et direkte interview med Sigrid Bluhme, der havde foretræde for Energiudvalget. Sagen bliver på flere plan og af flere partier bragt helt til tops i Folketingets lovmaskine.
Link til udsendelsen, der også har fået et par ord med på vejen af journalist Palle Jensen: http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2012/01/13/174408...
Vis mere

Borgerne kæmper mod 245 kV kablerd. 13/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
P4 Østjylland bragte denne korte version af Sigrid Bluhmes foretræde for Energiudvalget:
"-Der ligger kabler i forvejen, og de har ligget i ti år i jorden uden at blive brugt. Kablerne har ligget og ventet på, at der skal komme en havmøllepark, og når havmølleparken så kommer, så vil man minsandten ikke en gang bruge dem", siger Sigrid Bluhme
Dansk Energi den 16. januar 2012
Vis mere

Lodsejere på Djursland stævner klagenævn og ministeriumd. 8/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Grundlovens § 73 skal være genstand for en retslig afgørelse af, om Energiministeriet kan tillade sig at definere almenvellet med et vurdering/skøn og ikke en beregning. Enten er behovet et 10 år gammelt ubenyttet sæt kabler til ca 20 mio. kr. eller også er behovet et helt nyt system til 1,3 mia. kr. Det er alene pengegriskhed hos Energinet.dk, der afgør sagen. De sagesløse elforbrugere betaler. Grundloven overtrædes af Sikkerhedsstyrelsen. Den vil gerne ekspropriere til hvad som helst, bare den ikke selv skal vurdere om det er i almenvellets interesse. Sikkerhedsstyrelsen mener ikke at have kompetence til at vurdere om ekspropriationen er i almenvellets interesse, den vil ikke tage ansvaret for om grundloven overholdes. Sidder folketingsmedlemmerne på hænderne efter valget d. 15. september 2011 ?
Vis mere

Sagsbehandlingsfejl i Energiministeriet om ulovligt 245 kV landkabel eksperimentd. 8/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Sagsbehandlingsfejl hos Energiministeriet og hos Sikkerhedsstyrelsen over et manglende dokumenteret behov til et 245 kV kabel får lodsejer til at bede Ombudsmanden om at gå ind i sagen og stoppe de ulovlige tvangsekspropriationer, der IKKE er i almenvellets interesse.
Vis mere

Foretræde for Energiudvalget 12. januar 2012d. 7/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Lovgiverne i Energiministeriet er storslemme lovovertrædere. Ulovlige ekspropriationer til et overflødigt 245 kV kabel ønskes omgjort.
Dokumentet kan læses på Folketingets hjemmeside: www.folketinget.dk
Vis mere

De private elkunder malkes for milliarderd. 7/1-2012
Kategori: Andet
Siden 2005, hvor elmarkedet blev liberaliseret, har de danske husholdninger betalt kr. 2,4 mia. for meget for strømmen. Det viser en rapport, som konsulenthuset EA Energianalyse har udarbejdet for Energistyrelsen. Det frie elmarked skulle være en fordel for husholdningerne, men i stedet for et generelt fald i elregningerne er disse i perioden steget med 21 procent.
Her fra redaktionen spørger vi, hvorfor polikerne, som udmærket kender til problematikken, atter udøver passivitet mht. til at sikre en lovgivning, der beskytter forbrugerne. Endnu engang er det de magtfulde pengeinteresser, der suger kapital til sig, imens elforbrugerne bliver de store tabere.
Vis mere

Elendigt elmarked koster danskerne kr. 440 mio. i åretd. 7/1-2012
Kategori: Andet
En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer, at danskerne kan spare kr. 440 mio. i året, hvis konkurrencen bliver bedre. Dårlig lovgivning på området er medvirkende til, at elselskaberne ikke konkurrerer om kunderne. De gamle monopoler dominerer stadig på markedet. Kun tre etablerede selskaber, nemlig OK, Modstrøm og Naturstrøm, har taget kampen op imod de etablerede selskaber.
Atter engang må de danske forbrugere betale overpris for deres el pga. dårlig lovgivning på området. Politikerne er passive...
Vis mere

Salg af ti regionale elnet til Energinet betyder, at kunderne skal malkes i årevisd. 7/1-2012
Kategori: Andet
Ingeniøren kan afsløre, at den forestående milliardhandel, hvor ti regionale elnet pga. ny EU-lovgivning skal sælges til Energinet, vil betyde, at den danske stat skal betale ca. 2,5 gange så meget pr. km elledning som i Tyskland.
De regionale elnet blev oprettet og betalt af forbrugerejede selskaber før liberaliseringen af elmarkedet. Ved salget til Energinet kommer forbrugerne til at betale for elnettene igen, fordi Energinet skal afskrive på købssummen.
Hvor er lovgivningen, som skal beskytte forbrugerne. Politikerne gør som sædvanligt ikke noget for at sikre et optimalt opsyn med elmarkedet. Elkunderne har jo altid betalt overpriser, så hvorfor ikke fortsætte i samme spor.....
Vis mere

Folketingsmedlemmernes forhold til Grundlovens paragraf om almenvellet.d. 2/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
En fuldstændig overflødig transitforbindelse til 1,3 mia. kr. søger Energinet.dk at få kabellagt i strid med grundlovens ekspropriationsparagraf. Lodsejerne til 9 ejendomme nægter at lade sig ekspropriere til et projekt, der ikke er behov for og derfor ikke i almenvellets interesse.
Hvad vil de folkevalgte tingsmedlemmer gøre for at ikke at fremstå som de største lovovertrædere af den grundlov, de selv har underskrevet ?
Er lovgiverne i Energiministeriet de største lovovertrædere af egne love ?
Vis mere

Høringssvar til det ulovlige 245 kV landkabel til Anholt Havmølleparkd. 12/12-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Et 420 kV landkabel = en 400 kV forbindelse (enig med Energiministeriets praksis-fortolkning)
Et 170 kV landkabel = en 150 kV forbindelse (enig med Energiministeriets praksis-fortolkning)
Et 220 kV landkabel = en 200 kV forbindelse
Et 245 kV landkabel = en 225 kV forbindelse
At Ministeriet pludselig sætter lighedstegn mellem 220 kV landkabel og 245 kV landkabel og kalder hele molevitten for en 220 kV forbindelse er noget forbistret vrøvl.
Energiministeriets fortolkning er bevidst manipulation.
Mailhøringssvar den 12. december 2011 til Sikkerhedsstyrelsen
Vis mere

Rammer for anlægsprojekter - el - gælder kun op til 400 kVd. 10/12-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
På trods af, at der i kapitel 3 i "Anlægsrapport 2011/12 - Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission" ordret står følgende: "Energinet.dk skal som systemansvarlig virksomhed sikre, at der er sammenhæng imellem 400 kV-nettet og det underliggende regionale eltransmissionsnet på 132-150 kV-niveau", og at der på s. 18 er en figur visende den langsigtede netstruktur for eltransmissionsnettet, hvor Skagerrak 4 er vist som en 400 kV forbindelse, så har Energinet bestilt et 500 kV HVDC-kabel til denne strækning.
Vis mere

Energinet.dk Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 gælder for 400 kV/220 kV/150 kV og 132 kV d. 10/12-2011
Kategori: Andet
På trods af, at der højt og tydeligt står følgende i Energinet.dk Netdimensioneringsregler TF 2.1.1: "Netdimensioneringsreglernes gyldighedsområde er transmissionsnettet i Danmark
på 400 kV, 220 kV, 150 kV og 132 kV niveau og gælder for nye og renoverede anlæg", så indfører Energinet et nye spændingsniveauer: 245 kV til Anholt Havvindmøllepark og 500 kV på Skagerrak 4-strækningen imellem Tjele og Norge. Hvad gavn gør Netdimensioneringsreglerne, når Energinet ikke overholder disse???
Vis mere

Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 gælder ikke transmissionsnet på 245 kV og 500 kV d. 10/12-2011
Kategori: Andet
Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 Appendiks 2 omhandler anvendelse af systemværn og jordingsforhold gældende for transmissionsnettet (400 kV, 220 kV, 150 kV og 132 kV). Nu har Energinet indført 245 kV på Djursland og 500 kV i Nordjylland. Mon de opfinder deres egne netdimensioneringsregler til disse spændingsniveauer??
Vis mere

45 elselskaber er tvunget til at sælge deres transmissionsnet til Energinet til en værdi af kr. 5,7 mia.d. 10/12-2011
Kategori: Andet
Milliardhandlen er en konsekvens af EU-lovgivning. Den forbyder, at
selskaber, som producerer strøm eller handler med det, ejer
transmissionsnettet.
Det tvinger de 45 elselskaber, som alle sælger strøm, til at skille sig af med deres regionale net. Ifølge loven kan køberen kun være staten.
I forvejen ejer Energinet højspændingsnettet på 400 kV. De
regionale net, som skal lægges oven i, har en spænding på 132 kV
på Sjælland og 150 kV på Fyn og i Jylland. Handlen omfatter i alt ca.
2.800 km luftledninger, 525 km. jordkabler og 100 transformerstationer.
Vis mere

Hvem ejer det nyindførte 500 kV-kabel fra Tjele til Kristianssand??d. 10/12-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
Energinet står som ejer af 400 kV-transmissionsnettet i Danmark og alle forbindelser til nabo-områder. Men da der er tale om et 500 kV-kabel fra Tjele til Norge, og ikke et 400 kV-kabel, hvem er så egentlig ejer af dette?
Vis mere

Partshøring om et 245 kV landkablet til Anholt Havmølleparkd. 8/12-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Der er overhovedet ikke gennemført én eneste beregningsanalyse af noget alternativt.
Grundlaget for folketingsbeslutningen af Anholt Havmøllepark er et alternativ, som er et dobbelt 170 kV jordkabelanlæg fra år 2000. Et alternativt, der har rigelig med kapacitet til at transitere strømmen frem til det overordnede net i Trige. Et alternativ, som ejes af Midtjyske Net A/S.
Klima- og Energiministeriets tilladelse er ulovlig.
Vis mere

Per Clausen har stillet spm. ved, hvorfor en dyrere løsning mht. Kassø-Tjele 400 kV-linien er valgtd. 8/12-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Per Clausen har spurgt Martin Lidegaard, hvorfor "man" har besluttet sig for en dyrere løsning ved at ombygge Kassø-Tjele 400-kV-forbindelsen til en 2-system-mast, når der findes en meget billigere løsning, som kunne have dækket behovet for overføringsevne 15-25 år frem. Som sædvanlig benytter en minister Energinets svar direkte uden at sætte spm. ved, om Danmark virkelig har behov for denne transitlinie, eller om det er en ren og skær transitlinie, som skal genere penge til de magtfulde pengeinteresser bag Energinet. Mon Ministeren i det hele tage ved, hvad N-1 kriteriet betyder? Og hvor stor sandsynligheden er for, at N-1 nogensinde vil opstå?
Vis mere

Energiministeriet stævnet for ulovlig tilladelse til et 245 kV kabeld. 5/12-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Energistyrelsen og Energinet.dk hverken kan eller vil dokumentere behovet for nye transmissionsforbindelser i Danmark, og det er i strid med lovgivningen. Derfor udskrives ulovlige PSO-afgifter til erhvervslivet og elforbrugerne. Politikerne og Ombudsmanden hverken kan eller vil sætte sig ind i transmissionsproblematikken og elforbrugerne er nægtet at få en hårdt tiltrængt TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION.
Ekspropriationsparagraffen, § 73, i Grundloven skal nu efterprøves.
Vis mere

ABB har fået ordre på 500 kV HVDC kabel til Skagerak 4 på trods af, at Energinet oplyser et 400 kV kabel til fire nordjyske kommunerd. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
På trods af, at Energinet i sit materiale omtaler et 400 kV jævnstrømskabel med en 700 MW overføringsevne, har de bestilt et 500 kV HVDC kabel. De indfører hermed en helt ny spænding i Danmark i nattens mulm og mørke. Læs ABBs nyhedsbrev.
Vis mere

Energinet giver fire nordjyske kommuner forkerte data omkring Skagerak 4d. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
I VVM-anmeldelse dateret 10. februar 2011 giver Energinet forkerte oplysninger til fire Nordjyske kommuner, idet de omtaler et 400 kV jævnstrømskabel med en overføringsevne på 700 MW. Dette skriver de, på trods af, at de allerede på dette tidspunkt havde indkøbt et 500 kV kabel hos ABB og Prysmian, hvilket nyhedsbreve fra disse dateret februar 2011 bevidner. Ligeledes skriver Stattnet Norge om et 500 kV kabel. Energistyrelsen udtaler i november 2011, at "Energinet.dk har sammen med Statnett i Norge valgt 500 kV som driftsspænding for jævnstrømsanlægget Skagerrak-4 mellem Danmark og Norge, fordi denne spænding udgør den teknisk og økonomisk optimale løsning for forbindelsen ved den overføringsevne på 700 MW, som anlægget er godkendt til. Behovet for overføringsevnen har som nævnt indgået i grundlaget for godkendelsen, mens den tekniske udformning af anlægget fastlægges af Energinet.dk. Det er således helt i overensstemmelse med tilladelsen, at Energinet.dk vælger at drive forbindelsen ved 500 kV.". Sjovt nok var det tydeligvis muligt at opnå en overføringsevne på 700 MW med et 400 kV kabel i VVM-anmeldelsen - se link: http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/51267995-9D90-4CC5-85..
Vis mere

Prysmian har fået anden del af ordre på 500 kV kabel til Skagerrak 4-forbindelsen på trods af, at Energinet oplyser 400 kV i VVM-anmeldelsed. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
Energinet har ordret et 500 kV jævnstrømskabel hos Prysmian til trods for, at de i deres VVM-anmeldelse dateret februar 2011 sendt til fire nordjyske kommuner oplyser om et 400 kV kabel med en overføringsavne på 700 MW. De havde på dette tidspunkt allerede købt et 500 kV kabel og har dermed misinformeret fire kommuner. Læs Prysmians nyhedsbrev.
Vis mere

Lodsejere på Skagerrak 4-linien får kun erstatning ift. et 400 kV kabel til trods for, at Energinet i nattens mulm og mørke lægger et 500 kV kabel i jordend. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
På trods af, at der ordret i Landsaftalen står på s. 4, at "Når der tillige pålægges et deklarationsareal ydes en erstatning på kr. 2,91 pr. m2. Deklarationsareal pålægges normalt over 50-400 kV-kabler", så udtaler Energinet i november 2011, at "Erstatninger for kabelanlæg udmåles i Landsaftalen i forhold til bredden af kabelanlægget samt størrelsen af det tilhørende deklarationsareal. Erstatningen udmåles ikke ud fra kabelanlæggets spændingsniveau. Landsaftalens afsnit 3 finder således også anvendelse for 500 kV jævnstrømskabler med tilhørende deklarationsareal." Energinet satser således på, at lodsejerne ikke har sat sig ind i den skrevne tekst i Landsaftalen og vildleder således disse til kun at acceptere erstatning ift. et 400 kV kabel. Men hvad er erstatningen egentlig for et 500 kV jordkabel? Det vides ikke, for denne spænding er ikke officiel i Danmark og dermed ikke med i Landsaftalen!!
Vis mere

Familier: affaldsstrøm- dirty electricity - ødelægger vores livd. 27/11-2011
Kategori: Magnetfelter
Elnettet er årsag til, at beboere plages af forhøjet blodtryk, hjerteflimmer, kramper og andre helbredsproblemer - men ingen vil hjælpe.
Elselskabet vil ikke montere et filter, der kan afhjælpe problemet, idet der henvises til, at alle grænseværdier er overholdt.
Læs artiklen: http://nordjyske.dk/artikel/10/5/12/4014954/3/familier%20affald..
Vis mere

Fornyet partshøring til et 220 kV landkabeld. 26/11-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Ekspropriationstruede Ejner Bomholt afslører, at Danmark på elområdet styres af løgnagtige embedsmænd og styrelser og nævn, hvis fornemste opgave er at fylde lodsejerne med løgne.
Ejner Bomholt anfører 10 veldokumenterede grunde til, at Sikkerhedsstyrelsen skal afvise at gennemføre 9 tvangsekspropriationer til et projekt, der ikke er givet tilladelse til.
Hvorfor vil medierne ikke afsløre løgne og bedrag, som vedrører samtlige elforbrugere i Danmark i form af overflødige PSO-afgifter?
Har journalisterne solgt deres troværdighed for ussel mammon til el-mafiaen?
Vis mere

Retssag mod Ekspropriationskommissiond. 21/11-2011
Kategori: Andet
Der er rejst et civilt søgsmål om rigtigheden af at ekspropriere til kæmpevindmøller i Østerild Klitplantage for at Vestas kan få mere profit.
Vis mere

Myndighedsgodkendelsen er ikke i orden til Kassø-Tjele forbindelsend. 17/11-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Myndighedsgodkendelsen gælder en dobbelt 400 kV forbindelse med en kapacitet på langt mere end det dobbelte af den nuværende forbindelse! Det er i strid med folketingsbeslutningen om kabellægning af nettet.
Redaktionen kan kun få tallene til at passe til virkeligheden, såfremt Energinet.dk har til hensigt at indføre 520 kV som en tyv om natten. Lodsejerne bliver som sædvanligt godt og grundigt snydt for deres erstatninger, men ikke for en hidtil uset mængde sundhedsskadelige vekselstrøms-magnetfelter.
Vindmølle-Eksporteventyret kræver en enorm udvidelse af det tyske elnet. Skal danske elforbrugere også betale for det gilde?
På Sjælland foregår al transitudvidelser over landegrænserne med jævnstrøm efter 1995(KONTEK).
Dags dato er følgende blevet informeret om Energinet.dk ulovlige 500 kV jævnstrømskabel:
Samtlige miljøordførere, Klima- og Energiministeren, Dansk Energi, Landbrug og Fødevarer (Landsaftalen), TV Nord, Jammerbugt kommune, Viborg kommune, Himmerlands kommune, BT og Ekstra Bladet.
Vi håber, der findes en ildsjæl, der vil tage sig kærligt af Energinet.dks ulovlige metoder til at luske 500 kV forbindelser ind ad bagdøren. Skal misinformation og massiv løgn og snyd være kendetegnende for statsmonopolet Energinet.dk?
Vis mere

Verden blivr aldrig den samme som førd. 17/11-2011
Kategori: Andet
Thorium som energikilde kan tilsyndeladende løse verdens energibehov. Det er bare ikke en teknologi, danske forskere må beskæftige sig med. Skal vi hægtes af energitoget, så investerer vi i vindmøller, der er et hundedyrt beskæftigelsesprojekt i Danmark!
Læserbrev af jonna Carlsen sendt til Jyllands-Posten
Vis mere

Energinet.dk køber højspændingsnetd. 11/11-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Med et års forsinkelse overtager den danske stat, Energinet.dk, 150 kV-forbindelserne og dermed frigives 5,7 mia. kr.
Handelen kommer tilpas for sent til, at elforbrugerne blev skånet for overflødige udgifter med indkøb af 245 kV jordkabler med tilhørende specialfremstillede transformere til den i forvejen hundedyre Anholt Havmøllepark!
Jyllands-Posten 11.11.2011
Vis mere

Uvildige oplysninger om Tjele -Kassø luftedningend. 6/11-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Alberta Energy beskriver på side 16 og s. 30, at en mastehøjde på 48,5 meter hænges der en dobbelt 520 kV luftledning op med en effektoverførsel på 3000 MVA =3000 MW.Canserrapport side 35 og gigantiske magnetfelter målt i mikroTesla i en graf side 35/37.
Eagle-masterne skulle netop have den højde, og selvfølgelig udnyttes Eagle-masternes potentiale fuldt ud.
Lodsejerne er kun orienteret om, at kapaciteten skulle fordobles og det stadig handlede om en 400 kV forbindelse (420 kV).
Snydt og fuppet er de stakkels lodsejere, der har ingået en frivillig aftale på et usandt grundlag med Energinet.dk. Lodsejerne er blevet betalt efter LANDSAFTALEN, men den omfatter ikke en helt ny spænding i Danmark.
Vis mere

Frit elmarked er fup og svindeld. 5/11-2011
Kategori: Andet
Det danske el-marked styres benhårdt af tre statsejede energiselskaber: Dong (DK), Vattenfall (S) og EON (D), som har delt det danske marked mellem sig og sat den frie prisdannelse ud af kraft.
Det såkaldt frie elmarked har betydet, at stort set alle danske elselskaber udnytter deres indtægtsramme og dermed er danske elregninger blevet 6 % dyrere som følge af liberaliseringen.
Eksta bladet 5. nov. 2011
Vis mere

Fornyet partshøring om ekspropriationd. 3/11-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Fokus er på, hvad der er givet tilladelse til. Intet andet. Giver Energistyrelsen(Klima- og Energiministeriet) tilladelse til et 220 kV kabel med en effekt på 400 MW og ikke til et kabel med en effektoverførsel på 498 MVA=498 MW, så er det, der skal indkøbes. Hvordan kablet belastes er tilladelsen ligegyldig. Sådan har det altid været og sådan skal det vedblive med at være.
Hvis Energinet.dk kunne slippe af sted med at luske en højere spænding og effektoverførsel i jorden i strid med tilladelsen igennem systemet, så gør Energinet.dk det, fordi de er vant til et snyde/forsøge at snyde lodsejerne og elforbrugerne med øgede PSO-afgifter for unødvendige prestige projekter. Lodsejerne snydes for al for små erstatninger, når de ikke kan stole på overholdelsen af tilladelser/godkendelser.
Deadline: 9. november 2011
Vis mere

Ny Kassø-Tjele luftledningd. 28/10-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Midal Cables og Otra Danmark: "Opgradering af 400 kV luftledningen Kassø-Tjele fra den nuværende etsystemledning til en tosystemledning vil forøge kapaciteten på strækningen fra ca. 1150 megawatt til 2 gange 1800 megawatt."
Energinet.dk har ellers markedsført projektet med en kapacitetsforøgelse til det dobbelte, men en simpel lommeregner viser, at kapaciteten er mere end tre-doblet. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi de nye eagle-master både er højere og bredere end de gamle og dermed åbnes der mulighed for som en tyv om natten at luske en væsentlig højere spændig op i masterne end 400 kV!?!? Skal Danmark have en 520 kV luftledning?
24. oktober 2011
Vis mere

Partshøring - ilandføringsanlægget Anholt Havmølleparkd. 26/10-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen skriver, at "Det er retslig sædvane, at borgerne i dette land ALTID har ret til at få prøvet ekspropriationsgrundlaget ved en administrativ klageinstans forinden dens gennemførelse."
Energinet.dk har ikke tilladelse til at etablere et 245 kV landkabel, som der er anmodet om en ekspropriation til.
Disse forhold skal Sikkerhedsstyrelsen påse, og den kan derfor ikke efterkomme Energinet.dks ønske om at fremme ekspropriationen.
Advokat Helle Carlsen (H) skriver endvidere, at Klima- og Energiministeriet har givet tilladelse på et udokumenteret grundlag og derfor tilsidesat sin pligt til at søge sagen oplyst mest muligt.
Sikkerhedsstyrelsen har kompetence til at søge sagen oplyst om alternative muligheder og derfor kan Sikkerhedsstyrelsen IKKE træffe afgørelse om ekspropriation på det foreliggende grundlag.
Vis mere

Partshøring ved. det ulovlige landkabel Anholt Havmølleparkd. 26/10-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Den 25. marts 1992 godkendte Energiministeriet et 400 kV luftledningsprojekt på 42-44 meter høje master uden dokumentation for behovet. Ministeriet godkendte et projekt uden at undersøge, om det var i almenvellets interesser. En folkerejsning i 1998 besejrede masternes endelige død på Djursland. Energiministeriet undersøgte heller ikke med godkendelsen af 19. januar 2011 om behovet var til stede. Borgerne har sammen med deres advokat dokumenteret, at godkendelsen er i strid med 'almenvellet'. Alligevel synes Sikkerhedsstyrelsen at være ligeglad med, om loven overholdes med hensyn til at få afklaret spørgsmålet om overholdelse af Grundlovens § 73, der handler om almenvellet, ved en domstol. Retssagen anlægges senest 7. december 2011.
Vis mere

Forening af kritiske elkunder vokser eksplosivtd. 13/10-2011
Kategori: Andet
Liberaliseringen af elmarkedet skulle gøre det billigere at være elkunde. Virkelighedens verden er den modsatte. Det er blevet dyrere og dyrere, fordi elselskaberne er en pengemaskine, der udnytter indtægtsrammen på 6 % og de penge ser forbrugerne kun, hvis der kompenceres i form af billigere abonnement eller en returcheck til kunderne. Utilfredse elkunder melder sig ind i uafhængige indkøbsforeninger som Elforbundet.dk, skriver Erhvervsbladet.dk
Vis mere

Totalitær strøm - en Ombudsmandssag d. 17/8-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Forhåbentlig er vanvidet kommet så vidt, at Ombudsmanden vil tage sig af sagen?
Jyllands Posten har i sin leder 16-08-2011 med overskriften TOTALITÆR STRØM ikke noget til overs for den hundedyre Anholt Havmøllepark, som ligner en 'svinestreg' overfor elforbrugerne.
Kablet SKAL være på plads INDEN lodsejerne kan starte en retssag! Det er bekvemt for Energinet.dk.

Det er en sag, der berører samtlige elforbrugere med ulovlige PSO-afgifter på minimum 1,3 mia. kr.
Det er en sag, der berører en uberørt natur med magnetfelter, som er lige så kraftige, som var lederne hængt op i højspændingsmaster.
Danmark er nemlig ikke et retssamfund.
Demokratiet findes ikke inden for el-sektoren.

Ombudsmanden har efter anmodning i en skrivelse af 7. september 2011 fået tilsendt flere dokumenter i sagen.
Vis mere

Totalitær strømd. 16/8-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"Blandt månedens regninger er få så deprimerende læsning som elregningen. Selv om al belysning i huset sker med el-sparepærer, alle hvidevarer er mærket AA+, og teenagerne er blevet bevidstgjort om at spare på elektriciteten, er der tale om et alvorligt dræn i husholdningsbudgettet.
Smerten bliver ikke mindre i de hundrede tusinder af danske hjem, der fra vinduerne kan se vindmøller rotere og producere klimavenlig elektricitet, uden at det på nogen måde smitter positivt af på el-regningen. Tværtimod.
Leder i Jyllands Posten den 16.08.2011
Vis mere

Dong Energi kommer til at tjene fedt på Anholt Havmølleparkd. 11/8-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Fundamenter og møller bliver langt billigere end forudsat i udbuddet og analysen for Danmarks hidtil dyreste offshore møller.
Elforbrugerne betaler unødvendigt meget for VE-energien.
Vis mere

Demokratiet på vrangend. 9/8-2011
Kategori: Andet
Peter Rørdam, fhv. landsdommer: Tamil-sagen blegner i sammenligning med, hvad miljøministrene Troels Lund Poulsen og Karen Ellemann har præsteret under behandlingen af loven om et testcenter for store vindmøller i Østerild.
Sagen om Østerild er på mange måder sammenlignelig med sagen om de ulovlige 245 kV transitkabler på Djursland.
Vis mere

Ombudsmanden har berøringsangst overfor Energinet.dk's ulovlighederd. 19/7-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Ombudsmanden svarer den 11. juli 2011, at sager er forældet efter et år.
Om behovet for en ny transitforbindelse henviser Ombudsmanden Hans Gammeltoft Hansen til § 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmansmand.
Ombudsmanden afgør selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Ombudsmanden mener, at klagen over det manglende behov kan indbringes for en anden myndighed, men der er bare ikke flere !!
Energiklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet har IKKE villet tage stilling til, om der skulle være et behov.
Derfor sendes sagen påny til Ombudsmanden med anmodning om anvisning af myndighed, som Ombudsmanden mener sagen kan påklages til.
Stævning forventes snart at være udarbejde.t
Vis mere

Pris for erstatning!!d. 28/6-2011
Kategori: Andet
Læs artiklen, hvor truede naboer til kæmpevindmøller i Billund skal betale 4000 kr. for måske at få værditabserstatning.
Endnu engang er der ingen grænser for, hvor korrupt hele el-branchen er - den danske mafia.
Vis mere

Retssag mod Miljøministerietd. 15/6-2011
Kategori: Andet
Sagen i Østerild Klitplantage følges med spænding.
Dommerne i Vestre Landsret udsatte sagen til den 14/8. Derfor ventes ekspropriationenerne at kunne indledes som planlagt den 28. juni 2011!!! Retssagen omkring "retlig interesse" er på ingen måde afklaret. Der har været retsforhandling d. 14. juni 2011 om lige præcist dette spørgsmål, og der foreligger og materialesamling på godt 1.300 sider bare om dette forhold !
Kammeradvokaten har personligt procederet på, at lodsejerne ingen retlig interesse har, men har dog erkendt, at direkte berørte parter / lodsejere har en retlig interesse.
På Djursland er overvejelserne, hvem det kan være mest hensigtmæssigt at inddrage i en retssag.
Vis mere

Magnetfelter for max 500 A - grafer for flad forlægningd. 29/5-2011
Kategori: Magnetfelter
Rapporten er udarbejdet af Energinet.dk for Elbranchens Magnetfeltudvalg fra 2009.
Desværre har rapporten kun medtaget belastninger på max 500 A(ampere).
Energinet.dks eksperimentkabel på 245 kV i flad forlægning og med en max strømbelastning på 1224 A i 1,3 meters dybde, 40 cm mellem faserne er desværre ikke medtaget og kan ikke fremskaffes. Hvorfor???
Vis mere

Ombudsmanden skal se på retssikkerheden og lovligheden i Energinet.dks 245 kV kabelprojektd. 27/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Miljø- og Energiminister Svend Auken besvarede den 2. juni 1998 spørgsmål omkring behovet af transmissionsforbindelser.
Spørgsmål 126:
"Kan et distributionsselskab ekspropriere til nye linjeføringer uden at kunne dokumentere et reelt behov?"
Svar:
"Nej. Ifølge Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel kan boligministeren, når almenvellet kræver det, tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet."
Sikkerhedsstyren kan derfor ikke bare henvise til et nævn, når det får en anmodning om at foretage en ekspropriation. Når Sikkerhedsstyrelsen ved, at der er en tvist omkring en ekspropriation, så må man afvente en domstolsafgørelse, alt andet er ulovligt efter Stærkstrømsloven.
Vis mere

Magnetfelter er farlige - bare ikke i Danmarkd. 26/5-2011
Kategori: Magnetfelter
I Danmark har myndighederne kun vejledende grænseværdier for elektriske og magnetiske felter. Og disse grænseværdier er udelukkende baseret på termiske virkninger samt evt. kortslutninger i organismens nervesignaler. Langtidseffekterne af strålingerne er ikke vurderet og dermed reguleret i de danske regler. Mange andre andre lande har fastsat væsentlige lavere grænseværdier, fx har Schweiz værdier der er 10000 gange lavere end de tilsvarende danske.
Link til artikel: http://feltmester.wordpress.com/magnetiske-felter/
Vis mere

Energinet.dk forsøger at skræmme lodsejer til at indgå et "frivilligt forlig"d. 21/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Lodsejer skriver: "På baggrund af ovenstående må det stå klart for enhver, at der slet ikke er grundlag for at anmode om ekspropriation.
Du skriver til slut at, som det ser ud er der ikke basis for forlig. Hertil kan jeg kun sige, at det kun er Energinet.dk der har modvilje mod forlig, vi vil gerne indgå forlig når blot loven og forsigtighedsprincippet følges."
Bemækninger: Så længe sagen behandles af klageinstanser, er det 100% ulovligt at manipulere lodsejerne til at indgå et såkaldt "frivilligt forlig".
Energinet.dk er magtens arrogance og derfor er Energinet.dk fløjtende ligeglad med, hvor meget loven overtrædes. Energinet.dk er totalt blottet for empati og ansvarlighed.
8 lodsejere fra Ramten, Kastbjerg, Skindbjerg og Emmelev finder så mange mangler ved dokumentationen for behovet og manglende erstatning for værdiforringelse/ekspropriation, mangler og fejl i Landbrugsaftalen samt tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet, at lodsejerne ikke kan indgå et forlig på de betingelser, som Energinet.dk ønsker.
Energinet.dk's vildledende rundsendelse af et billede med kabelnedgravning den 28/4-2011 er IKKE et 245 kV kabel, men snarere et uskyldigt 60 kV kabel!
Vis mere

Lodsejer klage til Ombudsmanden , Sikkerhedsstyrelsen og Energiklagenævnet d. 20/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk bruger desperate metoder til at lokke lodsejerne til at indgå et forlig om et ulovligt kabelprojekt.
Sålænge der klages over projektet, har Sikkerhedssstyrelsen ingen lovlig mulighed for at foretage nogen form for ekspropriation. .
Derfor opfordrer en lodsejer med økologisk drift Ombudsmanden til at se på de totalt lovløse tilstande, som Energinet.dk er garant for.
Vis mere

Energinet.dks afpresnings metoder d. 17/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
AAkjaer landinspektørerne bruger telefonafpresninger overfor lodsejerne. I går d. 17. maj 2011 blev Ejner Bomholt ringet op af landinspektør Nils og truede Ejner til at underskrive for ellers blev han eksproprieret, kablet blev ikke flyttet en meter (ligger ca. 45 meter fra boligen), ville ikke høre tale om værdiforringelser af ejendommen (Sigrid Bluhme forlanger en millionerstatning for tabte værdier). Projektet var skam lovligt (advokaten er helt uenig i den udlægning). Truede med, at Sikkerhedsstyrelsen bare ville ekspropriere og så fik Ejner ikke en øre i erstatning.
Ejner Bomholt gjorde det klart, at der IKKE BLEV INGGÅET EN FRIVILLG AFTALE og Energinet.dk havde derfor ingen adgang til hans matrikel.
Bemærkninger: Energinet.dk er desperat efter at få såkaldte frivillige aftaler.
Energinet.dk er virkelig trængt i deres ulovlige projekt, så nu vil landinspektørfirmaet også gøre deres firma krimínelt i stil med Energinet.dk's.
Energinet er en stor betændelsesbyld i vores samfund. Penicillin hjælper ikke på at få slået betændelsen ned. Der skal et kirurgisk indgreb til….
Ingen kan tvinges til at indgå en frivillg aftale.
Retssagen venter lige om hjørnet.
Vis mere

Afsluttende advokatbemærkningerd. 16/5-2011
Advokat Helle Carlsen er rygende uening med Energiklagenævnet, som opfinder en påstand, der passer til et ulovligt transitkabel og undlader fuldstændig at ville tage stilling til bebovet for et 245 kV kabel, som ikke alene er 25 % overdimensioneret, men også er fuldstændigt overflødigt.
Ombudsmanden kan komme på overarbejde med at finde ud af, hvorfor klageinstanserne har gjort sig selv overflødige.
Vis mere

Lodsejer er utålmodig efter at få dokumenteret behovet d. 15/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Nye afsløringer viser, at Energinet.dks 245 kV kabel-eksperiment nemt kan blive lige så stor en skandale som IC4-togene.
Sikkerhedsstyrelsen har endnu ikke svaret lodsejerne på et enkelt spørgsmål: Dokumenter behovet ellers forlanger vi kablet returneret til leverandøren.
Kritik af hele klagesystemet, hvis fornemste opgave er at afvise en berettiget klage og sende sorteper videre til et andet lige så umuligt klagenævn/klagestyrelse.
Ombudsmanden presses til at agere hurtigt.
Vis mere

Macht der Schönheitd. 9/5-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Vred lodsejer beskylder Christian Jensen, Energinet.dk, for at være "en decideret løgner, hvilket bevises her. Det er til at kaste op over!!!".
Man skal lede længe efter så fed og fornærmende en storløgn, som den Energinet.dk gør sig til talsmand for i der Spiegel.
Christian Jensens forherligelse af "tryllestavene" må stå for hans egen regning.
Lodsejerne eksproprieres ud af egne hjem eller flytter langt væk fra uhyrerne, når sandhedens time har vist sig som cancer eller alzheimers.
INGEN af de etablerede 400 kV master i Danmark er lovligt bygget (behovet for almenvellet mangler i Energistyrelsens tilladelser).
Redaktionen af hjemmesiden har haft kontakt med journalist Christina Schmidt fra der Spiegel om danskernes syn på master, som er: Det er det mest forhadte og hæsligste, man kan byde danskerne med deres sygdomsfremkaldende magentfelter.
Vis mere

Så farligt er højspænding (vekselstrøm)d. 3/5-2011
Kategori: Magnetfelter
Danmark har ingen grænseværdier for beboelsers nærhed til højspænding sådan som vore nabolande, vi normalt sammenligner os med. Så længe Energinet.dk har monopol på at stå for sandheden om dennes farlighed, må vi leve med, at masser af mennesker bliver dødeligt syge af at bo i nærheden af linjeføringerne, i luften eller som kabler. Læger og medicinalindustrien lever fedt på denne forurening.
Tyskland bruger i stor stil den ufarlige jævnstrøm til ilandføring af havmøllestrøm. Så længe den danske lovgivning ikke giver den mindste form for RETSSIKKERHED til berørte lodsejere, når Energinet.dk skal have beskæftigelse til deres ansatte til overflødige projekter, vil gammelmandstyraniet fremture med totalt forældede projekter.
Links til højspændings farlighed i
Vis mere

Lodsejer protesteter mod ulovligt Energinet.dk kabel.d. 2/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"I det hele taget er der noget tys-tys over den måde, som hele denne proces forsøges lusket igennem systemet uden at lodsejernes protester overhovedet må blive hørt og tages alvorligt. Herunder hører, at lodsejerne ikke får noget at vide om tilladelsen af 19. januar 2011 og da slet ikke noget om klagemulighederne. Selvfølgelig er Energiklagenævnet vidende om, at tilladelsen mangler en beregning på, hvad det koster at slutte offshore møllerne direkte til det bestående net."
"Nogle få klik med musen godtgør, at Anholt Havmøllepark kan tilsluttes til det allerede etablerede net for ca. 30 mio. kr. og det er en besparelse, der er til at få øje på.", skriver en hårdt magnetfeltramt lodsejer.
Hvis et projekt er ulovligt, har lodsejerne alle tiders mulighed for at kræve store erstatninger, da Energinet.dk er sulter efter at få aftalerne i hus.
Vis mere

Ombudsmanden skal se på sagen om ulovlige afgørelserd. 30/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Den ubegrænsede magt, som Energinet.dk har med "kontrol" over kritikløs godkendelser af ulovlige ansøgninger i Energistyrelsen og som af politiske grunde ulovligt godkendes i systemet af Energiklagenævnet, er en sag for Ombudsmanden, der IKKE kan afvises.
De ulovlige godkendeler burde få alle politikerne og journalister op af sofaen, fordi tilladelserne betyder, at samtlige elforbrugere pålægges ulovlige PSO-afgifter. Elforbrugerne kan ikke lovligt opkræves for 1,3 mia. kr. i nye afgifter.
Vis mere

Per Clausens blog:d. 20/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Under overskriften: "Overpris for Anholt-el truer fortsat udbygning med vedvarende energi", skriver Sigrid Bluhme:
Vis mere

Ansøgning om opsættende virkning til Energinet.dks ulovlige 220 kV kabeld. 11/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Hvorfor er samtlige 170 lodsejere, der er berørt af projektet IKKE informeret om tilladelsen i rette tid, og hvorfor er lodsejerne IKKE informeret om klagemulighederne, herunder, at der kan søges om "opsættende virkning"?
Manglende retssikkerhed omkring gennemførelsen af Energinet.dks ulovlige projekter er af et omfang, der ikke kalder på tilgivelse.
Vis mere

Adokat: Opsættende virkning skal bevilgesd. 7/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen skriver i et indlæg til anmodningen om opsættende virkning, at klagen af 14. februar 2011 er illusorisk, såfremt sagen ikke får opsættende virkning som følge af det samfundsøkonomiske tab, der måtte blive lidt, hvis/når tilladelsen omgøres.
Det bestrides, at Energinet.dk lider et tab, fordi denne er en statslig ejet koncern, hvis økonomi skal hvile-i-sig-selv.
Vis mere

Energinet.dk er meldt til Østjyllandspolitid. 3/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"Jeg søger retssikkerhed som omhandler beskyttelse mod Energinet.dk, som med en mangelfuld og udokumenteret tilladelse i hånden mener sig berettiget til at lægge ulovlige og fuldstændig overflødige transitkabler på min ejendom.
Jeg ønsker politiets bekræftelse på, at politiet er en garant for overgreb fra et monopol, der ejes af selveste staten. En domstolsafgørelse skal være borgernes retsbeskyttelse mod Energinet.dk og den skal være på plads FØR Energinet.dk's indtrængen på min ejendom.", skriver anmelderen.
Politiet tager sagen alvorligt, men de har ikke prøvet sådan en sag tidligere.
Vis mere

Energinet.dk - ulovligt og dyrt projektd. 22/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Ulovligt ilandføringsprojekt til Anholt havvindmøllepark med Energinet.dk som bygherre koster samfundet 1,3 mia kroner. Politikerne lukker øjnene for det.
Samfundsmæssigt er det forrykt at kræve 1,3 mia. kr. til et nyt kabelsystem, når der allerede ligger fuldstændig ubenyttede 170 kV kabler fra station Mesballe til station Åstrup (Grenaa).
Artikel sendt til JyllandsPosten, Randers Amtsavis, TV-avisen, TV2
Nyhederne og DI
Af: Anne Boesen, Sigrid Bluhme og Gitte Nielsson
Vis mere

Staten sløser med elkunders penged. 21/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Direktør Peder Ø. Andreasen for Energinet.dk har ingen problemer med, at effektiviteten i det net, han er chef for, kun har en effektivitet på sølle 56 % sammenlignet med det mest effektive transmissionsnet i EU. Så længe Klima- og Energiministeriet blåstempler alle Energinet.dks ansøgninger uden den mindste dokumentation for behovet, så får vi en elendig drift. Politikerne kerer sig ikke om embedsmændenes lovprisninger af alle disse ulovlige Energinet.dk ansøgninger. DI kræver et indgreb.
JyllandsPosten d.21.03.2011
Vis mere

Ingen retssikkerhed med Energinet.dk ved bordendend. 19/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Kære politikere - har I hår nok på brystet til at sige til Energinet, at det er en ommer? Eller skal vi atter køre den sædvanlige vej og lade medierne grave i sagen og belyse alle dårligdommene, således at demokratiet i Danmark sikres?
Danmarks love burde gælde ALLE.
Vis mere

Anmodning om opsættende virkningd. 18/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen har søgt Energiklagenævnet og Sikkerhedsstyrelsen om 'opsættende virkning' på Energinet.dks udokumenterede projekt.
Vis mere

Anmodning om opsættende virkning, begrundelsed. 18/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk har siden mødet i december 2009 været gjort opmærksom på argumenterne for modstanden af det ulovlige kabel og modstanden har været vedvarende.
Energinet.dk har fået besked om, at det er en rigtig god ide at sende deres folk på en ekstra forårsferie - indtil Energiklage Nævnet har talt.
Vis mere

Storebæltskabel nr. 2d. 18/3-2011
Kategori: Andet
Så længe det er regeringens politik at bruge Danmark vest for Storebælt til kæmpevindmøller, så skal sjællænderne have vindenergien via et kabel gemt under Storbælt. Vi ønsker sjællænderne tillykke, men overalt i Jylland kæmpes der bravt mod disse larmende mastodontkraftværker højt oppe over jydernes dejlige landskab.
Vis mere

Foretræde for Det Energipolitiske Udvalg 17/3-2011d. 17/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Til foretrædet var mødt formanden Jens Kirk, Per Dalgaard, Ole Hækkerup, Kim Mortensen og Anne-Mette Winther Christiansen.
Jeg nævnte på foretrædet, at man først skal bruge den ledige kapacitet, inden der kræves penge til nye kabler til 1,3 mia. kr.
Et medlem mente, at når sagen var klaget til Ombudsmanden, så kunne udvalget ikke blande sig. Så foreslog jeg at trække sagen tilbage, men det ændrede ikke noget! Et medlem ville vide lidt om strømme i et kabel også var ensbetydende med, at det blev brugt. Svar: Der kan godt være spænding på et kabel uden at det bliver brugt. Jeg nævnte, at det lokale forsyningsselskab NRGí har dokumenteret ALDRIG nogensinde har brugt de ubenyttede kabler, og det fremgår heller IKKE af NRGí's regnskab, at man har lejet sig ind på 170 kV kablerne. Når der er sat ganske lidt spænding på 170 kV kablerne betyder det bare, at de bruges som 'sikkerhedsventiler' (aflastning for ikke brugbar strøm) SB
Læs hele indlægget til foretrædet på
Vis mere

Ombudsmanden ind i sagen om ulovligt kabeld. 14/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Grundlovsbrud inden for Klima- og Energiministeriet!!!!!
På intet tidspunkt i 'processen' har lodsejerne haft mulighed for at stoppe et ulovligt projekt.
Der ligger pt. en klage hos Natur- og Miljøklagenævnet, som ikke er færdigbehandlet.
Der ligger en klage hos Energiklagenævnet, som ikke er færdigbehandlet.
En retssag mod Klima- og Energiministeriet kan først indledes, såfremt Energiklagenævnets afgørelse går lodsejerne imod.
Jeg har meddelt Energinet.dk, at jeg ikke vil lade mig ekspropriere til et ulovligt projekt under henvisning til Grundlovens bestemmelser om almenvellet § 73 (læs advokatskrivelsen, side 15 midt).
Energinet.dk har ingen adgang til mine matrikler. Ejendomsretten er ukrænkelig med mindre det handler om almenvellet og det gør det ikke i denne sag (læs skrivelse til Energiklagenævnet 14/2-2011)
Energinet.dk svarer den 11/3, at det er deres ret at ekspropriere og eftersom jeg IKKE frivilligt vil indgå en aftale med Energinet.dk, vil sagen, med henvisning til strækstømsloven, overdrages til Sikkerhedsstyrelsen.
Stærkstrømsloven kan ikke komme i anvendelse, fordi behovet, som beskrevet i klagen til Energiklagenævnet, ikke er opfyldt.
Den 14. marts har jeg anmodet Sikkerhedsstyrelsen om at afvise Energinet.dk's krav om ekspropriation.
Helle Carlsen vil sende Sikkerhedsstyrelsen en skrivelse d. 31/3.
Jeg har haft foretræde for Det Energipolitiske Udvalg flere gange.
Per Dalgaard er den eneste politiker, der mener, at denne sag ikke er så god og 'noget må gøres'. Men der sker INTET.
Energinet.dk starter den ulovlige udrulning af en 220 kV forbindelse i marts 2011.
JEG SKAL PÅ DET KRAFTIGSTE OPFORDRE LODSEJENE TIL AT STÅ SAMMEN OG NÆGTE AT LADE SIG EKSPROPRIERE OG FORHINDRE ENERGINET.DK ADGANG TIL JERES EJENDOM. 
Lodsejere, der har ingået en såkaldt "frivillig aftale", opfordres til at annullere den.
IKKE EN TOMME JORD TIL ET ULOVLIGT KABELPROJEKT.
Vis mere

Eksplosion i transformer mørklægger Ålborgd. 14/3-2011
Kategori: Andet
Nordvest Jyske Net A/S ejer den 150/60 kV store transformer, der eksploderede om eftermiddagen d.14/3-2011.
Transformeren er brændt fuldstændig ned. Årsagen til korsslutningen findes nok aldrig.
Transformeren er af samme størrelse, som den, der er placeret tæt på Ramme by, og som flere familier er flyttet væk fra. Borgerne har ikke tillid til NV's forsikringer om, at det er trygt at være nabo til 100 tons stærkt brændbart olie.
Rammeborgerne har endnu ikke fået afsluttet erstatningssagen mod NV som følge af, at lodsejernes husværdier er halveret.
Vis mere

Klage sendt til Energiklagenævnet m. bilagd. 13/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Sendt 14/2-2011 af advokat Helle Carlsen (H)
Tilladelsen til en ny 220 kV forbindelse (245 kV kabel) er ugyldig, fordi den efter lov om Energinet.dk, § 4, stk. 1, jfr. 4, stk.6 skal foreligge en tilstrækkelig dokumentation for behovet. Tilladelsen er ikke truffet på et dokumenteret grundlag.
Tilladelsen er ugyldig, fordi den er givet i strid med grundlaget for beslutningen om udpegningen af området ved Anholt til havmøllerne.
Tilladelsen er ugyldig, fordi den er i strid med formålet om at sikre en effektiv drift af det overordnede net med henvisning til lov om Energinet.dk § 2.
Vis mere

NEJ til ekspropriationd. 9/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Klima- og Energiministeriet har begået lovbrud med tilladelse til et nyt transitkabel, som Energinet.dk vil få transitindtægterne fra.
Mail sendt 27/2-2011
Sydenergi er d. 9/3 ligeledes orienteret med denne mail samt med skrivelsen til Energiklagenævnet.
Vis mere

L 87 og krav om ejermæssig adskillelsed. 4/3-2011
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Det Energipolitiske Udvalg 2010-11
L 87 Bilag 13, offentligt:
Muligheder for de regionale 132/150 kVs transmissionsvirksomheder for at opfylde L 87 krav om ejermæssige adskillelse.
Dansk Energi arbejder med en plan A og en plan B, men ifølge Notatet kan det ske på flere planer end de to, som skitseret af Dansk Energi.
Vis mere

New Scientist: HVDC (jævnstrøm) er fremtidend. 3/3-2011
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Forfatteren til www.lastoilshock.com, David Strahan, vil have politikerne til at sætte deres lid til et nyt kæmpetransmissions net til VE-energi (sol og vind), der en gang for alle 'trækker stikket ud på de beskidte brændstoffer'.
New Scientist, 14. marts 2009
Desværre klamrer danske Energinet.dk sig stadig til fortiden med udbygningen af eksempelvis 400 kV-forbindelsen i Midtjylland til milliarder af kroner.
Vis mere

Brev til de energipolitiske ordførered. 18/2-2011
Fokus er rettet mod den manglende beregning af omkostningerne ved brug af de ubenyttede to stykkker 170 kV kabler. Tilladelsen vurderer / skønner, at det ikke er billigere med anvendelsen af 170 kV kablerne. En vurdering er ikke det samme som en beregning, man kan ikke sammenligne en vurdering med en beregning, der skal beregninger til i begge tilfælde.
Hvad vil I konkret gøre for at rette op på den manglende demokratiske proces og få stoppet gennemførelsen af det ulovlige projekt?
Vis mere

Tilladelse til et ulovligt 220 kV kabel !d. 17/2-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Århus Stiftstidende refererer til indleveret klage fra advokat Helle Carlsen til Energiklagenævnet: Dokumentationen er utilstrækkelig, uigennemsigtig og mangler beregninger. Her er endnu et eksempel på, at de demokratiske principper ikke overholdes.
Vis mere

Advokat: Tilladelse til kabel er ulovligd. 17/2-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"I klagen siger advokaten, at der ikke foreligger dokumentation for behovet for etablering af et nyt kabel over land. Og hvis der ikke er dokumenteret et behov, så er der ikke hjemmel til at give tilladelsen".
"Klagen går endvidere på, at den dokumentation, som er fremsendt til ministeriet, er udfærdiget af Energinet.dk, som har en direkte interesse i kablerne, fordi Energinet.dk modtager transmissionsafgifterne for strømmen i de nye kabler i alle årene fremover. Advokaten mener derfor, at Energinet.dk er inhabil, og en afgørelse, der alene er truffet på baggrund af materiale, som Energinet.dk har leveret, må anses for ulovlig".
"Arbejdet sættes snart i gang", skriver journalist Mogens Lyng i Djurslandsposten den 22/2-2011.
Retssikkerheden i processen, hvor Energinet.dk har vedtaget, at der kun kan debatteres ét projekt, er ikke eksisterende. Lodsejerne har ikke haft mulighed for at stoppe projektet ad demokratisk vej. En skandale for demokratiet.
Vis mere

Bomben sprang under et nyt 220 kV kabeld. 9/2-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Læserbrev bragt i JyllandsPosten den 9/2-2011: Energinet.dk grådighed har ytret sig med totalt vildledende oplysninger til hele "systemet".
Elbranchen har en sag, "der stinker og gnistrer langt væk."
http://jp.dk/aarhus/meninger/article2333390.ece
Bragt i Randers Amtsavis mandag den 7. februar 2011
Vis mere

Grønt lys til højere og bredere transitforbindelse hos jyderned. 1/2-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Inden processen med at bruge milliarder af kroner til nye master, burde det som udgangpunkt være afklaret, om det er et dansk behov eller et transitbehov, der skal tilgodeses. Mastehøjden er afhængig af den spænding, der kan hænges op i masterne, så med master 10 meter højere end de gamle, vil Energinet.dk naturligvis udnytte dette til at indføre en højere spænding end den nuværende til 400 kV! På redaktionen vil vi gerne vide, om masterne kan bære 520 kV !
Har Energinet.dk husket at fortælle de intetanende lodsejere, at erstatningerne bør følge helt nye satser?
Det bør ikke komme som en overraskelse, som det fremgår af interviewet med Gitte Thurø Nielsson, at sagen nu overdrages til advokaten med henblik på en domstolsafgørelse.
http://www.dr.dk/Regioner/Syd/Nyheder/Aabenraa/2011/02/01/10421..
Vis mere

Brev sendt til Klima- og Energiminister Lykke Friisd. 26/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Med vedtagelsen af en tilladelse til et nyt kabelprojekt, der hviler på en vurdering/skøn, altså ingen beregninger, opfordres ministeren til at få andre informationer end dem, som Energinet.dk/Energistyrelsen giver omkring et behov.
Ministeren takker nej 14 dage senere.
Djurslandsposten d.26/01-2011
Randers Amtsavis
Link til artiklen:
http://djurslandsportalen.dk/01-enkeltnyhed2.php?id=27819
Vis mere

Tilladelsen til bygning af ilandføringsanlæg for Anholt havmølleanlægd. 24/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"Samlet set vurderes, at anlægget er helt nødvendigt for at ilandføre strømmen fra den kommmende havvindmøllepark. Samtidig er den valgte løsning den billigste af de undersøgte alternativer."
Bemærkninger: Udskrivning af afgifter til de danske elforbrugere hviler på en 'vurdering'. Godkendelsen indeholder ingen beregninger på en alternativ løsning, men peger alene på Energinet.dks projekt, som vil give dem transmissionsindtægterne fra Anholt Havmøllepark.
De eksisterende fuldstændig ubenyttede 170 kV kabler har i godkendelsen ingen beregninger på, at de skal være en del af forsyningsikkerheden for landsdelen. 170 kV kablerne skulle bare ligge klar, når Anholt møllerne kom.
På et møde den 9.dec. 2009 med Grenaa Kommune og Energinet.dk udtalte chefforhandler Jens Chr. Hygebjerg, Energinet.dk, ved mødet slutning, at MAN KAN DA BARE BRUGE DE BESTÅENDE KABLER, HVIS DER BLIVER FOR MEGET VRØVL.
Klima- og Energiministeriet er af advokat Helle Carlsen varslet om en retssag pga. manglende beregninger.
Per Dalgaard MF, Energipolitisk ordfører, har gennemlæst godkendelsen og udtaler i en mail:
Hm! denne sag(Energinet.dk's vurdering) er vist ikke så god som vi tidligere havde fået info om. Noget må gøres.
Mailen er rundsendt til politikere og dagspressen, incl. Ritzaus Bureau.
Vis mere

Venstre minister udskriver 1 mia. kr. i unødvendige afgifter.d. 23/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Processen omkring ”folkeoplysningen” af Energinet.dks 220 kV kabelprojekt har været ultra kort og uden klagemulighed for at få nødvendigheden af Energinet.dk's 220 kV kabelprojekt, og uden at der i processen har været forståelse for, at Anholt Havmøllepark kan tilsluttes gennem de bestående og fuldstændigt ubenyttede 2 stykker 170 kV jordkabler med en samlet kapacitet på 438 MW, hvilket vil gøre hele projektet måske 1.000 mio. kroner billigere og dermed være langt mere samfundsøkonomisk forsvarligt.
Godkendelsen af et 220 kV jordkabel giver Energinet.dk transmissionsindtægterne fra Anholt Havmøllepark.
Brugen af de ubenyttede 2 stykker 170 kV jordkabler fra år 2000 vil give Midtjyske Net A/S transmissionsindtægterne.
Dette forhold giver en god forklaring på, at Energinet.dk partout vil have nedlagt det nye, men overflødige kabel.
Norddjurs Lokalavis den 23/01-2011
Vis mere

I anledning af godkendelsen af et overflødigt 220 kV kabel skriver Helle Carlsen(H)d. 20/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Godkendelse af 19. januar 2011 - uden nogen form for beregninger. Energistyrelsen "skønner" at alternativer ikke er billigere end det projekt, som Energinet.dk fremover kan få transitindtægten fra. Et "skøn" og en beregning er nu ikke det samme. Begge dele kræver beregninger og de mangler i godkendelsen. Lovløsheden er total, og derfor vil der så hurtigt som 'systemet' tillader det, blive indledt retssag mod Klima- og Energiministeriet. Denne godkendelse er en klokkeklar overtrædelse af Grundlovens §73 som handler om, at der ikke kan eksproprieres uden at behovet er dokumenteret.
Lodsejere, der ønsker demokrati og retfærdighed, skal nægte at lade sig ekspropriere, og vente på en retslig afgørelse.
Den 20. januar 2011
Vis mere

Tre relevante løsninger til ilandføringsanlæg fra Anholt Havmølleanlægd. 20/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
I Energinet.dks egen anlægsrapport 2008/2009 har Energinet.dk kun ville bruge den ringeste løsning. Fordi Energinet.dk så blev ejer af transmissionsforbindelsen og dermed også af transmissionsindtægten! Sådan er det, når grådigheden dominerer over sund fornuft. Advokat Helle Carlsen er i gang med at forberede en retssag mod den godkendende myndighed.
Vis mere

Anlægsrapport 2010/2011 for Anholt Havmølleparkd. 19/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Transit: Se korten med to parallelle transitlinier. De bestående 2 stykker 170 kV kabler som blev etableret i år 2000 og som ejes af Midtjyske Net A/S er fuldstændig ubenyttet. Et kabel der har en spænding med 220 kV vil fremover ejes af Energinet.dk og dermed vil de få transitindtægten.
Dette forhold giver en god forklaring på, at Energinet.dk partout vil have nedlagt det nye, men overflødige kabel på 220 kV.
Vis mere

Anlægsrapport 2010/2011d. 18/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Transit: Forøgelse af overførselskapaciteten mellem Tyskland - Jylland Trin 1 . Kapaciteten udvides fra til 1500 MW i nordgående retning og til 2000 MW i sydgående retning fra 2012
Vis mere

Kort over planlagte 5200 MW havmølleparkerd. 18/1-2011
Kategori: Andet
Energinet.dk's Anlægsrapport 2008/2009 ned nettilslutning til et magastort antal havmølleparker.
Vis mere

ABBd. 17/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
En milepæl er nået med udviklingen af HVDC light(jævnstrøm). ABB står for mere end halvdelen af alle jævnstrømsforbindelser i verden. Teknologien er overlegen i forhold til vekselstrøm: Effektoverførselskapacitet, netpålidelighed, prisbillig.
UHVDC, jævnstrøm med en spænding på 800 kV og en effektoverførsel på 6.400 MW og en distance på 2000 km, er installeret i Kina.
Der er store økonomiske fordele med anvendelse af ABB's HVDC light med sø- og jordkabler på mere end 50 km.
Energinet.dk har groft vildledt lodsejerne på Djursland på Kattegatmøderne, skriftligt som mundligt.
Her er endnu et bevis på, at Energinet.dk har valgt den absolut samfundsmæssig dyreste løsning med en 220 kV sø- og landkabel til Anholt havmøllerne!
Vis mere

Ny Jævnstrømsforbindelse Jylland-Norged. 17/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Transit: Med en ny Skagerak 4 jævnstrømsforbindelse på 700 MW bliver udvekslingskapaciteten i alt på 1750 MW.
Nu mangler Energinet.dk at få gjort denne forbindelse færdig helt til den tyske grænse. Læs om alle de dokumenterede fordelene med jævnstrøm fra kabel-leverandøren ABB den 17/01-2011.
Hvorfor hænger Energinet.dk mon fast i FORÆLDEDE teknologier med et ønske om at etablere en transitforbindelse på 2x400 kV på designermaster?
Energinet.dks anlægsrapport 2010/2011
Vis mere

Ombygning af Tjele-Kassø til det dobbelted. 17/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Transit: På borgermøder prøver Energinet.dk at sælge deres nye masterække med påstand om, at det er af hensyn til danskernes forsyningsikkerhed, at linjeføringen er nødvendig.
Energinet.dk har ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til udbygning den 3/7-1995 og den 19/1-2007 og den 15/2-2010. Det er mere en 15 år siden den første ansøgning blev sendt. Energistyrelsen har ikke godkendt nogen af ansøgningerne.
Energinet.dk's ansøgning skal forstås som et mellemled mellem den ny jævnstrømsforbindelse til Norge SK4 og en forøgelse af overførselskapaciteten mellem Jylland og Tyskland Trin 1.
Hvad er det nu der er så meget behov for? Hvorfor har ingen af ansøgningerne nogen beregninger på, hvem der kommer til at mangle strøm, såfremt ansøgningen skrottes? Hvorfor har den bestående transitforbindelse ingen beregninger på, hvem der mangler strøm, såfremt transitforbindelsen ikke eksisterede?
Svar: Samtlige 400 kV forbindelser i Jylland er så inderligt overflødige, hvis det handler om danskernes strøm i stikkontakten.
Vis mere

Udbygning af elnet til Tysklandd. 16/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Transit: "En udvidelse af elforbindelserne mod Tyskland er en af midlerne til at sikre, at Danmark kan få mere vindkraft ind i elsystemet, og samtidig vil en udvidelse bidrage til et endnu mere velfungerende og konkurrencepræget marked for el til gavn for elforbrugerne."
Energinet.dk, den 30. september 2010
Vis mere

Energinet.dk and E.ON Netz will enhanced. 16/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Transit: Peder Andreasen, formand og administrerende direktør for Energinet.dk: På grundlag af markedets samlede behov inden for den overordnede sammenhæng med EU's indre marked for elektricitet, er Energinet.dk og E.ON indstillet på at udvikle en effektiv netinfrastruktur.
Pressemeddelelse, den 30.03.2008
Vis mere

Transit mellem Danmark og Tyskland i MW-tal for hvert kvarterd. 16/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Transit: Link til det tyske selskab, som Energinet.dk samarbejder med omkring transit. Her er dokumentationen for, at grådighed får Energinet.dk til at kræve flere transitlinjer på dansk jord. At et statsejet selskab skal i gang med at ekspropriere hos lodsejerne for at Energinet.dk kan tjene penge, generer ikke monopolet Energinet.dk.
Vis mere

Energinet.dk vil byde på det tyske højspændingsnet.d. 15/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Ejeren af det danske elnet - Energinet.dk - står på spring for at købe Tysklands vigtigste elnet. ATP er klar med milliarder, hvis politikerne giver grønt lys.
Fremtiden vil bruge jævnstrøm til transit, og derfor ønsker det tyske E.ON at skille sig af med en forældet teknologi, som den tyske vekselstrøms-højspænding.
Det hører ingen steder hjemme, at et statsligt monopol skal have lov til at investere i udenlandske elselskaber og så sende regningen videre til danske elforbrugere.
Vis mere

Aktindsigt hos Miljøcenter Odensed. 12/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Ny 400 kV-forbindelse ophæver fredsskovsreglerne og vigtige hensyn til naturen samt sender mennesker ud af egne hjem.
Svaret understreger, at Miljøcentrene er til for monopolet Energinet.dk's skyld og IKKE for menneskenes.
Landinspektør agerer stik-i-rend-dreng for Energnet.dk.
Vis mere

Skagerak 4: 700 MW jævnstrømskabel i 2014d. 10/1-2011
Kategori: Andet
Udvekslingsforbindelsen mellem Danmark og Norge udvides til i alt 1700 MW.
Det bør glæde vindmølleentusiasterne, så vi kan slippe af med at den uregerlige vindmøllestrøm.
Vis mere

Miljøcenter Odense vægter Energinet.dk højere end mennesker, dyr og naturd. 9/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
"Men da Energinet.dk som sagt er i lommen på Miljøcenter Odense, vælges den variant, som tilgodeser Energinet.dks ønske om lige strækninger uden knækmaster, men som derimod belaster natur, dyr og mennesker mest." skriver lodsejer Gitte Nielsson. 'En familie har krav på at blive eksproprieret og seks andre vil blive voldsomt berørt af en ny og kraftigere masterække.'
Læserbrev sendt til Tønder og Haderslev ugeavis den 9/01-2011
Vis mere

Klage sendt til Naturklagenævnetd. 9/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
”Konkret udbygning skal ske efter en overordnet udbygningsstrategi. Når konkrete udbygningsbehov identificeres, skal det vurderes, herunder samfundsøkonomisk, hvorvidt nationale og lokale virkemidler kan reducere eller eliminere behovet for udbygning af transmissionsnettet samt overvejes at gennemføre længeresigtede scenarieanalyser til belysning heraf”, skriver Energistyrelsen.
Klagen har fokus på, at et helt nyt anlæg MANGLER dokumentation for behovet og manglende tilgængelige analyser. Indsendt den 1. januar 2011
Vis mere

Energinet.dk tager ikke henvendelser seriøstd. 7/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Natur, der har status som særlig værdifulde områder, pyntes med 4000 MW ophængt i Eaglemaster, hvis det står til Miljøcentrene og Energinet.dk. Hvad gavner naturlovene?
Haderslev ugeavis den 5. januar 2010
Vis mere

Spørgsmål. Er Energinet.dk den danske version af mafia- virksomhed?d. 4/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
...Debat
LOVBRYDER:
"Der findes i Danmark en mafia, men til forskel fra USA, Italien og Rusland, så er den i Danmark lovliggjort og går under navnet Energinet.dk. Energinet.dk har fuld støtte fra mange politikere, som pga. deres manglende indsigt og viden om energiforsyning vælger at stole blindt på, at Energinet.dk udfører deres projekter inden for lovens rammer."
"Jeg kender til to konkrete eksempler, Anholt Havmøllepark og den nye 400 kV transitlinie Kassø-Tjele, hvor der i begge projekter mangler dokumentation for, om der er tilstrækkeligt behov for udbygningen.
Dette er ellers ifølge Lov om Energinet.dk § 4 stk. 1 en ufravigelig forudsætning for et kabel eller et luftledningsprojekt."
Haderslev avis, den 29/12-2010. Af Gitte Nielsson, Anne Bojsen Marie og Christian Bech.
Vis mere

Ja til ny 400 kV forbindelse mellem Kassø og Tjeled. 4/1-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har givet VVM-tilladelse til ny 400 kilivolt højspændingsforbindelse mellem Kassø ved Åbenrå og Tjele ved Viborg.
Lodsejerne venter forgæves på en dokumentation for behovet af udvidelsen!
Lokal-Bladet Budstikken Aabenraa 04.01.2011
Vis mere

Supplerende oplysninger til Naturklagenævnetd. 3/1-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Når Energistyrelsen finder det hensigtsmæssigt at undlade at give aktindsigt i sager borgerne er berørt af, så må der findes andre kanaler.
Det er ganske interessant at få oplyst, at Horns Rev 2 havmøllepark officielt er på 200 MW. Men ifølge godkendelsen er det installeret 215 MW, heraf 2x3 MW forsøgsmøller. Landkablet er så kraftigt, at der er mulighed for at installere yderligere 39 MW forsøgsmøller. Hvorfor ikke gøre det i stedet for fældning af fredsskoven i Østerild Klitplantage?
Vis mere

Læserbrev ang. transitforbindelsen Anholt Havmøllepark-Triged. 29/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Borgmestrene i berørte kommuner ønskes involveret i et projekt, der i den grad mangler klarhed og sund fornuft, at ikke berørte borgere griber til pennen og spørger om berettigelsen af så sundhedsskadeligt og unødvendigt vekselstrømskabel på Djursland?
Vis mere

Magnetfelters farlighed nedgøres af korrupt? embedslæged. 29/12-2010
Kategori: Magnetfelter
Pressemeddelse fra Jørgen Lykkemark, der klandrer embedslæge for ikke at lytte til fakta!
Den 18. oktober 2001
Vis mere

Systemets mændd. 28/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
JyllandsPosten har i lederen "Systemets mænd" den 27.12.2010 givet en sønderlemmende kritik af politiserende embedsmænd, der leger kis-pus med uduelige ministre. I blokken skrev Sigrid Bluhme:
Vis mere

Nul transitkabler på Djurslandd. 24/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
"Der foreligger dokumentation for, at Energinet.dk og Energistyrelsen er INHABIL, når der peges på et nyt kabel, der alene handler om fremtidige transitindtægter til bygherren Energinet.dk.
Energinet.dk er så fej, at de nægter at ville dokumentere med tørre tal, at de bestående kabler ikke opfylder transitbehovet fra Anholt Havmøllepark", skriver Sigrid Bluhme i et læserbrev, der er sendt til Lokalavisen som svar på et læserbrev fra Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde under overskriften "Nul kæmpemøller på land"
Vis mere

Derfor fravælges 220 kV spændingen i Danmark!d. 22/12-2010
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Poul-Frederik Bach, der har tjent elbranchen i 41½ år, skriver om Konti-Skan forbindelsen fra 1965 (Jævnstrømsforbindelsen via Læsø), at begrundelsen for dens etablering er transitindtægter, hvor investeringen kun havde en tilbagebetalingstid på 7 år. Det gav de systemansvarlige blod på tanden!
I 1970 fravælges en spænding på 220 kV, fordi springet fra 150 kV til 220 kV var for lille.
Vis mere

Hvor bliver kvaliteten af VVM-redegørelsen for Kassø-Tjele 400 kV projektet af?d. 18/12-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Læserbrevet af Gitte Nielsson er den 18/12-2010 indsendt til Ekstra Bladet, JyllandsPosten, JydskeVestkysten, Lokalaviser, TV-medierne
Vis mere

Er ulven sat til at vogte fårene?d. 17/12-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
"Kære Danmark, du har jo åbenlyst sat ulven til at vogte fårene! Vi mangler en uvildig instans med de rette tekniske kompetencer, som kan dokumentere behovet iht. vores lovgivning, således at det sikres, at løsningerne opfylder almenvellets og ikke Energinet.dks behov.", skriver Gitte Nielsson i et læserbrev bragt i
JyskeVestkysten den 17. december 2010
Vis mere

Hold på lommer og pengepungd. 16/12-2010
Kategori: Andet
"Man kan derfor ikke bebrejde energibranchen, at deres øjne lyser som juletræet på Rådhuspladsen, når ordet falder på smart grid. Tænk, hvis man kan komme til at tjene penge på at installere produkter hos kunderne, der øger egen indtjening", skriver Søren Korsholm, klima- og energipolitisk chef i Landbrug og Fødevarer i Børsen den 16. december 2010
Vis mere

Lodsejer efterlyser kontrol med Energinet.dks tekniske påstanded. 15/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
"Det er problematisk, at økonomi- og erhvervsministeren er tilsynsmyndighed. Uanset hvad, kan jeg ikke have stor tillid til hans tekniske indsigt", sagde advokat Helle Carlsen (H)
Vis mere

Er Energinet.dk inhabil og vægter transitindtægter højere end almenvellets behov? d. 14/12-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Har Danmark en velfungerende MAFIA?
Læserbrev sendt til:
Klima- og Energiminister Lykke Friis
Miljøminister Karen Ellemann
Jyske Vestkysten
Lokalaviser i Sydjylland og på Djursland
Jyllandsposten
BT
TV2 Nyhederne
TV Syd
DR Nyhederne
Ingeniøren (har i øvrigt forespurgt dem, om de kunne lave vores uvildige undersøgelse, da de jo har adgang til de bedste tekniske kompetencer hertil)
Miljøordførerne Eyvind Vesselbo, Jørn Dohrmann, Mette Gjerskov, Ida Auken
Vis mere

Energinet.dk er inhabil d. 13/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Grundlaget for beslutningen af et ilandføringskabel er udført af en inhabil myndighed, nemlig Energinet.dk – det er og var Klima- og Energiministeriet bekendt med. Embedsmandsvældet vildleder ministeren og det har helt andre interesser end at forvalte loven lovligt. Der er med sikkerhed grundlag for yderligere undersøgelser, og derfor er en godkendelse også ud fra en konkret væsentlighedsvurdering truffet på et ulovligt grundlag.
Læs bemærkning fra læserne: "Det her er beviset for, at Danmark har en velfungerende MAFIA!!! Fy for s…….."
Vis mere

Advokat Helle Carlsens svar på Spørgsmål 19, EPU alm.del.d. 13/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Det er overordentligt kritisabelt, at hverken Energistyrelsen, Klima- og Energiministeren eller Energinet.dk har påpeget den habilitets konflikt, der åbenbart er til stede, idet ejerskabet af et 220 kV kabel vil give ikke ubetydelige transitindtægter til Energinet.dk.
Hvorfor indhenter Energinet.dk ikke tilbud i steder for at skønne om en pris?
Hvorfor vil Energinet.dk ikke have sit projekt undersøgt af en uvildig instans?
Hvorfor vil Energinet.dk ikke mødes med lodsejerne, der vil fremlægge en dokumentation på, at for 170 kV-kablerne det gør ingen forskel om de ligger i Vestjysk jord eller i den djurslandlandske? Unaset jordbundsforhold, så har PEX-AL 170 kV kabler med lederne liggende i en trekant og med et tværsnit på 800 mm2 samme overførselsevne: 219 MW
Ja, og to kabler har selvfølgelig dobbelt så meget effektoverførsel!
Hvad er det nu man kalder et system, hvor alle ansøgninger kan godkendes uanset om loven overholdes?
Vis mere

Energinet.dk svarer på egen kritik - udokumenteretd. 12/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Griskhed ligger bag Energinet.dks ønske om at undgå at skulle bruge de 2 ubenyttede 170 kV jordkabler med en effektoverførsel på 438 MW til kun 162 mio. kr.
Findes der overhovedet et eneste folketingsmedlem, der har evnen at forstå lidt om energi?
Inden for eltransmission er lovgiverne en af de største lovovertrædelser af egne love! Jeg vil minde Energistyrelsen om aktindsigt til dokumenterne fra 14. maj 1998 og 15. maj 1998 . Hvis studenterne bruger lignende metoder, når der søges optagelse på Universitetet, så får det konsekvenser.
Indtil videre har Energistyrelsen kunnet køre friløb.
Klima- og energiminister Lykke Friis er til COP 16, og hjemme i hendes ministerium sættes der turbo på at få godkendt et af Energinet.dk's mange projekter, hvor behovet IKKE er dokumenteret.
Vis mere

Inhabilitet ?d. 11/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
AKTINDSIGT afslører, at Energinet.dk ønsker at få transmissionsbevilling til 150 kV nettet. Energinet.dk har opfordret Energistyrelsen til at ændre lovgrundlaget til bevillingsretten til transmissionsindtægterne. Det kan derfor ikke udelukkes, at Energistyrelsen er INHABIL som godkendende myndighed i ansøgninger fra Energinet.dk, som fremover får transitindtægterne.
Energistyrelsens praksis er godkendelse af ALLE ansøgninger fra Energinet.dk/de systemansvarlige, og her er det underordnet om behovet er dokumenteret som en ellers ufravigelig forudsætning for et kabel- eller et luftledningsprojekt.
SKYLDEN peger først og fremmest på politikerne og de ministerier, der blåstempler alle disse unødvendige investeringer.

Klage til Naturklagenævnet over Energinet.dk d. 7/12-2010
Monopolet Energinet.dk er et vidnesbyrd om, at dets fornemste pligt ikke er at betjene samfundet, men alene at tage vare på egen eksistens og eget vellevned på bekostning af sagesløse elforbrugerne og lodsejere.
Grådighed alene får Energinet.dk til at kræve en så høj spænding, at bygherren fremover kan råde over transitindtægterne.
Det savner sund fornuft, økonomi og forsyningssikkerhedsmæssig begrundelse, at Energinet.dk nu vil til at etablere et splinternyt og endnu ikke udviklet 220 kV-kabel i et nyt tracé tværs over Djursland til 1,3 mia. kr.
Ifølge Grundlovens § 73 kan der ikke eksproprieres til projekter, der ikke er et dokumenteret behov for. Grundloven er borgernes værn mod magtfuldkommenheden hos Energinet.dk og politikerne.
Vis mere

Klage til Naturklagenævnet over Norddjurs Kommune d. 6/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Norddjurs Kommune har blåstemplet et unødvendigt tiltag!
Det afgørende spørgsmål er følgende: "Er der et krav om, at offentligheden/lodsejerne kan få vurderet andre alternativer end bygherrens i et projekt til ikke under 14 mia. kr.?"
"Klagen omfatter også, at Norddjurs Kommune ikke har gjort det muligt, at der udarbejdes en VVM-redegørelse for nettilslutningen. Norddjurs Kommune gør det kun muligt, at der er ét forslag, der behandles, og det er bygherrens. Når kommunalbestyrelsen så godkender det, så kan lodsejerne ikke gå til nogen instans og klage over det! 'Sagt på godt dansk: Hold k... og gør, som vi siger. Vi bestemmer, og du kan lige så godt opgive med det samme.'
Nu befinder vi os ikke i DDR, men i et demokratisk land, og det vil jeg selvfølgelig kæmpe for, at vi også fortsat skal have."
Ifølge Grundlovens § 73 kan der ikke eksproprieres til projekter, der ikke er et dokumenteret behov for. Grundloven er borgernes værn mod magtfuldkommenheden hos Energinet.dk og politikerne i Norddjurs Kommune.
Vis mere

Norddjurs Kommunes godkendelse af tracé til 220.000 volt d. 3/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
HUSK AT INDSENDE INDSIGELSE TIL NATURKLAGENÆVNET, deadline15/12-2010
Godkendelsen er sket UDEN at Energinet.dks ansøgning er godkendt af Klima- og Energiministeriet.
Norddjurs Kommune har som udgangspunkt gået ud fra, at dokumentationen for behovet af et nyt tracé til et kabel af et helt ny dimension var afklaret, uden at det har været tilfældet!
Energinet.dk har alene peget på den dyreste ilandføringsløsning, fordi Energinet.dk derved blev ejer af kablet. Dermed ville de fremtidige indtægter ved transmissionen af strøm fra havmølleparken tilfalde Energinet.dk.
Havde Energinet.dk derimod peget på den billigste løsning, nemlig 2 x 170 kV kablerne, som med vold og magt blev etableret UDEN den fornødne dokumentation, så tilfaldt de fremtidige transmissionsindtægter Midtjyske Net A/S!
Energinet.dk forsøger med sit projekt at sende en regning på 350 kr. videre til hver eneste elforbruger i kongeriet.
Vis mere

Intet behov for nye og 1,3 milliarder kr. dyre kablerd. 1/12-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Læserbrev bragt i Århus Stiftstidende 1. dec.2010
"Det blev dokumenteret for Det Energipolitiske Udvalg, at netforsyningsselskabet NRGí Net A/S aldrig har anvendt dette kabelanlæg, hverken til transmission eller til forsyningssikkerhed."
"Det blev dokumenteret, at kabelproducenten NKT har leveret det ubrugte kabelsystem med en effektoverførsel på 438 MW og kablerne har derfor rigelig effekt til at kunne transportere Anholt Havmøllestrømmen ind til Mesballe og videre til Trige.
Det fremgår ikke af Energinet.dk's materiale, hvorfor det ubenyttede transitanlæg ikke må bruges eller hvorfor et splitnyt transitanlæg til 1,3 mia. kr. skulle være bedre.
ENERGINET.DK's FREMSENDTE ANSØGNING TIL ENERGISTYRELSEN HAR IKKE DET FORNØDNE ANSØGNINGSGRUNDLAG".
Vis mere

Indsigelse 2x400kV Kassø- Tjeled. 1/12-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
"Behovsdiskussionen er fejet ind under gulvtæppet. Vejen kommune kan ikke få dokumentationen for behovet af en ny 2 x 400 kV-forbindelse, der har en effektoverførsel på 4000 MW (den nuværende transitforbindelse har en effektoverførsel på 2000 MW). Borgerne kan ikke få den og 'Bevægelsen for miljøvenlig el-transmission' kan ikke få den."
"Den nuværende transitforbindelses effekt udnyttes ikke. Udvekslings-mulighederne ved den tyske grænse (Kassø) er på 1615 MW og denne mulighed udnyttes i praksis aldrig."
Vis mere

Nor-Ger jævnstrømsforbindelse d. 30/11-2010
Kategori: Andet
En planlagt elforbindelse på 1400 MW snyder Danmark for transitindtægter gennem Den Midtjyske Elmotorvej. En fremtidig evt. udvidelse af Den Midtjyske Elmotorvej til 4000 MW gør forbindelsen til et vanvittigt ødsels projekt, hvor elregningen sendes videre til danske elforbrugerne.
Dansk Energi d. 30/11-2010
Vis mere

God forretning at udbygge nye transmissionskablerd. 30/11-2010
Kategori: Andet
Ingeniør;net:"Årsagen til at Nordenergi gerne ser flere kabler, er naturligvis udbygningen med vedvarende energi, der udgør et særligt problem for de nordiske lande først og fremmest Norge og Sverige. De to lande har i forvejen en meget høj andel af vandkraft, og vindkraftudbygningen vil derfor i stort omfang være overskydende produktion.", skriver Erik Holm
Vis mere

Strøm på griskhed.d. 29/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
"Etablering af et jordkabel på 220.000 volt vil medføre, at Energinet.dk bliver netejer og dermed kunne indkassere fremtidige transitindtægter.
Men hvis påbuddet af 30. oktober 2008 blev fulgt, ville Midtjyske Net A/S få indtægten."
"Energinet.dk er en grisk pengemaskine. Taberne er elforbrugerne."
Læserbrev i Lokalavisen Publiceret: 29. november 2010 17:42
Vis mere

Stor åbenhed om kabel til havmøllestrømd. 28/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Det er ganske interessant, at Energinet.dks medarbejdere skriver læserbreve!
Hvordan kan man tale om stor åbenhed, når ALT er bestemt på forhånd?
Af chefleder Jens Chr. Hygebjerg, Energinet.dk.
Læserbrev i Lokalavisen, publiceret den 23. november 2010 08:59
Vis mere

Indsigelse mod en ny el-motorvej på designer-masterd. 26/11-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Masteramte Gitte Nielsson og Claus-Henrik Lassen fra Bevoft skriver bl.a. i deres indsigelse til Klima- og energiministeren:
"Vi vil under ingen omstændigheder acceptere en udvidelse af denne transitforbindelsen. Vores næste skridt vil være at gå til domstolene og bruge advokat Helle Carlsen (H) DAHL advokaterne til at køre vores sag."
Vis mere

Indsigelse mod et nyt 400 kV-projekt i Midtjyllandd. 26/11-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
I 2006 - 2007 opgav Energinet.dk at gennemføre et spritnyt 400 kV masteprojekt i Vestjylland fra Endrup til Gudumlund. Ikke fordi Energinet.dk skulle dokumentere at der var brug for det, den slagt behovs-analyser springer den systemansvarlige frejdigt over, men alene fordi masterækken kom i kambolage med velfungerende lodsejere som akademikere og advokater.
Det er et demokratisk problem, at politikerne ikke beskytter befolkningen/miljøet mod Energinet.dks ideer om vilkårlige og udokumenterede transmissionsforbindelser og giver Energinet.dk et kvalificeret modspil.
Det er et demokratisk problem, at lodsejerne ikke kan få en uvildig instans til at analysere behovet/lovligheden for alle de mange 400 kV forbindelser, der findes i Jylland og på Fyn.
Vis mere

Pardansd. 26/11-2010
Kategori: Andet
"Vindmølleindustriens og vindmølleforeningens lobbyister og andre ligesindede har i lang tid danset pardans med politikere, der ønsker at fremstå med et grønt image."
Gad vide, hvornår politikerne og hele deres grønne slæng kan erkende, at lavfrekvent støj er langt mere generende end anden støj. Danmark er for tæt beboet til vindmøller på land og hvor blev skattestoppet af? Borte med blæsten!
I et folketingsvalg er det en klar tabersag at være grøn med vindmøller.
Vis mere

Nyt elkabel fra Norge til 2,8 milliarderd. 22/11-2010
Kategori: Andet
Udvekslingsmulighederne mellem Nordjylland og Sydnorge udvides fra de nuværende 3 Skagerakforbindelser på 1000 MW med yderligere 700 MW. Forbindelsen udføres med et HVDC light kabel.
Vis mere

Pige fik 60.000 volt gennem sigd. 20/11-2010
Kategori: Andet
Ritzau skriver den 20. nov. 2010, at leg med bolden fik pige til at gå ind på en transformerstations område. Hun pådrog sig anden- og trediegradsforbrænding efter berøring af strømførende ledning.
Vis mere

Energinet.dks kabelansøgning bør returneres!d. 16/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Læserbrev sendt til Randers Amtsavis 16. nov. 2010:
"Norddjurs Kommune har den heller ikke og interesserer sig ikke for den, men har åbenbart en ukendt dagsorden. Norddjurs Kommune godkender med rund hånd, hvad Energinet.dk måtte ønske!"
Vis mere

14 fældede grantræer gav check på 400.000 kr.d. 16/11-2010
Kategori: Andet
Elselskabet SEAS-NVE glemte aftale om ikke at fælde privat lodsejers træer. En tilbudt erstatning på 10.000 endte i Landsretten på 400.000 kr. til den 'stædige lodsejer'.
Vis mere

Nettilslutningen til Anholt Havmøllepark er ikke i ordend. 15/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
"Det er omkostninger, som er helt overflødige, og bare tørres af på elforbrugernes elregninger."
Læserbrev bragt i Lokalavisen, onsdag den 17. november 2010
Vis mere

Opfordring til Energistyrelsen d. 9/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Djurslands Landboforenings juridiske afd. opfordrer Energistyrelsen i en mail af 8/11-2010 til at dokumentere behovet for en transitforbindelse med hidtil ukendte spændinger på 220.000 volt og som indbefatter installering af hele 3 nye transformere i elknudepunktet Trige.
Vis mere

Haderslev Kommune siger nej til nye masterd. 8/11-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Udvalget for Plan og Miljø har den 8. november 2010 indstillet en kabelløsning til Miljøcenter Odense.
Borgerne efterspørger stadig en dokumentation for behovet for en ny transmissionslinje!
Nye anlæg hverken kan eller må anlægges med mindre, at disse er nødvendige for at sikre almenvellet.
Vis mere

Energinet.dk afviser igen at dokumentere behovet for nyt transitkabeld. 4/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk afviser at dokumentere behovet for nyt 220 kV transitkabel. Landboforeningen beder om dokumentationen for behovet i et brev af 20. oktober 2010 og Energinet.dk svarer den 3. november 2010 eller dagen efter at Energinet.dk har lokket Norddjurs Kommune til at godkende deres tracé uden dokumentation for behovet OG UDEN AT KLIMA- OG ENERGIMINSTERIET HAR GODKENDT ENERGINET.DKS KABELPROJEKT!
Det er arrogant og frækt at undlade at give den fornødne dokumentation, når det er et lovmæssigt krav, at den side af sagen er i orden. Dokumentationen er alt afgørende for, om Energinet.dks forsøgsprojekt med nye spændinger er lovlige.
Norddjurs Kommune, borgerne og Landboforeningen kan ikke få den nødvendige dokumentation.
Borgerne kan derfor ikke gøre andet end at gå til domstolene.
Borgerne har intet ankenævn (teknisk ombudsmandsinstitution) at kunne henvende sig til, når det drejer sig om transmission!
Eltransmission er en kompliceret stof og ingen politiker evner at sætte sig ind i det og godkender derfor med rund hånd Energinet.dks ønsker.
Set med politiker øjne er der ingen stemmer i transmission.
Redaktionen opfordrer til, at lodsejerne IKKE indgår frivillige aftaler, da vi har erfaring med, at aftaler med Energinet.dk ikke er papiret værd.
Vis mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen (H) skriver bl.a. i konklusionen:
"Det fremgår intetsteds i det fremlagte materiale, at det ikke teknisk eller økonomisk er mindst lige så rentabelt at anvende dette system, som ikke anvendes til forsyning af Djursland, jfr.NRGí Net A/S's skrvelse af 26. februar 2010."
"..nye transmissionsanlæg naturligvis ikke må anlægges og ikke kan anlægges, medmindre disse er nødvendige med henblik på at sikre almenvellet, hvilket ikke med det fremsendte ansøgningsgrundlag er tilfældet. Jeg henviser her til Grundlovens § 73"
"Det er min opfattelse, at betingelserne for at kræve ekspropriation ikke er opfyldte"
Vis mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (2)d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Bilag, der er videresendt til udvalgsmedlemmerne og Klima- og Energiministeren.
Vis mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (3)d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (5)d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (6)d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (7)d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (8)d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (4)d. 2/11-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Indsigelser til Norddjurs kommune d. 29/10-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Norddjurs Kommune kan ikke lide indsigelser, der tilsidesætter deres dagsorden. Indsigelsesfristen blev annonceret til den 18/08 - 2010, men først lagt ind på kommunens hjemmeside den 29/10 - 2010.
Dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 2/11-2010, hvor godkendelsen af omstridt tracé godkendes, blev først lagt ind på kommunens hjemmeside om eftermiddagen torsdag den 28/09-2010 eller bare to søgnedage før mødets afvikling.
Flere bemærkninger meddeles i forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet afholdelse!
Vis mere

Norddjurs Kommunes redegørelse for indsigelserd. 29/10-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Norddjurs Kommune har modtaget i alt 33 navngivne indsigelser mod et projekt, der strider mod folketingsbeslutningen om en NETTILSLUTNING og ikke et helt nyt ilandføringsprojekt til 1,3 mia.kr.
Der foreligger dokumentation for, at to 170 kV kabler ALDRIG har været brugt og derfor ikke er en del af forsyningssikkerheden på Djursland.
Norddjurs Kommune vælger at holde øjne og ører lukkede.
Klima- og energiminister Lykke Friis har ikke godkendt Energinet.dks forsøgsprojekt.
Vis mere

Vedvarende energi kræver jævnstrømd. 29/10-2010
Kategori: Mastemodstandernes ABC
"Med dannelsen af Energinet.dk i 2005 skete der et paradigmeskift i dansk elforsyning, der tidligere var ledet af ingeniører. Dansk elforsyning plejede ellers at være førende med integration af vindenergi," skriver Kent Hans Søbrink i Ingeniøren
Typisk dansk, at man skrotter et godt system til fordel for noget mindre godt.
Vis mere

170 kV jordkablerne på Djursland bruges ikke (1).d. 28/10-2010
Kategori: Anholt Havmøller
N1, tidligere Midtjyske Net, har til opgave at stille et net til rådighed, så elforbrugerne altid har elektricitet i stikkontakten. Det fremgår af den røde graf, at der først er sat spænding på kablerne med en effekt på 2 x 218 MW = 438 MW den 24. februar 2010 eller tre dage EFTER det energipolitiske forlig af 21. februar 2008! Kablerne prøvekøres med en spændig fra få MW til ca. 80 MW til trods for, at landsdelens maksinale spændingsbehov er 39 MW ifølge NRGí Net A/S i en skrivelse af 26. februar 2010.
Energistyrelsen har godkendt etableringen af kablerne den 12. oktober 1999 UDEN nogen form for dokumentation for, at der er behov for transmissionskablerne med hensyn til effektoverførsel eller forsyningssikkerhed.
Sædvanligvis godkender Energistyrelsen, en underafdeling af Klima- og energiministeriet, transmissionsforbindelser i forventning om at skabe et behov for forbindelsen. Disse kabler har ligget i jorden i mere end 10 år uden at behovet har været til stede og uden at have været i brug.
Det eksisterende jordkabelsystem på 2 x 170 kV ses således på ingen måde dokumenteret anvendt i den transmission af el, som er nødvendig for at dække effektbehovet på Djursland.
Energistyrelsens godkendelse er i strid med elforsyningsloven og Grundlovens § 73.
NRGí Net A/S er et netselskab, der har monopol på at transportere elektricitet ud i området, hvor de to 170 kV kabler ligger mellem station Mesballe og station Åstrup (Grenaa), har dokumenteret, at de ALDRIG har brugt kablerne.
Hvis kablerne ikke snart kommer i brug som en forudsætning for Anholt-projektet, bliver alternativet er retssag, hvis og når Klima- og energiminister Lykke Friis godkender Energinet.dks ansøgning til et nyt overflødigt kabel til 1,3 mia.kr.!
Vis mere

170 kV jordkablerne på Djursland bruges ikke (2).d. 28/10-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Landmænd kæmper mod endnu et strømkabeld. 27/10-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Landbrugsavisen efterlyser i en artikel, bragt den 27/10-2010, en dokumentation for nødvendigheden af et nyt kabel.
"Ifølge en række høringssvar til de to berørte kommuner, som står for undersøgelserne forud for gravearbejdet, Norddjurs og Syddjurs, er der ikke engang behov for et nyt kabel. En af Folketingets begrundelser for at sætte havvindmøllerne netop ved Anholt var, at der i forvejen er kabelkapacitet til at sende strømmen til transformatorstationen ved Trige ved Århus."
Vis mere

Tabt kamp mod nye 400 kV masterd. 23/10-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Link til TV Syds udsendelse den 20. oktober 2010:
http://www.tvsyd.dk/artikel/64822?autoplay=1
Bygherren er Energinet.dk og den har endnu ikke sendt en ansøgning, hvor behovet SKAL dokumenteres, til Energistyrelsen, der er den godkendende myndighed.
Vis mere

VE kræver højspændt jævnstrøm - Danmark soverd. 22/10-2010
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Ingeniøren, fredag den 22/10 2010:
"Billedet er tindrende klart: HVDC er en helt afgørende fremtids-teknologi, som bryder igennem nu i projekt for projekt kloden rundt. For eksempel når Google finansierer et helt nyt kabel langs den amerikanske østkyst. Som altid ved teknologispring gælder det om at blive dygtig i en fart, fordi den erhvervede viden trækker de næste mange projekter. Hvilket vi så bemærkelsesværdigt nok ikke satser på - for eksempel på havmølleområdet, hvor det er ganske oplagt at HVDC-teknologien er egnet. Men vi bygger gammeldags AC-forbindelser, hvilket klart svækker vores to store vindmølle-producenter.
HVDC-toget kører, men vi kan nå at komme på omgangshøjde, for eksempel ved at kræve HVDC-linjer til havmølleparkerne og ved at begynde omlægningen af vores højspændingsnet. Det burde være helt indlysende, at den fremtidlige løsning er at lave generatorens AC om til noget HVDC, føre denne i land og først konvertere til AC igen når der er brug for det.
Energinet.dk burde for længst have lagt en tilsvarende plan, for at lave hele 400kV nettet til HVDC-bus og have fyret op under AAU og DTU så nogen begyndte at bygge 400kV/132kV DC/DC convertere..."
Vis mere

Manglende dokumentation for behovet af nyt landkabel d. 21/10-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Djurslands Landboforening har i en skrivelse af 20/10-2010 til Energipolitisk Udvalg blandet sig i diskussionen om den manglende dokumentation for behovet af et nyt vekselstrøms-transitkabel af hidtil usete dimensioner i Danmark.
Vis mere

Tabt kamp mod nye 400 kV masterd. 20/10-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Link til TV Syds reportage den 20. oktober 2010 om Energinet.dks planer om at ekspropriere til nye 400 kV-master i unik natur i Hjartbro. 1500 underskrevne borgerprotester gør ingen indtryk på politikerne eller det statslige selskab Energinet.dk.
Vis mere

Politikerne trækkes ind i Vejen - Kassø- forbindelsend. 20/10-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Lodsejer Gitte Thurø Nielsson og Claus-Henrik Lassen redegør i mails over for politikerne, at der er noget helt galt med en ny 400 kV-luftledning i Midtjylland.
Der mangler dokumentation for behovet af en ny og kraftigere luftledning og der mangler en analyse af en kabelbåren løsning!
Vis mere

Kabellægning af Vejen-Kassø-forbindelsend. 19/10-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Aftaler mellem Miljø- og energiministeriet, Boligministeriet, Amter/Regioner og elbranchen udelukker en demokratisk proces med hensyn til afklaring af lovligheden af ekspropriationer til nye transmissionsforbindelser. Regionerne er totalt handlingslammede!!!
Derfor kommer borgerne ikke uden om en retssag, hvis grundlovens §73 skal efterleves.
Vis mere

Naturen bliver den store taberd. 16/10-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Miljøcenter Odense vægter menneskene højest. Derfor får 12 ejendomme i Åbenrå og Haderslev kommuner en højere og dobbelt så kraftig 400 kV masterække inden for 280 meter. Se billedet og læs JyskeVestkysten, Haderslev Vojens Gram, den 16/10-2010.
Vis mere

Tønder og Haderslev kommuners indstilling til en ny elmotorvejd. 15/10-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Energinet.dk har den 13. oktober 2010 skrevet til lodsejerne langs den 170 km lange transit-elmotorvej gennem Midtjylland, at den ønskes udvidet til det dobbelte med master i nyt design, flyttet ud af det bestående tracé, hvor byudvikling ønskes fri for luftbårne ledninger, kabellægning ved Gamst Søenge, og ellers skal den gammelkendte vekselstrømsteknik, der bruges i Jylland fortsætte uændret.
Energinet.dk har IKKE dokumenteret, at den nye elmotorvej er begrundet i et behov for almenvellet,
Energinet.dks projekt flyttes ud at det bestående tracé i strid med kabelhandlingsplanen for 150 kV-nettet og vedligeholdelse af det bestående 400 kV net,
Energinet.dks projekt skal alene løse et transitbehov af overførsel af billig el-vandkraft fra Norge til højprisområdet Tyskland.
Sjællænderne løser deres transitbehov med en 116 km nedgravet 400 kV jævnstømsforbindelse (KONTEK-forbindelsen) og dermed viser sjællænderne, hvordan transitopgaver løses miljømæssigt lovligt.
Vis mere

Aktindsigt i anvendelse af transmissionsnet på Djurslandd. 14/10-2010
Energinet.dks ændrede forklaringer på anvendelse af det bestående og ubenyttede transmissionsnet er interessante. Nu hedder det sig, at 2 x 170 kV kabler med en effektoverførsel på 2 x 219 MW = 438 MW er en del af Grenaas forsyningssikkerhed. Forsyningsselskabet NRGí har dokumenteret, at Grenaas behov er sølle 24 MW!
Energinet.dks vedholdende PÅSTANDE om, at den enorme overførselskapacitet er en del af forsyningssikkerheden ønskes dokumenteret. Det fremgår nemlig IKKE af ansøgningen og godkendelsen på transmissionskablerne fra år 2000.
I den offentlige debat er det også ganske interessant, at det er Energinet.dk der fortæller om et distributionnets kapacitet, de ikke selv ejer, og IKKE N1 selv!
Vis mere

Sidste nyt om NETTILSLUTNINGEN til Anholt Havmølleparkd. 5/10-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Kristian Jensen (V) oplyste på Meilgaardsmødet den 8. september 2010, at sagen ligger hos Miljø- og energiminister Lykke Friis. Ifølge tidsplanen for Energinet.dks ilandføringsanlæg fra november 2009 skulle en endelig vedtagelse finde sted i september 2010, men det er ikke sket.
Lodsejerne opfordres til ikke at lave nogen form for 'frivillige aftaler' med Energinet.dk.
Vis mere

Indsigelse mod nyt kabeltracé i Syddjurs Kommuned. 3/9-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Fuld opbakning til, at Energinet.dks kabelprojekt strider mod folketingsbeslutningen om en simpel nettilslutning. Undrer sig over, at Lübker Golf kan have held med at få flyttet kablet over på naboejendommen. Subsidiært foreslås kablet lagt ud i rabatten ved Hovedvejen.
Sendt den 9. august 2010 til Syddjurs Kommune
Vis mere

Indsigelse mod nyt 220 kV-kabeld. 3/9-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Indsigelsen peger på en berettiget tvivl om nødvendigheden af et nyt kabel. "Appellerer til de ansvarlige politikere i Syddjurs Kommune
om yderligere at overveje nødvendigheden og lovligheden af det påtænkte kabel."
Sendt den 8. august 2010
Vis mere

Indsigelse mod nyt kabeltracéd. 3/9-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Frygten for magnetfelterne nager. Hvorfor skal kablerne ligge i nærheden af beboelsen, når der er masser af plads i det åbne terræn?
Sendt 18. august 2010 til Syddjurs Kommnune
Vis mere

Fortsat intet behov for eksisterende jordkabler d. 1/9-2010
Energinet.dk tilsidesætter lovgivningen, når de vil bilde politikere ind, at strømmen fra Anholt Havmøllepark skal føres til elknudepunktet Trige i et nyt 220 kV-kabel.
Læserbrev i Jyllandsposten den 1. september 2010
Vis mere

Energinet.dks påstand: Djurslands forsyningsikkerhed klares med 438 MWd. 26/8-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk har tidligere i mails påstået, at de bestående 2 x 170 kV-jordkabler ikke har nok kapacitet til at sende strømmen væk fra Anholt Havmøllepark. Argumentationen lyder på, at mine beregninger ikke fejler noget, men "på grund af lokale forhold, kan kablerne ikke komme af med varmen" og derfor mangler der kapacitet.
Læserbrev i JyllandsPosten den 26/8-2010 af Jens Chr. Hygebjerg
Vis mere

Intet behov for nyt kabel-forsøgsprojekt på Djurslandd. 21/8-2010
Kategori: Anholt Havmøller
JyllandsPosten bringer den 21.08.2010 et læserbrev om et fuldstændigt overflødigt transmissionskabel til 1,3 mia. kr. til Anholt Havmøllepark.
Projektet burde være skrinlagt fra dag ét, men administrationen i Norddjurs Kommune og Energinet.dk har kørt sagen så langt ud, fordi der ikke er styr på behovet og forsyningssikkerheden.
Vis mere

Ubrugelig Miljørapportd. 21/8-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen (H) giver en sønderlemmende kritik af en miljørapport.
17 kabelramte lodsejere bakker op om indsigelsen.
Den offentlige kommunale administration har misforstået sin opgave: Den er sat i verden til at beskytte demokratiet og varetage borgernes interesser ved at stille kritiske spørgsmål til Energinet.dk.
Redaktionen ønsker god fornøjelse med at læse indsigelsen.
Vis mere

Hvorfor skal vi afgive jord?d. 16/8-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Folketinget har godkendt en NET-TILSLUTNING fra Anholt Havmøllepark til Trige og IKKE et forsøgsprojekt med en hidtil uprøvet spænding med observationsbrønde i uspoleret natur.
Grundlaget for nettilslutningen er allerede nedgravede 2 x 170 kV kabler fra år 2000, der slet ikke bruges og som intet har med forsyningssikkerheden af Grenaa eller opland at gøre, da forsyningssikkerheden alene varetages af 60 kV- luftledningerne.
170 kV kablerne med en effekt på 438 MW findes nedgravet fra Åstrup til Mesballe og herfra er der en 150 kV luftledningsforbindelse med en effekt på 2 x 400 MW til Trige.
Indsigerne har derfor ret i, at Grundlovens § 73 overtrædes med en gennemførelse af Energinet.dks forsøgsprojekt.
Når borgermøderne er useriøse med direkte forkerte og vildledende/manglende oplysninger, så må man forvente at indsigelserne påpeger besparelser som kabellægning af Grenaa-Mesballe strækningen, selvom den har eksisteret i mere end 10 år!!!!
JyllandsPosten, Århus 16.08.2010
Vis mere

170 kV transformer op uden lokalpland. 26/7-2010
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
I Thisted Kommune bygger Nordvestjyske Net en transformerstation UDEN lokalplan i beboelsesområde. Beboerne kræver erstatning eller transformeren flyttet. Advokat Helle Carlsen (H) varertager borgernes interesser.
Status på Rammesagen ved Kjeld Boisen.
Vis mere

Nyt kabeltracé uden lokalplan ?!!d. 22/7-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Norddjurs Kommunen har truffet afgørelse om, at der IKKE udarbejdes lokalplan for nyt kabeltracé.
"Hvis der ikke træffes beslutning om udfærdigelse af lokalplan for etableringen af kabelanlægget, overlades enhver beslutning om gennemførelsen af arbejdet til Energinet.dk uden at kommunen og dens borgere, hvis interesser kommunen er sat i verden for at varetage, har nogen som helst indflydelse herpå", skriver advokat Helle Carlsen (H) til Norddjurs Kommune.
Vis mere

Fornyet henvendelse til Ombudsmanden om aktindsigtd. 21/7-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Retssikkerheden er truet, når Energistyrelsen ignorerer en henvendelse fra Ombudsmanden.
Læs elijorden.dk fra den 29/6-2010
Vis mere

En Molbohistoried. 15/7-2010
Kategori: Andet
Dansk Energi glemmer at fortælle, "at en teknologi, der gør elnettet så intelligent, at det kan løse Danmarks selvskabte problemer med alt for høj produktion af vindmøllestrøm, ikke findes i virkelighedens verden."
Berlingske Tidende 15. juli 2010
Vis mere

Borgermøde: Ikke én tomme jord til Energinet.dks projektd. 9/7-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Norddjurs Kommunes interesse i sagen strækker sig til en forsikring fra Energinet.dk om, at der ikke bliver vrøvl med borgerne om et nyt kabeltracé til et nyt transmissionskabel af hidtil usete dimensioner i Danmark. Helen Rosager, Norddjurs Kommune, har aktivt modarbejdet reelle oplysninger om grundlaget for Anholt Havmøllepark: At den ikke kræver egentlige netforstærkninger på land.
Helen Rosager mener, det er for sent at ændre Energinet.dks projekt, der er uden ansøgning og godkendelse.
Borgermøde i Auning den 22. juni 2010 i Kulturperronen.
Vis mere

Magnetfelter bekymrer lodsejerd. 9/7-2010
Kategori: Magnetfelter
"Vores hus ligger omkring 4 m. fra skel, og det ene af mine to børn har seng på 1. sal, ud mod vejen. Andre huse, som kablet går forbi, ligger væsentligt tættere på skel (~1-2 m.). Har beboerne i disse huse grund til bekymring?", skriver en bekymret husejer.
Vis mere

Magnetfelter ved kabellægningd. 30/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Jo tættere faserne ligger jo mindre påvirkes landskabet af kablets magnetfelter. De højeste elektriske feltstyrker findes tæt på faserne. I Folketingets projekt ligger faserne tæt i en trekantformation, mens faserne i Energinet.dks projekt ligger med en afstand på ca. 30 cm. Forsigtighedsprincippet er tomme ord i Energinet.dks projekt. Aktindsigt.
Vis mere

Manglende aktindsigt ligger hos Ombudsmandend. 29/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Når en borger beder om aktindsigt i dokumenter i en sag, han/hun er direkte påvirket af, opleves en utrolig uvilje hos Energistyrelsen til at efterkomme borgernes lovmæssige krav.
170 kV kablet, der leder strømmen væk fra Horns Rev 2 på 209 MW, er sammenligneligt med de allerede etablerede kabler fra Grenaa til Mesballe.
Sidste nyt: 1/7 meddeler Energistyrelsen, at anmodningen efterkommes snarest.
5/7 har Ombudsmanden bedt Energistyrelsen oplyse, hvornår styrelsen forventer at afslutte min sag.
21/7 begæres igen aktindsigt i samme sag!!!
Vis mere

Anholt - en fuldendt farced. 29/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
En ting er, at vi skal have ødelagt Djursland og vores levevilkår med ubærlige magnetfelter - en anden ting er, at det tilsyneladende er helt til grin! Læs Bjørn Lomborgs kronik i Berlingske den 29/6 - 2010
Vis mere

Anholt Havmølleparkd. 25/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Miljørapporten uden dato og som først er tilgængelig i forbindelse en godkendelse af et nyt tracé, omtaler 'brønde', hvis formål er at kunne teste kablerne i driftsfasen. Er sandheden ikke, at uden disse 8 'brønde' kan 220 kV kablets kapacitet ikke udnyttes?
På borgermødet i Auning den 22/6-2010 oplyste Energinet.dk, at der IKKE findes brønde i forbindelse med etableringen af 2x170 kV kablerne fra Grenaa til Mesballe!
Vis mere

Vindmøller får elprisen til at gå amokd. 24/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Børsen den 24. juni 2010: Det er samfundsøkonomisk skadeligt at bygge monstermøller. Elprisen gik under nul på Sjælland, skriver Dansk Energi.
Vis mere

Katastrofalt at el-prisen vil falded. 22/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Ifølge CEPOS bliver halvdelen af vindproduceret elkraft brugt indenlands, mens resten eksporteres til lavpris eller foræres væk til Sverige, Tyskland og Norge. Berlingske Tidende den 22/6 - 2010
Vis mere

Ytringsfriheden knægtes på borgermøde i Skjørringd. 21/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
GRUNDLAGET FOR FOLKETINGETS GODKENDELSE AF ANHOLT HAVMØLLEPARK: Projektet kræver ikke egentlige netforstærkninger på land. Transformerstationen i Grenaa, bygget i år 2000, skal bruges til ilandføring af Anholt Havmøllestrøm. Projektet skal være samfundsmæssig billigt.
ENERGINET.DKs PROJEKT: At bygge en ny kabelstation ved Saltbækken, at etablere et nyt 220 kV jordkabel i et nyt tracé fra Grenaa til Trige og dette tracé er min. 5 km længere end det bestående transittracé, en udvidelse af transformerstationen Trige. Pris: 1,3 mio. kr.
BEHOVET for et nyt kabel i et nyt tracé er IKKE dokumenteret.
Vis mere

'Borgermøde' i Grenaa med ændrede forklaringer!d. 17/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk og Norddjurs Kommune har ændret forklaringer på, hvorfor man ikke kan/vil bruge de allerede etablerede kabler. Helen Rosager, Norddjurs Kommune, forholder sig alternativt til sandheden, når hun påstår, at der skal to godkendelser til projektet, fordi folketingslovgivningen om at bruge den bestående kabelstation og de allerede ubrugte og ledige kabler IKKE kan tilsidesættes af en kommune med en helt anden dagsorden. Projektet kræver én godkendelse og den er Klima- og Energiminister Lykke Friis ansvarlig for er lovmedholdelig. Behovet for et evt. nyt tracé skal dokumenteres og foreløbig har vi kun ændrede forklaringer på, hvorfor Energinet.dk ikke ønsker at bruge de bestående transitkabler på 2 x 170 kV med et tværsnit på 800 mm2.
Efter høringsperiodens udløb starter aftalen med lodsejerne om frivillige aftaler, og ifølge Norddjurs Kommune/Energinet.dk gør det ikke noget, at projektet IKKE er godkendt af Energistyrelsen!!!!!!
Vis mere

Uha for en dyr energipolitikd. 16/6-2010
Kategori: Anholt Havmøller
"Det bliver en dyr fornøjelse. Og ikke et eneste kulkraftværk bliver nedlagt, for møllerne producerer som vinden blæser." skriver Frie Elforbrugere i et læserbrev i JyllandsPosten 30/5-2010
Vis mere

En eventyrlig fortælling fra det virkelige livd. 13/6-2010
Kategori: Andet
Nedenstående er en reaktion på, at formanden for Lolland Kommunes Teknik- og Miljøudvalg - Gert Mortensen i TV2 Øst 10. juni kl. 22.20 på spørgsmålet om, hvad han ville sige til at blive nabo til en vindmølletestplads, svarede, at han hver dag måtte høre på støjen fra Østersøen!
Vis mere

Skal Lykke Friis dømme WM på jysk grund?d. 8/6-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
"Kære Lykke Friis det er nu, du skal overtage dommerfløjten og fløjte kampen af, inden nogen på Vestholdet lider nogen form for overlast."
Østholdet har været overlegent længe nok, men det skyldes udelukkende egne regler, der er helt uforudsigelige. Vestholdet giver bare ikke så let op!
Vis mere

Magtens møller og Dyr energipolitikd. 31/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Advarsel: Politiske rævekager opstår, når arge modstandere kan finde sammen!
Vis mere

Indsigelse mod ny 400 kV forbindelse i Jyllandd. 30/5-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Indsigelse indsendt af Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission og Landsforeningen for Elkabler i Jorden:
Behovet for en ny linjeføring er udokumenteret.
Forsigtighedsprincippet er tilsidesat.
Jævnstrømsteknologien er ikke undersøgt i VVM-redegørelsen.
VVM-redegørelsen mangler alternativer og opfylder IKKE lovens krav til en VVM.
Miljøministeriet kan ikke LOVLIGT give tilladelse til Energinet.dks udokumenterede projekt.
Vis mere

Testcenter kan være i strid med grundlovend. 29/5-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
- Hvis de kan føre bevis for i retten, at hovedformålet med test-centret er at forbedre konkurrenceevnen for private vindmøllefirmaer, så mener jeg, at centret er strid med grundloven, siger Christian Harlang (advokat).
Sagen er sammenlignelig med Enereginet.dks projekter med at overbrodere Jylland med transit-vekselstrømsforbindelser - uden den mindste form for dokumentation for, at BEHOVET er begrundet i forsyningssikkerheden for danskerne.
Vis mere

Vindmøllecenter kan ende i rettend. 29/5-2010
Kategori: Andet
Berlingske Tidende 10 05 29

Vindmøllecenter kan ende i retten

Striden om det nationale testcenter for kæmpevindmøller i Thy er langtfra slut, selvom et bredt flertal bestående af regeringen, DF, og S har indgået en politisk aftale om placeringen af Østerild Plantage.

Modstanderne i Landsforeningen for Bedre Miljø truer nu regeringen med en retssag. Foreningen forventer desuden, at EU vil skride ind.

”vi har sendt sagen til EU og er overbeviste om, at vi får medhold, fordi testcenteret er i strid med EU's naturdirektiver. Men vi vil desuden anlægge en retssag mod regeringen, som forsøger at ekspropriere private ejendomme, ikke af hensyn til almenvellet, men alene til fordel for store private selskaber som Vestas og Siemens,” siger foreningens næstformand Henrik Svanholm. Foreningen mener, at loven om testcentret er i strid med grundlovens paragraf 73. Den slår fast, at ingen kan tvinges til at sælge sin ejendom, medmindre hensynet til almenvellet kræver det.

Ansøgning til Anholt Havmøllepark, 1. forsøgd. 27/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Ilandføringsanlægget til Anholt Havmøllepark begyndte allerede med en ansøgning i februar 1992. Her ligger en dokumentation for etablering af en ny transformerstation (kaldes en 150 kV station, men ifølge VVM-redegørelsen er det en 400 kV station) og et luftledningsanlæg direkte fra Grenaa til Trige! Denne ansøgning tilsidesætter lovgivningen, idet der ikke findes den mindste form for beregninger på behovet. Anlægget var snublende tæt på at blive realiseret, men blev alligevel opgivet af den systemansvarlige i 1998.
Vis mere

Godkendelse til Anholt Havmøllepark, 1. forsøgd. 27/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Energistyrelsen godkender ilandføringsanlæg og en ny transformer i Grenaa efter Lov om elforsyning §5, stk.1, nr.5, som handler om forsyningssikkerhed uden den mindste form for dokumentation. Sagen bliver endnu mere grotesk, da den særdeles mangelfulde VVM-redegørelse viser, at det ikke drejer sig om et 150 kV-anlæg, men et 400 kV system. Sagt lige ud: Energistyrelsen og den systemansvarlige har et ufatteligt godt samarbejde, der hermed dokumenterer, at begge instanser er enige om at overtræde dansk lov!! Det er intet mindre end en skandale, at borgerne ikke kan stole på godkendelserne fra Energistyrelsen, som er tæt knyttet til Energiministeriet. Projektet blev opgivet i 1998 efter at vrede transmissionramte lodsejere fik sat sig ind i lovgivningen og var tæt på at anlægge en retssag.
Vis mere

Kort over Midtkrafts 60 kVs net i 1991d. 27/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Kortet viser ud over 60 kV-nettet også 150 kV og 400 kV nettet på Djursland og opland omkring Århus området til Hadsund samt Samsø.
Vis mere

Vindmøller og støjd. 27/5-2010
Kategori: Andet
Læserbrev sendt til JP: Vi undrer os "over politikernes manglende interesse, når det drejer sig om lavfrekvent støj og infralyd fra vindmøller".
Ethvert indgreb i naturen er som udgangspunkt farligt, indtil andet er bevist.SB
Vis mere

Indsigelse mod nyt 245 kV kabeld. 26/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Per Kærsgaard, Adm. direktør/CEO, Lübker Golf Resort afviser at ville have kablet på virksomhedens ejendom med ordene:
"Vi anmoder derfor om, at Syddjurs Kommune såvel som Energinet.dk tager ovennævnte til efterretning og indretter planen derefter."
Indsigelsen er indsendt mere end 1 måned EFTER fristens udløb!!!
Vis mere

Indsigelse mod 245 kV Anholt kabeld. 26/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Henrik B. Nielsen, Adm. Direktør for Djurs Sommerland A/S, Nimtofte
afviser at ville have kablet på virksomhedens ejendom.
Vis mere

Positiv særbehandling til virksomhedd. 26/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Rikke Stæhr Jensen, Planlægger og Civilingeniør, PLAN, UDVIKLING OG KULTUR i Syddjurs Kommune lover særbehandling til Djurs Sommerland, der afviser kablet på virksomhedens ejendom, med ordene: "Regner med at det kan efterleves." Virksomheden indsendte indsigelsen ca. 1 måned EFTER fristens udløb!
Vis mere

Høringssvar til Energinet.dkd. 22/5-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Silkeborg Kommunes høringssvar den 17/5-2010: JA til kabellægning af 400 kV.
Hele Kassø-Tjele strækningen kan kabellægges med 400 kV jævnstrøm, præcis som KONTEK-forbindelsen på Sjælland. SB
Vis mere

Syddjurs Kommune blæser på loven?d. 18/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Aktindsigt: Transitramte borgere til et 245 kV jordkabel vil vide, hvilket godkendt projekt man laver sådan et tracé til samt hvilken lov, der giver Syddjurs Kommune ret til at lave et kommuneplanstillæg.
Energinet.dk, den systemansvarlige, har end ikke sendt en ansøgning til Energistyrelsen, så derfor har man ingen sag ifølge Energistyrelsen!!!
Vis mere

Politikerne siger NEJ til kæmpemasterd. 17/5-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Haderslev Kommune siger ligesom Vejen Kommune NEJ til nye master.
H. P. Geil (V): "Det er det bedste for Haderslev Kommune og dens borgere, hvis kablerne bliver lagt i jorden, der lige som resten af udvalget dermed går imod sin egen forvaltning, som har anbefalet politikerne at nikke ja til de nye højspændingsmaster."
JV mandag den 17. maj 2010
Vis mere

Energinet.dk har IKKE ansøgt Energistyrelsen om et nyt landkabeld. 16/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Syddjurs Kommune behandler sagen som om der allerede foreligger en godkendelse af et nyt kraftigt transitvekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark til Trige. "Et eventuelt tillæg og forslag til kommune-plantillæg forventes vedtaget i Syddjurs Byråd d. 20. maj 2010. Den offentlige høring af kommuneplantillægget forventes afholdt i perioden 9.juni 2010 til ca. d. 18. august 2010."
HVIS Syddjurs Kommune godkender et nyt tracé til et transit-vekselstrømskabel, vil vi gerne have aktindsigt i, hvilken lov man kan henvise til, for at kunne gøre det lovligt.
Vis mere

Indsigelse mod nyt transitkabeld. 14/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
"Vi er meget utrygge ved at få så stor en el ledning forbi vores hus."
"Er der lavet undersøgelser, der viser påvirkningen for de mennesker/dyr, der kommer til at bo op af ledningen?"
"Vi har ikke valgt at bo ved elledningen, og vi ville aldrig købe en ejendom op af så stor en elledning.", siger berørte borgere fra Hornslet.
Vis mere

Aktindsigt i et dokumenteret behov kræves!d. 10/5-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Vejen Kassoe aktindsigt 10-05-2010.pdf

Eyvind Vesselbo MF: Højspændingskabler skal graves nedd. 9/5-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Klokkeklar besked til Energinet.dk: Politikerne har talt på Christiansborg og den beslutning skal følges også selvom Energinet.dk ikke er enige.
Vis mere

Miljø- og Planlægningsudvalget:: Spørgsmål 645 alm. deld. 8/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Lykke Friis svarer 7/5-2010: "I udvalgsarbejdet forud for havmølle-handlingsplanen har det hele tiden været en forudsætning, at der etableres et nyt kabel hele vejen fra havmølleparken til et stærkt punkt i 400 kV-nettet. De to eksisterende højspændingskabler mellem Århus (Trige) og Grenå (Åstrup) er ikke ubenyttede, men indgår som en del af det samlede højspændingsnet til forsyning af det meste af Djursland."
Forsyninsselskabet NRGí bestrider, at de allerede etablerede 2x 170 kV-kabler på 438,5 MW er en del af forsyningssikkerheden af Djursland. Den mega store Anholt Havmøllepark på 400 MW er en direkte følge af, at transmissions-kapacitet allerede er etableret!
Af ansøgningen fra den 2/7-1999 fremgår det, at "Projektet er motiveret af de førte politiske drøftelser mellem miljø- og energiministeren og amtsborgmestrene i Århus og Nordjylland samt Eltras formand. Drøftelserne er resulteret i en samlet aftale omfattende 150 kV forbindelsen Mesballe-Åstrup samt 400 kV forbindelsen Trige-Vensysselværket."
Godkendelsen af kablerne er derfor i strid med gældende lovgivning.
Vi synes det er synd for Lykke Friis, at hun ikke informeres om ansøgningen og godkendelsen for de omstridte kabler inden hun lokkes til at sende sådan en gang sludder ud fra sit kontor.
Vis mere

Borgermøde: Begrav ny masterækked. 7/5-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
25/4-2010: Læserbrev indsendt til Brande Bladet og Billund Ugeavis: Borgermøde i Engesvang Hallen: Ny masterække er udokumenteret og uønsket i Jylland.
Vis mere

Ansøgning til 2 x 170 kV-kabler (del 1)d. 4/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Midtjyske Net ansøger under henvisning til "Lov om elforsyning" om at få ændret en ansøgning af 28. februar 1992 og godkendelse af 25. marts 1992 (400 kV-luftledning på Djursland) til et 2-system 150 kV-forbindelse. Behovet, som SKAL dokumenteres efter lov om elforsyning, tilsidesættes (det gøres desværre altid i forbindelse med etablering af transitforbindelser). Behovet motiveres af politiske drøftelser. Energistyrelsen godkender alle ansøgninger med rund hånd fra den systemansvarlige.
Bevægelsen opfordrer på det kraftigste lodsejerne til at gå til domstolene for at få omstødt udokumenterede ansøgninger/godkendelser.
Vis mere

Ansøgning til 2 x 170 kV-kabler (del 2)d. 4/5-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse mere

Midtjyllands Avis 28/4-2010d. 29/4-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Klik her for at læse teksten

Ingeniøren 29/4-2010d. 29/4-2010
Dyre Anholtmøller
Vis mere

Politikerne: Højspændingskabler bør graves ned d. 27/4-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
JV BILLUND: Indsigelser mod Energinet.dks udokumenterede projekt skal indleveret til Miljøcentrene senest 1. juni 2010. Af Bent Christensen, 19. april 2010
Vis mere

Pressemeddelelsed. 27/4-2010
Kategori: Andet
Klik her for at læse teksten

Hård kritik af støtte til havmøller 1d. 26/4-2010
JP: Det Miljøøkonomiske Råd forstår ikke ideen om at give vindmøller milliardstøtte. Danmarks miljøvismand kalder støtte til vindmøller for spild af penge.
Vis mere

Hård kritik af støtte til havmøller 2d. 26/4-2010
Klik her for at læse mere

Det blæser pæntd. 24/4-2010
Kategori: Andet
Vindmølle-eventyret er som 'Kejserens nye klæder': Alle ved, der er noget forkert, men kun barnet tør sige sandheden højt.
Vis mere

Dansen om Guldkalvend. 24/4-2010
Kategori: Andet
Vindmølleeventyret giver anledning til mange historier. "En eventyrlig historie fra det virkelige liv", af Torben Nielsen
Vis mere

El-kunder risikerer ny milliardregning for vindmøllestrømd. 23/4-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Jyllands Posten: Vindmølleparkerne Rødsand 2 og Horns Rev 2 koster elforbrugerne 5,5 mia. kr. over elregningen. Anholt Havmøllepark koster 14 mia. kr. over elregningen.
Så galt går det, når VVM-redegørelsen IKKE overholdes og ilandføringsanlægget IKKE overholder folketindsbeslutningen om at bruge den eksisterende netforbindelse.
Vis mere

Energinet.dk svarer Vejen Kommuned. 21/4-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Inden en ny masterække fra Tjele til Grænsen (180 km) kan etableres i Midtjylland, SKAL behovet dokumenteres. Vejen Kommune har i et brev af 11/3-2010 bedt bygherren, det statsejede monopol Energinet.dk, om at dokumentere, at linjeføringen sker af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og ikke af hensyn til el-eksporten.
Svarbrevet afslører, at Energinet.dk hverken vil eller kan dokumentere noget behov for en ny masterække og dermed burde Energinet.dks projekt kunne lægges i graven.
Vis mere

Årsagen til de ekstremt dyre Anholt Havmøllerd. 21/4-2010
Arbejdsdokument med et omfattende bilagsmateriale blev forelagt de 5 fremmødte medlemmer i Miljø- og Planlægningsudvalget. Ida Auken og Mette Gjerskov spurgte ind til mine bekymringer med projektet (magnetfeltet) og processen omkring VVM-redegørelsen. Eyvind Vesselbo og Klima- og Enerigiministeren er ligeledes klar over de enorme problemer med Energinet.dks projekt.
Vis mere

Beboere kræver ledning i jordend. 21/4-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
DR P4 Østlylland, Johannes Reimer skriver forud for borgermødet i Engesvang, at beboerne vil have strømledningen kabellagt i stedet for et nyt "mastelandskab ned gennem Jylland."
Vis mere

Anholt Havmøllepark i økonomisk modvind nr.1d. 21/4-2010
Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende d. 21 april 2010: "Hele processen med Anholt Havmøllepark bliver mast igennem og minde om en enevældig beslutningsproces. Vi bliver tvunget til at give afkald på en demokratisk beslutningsproces, og har ingen chance for at undgå de værste fejltagelser. Det er umuligt at få aktindsigt. Det er en sag, vi ikke kan komme til bunds i og en sag, som ikke interesserer byrådsmedlemmerne i Norddjurs Kommune mere end at de bare stemmer ja til bygherrens ønsker."
Vis mere

Anholt Havmøllepark i økonomisk modvind nr.2d. 21/4-2010
Klik her for at læse mere

Referat fra mødet hos Det Energipolitiske Udvalgd. 20/4-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Klik har for at læse mere

Dyre Anholt havmøller sender elpris i vejretd. 16/4-2010
Konfronteret med en pris på 98 øre pr. kWh siger Venstres energiordfører Lars Chr. Lilleholt:
»Det lyder meget dyrt. Hvis prisen på Anholt-parken virkelig kommer op omkring en krone pr. kWh i tilskud, så må vi se på alternativer,«
Vis mere

Foretræde for Det Energipolitiske Udvalg - 2010d. 15/4-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Modstand mod nye master i nyt design i et nyt tracé op til 1 km fra det bestående.
Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr (V) og Ellen Trane Nørby (V) vil undersøge sagen om kabellægning af strækningen.
Vis mere

Naboer blæser til kamp mod kæmpevindmøllerd. 9/4-2010
Kategori: Andet
JyskeVestkysten 9/4-2010: Nye protestgrupper i Blaksmark og Ovnbøl.
Hvornår lærer politikerne, at møller så høje som storebæltspylonerne med vinger hører hjemme på havet og ikke i Danmarks smukke have?
Det er ubegibeligt, at politikerne tror, at de ikke kan stå andre steder i hele Danmark end i en fredsskov i Thy.
Vis mere

Millionstøtte fra EU til DONG Energy og Energinet.dkd. 6/4-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Energinet.dk og DONG er dygtige til at få EU-midler, som skal bruges til transmissionen af vindel til vore nabolande. Disse mange penge kunne passende blive brugt til jævnstrømskabler, så transmissionen gøres lovlig og vi bliver fri for konfrontationen med berørte borgere. Al snak om pengemangel til jævnstrømskabler giver ingen mening, når 8 mio. euro fra EU frigives!!
Vis mere

Ny og stærkere 400 kV luftledning mellem Kassø og Tjeled. 25/3-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
2.offentlighedsfase er skudt i gang og uden at Energinet.dk har ulejliget sig med en godkendelse til deres projekt. Dansk Energi 25/3-2010
Vis mere

1475 borgere berøres af ny transitledningd. 25/3-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
I følge Midt & Vest sendes brevene til 1475 borgere fra Enerignet.dk i dag den 25/03-2010
Vis mere

Naboer og kommune kræver el-kabler gravet ned.d. 23/3-2010
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Klik her for at læse teksten

Vejen Kommune ved bedre end Energinet.dk!!d. 18/3-2010
Vejen Kommune lever ikke i en tid, hvor "far Energinet.dk ved bedst".
Vejen Kommune forlanger dokumentation for, at "den påtænkte luftledning er af hensyn til forsyningssikkerheden og ikke til eksport af el".
Vejen Kommune ønsker besvaret spørgsmålet om det er "teknisk muligt at etablere hele strækningen som et nedgravet jævnstrømskabel?"
Borgerne i Vejen Kommune får bedre vilkår end i Norddjurs Kommune.
Norddjurs Kommune burde kunne lære af Vejen Kommune og ikke godtage hvad som helst, som Energinet.dk råber højt om.
Vis mere

Vindmøllepark ved Anholt vil koste 10 milliarder, en budgetoverskridelse på hele 56%d. 16/3-2010
Dong Energy: »Vi vurderer, at havvindmølleprojektet ved Anholt udgør en investering på 10 mia. kr. i runde tal,« siger Fritz H. Schur
I følge VVM-redegørelsen skulle det samlede budget være på 16x400=6,4 mia. kr. eller en budgetoverskridelse på hele 56% !!!
Vis mere

Offentligheden snydes for miljøvurderingerd. 11/3-2010
Lokalavisen: Offentligheden er på intet tidspunkt inddraget i kommunes allerede afklarede forslag og dermed forment adgang til at inddrages i miljøvurderingerne af et så omfattende anlæg, som etableringen af Havmølleparken ved Anholt er.
Ingen dokumentation for behovet af nyt transitkabel.
Vis mere

Total lukkethed om nyt kabel til vindmøllestrømmend. 9/3-2010
"Kan man i dagen Danmark tillade sig at kassere kabler til 162 mio. kr. som fuldt ud opfylder alle forudsætningerne for at transitere el til Trige? Kabler, som ingen har brugt siden de kom i jorden for 10 år siden."
Randers Amtsavis den 9. marts 2010
Vis mere

Anholt Havmøllepark - med ulovligt transitkabeld. 9/3-2010
Lokalavisen: "Det bliver først besluttet, hvor kablet bliver lagt ud, når Norddjurs, Syddjurs og Århus kommuner vedtager kommuneplantillægget i 2. halvår af 2010." Naturligvis er kablet købt uden godkendelse og uden nogen form for miljøvurderinger i det nye kabeltracé. Kommuneplantillægget bliver såmænd nok også vedtaget uden en lovlig godkendelse.
Et er sikkert: Damnarks nok største miljø - lovovertræder, Energinet.dk, vil få et retsligt efterspil.
Vis mere

Landkabel til 120 mio. kr.købt uden godkendelsed. 6/3-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Kontrakten med General Cable Group er kommet i stand uden at der foreligger en ansøgning og derfor heller ikke en godkendelse til kablet. Det er kritisabelt og krænker retsbevidstheden at indgå en kontrakt på et kabel som er så inderligt overflødigt og som IKKE er i overensstemmelse med projektets politiske grundlag.
Vis mere

VVM redegørelse vedr. Anholt Havmølleparkd. 4/3-2010
Af advokat Helle Carlsen (H)
Vis mere

VVM redegørelsen lever ikke op til VVM -bekendtgørelsend. 3/3-2010
Grundlaget for Anholt Havmøllepark er Havmøllehandlingsplan 2008. Med opsplitningen af projektet i delprojekter, hvor kun møllerne er i egentlig VVM, mangler projektet oversigt og åbenhed og bliver mudret. VVM-bekendtgørelsen stiller krav om en samlet miljøundersøgelse af HELE Anholt Havmøllepark projektet.
Ifølge planloven er en anlægslov ikke gyldig, hvis den baserer sig på en utilstrækkelig VVM-redegørelse.
Vis mere

Søkabel til 135 mio. kr. indkøbt uden godkendelsed. 2/3-2010
Læserbrev: Energinet.dk har derfor købt et kabel for egen regning og risiko. Randers Amtsavis 4. marts 2010
Energinet.dks respekt for den demokratiske proces ved etablering af Anholt Havmøllepark kan ligge på et meget lille sted.
Som borger i et demokrati kan jeg derfor ikke nok anbefale, at der gøres indsigelse mod VVM-redegørelsen og den arrogance, som Energinet.dk står for.
Vis mere

Dansk søkabel slår verdensrekordd. 17/2-2010
Artiklen fra Ingeniøren får et par ord med på vejen af Søren Lund:
Hvorfor vekselstrøm?
Det lyder da som noget af en satsning. Kunne man ikke transformere jævnstrøm fra vindmøllerne op til samme 220 kV, og i stedet sende den via to eller tre væsentligt tyndere enkeltledere i stedet?
Så ville man sikre sig mod totalt nedbrud pga et skibsanker, og at skulle hen og sammenføje et kabel af denne kaliber.
Eller endnu bedre: Trække en HVDC-forbindelse til Sverige, via Anholt Havmøllepark og Store Middelgrund, hvor både DK og Sverige har planlagt et par store havmølleparker på ialt 740 MW, på hver side af territorialgrænsen. Så har vi samtidigt øget udvekslingskapaciteten.
15.02.2010 kl 22:52
Vis mere

NKT Cables vinder søkabelordre på 135 mio. kr.d. 16/2-2010
NKT-Cables fortæller om det opsigtsvækkende indkøb midt under en offentlig høring, at søkabet er kraftigere end oplyst i VVM-redegørelsen. Det er 'vokset' fra 220.000 volt til 245.000 volt. Søkablet til Anholt Havmøllepark skal muligvis også kunne rumme effekten fra et ikke oplyst TESTCENTER for gigant møller til havs. Det fremgår ikke af VVM-redegørelsen.
VVM-redegørelsen lever ikke op de krav, der stilles i VVM-bekendtgørelsen.
Ifølge planloven er en anlægslov ikke gyldig, hvis den baserer sig på en utilstrækkelig VVM-redegørelse.
Vis mere

Debat Norddjurs: Ingen vindmølle-energi til Anholt eller til Djurslandd. 15/2-2010
Lokalavisen 14/2-2010: "Skaderne ved projektet kan mindskes, når borgerne står sammen og kræver, at grundlaget for folketingsbeslutningen håndhæves."
Vis mere

220.000 volt søkabel til Anholt Havmøllepark?d. 14/2-2010
Lokalavisen 14-02-2010: Søkablet er til Guinnes Rekordbog.
BEMÆRKNING: Havmøllerne og søkablet er i offentlig høring i perioden
8. januar - 8.marts 2010. VVM-redegørelsen overtræder proceduren. VVM-redegørelsen har ingen alternativer til Energinet.dks søkabel. Energistyrelsen har ikke godkendt VVM-redegørelsen og alligevel købes søkablet, som om alt er godkendt efter reglerne. Energinet.dk har end ikke sendt en ansøgning på køb af søkabel. Det er dybt kritisabelt og krænkende for retsbevidstheden.
Vis mere

Hvad bruges 400 MW nedgravede kabler i Grenaa til??d. 13/2-2010
Folketingsbeslutningen om at etablere en gigantisk havmøllepark i Kattegat var på grundlag af allerede etablerede 400 MW jordkaber til Grenaa. Folketinget besluttede dette på grundlag af et ekspertudvalg, hvor også Energinet.dk deltog. At Energinet.dk nu har en ganske anden mening, er projektet helt uvedkommende. Energinet.dk skal ikke bestemme over en Folketingsbeslutning.
Kablerne bruges ikke af NRGi, der har rigelig med effektoverførsel i 60 kV luftledningerne. Svar af 25. februar 2010.
Resultat: Kablerne har i mere end 10 år ligget ubrugte hen.
Vis mere

VVM for Anholt Havmøllepark uden ansøgning?d. 9/2-2010
VVM-redegørelsen er i offentlig høring. Rapporterne var ikke færdige som meddelt i en annonce. Referencer som meddelt i VVM-rapporten er endnu ikke færdigbearbejdet. Der er ingen ansøgning som beskrevet i proceduren i Energistyrelsens pjece 'Vindmøller i Danmark'. Vil Energistyrelsen godkende en VVM-redegørelse uden en ansøgning fra Energinet.dk?
Vis mere

Vindmølle-energi til Anholt?d. 9/2-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Allan Gjersbøl Jørgensen(S), Kommunalbestyrelsesmedlem Teknik- og Miljøudvalget, Grenaa skriver et dabatindlæg i Lokalavisen den 9/2-2010.
Læs bemærkninger.
Vis mere

Procedurefejl i Energistyrelsens annoncering erkendes d. 4/2-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Forud for offentlighedsmødet i Kattegatcentret den 19. januar 2010 om Anholt Havmøllepark, skulle der ifølge Energistyrelsens annonce foreligge rapporter, så offentligheden på mødet kunne spørge ind i evt. fejl og mangler ved projektet.
Hverken VVM-rapporten eller visualiseringsrapporten fandtes på det lokale bibliotek. Supplerende baggrundsrapport til VVM-rapporten er stadig ikke færdiggjort. Det er et retskrav, at offentlighedsperiden forlænges med den tid, som VVM-rapporterne ikke er til stede.
Dette projekt ligner mere og mere et projekt, der skal hastes igennem med mindst mulig gennemsigtighed, og hvor den demokratiske proces ligger underdrejet.
Mette Cramer Buch, Energistyrelsen, kalder i en mail den 4/2-2010 en "ubetydelig fejl" at baggrundsrapport, som burde være færdigt i dec.2009, ikke er til stede og som derfor ikke vil resultere i en forlængelse af indsigelsesperioden. Det vides ikke, om den nogen sinde gøres færdig.
Vis mere

Energistyrelsen fastholder: Ilandføringsanlæggene er på pladsd. 1/2-2010
Kategori: Anholt Havmøller
Lokalavisen Norddjurs: Placeringen i Kattegat anbefales af et udvalg af sagkyndige under Energistyrelsen, blandt andet fordi der på land er tilstrækkelig kapacitet til at modtage strømmen fra møllerne, uden at der skal investeres i nye anlæg."
Publiceret: 26. August 2008 00:12
Lokalavisen henviser til et Energistyrelsens rapport: Havmøllehandlingsplan 2008. Endvidere hedder det i Energistyrelsens rapport:
"Placeringen kræver formegentligt en stationsudvidelse, men ikke egentlige netforstærkninger på land."
Det lader til, at Energinet.dk går sine egne veje.
Vis mere

Monstermøllerne - ud på havet med demd. 1/2-2010
Kategori: Andet
Kappelgruppen: "I Thy fældes der skov - i Kappel væltes der huse. Begge ting skal ske for at give plads til monstervindmøller."
"Folks positive holdning til vindenergi er ved at forsvinde."
Hvor meget vil befolkningen kunne tåle, for at Danmark skal bevare den gule "vindmølle-foretrøje?"
JyllandsPosten, Midtpunkt, 1/2-2010
Vis mere

Ny 2x400 kV luftledning i Midtjylland?d. 29/1-2010
Vejen-Kassoe ny elmotorvej 2010.pdf

Aktindsigt i grundlaget for udsendt pjeced. 25/1-2010
Klik her for at læse teksten

Behovet skal dokumenteresd. 22/1-2010
Læserbrev: Hvem godkender hvad og hvornår? Et er sikkert: "På Djursland husker vi stadig, at Energistyrelsen den 25. marts 1992 godkendte en elmotorvej på 42 meter høje master tværs over Djursland ulovligt.
Randers Amtsavis den 20. januar 2010
Vis mere

VVM redegørelse d. 21/1-2010
Bekendtgørelse nr. 1335 af 06/12/2006 . Et direkte link til retsgrundlaget for VVM redegørelser findes på:
www.retsinformation.dk/Forms/RO710.aspx?id=12996
Skriv selv linket ind i søgefeltet.
Vis mere

Transitramte borgere mødes med borgmesterend. 21/1-2010
Klik her for at læse teksten

Bindende aftaler tilsidesætter Lovgivningen - eller gør de?d. 14/1-2010
Energinet.dk tilsidesætter Lovgivningen og har indgået "lokumsaftaler" med bevilgende myndigheder.
Iflg. udtalelse fra Energinet.dk, skal der ikke foreligge en godkendelse før anlægget planlægges, men først efter at kommunerne har godkendt et tillæg til kommuneplanen.
Iflg. Energinet.dk er "Det er en sagsgang, som er aftalt med de myndigheder, der skal godkende anlægget ".
Vi må gå ud fra, at seriøse kommuner afviser at rette ind efter 'Energinet.dks' 'lokumsaftale'' og arbejder indenfor landets lovgivning i stedet for.
Vis mere

Energinet.dk afviser at komme med en ansøgning i rette tidd. 13/1-2010
Arrogancen vil ingen ende tage, når Energinet.dk, den systemansvarlige, vil forsøge at gennemtrumfe et projekt med nye transitforbindelser.
Vis mere

Energinet.dks ledelse: Behovet skal dokumenteresd. 8/1-2010
På den baggrund har modstanderne af overflødige transitforbindelser bedt Energinet.dk om at sende en kopi af ansøgningen med dokumentation for behovet under hensyntagen til det allerede eksisterende transmissionsnet. Sagen haster, fordi Jens Christian Hygebjerg, Energinet.dk presser på med at få en godkendelse af tillæg til kommuneplanen i de berørte kommuner.
Det må siges at være den omvendte verden, at Energinet.dk først vil have formalia på plads INDEN de gider komme med en evt. dokumentation!
Vis mere

Energinet.dk stilles kritiske spørgsmål om ekspropriationd. 6/1-2010
På Djursland har lodsejere til sinds at afprøve Grundlovens § 73 ved domstolene, da Energinet.dk ikke har kunnet/villet dokumentere, at det tjener almenvellet at etablere et nyt transitvekselstrømstracé, når henses til, at der allerede eksisterer et uudnyttet anlæg, som kan transportere den planlagte producerede strøm fra Anholt havmølleparken.
På den baggrund skal det enkelte bestyrelsesmedlem tage stilling til en kollegers udtalelse: "Energinet.dk har hjemmel i loven til at ekspropriere til de aktuelle anlæg".
Vis mere

Vigtigt referat fra møde i Allingåbrod. 5/1-2010
Norddjurs Kommune har den 9/12-2009 afholdt et møde om det omstridte transitvekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark. Selvom planlæggerne fra Energinet.dk var til stede, kunne de ikke give nogen forklaring på, hvorfor de allerede nedgravede kabler ikke kunne bruges til det, de er designet til.
Af beslutningsreferatet udarbejdet af Norddjurs Kommune fremgår:
"Konkret lovede Jens Christian Hygebjerg at undersøge de eksisterende kablers overføringsevne".
Det betyder, at Energinet.dk har afskrevet at bruge to helt ubenyttede 170 kV kabler UDEN at ville interesse sig for deres effektoverførsel!!!!!!!!
Vis mere

Verdens kraftigste jævnstrømsforbindelse sat i drift i Kinad. 4/1-2010
Anlægget er produceret i Tyskland og har en effektoverførsel på 5000 MW. Skal man omsætte Watt-enheden til en størrelse man kan forholde sig til, betyder det, at kablet er i stand til at forsyne hele Danmark med strøm, selv ved middel dagslast!
De kraftigste eksisterende HVDC-forbindelser er i dag på 500 kV og er i stand til at overføre maksimalt 3.000 MW
Ingeniøren d. 4/1-2010
Vis mere

Energinet.dk sludrer om MWd. 31/12-2009
Kategori: Anholt Havmøller
På Djursland er der i år 2000 kabellagt 2 x 170 kV kabler under påskud af, at kablerne skulle ligge klar, når og hvis regeringen senere skulle vedtage at etablere en Anholt Havmøllepark. Den systemanansvarlige påstod også, at kablerne var nødvendige af hensyn til forsyningssikkerheden. Kablerne er identiske med dem, som bruges til ilandføring af strøm fra Horns Rev2 havmøllerne.
Jens C. Hygebjergs påstand om, at kablerne kun har en overføringsevne på 120 MW i Djurslands muld holder ikke, når de selvsamme kabler i Vestjylland ved Horns Rev2 har en overføringsevne på mere end 200 MW hver. Energinet.dk påstår, at kablerne ikke kan komme af med varmen på Djursland. Det må være nyt for kabelproducenterne, at kablerne fra år 2000 ikke kan bruges efter formålet på Djursland, men godt hvis de kommer i jorden i Vestjylland. Hvorfor Energinet.dk ikke vil genbruge det allerede etablerede transit- tracé er stadigvæk en gåde!
Vis mere

Aktindsigt i Danmarks 4 havmølleparkerd. 24/12-2009
Kategori: Anholt Havmøller
Klik her for at læse teksten

Energistyrelsen trækker aktindsigt i langdragd. 23/12-2009
Klik her for at læse teksten

Manglende aktindsigt d. 23/12-2009
Klik her for at læse teksten

Energinet.dk lyver overfor lodsejer d. 23/12-2009
Kategori: Min maste/kabel-historie
Nabo til 400 kV-mast: "Vi troede i starten blindt, fuldt og fast på alt, hvad Kristian Andersen, Energinet.dk sagde: At masten kom væk."
"Under alle omstændigheder vil vi gøre Energinet.dk ansvarlig for enhver form for livstruende sygdomme hos vore 3 børn!"
Vis mere

Voldsom kritik af nyt tracé til højspænding på Djurslandd. 21/12-2009
Indsigelse fra lodsejer: "Vi er et par lodsejere syd for Auning der i vores vildeste fantasi IKKE kan forstå meningen med at have en alternativ rute over Auning til Trige." "Det vides ikke med sikkerhed om højspænding kan være kræftfremkaldende, så hvis kablerne kommer for tæt på vores beboelser vil vi overveje at flytte."
Vis mere

Opfordring til at kabellægge 60 kV ledning i Robstrupd. 21/12-2009
Indsigelse mod nyt kabel på Djursland: Lodsejer fortæller, at sidst der blev kabellagt med et 150 kV kabel, var det med begrundelsen, at kablet skulle være klar, hvis der evt. kom en havmøllepark. Og nu vil elselskabet grave et 3. transitkabel ned. Læs bemærkninger
Vis mere

Nej til nyt transitkabel på vores matrikeld. 21/12-2009
Kategori: Anholt Havmøller
Indsigelse af lodsejer mod nyt kabel: Det er masser af forslag til kabelføring, bare ikke hos familien på Åstrupbakken.
Vis mere

60 kV-ledningerne sikrer Grenaas forsyningssikkerhedd. 19/12-2009
Klik her for at læse teksten

Aktindsigt for 2. gang i Havmølleparkd. 18/12-2009
Klik her for at læse teksten

Djurslændinge er ikke til salg for ussel mammon. Nej til nyt 220 kV vekselstrømskabeld. 16/12-2009
Kategori: Anholt Havmøller
Anni Svanholt(SF)."Vi oplever i øjeblikket, at elselskaberne presser stærkt på for at få gennemført opstillingen af højsspændingsmasterne. I den forbindelse indrømmer elselskaberne omsider og for første gang, at de skal bruge en større kapacitet, i form af 400 kV master, til eleksport og import. De har ellers hidtil nægtet, at det var formålet. De har også forhindret offentligheden i at få indsigt i deres beregningsgrundlag. Så ingen har haft mulighed for at vurdere påstanden om et øget behov og heller ikke deres priskalkulationer på kabler. Der har været total lukkethed og manglende demokratisk proces." Og videre hedder det: "Hvis der er tale om el-eksport, så er det urimeligt,at befolkningen skal have alle højspændingsmasternes ulemper og at værdifulde naturområder skal ødelægges."
Vis mere

Intet behov for discount løsninger i Jyllandd. 15/12-2009
Indsigelse: Djurslændingene har fået nok af at skulle lægge jord til udokumenterede transitforbindelelser. "Vi må på det kraftigste opfordre kommmunen til at få afklaret behovet, før man sætter en efter vores vurdering overflødig planproces i gang."
Vis mere

Danmarkskort med 116 km langt 400 kV jordkabel på Sjællandd. 14/12-2009
Klik her for at læse teksten

Fredskov freder ikke vindmøllerd. 9/12-2009
Klik her for at læse teksten

Magnetfelter tages alvorligtd. 9/12-2009
Læserbrev: "Også i Sverige bruger man 0,4 mikrotesla på lignende vis. Så vi adskiller os altså ikke væsentligt fra vore nordiske naboer."
Århus Stiftstidende d. 9/12-2009
Vis mere

Reel fare ved magnetfelter d. 5/12-2009
Læserbrev: "I Danmark kan man kun strække sig til, at højspændingledninger ikke bør opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Hvorfor er Energinet.dk nærmest skrækslagne for at indrømme, at faren er reel? Er det måske fordi en sådan erkendelse vil medføre, at Energinet.dk skal til at tage hensyn til berørte lodsejere?" Århus Stiftstidende 5/12-2009
Vis mere

Svar på tiltale om nye elkablerd. 1/12-2009
Udsnit af artikel i Århus Stiftstidende 27/11-2009: Chefkonsulent Jens Christian Hygebjerg fra Energinet.dk mener, at nye vekselstrømskabler på Djursland er nødvendige for ikke at overbelaste nettet. Denne udtaltelse harmonerer IKKE med meldingen fra Klima- og energiministeriet. Læs bemærkninger.
Vis mere

Pressemeddelelse om Anholt havvindmølleparkd. 27/11-2009
"Placeringen mellem Anholt og Djursland er velvalgt, fordi der er mulighed for at slutte vindmøllerne stort set direkte til det eksisterende el-net" hedder det i en meddelelse fra Klima- og energiministeriet.
Bemærkninger: Det er noget af en overdrivelse at kalde en udbygning med 60 km transitkabler for en direkte tilslutning til det eksisterende el-net. Samarbejder Energinet.dk ikke med sin arbejdsgiver?
Vis mere

Miljørigtige elkabler ønskesd. 25/11-2009
Læserbrev: Hård kritik af Energinet.dk, der vil plaster Djursland til med "sundhedsskadelige magnetfelter overalt uden nogen fornuftig planlægning" På det teknologiske område er Energinet.dk langt bag efter tyskerne, når det gælder transmission fra havmøller!
Århus Stiftstidende d. 25/11-2009 Djurslandsposten d. 1/12-2009
Vis mere

Kablerne er overflødiged. 24/11-2009
Læserbrev om transmissionen fra Anholt havmøllerne: "Elforbrugerne kan ikke være tjent med over elregningen at blive opkrævet millioner af kroner til elkabler, der ligger ubrugte hen eller ikke bruges efter formålet, bare fordi elbranchen opkræver alt for mange penge til overflødige kabler." Randers Amtsavis den 24/11-2009 Djurslandsposten d. 1/12-2009, Lokalavisen d.15/12-2009
Vis mere

Energistyrelsen afviser at give masteramt aktindsigt d. 17/11-2009
Energistyrelsen /Klima- og Energiministeriet hævder i et svar til en berørt lodsejer, at dansk lovgivning kan tilsidesættes, når blot et Folketingsflertal står bag en beslutning. Energinet.dk kan derfor slippe for at ansøge om en godkendelse til at bygge en ny 2 x400 kV-elmotorvej i Midtjylland.
Studehandlen NED med 150 kV'en og OP med 400 kV'en er grotesk.
Bevægelsen opfordrer borgerne til at engagere en dygtig advokat!
Vis mere

Uvildige undersøgelser i Rammed. 14/11-2009
Klik her for at læse avisteksten

TV indslag om Ramme transformatorstationd. 13/11-2009
http://www.tv2regionerne.dk/?id=513766&r=6" target="_blank">Klik her for at se udsendelsen

Energinet.dk minder om Mafiaen!d. 13/11-2009
Kategori: Min maste/kabel-historie
"Hvem kan vi stole på laver uvildige undersøgelser, som gerne skulle
falde ud til vores fordel. Vi kan forstå, at det er Energinet.dks egne ansatte, der beregner omkostninger for luftbårne elkabler kontra kabler i jorden. Det er ikke en uvildig undersøgelse overhovedet - det minder da lidt om Mafiaen!" siger masteramte tæt på 400 kV-luftledningerne.
Vis mere

Udbygning af nettet og hjemmeside er OKd. 12/11-2009
Klima- og Energiministeriet siger OK til Energinet.dks hjemmeside, fordi oplysningerne findes et andet sted. Se kortet her. 5/11-2009
Vis mere

Rigshospitalet råder folk til at flytte!d. 11/11-2009
Kategori: Min maste/kabel-historie
Masteramt familie: I en bolig 5 meter fra 400 kV-ledningerne "fik en kvinde midt i 30'erne konstateret kræft og efter samråd med Rigshospitalet valgte familien at flytte. Derefter stod parcelhuset tomt i 5 år og derpå jævnet med jorden. Ingen turde bo i kræfthuset".
Vis mere

Lodsejer søger Aktindsigtd. 11/11-2009
Masteramt søger AKTINDSIGT i Energinet.dks ansøgning/ønske om en
ny 400 kilovolt højspændingsledning fra grænsen til Tjele
Vis mere

Borgerne i Ramme er ikke imponeret over rapportd. 10/11-2009
Lemvig Folkeblad 7/11-2009: "Rapporten er udarbejdet af Vestjyske Net. Grænseværdierne er udarbejdet af Elbranchen og Kommunernes Landsforening. Målingerne og konklusionen er udført af Vestjyske Net. Og man levede op til alle krav!"
Rapporten svarer til, man satte Skandinavisk Tobakskompagni til at undersøge, om tobaksrygning er sundhedsskadeligt, siger Kjeld Boisen.
Vis mere

Transformator sagen kort fortalt:d. 10/11-2009
Lemvig Folkeblad giver et resumé af udvidelsen af transformator i bymæssig bebyggelse incl. borger reaktioner. 7/11-2009
Vis mere

Dom i Norges Højesteretd. 9/11-2009
Lodsejerne får STORE erstatninger. Efter norsk lov er magnetfelter en ulempe, der udløser erstatning. En ny 400 kV-forbindelse har på årsbasis en gennemsnitlig effektoverførsel på 775 MW og med en magnetfeltgrænse på 0,4 mikro Tesla, skal der betales nærføringserstatning på 82 meter fra højspændingsledningerne. 54,5 meter fra 400 kV-ledningerne og med en gennemsnitlig årlig effektoverførsel på 775 MW er magnetfelterne på 0,952 mikro Tesla. Byggeforbudsbæltet er ca. 50 meter på hver side af højspændingsledningen. Højesteret II AVD. 28. marts 2007
Vis mere

Rammes transformerproblemer undersøgesd. 7/11-2009
Politikerne i Lemvig efterlyser hurtige forslag til at mindske magnetfelterne.
Lemvig Folkeblad den 7. november 2009
Vis mere

Landsaftale om erstatninger d. 6/11-2009
BREV: Energinet.dk / Miljøcenter Århus bedes sende aftalen til Bevægelsen, så landsaftalen bliver tilgængelig. Modtaget i to eksemplarer fire dage senere. Tak !
Vis mere

Medieomtale af transformatorstation i boligkvarterd. 31/10-2009
Folkebladet Lemvig bringer fokus på problematisk transformer. Beboerne er bange for påvirkningen på helbredet. Den 31/10-2009
Vis mere

Lemvig kommune sætter Ramme på dagsordenend. 30/10-2009
Borgerne i Ramme har klaget over byggeriet af en transformatorstation, og 9 måneder efter, at den er taget i brug, indledes en debat med borgerne.
Vis mere

Referat fra møde med kommunerepræsentanter i Rammed. 30/10-2009
Lemvig kommune bygger 150/60 kV transformatorstation uden lokalplaner og miljøvurderinger. Projektet var et tys-tys projekt og først 3/4 år efter idriftsættelse kommer der en dialog i stand med de magnetfeltramte borgere. Læs det oprørende referat!
Vis mere

Transformerstationer skyder op som paddehatted. 28/10-2009
Kategori: Min maste/kabel-historie
Energinet.dk og Vestjyske Net har snigløbet et inkompetent Udvalg for Miljø og Teknik i Lemvig Kommune.
"Energinet.dk er totalt skruppelløs", vi må hurtigst muligt væk, fortæller en lodsejer efter pludselig at have fået en ny nabo, som er en 150/60 kV transformerstation. Myndighedsbehandlingen foregik for 'lukkede døre', og naboerne opdagede først katastrofen, da tårnene rejste sig 7,9 meter op i luften og kun få meter fra eksklusivt parcelhuskvarter. Se billedet. Mastehistorie til bogprojektet.
Vis mere

Energinet.dks offentlighedsmøder får hård kritik af borgerd. 27/10-2009
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Miljøcenter Odense svarer med 4 måneders forsinkelse. Gennemgang af ny procedure for gennemførsel af Den Midtjyske Elmotorvej.
Vis mere

Hvornår har vi nok elmotorveje?d. 24/10-2009
Historisk tilbageblik i anledning af kampen om udvidelsen af Den Midtjyske Elmotorvej fra elknudepunktet Tjele til grænsen.
Vis mere

Fortielse eller forførelse....d. 14/10-2009
Energiminister Connie Hedegaard bedes redegøre for, hvorfor Energinet.dks hjemmeside ikke må opdateres i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Vis mere

Energinet.dks løgne d. 7/10-2009
Når politikerne bevidst vildledes om mulighederne for kabellægning med løgne, så fastholder vi et forældet transmissionssystem og spænder ben for politikernes MÅLSÆTNING om at kabellægge hele Danmark.
JyskeVestkysten 7/10-2009
Vis mere

Nye master skal danne rygraden i 400 kV-netd. 1/10-2009
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Nyhedsmagasinet Omenergi, efterår 2009:
Luftledning: Energinet.dk har valgt mastedesign, men mastens overflade er ikke afgjort. Der er to valgmuligheder.
Vis mere

Energinet.dk: Toetagers master fra grænsen til Tjele!d. 29/9-2009
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Dansk Energi den 29/9-2009: "Hovedparten af de borgere, som tilkendegav en holdning til masterne, gav udtryk for, at de foretrækker en relativt høj mast frem for en lav og bred mast som fx den enetages Eagle-mast".
Bevægelsen, som var repræsenteret ved alle tre møder, hørte ingen tilkendegivelse om valg af master, tværtimod.
Vis mere

Energinet.dks svar er en hån d. 25/9-2009
Energinet.dk svarer den 25/9 på kritik af mangler på deres hjemmeside.
Den statsejede myndighed er total ligeglad med at give korrekte oplysninger. Det er problematisk, at det tilsyneladende er ligegyldigt for dem, at væsentlige oplysninger om, at Danmark allerede har kabellagt på 400 kV over lange afstande, mangler. Det er helt uacceptabelt, at en offentlig hjemmeside måske, måske ikke vil blive opdateret. Med så vildledende en hjemmeside mener vi, at politikernes målsætning om en total kabellægning af hele Danmark er bevidst tilsidesat. Energinet.dks dagsorden er modsat politikernes.
Vis mere

400 kV forbindelserne i Danmarkd. 23/9-2009
BREV: Energinet.dk opfordres til at opdatere sin website, så politikerne og interesserede kan se, at der allerede er kabellagt på 400 kV niveau på strækninger mere end 100 km.(KONTEK-forbindelsen Køge-Gedser).
Vis mere

Borgerreferat fra 3 offentlighedsmøderd. 22/9-2009
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
TJELE-KASSØ transmissionslinjen: "En borger nævnte i tørre tal, hvor mange MW de forskellige elmotorveje i Jylland kunne transportere af strøm og hvor meget udveksling der var muligt til Norge og Tyskland.
Uanset hvor mange 400 kV-forbindelser vi bygger i Jylland, så er det IKKE muligt at slippe af med mere af vores overskydende vind-el". Læs bemærkninger.
Vis mere

Referat fra møde med folketingspolitikerd. 21/9-2009
Folketingsmedlem Hans Chr. Thoning undrede sig over, at de nye forbindelser ikke bare blev sammenkoblet med en jævnstrømsforbindelse ned igennem Jylland, så danskerne kunne blive fri for vekselstrøm og de voldsomme transformatorstationer, da linien skal anvendes til transitstrøm og ikke til indenlandsk forsyning. Energinet.dk måtte have misforstået missionen.
Vis mere

Danmark klar til massiv udbygning med nye 400 kV- masterd. 14/8-2009
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Dansk Energi: Energinet.dk og Miljøcenter Århus er i øjeblikket i færd med myndighedsbehandlingen af 400 kV-forbindelsen mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele ved Viborg.
- Danmark arbejder således målrettet og intensivt både nationalt og sammen med nabolandene om at udbygge det internationale elnet og udvikle elsystemerne, så de kan håndtere de markant større mængder vindenergi fra den kommende udbygning af vindkraften i takt med, at de realiseres, siger Peder Ø. Andreasen. Læs bemærkningerne.
Vis mere

Forskel på magnetfeltet ved høj- og lavspændingd. 9/8-2009
Kategori: Magnetfelter
Ingeniøren d. 8/8 - 2009: Magnetfelter
Vis mere

Jævnstrømskabler er fremtiden, Energinet.dk lever i fortiden!d. 31/7-2009
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Mastehistorie fra Sig: "Derfor, kære politikere, den danske befolkning vil have jævnstrømskabler i jorden, og det er bare med at gå i gang med at lave en overordnet plan for at få dette i Danmark."
Vis mere

TV 1 har fokus på ny 400 kV-luftledningd. 11/7-2009
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Hanne Pinholt: "Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, som ikke vil betale en smule ekstra for strømmen til gengæld for dels at have noget flot natur at se på og dels at vide, naboerne til højspændingsledningen bliver behandlet ordentligt." Vi vil have højspændings-masteprojetet stoppet. "Jeg er bange for mine børns helbred. Forskerne kan ikke afvise, at der kan være en forøget leukæmi-risiko for børn, der bor tæt op ad højspændingsledninger".
Vis mere

Sag 525/2007: Dom afsagt den 26. juni 2009d. 8/7-2009
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Erstatning for værdiforringelse på grund af luftledningsanlæg:
Energinet.dk mod Landbrug & Fødevarer som mandatar for Jørgen Lykkemark Sørensen. Sagen var anlagt af Energinet.dk og Energinet.dk tabte sagen både i Landsretten og i Højesteret.
Sagen handler om NABORETSLIGE GENER. Læs bemærkninger.
Vis mere

Højesteretsdom om bl.a. magnetfelterd. 7/7-2009
Kategori: Magnetfelter
Energinet.dk har tabt en vigtig sag i både Landsretten og i Højesteret. Nabo til en 400 kV gittermast med tilhørende transitledninger er tilkendt en historisk erstatning på 3,8 mio kr. for sundhedsfaren ved at bo 85 meter fra ledningen.
Vis mere

En sag om tryghed ved højspændingsledningerd. 6/7-2009
Kategori: Magnetfelter
Landbrugsaveísen 3/7-2009. Jørgen Lykkemarks bedrift kan formentlig kun sælges til samdrift. Boligens værdi sætter han lavt, og han ville heller ikke byde andre at bo et sted, hvor han selv ikke er helt tryg ved at være.
Vis mere

Idéer til ny 400 kV højspændingsluftledningd. 30/6-2009
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Miljøcentrene opfordres til at tage følgende forslag til efterretning:
"Med udgangspunkt i den manglende dokumentation for nødvendigheden af den påtænkte udbygning, stilles denne i bero.
Med udgangspunkt i den manglende politiske beslutning arbejdes der videre med alternative løsningsmodeller.
Subsidiært etableres en jævnstrømsforbindelse mellem Tjele og den dansk/tyske grænse.
Den allerede eksisterende linjeføring lægges i jorden i 150 kV kabler.
Også ved kabellægning skal der foretages beregninger på magnetfelter.
Borgernes sundhed skal have 1. prioritet.
Vis mere

Sammenhæng mellem elkabler og Alzheimers d. 29/6-2009
Kategori: Magnetfelter