Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Vedtægter for

Bevægelsen for Miljøvenlig El-transmission

Stiftet den 28.08.2008


§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er:

Bevægelsen for Miljøvenlig El-transmission.
Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2

Foreningens formål

 • Påvirke myndighederne, så al el-transmission i Danmark foregår på en måde, at befolkningens sundhed tilgodeses på bedst mulig måde.
 • Beskytte miljøet mod skæmmende elmaster og andre unødvendige installationer
 • Arbejde mod det mål, at al el-transmission skal foregå i jordkabler. Transitstrøm skal fremføres via jævnstrømskabler.

§ 3

Foreningens opgaver

 • Påvirke landets politikere og øvrige beslutningstagere til at arbejde for, at al fremtidig el-transmission skal overholde gældende love, herunder miljølove.
 • Der skal udarbejdes VVM redegørelse ved kabellægninger over 100 kV.
 • Arbejde for, at der bliver foretaget en landsdækkende analyse over, om der er forbindelse mellem kræfttilfælde og påvirkning fra højspændingsledninger.
 • Højspændingsledninger og kabler ligestilles i forbindelse med erstatninger.
 • Landsaftalen mellem landbrugets organisationer og Energinet.dk skal revideres, så erstatningerne afspejler domstolsudmålingerne.
 • Arbejde for, at der udarbejdes en landsplan for en total kabellægning af al nuværende og fremtidig el transmission.
 • Være befolkningens vagthund i forbindelse med nye ledningsføringer.
 • Arbejde for, at magnetfeltudvalget nedlægges, og at Danmark bruger det samme forsigtighedsprincip som Norge og Sverige.
 • Arbejde for, at Danmark bruger den samme model for forsyningssikkerhed som Sverige og Norge.

§ 4

Relationer til andre foreninger

For at opnå foreningsmæssig styrke og dermed indflydelse overfor omverdenen er foreningen indstillet på et tæt og kontinuerligt samarbejde med øvrige foreninger indenfor foreningens formål.

Foreningen kan, i den udstrækning det fremmer dens hovedformål, etablere et samarbejde med parallelfaglige sammenslutninger udenfor Danmarks grænser.

§ 5

Ansøgning om medlemskab

Som medlemmer i foreningen kan optages alle, der har interesse i at arbejde for de under § 2 nævnte punkter.

Ansøgning om optagelse i foreningen sker ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til bestyrelsen.

§ 6

Medlemsforpligtelser

Ved optagelse i foreningen tilbydes det nye medlem et eksemplar af foreningens vedtægter, med en forpligtelse til at anerkende disse, som de er eller vedtægtsmæssigt måtte blive ændret. Vedtægterne sendes til medlemmet via mail.

Medlemmet forpligter sig til at følge de retningslinier, beslutninger og regler, herunder procedureregler, som bestyrelsen fastsætter for foreningens virke og aktiviteter.

§ 7

Medlemsbetalinger

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 8

Udmeldelse af foreningen

Udmeldelse af foreningen kan ske med 2 måneders skriftligt varsel til et medlem af bestyrelsen.

§ 9

Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år skiftevis.
Ved foreningens stiftelse indebærer dette valgsystem, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år, hvilket den stiftende generalforsamling skal træffe beslutning om.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med en formand og en næstformand.
Bestyrelsen vælger en kasserer, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.

§ 10

Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret. Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, skal et nyt bestyrelsesmøde indkaldes til afholdelse senest 8 dage efter. Det nye bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede bestyrelsesmedlemmer.
Der kan ikke afgives fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed.
På et bestyrelsesmøde kan alene træffes beslutning om emner, der er på dagsordenen for det pågældende møde.
1/3 af bestyrelsens medlemmer kan vedtage at høre en generalforsamling vedrørende et bestemt spørgsmål.
Under eller efter bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, som underskrives af mødedeltagerne.
Hvis der besluttes noget elektronisk, skal der gemmes kopier af korrespondancen.

§ 11

Tegningsret

Foreningens formand er disponeringsberettiget inden for den daglige drift.
Overfor tredjemand tegnes foreningen i øvrigt af formanden og næstformanden i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12

Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af 2 på den årlige, ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§ 13

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes en ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned hvert år.
Endvidere kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på høring af medlemmerne i bestemte spørgsmål eller med henblik på orientering om foreningens aktiviteter.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år, og gennemgår det reviderede årsregnskab.
Endvidere foretages valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 9.
Generalforsamlingen afvikles med minimum følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Eventuelt
Forslag til dagsordenpunkter skal være indkommet til bestyrelsen skriftligt eller elektronisk senest 8 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med opslag på foreningens hjemmeside eller via e-post mindst 4 uger før den ordinære generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger eller medlemsmøder med mindst 14 dages varsel.
Afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed.
Ændringer i vedtægterne, udlodning af foreningens kapital og foreningens opløsning afgøres med 2/3 stemmemajoritet; hermed menes, at 2/3 af foreningens medlemmer skal stemme for forslaget.
Hvis generalforsamlingen ikke med dette flertal kan træffe beslutning om punktet på grund af manglende fremmøde, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling om dette punkt med det foreskrevne varsel. Beslutning om punktet træffes på den ekstraordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

§ 14

Hæftelse

Over for tredjemand hæfter medlemmerne i øvrigt ikke for foreningens forpligtelser.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

§ 15

Udlodning

Foreningens egenkapital kan tilfalde organisationer, der ved deres vedtægter arbejder for transmission i jævnstrømskabler på det tidspunkt, hvor beslutning om udlodning træffes.


Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28.08.2008
Ændret på den ordinære generalforsamling den 27.- 04.- 2010 og endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 17.- 05.- 2010.

Denne side er besøgt 276349 gange siden d. 28. november 2008.