Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Velkommen til

Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission


Borgerforslag.dk

"Forslag til lov der forbyder krav om vaccinepas/vaccinestatus indenfor Danmarks grænser".
Kæmp for Friheden.
TAK for alle støtteerklæringerne, uddeling af flyers, og DEL på nettet og hos vennerne.
Oprettet d. 14. december 2020.
Antal støtteerklæringer d. 12. juni 2021 kl. 20:10

47.951


Kære lodsejere

1. Husk: Ansøgningen og godkendelsen hviler på et ulovligt grundlag: Der mangler beregninger på, hvem der kommer til at mangle strøm, såfremt anlægget IKKE etableres.
2. Husk: Vores vigtigste våben mod flere master er SAMMENHOLD. Energinet.dk kan ikke lovligt beslaglægge ejendom til en elforbindelse, der skal transportere strøm til udlandet.
3. Husk: ''Sammen står vi stærkere''

Borgerforslag.dk

''Højspændingskabler i jorden''.
Få dit netværk til at støtte et godt formål.
HUSK: Din støtte kræver brug af NemID Oprettet d. 26. april 2018
Antal støtteerklæringer d. 23. oktober 2018:

5.941


Borgermøde om 400 kV

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i Næsbjerghus, Næsbjerg

Bemærkninger

Energinet.dk vil igen forsøge at gennemføre Den Vestjyske El-motorvej som et 400 kV transitsystem på master så høje som rundetårn. Sådanne ulovlige tiltag er ikke ukendte med godkendelser af Energistyrelsen. Derfor vil www.elijorden.dk følge sagen tæt og vedvarende supplere nye som gamle indlæg med bemærkninger.

STÆVNING

Energiklagenævnet er den 27. februar 2013 stævnet ved KBH's byret til at anerkende, at tilladelsen til etablering af et nyt ilandføringsanlæg til Anholt Havvindmøllepark (til ca. 1,6 mia. kr) er ulovlig og ugyldig.

Duoen

Energistyrelsen og Energinet.dk har den 9. august 2012 fremkommet med yderligere oplysninger til Energiklagenævnet. Advokat Helle Carlsen (H) har frist til den 15. august 2012 kl. 15:00 at komme med bemækninger. Det er glædeligt, at Energiklagenævnet endelig spørger ind til benet; det holder hårdt med Energinet.dk.

Partshøring igen, igen...

1. klageinstans efter Lov om Energinet.dk er Energiklagenævnet.
Klima- og Energiministeriet har afleveret deres høringssvar den 13. april 2012.
Energinet.dk har afleveret deres høringssvar den 16. april 2012.
Høringssvar fra lodsejer Ejner Bomholt den 10. maj 2012.
Høringssvar fra adv Helle Carlsen den 22. maj 2012.
Høringssvar fra Klima- og Energiministeriet den 15. juni 2012.
Høringssvar ved tvangseksproprierede Sigrid Bluhme den 18. juni 2012.
Høringssvar fra adv. Helle Carlsen (H) den 20. juni 2012.
Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 26. juni 2012 kl. 15:00
Energiklagenævnet afsiger kendelse den 29. juni 2012.
Høringssvar fra advokatfirmatet Bech-Bruun den 5. juli 2012
Høringssvar ved Ejner Bomholt den 15. juli 2012
Indlæg ved Adv. Helle Carlsen (H) den 26. juli 2012
Endnu en partshøring med deadline
23. juli kl. 15:00
Energiklagenævnet forventer at drøfte og afgøre sagen
den 22. august 2012


SYV ulovlige ekspropriationer på én dag

Kommissarius har den 27. marts 2012 gennemført 7 ekspropriationer til Energinet.dks projekt, der alene har vurderet almenvellet af deres eget projekt. Statsmonpolet Energinet.dk er dokumenterbar inhabil.
Kommissarius har eksproprieret til et 220 kV landkabel vel vidende, at Energinet.dk ikke har indkøbt et 220 kV landkabel, men et 245 kV ledningsanlæg med betydelig overkapacitet. Kommissarius ønsker ikke at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse fordi Transportministeriet siger god for ekspropriationen. Kommissarius vil heller ikke lytte til lodsejerne der forsøger at dokumentere, at det intet behov er for flere transitforbindelser. Energiklagenævnet har med 1 års forsinkelse, ved Kammeradvokatens mellemkomst, genoptaget lodsejerklagerne over den ulovlige transitforbindelse. Lodsejerne nægter at modtage almisse-erstatninger for et ulovligt projekt. Vi vil have rettens ord for, at ekspropriationerne er ulovlige.
Vi vil have rettens ord for, at Energiministeriets definition af almenvellet er ugyldig.

Er Danmark et retssamfund, når ekspropriationerne gennemføres FØR Energiklagenævnet har gjort sit arbejde færdigt og Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet inden der eksproprieres løs?
Magteliten kerer sig ikke om danskerne og Grundlovens § 73. Lyt og læs P4 Østjyllands radio kl. 7:15, onsdag den 28. marts 2012. Ekspropriationerne var bestemt længe før ekspropriationsdagen. Derfor kan Kommissarius ikke være fri og uafhængig, men må være en del af den danske el-mafia.


Energiklagenævnet genoptager lodsejerklager

Energiklagenævnet har i en kendelse af 22. marts 2012 givet klagerne ret i at være klageberettigede. Det betyder, at Energiklagenævnet nu realitetsbehandler lodejerklagerne over Klima- og Energiministeriets definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning (Grundlovens § 73). Stævningen mod Energiklagenævnet og Ministeriet er sat i bero.
Energiklagenævnet forventer at afsige kendelse i juni 2012.


Partshøring igen, igen

I forbindelse med genoptagelse af klagesagen i Energiklagenævnet, foranlediget af ønske fra Kammeradvokaten, er det meddelt lodsejerne partshøring med deadline senest torsdag den 1. marts 2012. Energinet.dk har fået forlænget partshøringen med 7 dage til den 8. marts 2012. Energiklagenævnet forventes at afgøre spørgsmålet om klageberettigelse den 19. marts 2012.


Retssikkerhed eksisterer ikke inden for elområdet

Energiklagenævnet har i skrivelse af
9. februar 2012 meddelt, at lodsejernes sag om klageberettigelse genoptages. Sagen har ikke opsættende virkning, så derfor giver det IKKE mening at genoptage sagen, men er udelukkende en taktisk genistreg for at udsætte retssagen mod Energiministeriet for deres ulovlige tilladelse af 19. januar 2011.
Danmark er ikke et retssamfund.


Spørgsmål til ministeren

Den 17. februar 2012 stillede energiordfører Mikkel Dencker spørgsmål ang. nødvendigheden af et nyt landkabel til Anholt Havvindmøllepark og om det ikke er muligt at opgradere eksisterende infrastuktur?


Foretræde for Folketingets Energiudvalg

Sikkerhedsstyrelsens ulovlige ekspropriation til et 245 kV landkabel med en kapacitet på 498 MW. Energiministeriets tilladelse gives til et 220 kV landkabel med en effekt på 400 MW -ikke mere.
Dato: Den 12. januar 2012 kl. 14:00Retssag

Energiklagenævnet og Klima- og Energiministeriet er sagsøgt af foreningen m.fl. i sagen om det overflødige 245 kV kabel til Anholt Havmøllepark.
Den 5. december 2011.


Endnu en partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har bedt om endnu en bemærkning til det ulovlige 245 kV kabel, som Energinet.dk har indkøbt i strid med tilladelsen.
Deadline den 9. december 2011


Fornyet partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har videresendt Energinet.dk's mail af 26/10-2011, Energistyrelsens mail af 27/10-2011, telefonnotat af 27/10-2011 til kabelramte lodsejere. Pointen er, at Energinet.dk vil påstå, at der et fedt, om der indkøbes et 220 kV kabel eller et 245 kV landkabel og det er lige meget, hvad der står i tilladelsen!?!?
Energinet.dk's argumentation er noget forbistret sludder.
Deadline for bemærkninger er den
9. november 2011


Partshøring om evt. ekspropriation

Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden til Energiklagenævnet, men denne instans vil ikke behandle klagen og afviser den med, at lodsejerne ikke er klageberettigede!
Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden, fordi Ministeriet ikke har patent på om Lov om Energinet.dk og Grundloven overholdes, men Energiklagenævnet har åbenlyst valgt at ignorere loven.
Når Energiklagenævnet har valgt at ignorere klagen fra advokaten, så er spørgsmålet om almenvellet ikke afklaret. Sikkerhedsstyrelsen kan derfor ikke andet end afvise ansøgningen fra Energinet.dk med bl.a. den begrundelse, at Energiklagenævnet ikke har villet behandle klagen fra advokat Helle Carlsen om almenvellet.
Tilladelsen til et 220 kV landkabel er ulovlig.
Deadline for partshøring er den 26. oktober 2011.


Ilandføringskablet

til Anholt Havmøllepark er ifølge tilladelsen et uspecificeret 220 kV kabel. MEN Energinet.dk har indkøbt et 245 kV specialfremstillet ledningsanlæg,der ikke er et landkabel med de miljøfordele som kablerne giver, i Frankrig med en betydelig overkapacitet, der ifølge kabelproducenten er på 498 MW. Lederne ligger med en indbyrdes afstand på 400 mm og det betyder, at magnetfelterne er lige så kraftige som var lederne hængt op i ca. 38 meter høje master! Prisen for det ulovlige eksperimentkabel til 1,3 mia. kr. påvirker samtlige elforbrugeres regning med ca. 350 kr.


Civilstyrelsen

har den 11. august 2011 modtaget anmodning om fri proces af en stribe lodsejere i sagen om en overflødig transitforbindelse fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige (det overordnede 400 kV net). Advokat Helle Carlsen (H) har udarbejdet stævning mod Klima- og Energiministeriet for at have udstedt en ulovlig tilladelse som indebærer, at Grundlovens § 73, stk 1 (ekspropriationsparagraffen) overtrædes, da behovet for endnu en transitforbindelse IKKE er dokumenteret. Endvidere er stævningen også rettet mod Energiklagenævnet, der ikke har behandlet klagerne over det ulovlige kabel.


Endnu en udsættelse af endelig afgørelse af ilandføringskablet til Anholt Havmøllepark

Kære lodsejere: Ingen aftaler med Energinet.dk!!!!
Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk kan komme med endelige bemærkninger omkring klageberettigelse samt beskrive, hvordan hver enkelt klager bliver berørt af deres 245 kV kablet, som er 25% kraftigere end krævet! Derfor må Energinet.dk under ingen omstændigheder få nogen aftaler med lodsejerne. Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk påtager sig en betydelig økonomisk risiko med at skulle fjerne alle kabler m.m. fra landskabet ved at lægge et kabel ud uden at have fået lodsejernes accept. Energinet.dk er desperate for at få aftalerne i hus, og det må ikke lykkes. Endelig afgørelse af Energiklagenævnet ventes omkring medio juli 2011.
Forberedelserne til en domstolsafgørelse er igang. Advokat Helle Carlsen (H) vil føre sagen for forurettede Sigrid Bluhme m.fl. Retssagen skal føres mod den totalt ubrugelig tilladelse, som Klima- og Energiministeriet er ansvarlig for. Ministeriet ønsker ikke at foretage beregninger på, hvad det koster at bruge en fuldstændig ubenyttet 2x170 kV transitforbindelse på Djursland. Desuden indeholder tilladelsen ikke en beskrivelse af designerkablet, som Energinet.dk udruller ulovligt og uden en gyldig aftale med de berørte lodsejere. "Ikke en tomme jord til det projekt"


Hvis en tillalelse

har som konsekvens, at en borger bliver væsentligt, individuelt berørt heraf, vil denne borger have klageadgang, uanset om borgernes interesser generelt eller konkret indgår i de hensyn, som Klima- og Energiministeriet skal varetage i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.
Denne klageadgang skal Energinet.dk respektere og derfor bør arbejdet med at indgå såkaldte frivillige aftaler stoppes straks.


Energinet.dk

stævnes af Regulerkraftværkerne og samtidig klages til EU over konkurrence- forvridende udvikling. Foreningen BRD ved Bjarne V. Averhoff mener deres investering på 400 mill. kr. er tabt. Markedslukning på Sjælland.25/3-2011


Opsættende virkning

medfører, at etablering af et projekt sættes i bero, indtil der er truffet en afgørelse af ankeinstansen. Opsættende virkning skal søges af advokat.
Der er søgt om opsættende virkning i sagen om den ulovlige tilladelse til 220 kV kablel-forbindelsen til Anholt havvindmøllerne.


Foretræde

for Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 17. marts 2011 ved Sigrid Bluhme. Mødt var 5 medlemmer af udvalget, heraf to politikere, der er valgt på Djursland. Læs indlægget af samme dato.


Dansk Energi

ytrede på et foretræde d. 24/2-2011 for Det energipolitiske Udvalg ønske om en omdefinering af 132/150 kV-nettet, så det fremover kan opfylde kravene til et distributionsnet.
Kommissionen slår fast, at der skal være en klar ejermæssig adskillelse af de regionale transmissionsselskaber.
L 87 UDLØSER IKKE AUTOMATISK ET KRAV OM AFSTÅELSE AF TRANSMISSIONSNETTET TIL ENERGINET.DK, SOM DANSK ENERGI GAV UDTRYK FOR PÅ FORETRÆDET, understregede Lykke Friis.


Ekspropriation og erstatning

Energinet.dk påstår, at der kan eksproprieres til et ulovligt projekt med henvisning til § 18 i Stærkstrømsloven. Den hedder:

"§ 18. Når almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges."


Energiklagenævnet

har den 15. februar 2011 fået tilsendt en klage over Klima- og Energiministeriets meddelelse af tilladelse til bygning af ilandføringsanlæg for Anholt Havmøllepark af 19. januar 2011.
Medierne og de politiske ordførere er samtidig gjort opmærksom på klageskriftet.Uvildig dokumentation

En af landets højeste ekspertiser inden for stærkstrøm udtaler sig om de ubenyttede kabler på Djursland.
170 kV transitkablerne på Østdjursland har ved middelværdi en strømbelastbarhed på 778 A og dermed en udregnet belastbarhed på 448 MW . Siden år 2000 har denne kapacitet ikke været udnyttet. Lodsejerne vil gå rettens vej, hvis ikke Energistyrelsens godkendelse ophæves.
Energinet.dk og N1's påstande lyder på en varig belastning på kun 445 A og en overføringsevne på 240 MW og dermed er der for lidt kapacitet i højspændings-kablerne.
I Energinet.dks anlægsplan 2006 er et sammenligneligt kabel-anlæg med en opgivet strømkapacitet på 750 A. Poul Erik Pedersen, Energinet.dk, skriver for El-QA møde d. 10.03.2008, at der kalkuleres med strømme på 775 A - 885 A ved brug af 170 kV kabler.
I Energinet.dk's præsentation (2008) omkring åben og sluttet skærm kan kapaciteten øges med ikke mindre end 10- 20 % ved at lave en såkaldt Crossbonding.
NKT's produktkatalog omtaler selv strømme ved varig belastning i jord baseret på en nedgravningsdybde på 0,7 meter på 745 -810 A afhængig af skærmkobling
Selvfølgelig har NKT i samarbejde med ejerne Midtjyske Net A/S lagt 170 kV-kablerne på Djursland sådan, at de udnyttes bedst muligt.
Selvfølgelig er kablerne indkørt til at levere den kapacitet, de er indkøbt til. Energinet.dks påstand om, at kablerne ikke virker, er helt uvirkelig.
Det her er manipulation og misinformation af offentligheden, politikerne, embedsværket og lodsejerne.
Det er en sag, der lugter langt væk!Sort dag for demokratiet og retssikkerheden

Den 19. januar 2011 godkendte Klima- og Energiministeriet et 85 km langt 220 kV transtit vekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige. Godkendelsen mangler alle de nødvendige beregninger for dokumentation af behovet ligesom det bare "skønnes" at alternativer ikke er samfundsøkonomiske ansvarlige. Et skøn og en beregning er ikke sammenlignelig, der skal beregninger til i begge tilfælde. Desværre for demokratiet, så har Energinet.dk sikret sig mod en hurtig domstolsbehandling, idet sagen først skal rundt om Energiklagenævnet. Styrelserne har totalt overtaget godkendelserne fra politikerne, fordi sagerne er for komplicerede til at poltikerne kan sætte sig ind i tidskrævende gennemlæsninger af ansøgninger og godkendelser.


Retssag

burde kunne indledes mod Klima- og Energiministeriet, når Energistyrelsen har godkendt Energinet.dks ilandføringsprojekt fra Anholt Havmøllepark til Trige. Men for at minimere retssikkerheden, kan retssagen først indledes, når Energiklagenævnet har udtalt sig. Klagebehandlingstiden i Energiklagenævnet er ikke under 4 måneder.


Inhabil

AKTINDSIGT afslører, at Energinet.dk ønsker at få transmissionsbevilling til
150 kV nettet. Energinet.dk har opfordret Energistyrelsen til at ændre lovgrundlaget til bevillingsretten til 150 kV-forbindelserne med det formål at få store transitindtægter i forbindelse med havmølleparken Horns Rev 2.
Det er et forhold, som Klima- og Energimisteren og Energistyrelsen har kendt til siden februar 2008.
Energnet.dk er INHABIL, når selskabet peger på en løsning, der fremover vil give selskabet store transitindtægter fra Anholt Havmøllepark.
Energistyrelsens praksis er godkendelse af ALLE ansøgninger fra Energinet.dk/de systemansvarlige, og her er det underordnet om behovet er dokumenteret som en ellers ufravigelig forudsætning for et kabel- eller et luftledningsprojekt.
SKYLDEN peger først og fremmest på politikerne og de ministerier, der blåstempler alle disse unødvendige investeringer.


Foretræde for

Det energipolitiske Udvalg tirsdag den 9. november 2010 med advokat Helle Carlsen (H) som leder og med kabelramte Sigrid Bluhme som bisidder. Af udvalgets i alt 15 medlemmer var mødt 12, idet et medlem kom for sent og var mest optaget af at sende SMS'er og tale med et andet fremmødt medlem i stedet for at lytte til Helle Carlsens gennemgang af monopolet Energinet.dk's tilsidesættelse af grundlaget for at føre transit-strømmen i land fra Anholt offshore møllerne.


Foretræde for

Miljø- og Planlægningsudvalget onsdag den 21. april 2010 med Sigrid Bluhme som leder med bisidder. Formålet med foretrædet er at få landspolitikernes hjælp til at sikre, at eksisterende transitkabler bliver brugt i stedet for et helt nyt anlæg, der strider mod folketingsbeslutningen om, at Anholt Havmøllepark skal være "samfundsøkonomisk billigst" og "placeringen ikke kræver egentlige netforstærkninger på land."


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 15. april 2010 med Poul Erik Morthensen som leder samt Brian Guldager Iversen og Sigrid Bluhme. Ellen Trane Nørby (V) spurgte flere gange ind til fremtidens jævnstrøms-teknologi, HVDC VSC, som i vore nabolande anvendes til ilandføring af el fra havmølleparken Borkum 2 og som bruges til transport af el over lange afstande.


Tjele - Kassø

Energinet.dk skal dokumentere med tørre tal, at den nye luftlinje er nødvendig af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og IKKE nødvendig af hensyn til eksporten af vindel. Sådan en dokumentation foreligger ikke. Derfor er linjeføringen en grov overtrædelse af dansk lov. Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt masterne IKKE bygges?


Tjele - Kassø

Vejen Kommune er den første kommune i Danmark, der på sine borgeres vegne forlanger, at Energinet.dk skal dokumentere, at Den Midtjyske Elmotorvej er begrundet i et forsyningsmæssigt behov. Dette er en milepæl, som forhåbentligt vil få flere kommuner til at forlange en dokumentation for behovet, inden der sættes ind med kommuneplantillæg m.m.
Haderslev Kommune er den anden kommune, der også siger NEJ til kæmpemasterne.


Formål

  • Påvirke myndighederne, så al el-transmission i Danmark foregår således, at befolkningens sundhed tilgodeses på bedst mulig måde. (jævnstrømskabler)
  • Beskytte miljøet mod skæmmende elmaster og andre unødvendige installationer.
  • Arbejde mod det mål, at al el-transmission skal foregå i jordkabler. Transitstrøm skal fremføres via jævnstrømskabler.


ALLE BORGERE,

der føler et overgreb/ urimeligheder fra elbranchen, har mulighed for at komme til orde på denne hjemmeside. Skriv til: anneboesen36@yahoo.dk eller sigrid.bluhme@nrdn.dk


Anholt Havmøllepark

I ARKIV under linket 'Anholt Havmøller' findes dokumenter vedr. lovgrundlag, ansøgninger, godkendelser, tekniske data, behov m.m. Advokat Helle Carlsen (H) er sat på sagen fra dag ét med henblik på at få omgjort projektet eller at rejse en sag ved domstolen mod Klima- og Energiministeriet/Energistyrelsen og Energinet.dk. Norddjurs Kommune behandler Energinet.dks ønsker, som om alle godkendelser er på plads. Energinet.dk har, selvom selskabet indkøber både søkabel og et nyt landkabel mens VVM-redegørelsen er i offentlig høring, end ikke indsendt en ansøgning til de mange indkøb. Norddjurs Kommunes behandling af sagen om et kommuneplanstillæg stærkt kritisabelt, fordi Kommunen ikke vil interessere sig for andre oplysninger end bygherrens.
Norddjurs Kommune ønsker ingen dokumentation for behovet af et nyt projekt til 1,3 mia. kr. vel vidende, at der kun er ét projekt der undersøges, bygherrens, og som Energinet.dk vil få de fremtidige transitindtægter fra!!!!!!
Hvem sagde, at Energinet.dk er inhabil?


Magnetfelter

Udbredelsen af magnetfelter er unaturlige for den menneskelige organisme. Derfor er det som udgangspunkt farligt, indtil andet er bevist. I USA forsvinder bierne af uforklarlige grunde, men for biavleren ligger svaret selvfølgelig i udbredelsen af den udsendte stråling fra vekselstrøm bl.a.
Vore nabolande har grænseværdier på 0,4 mikrotesla for vekselstrøms-forbindelser og det er en begyndende erkendelse af, at elektromagnetisk stråling fra højspændingsforbindelser er FARLIGT for den menneskelige organisme.
Læs om baggrundsviden i denne grundige hjemmesiden:
http://helbredssikker-telekommunikation.dk/

Epidemiolog Samuel Milham har skrevet bogen: Dirty Electricity. Den giver videnskabelig baseret baggrundsviden om, hvordan vekselstrøms elforsyning kan være skyld i mange af vor tids "livstils-sygdomme".
Den forklarer, hvilke kneb myndighederne bruger for at dække over problemerne.


Nyanskaffelse

Foreningen har anskaffet en magnetfeltmåler, der viser udbredelsen af felterne målt i mikro Tesla med én decimal. Gratis for medlemmerne, men alle borgere, der ikke har tillid til Energinet.dks målinger (kommer sædvanligvis når ledningen er ude af drift) kan benytte sig af tilbudet.


Møde i Allingåbro

den 9. december 2009 om ilandføringsanlægget fra Anholt Havmøllepark. Til stede var Helen Rosager og Mette Behrmann fra Norddjurs Kommune og Marian Kaagh og Jens Christian Hygebjerg fra Energinet.dk samt Sigrid Bluhme (kabelramt af nyt 220 kV kabel få meter fra stuehuset) med bisidder.
Norddjurs Kommune skriver i deres beslutningsreferat d.14/12-2009:
"Konkret lovede Jens Christian Hygebjerg at undersøge de eksisterende kablers overføringsevne". Det betyder, at Energinet.dk's top kræver et nyt kabel til 1,3 mia. kr. uden at undersøge eksisterende kablers kapacitets muligheder.!!!!Ja, og elforbrugerne betaler til monopolet uden nogen form for dokumentation for behovet for et nyt kabel.


BOGPROJEKT

I ARKIV findes 26 link til lodsejernes mening om HØJSPÆNDING


Sag 525/2007

Dom afsagt den 26. juni 2009
Energinet.dk
taber erstatningssag i Højesteret.
Erstatning
for "Naboretslige gener"på 3,8 mio. kr. (strålingsfare og visuelle gener)


Møde

på Varde Rådhus
mandag den 21. sep. 2009
med Hans Chr. Thoning MF


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg
torsdag den 16. april 2009Nyttige links

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/kontakt-os.aspx
www.global-alarm.dk
www.ehsfri.dk
Politikerlede med indlæg resort@ofir.dk
Uafhængig advokatfirma:
David Rubin (H)
MAQS LAW FIRM
Pilestræde 58
DK-1112 København
www.maqs.com

Sidste nyt


150 EKSPERTER: VIRUS FINDES, MEN PCR-TESTEN LYVERd. 4/12-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/12/04/150-eksperter-virus-findes..
LØRDAG, 4 DECEMBER 2021, 9:42 PER BRÆNDGAARD

Dr. Reiner Fuellmich: “Vi har ingen covid-19 pandemi. Vi har en PCR-test-pandemi!”

Den tysk/amerikanske advokat Reiner Fuellmich har indledt et samarbejde med et udvalg i det polske folketing for at undersøge fakta om coronaskandalen.

Der er ingen pandemi!
På videooptagelse af et fælles pressemøde, som jeg har genuploadet på min egen kanal på Rumble, siger Dr. Reiner Fuellmich bl.a.:

Fuellmichs advokatfirma kæmper mod de mennesker, der står bag den globale coronapandemi, på vegne af borgere samt små og medium størrelse virksomheder.
The Corona Investigative Committee i Berlin har interviewet 150 videnskabsfolk fra hele verden for at få svar på disse tre spørgsmål: 1. Hvor farligt er det nye coronavirus i virkeligheden? 2. Hvor pålidelig er PCR-testen? 3. Hvor meget skade forvolder coronarestriktionerne, både økonomisk og sundhedsmæssigt.
Det korte svar er: Virusset er der, men det er ikke mere farligt end det almindelige influenzavirus. PCR-testen siger intet om infektioner.
Alle, der påstår, at PCR-testen kan sige noget om covid-19-infektion, lyver.
Da PCR-testen er det eneste fundament for denne pandemi, så er der intet fundament og dermed ingen pandemi.
Vi har ingen covid-19-pandemi; vi har en PCR-test-pandemi!
De samme restriktioner og politikker anvendes over hele verden; det er et globalt problem.
Ingen regeringer i hele verden er villige til at se på problemet.
Det er vigtigt at stille de rigtige spørgsmål, når man efterforsker politiske og sundhedsfaglige bedrag.

“Vi har ingen covid-19-pandemi. Vi har en PCR-test-pandemi!”
Dr. Reiner Fuellmich

Bemærkning:
Faktuel viden: Hver gang en virus muterer, bliver den svagere. Påstand om det modsatte er propagande løgn.
Vis mere

DR CHETTY: MÅLET MED “VACCINEN” ER AT DRÆBE EN STOR DEL AF VORES BEFOLKNING – UDEN NOGEN FATTER MISTANKEd. 30/11-2021
https://newspeek.info/dr-chetty-maalet-med-vaccinen-er-at-draeb..

"En af vores følgere har oversat følgende video “Vaccine” Goal “Kill Off A Large Proportion Of Our Population Without Anyone Suspecting.” Dr. Chetty. Det er svært stof, som vi vælger at formidle – og der kan være oversættelsesfejl undervejs – men nu har den enkelte ikke så engelsk-kyndige modtager i hvert fald mulighed for at kunne lytte og læse med og dermed selv danne sig en mening om budskabet]

***

MÅLET MED ‘’VACCINEN’’. ’’AT DRÆBE EN STOR DEL AF VORES BEFOLKNING, UDEN NOGEN FATTER MISTANKE.’’ DR. CHETTY

Det, der sker, er vigtigt. Vi er nødt til at forstå, hvad målet er.

Alle ved, at der er inkonsekvens, at der er frygtpåvirkning, at der er tvang. Vi skal forstå hvorfor.

Det vigtigste, tror jeg, for os at forstå er, at patogenet, der forårsager alle dødsfaldene ved COVID-sygdommen, jeg bruger ordet COVID-sygdom, fordi vi ikke rigtig har isoleret den coronavirus, der forårsager det, men ved COVID-sygdom er patogenet et spike protein. Og spike protein er, hvad ‘’vaccinen’’ er beregnet til at producere i din krop.
Så hvis jeg skulle give dig min opfattelse af, hvad der sker på globalt plan, og meget af det arbejde, jeg laver bag kulisserne, er i dette felt. Spike protein er et af de mest konstruerede [bevidst skabt i stedet for at opstå naturligt eller spontant] toksiner eller gifte, som mennesket nogensinde har lavet. Og målet med dette toksin er at dræbe milliarder, uden at nogen bemærker det. Så det er en fjende med en dagsorden.

Altså har vi en konstrueret virus, og vi har efterfølgende fået en obligatorisk vaccine. Så dybest set ser det ud til, at det som skete her er, at de har konstrueret en virus og påført denne fantastiske våbenpakke på den, kaldet spike protein.

Så nu står vi med dette meget omstændeligt konstruerede toksin, og det er blevet sat ind i en virus, eller lad os kalde det en vektor [En vektor er inden for epidemiologi en smittebærer], og vi har udsat vores planet for en lille dosis af den. Oprindeligt udløser spike proteinet en allergisk reaktion, og den allergiske reaktion, hvis den ikke behandles, medfører død. Det er, hvad vi har set med COVID-sygdom, men det er ikke slutspillet. Dette er kun en begyndende test. Man vil få en lille procentdel af mennesker, der reagerer, vi vil se alle dødsfaldene. Det [uforståeligt]) er, når denne reaktion opstår, vi isolerer planeten i 14 dage. Så ingen lægger mærke til, at dette sker.
Folk bliver for sent indlagt på hospitalet. Vi pålægger hospitalerne procedurer for at skabe død og ødelæggende skader og dermed styre frygten, og hvad vi ellers har brug for. Vi skaber forvirring. Vi sørger for at menneskeheden styres mod massedannelse. Fjerner alt vi har, alt håbet, holder folk isoleret, så vi er blevet narret til at tro, at det bedste for os vil være at give vores frihed væk. Så det sikreste sted for os vil være i fængslet. Og det er der, vi alle er på nuværende tidspunkt.Men det spil, som de spillede os, med denne konstruerede virus, var at retfærdiggøre vaccinationen af alle på planeten. Dermed vil vaccinationen af alle på planeten udsætte os for spike protein i en længere periode.

Så spike protein, hvis vi forstår, hvad det er meningen at det skal udvirke. Ja, i første omgang vil det udløse en immunrespons og en form for allergisk reaktion, og det vil medføre øjeblikkelige dødsfald. Men man forgifter ikke nogen, med det henblik, at de dør med det samme. Man vil så bemærke forgiftningen.

Så idet du giver en vaccine, kan eventuelle bivirkninger de første 14 dage efter vaccinen ikke tilskrives vaccinen, fordi det er der, alle de allergiske reaktioner forekommer. Herefter skal vi se de endothel-skader [Endothel, cellelag, som beklæder indersiden af hjerte, blodkar og lymfekar], som denne vaccine forårsager med sit spike protein med dets påvirkning af H2-receptorer. Dette er de dødsfald, som er beregnet til at komme efterfølgende, og de vil aldrig blive tilskrevet spike protein, en meget velkonstrueret gift.

Nu er spike protein også et membranprotein. Så mRNA’et vil distribuere dette til hele vores krop. Det vil blive produceret i de forskellige væv i vores krop. Det vil blive inkorporeret i membranerne i vores kroppe, i de specifikke væv. Disse væv vil blive genkendt som fremmede, og vil udløse en lang række autoimmune reaktioner. Så den overvågning, der er beregnet til at følge vaccinationerne, vil aldrig være i stand til at pege på giften som årsag. De vil være for forskellige, for mange, og de vil opstå i en for bred tidsramme, til at vi kan forstå, at vi er blevet forgiftet.

Og jeg tror, det er den store plan. Det er afhængigt af …, dette toksin er afhængigt af værtens respons. Jeg gætter på [betydning uklar], og hvad der fulgte efter COVID-infektionen af sygdom, var afhængig af den smittedes respons. Så vi fik mild, moderat og svær sygdom efter X antal dage, og det forvirrede os alle. Så vi bliver ved med at tale om COVID-lungebetændelse, mens vi jagter virussen, og virussen var bare vektoren til at lade os få en smagsprøve af giften."
Vis mere

Per Brændgaard: HVAD ER DET REELLE FORMÅL MED CORONAEN?d. 29/11-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/11/29/hvad-er-det-reelle-formaal..
MANDAG, 29 NOVEMBER 2021, 11:54

"Jeg har fået et særdeles relevant spørgsmål fra en ny læser:

“Hvis formålet med den globale coronapolitik ikke er at beskytte os mod et farligt virus, hvad er formålet med Coronaen efter din mening så?”

Jeg takker for spørgsmålet, og mit svar må nødvendigvis blive spekulativt.

Jeg vurderer, at der er flere samtidige formål. Når den globale elite skal blive enige om at føre vertikal krig mod hele verdens befolkning, så er alle medlemmer af eliten nødt til at få noget væsentligt ud projektet. Jeg vil her forsøge mig med en liste over de mest oplagte formål:

Seks formål med coronaprojektet
1. Indførelse af et nyt økonomisk system, der er baseret på lydighed i stedet for værdi. Coronakrisen og den resulterende økonomiske krise camouflerer samtidig for kollapset af det aktuelle økonomiske system. Det er, hvad World Economic Forum kalder The Great Reset. Mistænkte bagmænd: Ejerne af centralbankerne.
2. Indførelse af den totalitære, teknokratiske, kontrol- og overvågningsstat, der omfatter ikke kun økonomi men også alle former for adfærd og ytring. Det er, hvad World Economic Forum kalder The 4th Industrial Revolution. Coronaen virker også som effektiv distraktion fra udrulningen af 5G-netværket, som er fundamentet for den nye overvågnings- og kontrolteknologi. Mistænkte bagmænd: Big Tech i samarbejde med den zionistiske elite, der ønsker, at deres bedrag og historiemanipulation ikke skal blive opdaget af den brede befolkning.
3. Global distraktion fra afsløringerne af den zionistiske mafias afpresning af den globale magtelite i Ghislaine Maxwell-retssagen. Mistænkte bagmænd: Den israelske efterretningstjeneste og private, zionistiske efterretningstjenester finansieret af zionistiske rigmænd.
4. Reduktion i antallet af mennesker i verden, idet massemord nu kan camoufleres som “covid-19” eller “uheldige” bivirkninger til de “nødvendige” vacciner. Mistænkte bagmænd: Gruppen af superrige familier, der går mange generationer tilbage samt de medicinalvirksomheder, der tjener milliarder på situationen.
5. Bevægelse af magten fra demokratisk, nationalt folkestyre og individuel selvbestemmelse til den globale elite bestående af ejerne af centralbankerne, de største virksomheder og de største familieformuer. De mistænkte er dermed også nævnt.
6. Realisering af et religiøst fanatisk mål om, at alle ikke-Talmud-jøder skal underkaste sig Talmud-jødernes elites globale konge i form af teknologi med en teknokratisk, totalitær global stat. Mistænkte bagmænd: Chabad Lubavitch-sekten og andre fanatiske, militante talmudiske/zionistiske grupperinger. Det er efterfølgerne til de samme, som var i konflikt med Jesus Kristus. Så intet nyt under solen. De kristne danskere er blot blevet en flok tamme får, der frivilligt går ind i slagtehuset, mens de skælder os andre ud, når vi prøver at advare dem.
DEL:"
Vis mere

Lone Nørgaard: Vi bliver manipuleret d. 28/11-2021
Læserbrev bragt i EkstraBladet d. 18. november:

Vi bliver manipuleret
Det forlyder, at det ikke mere er muligt at få en Hollywood-produktion igennem uden at manus er godkendt af Pentagon og CIA. Skulle du ryste på hovedet over denne vanvittige påstand, så gå de seneste fem nye, amerikanske film igennem og overvej deres ideologiske budskab. De er alle gået woke, typisk med kvindelige superhelte, der surprise-surprise er sorte. Multikulti-ideologi med fokus på at nedbryde alle grænser. Herunder de to biologiske køn og skellet mellem menneske og maskine (transhumanisme).

Og så er der lige den med John F. Kennedys nevø Rober F. Kennedy Jr., grundlægger og formand for organisationen ”Children’s Health Defense” og massiv pro-liv-imod-’vacciner’, der besøgte Berlin og talte foran hundredtusindvis af mennesker om corona-bedraget. Ikke en lyd har vi hørt om det i mainstreammedierne. Hvorfor mon?

Kunne det hænge sammen med, at vi bliver manipuleret hver eneste dag til en forståelse af verden, der bare ikke rigtigt harmonerer med virkeligheden?

Del artiklen her:"
Vis mere

Lone Nørgaard: Så kom tvangsvaccinationerne alligevel m. fl.d. 27/11-2021
Læserbreve, afvist af pressen

"Så kom tvangsvaccinationerne alligevel
Lige om lidt indfører Mærsk vaccine-krav. Altså krav om, at ansatte skal tvinges til at tage de nødgodkendte, eksperimentelle injektioner, der for manges vedkommende har katastrofale bivirkninger. Hvorfor hører vi stort set intet om følgevirkningerne i pressen?
Det gør vi ikke, fordi den globalistiske elite, big tech og big pharma sidder på de store medier, der sørger for at filtrere sandheden om det største medicinske eksperiment i verdenshistorien fra. Og det gør vi ikke, fordi de læger, forskere, sundhedspersonale m.fl., der forsøger at fortælle, hvad der foregår i kulisserne – bliver forfulgt, chikaneret og truet til tavshed. I det omfang de ikke bliver likvideret?
Kan jeg dokumentere påstandene? Ja, det kan jeg. Hvis jeg får lov!


Hvad slags dødelig pandemi?
Lige nu og her skal vi leve med to gange nonsens: 1. Vi er midt i en dødelig pandemi, 2. Vi er midt i en klimakrise.

Nonsens, fordi ingen af påstandene holder vand ved nærmere eftersyn. Det vil sige, den første rummer en vis sandhed: Vi er midt i en dødelig pandemi, men det er ikke en virus, der slår folk ihjel. Det er den globalistiske elite og big pharma med deres nødgodkendte, eksperimentelle injektioner og digitale ’vaccine’pas, der skal skaffe endegyldig kontrol over hver eneste sjæl på kloden.
Det rette navn er derfor ’Apartheid Pas’.
Bagmændene m/k i den globalistiske superelite har selvfølgelig hele vejen igennem været på det rene med, hvilken ondskab de har gang i. En paralyseret (?) presse fungerer – med to hæderværdige undtagelser – som magthavernes mikrofonholder.

Mht. punkt 2: Køb eller lån Johannes Krügers ”32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på – læs hvorfor, hvis du tør”. Så er klima-løgnen barberet helt ned til sokkeholderne. FN’s klimapanel har ikke mere noget at gøre med ægte forskning. Der er i dag tale om ren lobbyvirksomhed.
Del

Bemærkning:
Klimaet bliver styret fra solen, hvor antallet af solpletter er afgørende for, om vi har det et par grader varmere eller koldere end "normalen= årenes vejr over en 30 årig periode".
Mange lyse pletter eller gigantiske sol eksplotioner giver varmere vejr. Pt er det småt med "hvide pletter", så lur mig om vi ikke får en 'normal' vinter med sne og kulde!
Vis mere

Asger Aamund: VI, ET FOLK AF MUNDBINDSTRÆLLEd. 26/11-2021
Udgivet på aamund.dk
https://24nyt.dk/vi-et-folk-af-mundbindstraelle/

"Det nye mundbindsdiktat er således ikke videnskabeligt, men politisk begrundet. Mette Frederiksen er nu tilbage i sadlen som sundhedsfyrstinden, der dagligt kan fortælle den kuede befolkning, hvad man må, og specielt hvad an ikke må. De aflivede mink forholder sig atter roligt i deres massegrave, og statsministeren vil på ny kunne prale af de mange menneskeliv, hun har reddet ved sin resolutte og ansvarlige handlekraft. At mundbind er virkningsløse på smitten er ligegyldigt, så længe de kan bruges til at holde masken politisk."

"Mette Frederiksen har til fulde indset, at man skal aldrig lade en god epidemi gå til spilde."
Vis mere

Klaus Ewald: Man binder os på mund og håndd. 22/11-2021
https://24nyt.dk/klumme-man-binder-os-paa-mund-og-haand/
Forsvarsadvokat Klaus Ewald har fostret klummen til 24NYT d. 22. nov. 2021

********
"Februar-marts 2022
Coronasituationen i Østrig er alvorlig, sagde kansler Alexander Schallenberg...."
"Højrefløjspartierne har været stærkt kritiske over for de nye restriktioner, som de mener vil skabe en gruppe af andenrangsborgere,...."

"Fra februar 2022 vil der blive indført vaccinepligt i landet. Alle uvaccinerede, der ikke frivilligt lader sig vaccinere, vil blive pålagt tvangsvaccinering, fængselsstraf og bøder.

Nürnberg-konventionen fra 1947, der forbyder ufrivillige medicinske eksperimenter, er ikke gældende for uvaccinerede i den del af det tidligere 3. Rige, der i samme måneder af 1941 sendte tusinder i døden østpå. Det er vanskeligt ikke at kategorisere eksperimentalvaccinerne på anden vis.

LÆS OGSÅ: Klumme: Christianborgs landsforrædere – Del 2
Europa Rådets resolution nr. 2361 fra 27. januar 2021, om, at staterne skal informere borgerne om, at vaccination er frivillig, er heller ikke længere gældende i Hitlers tidligere hjemland.

Der forventes at blive optøjer og en fortsættelse af de igangværende massedemonstrationer i Wien af protesterende anti-vaccine tilhængere.

Det 3. Riges autoritære ånd hænger stadig over alpelandet og dets store moderland mod nord. Det 3. Riges arvtagere på den autoritære, marxistiske venstrefløj har åndelige fangarme ude over det meste af den vestlige verden. Østrig er blot et skridt foran. Politikere, medier og myndigheder er parat til at fortælle dig løgne i en uendelighed. I dag om uvaccinerendes kollektive skyld, i morgen om masseindvandringens lyksaligheder."

"Faktualitet og fornuft er sat på hold. At 90 pct. af coronarelaterede døde er fuld vaccinerede, betyder minus. Regulering og kontrol er i fokus alene for magtens skyld. Den laboratoriefremstillede kinesiske COVID-19 virus anvendes som undskyldning for at suspendere frihedsrettigheder, alle troede var umistelige. Grænsen fra det tidligere USSR er rykket vestpå så langt som til Donau og Rhinen."

" “Man binder os på mund og hånd, med vanens tusen stramme bånd, og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en, som ved at skærme os mod ensomhed med søde kontrakter, vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord: jeg lover dig var vi vist i kærlighed på mere ærlig vej. De ord, vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund, til glæden er borte og alting forbi”

Jeg dedikerer de sidste udødelige strofer til Poul Henningsen og Liva Weel."
Vis mere

André Rossmann: Myten om det tillidsfulde Danmark (2021)d. 20/11-2021
Klumme 24NYT, d. 20. november 2021
https://24nyt.dk/klumme-myten-om-det-tillidsfulde-danmark-2021/

"I kølvandet på coronakrisen skrev prof. Chr. Bjørnskov på punditokraterne.dk: ”Hvis det sidste halvandet års udvikling har vist noget som helst, er det at man aldrig bør have tillid til politikere. Hvis for mange borgere har for stor tillid til politikere, reagerer de som nigerianske emailsvindlere og narrer befolkningen til at opgive rettigheder og til at finansiere politiske særinteresser og nonsens”."

"Allerede inden coronakrisen forsømte den socialdemokratiske regering at følge op på de erklærede hensigter om et samfund, der bygger på tillid, idet regeringen har lanceret en såkaldt ”tryghedspakke”, der indeholdt mere videoovervågning af samfundet. Ifølge statsministeren skal ”tryghedspakken” forsvare den danske samfundsmodel. Men denne samfundsmodel er netop baseret på tillid, og argumentet klinger derfor noget hult. For et åbent og frit samfund som det danske bygger på en grundpræmis om, at borgerne ikke skal udsættes for den kollektive mistænkeliggørelse, som generel overvågning er et udtryk for. I et åbent samfund må tillid bygge på gensidighed mellem borgere og myndigheder. Ikke blind tillid til myndighederne og mistillid til borgerne.

Under coronakrisen har regeringen heller ikke lagt datagrundlaget og forudsætningerne for sine beslutninger i forhold til coronakrisen åbent frem, fordi den ikke stoler på befolkningen. Det er altså ikke tillid til danskerne, der er fundamentet for myndighedernes arbejde.

Regeringen stoler heller ikke på de øvrige medlemmer af Folketinget. De skiftende og modstridende meldinger om den danske testindsats har svækket Folketingets muligheder for at gennemskue og håndtere situationen, lyder kritikken fra partiernes sundhedsordførere. Alt i alt har coronakrisen med al ønskelig tydelighed eksponeret manglen på institutionel tillid i det danske samfund."

Bemærkning:
Noget af det hårdeste for et mennesker er at erkende, at 'sandheden' var en LØGN.
Vis mere

Klaus Ewald: Tidens åndelige krigsforbrydered. 16/11-2021
https://24nyt.dk/klumme-tidens-aandelige-krigsforbrydere/
Forsvarsadvokat Klaus Ewald har igen fostret en læseværdig klumme til den frie og uafhængige presse 24NYT
Nedenstående følger et uddrag:

"Socialismens dogmatisme udgør den største fare i forening med religiøs udefrakommende islamisk konservatisme.

Når hensynet til økonomiske magtstrukturer og politiske interesser står over den enkeltes ret til at sige fra i de statslige overgreb, der foregår med opdeling i A- og B-mennesker, så er det opgørets time. A-menneskene, der følger den politiske korrektheds påbud om at acceptere bivirkninger af eksperimentale vacciner. Og dem der siger fra og ender ud i at blive udskudselementer. B-menneskene. De der udgør smittefaren til trods for, at 3/4 af de indlagte er fuldvaccinerede.

For første gang i verdenshistorien kan man overføre en sygdom, man ikke har, til andre, som er vaccineret mod den. Er det ikke magisk? Men, hvem sagde tankemæssig apartheid?

Hvis vestens kultur og tankesæt, hvis vestens åndelige bagage og folk skal overleve endnu om 100 år, så kræver det en højere grad af bevidsthed om, hvad vi er i færd med at miste, og det på alle fronter. Frihed er ikke en given ting, den skal tilkæmpes. Frihed, der opgives, kommer ikke tilbage, medmindre man er rede til at kæmpe for den, og i sidste ende dø for den. Hvis man vil gribe afgrunden, skal man gøre det med ørnekløer, som Friedrich Nietzsche rigtigt udtrykte det.

Således talte Klaus Ewald"
Vis mere

AFSLØRING AF DAGENS PROPAGANDA I DR OG EKSTRA BLADETd. 14/11-2021
SØNDAG, 14 NOVEMBER 2021, 10:43 Af Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2021/11/14/afsloering-af-dagens-propa..

"Jeg bringer her en propagandafaglig analyse af nye historier om corona i de statsstøttede nyhedsmedier Ekstra Bladet og DR.

Under overskriften Smitter vaccinerede mindre? viderebringer Ekstra Bladet Statens Serum Instituts propaganda for covid-19-vaccinerne. De argumenterer med henvisning til et brev i New England Journal of Medicine, der angiveligt viser, at vaccinerede smitter mindre. Empirien er imidlertid begrænset af den samme fundamentale fejlkilde, som al anden forskning i covid-19, som er selve konstruktionen af begrebet ‘covid-19’. Begrebet er defineret ud fra, at en patient har en positiv PCR-test kombineret med et eller andet symptom, som også kan have mange andre årsager end SARS-CoV-2. Da PCR-testen ikke er testet for, om den rent faktisk kan måle tilstedeværelse af smitsomt coronavirus, så er alle data baseret på den definition af covid-19 ubrugelige og utroværdige. Hvis man skal have nogen som helst form for troværdig viden ud af denne type undersøgelser, så er forskerne nødt til at rapportere den samlede sygelighed og dødelighed blandt henholdsvis vaccinerede og uvaccinerede. Hvis man kun måler på forekomsten af “covid-19”, så måler man reelt på forekomsten af positiv PCR-test, som er upålidelig, og som ikke siger noget som helst om den samlede risiko for at blive syg, dø eller smitte andre med noget, som de kan blive syge eller dø af. Den pågældende undersøgelse og alle tal for Statens Serum Institut undgår behændigt at oplyse om dette. Når man afstår fra det, så kan en skadelig samlet virkning blive camoufleret som en gavnlig specifik virkning.

DR er som sædvanlig i førertrøjen med den mest tossede og lettest gennemskuelige propaganda. DR skriver bl.a., at Australien sigter mod at vaccinere børn under 12 år mod corona fra januar uden det mindste pip af kritik af dette vanvid og med den globale propagandaformidler Reuters som den eneste kilde. DR videreformidler også blindt propagandaen fra et af de andre store propagandabureauer, Ritzau, i en anden historie med overskriften Endnu en dag med dyster coronarekord i Tyskland.


DR skriver videre, at der har været 2.948 nye coronatilfælde det seneste døgn i Danmark. Kilden er Statens Serum Institut og DR videreformidler trofast propagandaen selvfølgelig uden at stille de forbudte spørgsmål: Hvor mange af disse ‘coronatilfælde’ er rent faktisk syge, hvad er symptomerne, og hvor syge er de? Det er den store hemmelighed, som danskerne ikke må vide noget om, da vi skal holdes bange for at blive smittede – stemplet alene ved en ubrugelig PCR-test. Hvis det eneste, man ‘fejler’ er en positiv PCR-test, så er man rask og ikke syg.


Vi kan også læse på DDR, undskyld DR, at Yderligere 17 kommuner har nu så høj smitte, at det kalder på restriktioner. Samtidig stiger propagandaens fokus på børn med denne udtalelse fra Jesper Carlsen, direktør i børne,- fritids- og undervisningsforvaltningen i Hjørring Kommune:

“- Smitten er i høj grad drevet af børn under 12 år, og det er altså de yngste klasser i den lokale folkeskole, der har drevet smitten op.”

Og så er coronakrigen også gået ind mod religiøse forsamlinger, kan vi læse på DR under overskriften Intet coronapas, ingen fredagsbøn. Det er både muslimer og kristne kirkegængere, der står for skud.

Når jeg læser propagandaen, så ser jeg disse generelle tendenser for tiden:

- Frygten for smitte skal forstærkes og holdes oppe
- Vacciner skal sælges som den eneste løsning
- Erhvervslivet og andre beslutningstagere makker ret med coronapasset af ren og skær frygt for at blive lukket helt ned igen
- Vi kan forvente, at der kommer yderligere restriktioner snart
- Nu kommer de også efter vores børn"
Vis mere

AFFOLKNING: DET MEST UHYGGELIGE FORMÅL MED VACCINERNEd. 11/11-2021
Per Brændgaard, torsdag d. 11/11 -2021 kl.19:16
https://perbraendgaard.dk/2021/11/11/affolkning-det-mest-uhygge..

"Affolkning (eller depopulation) er nok det mest uhyggelige, mulige formål med covid-19-vaccinerne. Nye data tyder på, at der måske er noget om det."


"Flere dør efter vaccination

Mike Whitney fra The Unz Review udgav den 5. november 2021 en artikel med titlen Excess Deaths Point to Depopulation Agenda, hvor han fremlagde beviser (eller indicier) for, at der er en masseaflivning af Jordens befolkning i gang med covid-vaccinerne som våben.

Her er nogle af beviserne:

- Stigende dødelighed i Skotland i sommeren i 2021 sammenlignet med de foregående fem år
- I Skotland er 87 % vaccineret; den ugentlige dødsrate er nu 30 % over normalen
- Samme mønster med stigende dødelighed efter udrulningen af vaccinerne er set i bl.a. Tyskland, Danmark, Finland, Norge, Irland, Storbritannien, England og Israel
- Tal fra England viser, at dødeligheden af alle årsager er steget meget mere og meget hurtigere hos de vaccinerede end hos de uvaccinerede
- Det ser ud til, at det især er forskellige former for hjerteanfald, som de vaccinerede dør af.
Disse data er i kontrast til propagandaen fra sundhedsmyndighederne i Danmark, der insisterer på, at vaccinerne er enormt effektive, helt sikre og totalt nødvendige for, at vi kan komme gennem pandemien.

Problemet ved manglen på ordentlig forskning i virkningen af vaccinerne er, at en eventuelt reelt stigende dødelighed som følge af vaccinerne kan bortforklares med f.eks. “gennembrudsinfektioner som følge af de farlige uvaccinerede, der går rundt og smitter de vaccinerede”. På den måde får bivirkningerne til vaccinerne en anden forklaring, der bliver misbrugt i propagandaen for at få endnu flere til at tage stikket. Igen og igen.

Beviserne for, at vaccinerne er farlige, er dog ikke automatisk bevis for, at der ligger et bevidst motiv om affolkning bag det globale coronaprojekt. Tallene er dog ganske bekymrende i sig selv."
Vis mere

André Rossmann: Danmarks uhelbredeligt syge sundhedsvæsen (2021)d. 3/11-2021
https://24nyt.dk/klumme-danmarks-uhelbredeligt-syge-sundhedsvae..

"I det socialistiske Danmark går den fremherskende betontænkning ud på, at kun offentligt ansatte og offentlige institutioner kan varetage velfærdsydelser på forsvarlig vis. Den offentlige sundhedssektor drives derfor som socialistisk monopol-økonomi. Det virkede imidlertid ikke før 1989 i DDR og resten af Østblokken, og det kommer heller aldrig til at virke i Danmark, uanset om man ansatte tusinder af ekstra sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, sosu-assistenter og andet sundhedspersonale. Og derfor er de mindrebemidlede danskere på B-holdet dømt til at leve med et skrabet sygehusvæsen og discount-sundhedsydelser."
Vis mere

ER DET DANSKE DEMOKRATI STYRET – OG KORRUMPERET – AF WORLD ECONOMIC FORUM?d. 31/10-2021
https://newspeek.info/er-det-danske-demokrati-styret-og-korrump..
Af Lone Nørgaard.

"World Economic Forum – den organisation Klaus Schwab er grundlægger af (læs her og her og her) – har indgået en aftale med den danske regering i Davos, d. 25. januar 2018.

Her følger den første og sidste side i ’MEMORANDUM OF UNDERSTANDING":

(Klik på linket og læs MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

"Med andre ord: Den danske regering har solgt sin sjæl til fanden selv.

Af dette link fremgår, at “Denmark becomes the first European country to enter into a partnership with the World Economic Forum”.

Det begynder at give mening, at Danmark – sammen med Israel – er iført den gule førertrøje i ’vaccinationsfremstødet’ og indførelsen af det ’grønne pas’, der selvfølgelig ikke har en dyt med grønt at gøre. Den rette betegnelse er ’Apartheid Pas’, der skal sætte skel mellem de personer, der har taget de nødgodkendte eksperimentelle injektioner, og de ikke-injicerede.

Danskerne har for de flestes vedkommende en klippefast tro på myndighederne. Det skulle de måske holde op med?

I hvert fald har vores uduelige, kyniske ledere ført den danske befolkning durk ind i fårefolden."
Vis mere

FLOP 26d. 29/10-2021
Af Asger Aamund. Udgivet på aamund.dk
https://24nyt.dk/flop-26/

"Middelaldervarmen med rige høstudbytter var en opgangstid for folkeslagene, men omkring år 1300 indtræffer den Lille Istid med korte, kølige somre og lange, iskolde vintre med følgesvendene sult, sygdom og tidlig død. Kuldeperioden kulminerede omkring 1650, hvor solpletterne helt forsvandt og solen gik i en dvaletilstand. Solen kan skrue op og ned for jordens skydække og dermed bestemme, hvor meget energi, der skal trænge igennem til jordens overflade, som påvist af DTU-fysikeren Henrik Svensmark. Hvis sol, kosmisk stråling og skydækket spiller en afgørende klimatisk rolle, kan CO2 udledningen jo ikke gøre det samme. Til trods for, at de videnskabelige beviser om solens afgørende indflydelse hober sig op, er solen dømt ude af IPCC, som nu udelukkende prædiker CO2 -evangeliet, der sluges råt af politikere, medier, erhvervsliv og af klodens letpåvirkelige ungdom: ” There is no Planet B!”

For nyligt er der publiceret tre videnskabelige studier, der uafhængigt af hinanden påviser, at temperaturstigningen mellem 2001 og 2019 skyldes øget absorption af solstrålingen og ikke udledning af klimagasser. Det drejer sig om (Loeb et al, 2021), (Dübal og Vahrenholt,2021) og om (Ollila, 2021). Stadig flere af de tunge drenge inden for klimaforskningen vælger at hoppe af IPCC’s gøglervogn. Senest udtaler professor Richard Lindzen (MIT), at klimaet er et regionalt og ikke et globalt fænomen og, at ”når temperaturen stiger ét sted, falder den et andet”. Han mener, at klima- alarmen bygger på manipulerede statistikker, og at myten om, at 97 procent af forskere er enige om, at CO2 er skurken, er ren svindel."

Bemærkning:
På New Zealand, Sydøen, markeres hvor meget gletcherne fylder om vinteren. Ingen tvivl om, at mens det bliver lunere på den Nordlige halvkugle, så bliver det tilsvarende koldere på den Sydlige.
Vis mere

André Rossmann: Der er ingen klimakrised. 22/10-2021
https://24nyt.dk/der-er-ingen-klimakrise/
21. oktober 2021 André Rossmann Leder

"Lad os sige som det er: Der er ingen klimakrise. En rigtig krise kræver nemlig omgående og effektiv handling for at forhindre, at den bliver til noget, der er værre. Hvis der var en klimakrise, ville alle ansvarlige regeringer verden over prompte have truffet alle de nødvendige forholdsregler, der skal til for at løse krisen.

Nej, debatten om klimakrisen og den grønne omstilling handler udelukkende om skåltaler, bombastiske erklæringer, storladne visioner, højstemt retorik og uforpligtende korrekte holdninger. I det globale politiske narrespil opstiller politikerne alle mulige mål og ignorerer de tekniske og økonomiske realiteter. Klimadebatten er derfor fyldt med flyvske tanker og luftige ideer, der hverken tager højde for finansiering eller politisk realisme.

Danmark er et kapitel for sig. I Danmark er formålet med politikernes ambitiøse klimamål nemlig ikke at redde klimaet, idet alle er enige om, at den danske reduktionseffekt på klimaet er uden betydning. Nej, det egentlige formål med 70-procentmålsætningen er at blive et foregangs- og inspirationsland på klimaområdet. I den oppustede danske selvforståelse er danskerne nemlig Guds udvalgte grønne folk. Danskerne lever i deres helt egen boble, hvor man tror, at det, Danmark gør og siger, har stor global betydning. Selv om det danske CO2-udslip kun udgør en promille af det globale CO2-udslip, mener man i Danmark, at ved at agere som et foregangsland, som alle lytter til andægtigt og med beundring, vil den danske klimapolitik sprede sig over hele verden.

De ca. 120.00 nye private arbejdspladser, som DI vil bruge den grønne omstilling til at skabe, er subsidierede arbejdspladser. I den forbindelse peger de økonomiske vismænd på, at hvis man politisk vælger at flytte samfundets investeringsressourcer over i de såkaldte ”grønne” brancher, medfører det, at der andre steder i landets økonomi gennemføres færre investeringer, som også kunne have skabt arbejdspladser – vel at mærke mere produktive arbejdspladser uden statsstøtte.

Eftersom man fra politisk hold har besluttet, at Danmark skal gennemføre grøn omstilling, er det kun logisk, at DI’s medlemmer i den grønne branche ønsker at gafle en del af de offentlige milliarder, der er afsat til formålet. Det er dog ikke en uvant situation for DI. Dansk erhvervsliv har jo i forvejen snablen langt nede i de offentlige kasser. Den statslige erhvervsfremme udgør ca. 42 mia. kr. om året. Herunder subsidier bevilget via finansloven, støtte via skattesystemet, energistøtte samt støtte via regioner og kommuner.

Og nu, hvor klimaet er blevet mainstream, er der udsigt til ekstra 16 mia. kr., som kan gafles fra almindelige danskere og omfordeles til aktionærer og direktører i de ”grønne” virksomheder. Den mulighed anerkendes og omfavnes med glæde i DI.

På det globale plan forholder det sig således, at selv om Europa er i færd med at bevæge sig væk fra kulkraft, voksede verdens samlede kulforbrug alligevel med 1,4 pct. sidste år i takt med en generelt stigende appetit på energi. Ca. 75 pct. af verdens CO2-udledninger kommer fra fattige lande med vigtige udviklingsprioriteter såsom at undgå fattigdom, sult og sygdom. Det er derfor mest i EU og USA, at forbruget af kul ventes at falde frem mod 2023. I Sydøstasien og Indien ventes forbruget at stige. Kina bruger i dag over halvdelen af verdens kul, og Indien bruger mere kul end Europa og Rusland tilsammen. Derfor er det langt fra nok til at løse klimaproblemerne, at Europa vælger kullet fra.

På baggrund af ovenstående kan det ikke undre, at verdens største CO2-udledere ikke har deltagelsen i FN’s klimatopmøde COP26 i Glasgow som topprioritet. Det er endnu uvist, om Kinas præsident, Xi Jinping, og Indiens premierminister, Narendra Modi, deltager i klimatopmødet, og man kan heller ikke forvente at se Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro. Senest har den russiske præsident, Vladimir Putin, meddelt, at han ikke kommer til topmødet.

Hvorom alting er: Trods utallige klimakonferencer og topmøder kommer verdens forsyning af energi fortsat overvejende fra fossile kilder og CO2-udledningen slår rekorder. Andelen af verdens energiforsyning, der kommer fra fossile kilder, har ligget stabilt igennem de sidste 20 år. I 2000 var den 80 pct., i 2006 81 pct. og i 2017 81 pct.

André Rossmann"

Bemærkning:
Vi er opdraget til altid at være bange for noget, så danskerne på en løgn gladeligt æder flere skatter og afgifter til trods for, at vi har verdens højeste skattetryk.
Vis mere

Opmuntrende nyhederd. 18/10-2021
https://newspeek.info/opmuntrende-retssager/
NewSpeek d. 18. oktober 2021
Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.

"Der er langt imellem de gode nyheder i denne tid, hvor corona-/vaccine-vanviddet synes at have det fuldstændige tag i verdens befolkninger. Fortvivl dog ej! For der er rent faktisk også gode nyheder; de dækkes bare ikke af mainstream-fake-news-medierne."

"”Krigen bliver ført af de herskende grupper mod deres egne”
Hvis disse retssager faktisk demonstrerer, at SARS-CoV-2 ikke eksisterer som et isoleret virus, er det nærliggende at konsultere bogen ‘1984’, hvori det beskrives, hvordan krig effektivt kan bruges til at fastholde et diktatur:

‘It does not matter if the war is not real’ – ‘Det spiller ingen rolle, om krigen ikke er virkelig’. Og et par citater mere fra bogen: ‘… eller om den kan vindes‘. Og: ‘Det er ikke meningen, at den skal vindes, den skal netop fortsætte i det uendelige’.

Hvis det, der udspiller sig i hele verden, kører efter ‘1984’-manuskriptet, er det ikke en virkelig krig mod en virkelig fjende, altså imod SARS-CoV-2. Den virkelige krig føres af den regerende gruppe imod dens egne undersåtter – netop som der også står i ‘1984’:
The war is waged by the ruling group against its own subjects."
Vis mere

SUNDHEDSSTYRELSEN KAN ELLER VIL IKKE SVARE PÅ MINE SPØRGSMÅL d. 13/10-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/10/13/sundhedsstyrelsen-kan-elle..

ONSDAG, 13 OKTOBER 2021, 8:59 PER BRÆNDGAARD

Jeg har i dag modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen om mine spørgsmål til Søren Brostrøm om dokumentation for covid-19 og vaccination.
Her er, hvad Sundhedsstyrelsen har skrevet til mig i dag:

Kære Per Brændegaard.

Tak for dit åbne brev til Søren Brostrøm, som han desværre ikke har mulighed for selv at svare på grundet travlhed.

Sundhedsstyrelsen holder sig løbende opdateret til den tilgængelige viden fra bl.a. offentliggjorte videnskabelige artikler og international viden fra internationale organisationer som WHO. Vi drøfter også denne viden løbende med eksperter inden for de relevante fagområder.

Det er desværre ikke muligt for mig at give dig en fuldstændig redegørelse for hvad dokumentationen er for dine tre spørgsmål, hvilket skyldes ressourcemæssigt hensyn. Jeg kan dog understrege, at vi altid forholder os til den tilgængelige viden og udarbejder vores anbefalinger ud fra det.

Derimod vil jeg henvise til vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse om baggrunden for vores anbefalinger af vaccinerne her samt om vaccination af 12-15-årige her.

Jeg håber, at mit svar er tilstrækkeligt og kan være til hjælp.

Med ønsket om en god dag!

Sundhedsstyrelsen

Dette er et pragteksemplar på et sundhedsfagligt ikke-svar!
Man forledes jo til at konkludere, at der ikke er den dokumentation, som jeg har efterspurgt.

Mine spørgsmål var:
1. Hvad er dokumentationen for den sygdomsforebyggende virkning af covid-19-vaccinerne og den sundhedsøkonomiske balance?
2. Hvad er dokumentationen for, at covid-19-vaccinerne nedsætter morbiditet og mortalitet blandt 12-15-årige?
3. Hvad er dokumentationen for, at det er vigtigt at blive vaccineret, selvom man har været smittet?

Bemærkning:
Sådan som jeg er informeret, så skal enhver injektion ske på et informeret grundlag. Der skal facts og sandheder på bordet for aktivt at kunne vælge en 'vaccine'til ELLER FRA ud fra den viden, der rent faktisk findes.
Man kan ikke træffe et informeret valg om noget, men ikke er informeret om.
Man er nødt til at kende både fordele og ulemper og selvfølgelig skal vaccinen være godkendt. Ingen af delene finder sted med massevaccinationerne mod en sølle virus, der muterer mindst én gang i døgnet. Derfor burde der være et retsgrundlag for at gøre magthaverne ansvarlige for enhver skade, der påføres befolkningen.
En skandale, som verden ikke tidligere har været udsat for.

Samme problematik fandt sted for cirka 10 år siden, da Sundhedsstyrelsen sammen med Kræftens Bekæmpelse igangsatte en ny landsdækkende offensiv for at påvirke unge piger til at lade sig vaccinere mod livmoderhalskræft med Gardasil fra firmaet Merck, og som kostede mange unge piger livet, deres førlighed eller livsvarige hjerneskader. Medierne interesserede sig dengang som nu IKKE for sandhederne om manglende eller ingen effektivitet eller de mange skadevirkninger!
Vis mere

Fra snak til handling – med atomkraft!d. 29/9-2021
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com
september 29, 2021

https://denkorteavis.dk/2021/fra-snak-til-handling-med-atomkraf..
(klik på linket og se billedet fra konferencen)

"I 2012 deltog jeg i en thorium-energi konference i Shanghai: Turning Talk into Action. Det var kort tid efter jordskælvet ved Fukushima, hvor den efterfølgende tsunami dræbte 19.000 mennesker. Det var ikke atomkraftværket, der dræbte, men ulykken fik Angela Merkel i Tyskland til at bebude lukning af de tyske atomkraftværker fra 2022. Angela Merkels eftermæle vil være, at hun svigtede klimaet globalt og lokalt ved at erstatte ren atomkraft med forurenende brunkul, russisk gas og VE."

***

"Forskerne fra thorium-konferencen ønsker at redde jorden fra en truende klimakatastrofe, og det haster. I de arktiske egne har temperaturstigningen været så høj, at permafrosten smelter og danner jordfaldshuller på mange kilometer i diameter. Både i det nordlige Canada og i Sibirien
synker husene, fx er den gamle storby Jakutsk grundlagt i 1632 og med en befolkning på ca. 312.000 mennesker i fare. Byen har et underjordisk mammut-museum, The Melnikov Permafrost Institute med bl.a. en frossen mammut kalv. Beboerne i Jakutsk bor som på en isflage, der er ved smelte! Når permafrosten smelter, udløses milliarder af tons metan – en drivhusgas værre end CO2, hvilket for alvor kan sætte gang i den globale opvarmning. Det er langt værre end de danske køers bøvsen.
 
Atomkraft er vejen frem, og det har man fattet i Australien, hvor man dropper en ordre i Frankrig på levering af dieseldrevne ubåde til 90 mia. dollars og i stedet køber atomdrevne ubåde fra USA. Det er en naturlig udvikling for at stoppe udledning af drivhusgasser. Det kan kun undre, at Frankrig ikke er med på dette område i betragtning af, at det meste af landets energi kommer fra atomkraft.
Atomkraft kan levere ren, stabil og billig energi! Det kan diesel og vedvarende energi ikke."
Vis mere

DU HAR SOM COVID-VACCINERET FORMENTLIG KRAV PÅ ERSTATNINGd. 24/9-2021
ONSDAG, 22 SEPTEMBER 2021, 9:25 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2021/09/22/du-har-som-covid-vaccinere..

Siden 2. Verdenskrig har det været strafbart for læger m.v. at presse eller lokke mennesker til at indtage eksperimentel medicin uden informeret samtykke.

De såkaldte vacciner mod covid-19 er eksperimentel medicin, og så vidt jeg er orienteret, så har ingen borgere i Danmark givet informeret samtykke, før de er blevet stukket. De er tværtimod blevet lokket og presset til at deltage i eksperimentet, mens de vigtige informationer om risici er blevet undgået og tilbageholdt. Der er således tale om det modsatte af informeret samtykke, hvor man via propaganda og manipulation er blevet hensat i en tilstand, hvor man ikke har været i stand til at modsætte sig stikket.

Informeret samtykke om covid-19-vaccinerne bør efter min mening som minimum omfatte følgende informationer:

Der er tale om en betinget godkendt vaccine. Den endelige godkendelse afhænger af resultaterne af det eksperiment, som du deltager i, hvis du tillader stikket.
De langsigtede virkninger og bivirkninger af vaccinerne er på nuværende tidspunkt helt ukendte.
De langsigtede fase 3-forsøg er sprunget over på grund af kollektiv frygt og panik, og du kommer her i bedste fald til at deltage i et fase 4-forsøg, hvorved det i sidste ende bliver umuligt at konkludere noget med videnskabelig sikkerhed om virkninger og bivirkninger af vaccinerne, selvom du ofrer dig for sagen.
Der er eksempler på mennesker, der har fået meget alvorlige bivirkninger som følge af vaccination, bl.a. hjertebetændelse og blodpropper, hvor lægerne har vurderet, at vaccinerne har været medvirkende årsag.
Selvom du er blevet vaccineret mod covid-19, så kan du stadigvæk blive ramt af covid-19, ligesom du kan blive smittet, og du kan smitte andre med coronavirus.
Der findes effektiv behandling mod covid-19, der sådan set gør vaccination overflødig.
Covid-19 er kun farligt for en ganske lille del af befolkningen, måske ca. 2 %.
Vaccination hjælper ikke på den vitamin- eller mineralmangel eller overvægt, der formentlig er den fundamentale årsag til mange tilfælde af svær covid-19.
Vaccination kan ikke træde i stedet for en sund og varieret kost og livsstil, herunder de rette kosttilskud.
Hvis du tager skade af vaccinationen, så er det meget vanskeligt at få erstatning.
De to stik, som vi siger er fuldt vaccineret nu, er næppe fuldt vaccineret fra allerede om kort tid. Du bliver reelt en slags vaccinejunkie, hvor du er afhængig af regelmæssige stik for at bevare adgangen til det totalitære samfund og for at dit vaccineødelagte immunforsvar kan fungere nogenlunde.
Naturlig immunitet er et langt bedre, sundere og mere naturligt alternativ til vaccination for enhver, der tør blive syg for at bevare sin sundhed og frihed.
Du får ingen betaling for at deltage i det medicinske eksperiment, selvom du sætter dit liv og helbred på spil for en unødvendig sag.
Vil du stadigvæk have stikket?
Hvis du er blevet vaccineret uden forinden at have modtaget ovenstående informationer, så vil jeg anbefale dig at anmelde den vaccinerende læge og søge erstatning for manglende informeret samtykke. Det er ikke nok, at du har givet samtykke til selve stikket. Samtykket skal være INFORMERET! Din anmeldelse er også nødvendig for, at de ansvarlige læger kan blive efterforsket, retsforfulgt og straffet.

Bemærkning:
Med PÅSKUD om noget FARLIGT for vores SUNDHED, er vi gjort bange for noget der i virkeligheden er harmløst for sunde mennesker. Dermed var vejen banet for indførelse af en totalitær stat baseret på indsprøjtninger med ukendte og eksperimenterende væsker med mange bivirkninger bare for at vi igen skal kunne føle os trygge.
Musehistorie:
Mus nr. 1:
"Skal du ha' den nye vaccine?"
Mus nr. 2:
"Er du sindsyg?
De er ikke færdige med at teste den på mennesker."
Vis mere

Marianne Thornberg: "VACCINER"d. 23/9-2021
Facebook opslag 20/09-2021

"Ud af alle de vacciner, jeg har taget i mit liv: Stivkrampe, røde hunde, mæslinger, fåresyge, polio hep, TB;
Aldrig før har jeg set så meget opstand og forvirring pga en vaccine, som samtidig beordrer mig til, at jeg skal bære maske og socialt distancere mig fra andre mennesker, selv når jeg er fuldstændig vaccineret.
Tilsyneladende kan jeg stadig smitte eller sprede virussen, selv når jeg er fuldstændig færdig vaccineret.
Aldrig før er jeg blevet krævet at skulle have dobbelt skud, eller boostere for at være vaccineret, og aldrig tidligere har jeg set propaganda af virksomheder, for at få folk til at tage vaccinen, feks ved at vinde en bil, kontanter eller andre præmier.
Jeg behøvede aldrig at bekymre mig om hjerteproblemer og eller blodpropper og DØD som en bivirkning når jeg fik en vaccination.
Jeg blev aldrig dømt, hvis jeg ikke tog den.
Jeg blev aldrig diskrimineret for rejser eller andre sociale arrengementer/begivenheder hvis jeg ikke var vaccineret.
Aldrig har jeg skulle ha PAS med påvist test eller vaccination for at ku komme på restaurant eller i forlystelspark.
De vacciner, jeg har angivet ovenfor, har aldrig fortalt mig, at jeg var en dårlig person for ikke at tage dem, eller for at være skeptisk ifht dem, for den sags skyld.
Jeg har aldrig set en vaccine, der truede forholdet mellem et familiemedlemmer eller en nære venner tidligere.
Jeg har aldrig tidligere set vacciner brugt politisk, til at lave regler og magtanvendelser og censur mod folk der var skeptiske, ja ligefrem smide folk i fængsel for at råbe op om deres mening.
Jeg har aldrig set en vaccine true en persons levebrød, job, skole osv.
Jeg har aldrig set en vaccine, der tillader en tolvåriges samtykke ifht at erstatte hans/hendes forældres samtykke.
Så efter alt hvad jeg har sagt, kan nogen fortælle mig, hvorfor jeg bliver kaldt konspirationsteoretiker, sølvpapirshat, uuddannet, ubegavet, virusspreder osv, fordi jeg ikke er villig til at tage denne vaccine. INDTIL de kliniske Fase 3 forsøg er overstået, og dermed mindst to år fra nu.
Endelig, efter alle de vacciner (skud), jeg nævnte ovenfor, har jeg aldrig set en vaccine som denne, der diskriminerer, deler og dømmer folk i vores samfund tidligere
Så mange oplysninger censureres, slettes og fjernes fra internettet og sociale medier.
Så mange læger, forskere, er censureret og forbydes at udtale sig eller stille legitime spørgsmål, når det, der kræves eller anbefales, ikke giver mening.
Folk tager denne vaccine med DØD som en bivirkning for at købe deres frihed tilbage (hvilket var din menneskeret til at begynde med. Du mistede den aldrig)
IKKE for at forhindre eller beskytte dig mod en virus. Men fordi vaccinen ikke virker. Folk, der er dobbelt vaccineret og boostet, får stadig virus og dør stadig af den, præcis lige som os ikke vaccinerede.
Helt seriøst. Kan du læse det igen?
Dette er helt sikkert en kraftfuld vaccine. DEN gør alle disse ting, som jeg har nævnt…
Den gør bare ikke, hvad alle de andre vacciner, som jeg har nævnt tidligere, var designet til at gøre mod de virus eller sygdomme de var lavet imod. Den er påstået lavet til at bekæmpe COVID, en virus med en naturlig overlevelses procent på 99,999% takket være vores mirakuløse immunsystem.
Hvis du som almindeligt begavet og bevidst menneske, ikke er for almindelig menneskeret ifht valgfrihed, og den fri ytring uden censur, så vil jeg påstå du er medårsag til at den her verden vi lever i er på vej i helt forkert retning.
Jeg vil samtidig påstå du er medårsag til at skabe et fuldstændigt ragnarok splittet samfund, hvor der vil være mennesker med 2. Rangs status, og hvor du samtidig stjæler dine børns og dine egne fremtidige frie valg til at ytre sig og vælge selv."
Fra FB ven i USA via Jon Knudsen, Oversat fra engelsk 😊
Vis mere

Klaus Ewald: Klumme: Den politiske dagsorden anno 2021d. 19/9-2021
https://24nyt.dk/klumme-den-politiske-dagsorden-anno-2021/

Klaus Ewald: Debattør og advokat med egen praksis siden 2002 i gågaden i Odense. Han er færdiguddannet jurist fra Københavns universitet i 1987 og beskæftiger sig primært med strafferet. Klaus Ewald bistår DF på Christiansborg rent juridisk og i forhold til retssager, affattelse af beslutningsforslag, oplæg til Retsudvalget mv.

"Man fristes til at sige, at hvis man ikke følger med i nyhedsformidlingen, bliver man ikke orienteret, og gør man det, bliver man desorienteret. Aldrig som i ALDRIG har det været vigtigere end netop i vores tid at forholde sig kritisk til, hvad præcist nyheder og reportager indeholder. Aldrig som i ALDRIG har det været mere vigtigt at forholde sig kritisk til de politiske dagsordener, politikerne sætter.

Vi kan tage udgangspunkt i COVID-19 nyhedsformidlingen og den ignorance, der har udspillet sig mellem hvad videnskab og faglig ekspertise engang repræsenterede, og så det politiske spin, som venstrefløjens dagsorden omkring magtfordrejning og magtregulering har medført. Verdens befolkning har under ét købt løgnen om, at COVID-19 skulle udgøre en pandemi værre end sars og andre virussygdomme. Verdens befolkning er under ét ikke blevet stillet over for politikere, der har været i stand til at stille Kina til ansvar for at benytte verdensøkonomien og verdens befolkning som laboratorierotter. Trump begyndte, men blev dygtigt afsporet af de venstre-radikale medier og en irregulær valgsejr fra Demokraternes side.

Til gengæld har de førende i sin grundsubstans marxistisk-orienterede politikere dygtigt forstået at indskrænke både frihedsrettigheder og tidligere tiders almindeligt accepterede rettigheder i kølvandet på COVID-19. Fra at tilkendegive, at vaccination var en privat sag, er vaccination nu blevet obligatorisk for store dele af erhvervsgrupper ud over frontløberne inden for pleje- og omsorgssektoren.

En løgnagtig præsident, Joe Biden, slipper igennem den journalistiske skærsild trods tilkendegivelser i hver sin ende af skalaen inden for få måneder, fordi journalister fra CNN, CBS, NBC og øvrige førende tv-medier sympatiserer med løgnen fra det venstreradikale miljø, Biden repræsenterer.

Kritik af bivirkninger og faremomenter ved eksperimentelle vacciner er ikke eksisterende. Hvis og når verden om føje år står over for et sundhedsmæssigt kollaps, har pressen under ét sovet i timen og ord vil ikke vil kunne dække det monumentale svigt fra kritisk journalistik."

OSV....
Vis mere

Talen af Malue Montclaired. 13/9-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/09/13/9-11-tale-af-malou-montcla..


Talen af Malue Montclaire
"Velkommen til demonstration – Fælles Front mod Løgnen – arrangeret af Pernille Grumme, Veteranerne og Frihedsbevægelsens Fællesråd. Jeg hedder Malue Montclairre, og jeg repræsenterer Frihedsbevægelsens Fællesråd.

Der er mange løgne, som vi skal have afsløret. Den seneste er løgnen om corona. Den første af de helt store i nyere tid, er løgnen om 9/11!

Den 11. september for 20 år siden blev verden ramt af en begivenhed, der på afgørende vis ændrede forholdet mellem borger og stat, især i den vestlige verden. De to flys kollision med tvillingetårnene og de 3 tårnes efterfølgende kollaps blev indledningen til løgnens århundrede, startskuddet til masseovervågningen, til privatlivets endeligt og til den langsomme og systematiske afskaffelse af de almindelige forfatningssikrede frihedsrettigheder.

Umiddelbart efter tårnenes kollaps, fulgte der et krav om en omfattende terror-lovgivning, som i løbet af ganske få måneder blev gennemført over hele den vestlige verden. I Danmark blev Terrorpakke 1 fremlagt allerede 3 måneder efter, nemlig i december 2001. Terrorpakke 1 indeholdte over 280 bestemmelser med en lang række meget komplekse ændringer – ændringer som er i strid med nogle af vores helt fundamentale retssikkerhedsprincipper – blandt andet ophævelsen af brevhemmeligheden, som gør det muligt for statsapparatet at læse vores korrespondancer imellem hinanden uden en forudgående dommerkendelse.

Det er også muligt at fører hemmelige retssager, hvor den sagsøgte ikke får bevismaterialet fremlagt, hvor den sagsøgte heller ikke selv kan få lov til at vælge sin egen advokat, og hvor en potentiel dom heller ikke bliver offentliggjort.

Som sagt over 280 bestemmelser med en lang række meget komplekse ændringer, og det er udenfor al tvivl, at indholdet af Terrorpakke 1 var totalt koordineret og dikteret til hele den vestlige verden – man kan endda læse oversættelsesfejlene som er begået i udenrigsministeriet som var modtageren af den dikterede lovgivning. Det var tydeligt for enhver at det var lovgivningsarbejde som havde været under forberedelse længe inden 9/11 !

Som ved andre store lovgivningsændringer indkaldte man også dengang høringssvar fra forskellige udvalgte partere, blandt andet Advokatrådet.
Advokatrådet indsendte et høringssvar på Terrorpakke 1, hvor de lige netop beskrev, hvordan flere punkter var i strid med fundamentale retssikkerhedsprincipper. Blandt andet nævner Advokatrådet nogle bestemte paragraffer i straffeloven som man med terrorpakke 1 ville ændre på den måde, så de kunne bruges med det formål at skræmme befolkningen, idet staten nu fik mulighed for at give livsvarig fængsel – og jeg citerer ”for handlinger som man fra dansk side hidtil har bedømt som udtryk for en persons legitime udøvelse af modstand mod et diktatorisk og undertrykkende styre.”

Trods nogle skarpe høringssvar blev intet komma ændret nogle steder i Terrorpakke 1. Man valgte simpelt hen fra statens side, at tromle lovgivningen igennem som den var blevet fremlagt i december, og Terrorpakke 1 blev vedtaget ½ år senere. Hvordan kan man fra statens side gennemfører så omfattende ændringer i dansk ret uden folkeafstemning? Der er INTET demokrati når vi som danske borgere ikke får mulighed for at afgive vores stemmer på lovgivningsændringer af denne karakter. Gennemførelsen af Terrorpakke 1 var starten på enden på det demokrati som hele det danske retssystem bygger på!

Mindre end 5 år senere, nemlig i maj 2006, fremsatte den daværende justitsminister Lene Espersen, Terrorpakke 2. Den var om muligt endnu mere absurd og frihedskrænkende end den første, og igen uden nogen forudgående debat med danske borgere.

Mordet på Demokratiet er en bog skrevet af Carl Henrik Rørbeck og jeg vil gerne have lov til at citerer fra bogen:

”Langsomt og sikkert har de skiftende politiske magthavere afskaffet og undergravet de bestemmelser, der har sikret os vores rettigheder som borgere og frie mennesker. Et menneskesyn har bredt sig, hvor kun de, der tjener elitens agenda anses for værdige samfundsborgere – syge, ufaglærte, gamle og arbejdsløse betragtes nærmest som affald. Solidariteten, medfølelsen, respekten for andre mennesker og anderledes tænkende, selve civilisationens sammenhængskraft, er forsvundet og skyllet bort, og den stærkestes ret synes at være det nye ideal.

Og hvem er de stærkeste? Det har aldrig været mere tydeligt. Det er bankerne og medicinalindustrien, som nu helt ensidigt og uden mindste modstand i det politiske system dikterer vores levevilkår og tilsyneladende nu også vil overtage selve retten til vores kroppe.
Samtidig med afskaffelsen af frihedsrettighederne har der fundet historisk enorme formueforskydninger sted. Under den såkaldte finanskrise i 2008 mistede Vestens middelkasse 40% af sin fornue, som i stedet dukkede op på de alerrigeste menneskers og koncerners regnskaber.”

Og nu står vi så her, i september 2021, 1 ½ år inde i det seneste problem som eliten har skabt, corona-krisen. Skabt for at fylde os med frygt så vi uden synderlig rationel eller fornuftig tankevirksomhed er bevidste over den reaktion vi kommer med, så magten kan fremkomme med den sidste af de 3 velkendte elementer i krigsteknikken, nemlig løsningen. En løsning i form af injektion af samtlige danske borgere med en eksperimentel væske som kaldes for vaccine – nu nedtonet i sproget til ”et lille stik” så alvoren bliver negligeret. En injektion som vi indirekte bliver lokket til at tage med påskud om at væsken er godkendt, tvunget til at tage for at kunne beholde vores arbejde, vores ret til at færdes i vores samfund og vores børns grundlovssikrede ret til at modtaget undervisning. En løsning i form af isolation, frygt for en dødsensfarlig virus med en række varianter med ukendte faremomenter som får almindeligt sunde og raske mennesker til at tillade at der bliver begået overgreb på dem selv, deres børn og deres gamle med tvangstestning og afspritning og afstand – ingen kys og kram – ingen menneskelig kontakt, ingen almindelig samling af vores medmennesker, men derimod udskamning, udelukkelse og en stadig kraftigere afmontering af det menneskeliv som vi er født med retten til at leve.

Og denne gang er det gået endnu hurtigere end for 20 år siden. Vi forarmes, og vi fratages vores personlige rettigheder. Senest er det retten til at sige vores mening og dele informationer som vi har mistet. Algoritmer på internettet har med mediernes velvillige medvirken, sørget for at løgne spredes hurtigere end sandheder. Vi har i Frihedsbevægelsens Fællesråd ustandseligt påpeget det retsstridige i censuren på de sociale medier. Carl Henrik Rørbeck, hvis bog jeg citerede fra, er bestyrelsesmedlem i Frihedsbevægelsens Fællesråd – Carl Henrik er også en del af vores juridiske Team og vi har netop anlagt den første af flere sager – Vi har sagsøgt Staten, Facebook og Tjekdet.dk for censur!

Hele den kolossale videnskabelige dissens undertrykkes. Og uden ytringsfrihed kan demokratiet under ingen omstændigheder eksistere. Vi har gang på gang under den igangværende krise konstateret, at vores regering og vores myndigheder lyver fuldstændig skamløst for os. Nu vil man også fratage os muligheden for at afsløre løgnene og modsige regeringen ved at censurere os.

Dette har en tidligere statsminister indvarslet: Helle Thorning, som nu er ansat hos Facebook i Danmark, mener ikke, at ytringsfriheden har samme vægt som andre menneskerettigheder og hun har for nyligt udtalt at den ”gælder ikke ubetinget, men skal ses i relation til andre friheder”.

Vi siger: Ytringsfriheden er den første og mest nødvendige af alle rettigheder! Og den, der taler sandhed, og den der vil det gode, har aldrig behov for at censurere andre!

Der har altid knyttet sig et ansvar til ytringsfriheden. Man må ikke beskylde andre for noget, de ikke har gjort, man må ikke true nogen og man må ikke diskriminere nogen på grund af race, tro eller seksuel orientering. Men det er ikke det, det nuværende stormløb på ytringsfriheden handler om. Det handler ganske enkelt om retten til dissens, om retten til at mene noget andet end vores magthavere.
Tusindvis af læger og forskere, der mener noget andet end regeringen, er dagligt udsat for censur og trusler mod deres job og rettigheder. Ubestridelige kendsgerninger – officielle statistiker, anerkendt forskning, ubekvemme officielle dokumenter med mere, bliver bortcensureret fra diverse platforme og dem der poster dem bliver straffet med karantæne, det såkaldte Facebook fængsel – eller de får deres konti slettet. Og medierne er tavse!
Der kan ikke herske den ringeste tvivl om, at dette er ulovligt, at det strider mod de mest basale principper for vores demokrati. Lige nu er dette spørgsmål det allervigtigste, for ytringsfriheden er forudsætningen for, at vi kan afsløre løgnene og videregive vigtige informationer til vores medmennesker.

Et opråb til Danmarks Politi og Forsvar, husk følgende:
Det var Nürnberg domstolens vigtigste fund, at enhver embedsmand – civil som militær –bærer et personligt ansvar for krænkelser af international ret og forbrydelser mod menneskeheden, hvad enten disse foregår under en krig eller i fredstid, og SELV OM sådanne krænkelser er beordret af vedkommendes foresatte og er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning. Politiets og de militære ledere må derfor forvente, at de vil blive draget til ansvar for krænkelser af borgernes umistelige rettigheder, herunder drab, frihedsberøvelse af uskyldige, vold og formuetab.

Hver enkelt soldat og politimand må derfor spørge sig selv, om det kan være i overensstemmelse med hans eller hendes samvittighed, ære og pligt at medvirke til den voldelige undertrykkelse af krænkede borgeres berettigede protester.

Sandheden om 9/11 er en af de sandheder, der konsekvent bliver undertrykt, selvom der i den videnskabelige verden hersker noget nær 100% enighed om, at den officielle historie er løgn. Lad os slå et slag for ytringsfriheden, for sandheden er det eneste værn vi har mod den mur af mørke, der rejser sig foran os – her på dette sted.

Vi har pligt til at prioritere sandhed over løgn, tolerance over forbud, empati over ligegyldighed, næstekærlighed over regler, moral, etik og sund fornuft over de indoktrinerende og propagandistiske tiltag, som eliten foretager sig for at omlægge vores opfattelse af vores medfødte frihedsrettigheder! Vi har pligt, og vi har ansvar. Alle sammen. Og gør vi hvad der skal til, så kan vi bruge hele denne vanvittige tid i menneskets historie, på at indføre et egentligt demokrati. Eliten har brug for os. Vi har ikke brug for eliten! Vi kan selv bygge et nyt samfund og skabe en verden uden løgn og uden foragt for menneskeliv. Og vi er den sidste generation til at gøre det!

Sammen er vi stærkest.

Tak for ordet! "
Vis mere

HAR VI NU VUNDET CORONAKRIGEN? NEJ!d. 3/9-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/08/29/har-vi-nu-vundet-coronakri..
Søndag d. 29. august 2021

Regeringen vil ikke forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom i Danmark. Det meddelte Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse i forgårs. Betyder det så, at vi har vundet coronakrigen?

Ministeriet skriver bl.a.:
“Kategorisering som en samfundskritisk sygdom er det, der har gjort det muligt at indføre en række af de særregler, vi har haft i håndteringen af covid-19, som for eksempel forsamlingsforbud, krav om coronapas og krav om mundbind.”

Ændringen sker den 10. september.
På en måde kan vi være glade og opfatte det som en sejr. På en anden måde skal vi være på vagt, da det også kan være en strategisk tilbagetrækning for at dække over den nye front: vaccinefronten. Samtidig med annonceringen af tilbagetrækningen har Fjenden øget de usmagelige forsøg på at lokke børn og unge til at tage stikket. Det sker bl.a. rundt omkring på landets gymnasier, hvor bl.a. Søren Brostrøm møder personligt op og sprøjter de udokumenterede væsker ind i skuldrene på børn.

Propagandamaskinen har også forsøgt at begrunde afkategoriseringen af covid-19 med den store udbredelse af vacciner i Danmark. Reelt er dødeligheden især blandt vores ældre medborgere først begyndt at stige nu, efter de mystiske mRNA-indsprøjtningsvæsker er begyndt at cirkulere i kroppene på alt for mange danskere.

Kan det tænkes, at regeringen fjerner coronarestriktionerne nu, så de senere kan tilskrive den aktuelt stigende dødelighed til fraværet af restriktioner og ikke bivirkninger ved sprøjterne, og så de får et nyt falsk grundlag for endnu en økonomi-smadrende lockdown og/eller endnu mere hardcore tvangsvaccination? Erfaringerne indtil nu videre viser, at vi desværre er nødt til at være forberedte på hvad som helst fra den korrupte eller fejlvejledte kant.

Men altså fronten lige nu er landets gymnasier, der tilsyneladende udelukkende serverer den ensidige propaganda til deres elever, selvom de burde opdrage og uddanne dem i vigtigheden af også at høre modpartens synspunkt til spørgsmålet om ja eller nej til covid-19-vaccine. Men illusionen om at der ikke er nogen eksperter, der er rigtigt uenige, bliver vedligeholdt af den overdrevet regeringstro propagandapresse og de pligtopfyldende gymnasierektorer, der ligesom alle andre i det offentlige frygter at blive beskåret, så man gør bare, hvad regeringen siger, at man skal gøre.

Vi skal også huske på, at alt dette cirkus kan kun foregå, fordi der er en udbredt, indlært opfattelse af, at covid-19 er en meget farlig sygdom, der skyldes det nye coronavirus, der smitter helt vildt let, og som kroppen selv med den bedste ernæring er magtesløs overfor. Når denne opfattelse er udbredt, så opstår der massiv frygt, der hæmmer den rationelle, logiske tænkning. Det er naturligt, at den opfattelse og frygt opstår i befolkningen, når pressen ikke giver dem mulighed for at høre andre opfattelser, argumenter og beviser. Det fører os frem til det næste store problem, som er den voldsomme censur af faglig kritik af den herskende fortælling om covid-19. Dette er et problem for alle tilhængere af demokrati, uanset hvad man måtte mene om Mette Frederiksens coronapolitik. Pressen ignorerer fuldstændigt de fagfolk, der har fundamentalt anderledes opfattelser af covid-19, og hvordan forebyggelsen bør gribes an. Det er censur fuldt på niveau med Kina, der reelt nu har fjernet ytringsfrihed og oplyst demokrati i Danmark om covid-19.

Den store samfundskritiske sygdom i Danmark er, at det ikke længere er muligt at trænge igennem til befolkningen via pressen med samfundskritik. Det er en sygdom i selve samfundssystemet og de økonomiske magtstrukturer, herunder at pressen reelt er finansieret af regeringen til at føre propaganda for dem og herunder afstå fra den mest relevante og fundamentale kritik. Når det sker i et samfund, hvor befolkningen forventer, at hvis der var noget om snakken, så ville pressen jo skrive om det – så bliver befolkningen fastholdt i en dyb illusion om faglig enighed om de sundhedsfaglige spørgsmål om corona.

Pressen har simpelthen valgt side; de har valgt velfinansieret propaganda fremfor kritisk journalistik på økonomisk usikker grund. Det betyder, at vejen frem er etablering af nye medier med rigtig journalistik samt uddannelse af befolkningen i mediekompetence.

Bemærkning:
Jytte Dahl
søndag, 29 august 2021, 10:03 10:03
Ja…der er en bagved liggende politisk… OG global “AGENDA 2021/30″…Det danske politiske forbrydersyndikat stopper ikke her…Vi U-vaccinerede…U-maskerede og U-testede…ender helt sikkert i det danske
forbrydersyndikat’s…allerrede etablerede koncentrationslejre…som de første…Jeg har stadigvæk ikke ytringsfrihed på diverse netmedier…
blokeret af FJÆSET…MEN jeg må dog læse endnu…lyt venligst til: DE GRØNNE MONSTRE !
FRA SEPTEMBER 2020…LINK. BITCHUTE.COM

Frank
torsdag, 2 september 2021, 11:45 11:45
Reply to Jytte Dahl
jeg så noget om at PET er begyndt at se psykisksyge og nogle andre grupper som potientielle terrorister. (Mener det var på et Flemming Blichers opslag)… altså kan alle sætte i fængsel på ubestemt tid. Jeg kan personligt diagnostisere vores folkevalgte og eliten som psykisk syge…. deres handlinger mindre om misbrugers trang til kontrol for at kunne få deres stof…Magt og penge.
Der er masser af eksempler på at de ikke varetager borgernes interesser men elitens. Civiliseret er hvordan man behandler dem som er dårlige stillet end en selv og de har ikke gjort andet end forringe folk/borgernes muligheder for at kunne klare sig selv men givet fordele for selvskabernes og rigmændenes frie muligheder til at konsolidere deres magt. Flertallet har sjældent ret men det benytter de sig af. De udnytter også vores anstændighed …måske dumhed til naiv tillid til dem. Fortrolighedsloven som de fik indført gælder kun den ene vej ….tillid til vores folkevalgte men mistillid til folket kan håndtere det som sker bag deres lukkede døre. Det mindre i høj grad om en krænkernes og ikke et anstændig menneskes metoder.
Vis mere

CORONASITUATIONEN ER STADIGVÆK MEGET ALVORLIGd. 1/9-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/09/01/coronasituationen-er-stadi..
1. september 2021

Jeg vil her opsummere coronasituationens fortsatte alvor for folkesundheden, folkefriheden og folkeøkonomien i Danmark.

1. Regeringen giver os noget af vores frihed tilbage nu. WHO har samtidig lanceret planen for globalt vaccinepas. Vi kan bl.a. derfor forvente, at efter valget i november, så starter propagandaen for vaccinepas. Perspektivet er meget værre, end det vi har oplevet nu med coronapas. De globale magthavere ser ud til at være meget fast besluttet på, at der skal indføres et globalt vaccinepas.
2. Regeringen vil fjerne klassificeringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Det er fuldstændig ligegyldigt, så længe covid-19 fortsat er klassificeret som en ‘alment farlig sygdom’, der er omfattet af Epidemiloven.
3. Vi får stadigvæk ikke at vide, at tallene for ‘indlagt med covid-19’ omfatter ALLE med positiv PCR-test UANSET indlæggelsesgrund. Det er et sundhedsfagligt bedrag af dimensioner!
4. Vi får stadigvæk ikke at vide, hvor mange af dem, der er fået en positiv PCR-test, der rent faktisk fejler noget, og hvis de fejler noget, hvad fejler de så, og hvor alvorligt er det. Det er ligeledes et sundhedsfagligt bedrag af gigantiske dimensioner!
5. Befolkningen får stadigvæk ingen information om den massive forskning, der underbygger, at covid-19 er en ernæringsrelateret sygdom, hvor specielt D-vitamin spiller en central rolle.
6. Der er stadigvæk ingen ytringsmodtagelse for kritikere af det herskende narrativ om corona via mainstream-pressen i Danmark, da pressen opfører sig som regeringens lydige propagandabureau. Samtidig er ytringsfriheden, når det drejer sig om kritik af de magthavere, der håndhæver og overtræder de coronafascistiske regler alvorligt truet.
7. Informationen til borgere om covid-19-vaccination omfatter fortsat udeladelse af informeret samtykke med klar information om, hvor stor risiko man løber ved at lade sig stikke. Dette må være strafbart, og nogen bør sagsøge myndighederne.
8. Det værste lige nu er dog den massive propaganda og gruppepres for at få sårbare børn og unge til at lade sig indsprøjte med de væsker, som nogen påstår er vacciner mod covid-19. Propagandaen er usmagelig og kvalmende.

Hvad kan vi gøre?
1. Oplyse, oplyse, oplyse!
2. Samle en tilstrækkelig stor masse af oplyste mennesker.
3. Sige fra, stop og nej – individuelt og i samlet flok.
Alle, der har opdaget, hvad der foregår, er efter min mening etisk forpligtet til at oplyse andre efter bedste evne. Det er her vigtigt at gribe samtalen an på en måde, der møder den anden, hvor hun eller han er. Det er f.eks. sjældent en god idé at råbe. Humor og små, undrende spørgsmål virker bedre. Husk at være medfølende med den frygt, som folk er fanget i. Frygten og fængslet er reelt, selvom det er baseret på globalt bedrag og kollektiv psykose. Det gælder om at bruge de relationer og kontakter, som hverdagen byder af andre årsager. Uoplyste mennesker møder ikke frivilligt op til arrangementer for at blive oplyst, bl.a. fordi de allerede oplever sig som oplyste, da de jo har set fjernsyn hver dag, siden coronaen startede.

Det er vigtigt, at vi i frihedsbevægelsen ikke slækker på indsatsen nu! Vi skal tværtimod stramme op og samle os i fælles, fredelig front mod de korrupte eller misledte magthavere. Inden vi får set os om, så har corona- fælden klappet helt, og det er for sent at slippe fri!
Vis mere

COVID-19 KAN VÆRE PLANLAGT FOLKEMORDd. 30/8-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/08/30/covid-19-kan-vaere-planlag..
Den 30. aug. 2021

"Der er angiveligt en del af den globale elite, der mener, at vi er alt for mange mennesker på Jorden. De kan have planlagt og finansieret covid-19 som et camoufleret folkemord, hvor folket accepterer en øget dødelighed og reduceret fødselsrate.

Fase 1 var at lancere opfattelsen af, at der findes et nyt, farligt og meget smitsomt virus, der er årsag til en ny, farlig sygdom i hele verden. Det skete med Kina og WHO som de primære aktører.

Fase 2 var at indføre lockdown, masker, håndsprit, social isolation og konstant frygtpropaganda via pressen. Alle disse tiltag vil i sig selv øge sygeligheden og dødeligheden i en befolkning.

Fase 3, som vi befinder os i nu, er med massiv propaganda og systemisk tvang at motivere alle til at lade sig indsprøjte med mRNA-bioteknologi under dække af, at disse indsprøjtninger fungerer som vacciner mod en meget farlig sygdom.

Langt de fleste overlever heldigvis mRNA-indsprøjtninger uden at dø og uden at få alvorlige bivirkninger. I hvert fald på kort sigt. Men hvis blot en lille andel af dem, der får stikket, dør eller bliver infertile af det, så kan det ramme mange mennesker, når det drejer sig om millioner af vaccinedoser i et lille land som Danmark. Dødsfaldene vil blive accepteret som en uundgåelig bivirkning til den eneste måde, hvorpå vi kan få pandemien under kontrol. I hvert fald så længe frygten for virus og sygdommen bliver holdt oppe via pressens ensidige propaganda. Ligesom man kan blive fartblind af at køre på de tyske motorveje, så kan man blive dødsblind af at leve i et land med en så massiv sprøjteglæde, som vi ser i Danmark nu, og som bliver ført an af de største autoriteter og TV-kendisser. Vi kommer til at acceptere dødsfald og bivirkninger, som reelt er fuldstændigt uacceptable, da (1) det er ikke dokumenteret, at virusset er årsagen til sygdommen, (2) sygdommen har en meget lav dødelighed, (3) der findes andre måder at forebygge sygdommen, der gør de påståede vacciner overflødige (4) naturlig immunitet virker meget bedre end kunstig immunitet. Pkt. 4 er bl.a. blevet dokumenteret i et helt nyt studie fra Israel.

Det sundhedsmæssigt afgørende er altså selve balancen mellem risikoen ved at blive “vaccineret” og risikoen ved at blive “smittet”. Det er min opfattelse, at i stedet for en vaccinekampagne, så burde vi have en smittekampagne kombineret med ernæringsmæssig optimering af befolkningens naturlige immunitet.

Vi befinder os altså lige nu i en situation, hvor den virkelige sundhedsrisiko er den massive propaganda for, at vi skal lade os indsprøjte med en væske, der påstås at være en vaccine, men som ikke er dokumenteret effektiv til at sænke hverken samlet sygelighed eller samlet dødelighed sammenlignet med ingen intervention eller endnu bedre sammenlignet med en ernæringsmæssig intervention.

Ligesom repræsentanter fra Folket nu har sagsøgt regeringerne i både Israel og Storbritannien for folkemord og forbrydelser mod menneskeheden (overtrædelser af Romtraktatens artikel 6 og 7), så bør vi overveje samme procedure i Danmark.

Hvis den rige elite ønsker at reducere befolkningstallet, så synes jeg, at de skulle gøre det i fuld åbenhed i stedet for. De kunne f.eks. tilbyde et honorar til de efterladte, hvis man vælger at lade sig frivilligt aflive. På samme måde kunne man tilbydes betaling for at lade sig frivillig sterilisere. Så er der i det mindste fuld gennemsigtighed om, hvad det reelt handler om i stedet for al det bullshit, vi nu har hørt på i alt for lang tid."
Vis mere

ER EN MENNESKELIG KATASTROFE UNDER OPSEJLING?d. 28/8-2021
https://newspeek.info/er-en-menneskelig-katastrofe-under-opsejl.. 27, 2021
Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.

Praktiserende læge i Canada dr. Charles Hoffe er, ligesom Texas-professor Peter McCullough, begyndt at advare mod mRNA-vaccinerne efter at have oplevet egne patienter udvikle uforklarlige og bekymrende symptomer. Hoffe igangsatte en grundig research, som han håbede kunne gøre ham i stand til at hjælpe sine patienter. Invaliderende træthed og åndenød var nogle af de bivirkninger, som især bekymrede ham.

Dr. Hoffes research har ført til konklusionen, at bivirkningerne skyldes mikroskopiske blodpropper fremkaldt af det giftige spike-protein, som RNA-sekvensen koder for, og som produceres af kroppens celler dér, hvor vaccinen havner.

62 % af de undersøgte patienter kunne konstateres at have disse mikroskopiske blodpropper, som fremkaldes når kroppen forsøger at reparere de skader i blodkar, som er fremkaldt af spike-proteinet. Skader på blodkar kan ses overalt, da 75 % af vaccinen cirkulerer ud i hele kroppen. Kun ca. 25 % bliver i overarmen, hvilket ikke var meningen og heller ikke det, verdens befolkning var blevet informeret om, ville ske.

Beskadigede blodkar i lungerne
Hoffe konstaterer, at den invaliderende træthed og åndenød skyldes beskadigede blodkar i lungerne – skader, som desværre aldrig vil udbedres, da vævet i lungerne ikke kan regenerere. De mikroskopiske blodpropper forårsager på det sted et forhøjet blodtryk, som vil føre til hjerteproblemer og død indenfor 3 år, forudser Hoffe.

Professor i mikrobiologi Sucharit Bhakdi advarede sammen med kolleger meget tidligt om risikoen for dannelse af blodpropper induceret af spike-proteinet. Det er således ikke en løs og enestående hypotese, Hoffe har begivet sig ud i.
Research fra USA og Australien bekræfter da også, at de mikroskopiske blodpropper er en realitet hos vaccinerede. Omtågethed og hovedpine kan synes som harmløse bivirkninger, men også disse symptomer er formentlig fremkaldt af blodpropper, hvis langtidseffekter vil kunne ende med at være katastrofale.

Personlige angreb er ikke funderet i videnskab
Bhakdi er ligesom alle andre kritikere af de eksperimentelle vacciner blevet udsat for ad hominem-angreb og censur i stor stil. Det siger sig selv, at personlige angreb ikke er funderet i videnskab, og vi skal derfor starte med helt at ignorere den form for kritik og fokusere på de udtalelser fra fagfolk, som bunder i research og facts.

På en ‘American Frontline Doctors’-konference med titlen ‘White Coat Summit’ opfordrede patolog dr. Ryan Cole til, at vaccinenationer standses øjeblikkeligt. Cole ser nu i sit arbejde de fatale effekter af den behandling, som han vægrer sig ved at kalde en vaccine. At dømme efter tilråb og bifald er det tydeligt, at han ikke er alene med det syn. Udtryk som ‘fake vaccines’ og ‘needle rape’ hørtes fra salen.

Er disse fagfolk blot sindssyge konspirationsteoretikere? – I think not!

Også tyske patologer råber vagt i gevær
Også tyske patologer råber vagt i gevær. Chefpatolog dr. Peter Schirmer fra universitetet i Heidelberg kræver nu obduktioner på dødsfald hos vaccinerede.

Schirmer er sikker på, at der gemmer sig et stort antal vaccinefremkaldte dødsfald, som ikke kommer til vores kendskab pga. manglende indberetning og efterforskning.

Dr. Schirmer basere sin formodning på fund han har gjort ved egne obduktioner, og igen er der altså tale om en ekspert, der udtaler sig med baggrund i videnskab og empirisk evidens.

Folk i forreste frontlinje oplever nogle af de skrækscenarier, mange, mange advarede om
Trenden over hele verden, kan jeg konkludere, er, at fagfolk i forreste frontlinje nu oplever nogle af de skrækscenarier, som prof. Bhakdí, prof. Dolores Cahill, dr. Judy Mikovits og mange, mange andre advarede om allerede inden, vaccinerne blev taget i brug. Efter flere hundrede timers research og efter igennem et år dagligt at have konfereret med nogle af mine udenlandske samarbejdspartnere (en professor i biologi, en professor i biokemi og en læge) ser jeg en massiv lavine opbygges lige nu. En menneskelig katastrofe af verdenskrigsproportion kan meget vel være under opsejling, og opråbene fra samvittighedsfulde fagfolk vil i de kommende måneder tage til eksponentielt.

Selvom vore mainstream-medier har fungeret som göbelske propagandahåndlangere for en regering og et folketing, hvis dagsorden synes at være styret, hvem ved hvorfra, vil den vaccineinducerede død og lemlæstelse måske blive så voldsom, at de (altså medierne) ikke vil kunne blive ved med at holde sandheden tilbage."

Bemærkning:
Politikerne bygger deres politik på et system, der gør løgn til sandhed, og det er DJÆVELENS værk. For os alle. Løgnen er blevet den nye norm!
Vis mere

LÆGE: “FORUROLIGENDE FLERE DANSKERE DØR END TIDLIGERE!”d. 27/8-2021
PerBraendgaard.dk d. 27. aug. 2021
CCand.scient. i human ernæring, Københavns Universitet med speciale om protein og energiomsætning.

13 % flere døde i august i år sammenlignet med de sidste fem år.

Den danske læge og ph.d. Vibeke Manniche har set nærmere på de nyeste dødstal fra Danmarks Statistik.

“De sidste 4 måneder har vi i Danmark set markant øget dødelighed. Stigningen er støt stigende fra maj- måned, hvor antallet af døde danskere er steget pr måned. Antallet af døde er i august steget med lidt over 13% i sammenligning med de sidste 5 år. Alene i august er det således knap 600 flere danskere, som er døde. De markant flere dødsfald ses primært i aldersgruppen 70-89 år”, forklarer Vibeke Manniche.

“Årsagerne er uden tvivl mange. Men nogle af de mest nærliggende forklaringer er, at forsinket kræft- og hjertediagnostik under coronakrisen har medført nu øget dødelighed. Samtidig må man også forvente, at ensomhed, druk og psykisk sygdom er blandt årsagerne. Sidst men ikke mindst kan man heller ikke udelukke, at vaccinationer har medført nogle bivirkninger, som kan have forværret allerede tilstedeværende sygdom som fx rygerlunger, dårligt hjerte osv.”, uddyber læge Vibeke Manniche.

“Det er en meget foruroligende udvikling, hvor vi kun kan frygte, at tallene fortsat vil stige de kommende måneder”, slutter Vibeke Manniches foruroligende prognose.

Jeg kan tilføje, at regeringen i dag har besluttet ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Det betyder i følge Berlingske, at alle coronarestriktioner ophører den 10. september 2021. Det er uklart, hvorvidt denne nye drejning skyldes bekymring for, om coronapolitikken er begyndt at slå flere ihjel, end den redder. Nu må vi bare krydse fingre for, at de gamle, der har valgt at lade sig stikke af den såkaldte covid-19-vaccine, er raske og velernærede nok til at overleve, hvad der nu end måtte være i de eksperimentelle injektionsvæsker.
Vis mere

Spikeproteinerne og immunforsvard. 25/8-2021
Kilde: Per Brandgaards hjemmeside

Det er her vigtigt at vide, at de nye mRNA-vacciner virker ved at stimulere kroppens egne celler til at danne de samme skadelige spikeproteiner, der findes på overfladen af coronavirus. Håbet er, at denne dannelse kun er begrænset, så kroppen kan nå at danne antistoffer og bekæmpe spikeproteinerne, inden de gør skade. Men det er noget af en balancekunst, da det kan gå helt galt, hvis kroppens egen dannelse af spike-proteiner sker hurtigere, end immunforsvaret kan nå at følge med. Det er endnu uklart, præcist hvad der afgør, om man kan tåle disse indsprøjtninger, eller om man bliver alvorligt syg af dem. Det sikreste er derfor at vælge virus i stedet for vaccine, da kroppens immunforsvar er designet til at håndtere virus og sagtens kan klare det med den rette ernæring.
Vis mere

DER GIK FIRE ÅR, FØR MAN ERKENDTE, AT THALIDOMID HAVDE FORÅRSAGET MISDANNELSERNE HOS NYFØDTEd. 18/8-2021
https://newspeek.info/der-gik-fire-aar-foer-man-erkendte-at-tha..
NewSpeek, d. 18. aug. 2021 Af Ole Gerstrøm

Thalidomid – lægemidlet, der bevirkede misdannelser som manglende arme og ben på nyfødte – kom på markedet i Tyskland i 1957. I Danmark kom midlet i handelen i 1959, hvor det første rapporterede tilfælde af en misdannet nyfødt skete i 1961, og den første videnskabelige artikel om, at det var Thalidomid der forårsagede misdannelserne, kom i september 1961 i Tyskland.

Sagen eksploderede først i tysk presse i november 1961, og midlet blev taget ud af handelen, også i Danmark. Men her blev sagen dysset ned og holdt hemmelig for offentligheden i flere måneder. De danske apoteker blev først orienteret den 30. december 1961 om, at præparatet var udgået, og landets læger blev først orienteret i midten af februar 1962. Det skete i en lille artikel i Ugeskrift for Læger, som var mærket med “Omtale i dagspressen frabedes.”

I Danmark har der formentlig været cirka 20 tilfælde af misdannede nyfødte. Der er kun seks kendte levende ofre i dag. Flere lande udbetalte erstatning til ofrene for Thalidomid. I 1991 betalte Canada 80.000 dollars til hver af landets 125 ofre. Producenten Grünenthal undskyldte i 2012. I 2016 og 2017 bragte Jyllands-Posten en række artikler om lægemiddelskandalen. Dækningen blev starten på en proces, der førte til, at de danske Thalidomid-skadede i 2017 omsider blev anerkendt af den danske stat – med 56 års forsinkelse. Og der gik altså fire år, før man fandt frem til, at misdannelserne hos nyfødte var forårsaget af Thalidomid.

Spørgsmålet er så nu, om der også skal gå fire år, før det anerkendes, om de fire eksperimentelle – og ikke endeligt godkendte covid19 vaxxer – medfører invaliderende skader. Som f.eks. komplikationer ved graviditet. Den amerikanske læge og patolog Ryan N. Cole har påvist, at det af vaxxerne fremkaldte spike protein, bl.a. skader livmoderen. Samt lever og hjerte.

Kilde: https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/08/the-spik..

Bemærkning:
Som barn dansede jeg 5. juledag omkring juletræet med bla. Anne-Lise, der var et thalidomid barn, der manglede godt og vel 1/4 af højre arm. Jeg fik en væmmelse mod den giftige medicin, som åbenbart kan godkendes. Og historien gentager sig i 2021. Flest mulige mennesker skal hurtigst muligt have en ikke godkendt injektion inden de opdager, at massehysteriet handler om 1) medicinalvirksomhedernes grådighed og 2) vi er for mange mennesker på Jorden. Det er min mening, men jeg håber selvfølgelig, at jeg tager fejl.
Vis mere

Verden vil bedragesd. 13/8-2021
Klaus Ewald: Debattør og advokat med egen praksis siden 2002 i gågaden i Odense. Han er færdiguddannet jurist fra Københavns universitet i 1987 og beskæftiger sig primært med strafferet.
https://24nyt.dk/verden-vil-bedrages/
24NYT, d. 13. august 2021

"Verden må i årene der kommer frygte et sundhedsmæssigt efterspil af dimensioner, der aldrig er set før. Når antallet af hjertekarsygdomme, kræfttilfælde, blodpropper, nedsat fertilitet, spontanaborter og hvad tænkes kan af bivirkninger måtte eksplodere, så vil der være travlt ved håndvaskene blandt politikere og medier. Medicinalindustrien kan til gengæld kunne grine hele vejen hen til banken. De er home free. Men til den tid vil det være for sent at skrue tiden tilbage. De skyldige, det være sig medicinalindustriens giganter, politikere og sundhedsfaglige personer, er i fuld gang med at udføre deres gerninger her og nu."


"Vi bør frygte konsekvenserne

At udsætte en ikke sårbar målgruppe af mennesker og navnlig børn for eksperimental vaccine er derfor ikke blot lægefaglig set uetisk, det er videnskabelig uredeligt på et plan som ikke tidligere er set. Det er statsligt overgreb at promovere den slags eksperimenter på befolkningen. Indgrebene i befolkningens grundlovssikrede frihedsrettigheder uomtalt. Det være sig i alt fra krav om anvendelse af mundbind til indgreb i forsamlingsfriheden.

At meddele medicinalindustrien immunitet over for bivirkningerne af eksperimentelle vacciner er tilsvarende at acceptere, at de gældende etiske kriterier kan sættes. Det betyder, at man suspenderer ansvaret for, at millioner får følgeskader eller dør.

Når der ikke er nogen evidens for, at vaccinerne virker mod COVID-19, men når tværtimod bivirkningerne står i kø, så har man på verdensplan suspenderet den sundhedsfaglige videnskab som ledetråd for de politisk baserede beslutninger, der omgærder befolkningens sundhed.

Når såvel mainstreammedierne og de sociale medier lukker af for en faglig baseret debat og blot opfordrer til ikke at lytte til sølvpapirshattene, så behøver konspirationsteoretikere ikke at stå forrest i køen. Det kan man trygt overlade til folk med almindelig sund fornuft og kritisk sans. Medierne rider på ryggen af politikernes frygt og piskpolitik."
Vis mere

DANMARK ER SMITTET MED POLITISK VANVIDd. 10/8-2021
https://newspeek.info/danmark-er-smittet-med-politisk-vanvid/?f..
Af Ole Gerstrøm, tidl. MF 10. august 2021

Kim Varming, overlæge i klinisk immunologi ved Aalborg Universitetshospital:
(pensioneret fra 1/5-21)

”Det har ingen etisk berettigelse, at presse personer udenfor risikogrupperne til at lade sig vaccinere med en nød-godkendt Covid-19-vaccine, som er eksperimentel – hvor vi ikke kender langtidsvirkningerne. Korttidseffekterne er slemme nok i sig selv. Stop for flere vaccinationer.” 14/6-2021.
Vis mere

REINER FUELLMICH TALER TIL VERDENd. 7/8-2021
https://newspeek.info/wp-content/uploads/Transcript-testimony-R..

"Hello. I am Reiner Fuellmich and I have been admitted to the Bar in Germany and inCalifornia for 26 years. I have been practicing law primarily as a trial lawyer against fraudulent corporations such as Deutsche Bank, formerly one of the world’s largestand most respected banks, today one of the most toxic criminal organisations in the world; VW, one of the world’s largest and most respected car manufacturers, today notorious for its giant diesel fraud; and Kuehne and Nagel, the world’s largest shipping company. We’re suing them in a multi-million-dollar bribery case."

"Crimes against humanity were first defined in connection with the Nuremberg trials after World War II, that is, when they dealt with the main war criminals of the ThirdReich. Crimes against humanity are today regulated in section 7 of the InternationalCriminal Code. The three major questions to be answered in the context of a judicial
approach to the corona scandal are:

1. Is there a corona pandemic or is there only a PCR-test pandemic?
Specifically, does a positive PCR-test result mean that the person tested is infected with Covid-19, or does it mean absolutely nothing in connection with the Covid-19 infection?
2. Do the so-called anti-corona measures, such as the lockdown, mandatory face masks, social distancing, and quarantine regulations, serve to protect the world’s population from corona, or do these measures serve only to make people panic so that they believe – without asking any questions – that their lives are in danger, so that in the end the pharmaceutical and tech industries can generate huge profits from the sale of PCR tests, antigen and antibody tests and vaccines, as well as the harvesting of our genetic fingerprints?
3. Is it true that the German government was massively lobbied, more so than any other country, by the chief protagonists of this so-called corona pandemic, Mr. Drosten, virologist at charity hospital in Berlin; Mr. Wieler, veterinarian and head of the German equivalent of the CDC, the RKI; and Mr. Tedros, Head of the World Health Organisation or WHO; because Germany is known as a particularly disciplined country and was therefore to become a role model for the rest of the world for its strict and, of course, successful adherence to the corona measures?"
Vis mere

ALLE, DER TROR, AT COVID-VACCINERNE ER GODKENDTEd. 4/8-2021
Per Brændgaards hjemmeside d 4. aug. 2021
"Der er noget råddent og ubalanceret ved godkendelsen af covid-19-vaccinerne og befolkningens holdning til dem. Jeg bringer her vigtig viden og information til alle, der tror, at covid-19-vaccinerne er veldokumenterede og godkendte ligesom andre vacciner.

Lægemiddelstyrelsen fortæller os, at fire covid-19-vacciner har fået betinget godkendelse i EU og dermed også i Danmark. Det drejer sig om Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) og
Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceutical.

Lægemiddelstyrelsen fortæller videre:

“For at gøre vacciner mod COVID-19 tilgængelige så hurtigt som muligt, vil de kunne godkendes betinget. Det indebærer, at en vaccine kan godkendes, inden langtidsdata for virkning og bivirkninger er tilgængelig fra afsluttede fase 3 forsøg, hvilket typisk tager 2-3 år. En betinget godkendelse kun gives, hvis EMA’s fageksperter vurderer, at dokumentationen for vaccinens effekt og sikkerhed er tilstrækkelig solid, og hvis fordelene ved, at en vaccine bliver hurtigt tilgængelig, er større end de teoretiske risici, som det indebærer, at der ikke er helt så meget langtidsdata til rådighed ved godkendelsen som normalt. Vaccineproducenten skal efter den betingede godkendelse løbende forsyne EMA med yderligere data. En betinget godkendelse gives for et år og kan forlænges årligt. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.”

EMA står for European Medicine’s Agency, som er den instans i EU, der har varetaget nødgodkendelsen.

Lad os tage Pfizer-vaccinen som eksempel, da det er den mest brugte i Danmark. Her skriver forskerne selv i diskussionsafsnittet af den videnskabelige artikel, der førte til nødgodkendelsen, at de dropper placebogruppen (ja, det skriver de virkelig!):

“Although the study was designed to follow participants for safety and efficacy for 2 years after the second dose, given the high vaccine efficacy, ethical and practical barriers prevent following placebo recipients for 2 years without offering active immunization, once the vaccine is approved by regulators and recommended by public health authorities. Assessment of long-term safety and efficacy for this vaccine will occur, but it cannot be in the context of maintaining a placebo group for the planned follow-up period of 2 years after the second dose.”

Oversat til almindelig dansk betyder det, at forskerne, der er betalt af Pfizer, har valgt at stoppe den forskning, der ville gøre det muligt at opnå en almindelig godkendelse af vaccinen. Det betyder i praksis, at Pfizer-vaccinen vil forblive nødgodkendt for evigt, idet indrapporterede bivirkninger ikke kan erstatte et stort, langvarigt, placebokontrolleret eksperiment. Det flytter debatten fra videnskab til politik, hvilket efter min mening er intet mindre end en skandale for folkesundheden. Det er i øvrigt i modstrid med de regler, som Lægemiddelstyrelsen selv påstår, at de følger, ligesom deres figurer på hjemmesiden omkring hvor langt de er i godkendelsesproceduren er direkte løgn, idet data fra de langvarige studier ikke er kommet og ikke vil komme.

Konsekvenserne kan være enorme for dem, der vælger at lade sig stikke med injektionsvæsker, der er så elendigt dokumenteret som de såkaldte covid-19-vacciner. Det er særligt problematisk i lyset af, at SARS-CoV-2 ikke er et specielt farligt virus, at mange af de såkaldte covid-19-tilfælde skyldes reelt noget helt andet, at alvorlig sygdom formentlig kan forebygges effektivt med optimal ernæring, og at det formentlig er muligt at opnå naturlig immunitet uden at blive meget syg ved simpelthen at opsøge smitte på et tidspunkt, hvor man er velernæret og har overskud i livet til lidt naturlig lidelse. Det er påfaldende, at hele den anden, naturlige strategi til håndtering af virus og sygdom bliver totalt ignoreret af pressen, sundhedsmyndighederne og politikerne.

Det kan også undre mig, at mange er så bange for lidt influenza-lignende sygdom, når de samme folk med oprejst pande stormer ud i lidelse i form af diverse former for motion og hård træning, da det jo netop også først giver noget godt, når det er overstået. Hvad med lidt mandsmod til også at turde blive syg – for sundhedens skyld?

Det er utroligt, hvad man kan få folk til at gøre, når man først har induceret frygt i deres sind via veludført og velfinansieret propaganda. Men er det ikke på tide, at vi løfter sløret for dette bedrag og tager en fri og åben debat om, hvordan vi bedst kan forebygge covid-19? Det, synes jeg, at vores demokrati har fortjent, inden vi ender i et totalitært, medicinsk diktatur med adgangskontrol via coronapas. Ender og ender… Vi er der sådan set nu! Apartheid og tyranni er ikke sundt, uanset hvordan det er forklædt."

https://perbraendgaard.dk/2021/08/03/vigtig-information-til-all..

Bemærkning:
Politik er råddent og det har det altid været
Vis mere

Kirsten Sletbjerg: COVID-19-vaccinerne er IKKE godkendte.d. 29/7-2021
COVID-19-vaccinerne er IKKE godkendte.
Bivirkningerne er derfor ukendte.
Medicinalindustrien frakender sig ethvert ansvar for bivirkningerne.
Før en vaccine kan godkendes, skal den testes grundigt af udvikleren og derefter underkastes en videnskabelig vurdering af kontrolmyndighederne.
Disse omfatter Det Europæiske Lægemiddelagentur og andre kontrolmyndigheder i EU-/EØS-landene.
Testning omfatter kontrol af vaccinens kvalitet:
dens renhed
dens indholdsstoffer, herunder dens ikkeaktive stoffer eller "hjælpestoffer"
hvordan den fremstilles.
Derefter tester vaccineudvikleren vaccinens virkning. Dette omfatter laboratorietest og dyreforsøg.
Herefter følger et program for klinisk testning af mennesker.
Vaccineudvikleren tester vaccinen i tre faser af kliniske forsøg med et større antal personer i hver fase.
Dette program skal følge de strenge normer og de procedurer og protokoller, som kontrolmyndighederne har fastsat.
Dette kan tage ca. ti år fra udviklingen af det oprindelige idekoncept til godkendelsen.
SSI konkluderer:
"Siden årsskiftet er 2.423 mennesker døde inden for 30 dage efter 1. vaccine stik, mens 1.992 er døde inden for 30 dage efter 2. vaccine stik.
Statens Serum Institut kender ikke dødsårsagerne, men da der i langt overvejende grad er tale om gamle mennesker og udsatte borgere, så vil dødsårsagerne givetvis også være de helt normale for grupperne.".
SØFORKLARING fra SSI's side.
COVID-19-vaccinerne er ikke godkendte.
Bivirkningerne er ukendte.
Og derfor farligt at få vaccinationerne.
Medicinalindustrien frakender sig ethvert ansvar for bivirkningerne.
Må gerne deles, hvis I synes.
På forhånd TAK.
Den 29. juli 2021
Kirsten Sletbjerg
Vis mere

Hvornår er man Covid-19 syg ?d. 27/7-2021
Per Brændgaards hjemmeside d. 27/07-2021

Dr.med. Søren Schifter skriver
..." Diagnosen “bekræftes” og registreringen foretages baseret på en positiv PCR-test helt uafhængigt af anden primær indlæggelsesårsag. – Alle patienter uafhængigt af henvisningsdiagnose får taget en test i forbindelse med indlæggelse og/eller i indlæggelsesforløbet. –

Kriterierne for registrering af COVID-19 indlæggelser kan du læse her: “For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.””

Kommentaren er hermed bragt videre ud af de sociale mediers censur.

Bemærkning:
STOP den politisk iscenesatte coronakrig NU.
Vis mere

SANKT HANS AFTEN 2021 – BÅLTALE I ERSLEVd. 24/7-2021
Udsnit:
"Og de, der vover at stille spørgsmål til et eller andet af det, der foregår – hvorfor bliver de ikke rost for deres sunde kritiske sans, men nedgjort og kaldt sølvpapirshatte?

Et par gange har vi hørt nogen sige:

Når nu 99% af alle forskere eller eksperter på et område er enige, hvordan kan nogen så tro, at de par stykker, der udgør den sidste, ene procent, kan have ret?

Sådan kan man måske godt sige.

Men jeg tillader mig at minde om, at for 500 år siden var det næsten kun astronomen Kopernikus, der mente, at det ikke var jorden, men solen, der var verdens centrum, som alt andet bevægede sig rundt om.

Man prøvede at lukke munden på ham; men i dag véd vi jo, at han havde ret – ganske vist ikke i, at solen er verdens centrum, men i hvert fald i, at det er jorden, der bevæger sig rundt om solen, ikke omvendt.

Én person kan godt have ret, selv om 99 påstår, at han ikke har det"
Vis mere

Læge: Coronahåndteringen er den største sundhedsskandale i min levetidd. 22/7-2021
SKREVET AF INDBLIK OPINION 15/04/2021

Det her forløb og regeringens politiske håndtering er den største sundhedsskandale og den største politiske skandale, jeg har oplevet i min levetid, skriver Søren Schifter i dette debatindlæg.

Af Søren Schifter, læge, dr. med.

Der er gået et år siden coronaepidemien startede, og den politiske håndtering er bare blevet værre og værre i løbet af året.

Fra starten skræmte statsministeren på pressemødet den 11. marts 2020 befolkningen fra vid og sans med dommedagsfantasier og paniknedlukning.

De værste skrækscenarier blev stillet i udsigt, medmindre der blev handlet resolut med nedlukning og restriktioner. Også selv om den type indgreb aldrig tidligere har været anbefalet, selv fra WHO, og selv om indgrebene var og er uden videnskabelig evidens.

Mange borgere blev skræmt fra vid og sans, og man må gå ud fra det har været formålet. I modsat fald har alle de ansvarlige brug for intensiv kommunikationsuddannelse.

Coronaepidemien er den eneste erklærede pandemi i denne sammenhæng, men i Danmark og internationalt har politikernes og sundhedsmyndighedernes kontinuerlige skræmmekampagner oven i coronaepidemien induceret en slags pandemisk massepsykose, som specielt har ramt de autoritetstro og derfor modtagelige, skræmte borgere.

Skadevirkningerne vil det i bedste fald tage mange år at få repareret blot nogenlunde og en del af skaderne er irreversible.

Pressen har igennem det år, der nu er gået, overvejende været understøttende for regeringens historiefortælling om, hvor godt nedlukninger og restriktioner virker. Det bidrager til at holde den forfejlede håndtering af epidemien i gang.

I denne sammenhæng har begrebet kritisk journalistik været svær at få øje på det seneste år, med enkelte undtagelser.

Et eksempel på ukritisk journalistik er en artikel, der for nylig blev delt bredt i pressen. Den viderebragte en af regeringens “eksperters” historiefortælling om, at restriktionerne har afværget 35.000 dødsfald. Det er ca. 2,6 gange det antal dødsfald med en positiv coronatest, der indtil nu er registreret i Sverige.

Hvor havde det været nærliggende og en god idé, hvis nogle journalister havde overvejet, om det lød realistisk.

Et andet eksempel, der for nylig er viderebragt uden nogen form for kritisk journalistisk interesse, er en modelberegning foretaget af regeringens “eksperter”.

Den finder, at der med de planlagte genåbninger må forventes 870 indlagte med COVID-19 medio april. Pr. 15. april 2021 er der 191 indlagte med en positiv coronatest. Og som det må formodes bekendt har langt fra alle af dem COVID-19.

Selv hvis der var 870 indlagte, kan det aldrig være argument for at gennemføre samfundsskadelige restriktioner, som ikke virker.

Ingen beregningsmodeller er bedre end deres forudsætninger. ”Garbage in, garbage out”. Hvorfor lader den danske presse den form for skræmmekampagner passere ukritisk, når det er helt åbenbart, at forudsætningerne for beregningerne i bedste fald er at sammenligne med gæt, og at man med modelberegninger kan få et hvilket som helst resultat, man ønsker?

Det eneste formål, jeg kan forestille mig med modelleringerne, er, at de skal bruges til legitimering af regeringens politik. Det er ikke en opgave for “eksperter”, og det burde journalister og pressen generelt se kritisk på. Men intet sker.

Der er absolut ingen evidens for, at nedlukninger af samfundet virker. Det var der ikke for et år siden, og det er der ikke i dag. Alligevel tog man dette yderst samfundsskadelige indgreb i brug, og man fik endog de sundhedsfaglige myndighedspersoner til at legitimere det.

En af de seneste videnskabelige artikler, hvor problemstillingen er undersøgt, er publiceret i Nature, 5. marts 2021. Heri undersøges “the association between staying at home (%) and the reduction/increase in the number of deaths due to COVID-19”.

87 lande/regioner over hele verden er undersøgt med i alt 3.741 parrede sammenligninger. I 98,4% af sammenligningerne fandtes ingen signifikant sammenhæng. Og det her drejer sig vel at mærke om objektive data – ikke mere eller mindre subjektive modeller.

Adskillige andre videnskabelige artikler finder lignende resultater uden holdepunkt for effekt af nedlukninger.

Der er heller ingen evidens for effekt af ansigtsmasker ved luftbårne virusinfektioner. De 15 randomiserede undersøgelser, jeg har kendskab til, er alle uden signifikant effekt. Randomiserede undersøgelser er det højeste kvalitetsniveau af kliniske undersøgelser.

Men et bestillingsarbejde fra WHO, som organisationen fik publiceret i The Lancet uden inklusion af én eneste af de randomiserede undersøgelser og udelukkende baseret på observationsstudier – det laveste kvalitetsniveau af kliniske undersøgelser – er af Sundhedsstyrelsen brugt som legitimering for brug af ansigtsmasker.

Heterogeniteten imellem de inkluderede undersøgelser er så stor, at forfatterne selv beskriver validiteten i beregningerne som lav. Desuden fremgår det, at sponsor, WHO, helt usædvanligt har foretaget review af manuskriptet, før det blev indsendt.

Søren Brostrøm kaldte undersøgelsen evidens. Men artiklen er ikke i nærheden af begrebet evidens. I bedste fald ved Søren Brostrøm ikke, hvad man forstår ved evidens, og i værste fald taler han mod bedre vidende.

Evidens for en hypotese opstår ud fra den akkumulerede viden fra pålidelige undersøgelser, som ikke forkaster hypotesen, sammenlignet med de undersøgelser der forkaster den. WHO-artiklen er da også efterfølgende blevet mødt af faglig kritik, bl.a. her.

Det værste i alt det her er imidlertid, at regeringen og sundhedsmyndighederne med skræmmekampagne strategien har ødelagt tillidsforholdet imellem politikere, myndigheder og store dele af befolkningen.

De skader er for mange borgere uoprettelige, eller de tager i bedste fald mange år at genoprette. -“Trust takes years to build, seconds to break”.

Hvordan burde coronaepidemien så håndteres? Det er glimrende beskrevet i The Great Barrington Declaration, som er formuleret af tre top-epidemiologer fra universiteterne Harvard, Oxford og Stanford. Du kan læse deklarationen her, hvor du også kan skrive under, hvis du er enig.

Det her forløb og regeringens politiske håndtering er den største sundhedsskandale og den største politiske skandale, jeg har oplevet i min levetid. Aldrig, mig bekendt, har en regering på så kort tid gennemført så mange meningsløse og virkningsløse foranstaltninger med så store samfundsskadelige effekter.

I mange år fremover vil vi alle komme til at slæbe på denne klods om benet. Det er en regning, vi overlader til de næste generationer at betale.

Tænk engang, hvad vi kunne have investeret i, i stedet for denne meningsløse nationale selvdestruktion. Hvis du altså kan holde tanken ud.

Vi kunne have fået veldimensionerede, apparaturmæssigt up to date og personalemæssigt velnormerede nye “supersygehuse”. Vi kunne have igangsat tiltrængte infrastrukturprojekter. Vi kunne have finansieret grøn omstilling. Og vi behøvede ikke engang at vælge imellem investeringerne, hvis vi havde disponeret over de eksorbitante beløb, der nu fuldkommen meningsløst er smidt ud ad vinduerne.

Bemærkning
Ole Gerstrøm
Der blev ikke spurgt, hvorfor jeg ikke vil vaccineres. Mit svar hertil er, at ingen af vaccinerne er endeligt godkendt hos USA's FDA. Særligt dem med mRNA teknologi har uhyggelige bivirkninger. Man taler meget om blodpropperne. Men mange flere får synsforstyrrelser eller ligefrem blindhed. En af vore venner kender et tilfælde, hvor en vaccineret mand på 34 år ikke kunne gå i 3 dage. Og en sund og rask dame på 94 her i nabolaget døde helt åbenbart af vaccinationen, mente hendes læge. Men det blev ikke klassificeret som bivirkning. Vi kan ikke stole på myndighederne.
Vis mere

STATENS SERUM INSTITUT DÆKKER OVER, HVOR UFARLIG CORONA ERd. 22/7-2021
ONSDAG, 21 JULI 2021, 16:37 PER BRÆNDGAARD

https://perbraendgaard.dk/2021/07/21/statens-serum-institut-dae..

Det største problem er det, SSI kalder ‘Bekræftede tilfælde’, dvs. bekræftede covid-19-tilfælde. Da det udelukkende er baseret på PCR- og antigenprøver uden undersøgelse af reelle sygdomssymptomer, så lever det ikke op til selve definitionen på covid-19, som omfatter, at man også skal have et eller flere af nogle bestemte sygdomssymptomer. Der er således tale om sundhedsfaglig misinformation af befolkningen fra Staten. Vi ser den samme misinformation over alt i landet med skiltene til de såkaldte ‘COVID-19 TESTCENTRE’. En teenager med en vatpind kan ikke stille en sygdomsdiagnose på den måde!

Bemærkning:
Vi befinder os i Verdenskrig III. Det første der ofres i en krig er SANDHEDEN. Krig handler om at tage andre landes territorier, løse overbefolkningsproblemerne og skaffe arbejde til folket. Midlet til at opnå en eller flere af disse mål er at gøre mennesket bange for egen sundhed med efterfølgende injektioner af gift som var folket forsøgskaniner (koncentrationslejrene) ligesom under Verdenskrig II.
Heldigvis er de 'vaccinerede' ved at vågne op: 'Vi gør det ikke igen' og 'Jeg har fortrudt vaccinen og håber inderligt, at mine børn IKKE vil have det skidt'. 'Jeg har været meget syg af 'vaccinen', men alternativet var en fyring fra plejehjemmet'.
Vis mere

GODE ARGUMENTER I NY RETSSAG MOD USA’S SUNDHEDSMINISTER OM COVID-VACCINERd. 20/7-2021
TIRSDAG, 20 JULI 2021, 10:24 PER BRÆNDGAARD

NB: En whistleblower kan bevidne, at det sande antal døde som følge af covid-19-vaccinerne i USA er på mindst 45.000 personer.

Jeg er kommet i besiddelse af et retsdokument dateret 19. juli 2021. Det er et civilt søgsmål mod den amerikanske sundhedsminister m.fl. fra en gruppe amerikanske læger m.fl. Dokumentet lister en række gode argumenter og beviser IMOD, hvad der også er de danske regerings coronapolitik.

Her er de gode argumenter fra dokumentet imod den herskende corona- og vaccinepolitik også i Danmark:

Nødgodkendelsen af covid-19-vaccinerne er ulovlig da (a) der er ingen nødsituation, (b) der er faktisk ingen alvorlig eller livstruende sygdom eller tilstand, (c) vaccinerne forebygger hverken smitte med SARS-CoV-2 eller covid-19, (d) de kendte og potentielle bivirkninger ved vaccinerne vejer tungere end de kendte og potentielle fordele, (e) der er tilstrækkelige, godkendte og tilgængelige alternativer til vacciner, og (f) sundhedsprofessionelle og befolkningen er ikke tilstrækkeligt informeret.
Der er absolut ingen grund til at vaccinere børn under 18 år, da dødeligheden af covid-19 i den aldersgruppe er 0,002 %, og da børn og unge ikke er i stand til at give informeret samtykke til vaccine.
Personer, der tidligere har været smittet med SARS-CoV-2, har en langvarig og robust naturlig immunitet; naturlig immunitet giver markant bedre beskyttelse mod SARS-CoV-2 end vacciner.
En whistleblower kan bevidne, at det sande antal døde som følge af covid-19-vaccinerne i USA er på mindst 45.000 personer.

https://perbraendgaard.dk/2021/07/20/gode-argumenter-i-ny-retss..
Vis mere

ERNÆRING MOD COVID-19d. 16/7-2021
https://perbraendgaard.dk/ernaering-mod-covid-19/

Jeg vil på denne side samle og formidle den videnskabelige evidens for ernæring mod covid-19. Målgruppen er ernærings- og sundhedsprofessionelle. Siden vil blive løbende opdateret.

Af Per Brændgaard, cand. scient. i human ernæring
Version 1.0, 16.07.2021

"D-vitamin er helt afgørende for aktivering af immunforsvaret. En forskergruppe fra Københavns Universitet har vist, at D-vitamin er afgørende for aktivering af de T-celler, som spiller en central rolle ved bekæmpelse af særligt farlige infektioner (Københavns Universitet 2020, von Essen et al. 2010). Den aktive form for D-vitamin er et immunregulerende hormon med en veldokumenteret effekt overfor en række forskellige infektioner i de øvre luftveje (Mohan et al. 2020).

Mennesker med mangel på D-vitamin har 82 % større risiko for at dø af covid-19 sammenlignet med mennesker uden D-vitaminmangel. Det viste en systematisk gennemgang og meta-analyse af 27 videnskabelige studier om sammenhængen mellem D-vitamin og covid-19. Mangel på D-vitamin var også forbundet med 81 % større risiko for at blive indlagt med covid-19. 64 % flere af de svære tilfælde af covid-19 havde D-vitaminmangel sammenlignet med de milde tilfælde (Pereira et al. 2020)."

"Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler børn over 4 år og voksne at tage et dagligt tilskud på 5-10 µg D-vitamin i vinterhalvåret fra oktober til april. Børn under 4 år anbefales 10 µg D-vitamin pr. dag året rundt. Det samme gør børn og voksne med mørk hud, der dækker sig til om sommeren, eller som undgår sollys. Personer over 70 år, beboere på plejehjem og personer med øget risiko for knogleskørhed anbefales 20 µg D-vitamin pr. dag året rundt. Sundhedsstyrelsen bruger med reference til EU’s Scientific Committee on Food 100 µg pr. dag som den øvre sikre grænse (Sundhedsstyrelsen 2021). Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle voksne og børn fra 4 år tager 5-10 µg D-vitamin som kosttilskud fra oktober til april. Anbefalinger kommer i forlængelse af en ny undersøgelse, der viste, at knap hver 5. dansker, der ikke tager D-vitamintilskud i vinterhalvåret, har D-vitaminmangel om foråret (Fødevarestyrelsen 2020)."

"Et randomiseret klinisk studie har vist, at kosttilskud med D-vitamin høj dosis kan sænke dødeligheden blandt hospitalsindlagte covid-19-patienter (Castillo et al. 2020). Hospitalsindlagte patienter med covid-19 blev ved lodtrækning fordelt på enten standardbehandling alene eller standardbehandling plus D-vitamintilskud i høj dosis. Ud af 26 patienter, der blev behandlet med D-vitamin, blev 1 indlagt på intensiv afdeling. Det svarer til 2 %. Til sammenligning blev 50 % (13 ud af 26 patienter) af de patienter, der IKKE fik D-vitamin, indlagt på intensiv. Forskellen var statistisk signifikant. I undersøgelsen fik patienterne D-vitamin i form af calcifediol, som hurtigere kan øge det aktive D-vitamin i blodet ved ernæringsterapi til patienter med D-vitaminmangel end D-vitamin i den sædvanlige kosttilskudsform (vitamin D3, cholecalciferol). Fordelene ved calcifediol er højere absorptionsprocent fra tarmen, og at det ikke kræver 25-hydroxylering i leveren, før det ender i blodet. I studiet fik patienterne 532 µg calcifediol på dag 1 efterfulgt af 266 µg på dag 3 og 7 og derefter ugentligt, indtil de blev udskrevet fra hospitalet. Calcifediol har en noget nær 100 % effektivitet, dvs. al indtaget ender som aktiv D-vitamin i blodet. Til sammenligning af effektivitet af cholecalciferol ved kosttilskud i lave doser på ca. 33 % og ved kosttilskud i høje doser kan den være helt nede på 10 %. Det er derfor vigtigt at vide, om man tager D-vitamin i form af calcifediol eller cholecalciferol, idet man måske kan nøjes med 1/10 dosis calcifediol end cholecalciferol.

Et andet studie med calcifediol viste, at kosttilskud med denne form for D-vitamin var forbundet med lavere risiko for at dø af covid-19 på hospitalet (Alcala-Diaz et al. 2021)."

Bemærkning:
Møller's tran og D3 stærk 90 mg fra dansk farmaceutisk industri a/s indeholder calcirediol som det bedst anvendte D3 vitamin.
SILD er ifølge 'Lærebog i huslig økonomi' den absolut vigtigste kilde til naturligt D-vitamin. I min barndom kunne man købe sild med det hele: Hoved, skæl og masser af fedtstof.
Findes der steder i Danmark, hvor det stadig er muligt?
Er nutidens sild trukket igennem en vitaminfabrik inden vi får den serveret som spegesild?
Vis mere

AFSLØRING: HER ER DEN TREDJE TYPE CORONATEST, DER KAN SÆTTE OS FRId. 14/7-2021
ONSDAG, 14 JULI 2021, 10:05 PER BRÆNDGAARD

Der findes tre typer coronatest, hvoraf vi kun hører om de to første. Den tredje bliver holdt hemmelig for os og reserveret til helt særlige situationer, selvom det efter min mening burde være omvendt.

Vi hører meget om PCR-test og hurtigtest (antigentest), men ikke om antistoftest.

PCR står for Polymerase Chain Reaction. Materiale fra podning i halsen eller næsen opformeres og analyseres for tilstedeværelse af arvemateriale.

Antigentesten er baseret på kemisk påvisning af antigener (virusproteiner) i en slimprøve fra næsepodning.

Begge disse to typer test kan man i Danmark få udført gratis.

Den tredje og efter min mening mest relevante testtype bliver derimod ikke tilbudt til os. Det er antistoftesten, der måler antistoffer mod SARS-CoV-2 i en blodprøve. Den test viser, om man tidligere har været smittet med corona, og nu har dannet antistoffer.

Da de såkaldte covid-19-vacciner virker ved at kode kroppens celler til at danne spikeproteiner, som immunforsvaret så kan danne antistoffer imod, så er det fysiologiske slutmål det samme: dannelse af antistoffer og dermed immunitet. Hvis man mener, at covid-19-vacciner skal give adgang til samfundet, så bør en positiv antistoftest også gøre det.

Antistoftesten er den relevante test for dig, der ønsker at udvikle naturlig immunitet mod SARS-CoV-2, især hvis du er velernæret med god D-vitaminstatus, da der så er en stor chance for, at du slet ikke opdager det, hvis du bliver smittet med corona. Antistoftesten kan vise, at du har været smittet og har dannet antistoffer, og dermed er blevet immun, selvom du ikke har været syg. Og selvfølgelig også hvis du har haft sygdomssymptomer, såsom symptomer på den nye deltavariant af corona, der giver symptomer, der til forveksling ligner høfeber og pollenallergi, men det er jo nok bare helt tilfældigt.

Der mangler et spor i Danmarks indsats mod corona, der hedder naturlig immunitet. Denne strategi bør omfatte disse tre dele:

1. Styrkelse af det naturlige immunforsvar bl.a. ved at optimere indtagelsen af D-vitamin.
2. Bevidst opsøgning af nærkontakt med personer, der for nylig er blevet testet positive for corona i en PCR- eller hurtigtest; men henblik på at blive smittet.
3. Gratis adgang til antistoftest efter eksponering med henblik på at dokumentere, at indsatsen har virket.
Når man kan dokumentere en positiv antistoftest, så bør det give samme status som at være fuldt vaccineret.

Som det er nu, hvor de fleste ikke engang ved, at man kan få testet den naturlige immunitet, så står folk bevidstløse i test- og vaccinekøerne.

Målingen af den naturlige immunitet kan evt. suppleres med måling af D-vitaminstatus, når man nu alligevel får tappet blod. Forskning har vist, at D-vitamin beskytter mod covid-19.

https://perbraendgaard.dk/2021/07/14/afsloering-her-er-den-tred..

Bemærkning:
Corona-vira er ekstremt smitsomme, også på 30 meters afstand, så det er ikke muligt at komme uden for døren uden at få smitten. Med et immunforsvar i top (D-vitamin status skal matche udenlandske grænseværdier, de danske er sat alt for lavt) så er der mange mennesker, der ikke er bevidst om at have været smittet.
Vis mere

METTE FREDERIKSEN KAN VÆRE TRUET PÅ LIVETd. 11/7-2021
SØNDAG, 11 JULI 2021, 9:04 PER BRÆNDGAAR

"Den 2. februar 2021 meddelte Tanzania, at de ikke vil vaccinere befolkningen mod covid-19. Det skrev bl.a. The Lancet.
Den 18. marts 2021 skrev bl.a. BBC, at Tanzanias præsident John Magufuli, 61 år, var død dagen før angiveligt af hjerteproblemer.

Den 5. februar 2021 meddelte Burundi, bl.a. via abcNEWS og Associated Press, at de heller ikke ville tage imod covid-19-vacciner.
Den 9. juni 2021 kunne bl.a. BBC så fortælle, at også Burundis præsident Pierre Nkurunziza var død af hjertestop som 55-årig.

Den 8. april 2021 skrev The Haitian Times, at Haiti afviser covid-19-vacciner fra WHO.
Den 7. juli 2021 skrev bl.a. CBS og Associated Press, at Haitis unge præsident Jovenel Moïse var blevet dræbt af bevæbnede mænd.

Der tegner sig i min optik et klokkeklart mønster. Hvis du som statsleder siger nej til at covid-vaccinere din befolkning, så kan du forvente at dø kort tid efter. Det tyder på, at der er en gruppe voldelige gangstere derude, der afpresser verdens statsledere til at makke ret. Mette Frederiksens ageren er i det perspektiv mere forståelig, da hun reelt kan være udsat for dødstrusler fra corona-mafiaen. Fjenden bruger dog nok anderledes bestikkelses- og afpresningsmetoder i Europa end i Afrika på grund af kulturforskellene. Det ændrer dog ikke ved, at vi reelt befinder os i en verdenskrig, hvor Fjenden bl.a. ønsker at tvinge covid-19-vacciner i os “frivilligt”, og dem, der burde beskytte os, såsom vores statsminister, kan være truet på livet. Dem, der har ansvaret for vores statsministers sikkerhed, bør tage disse mistanker alvorligt og foretage grundig efterforskning."

https://perbraendgaard.dk/2021/07/11/mette-frederiksen-kan-vaer..
Vis mere

DAGENS GÅDE: HVORDAN KAN MYNDIGHEDERNE ANSE UDOKUMENTEREDE VACCINER FOR AT VÆRE “MEGET SIKRE OG VELDOKUMENTEREDE”?d. 7/7-2021
ONSDAG, 7 JULI 2021, 11:11 PER BRÆNDGAARD

"Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut skriver nu i deres invitationer til borgere med tilbud om covid-19-vacciner, at disse vacciner er “meget sikre og veldokumenterede”.

Hvordan kan de få sig selv til at skrive det? Forskningen i den dominerende covid-19-vaccine på markedet i Danmark, den fra Pfizer, blev standset efter 2 mdr. Det er alt for kort tid til at konkludere så skråsikkert, især når man er myndighed med ansvar for folkesundheden, og som burde formidle evidensbaserede sundhedsråd. Det er fuldstændig grotesk, at den placebokontrollerede forskning blev standset efter så kort tid. Det betyder, at der aldrig kommer ordentlig videnskab på bordet, og vi skal i stedet bøvle med politiske fortolkninger af årsager til indrapporterede bivirkninger og dødsfald som følge af vaccinerne.

Pfizer er en kriminel virksomhed
Undersøgelserne af Pfizers vacciner er udført af forskere, der er betalt af Pfizer selv. Den 2. september 2009 offentliggjorde det amerikanske justitsministerie, at Pfizer skulle betale 2,3 milliarder dollars i erstatninger og bøder for bedragerisk markedsføring af lægemidler. Ud af beløbet var hele 1,3 milliarder dollars bøde for kriminelle handlinger. Det er MANGE penge og en rekordstor bøde, der dokumenterer, at Pfizer er en kriminel virksomhed.

Hvordan kan de danske sundhedsmyndigheder have blind tillid til en vaccineproducent med sådan en kriminel historie? Kan vi overhovedet stole på resultaterne af den smule forskning i deres mRNA-indsprøjtninger, der er publiceret i den videnskabelige litteratur? Hvilke andre kriminelle metoder kan Pfizer og deres kumpaner finde på at bruge for at sælge deres produkter til sagesløse forbrugere? Er ledelsen af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen bestukket eller afpresset? Tja, jeg spørger bare… – og foreslår at Politiets og/eller Folkets Efterretningstjeneste foretager en kriminalefterforskning af mistankerne, der kan have katastrofale konsekvenser for folkesundheden."

Bemærkning:
I Danmark er brugt flere forskellige Covid-19 'vacciner' (Læs gensplejsede emner med nanopartikler) og som efterfølgende er trukket tilbage, fordi det menneskelige krop dannede antistoffer mod injektions-materialet og personen døde. Hvorfor skulle de resterende 'vacciner' være mere testede end dem, der allerede er trukket ud af 'vaccine programmet'?
Hvem har overhovedet tillid til vores kriminelle regering, der likviderer et helt erhverv med støtte fra politiet og militæret? Og strør om sig med restriktioner uden nogen form for sund fornuft og som mest af alt ligner en hetz mod visse erhverv, og som skal holde os i konstant angst for en virus, der kun er farlig for folk med et dårligt immunforsvar?
I Island kan folket ånde lettet op. Her er NUL restriktioner.Og Lagmanden vil ikke anbefale sit folk at tage den utestede 'vaccine'.
Vis mere

SÅ GALT ER DET GÅET: 10 FALSKE PÅSTANDE OM COVID-19d. 23/6-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/06/23/saa-galt-er-det-gaaet-10-f..

ONSDAG, 23 JUNI 2021, 10:23 PER BRÆNDGAARD

"Coronaen viser på skræmmende vis, hvad der kan ske, når en hel verden, inkl. læger og andre akademikere, går fra evidensbaseret til frygtbaseret sygdomsforebyggelse. Den reelle konsekvens er STØRRE og IKKE mindre risiko for sygdom samt et stort fald i folkesundheden.

Her er en kronologisk liste af de sundhedsvidenskabelige bedrag i coronasagen:

1. Påstand: Covid-19 skyldes smitte med SARS-CoV-2. Fakta: Det kan man kun vide, hvis der er foretaget ordentlig diffentialdiagnose, hvilket man IKKE har gjort.
2. Påstand: Covid-19 er en enormt farlig sygdom. Fakta: Covid-19 er ikke mere farlig end influenza, selv hvis man accepterer de tvivlsomme kriterier for diagnosen.
3. Påstand: Smitte med SARS-CoV-2 kan påvises i en PCR-test. Fakta: Testen er ikke testet, og ingen ved, hvad der præcist gør, at den nogle gange viser positive og andre gange negative resultater.
4. Påstand: Smitte = sygdom. Fakta: Løgn. Langt de fleste, der bliver testet positive for SARS-CoV-2 i rutinetjek, har slet ingen sygdomssymptomer.
5. Påstand: Lockdown modvirker pandemi. Fakta: Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at lockdown skader sundheden langt mere, end det gavner – samtidig med at økonomien bliver smadret.
6. Påstand: Håndsprit bremser smitte. Fakta: Ja, måske, men det skader også tarmfloraen, hvorved det naturlige immunforsvar bliver svækket.
7. Påstand: Det naturlige immunforsvar kan ikke bekæmpe SARS-CoV-2. Fakta: Jo, det kan det godt. Hvis du tror på, at PCR-testen kan diagnosticere SARS-CoV-2-smitte, så vil det simple faktum, at langt de fleste har ingen eller milde sygdomssymptomer bevise, at immunforsvaret hos de fleste af os let kan håndtere også dette nye virus.
8. Påstand: Immunforsvaret kan ikke styrkes med kosten. Fakta: Løgn. Mange danskere mangler et eller flere næringsstoffer, især D-vitamin i vinterhalvåret, og øget tilførsel vil medføre øget modstandskraft, også mod SARS-CoV-2.
9. Påstand: Vacciner er den eneste vej til frihed. Fakta: Løgn. Det er en politisk og ikke en sundhedsfaglig beslutning. Lad være med at blande tingene sammen.
10. Påstand: Vaccinerne er godkendte og dokumenteret effektive og sikre. Fakta: Vaccinerne er betinget godkendte. Under betingelse af at kommende forskning dokumenterer, at vaccinerne er effektive og sikre. Forskningen standsede for Pfizer/BioNTech-vaccinens vedkommende efter 2 mdr. Langtidsvirkninger og -bivirkninger vil derfor rent videnskabeligt forblive ukendte. Vaccinerne er således godkendte under en betingelse, der aldrig bliver opfyldt, hvorfor vaccinerne aldrig kan blive rigtigt godkendt. Det er DIG og DINE BØRN, der løber risikoen, hvis I lader jer stikke.

Situationen er den, at det er lykkedes nogen at skræmme hele verden via propaganda i stedet for forskning, hvilket efter min mening har fået bl.a. direktøren for Sundhedsstyrelsen i Danmark til at opgive sin faglighed, krænke sit lægeløfte, og gå med på en rent politisk agenda, der handler om alt mulig andet end at beskytte folket mod virus og sygdom.

Vågn op, før det er for sent!"
Vis mere

”JEG BLEV SYG AF AT BLIVE VACCINERET MOD EN SYGDOM, JEG IKKE HAR”d. 14/6-2021
https://newspeek.info/jeg-blev-syg-af-at-blive-vaccineret-mod-e..

juni 13, 2021 AF Peter Krogsten

"Jeg har aldrig gjort noget som helst for at undgå at blive smittet, og jeg går heller ikke med ‘mundbind’, som tænkende mennesker kalder en ansigtsmaske. Jeg begyndte at samle tal og statistikker allerede i februar 2020, da tallene ikke stemte med, hvad der stod i aviserne, og slet ikke med Mette Frederiksens reaktioner, der var og er panik. Jeg lod mig lokke til at blive ‘vaccineret’, selvom jeg havde sagt, at jeg aldrig ville røre det – i et futilt forsøg på at få bare nogen af mine grundlovssikrede og konventionssikrede rettigheder tilbage.

Jeg havde læst, at det ikke ville være godt at få ’skuddet’, hvis man allerede var smittet, så dagen før tog jeg min første test, betalte også for en antistof-test, og begge var negative. Jeg var som forventet rask og havde da heller ikke været syg."
Læs mere ...
Vis mere

Covid-19 vaccination. Er det mordforsøg? Ja, mener Per Brændgaard .......d. 13/6-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/06/13/corona-lad-os-vaere-mere-y..

Jeg har anmeldt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut til politiet for drabsforsøg.

Når det er sagt, så kan jeg også oplyse, at jeg i dag har foretaget en skriftlig anmeldelse til Københavns Politi. Jeg har anmeldt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut for mordforsøg på mig. Når man opfordrer en rask mand til at lade sig indsprøjte med en udokumenteret injektionsvæske – fra Pfizer/BioNTech i mit tilfælde – med ukendte virkninger, og da injektionsvæsker generelt kan være dødelige, hvis man ikke kender virkningerne af dem, så betragter jeg det som et mordforsøg. Jeg vurderer, at jeg har alt at tabe – inklusiv mit liv – og absolut intet at vinde ved at lade mig “vaccinere” mod covid-19.

Andre er selvfølgelig velkommen til at opfatte dette “tilbud” om “vaccination” som alt muligt andet end mordforsøg. Det forhindrer mig dog ikke i at opfatte det som et mordforsøg, om end det dog nok “kun” kan takseres som uagtsomt manddrab.

Uagtsomt manddrab er reguleret af Straffelovens § 241:

Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.

Forsøg på uagtsomt manddrab er naturligvis selvmodsigende, så det kan meget vel være en sag, der kan nå helt til Højesteret. En måde at slippe billigt for straf for at slå folk ihjel kan jo være at gøre det på netop denne måde, da myndighederne så kan slippe med en bøde for hver dansker, de slår ihjel på uagtsom vis med deres udokumenterede injektionsvæsker, som de lyver om.

Jeg har tidligere afsløret en aktindsigt, der viste, at i hvert fald Statens Serum Institut, der modtager rapporter om bivirkninger og dødsfald efter “vaccination” ikke kan påstå, at de ikke er orienterede om, at der er LANGT flere, der er døde som følge af “vaccination” end som følge af positiv coronatest. Denne viden bør kunne så tvivl om, hvorvidt drabsforsøget på mig er uagtsomt, hvorved straffen bliver betydeligt større end en bøde.

Bemærkning:
I mit tilfælde har jeg i skrivende stund modtaget hele TRE breve fra Sundhedsstyrelsen med en betydelig hjælp og støtte for at jeg kan blive vaccineret. Med henvisning til ovenstående om, at det er galimatias at få sprøjtet en ikke godkendt væske ind i en rask krop (her er ingen fortrydelse bagefter), så afventer jeg resultatet af Per Brændgaards anmeldelse om drabsforsøg til Politiet inden jeg tager stilling til om evt. at gøre det samme.
Vis mere

Fwd: Henrik Dietz, speciallæge: Sundhedsstyrelsen skal trække vaccinekampagne, rettet mod unge, tilbaged. 3/6-2021
Subject: Henrik Dietz, speciallæge: Sundhedsstyrelsen skal trække vaccinekampagne, rettet mod unge, tilbage
To: <helsetidende@hotmail.com>

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13018358/sundhedsstyr..

02.06.2021 kl. 06:30
Sundhedsstyrelsen skal trække kampagne tilbage
Henrik Dietz, speciallæge, Aalborg

»Vaccination er forebyggende medicin, som ofte tilbydes unge og raske: Her gælder en særlig iagttagelse af lægeløftets første bud om ikke at gøre skade!«

Ordene er Søren Brostrøms i april 2021. De står i skærende kontrast til Sundhedsstyrelsens aktuelle vaccinekampagne, rettet mod de unge. Ingen i aldersgruppen 16-29 år er døde af covid-19 i Danmark. Det er derfor åbenlyst, at kampagnen ikke handler om sundhed. Der er ingen sundhedsfaglige grunde til at vaccinere denne gruppe. Heller ikke hensynet til andre. Ingen skal risikere liv eller helbred ved vaccination mod en sygdom, der ikke er en trussel mod dem. De svage og gamle, som ønsker det, er jo allerede vaccineret. Vaccinerne er eksperimentelle, og kliniske forsøg er stadig i gang. Ingen kender de sundhedsmæssige konsekvenser på sigt.

Statens Serum Institut har den 11. maj 2021 besvaret en anmodning om aktindsigt, hvori instituttet skriver, at 4.415 danskere er døde inden for 30 dage efter deres vaccination, enten efter 1. eller 2. stik. Dette er 75 pct. flere dødsfald end det samlede antal danske covid-19-dødsfald på 2.510 – og med næsten samme aldersfordeling. Ingen ved naturligvis, i hvor høj grad vaccinerne spiller en rolle som årsagsfaktor eller medvirkende faktor i disse dødsfald, men tallene er alligevel tankevækkende set i lyset af den aktuelle vaccinekampagne.

Postere viser i disse dage glade unge, ledsaget af budskabet »Kom tilbage til det, du savner – vaccinationerne er i gang«. Dette er propaganda – og den er ledsaget af en slet skjult trussel om udelukkelse fra store dele af samfundslivet for de ikke-vaccinerede. Ingen må trues til at modtage medicinsk behandling. Det fastslår Nürnbergkonventionen og Europarådets resolution 2361.

Jeg føler mig overbevist om, at denne kampagne vil koste liv. Unge raske mennesker, for hvem selve sygdommen aldrig ville være livstruende, vil dø eller få varige mén efter vaccination.

Sundhedsstyrelsen skal holde sig fra de unge. De har brug for at få deres frihed og sociale liv tilbage. Ikke en eksperimentel vaccine. Derfor bør Sundhedsstyrelsen straks trække denne propagandakampagne tilbage.

Bemærkning:
Det brude være åbenlyst for enhver, at regeringes skræk- og frygtkampagne handler om hurtigst muligt at gøre raske mennesker i alle aldre dødssyge af en eksperimentel såkaldt 'vacc!ne' inden de ansvarlige bliver indkaldt i Nürnberg 2 retsprocessen og dømmes i lighed med massemorderne under Anden Verdenskrig. For 76 år siden eksperimenterede læger og andre forbrydere med giftsprøjter på uønskede befolkningsgrupper indtil døden indtraf. Det foregik ved Nürnberg processen og affødte Nürnbergkonventionerne, fordi folkemord og forbrydelser mod menneskeheden aldrig mere måtte ske. Jeg mener, at historien gentager sig lige nu!
Vis mere

Prisen for at finde én coronasmittet er skyhøjd. 30/5-2021
May Day skriver i deres maj-udgivelse på nettet:
Af Benjamin Vejsager, benjamin@indblik.dk
Nogle steder i landet kan det koste over 200.000 kroner at finde én enkelt smittet med kviktest, lyder det fra professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg.
Vis mere

Er en mere smitsom coronavirus blevet fremstillet i Kina med amerikanske penge?d. 30/5-2021
https://www.mayday-info.dk/er-en-mere-smitsom-coronavirus-bleve..

Den korte version:
Mere og mere tyder på, at coronavirus ikke er opstået tilfældigt, men faktisk er fabrikeret på et laboratorium. Frem til 1914 blev der i USA forsket i coronavirus med forstærket funktion, dvs. at man genmodificerede virus, så de blev farligere og mere smitsomme. Det blev foretaget som en slags biologisk krigsførelse for at være på forkant med stater, der lavede den slags, så man kunne imødegå det. I 2014 blev der indført et såkaldt moratorium (midlertidigt stop), fordi man anså forskningen for at være uetisk.

Imidlertid lavede man lige et smuthul i moratoriet, så forskningen kunne fortsætte. Smuthullet bestod i en fodnote på side 2, der tillod en undtagelse, der gik ud på, at hvis forskningen var presserende vigtig af hensyn til folkesundheden eller den nationale sikkerhed, så kunne den fortsætte. Og det gjorde den så med amerikansk finansiering. Ved en høring i det amerikanske senat fralagde Dr. Fauci sig ethvert kendskab til den uetiske forskning, men mon han siger sandheden, hele sandheden og kun sandheden?
Vis mere

Er laboratorieudslip i Wuhan skyld i pandemien?d. 30/5-2021
https://www.mayday-info.dk/er-laboratorieudslip-i-wuhan-skyld-i..

Læge Peter Gøtzsche har i en kronik i Jyllandsposten redegjort for den mulighed, at Covid-19 stammer fra et laboratorium i Wuhan og er fabrikeret. Han mener, at der er overvældende indicier: Wuhan har lavet forskning i funktionsforstærkning (gain-of function), hvor virus gøres mere smitsomme.
Vis mere

Færøsk toppolitiker melder sig som vaccineskeptikerd. 30/5-2021
https://sermitsiaq.ag/node/229456

Det vækker stor opsigt på Færøerne, at landsstyremand Jenis av Rana, som er formand for kristelige Miðflokkurin (Centrumpartiet), har sagt til internetmediet Vp.fo, at han ikke vil vaccineres, fordi han er bange for om der kan være bivirkninger på længere sigt.

Den færøske landsstyremand i udenrigsanliggender, Jenis av Rana, som også er læge, vil ikke vaccineres for corona. Det sender et uheldigt signal til befolkningen, siger lagmanden Bárður á Steig Nielsen.

Bemærkning:
Er du i tvivl, så sig NEJ.
Flot, at en læge offentlig siger fra. I Danmark kan lægerne miste deres autorisation for offentlig at sige fra over for udrulningen af ikke godkendte 'vacc!ner'. Heldigvis vil mange mennesker ikke spille russisk roulette med deres eget helbred.
Vis mere

NUREMBERG RETSSAG 2021 opdateret 30/6/21d. 25/5-2021
https://newspeek.info/nuremberg-retssag-2021/
Af Peter Jørgensen d. 25. maj 2021

Noget tyder på, at der er en ny retssag under opsejling tidligere end forventet:

Et stort team på mere end 1.000 advokater og over 10.000 medicinske eksperter under ledelse af Dr. Reiner Fuellmich har indledt retssager mod CDC, WHO og Davos-gruppen for forbrydelser mod menneskeheden.
Fuellmich og hans team præsenterer den forkerte PCR-test og ordren til at læger beskriver enhver comorbiditetsdød som en Covid-død – som bedrageri.

Se mere her:
http://sistatiden.se/1000-advokater-och-10000-lakare-har-inlamn..

May Day skriver i maj- bladet:
1.000 advokater og 10.000 læger har anlagt sag for overtrædelser af Nürnberg-koden. Den nye Nürnberg-retssag starter den 3. juli 2021
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgzGkXctXBtPFRVJl..
Vis mere

Professor i opsigtsvækkende udmelding: Covid-19 er ikke længere farligere end influenzad. 15/5-2021
https://indblik.dk/professor-i-opsigtsvaekkende-udmelding-covid..

Af Jeppe Caspersen, jeppe@indblik.dk 14/05/2021

En dansk biologiprofessor tager nu bladet fra munden.
Morten Petersen, professor i biologi ved Københavns universitet, skriver i et debatindlæg i Politiken at covid-19 ikke længere kan ”betragtes som farligere end influenza”.

Han mener derimod, det er helt omvendt: At influenza nu er farligere end coronavirus.

– Hvornår råber nogen, som regeringen vil lytte til, op og fortæller den, at covid-19 ikke længere udgør en fare, der overstiger andre helbredstrusler?

Bemærkning:
Kæmp for alt, hvad du har kært. Væk med restriktionerne, deltag i demoer, på facebook. Boykot PCR-testen, mundbind, coronapas, social afstand, afspritning. Du er FRITAGET for samtlige restriktioner, når du siger det magiske ord FRITAGET. Giv din støtte til Borgrforslag.dk https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06089 .
Sammen er vi stærke.

"Fortsatte restriktioner hen over sommeren er et paradigmeskift uden fortilfælde. Det bør vække bekymring, at vi ikke kan se en tydelig ende på detailstyringen."
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8204134/Covid-19-kan..
Vis mere

4415 dødsfald efter 'vaccine' injektionerne (27. dec. 2020 - 11. maj 2021)d. 12/5-2021
DANMARK og ISRAEL er begge testlande for at finde ud af, hvor langt man kan gå. Det er skræmmende, at selv velbegavede mennesker lader sig 'vacc!nere'. Statens propagandamaskine 24/7 og censuren virker. Efter min mening har vi kun 2 frie medier: Indblik.dk og NewSpeek.

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox?projector=1

Statens Serum Institut meddeler som svar på en anmodning om aktindsigt fra Lars Grangaard Olesen af statistikken over døde efter vaccination i Danmark, at
2443 personer er døde op til 30 dage efter de er blevet førstegangsvaccineret.(tabel 1)
1992 personer er døde op til 30 dage efter de er blevet færdigvaccineret. (tabel 2)

'Vacciner' fra Johnson & Johnson og AstraZeneca er stoppet.
Hvornår stopper massemordene med de såkaldte Covid-19 vacciner? Ingen af 'vaccinerne' er godkendte.
Eller ønsker politikerne stadig god fornøjelse ved kanylekøerne?

2499 er døde MED corona siden starten på den "politiske Covid-19 pandemi". Ingen er til gengæld døde af den tilbagevendende influenza!

Nu mangler vi at få at vide, hvor meget det har kostet til dato at slå så mange mennesker ihjel med livsfarlige vacciner, som ikke er videnskabeligt testede, imod en fare, der ikke eksisterer.
Vis mere

TUCKER CARLSON: HVOR MANGE AMERIKANERE ER DØDE EFTER AT HAVE TAGET COVID-VACCINEN?d. 10/5-2021
Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen.
Newspeek, d. 10. maj 2021
Tucker Carlson er kendt for at lave kritisk journalistik. I denne udsendelse stiller han spørgsmålet: Hvor mange amerikanere er døde efter at have taget covid-’vaccinen’?

Og reflekterer over, hvorfor vi ikke hører noget om de risici, der er forbundet med at få injektionerne.

Du skal nok være lidt hurtig. Det første link, NewSpeek lagde op, blev lynhurtigt fjernet fra YouTube – så se og lyt, mens du stadigvæk kan.

OBS: Videoen er nu fjernet, men kan hentes på nedenstående link frem til 13.Maj:

https://wetransfer.com/downloads/7719502cced44fb231acf24530a582..

Du kan evt også prøve dette link:
https://childrenshealthdefense.org/defender/tucker-carlson-how-..
Vis mere

Pens. overlæge Anders Bruun Laursen er tilfreds med at J&J +AstraZeneca droppes, men hvorfor tillades Pfizer og Moderna?d. 7/5-2021
Mail fra pens. overlæge sender mails med advarsler om alvorlige vaccineskader - efter bare 4 måneders brug.

Fra: Ole Gerstrøm <ole@gerstrom.dk>
Date: fre. 7. maj 2021 21.42
Subject: Pens. overlæge Anders Bruun Laursen: J&J Vaccine droppes klogeligt i DK pga, blodproprisiko = 0.000002% - men tillader Pfizer og Moderna, der har 200 gange større blindhedsfrekvens
To: <helsetidende@hotmail.com>

Fra: Pens. overlæge Anders Bruun Laursen <bruunanders7@gmail.com>
Sendt: 4. maj 2021 19:04
Efter AstraZeneca DNA-vaccinen har Danmark nu klogeligt annulleret J&J DNA-vaccinationer.

Og det selvom CDC i USA har godkendt vaccinen til trods for 15 specielle blodpropper blandt 8 millioner vaccinerede =
0,000002%.

Jeg er glad for, at mine sundhedsmyndigheder vurderer situationen på denne måde og ikke følger USA på slavisk vis:
„Der er simpelthen en højere risiko for alvorlige bivirkninger af denne vaccine end det forebyggende potentiale ved at bruge vaccinen.“
Langsigtede bivirkninger vil utvivlsomt bekræfte dette.
Så Sundhedsstyrelsen vurderer altså risikoen for ikke at vaccinere til at være meget lav.

Men nu opstår spørgsmålet: Er forholdet mellem risiko og gevinst større med Moderna og PfizerBiontechs Comirnaty-vacciner?

Den 5. maj 2021 var der administreret omkring 150 millioner doser af Covid19-vaccine i Europa.
Den 3. maj rapporterede VigyBase et antal af 623.804 vaccineanmeldte bivirkninger indsendt til begge søgninger på PfizerBiontechs Comirnaty og Moderna COVID-19 vaccine – se nedenstående tabel.

Indtil videre betyder dette 0,42% kortsigtede bivirkninger pr. dosis – dvs.betydeligt mere pr. person (+ ikke anmeldte bivirkninger). Som tidligere øjenlæge bemærker jeg de undertiden alvorlige øjenkomplikationer – inklusive 303 tilfælde af blindhed = 0,0002%.

Risikoen for blindhed er derfor 200 gange større med de dominerende Moderna- og PfizerBiontech-vacciner end risikoen for blodpropper med J&J-vaccine (og AstraZeneca)

Da vaccineoverskuddet faktisk estimeres til at være lavt – hvorfor accepterer man så den 200 gange større risiko for blindhed for vacciner, der er påviseligt ineffektive og her og her, og her og her og her, ja dødbringende og her – på grund af en lidet smitsom og lidet dødelig sygdom, nu udbrændt og erstattet af andre vira?

Som alt andet i denne pandemi er dette uforståeligt.

PfizerBiontechs Comirnaty indeholder aktiv (e) ingrediens (er): Covid-19 vaccine.
Resultatet er angivet for den eller de aktive ingredienser.
Samlet antal hentede bivirkningsposter: 623804.

BIVIRKNINGER
1 Blod og lymfesystem (25845)
2 Hjertesygdomme (23695)
3 Medfødte, familiære og genetiske lidelser (175)
4 Øre- og labyrintlidelser (17190)
5 Endokrine lideler (379)
6 Øjensygdomme (20637)
7 Mave-tarmkanalen (148338)
8 Generelle lidelser og indgivelsessteder (423844)
9 Lever og galdeveje (717)
10 Forstyrrelser i immunsystemet (6921)
11 Infektioner og angreb (31157)
12 Skader, forgiftning og proceduremæssige komplikationer (19382)
13 Undersøgelser (44714)
14 Metabolisme og ernæringsforstyrrelser (15010)
15 Lidelser i bevægeapparatet og bindevæv (216670)
16 Benigne, ondartede og uspecificerede svulster (inkl. Cyster og polypper) (438)
17 Nervesystemet lidelser (304996)
18 Graviditet, puerperium og perinatale tilstande (511)
19 Produktproblemer (996)
20 Psykiske lidelser (25151)
21 Nyrer og urinveje (4027)
22 Reproduktionssystem og brystlidelser (5426)
23 Luftveje, thorax og mediastinum (56619)
24 Sygdomme i hud og subkutan væv (82962)
25 Sociale forhold (2483)
26 Kirurgiske og medicinske procedurer (2702)
27 Vaskulære lidelser (28756)

ØJENBIVIRKNINGER
Øjensmerter (4616) Sløret syn (3839) Fotofobi eller lysintolerance (1808) Synshandicap (1625) Hævede øjne (1162) Øjenblødning eller røde øjne (788) Øjenirritation (768) Kløende øjne ( 731) Øget Tåreflåd(653) Dobbeltsyn (559) Øjentræthed (459) Tørre øjne (400) Hævelse omkring øjet (366) Hævelse af øjenlåg (360) Lysglimt i synsfelt (358) Blindhed (303) Opsvulmede øjenlåg (298) Ubehag i øjet (273) Blødning i bindehinden(236) Øjenlågskrampe (223) Glaslegemeuklarheder (192) Hævelse rundt om øjnene (171) Øjenblødning (169)

Bemærkninger:
Ufatteligt mange indberettede bivirkninger på bare 4 måneder. Ingen kender omfanget af død og lidelse på den lange bane, måske lige med undtagelse af medicinalindustrien. Fuldstændigt vanvittigt, at de ansvarlige for massevaccinationerne tør lade dette ske.

"Det er almen viden, at der er milliarder i indtjening i at mennesker er syge, eller gøres syge/ bliver syge eller forbliver behandlingskrævende. Det er også almen viden at patenter inden for en række industrielle områder opkøbes, ikke alene indenfor det medicinske område - for derefter blot at lægges i køberens skuffe, fordi der er flest penge i denne handling. Herudover er det også almen viden for mange, at der forskes benhårdt i udviklingen af / forståelsen af celler, stamceller, vira og bakterier. Denne forskning finder sted med forskellige begrundelser og intentioner."
Vis mere

''Der er lys i slutningen af lockdown tunnelen''- Reiner Fuelmichd. 5/5-2021
2. april 2021
https://jermwarfare.com/blog/reiner-fuellmich-who (blog)
Reiner Fuellmich sagsøger WHO for "forbrydelser mod menneskeheden".

For et par måneder siden fortalte Reiner Fuellmich mig om sine planer om at tage WHO (og andre spillere) til retten for "forbrydelser mod menneskeheden".

Han er en af de mest magtfulde advokater i Europa og forbereder i øjeblikket den største klassesag i historien, ellers kendt som "Nürnberg 2.0".

Reiner sluttede sig til mig i går aftes for en opdatering om, hvordan det går.

Her er takeaway.

-Vi er i en usynlig krig for vores suverænitet.
-Lockdowns, masker , social distancering osv. Har intet at gøre med en virus.
-COVID-19 - hvis den overhovedet findes - er så mild som influenza.
-Mangelfuld PCR-test er grundlaget for denne falske pandemi.
-Den bør undgås vaccine .
-Stop med at overholde så meget som muligt.
-Bed andre om at stoppe med at overholde så meget som muligt.
-Ignorer de almindelige medier.
-Giv ikke op.

Reiner er en fantastisk mand.
Han vil blive husket - af alle de rigtige grunde - i historiebøger i fremtiden.
Vis mere

18 grunde til at jeg ikke vil have en Covid-vaccined. 24/4-2021
3/5 er bemærkninger opdateret

Af Christian Elliot (Virginia, USA) April 6, 2021

https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won..


#1: Vaccineproducenter er fritaget for ansvar

Den eneste industri i verden, der ikke har noget ansvar for skader eller dødsfald som følge af deres produkter, er vaccine­producenterne.

Vaccineproducenterne kan ikke sagsøges, selv hvis det påvises, at de har været uagtsomme, hvilket blev indført i 1986 med National Childhood Vaccine Injury Act og styrket af PREP Act.

Producenterne af covid-vacciner har lov til at skabe et produkt, der passer til alle, uden at der foretages forsøg på delpopula­tioner (dvs. mennesker med specifikke helbredstilstande), og men de er ikke villige til at påtage sig noget ansvar for eventuelle bivirkninger eller dødsfald, som deres produkter forårsager.

Hvis en virksomhed ikke er villig til at stå inde for, at deres produkt er sikkert, især hvis det er et produkt, som de har skyndt sig at markedsføre og undladt dyreforsøg på, er jeg ikke risikere noget med deres produkt.

Intet ansvar. Ingen tillid.

Her er grunden...

#2: Vaccine­virksom­hed­ernes blakkede fortid

De fire store firmaer, der fremstiller disse vacciner, er/har enten:

· De har aldrig markedsført en vaccine før covid (Moderna og Johnson & Johnson).

· Er serieforbrydere (Pfizer og Astra Zeneca).

· Er begge dele (Johnson & Johnson).

Moderna havde forsøgt at "Modernize our RNA" (deraf firma­navnet) i årevis, men havde aldrig haft held til at markedsføre noget produkt - hvor dejligt for dem at få en stor penge­indsprøjtning fra staten til at fortsætte med at forsøge.

Faktisk har alle de store vaccine­producenter (undtagen Moderna) betalt snesevis af milliarder af dollars i erstatning for andre produkter, som de har markeds­ført, da de vidste, at disse produkter ville forårsage skader og dødsfald - se Vioxx, Bextra, Celebrex, Thalidomid og opioider som et par eksempler.

Hvis medicinalfirmaer bevidst vælger at bringe skadelige produkter på markedet, når de kan sagsøges, hvorfor skulle vi så stole på et produkt, hvor de IKKE har noget ansvar?

Hvis det ikke er sivet ind, vil jeg gerne gentage, at 3 af de 4 producenter af covid-vacciner er blevet sagsøgt for produkter, som de har markedsført, selv om de vidste, at der ville ske skader og dødsfald.

· Johnson & Johnson har tabt store retssager i 1995, 1996, 2001, 2010, 2011, 2016, 2019 (i øvrigt indeholder J&J's vaccine også væv fra aborterede fosterceller, måske et emne til en anden diskussion)

· Pfizer har den ære at have den største kriminelle udbetaling i historien. De har tabt så mange retssager, at det er svært at tælle dem. Du kan tjekke deres strafregister her. Måske er det derfor, at de kræver, at lande, hvor de ikke har ansvarsbeskyttelse, stiller sikkerhed til dækning af retssager om vaccineskader.

· Astra Zeneca har ligeledes tabt så mange retssager, at det er svært at tælle dem. Her er en. Her er en anden ... du forstår. Og hvis du skulle have overset det, fik virksomheden suspenderet deres covid-vaccine i mindst 18 lande på grund af bekymring for blodpropper, og de forkludrede fuldstændig deres møde med FDA med tal fra deres undersøgelse, der ikke stemte overens.

· Åh, og tilsyneladende havde J&J (hvis vaccine er godkendt til "Emergency Use" i USA) og AstraZeneca (hvis vaccine ikke er godkendt til "Emergency Use" i USA), en lille forveksling i deres ingredienser ... i 15 millioner doser. Ups.

Lad mig gentage dette punkt:

I betragtning af den friheden fra ansvar og disse virksomheders brogede fortid, hvorfor skulle vi så gå ud fra, at alle deres vacciner er sikre og fremstillet helt regulært?

Hvornår ville vi ellers stole på nogen med et sådant ry?

For mig giver det lige så meget mening som at forvente, at en ubarmhjertig, voldelig og utro elsker bliver et andet menneske, fordi en dommer har sagt, at han inderst inde er et godt menneske.

Nej, jeg stoler ikke på dem.

Intet ansvar. Ingen tillid.

Her er en anden grund til, at jeg ikke stoler på dem.


#3: Den grimme historie om forsøgene på at fremstille vacciner mod coronavirus

Der har tidligere været mange forsøg på at lave virusvacciner, som endte i en total fiasko, hvilket er grunden til, at vi ikke havde en vaccine mod coronavirus i 2020.

I 1960'erne forsøgte forskere at lave en RSV-vaccine (respiratorisk syncytialvirus) til spædbørn.

I den undersøgelse sprang de dyreforsøg over, fordi de ikke var påkrævede dengang.

I sidste ende blev de vaccinerede spædbørn meget mere syge end de uvaccinerede spædbørn, når de blev udsat for viruset i naturen, og 80% af de vaccinerede spædbørn måtte indlægges på hospitalet, og to af dem døde.

Efter 2000 gjorde forskerne mange forsøg på at skabe vacciner mod coronavirus.

I de sidste 20 år endte alle med at mislykkes, fordi dyrene i de kliniske forsøg blev meget syge, og mange døde, ligesom børnene i 1960'erne.

Du kan læse et resumé af denne historie/videnskab her.

Eller hvis du vil læse de enkelte undersøgelser, kan du tjekke disse links:

· I 2004 blev der gjort forsøg med vaccine, som gav hepatitis hos fritter

· I 2005 blev mus og civetmus syge og mere modtagelige for coronavirus efter at være blevet vaccineret

· I 2012 blev fritterne syge og døde. Og i denne undersøgelse udviklede mus og fritter lungesygdomme.

· I 2016 gav denne undersøgelse også lungesygdomme hos mus.

Det typiske mønster i de oven­nævnte undersøgelser er, at børnene og dyrene producerede smukke antistof­responser efter at være blevet vaccineret.

Producenterne troede, at de havde ramt jackpot.

Problemet opstod, da børnene og dyrene blev udsat for den naturlige udgave af virussen.

Da det skete, opstod der et uforklarligt fænomen kaldet Antibody Dependent Enhancement (ADE), også kendt som Vaccine Enhanced Disease (VED), hvor immunsystemet producerede en "cytokinstorm" (dvs. angreb kroppen i overvældende grad), og børnene/dyrene døde.

Her er det uafklarede problem...

Vaccineproducenterne har ingen data, der tyder på, at deres hastevacciner har overvundet dette problem.

Med andre ord, er det aldrig lykkedes at lave en vaccine mod coronavirus, og heller ikke den genterapiteknologi, som mRNA-"vacciner" er, er blevet bragt sikkert på markedet, men da de havde milliarder af dollars i statslig finansiering, er jeg sikker på, at de har fundet ud af det.

Bortset fra at de ikke ved, om de har...


#4: "Datahullerne" som vaccine­producent­erne har indsendt til FDA

Da vaccineproducenterne indsendte deres papirer til FDA (Food & Drug Administration) med henblik på Emergency Use Authorization (Bemærk: En EUA er ikke det samme som en fuld FDA-godkendelse), var en af de mange "datamangler" de rapporterede, at de ikke havde noget i deres forsøg, der tydede på, at de havde over­vundet det irriterende problem med vaccine­forstærket sygdom.

De ved det simpelthen ikke - dvs. de har ingen anelse om, hvorvidt de vacciner, de har lavet, også vil producere den samme cytokinstorm (og dødsfald) som tidligere forsøg med sådanne produkter.

Som Joseph Mercola påpeger...

"Tidligere forsøg på at udvikle et mRNA-baseret lægemiddel ved hjælp af lipidnanopartikler mislykkedes og måtte opgives, fordi lægemidlet ikke havde nogen virkning, når doseringen var for lav, og når doseringen var for høj, blev lægemidlet for giftigt. Et indlysende spørgsmål er: Hvad har ændret sig, som nu gør denne teknologi sikker nok til massebrug?"

Hvis det ikke er alarmerende nok, er der her andre huller i dataene - dvs. der er ingen data, der tyder på sikkerhed eller effekt vedr.:

· Personer under 18 år eller over 55 år

· Gravide eller ammende mødre

· Auto-immune tilstande

· Immunsvækkede personer

· Ingen data om overførsel af covid

· Ingen data om forebyggelse af dødelighed som følge af covid

· Ingen data om varigheden af beskyttelsen mod covid

Svært at tro, ikke?

Hvis du tror, at jeg finder på det her, eller hvis du vil se de faktiske dokumenter, som Pfizer og Moderna har sendt til FDA for deres Emergency Use Authorization, kan du tjekke henholdsvis dette eller dette. Datahullerne kan findes fra henholdsvis side 46 og 48.

Lad os nu vende blikket mod de rå data, som vaccineproducenterne brugte til at indsende til Emergency Use Authorization.


#5: Ingen adgang til de rå data fra forsøgene

Kunne du tænke dig at se de rådata, der har ført til de "90% og 95% effektive" påstande, der er blevet fremhævet i nyhederne?

Det vil jeg også gerne...

Men de vil ikke lade os se disse data.

Som påpeget i BMJ er der et eller andet ved Pfizers og Modernas påstande om effektivitet, der lugter meget mærkeligt.

Der var "i alt 3.410 tilfælde af mistænkte, men ubekræftede covid-19-inficerede i den samlede under­søgelses­population, 1.594 forekom i vaccine-gruppen mod 1.816 i placebogruppen."

Vent... hvad?

Har de undladt at lave videnskab i deres videnskabelige undersøgelse ved ikke at verificere en central variabel?

Kunne de ikke teste disse "mistænkte, men ubekræftede" tilfælde for at finde ud af, om de havde covid?

Tilsyneladende ikke.

Hvorfor ikke teste alle 3.410 deltagere af hensyn til nøjagtigheden?

Vi kan kun gætte på, at de er ikke testede, fordi det ville ødelægge deres påstande om "90-95% effektivitet".

Hvor er FDA?

Ville det ikke være klogt af FDA at forvente (kræve), at vaccine­producent­erne tester folk, der har "covid-lignende symp­tomer", og frigive deres rådata, så eksterne tredjeparter kan undersøge, hvordan producenterne retfærdig­gjorde tallene?

Jeg mener, det er kun enhver borger i verden, vi forsøger at få til at tage disse eksperimentelle produkter...

Hvorfor har FDA ikke krævet det? Er det ikke hele formålet med FDA alligevel?

Godt spørgsmål.

Ræve, der vogter hønsene?

Det ser sådan ud.

Intet ansvar. Ingen tillid.


#6: Ingen langtidssikkerhedstest

Med produkter, der kun har været på markedet i få måneder, har vi naturlig­vis ingen langsigtede sikkerhedsdata.

Med andre ord har vi ingen idé om, hvad dette produkt vil gøre i kroppen om måneder eller år - for ALLE befolknings­grupper.

I betragtning af alle de ovennævnte risici (risici, som ALLE lægemidler har), ville det så ikke være klogt at vente og se, om de værst tænkelige scenarier virkelig er blevet afværget?

Ville det ikke være fornuftigt at ville udfylde disse irriterende "datamangler", før vi forsøger at give dette til alle mænd, kvinder og børn på planeten?

Ja, det ville give mening, men for at få disse data er de nødt til at teste det på mennesker, hvilket fører mig til mit næste punkt...


#7: Intet informeret samtykke

Hvad de fleste, der tager vaccinen, ikke ved, er, at fordi disse produkter stadig er i kliniske forsøg, er alle, der får vac­cinen, nu en del af det kliniske forsøg.

De er en del af eksperimentet.

De (som mig), der ikke tager den, er en del af kontrolgruppen.

Tiden vil vise, hvordan dette eksperiment vil udarte sig.

Men, spørger du måske, hvis vaccinerne er skadelige, ville vi så ikke se det overalt i nyhederne?

FDA ville vel gribe ind og sætte distributionen på pause?

Tja, hvis systemet til indberetning af bivirkninger fungerede, ville tingene måske være anderledes.


#8: Underrapportering af bivirkninger og dødsfald

Ifølge en undersøgelse foretaget af Harvard (på bestilling af vores egen regering), bliver mindre end 1% af alle bivirkninger ved vacciner faktisk indsendt til det nationale system til indberetning af bivirkninger ved vacciner (VAERS) - læs side 6 på linket ovenfor.

Selv om problemerne med VAERS ikke er blevet løst (som du kan læse om i dette brev til CDC, Centers for Disease Control and Prevention), rapporterer VAERS i skrivende stund om over 2.200 dødsfald som følge af de nuværende covid-vacciner samt tæt på 60.000 bivirkninger..

"VAERS-data offentliggjort i dag viste 50.861 rapporter om bivirkninger efter COVID-vacciner, herunder 2.249 dødsfald og 7.726 alvorlige skader mellem den 14. december 2020 og 26. marts 2021."

Og disse tal inkluderer ikke (det der i øjeblikket er) 578 tilfælde af Bell's Palsy.

Hvis disse tal stadig kun udgør 1% af de samlede bivirkninger (eller 0,8 til 2% af det, som denne undersøgelse, der blev offentlig­gjort for nylig i JAMA, fandt), kan du selv regne det ud, men det svarer til et sted omkring 110.000 til 220.000 dødsfald som følge af vaccinerne til dato og et ufatteligt antal bivirkninger.

Det har du sikkert ikke set i nyhederne.

Dette dødstal ville i øjeblikket stadig være lavere end de 424.000 dødsfald som følge af medicinske fejl, der sker hvert år (som du sikkert heller ikke hører om), men vi er ikke engang seks måneder inde i udrulningen af disse vacciner endnu.

Hvis du vil dykke dybere ned i problemerne med VAERS-rapporterings­systemet, kan du tjekke dette, eller tjekke dette.

Men så er der mit næste punkt, som man kan argumentere for, at disse vacciner mod covid vacciner virker meningsløse...


#9: Vaccinerne stopper ikke overførsel eller infektion

Vent, hvad?

Er det ikke meningen at disse vacciner skulle være det vi har ventet på for at "vende tilbage til det normale"?

Niks.

Hvorfor tror du, at vi får alle disse modstridende budskaber om, at vi skal opretholde social distancering og bære masker EFTER at vi har fået en vaccine?

Årsagen er, at disse vacciner aldrig har været designet til at stoppe overførsel ELLER smitte.

Hvis du ikke tror mig, henviser jeg dig igen til de dokumenter, der er indsendt til FDA, som jeg har linket til ovenfor.

Det primære slutpunkt (det, vaccinerne skal opnå) er at mindske dine symptomer.

Det lyder som næsten alle andre læge­midler på markedet, ikke?

Det er det ... at sænke dine symp­tomer er det store udbytte, som vi har ventet på.

Virker det fuldstændig meningsløst for andre end mig?

· Det kan ikke forhindre os i at sprede virussen.

· Det kan ikke forhindre virussen i at inficere os, når vi først har den.

· At få vaccinen er at acceptere alle de risici, der er forbundet med disse eksperimentelle produkter, og det bedste, den kan gøre, er at mindske symptomerne?

Der er masser af andre ting, jeg kan gøre for at mindske mine symptomer, som ikke indebærer, at jeg skal tage et tilsyneladende meget risikabelt produkt.

Nu til det næste logiske spørgsmål:

Hvis vi er bekymrede for asymptomatiske smittespredere, ville vaccinen så ikke gøre det mere sandsynligt, at vi skaber asymptomatisk spredning?

Hvis den faktisk reducerer symptomerne, vil alle, der får den, måske ikke engang vide, at de er syge, og dermed er de mere tilbøjelige til at sprede virussen, ikke sandt?

Uanset hvad, har jeg hørt mange mennesker sige, at bivirkningerne ved vaccinen (især den anden dosis) er værre end at blive smittet med covid.

Det kan jeg heller ikke forstå.

Tag risikoen.

Få ingen beskyttelse.

Lid under vaccinebivirkningerne.

Bliv ved med at bære maske og holde social afstand...

Og fortsat være i stand til at sprede virussen.

Hvad?

Det bliver værre.


#10: Folk smittes med covid efter at være fuldt vaccineret

Det er noget af en nedtur.

Man bliver vaccineret og får stadig covid.

· Det sker i Washington State

· Det sker i New York

· Det sker i Michigan

· Det sker på Hawaii

· Det sker også i flere andre stater.

· Det skete for 80% af 35 nonner, der fik vaccinen i Kentucky. To af dem døde i øvrigt.

I virkeligheden sker dette fænomen nok overalt, men det er dem, der er i nyhederne nu.

I betragtning af ovenstående grunde (og det, der står nedenfor), overrasker det måske ikke dig, men det er surt for dig, hvis du troede, at vaccinen var et skjold, der skulle beskytte dig.

Det er den ikke.

Det har aldrig været meningen.

Hvis 66% af sundhedspersonalet i L.A. vil udsætte eller springe vaccinen over ... så er de måske heller ikke begejstrede for den forhastede videnskab.

Måske holder de øje med den skumle måde, hvorpå dødsfald og andre sager bliver rapporteret...


#11: Den samlede dødsrate fra covid

Ifølge CDC's egne tal har covid en overlevelsesrate på 99,74%.

Hvorfor skulle jeg løbe en risiko på et produkt, der ikke stopper infektion eller overførsel, for at hjælpe mig med at overvinde en forkølelse, der har en 0,26% chance for at dræbe mig - faktisk har det i min aldersgruppe omkring 0,1% chance for at dræbe mig (og 0,01% chance for at dræbe mine børn), men lad os ikke kværulere over det.

Med en så lav bar (dødsrate) vil vi være indespærret hvert år ... dvs. for evigt.

Men vent, hvad med de mere end 500.000 dødsfald, det er da alarmerende, ikke?

Jeg er glad for, at du spørger.


#12: De opblæste tal for død af covid

Der er noget, der lugter virkelig sjovt ved denne her.

Aldrig før i dødsattesternes historie har vores egen regering ændret på, hvordan dødsfald rapporteres.

Hvorfor rapporterer vi nu alle, der dør med covid i kroppen, som værende døde af covid, i stedet for de co-morbiditeter, der faktisk tog deres liv?

Før covid blev coronavira (forkølelse) aldrig opført som den primære dødsårsag, når nogen døde af hjertesygdomme, kræft, diabetes, autoimmune sygdomme eller andre alvorlige co-morbiditeter.

Sygdommen blev anført som dødsårsag, og en medvirkende faktor som influenza eller lungebetændelse blev anført på en særskilt linje.

For at øge antallet endnu mere, ændrede både WHO og CDC deres retningslinjer således, at de personer, der mistænkes for eller formodes (men aldrig blev bekræftet) at være døde af covid, også er medtaget i dødstallene.

Seriøst?

Hvis vi skal gøre det, burde vi så ikke gå tilbage og ændre tallene for alle tidligere forkølelses- og influenza­sæsoner, så vi kan sammenligne æbler med æbler, når det gælder dødsraten?

Ifølge CDC's egne tal (scroll ned til afsnittet "Comorbidities and other conditions") er kun 6% af de dødsfald, der tilskrives covid, tilfælde, hvor covid tilsyneladende er det eneste problem, der er tale om.

Med andre ord: Hvis man reducerer de dødstal, man ser i nyhederne, med 94%, får man det, der sandsynligvis er det reelle antal dødsfald, der skyldes covid alene.

Selv hvis den tidligere CDC-direktør har ret, og covid-19 var en laboratorie­forstærket virus (se grund nr. 14 nedenfor), er en dødelighed på 0,26% stadig på linje med den dødelighed på grund af virus, der hvert år cirkulerer på planeten.

Så er der denne Fauci-fyr.

Jeg ville virkelig gerne stole på ham, men udover det faktum at han ikke har behandlet en eneste covid-patient... du bør nok vide...


#13: Fauci og seks andre på NIAID ejer patenter på Moderna-vaccinen

Takket være Bayh-Dole-loven har statsansatte lov til at indgive patenter på enhver forskning, de udfører ved hjælp af skatteyderfinansiering.

Tony Fauci ejer over 1.000 patenter (se denne video for flere oplysninger), herunder patenter, der anvendes på Moderna-vaccinen ... som han godkendte stats­finan­siering til.

Faktisk hævder NIH, National Institutes of Health, (som NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, er en del af) at være medejer af Moderna-vaccinen.

Er der andre, der ser dette som en STOR interessekonflikt eller endog kriminelt?

Jeg siger kriminel, fordi der også er dette irriterende problem, som gør mig endnu mere mistroisk over for Fauci, NIAD og NIH i almindelighed.

#14: Fauci sidder på varme stol for ulovlig gain-of-function-forskning

Hvad er "Gain-of-Function"-forskning?

Det er, når forskere forsøger at få virus tilføjet funktioner - dvs. gøre dem mere smitsomme og mere dødbringende.

Det lyder i det mindste en smule uetisk, ikke sandt?

Hvordan kan det overhovedet være nyttigt?

Vores regering var enig og forbød denne praksis.

Så hvad gjorde det Fauci-ledede NIAID?

De drejede nøglen om og outsourcede forskning i funktions­forøgelse (i corona­virus, ikke mindst) til Kina - til et beløb på 600.000 dollars.

Du kan se flere detaljer, herunder den vigtige tidslinje for disse begivenheder i denne fantastisk velresearchede dokumentarfilm.

Hr. Fauci, De har noget at forklare ... og jeg håber, at kameraerne ruller, når De skal forsvare Deres handlinger.

Lad os nu vende vores opmærksomhed tilbage til virussen...

#15: Virussen fortsætter med at mutere

Ikke alene fortsætter virussen (som alle andre vira) med at mutere, men ifølge den verdensberømte vaccineudvikler Geert Vanden Bossche (som du møder nedenfor, hvis du ikke allerede kender ham) muterer den ca. hver 10. time.

Hvordan i alverden skal vi blive ved med at lave vacciner, der kan holde trit med den grad af mutation?

Det gør vi ikke.

Det kan måske også forklare, hvorfor fuldt vaccinerede mennesker fortsat får covid?

Hvorfor har vi pludselig ikke tillid til den naturlige immunitet, selv om den aldrig har svigtet menneskeheden i sidste ende?

Hvorfor bliver mine indlæg slettet fra alle større sociale medieplatforme, hvis jeg stiller spørgsmål som ovenstående eller poster links som det, du finder ovenfor?

Det bringer mig videre til det næste foruroligende problem, som jeg har med disse vacciner.


#16: Censur...og den fuldstændige mangel på videnskabelig debat

Jeg kan ikke lade være med at blive ironisk her, så tag det med et glimt i øjet.

Hvordan har du nydt alle de nationalt og globalt transmitterede, robuste debatter, der blev afholdt af embedsmænd fra det offentlige sundhedsvæsen, og som blev sendt samtidig på alle større nyheds­stationer?

Var det ikke fantastisk at høre de bedste hjerner inden for medicin, virologi, epidemi­ologi, økonomi og vaccinologi fra hele verden, mens de energisk og respekt­fuldt debatterede ting som f.eks:

· Lockdowns

· Brug af masker

· Social-distance

· Vaccineeffektivitet og sikkerhedsforsøg

· Hvordan man screener for modtagelighed for vaccineskader

· Terapi (dvs. behandlingsmuligheder uden vaccine)

Var det ikke fantastisk at se folke­sund­heds­embedsmænd (som aldrig har behandlet nogen med covid) få deres "videnskab" sat i tvivl?

Var det ikke fantastisk at se FDA-panelet grille vaccineproducenterne offentligt i bedste sendetid, mens de sad i den varme stol med svære spørgsmål om produkter, som de ikke har noget ansvar for?

Åh, vent ... du så ikke disse debatter?

Nej, det gjorde du ikke ... for de fandt aldrig sted.

Det, der skete i stedet, var en hård censur af alle undtagen én fortælling.

Ironisk nok kan Mark Zuckerberg sætte spørgsmålstegn ved vaccinesikkerhed, men det kan jeg ikke?

Hykler?

Hvornår blev det første ændringsforslag til et forslag?

Det er det FØRSTE ændringsforslag, Mark - det, som vores grundlæggere mente var det vigtigste.

Når der er så meget på spil, hvorfor får vi så kun én fortælling? Burde man ikke høre mange perspektiver og debattere dem professionelt?

HVAD ER DER SKET MED VIDENSKABEN?

Bemærkning:
Punkt #4
Hvis blodet danner antistoffer mod RNA, så dannes der blodpropper og så dør du af vacc!nen.
Hvis huden danner antistoffer mod RNA, så falder huden af og så dør du af vacc!nen.
Hvis .... fortsæt selv!

Følg pengene. Vi er for mange mennesker på kloden. Jeg har det ufatteligt dårligt med at mange mennesker, endog velbegavede mennesker, bare parerer ordrer og følger den store leder og får flere stik med voldsomme bivirkninger af især efter 2. stik. Hos mig hedder det FRITAGET og jeg har ALDRIG ladet mig skræmme til bare at følge én eneste af de vanvittige skræmmeregler. Har hørt, at en ældre kvinde har fået 4 tilbud om gratis 'vacc!ne'.
Vis mere

HER ER RETSGRUNDLAGET FOR NEJ TAK TIL CORONAPASd. 22/4-2021
MANDAG, d. 29. MARTS 2021, 10:33 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2021/03/29/her-er-retsgrundlaget-for-..

Du gør ikke nødvendigvis noget ulovligt, hvis du i fremtidens corona-fascistiske samfund går ind på en café uden coronapas – eller hvis du arbejder på en café og tillader kunder at være der, selvom de ikke har noget coronapas.

Området er reguleret af bekendtgørelse nr. 418 af 13. marts 2021. Det fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelsen, at nogle personer er undtaget fra krav om covid-19-test. Det drejer sig om:

1. Børn under 15 år.
2. Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Der er ingen krav om lægeerklæring eller andre former for ekstern dokumentation for, at man i stedet for at fremvise coronapas kan sige en af følgende tre sætninger:

1. “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas af medicinske årsager”.
2. “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas, da jeg har en fysisk funktionsnedsættelse.”
3. “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas, da jeg har en psykisk funktionsnedsættelse.”


Jeg har f.eks. en angstlidelse, der gør, at jeg får et voldsomt angstanfald, hvor jeg bliver til fare for både mig selv og andre, hvis jeg skal gennemgå en covid-19-test. Dette angstanfald kan vare i flere uger, hvor jeg kan risikere at gøre skade på både mig selv og andre ud af ren og skær panik. Det grunder muligvis i en form af psykisk allergi overfor tvang, som blev grundlagt i min barndom.

Hvis du som ansat i en café afviser en kunde, der er fritaget for coronapas, så overtræder du reglerne, og du kan risikere en bøde.

Jeg vil slutte dette indlæg med at formidle en besked fra Lærke Sjøsten. Hun har taget initiativ til registrering af virksomheder, der også tager imod kunder uden coronapas.

Lærke Sjøsten: “Jeg har indgået collab med Danmark Vågner – og nu kan du registrere din virksomhed på platformen og komme på listen! Del linket i dit netværk og lokalområde, så flere og flere virksomheder og selvstændige kan skrive sig på og listen kan vokse – inden den lanceres!
Platformen er for kunder og erhvervsdrivende, som henholdsvis enten er fritaget eller ikke ønsker at forlange coronapas fra kunderne! Her er alle således velkomne – endda ganske lovligt, så længe du kender dine rettigheder og kan henvise til undtagelsesparagraffen – både som kunde og som virksomhed!
Du kan registrere din virksomhed, uanset om du går ind for coronapas eller ej, så længe du overholder paragrafferne vedr. undtagelse, så alle er velkomne – herunder de, der er fritaget for test og vaccination!
Du kan læse om det juridiske ift. undtagelse i bekendtgørelsen (BEK nr 418 af 13/03/2021) under de forskellige paragraffer – oplysningerne gælder både som kunde og virksomhed! https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/418, samt læse mere på www.danmarkvaagner.

Som kunde kan du søge efter erhverv i dit lokalområde, hvor du er velkommen, uanset om du har coronapas eller ej!

Målet er, at de kunder, der ønsker at kunne færdes frit – uden coronapas – bedre kan finde de virksomheder, forretninger, arrangementer, mm., som overholder reglerne jf. bekendtgørelsen, og hvor de således er velkomne uanset hvad!

Men HUSK at dele listen, så alle kan skrive sig på – det er kun gennem en fælles indsats, at denne liste kan bestå!

Registrer dit erhverv her
:https://app.011235.dk:7503/…/tilf%C3%B8j-forretning… Hvis du ikke lander direkte ind på registreringsfeltet, så går du op i venstre hjørne ved de tre små streger og trykker på Tilføj forretning – og så er du igang!

Danmark Vågner.
UNITED NOT DIVIDED
Lys og Kærlighed Lærke

BEMÆRKNING:
Henvisning til EUROPARÅDETS RESOLUTION (2361) DEN 27. JANUAR 2021
punkterne: 7.3.1 og 7.3.2 Diskrimination er ulovlig.

Borgerforslag.dk -- Giv venligst Deres støtte til:
Nej til fremvisning af coronapas.
Oprettet d. 25. marts 2021 (23.489 støtter d. 19/6)
Ophæv beslutning om coronapas.
Oprettet d. 2. maj 2021 (25.551 støtter d. 19/6)
Vis mere

STATENS SERUM INSTITUT MISINFORMERER STADIGVÆK OM COVID-19d. 21/4-2021
https://perbraendgaard.dk/?post_type=post
Per Brændgaards hjemmeside
ONSDAG, 21 APRIL 2021, 16:50

Statens Serum Institut misinformerer stadigvæk om corona på deres hjemmeside med overvågningsdata.

De kalder opgørelsen for “daglige covid-19-tal”. De oplyser så bl.a. antal prøver, antal testede personer og antal bekræftede tilfælde.

De fortsætter således sammenblandingen af sygdomsdiagnose (covid-19) og testresultat (den meget lidt troværdige PCR- eller antistoftest for SARS-CoV-2).

Det er sygdomsfagligt FORKERT at stille covid-19-diagnosen på den baggrund! Det medfører en voldsom overvurdering af det faktiske antal covid-19-tilfælde, altså sygdomstilfælde hvor smitte med SARS-CoV-2 er årsagen til sygdomssymptomerne. Hvis der ikke er nogen symptomer, så er man altså ikke syg, uanset hvad en ikke-valideret biokemisk vatpindstest måtte vise!

Hvornår begynder landets læger at gå i samlet flok imod dette test- og diagnosevanvid??

2 Comments
thetruthshallsetyoufree
onsdag, 21 april 2021, 9:24
Tak for et godt indspark og for en fantastisk kanal, iøvrigt. Jeg følger indgående med i alt, hvad du deler med os. Vid, at det er meget styrkende, befriende og indsigtsgivende, at lytte til!
Jeg deler 100% din frygt og dit håb! Det er NU, at alle, der har gennemskuet agenda’en, skal være den lille dreng i menneskemængden, der råber, at kejseren er nøgen!
Alle, der grundlæggende er styret af fornuft, evidensbaseret fakta og som HAR gennemskuet den bagvedliggende dagsorden, må I næstekærlighedens navn, hjælpe alle dem, der er styret af frygt, angst og uoplysthed. Alle der HAR gennemskuet, at der er tale om en meget velsmurt og velorkesteret skræmmepropaganda, er NØD til, at træde ud af comfortzonen og sige tingene, som de er. Uden at lade sig styret af frygten for, at at blive stemplet som en sølvpapirshat. Tænk på, at det – trods alt – er mere værdigt, at bære en sølvpapirshat, fremfor en klaphat!!
ALT afhænger af, at vi hver især finder modet NU, og tør sige sandheden højt til alle, der har ører og øjne… Og tiden ER i sandhed knap!
Dette er mindst lige så meget et spark i min egen røv, da jeg igen og igen har set mig selv sidde med imaginær mundkurv på, i selskab med andre, hvor jeg burde ha været trådt i karakter og benyttet mig af muligheden for, at sige sandheden højt! Dét er slut og ALDRIG mere vil jeg være en kryster, der er alt for optaget af at være accepteret af andre og ubehaget ved, at fremstå som værende “mærkelig og ukontroversiel”, fremfor dén, der oplyser sine medmennesker om, hvad der VIRKELIG foregår lige nu i denne verden!
Kærlighed, lys og indre fred til alle, der læser dette!!

Frank onsdag, 21 april 2021, 10:32
jeg er enig – det går uhyggeligt hurtig nu….også en af manipulationstriksene “hurtig hurtig” så kan folk ikke nå at tænke. etc....
Forkortet
Vis mere

Frikendt: 42-årig mand slipper for bøde i sag om mundbindd. 16/4-2021
Af Frank Ulrich, frank@indblik.net

En 42-årig mand er blevet frikendt i en sag, hvor politiet havde tildelt ham en bøde på 2500 kroner for ikke at bære mundbind.

Frikendelse var dommen ved retten i Roskilde tirsdag d. 13. april, da en 42-årig mand fra Roskilde skulle forsvare sig i forbindelse med et bødeforlæg på 2500 kroner han havde modtaget af politiet for at have overtrådt mundbindspåbuddet.

Manden havde valgt at forsvare sig selv ved byretten i Roskilde efter han modtog bøden pga. en episode ved 7-Eleven på Shelltanken i Ringstedgade i Roskilde.

Anklagemyndighedens udlægning var således, at den 42-årige nægtede at forlade stedet, efter han blev bortvist af personalet pga. manglende mundbind. Derfor gav politiet ham en bøde på 2500 kroner.

Indblik har snakket med manden og han fortæller, at han fortalte personalet, at han var fritaget for mundbind, men alligevel blev smidt ud af 7-Eleven-butikken.

I den forbindelse taber han sin telefon i butikken. Da han nægter at forlade butikken, før han har fået sin telefon, bliver politiet tilkaldt og han får en bøde.

Han fortæller også Indblik, at han lider af astmatisk bronkitis og derfor er fritaget for både mundbind og visir.

Retten heller ikke fundet det bevist, at manden skulle have en bøde for overtrædelse af mundbindspåbuddet.

Indblik har kontaktet retten i Roskilde for at høre nærmere om årsagen til frifindelsen for overtrædelse af mundbindspåbuddet.

Hertil fortæller retten i Roskilde, at manden blev frikendt, fordi anklagemyndigheden ikke kunne påvise, at han var blevet forsøgt bortvist pga. manglende mundbind.

Manden har i forbindelse med sagen kontaktet en advokat og overvejer at søge erstatning fra tanken for diskrimination med udgangspunkt i ligestillingsloven. Han vil også søge erstatning fra politiet for uretmæssig sigtelse.

Bemærkning:
John Nielsen
Tror også, at der sker mere end Vi bliver oplyst om.
ALLE kan fritages for: Test - Coronapas - Mundble og Visir.
Du kan / skal sige, at Du er fritaget, og INTET skal Dokumenteres overfor Politi - Erhverv / Frisør - Restaurant mm.
Dine ord skal / kan IKKE betvivles, og skal IKKE Dokumenteres.
Lad Jer IKKE KUE, eller underkaste Jer mere, af den Løgnagtige og Magtbegærlige Regering.
Tag Jeres frihed tilbage, og HUSK på: Intet skal dokumenteres.
Vis mere

Amerikanske sundhedsmyndigheder anbefaler at sætte vaccine fra Johnson & Johnson på paused. 13/4-2021
Opdateret i bemærkningerne d. 16. april 2021

Modtaget som Email, men oplysningerne findes mange steder på nettet i dag d.13. april 2021

ADVARSEL: Danmarks 8 Millioner Johnson & Johnson DNA-Vacciner Kommer d. 14. April: Nu sat på Pause i USA p.g.a. samme Blodprop-Bivirkninger som DNA-Vaccinen AstraZeneca.

Både vaccinen fra Johnson & Johnson (J&J) og AstraZeneca er såkaldte adenovirus-vacciner (og DNA-vacciner der kan modificere vore gener permanent). I dem bruger man en harmløs forkølelsesvirus, hvor dele af det er ændret til at ligne coronavirus.

FDA skriver, at lægemiddelstyrelsen kender til seks personer ud af over 6,8 millioner vaccinerede med vaccinen fra Johnson & Johnson, som har fået alvorlige blodpropper.
Ifølge New York Times er de seks personer alle kvinder i alderen 18 til 48 år. En af de vaccinerede er død, mens en anden befinder sig på hospitalet i en kritisk tilstand, skriver avisen.
New York Times forventer, at vaccinen vil blive sat på pause i de vaccinationsprogrammer, som de føderale myndigheder i USA står for.

Det er samme mulige sammenhæng, der har fået flere lande til at ændre brugen eller helt suspendere brugen af vaccinen fra selskabet AstraZeneca. De to vacciner er udviklet efter samme medicinske princip (DNA vacciner, der permanent kan forandre vores eget DNA)

8 millioner doser til Danmark – første sending ankommer onsdag d.14. april.


Coronasmittede efter J&J vaccination – 1 i kritisk tilstand
En mand i New Jersey er nu i kritisk tilstand med lungebetændelse, efter at han blev diagnosticeret med COVID-19 på trods af at være fuldt vaccineret med J&J-vaccine.
International Business Times 11. April 2021: Laura Eugene, patientens kone, sagde, at hun og hendes mand hver fik Johnson & Johnson COVID-19-vaccinen den 6. marts. Men hendes mand begyndte at føle sig syg den 1. april.

Og Eugene-familien er ikke de eneste mennesker i USA, der har fået coronavirus på trods af at de er fuldstændig vaccineret.

I Brooklyn testede den 31-årige Ashley Allen positivt for COVID-19 tre uger efter at hun modtog J&J-stikket (kun 1 stik nødvendigt)

Allen blev vaccineret den 10. marts, fortalte hun New York Post i et telefoninterview. Hun begyndte at udvise koronaviruslignende symptomer tre uger senere.

Bemærkning:
Man dør ikke af covid-19, men man dør af at lege russisk roulette med sit liv ved at lade sig vacc!nere med en eksperimentel 'vacc!ne'.
Vi er for mange mennesker på kloden, så det ordnes politisk ved at skræmme befolkningen med en virus, der kræver fascistiske indgreb som mundbind, vacc!nepas, isolation, ugentlige test med en PCR-test, som er uredelig og viser næsten 99% fejl. Jo, politisk kan det bestemmes, hvor mange der er ramt af coronavirus (uden symptomer).
HUSK: Det finder ingen lovlig 'vacc!ne' mod Covid-19. Vacc!nen er IKKE godkendt, den er ikke testet i 10 år, som er kravet for at godkende 'vacc!ner', den tåler IKKE frost, ingen patienterstatning!

INFO:
Vira, der mutter hurtigt, måske dagligt, som coronavirus, er harmløse.
Virus, der mutterer LANGSOMT som eksempelvis SARS og MEERS virus, er farlige og har en høj dødelighedsprocent, mere end 10 %
Vis mere

22. jan. 2021 Pandemien er noget vrøvl af hele 5 grunded. 9/4-2021
Eric Sørensen (advokat) skriver på FB:
WHO har i går (netop dateret 20/1 ....) ændret definitionen af "positiv".
Lang smørre men nu kræves to positive PCR prøver. Som mange sikkert ved, er der 97% falsk positive ved 38 cycles, som man bruger i Danmark.
Se, alt dette har mange konspirationsfolk som jeg selv jo skrevet om i en rum tid - og forgæves anmodet om aktindsigt for at belyse.
Resultatet bliver helt af sig selv, at smittetallet nu går lige i kælderen.
Hvad siger Mette mon, når grundlaget for hendes uvirksomme restriktioner og regningen på 540 milliarder kr. viser sig at være en klaphat? Hun kan ikke sanddrueligt påstå, at hun ikke vidste, at smittetallet var fis og ballade, for det ved alle, der læser blot lidt mere end BT og DR.
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice..


1. SARS-CoV-2 er ikke et "nyt" coronavirus.
2. PCR-test er ubrugelige for COVID-19.
3. Propaganda.
4. Hele verden gør det samme.
5. Du ved, det er vrøvl.
https://jermwarfare.com/blog/five-reasons-why-this-pandemic-is-..

Bemærkning:
Du ved, at Covid-19 vacc!nerne er skadelige og eksperimentelle og det gælder dem alle sammen. SB


Angående mundbind, så er der faldet dom i Roskilde, hvor en 42 årig var FRITAGET for mundbind, der ikke blev respekteret af indehaveren af butikken og politiet, som var hurtig at udskrive en bøde på 2500 kr. Den 42-årige blev FRIKENDT af retten.

Bemærkning hertil skriver John Nielsen:
"Tror også, at der sker mere end Vi bliver oplyst om.
ALLE kan fritages for: Test - Coronapas - Mundble og Visir.
Du kan / skal sige, at Du er fritaget, og INTET skal Dokumenteres overfor Politi - Erhverv / Frisør - Restaurant mm.
Dine ord skal / kan IKKE betvivles, og skal IKKE Dokumenteres.
Lad Jer IKKE KUE, eller underkaste Jer mere, af den Løgnagtige og Magtbegærlige Regering.
Tag Jeres frihed tilbage, og HUSK på: Intet skal dokumenteres."
Vis mere

FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERSd. 6/4-2021
Manufactured by
Pfizer Inc., New York, NY 10017
Manufactured for
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany
LAB-1451-3.2
Revised: 06 April 2021

Bemærkning:
Ingen patientforsikring !!!!
Det er en eksperimentel vacc!ne
Du smitter selv om du er vacc!neret
Den er ikke undersøgt for langtidsbivirkninger. ( f.eks. hjerneblødning, blodpropper. cancer etc.)
Den er IKKE godkendt.

Det er en skadelig coronavacc!ne, der IKKE er videnskabeligt testet, imod en fare, som ikke eksisterer.
Hvem vil spille 'russisk roulette med sit gode helbred?'

https://www.fda.gov/media/144414/download
Vis mere

DANSK VIRUSEKSPERT: VACCINER KAN SKABE EN REEL EPIDEMId. 5/4-2021
SØNDAG, 4 APRIL 2021, 16:46 PER BRÆNDGAARD

Der kommer gradvist mere og mere frem om bivirkninger ved vaccinerne mod covid-19. Vi kan tilsyneladende risikere at skabe en reelt farlig epidemi ved den igangværende vaccinestrategi. Skræmmende!

I en artikel på DR fortæller er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, citeret for følgende:

“Mutationerne kan nemlig udfordre vaccinationsindsatsen, selv hvis vaccinerne virker på mutationerne. De kan inficere personer, der er vaccineret. Ikke så de får alvorlig sygdom eller dør, men nok så de stadigvæk kan smitte. Og så stopper vi ikke smittespredningen på samme måde, som hvis vaccinen havde fuld effekt. Inde i sådan en person, som er vaccineret, men som har lidt virus, kan der udvikles varianter, som er endnu mere hårdføre over for vaccinerne, og så kan vi komme hen og stå i et større problem, end det vi står i nu, “

Det, han siger, er altså, at udbredelsen af covid-19-vaccinerne kan øge smitten og skabe mere farlige mutanter.

Sådan kan det gå, når medicinalindustrien prøver at blande sig i naturens gang.

Løsningen er selvfølgelig øjeblikkeligt stop for alle covid-19-vacciner på globalt plan, styrkelse af menneskers naturlige immunforsvar via ernæring m.v., og så ellers bare lade virus brænde ud af sig selv. Men den slags sund fornuft bliver selvfølgelig ikke hørt i denne nyfascistiske tid, hvor magthaverne prøver at indføre et teknokratisk, digitalt tyranni via vores frygt for og uvidenhed om virus, sundhed og psykologisk krigsførelse.

Lad mig skære det endnu mere ud i pap: Vi er ved at ødelægge folkesundheden ved en fejlagtig håndtering af opdagelsen af et nyt coronavirus. Problemet er ikke det nye virus, men den sindssyge måde, som verdens ledere er blevet enige om, at corona skal håndteres.

https://perbraendgaard.dk/2021/04/04/dansk-virusekspert-vaccine..
Vis mere

Domstol pålægger Belgiens regering at ophæve alle corona-restriktionerd. 1/4-2021
Nyheder TV2.dk

https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-04-01-domstol-paalaegger-bel..

Nyheder Samfund

1. apr. 2021 kl. 17:15
Domstol beordrer Belgien til at ophæve alle coronarestriktioner
En domstol i Bruxelles har onsdag pålagt den belgiske regering at ophæve alle coronarestriktioner inden 30 dage, da der ikke er lovhjemmel for restriktionerne

I Bruxelles får det gode vejr folk til at flokkes mod byens parker. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix
I Bruxelles får det gode vejr folk til at flokkes mod byens parker. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Af: Signe Søgaard

Udgangsforbud, forsamlingsforbud og lukkede erhverv er dagligdag flere steder rundt i Europa.

Det gælder også i Belgien, hvor en domstol i hovedstaden Bruxelles onsdag afgjorde, at der ikke var lovhjemmel for landets coronarestriktioner.

Det skriver The Brussels Times.

I Belgien er der blandt andet indført natligt udgangsforbud, forsamlingsforbud på fire personer udendørs og de forretninger, der ikke er stærkt nødvendige, er lukket.

Regering risikerer bødestraf
Domstolen har nu givet den belgiske regering 30 dage til at ophæve landets coronarestriktioner eller til at danne lovgrundlag for restriktionerne.

Hvis ikke den belgiske regering indfrier domstolens krav inden 30 dage, vil de blive pålagt dagbøder på 5.000 euro, hvilket svarer til omkring 37.000 danske kroner.

Det er organisationen The League for Human Rights, som har anlagt sagen mod regeringen, fordi de ikke mente, at var juridisk grundlag for at indføre restriktioner i landet.

Ifølge Ritzau har landets Indenrigsminister Annelies Verlinden sagt, at domstolens afgørelse vil blive appelleret.


180grader (Danmarks liberale netavis)
CORONAVIRUS
Det samme kan ske i Danmark: Coronakrisen overstået i Belgien indenfor 30 dage efter domstolsafgørelse

01/04/2021 12:25
Lars Bjørknæs
Mens restriktionerne i Danmark afvikles meget gradvist og i forskellige tempi landet over, er der indenfor en måned helt andre boller på suppen i Belgien.

Det sker efter at en belgisk domstol i går afgjorde, at det strider mod lovgivningen at opretholde coronarestriktioner. Ifølge den belgiske avis Le Soir, har den belgiske stat indtil slutningen af april måned, til at fjerne alle restriktioner – som eksempelvis nedlukninger og brugen af mundbind.

Det sker som udløber af en retssag anlagt af en gruppe, som med baggrund i menneskerettighederne har krævet et opgør med, hvad der ifølge Le Soir beskrives som dekreter udstedt af ministerier og andre offentlige myndigheder.

Indtil nu har den belgiske regering gjort brug af en lov fra 2007, hvis anvendelse nu er blevet afvist af det belgiske retssystem.

I Danmark verserer en på mange måder lignende sag ved domstolene, hvor en forening har stævnet Mette Frederiksen for overtrædelse af Grundloven i forbindelse med indførelsen af coronarestriktioner. Som 180grader.dk tidligere har kunnet dokumentere, så har statsministerens juridiske hold uden held forsøgt at få sagen afvist.

Bliver statsministeren dømt for at have overtrådt Grundloven, kan konklusionen på mange måder blive den samme som i Belgien.

Bemærkning:
Endelig en glædelig nyhed og den skulle være god nok, selvom datoen kan drille lidt.
Vis mere

VIDENSKABELIGT BEDRAG SOM GRUNDLAG FOR POLITISKE BESLUTNINGER I COVID-19-KRISEN? JA, MENER 10 ADVOKATER, LÆGER M.FL.d. 22/3-2021
Newspeek, v. Lone Nørgaard, 2. marts 2021

https://newspeek.info/videnskabeligt-bedrag-som-grundlag-for-po..

"Ja, der ER en sygdom. Ja, der ER nogen, som bliver hårdt ramt – ligesom tilfældet er med andre influenza-typer. Ja, der KAN være svære senfølger. Men er Covid-19 den samfundskritiske sygdom, der fordrer en epidemilov med massive tvangsforanstaltninger?"

I stedet for råt at sluge, hvad de statsstøttede main stream medier med den igangværende DISCIPLINERINGSPROCES af befolkningerne med krav om mundbind, social afstand, vacc!nepas, censur og politiske fanger har forberedt menneskeheden til injektioner med ulovlige og livsfarlige såkaldte 'Vacc!ner', vokser modstanden mod vanviddet.

Læger, tandlæger, virologer, advokater m.m. siger nu offentlig den politiske dagsordens Cov!d-19 skandale lodret imod ved at handle.

Nedenstående dokument er underskrevet af:
Michael P. Senger, Attorney
Stacey A. Rudin, Attorney
Dr. Clare Craig FRCPath, Consultant Diagnostic Pathologis
Robert Spalding, retired U.S. Air Force Brigadier General
Randy Hillier, MPP Lanark, Frontenac & Kingston
Francis Hoar, Barrister at Law
Sanjeev Sabhlok, PhD, former Commissioner in an Indian State Government
Brian O‘Shea, Chief Operating Officer, Centurion Intelligence Partners
Maajid Nawaz, Activist, Author & Broadcaster
Simon Dolan, Business Leader & Entrepreneur

Danskerne siger også fra overfor 'den politisk korrekte pandemi-skandale':
Danske læger efter 3 danske dødsfald af 'vacc!nation = genterapibehandling' med AstraZeneca
Pensionerede tandlæger
Danske protestgrupper og frihedskæmpere, som risikerer fængselsstraffe.
OOC-Organisationen til Oplysning om Corona virus Covid-19.
OOC kører pt retssager mod Statsminister Mette Frederiksen. Hun sagsøges for erstatning i forbindelse med anvendelse af skadelige 'vacc!ner', der IKKE er videnskabeligt testede imod en fare, der ikke eksisterer.
Hun sagsøges ligeledes for at gøre hende PERSONLIGT ANSVARLIG for ethvert dødsfald og enhver skade, som vacc!nerne' helt forudsigeligt vil medføre.

Dokumentet kan læses i 'Læs mere'

Bemærkning
Med de igangværende Nürnberg processer mange steder på kloden siden Anden Verdenskrig (Folkemordet på 5. millioner jøder) skal de ansvarlige tænke sig godt om. Domme over det igangværende folkemord anno 2021 kan blive knusende hård.
Vis mere

Den største Nürnberg-retssag er påbegyndtd. 20/3-2021
VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
Sascha Schmidt har delt et link.
Af Tamara Theresa Rosengaard. 15. marts 2021

Der forberedes nu endnu et tribunal i Nürnberg med oprettelsen af en "klassesag" under ledelse af tusinder af globale advokater bag den amerikansk-tyske advokat Reiner Fuellmich, der sagsøger den ansvarlige for Covid-19-skandalen, instrumentaliseret af Davos.
Forum.

I denne henseende er det værd at huske, at Reiner Fuellmich var den advokat, der lykkedes at fordømme bilgiganten Volkswagen i tilfælde af de doktoriserede katalysatorer. Det er den samme advokat, der formåede at dømme Deutsche Bank som en kriminel virksomhed.
Ifølge Reiner Fuellmich er al svindel foretaget af tyske virksomheder intet i forhold til den skade, som Covid-19-krisen har forårsaget og fortsætter med at forårsage.

Denne Covid-19-krise bør omdøbes til "Covid-19-skandalen", og alle de ansvarlige må retsforfølges for civile skader på grund af manipulation og forfalskede testprotokoller.

Derfor påberåber et internationalt netværk af forretningsadvokater sig den største skadevolder-sag nogensinde: Covid-19-svindel-skandalen, der i mellemtiden er blevet den største forbrydelse mod menneskeheden der nogensinde er begået.

En Covid-19-undersøgelseskommission er blevet åbnet på initiativ af en gruppe tyske advokater med det formål at anlægge en international gruppesøgsmål ved hjælp af angelsaksisk lov.

Hermed en oversættelse af uddrag af Dr. Fuellmichs sidste meddelelse af 15/02/2021:
"Høringerne fra hundrede forskere, læger, økonomer, jurister af international berømmelse, som er blevet gennemført af Berlins undersøgelseskommission om Covid-19-affæren siden 10.07.2020, har med stor sandsynlighed vist, at Covid-19-skandalen på intet tidspunkt har været et sundhedsanliggende.

Denne er snarere brugt til at cementere den korrupte "Davos-klike"s magt, ved at overføre befolkningernes velstand til medlemmerne af Davos-kliken ved blandt andet at ødelægge små og især mellemstore virksomheder. Det er ulovligt, fordi det er blevet opnået ved kriminelle metoder. Platforme som Amazon, Google, Uber osv. har således kunnet forøge deres markedsandele og deres formue."

Status for undersøgelsen af Covid-19-udvalget
Covid-19 ses en afledningstaktik fra virksomhedernes og politiske "eliter"s side, med det formål, at de kan flytte markedsandele og velstand fra små og mellemstore virksomheder til globale platforme som Amazon, Google, Uber og lignende virksomheder.
...........
En appel om annullering af vaccine-godkendelse er indgivet ved Europa-Kommissionen, en retssag i New York forberedes om statutten for PCR-test, ligesom der forberedes både tyske, canadiske, australske og østrigske retssager, samt retssager ved Den Internationale Domstol og ved Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder.

Det er blevet bekræftet igen og igen: At virussens farlighed er omtrent den samme som den sæsonbetingede influenza, uanset om det er en ny virus (helt eller delvist fremstillet), eller om vi bare har at gøre med en influenza omdøbt til "Covid-19 pandemi.

I mellemtiden er Drostens PCR-test ikke engang i stand til at fortælle os noget om smitsomme infektioner. For at gøre tingene værre har de sundhedsmæssige og økonomiske skader forårsaget af anti-covid-foranstaltninger været så ødelæggende, at det må siges om et historisk unikt niveau af ødelæggelse.

”Det faktum, at sundhed aldrig er blevet diskuteret, er særlig tydeligt, men også at injektioner af genetisk eksperimentelle stoffer forklædt som 'vaccinationer' nu forårsager alvorlig skade og fatale konsekvenser i masseskala. Verdens befolkning agerer forsøgsdyr til disse eksperimentelle gen-injektioner, der sker både gradvist, men også ekstremt hurtigt.

For at gøre befolkninger panikslagne er der indført farlige og skadelige indeslutnings-foranstaltninger (selv ifølge WHO), som obligatorisk, unødvendig og farlig bæring af masker og unødvendig og kontraproduktiv social afstand. Befolkningen er således gjort "klar" til injektionerne."
”I mellemtiden kræver flere og flere mennesker - og med rette - ikke kun advokater en øjeblikkelige afslutning af disse dødbringende foranstaltninger, en domstolskontrol foretaget af en virkelig uafhængig international domstol, efter model i Nürnberg-retssagerne.

Derudover vidner et interview med en whistleblower fra et aldershjem i Berlin om, at ud af 31 mennesker, hvor deres test var negativ før de blev vaccineret, nogle med magt, i nærværelse af Bundeswehr-soldater, er 8 nu døde og 11 har alvorlige bivirkninger."
https://l.facebook.com/l.php...
Vis mere

Borgerforslag d. 9. marts 2021 "Ophæv alle corona-restriktioner og luk Danmark op"d. 18/3-2021
Af Claes Theilgaard, claes@indblik.net

Blandt forslagstillerne er:
Kim Varming, speciallæge i klinisk immunologi og
Christian Bjørnskov, professor i økonomi på Aarhus Universitet. Hjemmeside Punditokraterne

Begge har gjort sig bemærkede i medierne med markant kritik af regeringens nedlukning og generalle corona-håndtering.

Forslaget pålægger regeringen,
- at give alle myndige borgere ansvaret for egen sundhed og smitte-eksponering tilbage (NEJ til vacciner)
-ikke at indskrænke borgernes grundlovssikrede rettigheder og friheder og ikke at foretage indgreb i borgernes personlige og økonomiske udfoldelsesmuligheder.

Det nævnes, at risikogruppen "ift. coronavirus, “den allerældste generation”, bedre kunne beskyttes med andre og langt færre midler end de, der tages i brug i øjeblikket."

Kommentar:
Stefan Holbek
Det er på høje tid og ikke blot en "god ide": Det er SKRIGENDE nødvendigt!
Regeringen bebudede just i går en LØNFORHØJELSE til samtlige medlemmer af Folketinget på trods af, at små, mellem- og halvstore virksomheder, der via skattekroner skal betale denne lønforhøjelse, allerede er eller er på vej til at dreje nøglen om.

INGEN statistikker udviser tegn på, at der er tale om en "epidemi". INGEN lægevidenskabelige studier viser forklaringen på, at "Corona" - som vi har kendt siden 60'erne - er klassificeret sammen med Ebola, som har en dødelighed på 67%!

Selv de VÆRSTE skræmmekampagner har vist sig som "tomme tønder, der buldrer derudaf". Eksempelvis "smittetallet", hvilket er en umådelig fejlagtig fremstilling:

Vi testede 50 i går og fandt ÉN smittet. Vi testede 500 i dag og fandt TRE smittede ...
men "smittetallet" steg, ikke sandt?! Og så snakker vi slet ikke om, hvor mange af disse, der rent faktisk er syge, eftersom de forhåndenværende tester ikke kan skelne mellem aktive eller inaktive versioner/mutationer af "Corona". Jævnfør ovenstående beskrivelse har vi sandsynligvis ALLE været smittet af denne, men selv den påståede "Sars-Cov-2" har ikke ændret væsentligt på gennemsnitslevealderen hverken i Danmark eller andre steder.

Lad os beskytte de +80 og andre tæt på livets afslutning af anden årsag så godt, vi kan, men nu er det på tide at afslutte dette forsøg på at ødelægge det frie demokratiske retssamfund til fordel for en diktatorisk politistat.
Fjern Synes godt om · Svar · 9 · 21 t

BEMRÆKNING
Det står krystalklart, at pandemien er iscenesat af griske kapitalinteresser som medicinalindustrien samt 'grupper', der ønsker at omstyrte demokratierne med 'vacciner', der er fuldstændig uprøvede og meget farlig genterapi. Statistikker fra USA og Norge viser, at Danmark vil få i alt 5800 dødsfald (øjeblikkelige dødsfald og dem som viser sig som bivirkninger) og op til 580.000 varige skader, der er forårsaget af 'vaccinerne'. Forudsætning er vaccination af alle danskere.
Sådan forstår jeg det. Vi venter på, om retssagerne overalt på kloden når frem til dette resultat.
Vis mere

Her er regeringens hemmelige hensigter med mundbindetd. 17/3-2021
Af Claes Theilgaard, claes@indblik.net indblik.net

De fleste danskere tænker nok, at regeringens formål med at påbyde befolkningen at bære mundbind i bl.a. butikker og i den kollektiv trafik er at reducere smitterisiko.

Men læser man lovforslaget til den nye epidemilov, der trådte i kraft den 1. marts i år, kan man se, at der også er andre hensigter bag mundbindskravet.

Her kan man læse, at mundbindskravet også begrundes med, at det har en opdragende funktion.

Bl.a. skrives det i lovforslaget, at kravet om at bære mundbind kan medvirke til at “reducere stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind” og at det kan “skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom blandt befolkningen” og dermed “påminde” befolkningen om at efterleve øvrige krav og anbefalinger såsom afstand, hygiejne og forsamlingsforbud.

I bemærkningerne til lovforslaget begrunder Sundheds- og Ældreministeriets kravet om mundbind på denne måde:

– Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at et krav om anvendelse af personlige smitteforbyggende midler i det offentlige rum ikke blot vil kunne medvirke til at nedsætte risikoen for smitte fra sygdomme, (…) , men vil ligeledes kunne medvirke til at reducere stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind.

– Et krav vil derudover kunne medvirke til at skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom blandt befolkningen, derved at et krav kan fungere som en påmindelse om, at man skal efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag, herunder afstand, reducere kontakt, opretholde et højt niveau af hygiejne, rengøring m.v.

Professor: Det er overraskende

Indblik har talt med professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage om regeringens begrundelse for mundbindskravet.

Han kalder det for atypisk og overraskende, at regeringens begrundelse for mundbind i så høj grad baserer sig på ikke-lægefaglige kriterier.

– Det er overraskende, at man i lovens forarbejder så klart giver udtryk for, at kravet om mundbind har en anden begrundelse end den rent sundhedsfaglige.

– Mundbind udgør et markant indgreb i vores dagligdag, og jeg ville have troet, at smittefaren var det eneste nødvendige hensyn bag reglerne. Men ministeriet gør stigmatisering og påmindelse til bærende hensyn bag det at bære mundbind, siger han til Indblik.

Giver kattelem for krav om mundbind trods lavt smitteniveau

Frederik Waage vil ikke kritisere lovforslaget om at bære mundbind i sig selv, og han påpeger, at Folketinget har frie hænder når de skal begrunde deres lovforslag.

Men han fastslår samtidig, at loven giver mulighed for at opretholde et krav om mundbind langt ud i fremtiden, selvom smitten går ned.

– Som lovforslaget om mundbind nu er formuleret i bemærkningerne, vil sundhedsministeren kunne opretholde kravet om mundbind, selv i en situation, hvor smitten er uhyre lav. Det vil han kunne, fordi forebyggelse af smitte ikke er det eneste hensyn bag loven.

– Selvom smitteniveauet bliver ganske lavt, vil loven fortsat legitimere at man opretholder et mundbindskrav, fordi mundbindet efter loven også er tiltænkt en opdragende funktion, siger Frederik Waage til Indblik.

Bemærkning:
Kort: Mundbindet er indført af politiske grunde, ikke sundhedsfaglige. Et skridt på vejen til indførelse af et totalitært diktatur som fascismen.
Vis mere

Formand for Etisk Råd: Her er problemerne ved et coronapasd. 17/3-2021
Af Nina Marie Waage, nina@indblik.net

Et digitalt coronapas kan bl.a. føre til diskrimination og indirekte tvang, lyder det fra formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes.

Udenrigsminister Jeppe Kofod meddelte lørdag, at regeringen er i gang med at udvikle et nyt coronapas som til en start kan bruges til udenlandsrejser, men også andre endnu ikke definerede formål.

Idéen om et coronapas har tidligere fået opbakning fra rejsebranchen, der ser passet som en vej ud af lukkede grænser og passet vurderes også at kunne gavne blandt andet kultur- og restaurationslivet.

Det digitale coronapas er en app på telefonen, hvor man kan fremvise, om man er vaccineret mod coronavirus eller for nylig har fået foretaget en negativ test. I første omgang skal coronapasset gøre det nemmere at tage på rejser, hvis et land for eksempel kræver dokumentation for at man ikke er smittet.

Håbet hos erhvervslivet er i øvrigt, at passet også vil kunne bruges i forbindelse med f.eks. koncerter og fodboldkampe. Coronapasset vil blandt andet kunne træde i stedet for de beviser på test og vaccination, man i dag kan hente fra sundhed.dk. Det digitale coronapas forventes færdigt til maj.

Sundhedsstyrelsens hotline oplyser overfor Indblik, at en tidligere smittet som det er i dag ikke kan bruge en positiv coronatest til at bevise immunitet, og at de ikke ved, om man vil kunne komme til det i fremtiden. Sundhedsstyrelsen oplyser også, at man endnu ikke ved, hvilke aktiviteter coronapasset kommer til at gælde for, udover rejser.

Formand for Etisk Råd: Coronapas risikerer at føre til diskrimination

Indførelsen af et coronapas er ikke uden etiske dilemmaer. Indblik har talt med formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, der også er overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Indblik har spurgt hende om coronapasset også har bagsider. Hun påpeger, at der er flere problematikker forbundet med indførelsen af ordningen. Hendes spørgsmål går for det første på dem der har haft sygdommen og dermed udviklet immunitet:

– Ud fra en sundhedsfaglig vurdering ville det være relevant at sidestille dem, der har været syge med COVID-19 med dem, der er vaccineret. Også hvis man tænker på, at det handler om at opnå en vis form for flokimmunitet, siger Anne-Marie Axø Gerdes.

Hun ser det endvidere som et dilemma, at passet kan give en falsk tryghed, idet hun betegner en podning for tilstedeværelse af virus som et øjebliksbillede.

Anne-Marie Axø Gerdes ser det endvidere som et problem, at der er personer, der af forskellige årsager ikke kan blive vaccineret:

– Hvordan vil man håndtere, at der er sårbare grupper, som ikke tåler at bliver vaccineret? De risikerer at blive diskrimineret – medmindre coronapasset giver mulighed for en slags registrering af gruppen, fortæller hun til Indblik.

Overlægen fortæller, at det har været et tema for hendes arbejde i Etisk Råd, at coronapasset kan føre til problemer med indirekte tvang.

– Det kan der bestemt være tale om. Det har vi arbejdet meget med. Kan man f.eks. risikere at blive fyret hvis man arbejder på et plejehjem og ikke bliver vaccineret?, spørger Anne Marie Axø Gerdes.

Gerdes peger endelig på problemer med tilgang til personfølsomme oplysninger i forhold til coronapasset. Vi er ikke vant til at skulle fremvise personfølsomme oplysninger, påpeger hun.

Med den nye app bliver det pludselig en hverdagsbegivenhed at fortælle omverdenen om personlige helbredsoplysninger.

Anne-Marie Axø Gerdes nævner endelig, at hun mener, at der er større udfordringer med det digitale coronapas på den korte bane, hvor kun få er vaccinerede, da det kan skabe en ulighed i befolkningen, at kun enkelte kan benytte det.

Bemærkning:
Mundbind, coronapas! Politiske indgreb på vejen til indførelse af en totalitær stat som eksempelvis fascismen.
Vis mere

Bemærkninger på Facebookd. 16/3-2021
Sigrid Bluhme
'OOC - Organisationen til Oplysning om Corona virus Cov!d-19' vil sagsøge Mette F og evt. også sundhedsminister Magnus Heunicke, hvis de ikke omgående stopper al vaccination imod COV!D-19 i Danmark, for erstatning i forbindelse med ulovlig "vaccination" af danskerne med videnskabeligt udokumenterede og derfor ulovlige "vacciner". Vaccinerne er ikke, som navnet siger, vacciner, men en slagt genterapi. Man anvender skadelige corona vacciner, der ikke er videnskabeligt testede, imod en fare, der ikke eksisterer.
Synes godt om · Svar · 6 ·

Henrik Vedel
Sigrid Bluhme: Du har fuldstændig ret. Men det skriver mainstream medierne ikke noget om. Ca. 2.000 danskere er døde som følge af Covid19 - siger myndighederne. Det er på niveau med døde af influenza. Er det i øvrigt ikke mærkeligt, at vi slet ikke har haft influenza her i vinter? Kalder man folk døde af influenza for døde af Covid-19 ? Mystisk...

Henrik Vedel
Hvis folk dør et halvt eller 1 år efter vaccinationen, vil vaccinationen ikke få skylden. Stop alle coronavaccinerne, vi kender ikke bivirkningerne på længere sigt. Desuden er dødeligheden af Covid-19 i samme størrelsesorden som ved influenza.
Synes godt om · Svar · 16

Henrik Vedel
Lars Buch En sådan såkaldt vaccine er ny og vi kender ikke langtidsbivirkningerne. I øvrigt kan man selv efter en "vaccinering" både få Covid-19 og smitte med den. Symptomerne skulle dog angiveligt være mindre end hvis man ikke var blevet "vaccineret".
Synes godt om · Svar · 4 t.

Sigrid Bluhme
Det er glædeligt, at retssagerne mod de upålidelige tests og de såkaldte vacciner også er begyndt i Danmark. OOC kræver statsministeren og sundhedsministeren stopper med corona vaccinationerne. De er livsfarlige og vil medføre mange dødsfald og mange vil blive alvorligt syge.
Synes godt om · Svar · 10

Kristian Rasmussen
Vi vil slet ikke havde deres vaccinepas , de rablende sindssyge !!
Fjern Synes godt om · Svar · 8 · 3 d

Sigrid Bluhme
Det bliver over mit lig. Har Folketinget overhovedet tænkt over, hvad det vil sige at dele folket i et A-hold og i et B-hold ? Hvis folket ikke får stoppet det galmandsværk, så er der ikke langt til fuldførelsen af det fascistiske samfund. Apartheidspas ? Skam jer.
Synes godt om · Svar · 6 · 2 d · Redigeret

Henrik Vedel
Grundlovsbrud. Vi vil IKKE have coronapas og vi vil IKKE vaccineres !!
Fjern Synes godt om · Svar · 2 · 36 min

Michael Nielsen
Henning Vangsgaard Olesen at tvinge (via indirekte tvang) nogen til at tage en eksperimental ikke godkendt (men betinget/nød godkendt) vaccine med ukendte langsigtede bivirkninger - det er hen i mod det som Hanne siger.
Fjern Synes godt om · Svar · 4

Sigrid Bluhme
Grundlovsbrud. NEJ til 'vacc!ner' og NEJ til Apardheid-corona-pas. Retssagerne overalt i verden mod ødelæggelsen af menneskerettighederne vil indhente den fascistiske regering med Mette F. som statsminister.
Synes godt om · Svar · 3 ·

Henrik Vedel
Helt enig!
Synes godt om · Svar · 19 min

Sigrid Bluhme
Jeg har fuldt forståelse for, at de såkaldte 'vacciner' holdes tilbage. EU, der står for godkendelsen, er blevet bedt om at trække den tilbage af en særdeles velanset advokat Dr. Reiner Fuellmich samt en hær af advokater. Vaccinen er et skamløst eksperiment med befolkningen. Et stort antal bivirkninger har allerede vist sig, og dertil kommer alle dem, vi ikke kender om 10 år, fordi 'vaccinen' ikke er undersøgt som den skal ifølge loven. Den største Nürnberg - retssag er påbegyndt siden 2. verdenskrig. Ja, sådan forstår jeg landet ligger lige nu.

Sigrid Bluhme
Danmark har brug for statsmænd og ikke en makrelmutter og en flok tumlinger. Vores tålmodighed med de værste dilettanter på Borgen siden Grundlovens vedtagelse d. 5. juni 1849 er opbrugt og vi ønsker dem hen hvor peberet gror.
Synes godt om · Svar · 7 · 1 d

BEMÆRKNING:
Tandlæger og læger har fået mundkurv på, men vi er så heldige at pensionerede fra lægestanden følger deres samvittighed og bringer oplysninger om FOLKEMORDET, som lige nu finder sted. Sådan forstår jeg det i al fald.
Vis mere

Tanker i forlængelse af den ensidige corona-debatd. 15/3-2021
Af Lone Nørgaard.
Artiklen er udkommet på NewSpeek, d. 15. marts 2020
https://newspeek.info/tanker-i-forlaengelse-af-den-ensidige-cor..


NewSpeek får løbende tilsendt artikler, links og kommentarer fra vores læsere. En del bliver fremsendt anonymt, fordi afsenderne frygter for deres brød og deres karrierer. Forståeligt nok, for sporene skræmmer.

Det betyder, at jeg i det følgende delvist smykker mig med lånte fjer – efter princippet: Hellere få det ud i mit navn end slet ikke at få det ud.

Men hvad så? Kan man fæste lid til anonyme kilder? Igen-igen: Læs og døm selv!

***

Forskere fik mundkurv på

Det kunne være godt at minde befolkningen om, at alle forskere, eksperter og institutioner fik mundkurv på i februar 2020 – optakten til corona. Det betyder, at man ikke kan stole på nogle af de udtalelser, som efter februar 2020 er kommet fra eksperter og bringes i medierne.

Det betyder, at alle de såkaldte eksperter og myndigheder, som regeringen påstår, de retter sig efter, har fået pålagt af regeringen, hvad de skal sige. De skal give regeringen den rådgivning, som regeringen selv har dikteret.

Det forklarer, hvorfor ingen af de uafhængige forskere eller læger får lov at udtale sig frit i medierne. Det forklarer, hvorfor videnskabsfolk og læger bliver censureret i medierne. Og det forklarer, hvorfor videnskabelige fakta ikke kommer frem, og hvorfor der ikke bliver handlet på dem. Eksempelvis at vi har effektive metoder både til forebyggelse og behandling af covid-19.

Her kommer et par links:

https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2020/februar/avis-afslo..

Topfolk i Socialdemokratiet har presset kritiske eksperter af partiets politik: »Jeg vil bare advare dig. Christiansborg kan være en krigszone«


I flere tilfælde har Socialdemokratiet i både opposition og regering kontaktet uafhængige forskere og organisationer, der har kritiseret partiets politik. Ekspert kalder det »langt over stregen« og »problematisk«.

(…)

https://www.berlingske.dk/samfund/topfolk-i-socialdemokratiet-h..

***

Fire betænkelige faktorer omkring vaccinen

Covid-19 vaccinerne har disse fire faktorer, som er betænkelige:

1. De indeholder enten mRNA eller DNA, dvs. arvemateriale

2. De er genmanipuleret (gensplejset)

3. De er syntetisk fremstillet, dvs. kemikalier (altså ikke naturlige)

4. Arvematerialet er pakket ind i nanopartikler (og i visse tilfælde splejset ind i en gensplejset adenovirus)

Fælles for alle de fire faktorer er, at de hver især har vist sig at skade eller svække arvematerialet (DNA).

https://videnskab.dk/teknologi/nanopartikler-giver-dna-skader

https://www.sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanopar..

RNA-vaccinerne ændrer som udgangspunkt ikke DNA is sig selv (men det gør DNA-vaccinerne).
Men at sprøjte noget ind i cellerne, som i sig selv er arvemateriale, er gensplejset, af nanostørrelse og syntetisk fremstillet, vil formentlig øge risikoen for mutationer – og for aktivering af silent DNA.


Faktor nr. 5
Arvematerialet er i forvejen let påvirkeligt. Af faktorer som mad, rygning, sollys – og andre sygdomme.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/fa-dages-grovaederi-saetter-s..

https://www.nanotechacademy.dk/nano-toksikologi/solcreme


Konklusion

Der er god grund til at formode, at vaccinemodtagernes DNA bliver svækket eller skadet af en decideret indsprøjtning ind i cellerne af syntetisk fremstillede gensplejsede elementer (mRNA og DNA) og syntetiske nanopartikler.

https://biosafety-info.net/articles/assessment-impacts/health/w..
food-is-dangerous/

Der er til dato IKKE foretaget nogen kliniske undersøgelser, der modbeviser, at DNA bliver skadet eller svækket af covid-19-’vaccinerne’.

Ingen har til dato undersøgt ’vaccinernes’ effekt på DNA i kliniske undersøgelser, før godkendelse er givet. Man burde som minimum lave langtidsundersøgelser, med DNA-tests før og efter ’vaccinerne’ gives, med regelmæssige DNA tests, for vi ved jo, at mutationsskader ofte først viser sig efter mange år.

https://www.sst.dk/da/viden/straaling/fakta/helbredsrisici

[Et udsnit af ovenstående har været bragt før, men i denne svære sag kan repetitionen vel forsvares med, at gentagelse fremmer forståelsen?]

Bemærkning:
TAK til Lone Nørgaard, fordi hun igen og igen skriver om det et totalitært styre har bortcensoreret med truslen: »Jeg vil bare advare dig. Christiansborg kan være en krigszone«
"Va((!nerne" er udviklet uden den nødvendige testning og uden sikkerhedskrav til "va((!nerne". Derfor er det evidens for, at "va((!nerne" vil medføre død og fysiske skader på den danske befolkning.
Et kendt og sammenligneligt eksempel er den såkaldte svineinfluenza-skandale i 2009. En ufarlig influenza-variant blev behandlet med en "va((!ne", der har forårsaget invaliderende helbredsskader.
Vis mere

WOLFGANG WODARG: HOLD DIG TIL SANDHEDENd. 15/3-2021
Lone Nørgaard har bragt indslaget i NewSpeek.info d. 15. marts 2021
https://newspeek.info/wolfgang-wodarg-hold-dig-til-sandheden/

Dr. Wolfgang Wodrag:
THE SYSTEM IS CORRUPT AND CRIMINAL
The CV19 Crisis is a Big, Big Fraud - AWAKENING CHANNEL

Link til video
https://vimeo.com/519662393
Vis mere

HVORDAN KAN VI UNDGÅ FOLKEMORD I DANMARK?d. 14/3-2021
TIRSDAG, 2 MARTS 2021, 10:58 Hjemmesiden tilhører Per Brændgaard (Mikkelsen)

Cand. mag. Dan Johannesson har lavet en vigtig video om de 10 faser af folkedrab i relation til coronaen:

https://perbraendgaard.dk/2021/03/02/hvordan-kan-vi-undgaa-folk..

"Mette Frederiksens coronapolitik er hastigt på vej til at forvandle Danmark til et apartheid-land med tilhørende folkemord. Det er heldigvis ikke for sent at kæmpe imod med intelligent oplysning.

Dan Johannessons analyse er baseret på forskning i, hvordan folkedrab historisk set plejer at foregå i 10 stadier. Det sætter han så, meget relevant, i forhold til den aktuelle udrulning af de globale, politiske tiltag mod corona, hvor Danmark jo desværre er med helt i front af det fascistiske førerfelt.

Hvordan kan vi undgå, at coronaen ender i et decideret folkedrab på uskyldige mennesker i Danmark? Hvordan kan vi undgå, at folkedrabet starter lige om lidt?

Det kan de da ikke finde på!
Benægtelse af realiteterne er den største forhindring for oplysning og modstand. Benægtelsen er særligt massiv i Danmark, hvor de fleste opfatter offentlige autoriteter og myndigheder som meget troværdige.

Den udfordring kan imødegås på to måder:

1. Bedre oplysning af folket på gaden og på nettet
2. Bedre oplysning af personerne med autoritet og myndighed via direkte dialog

Det er mit indtryk, at de fleste personer i systemet med autoritet og myndighed har en opfattelse af, at de selv blot siger og gør, hvad nogle andre i systemet har fortalt dem, at de skal gøre. Autoriteter er om muligt endnu mere autoritetstro end almindelige borgere. Det skaber et selvbekræftende system, hvor ingen autoriteter reelt har sat sig ind i sagen eller lyttet til kritikken af politikken. Alle kører på autopilot og frygt for at blive straffet af systemet.

Samtidig har de fleste danskere en udbredt naiv tro på det gode i alle deres medmennesker. Når man konfronterer dem med, at der er et folkemord i gang i Danmark under dække af coronaen, så vil de slet ikke overveje den teori, da de nægter at tro, at nogen i Danmark kan finde på at gøre den slags. Virkeligheden er imidlertid den, at der findes psykopater, og jo længere op i magtpyramiden man kommer, des højere er forekomsten af psykopati.

De 10 faser af folkedrab er endvidere en strategi, der gør, at almindelige mennesker forføres til at tro, at de gør det gode, når de begynder at aflive “de urene”, “de farlige”, “de beskidte”, “de onde”, “smittebærerne” og “egoisterne”, der ikke tager hensyn og viser samfundssind. Isolationen og aflivningen bliver derfor nødvendig for at beskytte folket mod det farlige virus, som ingen, underligt nok, bliver ramt af blandt de dansende og gruppekrammende superspredere, der tilmed trækker vejret frit!

Jeg vil nu gå i gang med at kontakte nogle autoritetspersoner og med små skridt hjælpe dem til at indse, at de er ved at begå folkedrab, og at det ikke er nogen undskyldning, at man blot følger ordrer. Straffen er hård for folkedrab, og det er nu, de kriminelle ordrefølgere skal trække sig, hvis de vil undgå straf. Historisk set, så bliver alle folkedrab til sidst afsløret, og de ansvarlige bliver til sidst retsforfulgt, når propagandaens støvsky har lagt sig, og folket har genvundet deres frihed."
Vis mere

STOR RETSSAG MOD METTE FREDERIKSEN ER NU STARTET I KØBENHAVNS BYRETd. 13/3-2021
LØRDAG, 30 JANUAR 2021, 8:34 Per Brændgaards hjemmeside

OOC – Organisationen til Oplysning om Corona – med Søren Ventegodt i spidsen har i går startet en retssag mod Mette Frederiksen i Københavns Byret.

OOC påstår, at lockdown, forsamlingsforbud, mundbind mv. er grundlovsstridige. Det skal byretten så tage stilling til nu.

Ved det første retsmøde i 4 sammenlagte grundlovssager blev i går den 29. januar 2021 kl. 13.15 fremlagt en 120 siders rapport om corona-pandemien udarbejdet af den tyske immunolog professor Dr. Med. Sucharit Bhakdi og læge Søren Ventegodt. Rapportens konklusion er, at der i virkeligheden slet ikke er nogen corona-pandemi, fordi den PCR-test, der har dokumenteret pandemiens eksistens gennem påvisning af virusset SARS-CoV-2, viser forkert. PCR-testen viser, at 0,5-5% (afhængigt af den kemiske sammensætning) af alle der testes, tester positivt for COVID-19, men forskning har vist, at næsten alle disse positive tests er falsk positive (ved 35 cykler 97%, ved 38 cykler som anvendes i Danmark er ca. 99% falsk positive), forklarer OOC i en pressemeddelelse.

Lignende søgsmål med påstanden om, at PCR-testen er ugyldig, er allerede vundet i Portugal og Holland, fortæller Søren Ventegodt & OOC i pressemeddelelsen. Den 21. januar 2021 har WHO selv erkendt at deres anbefalinger har været forkerte, og at PCR-testen ikke er gyldig, sådan som den anvendes i dag i Danmark. Vinder OOC retssagen mod statsministeren, falder hele corona-pandemien til jorden som videnskabeligt udokumenteret. Dermed er lockdowns, forsamlingsforbud, maskepåbud, osv. uberettigede og dermed grundlovsstridige og altså ulovlige, og dette er kernen i de 4 anlagte sager. På samme måde som pandemien ikke eksisterer, er corona-vaccinerne (herunder de mRNA-vacciner som anvendes i Danmark) heller ikke videnskabeligt dokumenterede, og de kan derfor ikke anvendes lovligt i Danmark ifølge OOC.

Det er professor Sucharit Bhakdi og Søren Ventegodts holdning, at Drostens gruppe, der har udviklet PCR testen for COVID-19 med økonomisk støtte bl.a. af Bill Gates, har vidst, at PCR-testen for COVID-19 var videnskabeligt uredelig. I Tyskland verserer der nu en sag anlagt af advokat Fuellmich mod Drosten netop med denne påstand. Eftersom PCR-testen blev anbefalet af WHO, allerede før den var publiceret, mener Bhakdi og Ventegodt også, at WHO er med i bedraget af verden. WHO er ligeledes medfinansieret af Bill Gates, der har doneret en milliard dollars til WHO.

Bhakdi og Ventegodt peger på, at WHO tidligere har vist sig at være korrupt og styret af medicinalindustrien, hvorfor der muligvis også er en stor medicinalindustri bag WHO’s misinformation af verden. I rapporten mistænkes medicinalindustrien for at medvirke i bedraget for at fremme deres salg af tests, vacciner og medicinsk udstyr.

Søren Ventegodt har deponeret sin lægeautorisation for at kunne være formand for OOC. Han repræsenterer selv OOC i retten. Du kan finde mere information om bl.a. stævningerne på www.ooc.one.

https://perbraendgaard.dk/2021/01/30/stor-retssag-mod-mette-fre..

Bemærkning:
Det bliver spændende at se, om retssagerne i bla. Tyskland ved stjerneadvokaten Dr. Reiner Fueelmich også fører til uredelighed med tests og bedrageri af en ikke eksisterende pandemi. Den opmærksomme borger har længe undret sig over, at hospitaler og lighuse er som før 11. marts 2020 og dødstallene i statistikkerne ikke afviger fra normalen.
TAK til Per Brændgaard (vistnok aktiv i en corona modstandsgruppe) for oplysningerne på hans hjemmeside. Censuren i medierne er effektiv, når det drejer sig om kritik af deres lyst til at være ærlige omkring den iscenesatte pandemi og den livsfarlige brug af 'vac(!nen til at få reducere Jordens befolkningstal. Måske kan det udvikler sig til et folkemord.

NewSpeek med Lone Nørgaard og Peter Jørgensen har også bragt nyheden og de skriver til slut:

"Godt med de alternative fora og borgere som Per Brændgaard, der kan få nuanceret samfundsdebatten og kastet lys ind i magthaver-mørket.

Skridt for skridt bliver en enerådig socialdemokratisk regering afsløret som totalitarisme forklædt som folkesundhed."
Vis mere

'Vaccinen' er et biologisk våben, et folkemord og en forbrydelse imod menneskeheden.d. 12/3-2021
Facebook. Kathrine Krogh Hoffmann, d. 12. marts 2021

Danmark er IKKE længere et kristent land, hvor menneskelivet er ukrænkeligt.
Vi har den fri abort - og nu corona-“vaccinen”, som gør mennesker til forsøgsdyr i regeringen og politikernes “vaccine”-program.
Vi har et Folketing, som anser befolkningen - du og jeg - for at være dyr - forsøgsdyr!
Det er vel også det, vi er blevet bildt ind og fyldt med i skolerne - at vi er dyr, nedstammer fra aberne...

De fleste vil nok kunne bevidne, at der er sket en afkristning af Danmark. Dette folketing skulle da også være det første uden en eneste folkevalgt teolog/præst, hvilket ikke nødvendigvis og udelukkende er en dårlig udvikling. Der kan være behov for nye måder at gøre og tænke tingene på.

Den store tragedie er alle de menneskeliv, der lige nu står på spil pga. den sprøjte, der potentielt kan slå folk ihjel. Sagt lige ud af posen.


Den største tragedie er det folkemord, som finder sted lige nu, hver eneste dag.
Folk er trylletbundet i hypnose. Det er farligt og kan potentielt koste dem livet. Helt bogstaveligt.

Den corona-vaccine er ikke en vaccine. Det er ikke et lægemiddel, men et biologisk våben. Et middel og led i en politisk affolkningsstrategi, der går ud på at reducere verdensbefolkningen.
Det er en forbrydelse imod menneskeheden.

En anti-menneske og en anti-Gud strategi.
Det er menneskeliv, der står på spil.
Vis mere

Dødsens farlige mRNA vaccinerd. 11/3-2021
Publiceret d. 8. marts 2021
https://dkdox.tv/videos/DK21020?

https://dkdox.tv/videos/DK21020?fbclid=IwAR3oBV9U_L5ctwxSxOsYCB..


Ekspert: Immunsystem kan redde alle fra Covid-19

Ingen behøver dø af Covid-19, influenzasymptomer kan undgås, og de nye mRNA-vacciner er dødsensfarlige.

Sådan siger molekylærbiolog og immunolog, Ph.D. Dolores Cahill, til Update, som vi mødte til en event i København, arrangeret af World Freedom Alliance.

Cahill er international ekspert i immunsystemet og vacciner og har årtiers forskning bag sig. Sideløbende har hun haft en række internationale topposter for bl.a. for EU-kommissionen.

Hun fortæller i interviewet hvilke vitaminer, mineraler og præparater, der kan redde alle fra at dø af Covid-19, mindske influenzasymptomer og give tryghed for ældre med svagt helbred.


Hendes advarsler mod de nye mRNA-vacciner kan ikke overdrives. Hun vil hellere gå i fængsel, end at lade sig vaccinere med dem, og hvis nogen - mod hendes vilje – gav hende en indsprøjtning, ville hun retsforfølge dem for drabsforsøg.

Før maj 2020 var der ingen godkendte mRNA-vacciner, på grund af høje dødstal i forsøgene, der kan indtræffe måneder eller år efter vaccinationen.

Ifølge Cahill bør læger, politikere og big-tech holdes direkte og strafferetlig ansvarlige, når de afholder befolkningen fra livsvigtig information, forebyggelse og den korrekte behandling.

Se også ’Vaccine eller Immunforsvar’ med speciallæge i almen medicin, Claus Hancke, på dkdox.tv.

DK21020
Genre: Update
Vis mere

SAMVITTIGHEDSSPØRGSMÅL TIL DEN PANDEMI-TROd. 9/3-2021
Af Erik Refner, senior. 9. marts 2021 newspeek.info

https://newspeek.info/samvittighedsspoergsmaal-til-den-pandemi-..

Denne video fra TruNews er meget seværdig. Bl.a. udtaler Catherine Austin Fitts, at det vi oplever i disse måneder/år ikke er en pandemi, men et meget snedigt udtænkt kontrol-system, der skal indgyde frygt.

***

Her de 11 samvittigheds-spørgsmål [inspireret af videoen]:

1. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor hører vi så ikke ambulance-sirener både nat og dag?

2. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor har alle bedemændene bare normal eller lidt under normal beskæftigelse?

3. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor ser vi så ikke endeløse køer af mennesker i sanatorier og krematorier, som begraver deres elskede?

4. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor viser så alle statistikker at antallet af døde ligger inden for det normale?

5. Hvis der virkelig er tale om en corona-pandemi, hvorfor er så alle de normale influenza-tilfælde næsten forsvundet?

6. Hvis den første lockdown fungerede, hvorfor gør vi det så igen?

7. Hvis den første lockdown ikke fungerede, hvorfor gør vi det så igen? Definitionen på vanvid i flg. Einstein: Vanvid er at gøre det samme om og om igen og forvente anderledes resultater.

8. Hvorfor lytter regeringer kun til deres eget lille ekspertpanel, mens de pure nægter at høre på et langt, langt støre antal læger, sygeplejersker og sundhedseksperter?

9. Hvorfor ser vi tumultagtige hospitals-scener på TV, når de i realiteten alle er tomme?

10. Hvis der virkelig er en pandemi, hvorfor er tusindvis af sygeplejersker arbejdsløse?

11. Hvis “pandemien” begyndte i 2019, hvordan kan det så være at regeringer overalt i verden bestilte og fik leveret covid-19 PCR-testudstyr året inden – i 2018?

***

Ifølge Den Danske Ordbog defineres ordet vanvid som “en (sinds)tilstand, handling eller tanke der skyldes at en person ikke er ved sin fornufts fulde brug pga. psykisk sygdom”.

Hvis det politiske etablissement ses i lyset af Albert Einsteins definition, bliver det klart for enhver, at etablissementet må være grebet af vanvid.

Something Is Rotten in the State of Denmark
Mennesker med en smule sund fornuft har længe haft en mistanke om at ”something is rotten in the state of Denmark”. Sidste lag på den tunge “bevisbyrd” er minister Heunickes “Corona-test bekendtgørelse”.

Se dette rystende vanvids-produkt her: 'Heunicke – nye tiltag'.

Dr. Paul Craig Roberts
I et par artikler stiller Dr. Paul Craig Roberts spørgsmålene om amerikanerne er alt for ligeglade til at overleve som et folk: Are Americans Too Insouciant To Survive? & Are Americans Insouciant?

Sidstnævnte artikel afslutter han: “Vil en føjelig, ligeglad amerikansk befolkning som underdanige tjenere / trælle [serfs] acceptere den rolle, de bliver dikteret af staten, eller vil de gøre oprør?

Indtil jeg ser dem gøre oprør, kalder jeg dem ligeglade”.

Er den danske befolkning ligeglad? Overlever vi som selvstændig nation?
Måske skal vi stille os selv det samme spørgsmål: Er vi – den danske befolkning – alt for ligeglade og følger alt for underdanigt statens idiotiske diktater?
Eller beslutter vi os til at gøre oprør?

Inden 2021 er omme, vil besvarelsen af dette alvorlige spørgsmål fortælle os, om vi overlever som en selvstændig demokratisk nation, eller om vores mere end 1000 år gamle kongerige går til grunde?

********

Til mine landsmænd og -kvinder: Husk på, at det er bare nogle regler, som et fåtal vanvittige i deres vanvid har hittet på, at vi skal følge. Deres ord betyder mindre end papiret de trykkes på.

Tro ikke at de vanvittige har nogen som helst magt over dig. Fyr dem alle på gråt papir og lav det eneste “store reset” som har nogen betydning: Skru tiden tilbage til 2017 og lev herfra videre med din familie og dine venner, som du altid har gjort – dog forhåbentlig en smule klogere til næste gang andre vanvittige vil gøre vores land til et totalitært diktatur.

DU - IKKE DE VANVITTIGE - BESTEMMER OVER DIT LIV.

DET ER SÅ ENKELT

TÆNK SELV.
Vis mere

Juridisk analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er juridisk ugyldig.d. 8/3-2021
Juridisk analyse
https://www.fbf.one/juridisk-analyse
Frihedsbevægelsens Fællesråd

Analysen er udført af:
Erhvervsjurist Michael Schultz, erhvervsjurist Casper Knudsen, jurist Gitte Evy Frigioni og bach.jur./stud.cand.jur. Thor Strellner Martens

Nedenstående juridiske analyse udfordrer den manglende lovgivning, som den tvungne nedlukning af dansk erhverv, med SarsCov-19 som begrundelse. Kort efter at budskabet om den juridiske analyse blev delt af Torkil Poulsen på live tv, blev Torkil Poulsens Facebook gruppe “National genåbning 15 februar 2021” slettet af Facebook uden varsel, og med begrundelsen at det var imod deres Corona politik.

Frihedsbevægelsens Fællesråd kan på ingen måde acceptere den censur flere og flere danske borgere oplever, hvis de på nogen måde går imod regeringens politik eller officielle historie, og vi har derfor valgt at dele den juridiske analyse nedenstående.


Juridisk Analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er ulovlig
Regeringens indskrænkninger i retten til at arbejde og drive erhverv - hvor er grundlaget for anvendelse af den retlige regulering?

Af erhvervsjurist Michael Schultz, erhvervsjurist Casper Knudsen, jurist Gitte Evy Frigioni og bach.jur./stud.cand.jur. Thor Strellner Martens

Danmarks mindre erhverv, kultur- og foreningsliv er m.m. lukket mere eller mindre helt ned - eller underkastet voldsomme indskrænkninger og restriktioner. Er disse indgreb overhovedet lovlige? Og i overensstemmelse med proportionalitets-princippet? Hvad er cost-benefit, dvs. overstiger ulemperne fordelene? Såvel menneskeligt, sundhedsmæssigt og økonomisk?

Vi vil i denne analyse kigge på de danske retlige reguleringer der er på området. Er der sundhedsfaglige og lovmæssige begrundelser for de alvorlige, samfundsskadelige politiske beslutninger, vi fortsat er vidne til? Herudover vil vi kort vurdere de sundhedsfaglige og samfundsmæssige konsekvenser.


Grundloven
Det fremgår af Grundlovens § 74, at: ”Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov”. (1)
Endvidere fremgår det af Grundlovens § 75. § stk. 1., at ”Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse”. (2)

Den interessante formulering er her ”det almene vel”. En lidt gammeldags formulering, der betyder ”samfundets vel” eller alles velbefindende. Almenvellet er altsa&#778; os alle over en bred kam. Ikke kun bestemte aldersgrupper, socialgrupper eller bestemte indtægtsklasser, køn eller racer.

Italien blev brugt som begrundelse for den voldsomme Coronastrategi, som Regeringen iværksatte den 12. marts 2020. Regeringen har siden marts 2020 udelukkende begrundet sine restriktioner med hensynet til ”de svage ældre, smittespredning, sundhedsvæsenets kapacitet og folkesundheden”. Uden hensyntagen til om det danske samfund grundlæggende, i alle aspekter kan sammenlignes med fx Italien og dets sundhedsvæsen og alderssammensætning.

De fleste erhvervsdrivende og lønmodtagere er under 82 år og således ikke blandt den gruppe af ældre svage, som restriktionerne er begrundet med. Det må konkluderes, at ”almenvellet” eller den almene folkesundhed” ikke har været truet, da kun visse grupper er sårbare over for Covid-19 - og for alle virus- og bakterieinfektioner i øvrigt. At der er sult i nogle lande, betyder ikke, at der også er det i Danmark. ”Standardløsninger og reaktioner” på individuelle landes udfordringer er ikke optimale.

Det almene vel er mere end ”folkesundheden” og indbefatter også mulighed for økonomisk tryghed, sikring af sociale minimumsrettigheder i forbindelse med lediggang og sygdom m.m., retssikkerhed, retten til at forsamles og drive erhverv, sikring mod overgreb fra medborgere, stat og myndigheder, sikring af lige adgang til uddannelse osv.

Hensynet til den generelle ”folkesundhed” kan derfor ikke bruges som begrundelse for at nægte erhvervsdrivende og lønmodtagere adgang til og ret til at udføre deres erhverv set i forhold til Grundlovens intentioner om muligheden for selvstændigt eller via lønarbejde at sikre sin egen eksistens.


Epidemiloven
De væsentlige elementer i Epidemiloven, LBK nr. 1444 af 01/10/2020, er § 10, § 12 b og Covid-19's klassificering som Liste B sygdom, altså en smitsom og overførbar, men ikke ”alment farlig” Liste A-sygdom. (3)

Regeringen kan som udgangspunkt kun iværksætte særlige foranstaltninger med voldsomme samfundsmæssige effekter, imod de ”alment farlige sygdomme” i Epidemilovens liste A. Fx kopper, Ebola og pest.

Liste B sygdomme som influenza og Covid-19 er derimod ikke omfattet.

I sin nuværende udformning har man ændret Epidemilovens § 10. Hvor Sundhedsstyrelsen tidligere skulle ”indstille”, altså ”foreslå og dermed give samtykke til, at Sundhedsministeren kunne indføre indgreb mod


Juridisk Analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er ulovlig
sygdomme, er det nu er tilstrækkeligt, at ministeren kan gøre det efter ”rådgivning” fra Sundhedsstyrelsen. Magten er altså flyttet fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeren.

Den tidligere formulering var en sikring mod, at man ikke fra politisk side kunne indføre beslutninger uden en reel sundhedsfaglig vurdering først. Dette er nu muligt på grund af lovændringen.

Efter Epidemilovens § 10 skal yderligere een ud af tre præmisser være opfyldt, før end ministeren kan indføre vidtgående indgreb. Sygdommen skal være ”ondartet” eller have en ”stor udbredelse” eller ”når andre forhold indebærer en særlig stor risiko for smittespredning”. Det skal her påpeges, at ”smitte” IKKE er lig med ”farlig”.

Imidlertid kan det anfægtes, at sygdommen Covid-19 opfylder et eneste af kriterierne opstillet i lovens § 10.

1. ”Ondartethed”? Dødeligheden i Danmark i 2020 er i følge Danmarks Statistik steget med 2,2% i forhold til 2019, uden medregning af befolkningstilvæksten og en voksende ældre-andel. En stigning på 2,2% er ikke ”signifikant”, altså særligt påfaldende, målbar eller bemærkelsesværdig. Se mere herom nedenfor.

2. ”Udbredelse”? Covid-19 har heller ikke en ”stor udbredelse”. Således er der den 15. januar 2021 kun fundet 4,57% smittede ud af godt 4 mio. testede personer, jf. Statens Serum Instituts aktuelle opgørelse. (4)
Flere af disse personer er testet flere gange. Ud af i alt 11.6 mio. test er der alene fundet 1,6% smittede. Tallet er sandsynligvis lavere på grund af PCR-testens svaghed med mange falsk-positive resultater, jf. mere herom nedenfor.

3. Raske, smittede personer, med ”asymptomatisk infektion” smitter ikke let, se nedenfor i afsnittet herom. Dette er påvist i gentagne såkaldt peer-review (fagfælle-godkendte) PUBMED-studier. PUBMED er den sundhedsdatabase, som professionelle sundhedspersoner bruger.

Til sammenligning er der i følge Sundhedsstyrelsen hvert år 20% eller ca. 1,15 mio. danskere, der smittes med (men ikke nødvendigvis bliver syg med) influenza. Dvs. hver femte dansker. (5) Mæslinger smittede, ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut, før i tiden 98% af alle danskere (6).

Ses der objektivt på tallene og fra en sundhedsfaglig vinkel, er det vanskeligt at konkludere noget om sygdommens ”ondartethed”. For Danmark er det i særdeleshed svært at postulere ”ondartethed”. Her skal det særligt bemærkes, at begrebet ”ondartethed” er et begreb, der alene optræder i Epidemilovens §10 og således alene er gældende for Liste B sygdommene. Med den nu for 2020 konstaterede uændrede dødelighed, kan der altså ikke på overbevisende maåde, argumenteres for, at Covid-19 optræder på en ”ondartet” måde i Danmark.

Ses på smitte-procenten er det ligeledes vanskeligt at påvise ”stor udbredelse” af sygdommen i Danmark.

Derfor er hverken kravet om ”ondartethed”, ”stor udbredelse” eller ”særlig stor risiko for smittespredning” i Epidemilovens § 10 opfyldt. Epidemilovens § 10 kan derfor ikke danne et holdbart retsgrundlag for de voldsomme politiske indgreb, vi oplever overfor butiks- og detailhandlen. Der er således ikke grundlag for at påstå, at ”almenvellet” eller ”folkesundheden” er truet jf. Grundloven eller, at betingelserne i Epidemiloven er til stede.


Anden lovmæssig adgang til butiksnedlukninger?
Ingen private butikker og virksomheder er omfattet af lovændringerne i den gældende Epidemilov, bortset fra private dagtilbud, medmindre der tale om en ”alment farlig sygdom”. Derimod er der lovhjemmel vedrørende offentlige institutioner i forhold til liste B sygdomme.

Butiksrestriktionerne er sket med hjemmel i § 6 i seneste BEK nr. 42 af 15/01/2021 (7), om forbud mod større forsamlinger, og mod adgang til - og restriktioner for lokaler og lokaliteter, herunder private butikker i forbindelse med håndtering af Covid-19. Den giver i § 5 politiet adgang uden retskendelse. Men § 6 i denne bekendtgørelse er indført med hjemmel i epidemilovens § 12 b.

Spørgsmålet er herefter om epidemilovens § 12 b reelt kan finde anvendelse for så vidt angår nedlukningen af butikker på grund af Covid-19?

Det fremgår af Epidemilovens § 12 b, at sådanne restriktioner kun kan indføres, hvis der er tale om at forebygge eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom, hvilket Covid-19 ikke er. Derfor kan § 12 b som udgangspunkt ikke danne basis for nedlukningerne. Men med bekendtgørelse nr. 213 af 17.03.2020 blev Covid-19 sidestillet med ”en almen farlig sygdom” rent interventionsmæssigt og uden belæg for at antage dette.

Derfor er § 12 b alligevel formelt retsgrundlag. Imidlertid må det at sidestille en kun ”smitsom og overførbar sygdom” med en ”alment farlig sygdom” stride imod Epidemilovens grundprincip om, at samfundsmæssige alvorlige interventioner kun må iværksættes mod en ”alment farlig sygdom”.

I princippet kan skoldkopper, forkølelsessår eller en almindelig influenza nu danne basis for nedlukninger af samfundet, hvis et af kravene i § 10-er opfyldt efter Ministerens mening. Det må derfor undre, at en Liste B- sygdom, hvoraf langt størstedelen alene smittes, men ikke bliver alvorligt syge, får denne særstatus?

Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at ændringen i bekendtgørelsen om adgang til butikslukninger og forsamlingsrestriktioner skete allerede den 17. marts 2020? Dette skal ses i lyset af, at Sundhedsstyrelsen allerede den 28. februar 2020, altså 9 dage tidligere, meddelte Sundhedsministeren, at ”Covid-19 ikke kan betegnes som alment farlig”, og dermed kan berettige optagelse i Epidemilovens ”farligste” sygdomsklassificering (LISTE A)...

Søren Brostrøm udtalte 10 dage senere på TV2Nord, at ”i januar behandlede vi det mere som SARS og MERS. Senere indså vi, at virusset opfører sig mere som en pandemisk influenza” (8).

Covid-19 er ikke flyttet fra Liste B til Liste A!

Hvis Epidemilovens hovedregel om kun at kunne intervenere samfundsmæssigt voldsomt, alene mod alment farlige sygdomme, og undtagelsen i § 10 om samme adgang mod kun ”smitsomme og overførbare sygdomme”, under visse betingelser, skal give mening, må retsgrundlaget reelt falde tilbage på Epidemilovens § 10.

Det er nemlig kun med hjemmel i denne paragraf, at Sundhedsministeren kan indføre så voldsomme restriktioner, som nedlukninger af butikker er, når der ikke er tale om en alment farlig sygdom. Der skal som ovenfor nævnt være mindst en ud af tre betingelser opfyldt.

Eftersom vi ovenfor kan se, ved hjælp af Danmarks Statistiks opgørelse over antal døde i 2020 sammenlignet med tidligere år og Statens Serum Instituts egne Covid-19-tal, at ingen af betingelserne er opfyldt, kan epidemilovens § 10 altså ikke finde anvendelse for så vidt angår Liste B-sygdommen Covid-19.

Det vurderes således, at § 12 b ikke kan danne reelt retsgrundlag for indførelse af voldsomme restriktioner for private butikker og erhverv som nedlukninger eller restriktioner, der er at sidestille hermed på grund af Covid-19, så længe Covid-19 ikke er klassificeret som en Liste A sygdom.

Det er dermed lovmæssigt uholdbart, at den del af forsamlingsforbudsbekendtgørelsen der omhandler nedlukningen, er hjemlet med henvisning til epidemilovens § 12 b, når man ikke tog konsekvensen og flyttede Covid-19 til Liste A. Hvilket man ikke kunne, da lovændringer og nye love kræver flertal i Folketinget, mens bekendtgørelser ikke gør.

Opsummeret er nedlukningshjemlen i forsamlingsbekendtgørelsens § 6 baseret på Epidemilovens § 12 B, der ikke omhandler Liste B-sygdommen Covid-19, og derfor danner § 12 B ikke gyldigt retsgrundlag. Derfor bliver § 10 retsgrundlag, og her er betingelserne ikke til stede.


Aktuel dokumentation for udbredelse?
Danmark benytter som andre lande de efterhånden velkendte PCR-test. Men den svenske Sundhedsstyrelse, Folkhålsomyndigheten, erkendte den 30. november 2020, at denne test ikke kan skelne mellem gamle virusrester fra tidligere infektioner og influenza i forhold til nuværende aktive virus, der bevirker, at personen er i stand til at smitte andre. Derfor kan testen ikke sige om en person kan smitte andre (9).

Dette har været hele formålet med testen set ud fra Regerings og myndigheders udmelding og argumentation. Samtidig har testen været genstand for voldsom international kritik, fordi den giver mange falsk-positive resultater, altså påviser smitte, selvom personen ikke er smittet. Det samme har Portugals appeldomstol og WHO for nylig fastslået. (10) Med andre ord er det særdeles tvivlsomt om, der foreligger dokumentation for ”stor udbredelse” eller ”høj smitterisiko”. Og Wuhan-studiet og andre studier på sundhedsdatabasen Pubmed viser, at personer uden symptomer (asymptomatisk infektion) stort set ikke smitter (11).

Da Lovforslaget i udkastet til ny Epidemilov om tvangsmæssig adgang til at lade sig teste mødte massiv modstand, flyttede regeringen adgangen over til de private virksomheder, via Lov nr. 1641 af 19. november om “Arbejdsgiveres ret til at kræve test af ansatte mod covid-19” m.v. (12), over i Arbejdsmarkedslovgivningen under Beskæftigelsesministeriet.

Det er reelt regler, der møder modstand i én lov, der eksporteres over i en anden lovgivning eller bekendtgørelse. En for en, efter salami-metoden, så ingen opdager det. Epidemiloven får derfor mere og mere karakter af at være en undtagelsestilstandslov.


Aktuel dokumentation for dødelighed?
I begyndelsen af forløbet havde vi ingen tal for problemets omfang. Det har vi nu. Dødeligheden er ikke steget med ”statistisk signifikans”. Altså væsentligt, eller særligt målbart og alarmerende. Hverken her eller i Sverige.

Det danske dødstal var i 2020 i alt 55.162 (13), hvilket er 2,2% mere end i 2019 og 0,13% mindre end i 2018. Og 2,9% mere end gennemsnittet for 2015-2019 (14). Dette skal blandt andet tilskrives en naturlig stigning i befolkningstilvæksten og en større andel af ældre. Læge Søren Schiffler har beregnet den danske dødelighed de sidste 10 år. Han har indregnet befolkningstilvæksten og fundet frem til, at kun år 2010 stikker ud med en højere statistisk signifikant dødelighed (15).

Den svenske 2020-dødelighed er 8% over de sidste 10 års gennemsnit, og 6% over næstværste år. For 2 år siden var den 3,7% under 10-års gennemsnittet. Altså umiddelbart en statistisk, signifikant overdødelighed for Sverige, der dog delvis kan forklares ved at Sverige har 15% flere ældre over 80 år end Danmark og dobbelt så mange indvandrere, der har 2-3 gange højere dødelighed med Covid-19. (16)

Alvorligere infektionsforløb hos Indvandrere med hudtyper, som medfører mindre D-vitaminproduktion i solfattige nordlige lande er påvist med 100% videnskabelig sikkerhed. Med for lidt D-vitamin i blodet kan immunsystemets T- celler ikke aktiveres før, og slukkes efter, at kroppen inficeres. Det giver alvorligere infektionsforløb. (17)

Der er netop en overrepræsentation af døde i denne gruppe, hvor mange arbejder som bus- og taxachauffører og i ældreplejen i Sverige.

Sverige har kørt en ”åben strategi” uden en signifikant højere dødelighed (> 5%), hvis der justeres for andel ældre over 80 år og flere indvandrere. Nedlukninger og restriktioner kan derfor ikke bruges som begrundelse for, at vi i Danmark har en lav dødelighed for en påstået ”ondartet” sygdom eller ikke har en sygdom med ”stor udbredelse”. Tværtimod er de fleste Covid-19-forløb, jfr. Sundhedsstyrelsen: ”Langt de fleste, der bliver syge, får milde eller slet ingen symptomer og bliver raske igen uden særlig behandling” (18), og Statens Serum Institut (19) samt læge Peter Qvortrup Geisling, helt uden, eller med milde symptomer, og der er i medier verden over flere eksempler på 104- årige, som overlever Covid-19 (20) og nogle der end ikke oplevede at de var smittede.


Konklusion
Sammenfattende er det retlige belæg for nedlukningen af erhverv på det privatretlige område ikke til stede.

Opsummeret er nedlukningshjemlen i forsamlingsbekendtgørelsens § 6 baseret på Epidemilovens § 12 B, der ikke omhandler Liste B-sygdommen Covid-19, og derfor danner § 12 B kun formelt, men ikke reelt gyldigt retsgrundlag. Derfor bliver § 10 retsgrundlag, og her er betingelserne heller ikke til stede.

Der er mange ting i dette forløb, der får øjenbrynene til at rejse sig på jurister, økonomer og sundhedsprofessionelle. Det står med den nuværende viden klart, at Covid-19-udviklingen, med hensyn til den lave dødelighed og udbredelse, der tilsvarer en influenza-epidemi, gør at Epidemilovens § 10 og 12 b ikke kan danne retsgrundlag for nedlukningen af erhverv.

Dette strander på, at Covid-19 ikke er en Liste A-, dvs. “en almen farlig sygdom”, og at ingen af betingelserne i Epidemilovens §10 om kravet om ”ondartethed”, ”stor udbredelse” eller ”særlig stor risiko for smittespredning” er opfyldt. Epidemilovens § 10 kan derfor ikke danne et holdbart retsgrundlag for de voldsomme politiske indgreb, vi oplever overfor erhverv, foreninger, butiks- og detailhandlen.

Det fremgår af Grundlovens § 74, at: ”Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov”. Desuden fremgår det af Grundlovens § 75. S stk. 1., at ”Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse”.

Det almene vel er mere end folkesundheden og indbefatter også mulighed for økonomisk tryghed, sikring af sociale minimumsrettigheder i forbindelse med lediggang og sygdom m.m., retssikkerhed, retten til at forsamles og drive erhverv, sikring mod overgreb fra medborgere, stat og myndigheder, sikring af lige adgang til uddannelse osv.

Det må konkluderes, at almenvellet eller den almene folkesundhed ikke har været truet, da kun visse grupper, der udgør en meget lille procentdel af befolkningen, er sårbare over for Covid-19, og for alle virus- og bakterieinfektioner i øvrigt. Således er hensynet til almenvellet heller ikke opfyldt.

Det er betænkeligt, at lovdannelsen på et så vigtigt samfundsområde, i så stort omfang sker via bekendtgørelse på bekendtgørelse, der i princippet udvander både Epidemilovens og Grundlovens grundtanke. Derudover ser vi, at man i anden lovgivning, bekendtgørelser og arbejdsmarkedslove indfører regler i strid med Epidemilovens og Grundlovens formål og intentioner.

Det må stå klart for enhver at proportionalitetsprincippet er tilsidesat, på bekostning af et forsigtighedsprincip, der nu truer med at skade det danske samfund i historisk set uhørt omfang.

Er befolkning, medier, erhvervsliv og Folketing klar over, at Regeringen reelt er ved at sætte Epidemiloven og Grundloven ud af kraft?
Den danske Regering og Folketinget har til dato brugt et lånefinansieret beløb i en astronomisk størrelse på + 537 mia. kr. med adskillige konkurser som følge. Og udvidelse af intensiv-kapaciteten kunne have været udvidet mange gange for brøkdel af dette beløb, hvilket ikke har været nødvendigt, hverken i Danmark eller Sverige.

Med denne analyse opfordres regeringen til at respektere loves intentioner og formål, folketing til ikke ukritisk at vedtage love i panik og butikker og erhvervsdrivende, med påstand om at være lukket ned på et ugyldig grundlag, til at genåbne igen. Da nedlukningen af butikker, foreningsliv og erhverv er juridisk ugyldig.

Kilder:
(1) Grundlovens § 74: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikatio.. grundlov/kapitel-8/paragraf-74

(2) Grundlovens § 75: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikatio.. grundlov/kapitel-8/paragraf-75

(3) Epidemiloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1444

(4) Statens Serum Institut, Dasboard 815.1.2021):

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a..

(5) Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdom..

(6) DR, SST og SSI: Før i tiden fik 98% mæslinger: https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-foer-vaccine-fik-de-fl..

mæslinger

(7) Forsamlingsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/42

(8) Brostrøm på TV2Nord: https://www.tv2nord.dk/tv-2/brostroem-vi-skulle-have-handlet-to..

(9) Sveriges Sundhedsstyrelse, 30.11.2020. PCR-testen kan ikke skelne gamle og nye virus-rester og derfor ikke afgøre om

en person kan smitte andre: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

(10) Portugal dømmer PCR-test ude: https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-..

doubtful-portugal-judges/56962, WHO dømmer PCR-test ude: https://indblik.net/who-advarer-om-pcr-test-men-det-

aendrer-intet-i-danmark/
(11) Pubmed-studier, viser at asymptomatiske ikke smitter let: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

Juridisk Analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er ulovlig

(12) Lov om arbejdsgiveres ret til at forlange test: https://www.elov.dk/lov-om-arbejdsgiveres-adgang-til-at-palaegg.. lonmodtagere-at-blive-testet-for-covid-19-mv/

(13) Danmarks Statistik, døde pr uge 2020, se billede nedenfor
(14) Danmarks statistik, 5 års dødelighed. https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsf..

middellevetid/dødsfald

(15) Læge Søren Schifflers beregningen af dødeligheden de sidste 10 år og 2020, se billede nedenfor
(16) Immigranter har 2-3 gange så høj Covid-19-relateret dødelighed: https://www.nature.com/articles/s41467-020-

18926-3

(17) D-vitamin helt afgørende for at aktivere immunsystemets T-celler:

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.3/dvitamin
(18) https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus
(19) Statens Serum Institut om Covid-19: De fleste får milde symptomer: https://covid19.ssi.dk/om-covid19 (20) 104-årig overlever covid-19: https://www.avisen.dk/104-aarig-overlever-corona-smitte_593736...
Vis mere

Østrig suspenderer parti med AstraZeneca-vacciner efter dødsfald: 'Ingen beviser på årsagssammenhæng'd. 7/3-2021
Kategori: Andet
DR I DAG KL. 13:10MARK LINDVED NORUP
Østrig suspenderer parti med AstraZeneca-vacciner efter dødsfald: 'Ingen beviser på årsagssammenhæng'
De østrigske myndigheder har stoppet brugen af doser fra et enkelt parti AstraZeneca-vacciner efter et dødsfald og et akut sygdomstilfælde.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, mens de to hændelser bliver undersøgt, oplyser sundhedsmyndighederne ifølge Reuters.

En 49-årig kvinde døde af alvorlige koagulationsforstyrrelser, mens en 35-årig kvinde blev ramt af en blodprop i lungerne, og ifølge myndighederne var der tale om en 'tidsmæssig forbindelse' til vaccinationerne.

- I øjeblikket er der ingen beviser på en årsagssammenhæng, lyder det i en meddelelse fra de østrigske myndigheder.

Blodpropper er ikke blandt de kendte bivirkninger ved AstraZeneca-vaccinen.

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/oestrig-suspenderer-parti-med..

Bemærkning
Bivirkninger med 'tidsmæssig forbindelse' ses ofte og UDEN at lægerne indrapporterer, som de skal. 'Vaccinetvang' finder sted, ellers mister du arbejdet på plejehjemmet. Ulovlighederne står i kø. Men de meget alvorlige skader menes først at komme efter et halv år. Vaccinerne er ikke godkendt efter gældende regler, og derfor er injektionerne verdens største menneskeskabte EKSPERIMENT siden Anden Verdenskrig.
Vis mere

ZUNE HOLM: DER ER NOGET JEG IKKE HELT FORSTÅR …d. 7/3-2021
Indlægget har været bragt i Midtjyske avis 04.03.21
Af Zune Holm

2020 var året for den STORE pandemi på vores lille klode. Og i lille Danmark har vi alle mærket effekten af dette. Nedlukninger, restriktioner, påbud og den allestedsnærværende håndsprit.

Vi STARTEDE pandemien med at høre meget om de syge, indlagte, de manglende respiratorer og de mange døde. (Især i Italien og andre steder end i Danmark). Men så var der pludselig ikke så mange indlagte og døde og så hørte vi kun om smittetal og kontakttal. Indtil dét heller ikke var så slemt mere.

Der står nemlig sort på hvidt, at det samlede dødstal i Danmark i 2020, er MINDRE end i 2018!!! Helt nøjagtigt, 587 FÆRRE mennesker døde i 2020 end i 2018

HELDIGVIS kom der pludselig nogle meget farlige og eksotiske mutationer af sygdommen, som vi alle skulle være bange for. Og jeg tror faktisk det lykkedes at skræmme en stor procentdel af dem, som hver dag sidder pligtskyldigt foran fjernsynet og indtager den statsgodkendte nyhedsunderholdning.

Men de der mutationer var desværre HELLER ikke så farlige, som Mette og Magnus havde håbet på. Der var simpelthen ikke nok der døde af dem. Så derfor kom de på en ny genial idé. Nu skulle vi ALLE testes for en sygdom, som vi ikke vidste om vi havde, så vi kunne få smittetallet til at stige og dermed blive bange igen – på trods af meget få indlagte, syge eller døde.

MEN de mange tests gav alligevel hurtigt bonus. For en stor del af vores sundhedspersonale, du ved dem, som vi hele tiden har været bange for at OVERBELASTE, de blev testet positive for sygdommen, også selv om de var ganske raske og uden symptomer. Og SÅ blev vores sundhedssystem ENDELIG overbelastet, for alt det raske »syge« personale blev nu sendt hjem på karantæne, så der næsten ingen var tilbage på sygehusene. Voila! ENDELIG noget der lykkedes.

Men hvad så med de der voldsomme dødstal vi hørte om i starten af pandemien? Jo, jeg har selvfølgelig tjekket tallene i Danmarks Statistik. Og det er meget mystisk. Der står nemlig sort på hvidt, at det samlede dødstal i Danmark i 2020, er MINDRE end i 2018!!!

(Helt nøjagtigt, 587 FÆRRE mennesker døde i 2020 end i 2018)


Undskyld mig, men er der noget jeg har misset?! Var der er en global pandemi i 2018, som JEG ikke hørte om?!

Kan man have en LIVSFARLIG pandemi, som forårsager nedlukninger i stor stil, frygt og panik, økonomisk ravage, enorme statslån, påtvungne mundbind, håndsprit, forsamlingsforbud og afstand til alt og alle …. Uden FLERE DØDE mennesker end normalt?!


Og hvordan giver det mening at vaccinere HELE befolkningen, for milliarder af kroner, med hasteproducerede og endnu ikke endeligt godkendte vacciner, mod en sygdom, som kræver at man både er GAMMEL, SVAG og KRONISK syg, for at dø af den? (Altså med mindre, man tjener penge på vacciner, forstås)


https://newspeek.info/zune-holm-der-er-noget-jeg-ikke-helt-fors..

Bemærkning:
Vores kære leder er ifølge psykolog Susanne Wich narcissist (værre end psykopat) og den kvikke borger vil derfor være skeptisk overfor alt, hvad der lukkes ud fra Borgen. Skal vi vende tilbage til normalen FØR nedlukningen, så kræver det fredelige demonstrationer HVER ENESTE DAG indtil det sker.
Vis mere

Kirsten Sletbjerg væg d. 4. marts 2021d. 7/3-2021
Bør læses af alle.

Den lovløse statsminister Mette Frederiksen er i dag i Israel for at etablere en fælles udviklingsfond med Østrig og Israel til produktion af vacciner mod Coronavirus.
Hvilket er en overtrædelse af Grundlovens pgr. 20, stk. 2..
Hvad bliver den næste fælles udgift med fremmed magt, våbenfabrikker ?
Hvor meget tror Mette Frederiksen selv på COVID-19 ?
Siden marts 2020 er Mette Frederiksen COVID-19-rådgivet af Søren Brostrøm og Thomas Senderovitz, der begge IKKE er virologer eller molekylærbiologer.
Søren Brostrøm er ikke virolog eller molekylærbiolog, men er en dansk speciallæge i gynækologi og obstetrik.
Han har siden oktober 2015 været direktør for Sundhedsstyrelsen og var før det, fra september 2011, ansat som chef for enheden for Sygehuse og Beredskab i samme styrelse.
Thomas Senderovitz er IKKE virolog eller molekylærbiolog og alligevel bruger Mette Frederiksen ham og Søren Brostrøm som COVID-19-rådgivere.
Hvilket fortæller mig, at Senderovitz og Søren Brostrøm er nyttige idioter for Mette Frederiksens COVID-19-hysteri og skuespillertrang.
Thomas Senderovitz er uddannet læge fra Københavns Universitet 1992 og var 1992-1999 ansat i lægestillinger i København.
Fra 1999-2016 bestred han flere ledende stillinger i internationale lægemiddelvirksomheder med ansvar for udvikling af lægemidler - herunder flere år på direktionsniveau.
Til gengæld er der synspunkter, som mange viruseksperter fremfører, at der slet ikke er videnskabelig dokumentation hverken for COVID-19-testens videnskabelige gyldighed eller for COVID-19 infektionens farlighed.
Mange eksperter mener i dag, at det er medicinalindustrien der igen, ligesom i 2009, har manipuleret WHO til at erklære en falsk pandemi.
Altså en pandemi der slet ikke er farlig, sådan som WHO påstår.
Hensigten med WHO’s vildledning af verden antages at være fordi WHO i dag primært financierens af lægemiddelindustrien, for at få industrielt salg af lægemidler, medicinske maskiner, mundbind, tests, vacciner m.m..
Hele verden blev taget ved næsen af WHO og medicinalindustrien ved Svineinfluenzaen i 2009.
WHO tog kritikken til efterretning og nedsatte en komite der skulle undersøge WHO.
Desværre tog WHO medlemmerne fra sin midte, så konklusionen blev, at der intet var at kritisere, selv om fem medlemmer i den centrale rådgivende komite havde fået over 7 millioner dollars af vaccineindustrien dengang, som bl.a. dagbladet Information var med til at afsløre.
Det er måske det, der sker igen i 2020:
Vi bliver vildført af et korrupt WHO og af Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut, SSI, der tjener milliarder på ligegyldige test, og manipuleret af en næsten uendeligt velhavende medicinalindustri, der ikke er bleg for at betale sig til indflydelse i de store medier såvel som i statslige organer.
Tests der foretages er omsonst for straks efter man er testet, kan man risikere at blive smittet med en virus.
Disse tests til trecifret milliarder kroner, vaccinationer, vaccinationspas og udviklingsfond skal vi skatteydere betale til en virus kun 2% af befolkningen har været i berøring med og herunder ca. 2.000 på et helt år er døde med underliggende sygdomme af.
Det er totalt økonomisk idioti fra en egenrådig Mette Frederiksens side, der i populistisk ånd i over et år har kastet den danske befolkning ud i et nedlukket land med konkurser og fyringer og med ovennævnte unødvendige udgifter, som ingen ende vil tage.
TVUNGEN VACCINATION ER IKKE TILLADT – STRIDER MOD NURNBERG-KONVENTIONEN.
Europarådet underskrev den 27. januar d.å. resolution 2361, hvori det hedder, at vaccinationer i medlemslandene ikke må være obligatoriske/tvungne. Desuden må de, som fravælger vaccination, ikke på nogen måde diskrimineres.
Vigtigt, at huske, hvis man ikke ønsker at blive vaccineret.
Nedlukningerne af landets erhvevsliv er i strid med borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder især, når de går konkurs og er ude af stand til at ernære sig selv og deres familie.
Mette Frederiksen har tilsidesat Grundlovens pgr. 74 og pgr. 75, stk. 1 der beskytter borgerne mod indskrænkninger og restriktioner i deres erhvervsliv.
COVID-19 er ikke ondartet og kommer derfor ikke under Epidemiloven, dertil er dødeligheden for lav og på linje med influenza-dødsfald.
Den nye Epidemilov er et brud på vore grundlovssikrede demokratiske frihedsrettigheder:
“Ingen intervention må foretages på sundhedsområdet uden den berørte persons frie og informerede samtykke.”
Fastlagt i Europarådets Konvention af 4. april 1997 om menneskerettigheder og biomedicin, som Danmark har tiltrådt,
jævnfør Kap. 11, Artikel 5.
Og i strid med Grundlovens Kapitel 8.
Må gerne deles, hvis I synes.
På forhånd TAK.
Den 4. marts 2021
Kirsten Sletbjerg
Vis mere

Toppatolog hævder, at Coronavirus er “Det største fupnummer, der nogensinde er lavet med en intetanende befolkning"d. 6/3-2021
Kategori: Andet
May Day for Sundhed og Frihed

"Toppatolog (og læge)Dr. Roger Hodkinson har sagt til nogle embedsmænd i Alberta under et zoommøde, at den nuværende korona-krise er “det største fupnummer, der nogensinde er lavet med intetanende borgere.”

”Der er fuldstændig ubegrundet offentligt hysteri drevet af medierne og politikerne, det er uhyrligt, det er det største fupnummer, der nogensinde er lavet med en intetanende befolkning,” sagde Hodkinson.

Lægen sagde, at der ikke kan gøres noget for at stoppe spredningen af virus ud over at beskytte ældre og mere sårbare mennesker, og at hele situationen repræsenterer “politik, der spiller medicin, og det er et meget farligt spil.”

Hodkinson bemærkede, at “social distance er nytteløst, fordi COVID spredes af aerosoler, der rejser omkring 30 meter, før de lander,” og opfordrede til, at samfundet genåbnes straks for at forhindre den udmarvning, der skyldes nedlukninger.

Hodkinson kritiserede også voldsomt de obligatoriske mundbind som værende helt meningsløse.

”Masker er fuldstændig ubrugelige. Der er intet bevisgrundlag for deres effektivitet overhovedet, ”sagde han.

”Papirmasker og stofmasker er simpelthen dydsmønstersignaler. De bæres ikke engang effektivt det meste af tiden. Det er fuldstændig latterligt. At se disse stakkels, uuddannede mennesker – det siger jeg ikke i en nedsættende mening – at se disse mennesker gå rundt som lemminger og adlyde at gå med maske uden nogen form for indsigt.”

Lægen kritiserede også upålideligheden af PCR-tests og bemærkede, at “positive testresultater betyder ikke, understreget i neon, en klinisk infektion”, og at al testning bør stoppes, fordi de falske tal “driver folk til hysteri.”

Hodkinson sagde, at risikoen for død i Alberta-provinsen for mennesker under 65 år var “en ud af tre hundrede tusind”, og at det simpelthen var “skandaløst” at lukke samfundet for det, som lægen sagde, “bare var endnu en ubehagelig influenza.”

“Jeg er fuldstændig oprørt over, at det har nået det niveau, det hele burde stoppe i morgen,” konkluderede Dr. Hodkinson.

Hodkinsons baggrund for de udtalelser kan ikke drages i tvivl, og MedMalDoctors-webstedet bekræfter hans troværdighed.

”Han tog sine lægeeksamener på Cambridge University i Storbritannien (M.A., M.B., B. Chir.) og var forsker på Corpus Christi College. Efter et ophold ved University of British Columbia blev han en Royal College-certificeret generel patolog (FRCPC) og også Fellow på College of American Pathologists (FCAP).”

“Han har god status i forhold til College of Physicians and Surgeons of Alberta og er blevet anerkendt af Court of Queen’s Bench i Alberta som ekspert i patologi.”

Hvis omtalte video slettes af YouTube, ligger der en sikkerhedskopi her.

Kilde: https://summit.news/2020/11/18/top-pathologist-claims-coronavir..

Oversat og redigeret af May Day 25/11/2020

Link:
https://www.mayday-info.dk/toppatolog-haevder-at-coronavirus-er..

Bemærkning:
Verden vil bedrages. I et helt år har vi nynnet med på Preben Uglebjergs sang: "Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt ad helvede til". Man kan dog glædes over, at nationalkonservative er ved at vågne op til dåd og ser virkeligheden i øjnene, fordi landet er dybt forgældet og krybben er tom.

Sigrid Bluhme
Jeg forstår ikke, hvorfor der testes for en sygdom, der ligner en ganske almindelig influenza, og som ikke har flere dødsfald på samvittigheden end de kendte. Den er kun farlig for svage ældre personer, så hvorfor tests og massehysteri med vaccinationer af hele befolkningen, som covid-19-influenzaen IKKE er en trussel imod ?
24Nyt d. 9. marts 2020
Vis mere

Kirsten Sletbjerg Facebook vægd. 5/3-2021
Kategori: Andet
Bemærkning:
Sigrid Bluhme
Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal vaccineres. Jovist, vi har haft influenza i vinter og kaldt den corona-influenza og den er ikke værre end dem, vi er vant til. Har du et godt immunforsvar kan man såmænd leve et helt liv uden at blive ramt af vinter-influenzaen og uden at komme i nærheden af nogen form for vacciner med alle bivirkningerne.
Billigt og godt, men skidt for medicinalindustrien og dens hjælpere.
Likes = 10
Vis mere

Europarådets resolution 2361 af 27. januar 2021 - Tvungen vaccination eller diskrimination er IKKE tilladt og strider mod Nürnberg konventionen.d. 4/3-2021
Kategori: Andet
UDDRAG AF EUROPARÅDETS RESOLUTION 2361 (2021) VEDTAGET DEN 27. JANUAR 2021

7.3.1 sørg for, at borgerne informeres om, at vaccination IKKE er obligatorisk og at INGEN politisk, socialt eller på anden måde bliver presset til vaccination med mindre de selv ønsker det;

7.3.2 påse at ingen diskrimineres for ikke at blive vaccineret på grund af mulige sundhedsrisici, eller fordi de ikke ønsker at blive vaccineret;

ENGELSK VERSION

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

Note 1: Det er værd at huske på, at tyske læger som under 2. verdenskrig vaccinerede fanger uden deres samtykke med eksperimentelle vacciner, under Nürnberg-processen blev dømt til døden ved hængning. De mRNA-vacciner, som tilbydes i dag til at ”helbrede” os for corona-influenzaen, er netop eksperimentelle vacciner på linje med de tyske lægers. Hvis myndighederne trodser resolution 2351 og forlanger, at vi skal vaccineres, burde en livstids fængselsdom være i vente for de ansvarlige.


Fastslået i Europarådets resolution 2361 af 27. januar 2021
Europarådet underskrev den 27. januar d.å. resolution 2361, hvori det hedder, at vaccinationer i medlemslandene ikke må være obligatoriske. Desuden må de, som fravælger vaccination, ikke på nogen måde diskrimineres.

Dette stopper effektivt de planer, som for eksempel Danmark har, for indførelse af “vaccinepas” til at styre, hvem der har lov til at rejse eller besøge bestemte steder.

Beslutningen går så vidt som til at kræve, at medlemslande som Sverige (og Danmark) aktivt skal informere borgerne om, at de har denne ret.

Dette kan alle borgere i medlemslandene nu henvise til som gældende. Formentlig er det årsagen til, at de officielle og statsstøttede medier i Sverige og Danmark ikke har nævnt det med et ord, og at Europas øvrige regeringer blot lader som om resolutionen ikke eksisterer.


Mange har den senere tid været bekymrede over, om vaccination ville blive obligatorisk. Dette er foreslået i flere lande, dog ikke i Sverige, hvor loven hidtil har forbudt ufrivillige medicinske indgreb (Note 1). Mere akut er spørgsmålet om, hvorvidt regeringer kan udøve så stærkt et pres på befolkningerne, at det bliver næsten umuligt at leve uden at udsætte sig for denne eksperimentelle vaccine.

Som vi nævnte ovenfor, ønsker Danmark for eksempel at lade vaccinepasset være afgørende for, om man kan få adgang til indkøbscentre, sportsbegivenheder, offentlige pladser, kollektiv-transport, eller om man for eksempel kan få tilladelse til at rejse til udlandet.

Heldigvis har Europarådet nu sat en stopper for disse planer. Det ser ud som om, de ikke har set mulighed for at handle anderledes, eftersom ufrivillige medicinske eksperimenter er forbudt i den internationalt gældende Nürnberg-konvention.


Europarådet (Council of Europe) er en mellemstatslig europæisk samarbejds-organisation med 47 medlemsstater, som trods navn og samme flag er skilt fra EU. Organisationens beslutninger er ikke juridisk bindende, men henstillingerne til medlemslandene bliver næsten altid efterlevet. For eksempel foreslog den svenske regering så sent som i november sidste år, at Sveriges love skulle ændres for at tage hensyn til Europarådets konvention om IT-kriminalitet.


Det har ikke været muligt at gengive skærmbilledet med de sædvanlige 'klik'.
Link til skærmbilledet findes under 'læs mere'i Tekst.Skærmbillede fra CDC’s rapport over vacciners bivirkninger inklusive dødsfald. (CDC er Amerikas Centers for Disease Control and Prevention.)

Efter en debat den 27. januar d.å. vedtog Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) resolution 2361. Den fik titlen ‘Covid-19 vacciner: etiske, juridiske og praktiske overvejelser’. Debatten fandt sted under PACEs vinter-session den 25.-28. januar.

Beslutningen beskriver kort de problemer, som Covid-19-pandemien har forårsaget med deraf følgende arbejdsløshed, økonomisk tilbagegang og fattigdom. Det nævnes også, at der er en vis mistillid blandt de europæiske befolkninger, som står foran at skulle vaccineres. Beslutningen indeholder forskellige anbefalinger om – hvordan man opnår at så mange som muligt bliver vaccineret, men også noget helt uventet – nemlig klare bestemmelser om, hvordan og hvem som skal vaccineres.

Punkt 7.3 i resolutionen påbyder alle medlemslande at sikre, at borgerne er informeret om, at Covid-vaccination IKKE (den eneste ord som i hele denne fire-siders lange resolution er skrevet med store bogstaver) er obligatorisk, og at ingen borger må presses – hverken politisk, socialt eller på anden måde – til at blive vaccineret imod deres vilje.

For det andet – og lige så vigtigt – skal medlemslandene sikre, at ingen bliver diskrimineret for ikke at blive vaccineret, hvad enten dette er på grund af mulige sundhedsrisici, eller fordi personen simpelthen ikke ønsker det.

Sidstnævnte er især interessant i betragtning af de officielle statsstøttede mediers og flere europæiske regeringers propaganda for indførelse af vaccinationspas, som de påstår er nødvendige.

Den svenske regering meddelte den 4. februar, at den har besluttet at indføre et digitalt vaccinecertifikat, der vil være klar til sommeren. Men hvad skal det bruges til, hvis det er ulovligt at diskriminere dem som ikke har dette certifikat?

Da den svenske regering den 29. januar på sin hjemmeside opsummerede de vigtigste punkter fra Europarådets vinter-session, blev dette – som er langt det vigtigste punkt i hele beslutningen – meget sigende ikke nævnt med et eneste ord. Dette er dog let at forstå, når man tænker på den helt uhørte propaganda for massevaccination, som ikke mindst regeringen og de statsstøttede medier har skruet op for – en propaganda der ikke engang er set i krigstid.

På grund af Nürnberg-konventionen kunne Europarådet måske ikke have besluttet anderledes. Der findes nemlig vældig god grund til at antage, at eksperimentelle vacciner kan betragtes som et eksperiment på befolkningen.


Hvad Moderna’s og Pfizer’s mRNA-vacciner angår, er der tale om aldrig før prøvede teknikker. De er ikke engang blevet testet på dyr, hvilket virksomhederne er tvunget til at gøre i alle normale tilfælde. Disse ”vacciner” er kun testet i meget kort tid, i et begrænset omfang og på meget få forsøgspersoner. ”Vaccinerne” strider derfor imod Nürnberg-konventionen, som blev stadfæstet i forbindelse med krigsforbryder-rettergangene efter anden Verdenskrig i den tyske by Nürnberg.


Konventionen består af ti punkter. Første punkt slår fast, at det er en absolut nødvendig forudsætning, at modtageren frivilligt accepterer at blive vaccineret.

Allerede her ”knækker filmen”, for er det overhovedet muligt at tale om frivillighed, hvis man ikke har lov til at arbejde, ikke kan sende sine børn i skole, ikke kan rejse eller besøge indkøbscenteret, med mindre man underkaster sig og bliver vaccineret med en eksperimentel vaccine?

I konventionens femte punkt siges det, at der ikke bør udføres noget eksperiment, hvis der er grund til at tro, at død eller invaliderende skader vil forekomme.

Ikke kun på et utal af sundheds- og kontrol-myndigheders hjemmesider kan vi læse, at præcis dette kan forventes – endog i temmelig stort omfang. Som følge af vaccinationerne er der allerede oplistet døde og alvorligt skadede mennesker. Samme mønster ses også hos det amerikanske folkesundhedsagentur CDC.

Det kan tænkes, at resolutionens punkt 7.3 et forsøg på ansvarsfraskrivelse, der senere kan henvises til, hvis skaderne og dødsfaldene fra vaccinationerne begynder at løbe løbsk. De kan så passende henvise til, at de “bestemt aldrig havde til hensigt at tvinge nogen”.

For ligesom medierne og politikerne aldrig siger, at nogen dør af Covid – altid bare med Covid – så har vi heller aldrig hørt, at nogen uden et vaccinepas vil blive forhindret i at rejse eller få adgang til offentlige pladser. Vi hører kun om hvad de, som har et vaccinationspas, kan få lov til.


Den opmærksomme kan iagttage lignende handlingsmønstre mange andre steder rundt omkring i verden. Det gælder for eksempel hårdhændede politiaktioner – eller trusler om store af bøder – der skal skræmme folk til lydighed. Ligesom når du i poker bluffer dine modstandere til at ”lægge sig”, indikerer nævnte tilfælde, at systemet bluffer/skræmmer dig til underkastelse ved at foregive en magt, de ikke har. Ingen myndighed kan tvinge blot 10. – 20.000 enige borgere til noget som helst.

Svenskere, danskere og andre europæere kan fremvise nedenstående (indsat øverst i gengivelsen af artiklen!) indrammede tekst som dokumentation, i fald de skulle blive udsat for pression til at tage en eksperimentel vaccine, eller hvis de diskrimineres med krav om at få et vaccinations-certifikat eller -pas. Opbevar denne tekst i din mobiltelefon eller på lignende vis, i tilfælde af at en myndighed skal mindes om Europarådets klare retningslinjer.


https://newspeek.info/tvungen-vaccination-er-ikke-tilladt-strid..

Kilde: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Af Christer Ericsson, NyaTider.se, 7. 2. 2021

christer.ericsson@nyatider.nu

(Oversat fra svensk af Erik Refner, der har tilføjet en note markeret Note 1)

– Bragt med tilladelse af Christer Ericsson, NyaTider.se www.nyatider.nu
Vis mere

VAR DU KLAR OVER FØLGENDE PROBLEMER MED DE NYE COVID19-VACCINER?d. 28/2-2021
Kategori: Andet
Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen
NewSpeek får med meget jævne mellemrum tilsendt oplysninger og (links til) artikler af læger, der ikke vil træde frem med navn af frygt for at miste deres autorisation.
Vi har bl.a. fået tilsendt nedenstående, og som vi plejer at skrive: Læs og døm selv.


VAR DU KLAR OVER FØLGENDE PROBLEMER MED DE NYE COVID19-VACCINER?
Der er tale om delvist falsk varebetegnelse
Covid-19 vaccinerne kan give alvorlige og livstruende bivirkninger – ikke nu, men på længere sigt.
Derfor vil det være en decideret forbrydelse imod dine medmennesker at indføre tvangsvacciner, enten ved direkte eller indirekte tvang. Læs detaljerne herunder og se, om du kan svare på spørgsmålene.

Ang. ’vacciner’:
Hvordan kan nogen få lov til at kalde denne form for genterapi for vacciner, selv om det i realiteten er genterapi? Hvorfor ønsker man at føre befolkningen – og lægestanden – bag lyset?

På hjemmesiden for det amerikanske lægeselskab for genterapi, nævner man at mRNA vacciner er en effektiv form for genterapi:

Website for American society of Gene and cell therapy: https://www.asgct.org/research/news/december-2020/pfizer-covid1... It is the first-ever mRNA vaccine or drug approved by the FDA, representing a culmination of decades of research that now demonstrates the safety and efficacy of gene therapy on the world’s stage.

På Modernas egen hjemmeside står der, at mRNA er sammenligneligt med et operativsystem, der kan interagere med forskellige andre programmer:

Moderna’s own website: https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enablin..
We set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein.


Hvordan kan det være, at man godkender disse ’vacciner’, uden at man har undersøgt bivirkningerne til ’vaccinerne’ ordentligt? Fx ved at tage DNA tests før og efter i kliniske undersøgelser i store kohorter, med regelret lægelige undersøgelser af deltagerne, for at afklare om disse ’vacciner’ på længere sigt øger raten af mutationer, og dermed risikoen for autoimmune sygdomme og kræftsygdomme?

DNA-tests er det absolut nødvendigt at udføre, når man giver ’vacciner’, der er betegnet af American Society of Gene & Cell Therapy som genterapi, og som både er gensplejset, syntetiske og indlejret i nanopartikler´. De består af mRNA eller DNA, og hvor DNA-vaccinen bliver indsat direkte i vaccinemodtagerens eget DNA og bliver der forever.
Vi ved, at arvematerialet er let påvirkeligt, og i forvejen let påvirkes af alt muligt, selv af almindelige faktorer som mad, andre sygdomme og sollys. Derfor er der grund til at formode, at vaccinemodtagernes DNA påvirkes af indsprøjtning af syntetisk fremstillede gensplejsede elementer (mRNA og DNA) og syntetiske nanopartikler.

Ingen har undersøgt ’vaccinernes’ effekt på DNA i kliniske undersøgelser, før godkendelse er givet. Hvordan kan det være, at man ikke som minimum forlanger, at det langtidsundersøges (med DNA-tests før og efter ’vaccinerne’ gives, med regelmæssige DNA-tests), for vi ved jo, at mutationsskader ofte først viser sig efter mange år?

Hvordan kan man gå med til at godkende ’vacciner’, der ikke er ordentligt undersøgt? De store undersøgelser, som danner grundlag for godkendelse af ’vaccinerne’, har vaccinefirmaerne selv designet, udført, tolket og publiceret.

a. ‘’Pfizer was responsible for the design and conduct of the trial, data collection, data analysis, data interpretation, and the writing of the manuscript.’’ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577

b. Ang Moderna vaccinen: ‘’Investigational New Drug sponsor, Moderna, was responsible for the overall trial design (with input from the Biomedical Advanced Research and Development Authority, the NIAID, the Covid-19 Prevention Network, and the trial cochairs), site selection and monitoring, and data analysis.’’ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034201?query=recir..

c. Undersøgelsen af Astra-Zenicas ‘vaccine’ er betalt af Astra-Zenica og Bill Gates foundation, og Astra-Zenica har selv gennemset deres egne data og det endelige manus for publikation.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736..)32661-1/fulltext

23.848 participants total, from the UK, Brazil and South Africa.
The study was funded by UK Research and Innovation, National Institutes for Health Research (NIHR), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Bill & Melinda Gates Foundation, Lemann Foundation, Rede D’Or, Brava and Telles Foundation, NIHR Oxford Biomedical Research Centre, Thames Valley and South Midland’s NIHR Clinical Research Network, and AstraZeneca. AstraZeneca reviewed the data from the study and the final manuscript before submission.

Det betyder alt i alt, at ingen af undersøgelserne er objektive og derfor videnskabeligt set ikke valide.

Den fremtidige indrapportering af bivirkninger er ligeledes begrænset til, hvad man opdager tilfældigt. Der er ingen systematiske undersøgelser, hverken klinisk objektive undersøgelser hos læger eller parakliniske undersøgelser via laboratorium eller scanning. Der er heller ikke planlagt DNA-tests før og efter vaccinen.

Man undlader at undersøge for det, det dybest set er problemet med disse ’vacciner’ – nemlig skader på DNA hos vaccinemodtagerne, dvs. skader der ikke viser sig nu, men på langt sigt, og som er alvorlige og livstruende.


Ang. nye bekendtgørelser og love:
Regeringens sololøb: Hvordan kan det være, at regeringen ikke lytter til eksperter fra Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen i sundhedsspørgsmål – hverken i deres førte politik eller i deres lovforslag? Hvad er det for myndigheder, som regeringen modtager rådgivning fra?

Tvangstestning, tvangsbehandling og vaccinepas: Hvordan stiller man sig i vores oplyste demokratiske samfund over for regeringens forslag om tvangsbehandling (der formentlig inkluderer tvangsvacciner), indførelse af tvangstestning (Lov 102) og indførelse af vaccinepas (både til rejser, indkøb, koncerter, restauranter, skoler, jobs, konferencer), der repræsenterer en form for tvang, der – om end indirekte – er diktatorisk tvangsmæssig i sin natur?

Respiratorpladser: Hele undskyldningen for at lukke landet ned er, at vi ikke har kapacitet nok til at håndtere de mange syge i sundhedsvæsenet (herunder ikke nok respiratorer). Hvorfor bruger vi så ikke 10-100 mia. kr. på at købe respiratorer og leje en nedlagt skole på Mols til coronasyge, så vi kan lukke landet op igen i stedet for at låne 600 mia. i udlandet og gældsætte landet for evig tid?

Epidemiloven: Hvordan stiller man sig overfor, at regeringen – i ramme alvor – sidder og diskuterer, hvordan vi forvalter enevældige elementer i epidemiloven som magtudøvelse i form af tvang og umådeligt strenge straffe og brug af ekspropriation, politi og militær, som om det var helt normalt? Flere af tiltagene nærmer sig middelalderens gabestokke og U-landes primitive diktaturer?

Forebyggelse og behandling: Hvordan kan det være, at vi ikke benytter os af de effektive metoder både til forebyggelse og behandling af corona, der findes både i moderne lægevidenskab og med naturlige metoder?

a. Azitrhomycin, Hydroxychlorokin, Ivermectin, Vitamin D
www.c19study.com

b. Madagascars urter – hvor man har 267 døde ud af 16 millioner
https://www.theafricareport.com/27203/coronavirus-madagascars-c..

c. AyurVedas metoder i Indien, hvor man har fået Indiens smittetal 90% ned).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7430223/
https://www.timesnownews.com/health/article/covid19-ayush-minis..
https://www.timesnownews.com/india/article/prince-charles-was-c..
https://indianexpress.com/article/coronavirus/uk-prince-charles..

WHO anbefaler faktisk, at alle lande supplerer den gængse behandling med AyurVediske tiltag fra Indien
J Ayurveda Integr Med. 2011 Oct-Dec; 2(4): 179–186. doi: 10.4103/0975-9476.90769, PMCID: PMC3255448

Hvordan kan det være, at man vælger at tilbageholde information til borgerne om, at der findes dokumenteret effektive metoder både til forebyggelse og behandling af corona?

[Læs fx her]

Hvordan kan det være, at man via epidemiloven vil gå med til at tvinge befolkningen til behandling i moderne lægevidenskab i stedet for at give enhver borger ret til at vælge frit? At vælge frit mellem, om man ønsker behandling via naturlige, skånsomme og effektive metoder eller moderne lægevidenskabs kemikalier? Og også at vælge frit, om man slet ingen behandling vil have (selvbestemmelsesretten)?

BEMÆRKNING:
Hos franskmændene er der kun 40% der deltager i verdens største menneskelige eksperiment med en såkaldt 'vaccine'. Et medikament, der ikke er en vaccine og som IKKE er testet for langtidsbivirkninger? Og som ingen tager ansvaret for, hvis nu .....!!
Vis mere

FINDES DER BEHANDLING AF COVID-19? DET KORTE SVAR ER JAd. 2/2-2021
Kategori: Andet
Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen
NewSpeek, d. 23. januar 2021

"Vi har i en tidligere artikel på NewSpeek præsenteret en række midler, der faktisk har vist sig at være effektive mod corona. Vel at mærke hvis de gives med det samme, de mindste symptomer viser sig:

Azithromycin
Hydroxychloroquine (”HCQ”)
Ivermectin (”IVM”)
D-vitamin
Remdesivir

Man får fat i disse midler via egen læge."

https://newspeek.info/findes-der-behandling-af-covid-19-det-kor..
Vis mere

VISSE SAGER TIES IHJEL – HVORFOR STILLER INGEN DISSE SYV VIGTIGE SPØRGSMÅL?d. 1/2-2021
Kategori: Andet
Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen
1. februar 2021 NewSpeek
https://newspeek.info/visse-sager-ties-ihjel-hvorfor-stiller-in..

Hele artiklen kan også læses i 'Læs mere'

I resuméet gengives afsnittet om Covid-19 vaccinen (gensplejset og syntestisk) med de manglende svar på den usikkerhed mange sikkert føler:

"Vacciner (note 1): Hvordan kan man gå med til at uddele vacciner, der ikke er ordentligt undersøgt? De store undersøgelser, som danner grundlag for godkendelse af vaccinerne, har vaccinefirmaerne selv lavet.
“Pfizer was responsible for the design and conduct of the trial, data collection, data analysis, data interpretation, and the writing of the manuscript.”

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577


Ang Moderna vaccinen: “Investigational New Drug sponsor, Moderna, was responsible for the overall trial design (with input from the Biomedical Advanced Research and Development Authority, the NIAID, the Covid-19 Prevention Network, and the trial cochairs), site selection and monitoring, and data analysis.”

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034201?query=recir..

Det må betyde, at ingen af undersøgelserne er objektive og derfor videnskabeligt set ikke er valide eller lødige.

Bivirkninger
Hvad angår bivirkninger har man ikke undersøgt dem ordentligt – blot ved subjektiv selvrapportering, og man har ikke taget DNA tests før og efter, hvilket er nødvendigt at gøre, når man giver vacciner, der både er gensplejset og syntetiske.

Vi ved, at arvematerialet er let påvirkeligt, og let påvirkes af almindelige faktorer som mad og sollys. Derfor er der grund til at formode, at DNA påvirkes af indsprøjtning af gensplejsede elementer og syntetiske nanopartikler.
Ingen har undersøgt vaccinernes effekt på DNA.

Hvordan kan det være at man ikke forlanger at det langtidsundersøges, eftersom mutationsskader ofte først viser sig efter mange år?

Hvordan kan det være, at man tilbageholder information til borgerne om, at der findes effektive metoder både til forebyggelse og behandling af corona, både i moderne lægevidenskab og med naturlige metoder? (læs fx her)

(Note 1): Vi er ikke virologer, men er så heldige, at en række læger hjælper os med oplysninger. Det gælder således for dette afsnit om vacciner og deres bivirkninger. Disse læger ønsker ikke at træde frem med navn, da det kan koste dem deres autorisation. Så vidt er det kommet i vores ’demokrati’! "
Vis mere

TÆNK SELV d. 28/1-2021
Kategori: Andet
16. januar 2021 NewSpeek.info
TÆNK SELV
https://newspeek.info/taenk-selv/

Af Erik Refner
"EN EU-DOMSTOL om CORONA-TESTEN
Ved du, at en appel-domstol i EU-landet Portugal har dømt PCR-testen “ikke-pålidelig”, og at det derfor er ulovligt at “indespærre”, eller begrænse menneskers bevægelsesfrihed, på grundlag af PCR-testen?
Hvad tror du, at dette betyder for rædsels-statistikkerne, du præsenteres for i løgnepressen?
TÆNK SELV!"

17. januar 2021 NewSpeek.info
DR. Lee Merritt: ”mRNA-VACCINE ER DET PERFEKTE BIOLOGISK VÅBEN”
https://newspeek.info/dr-lee-merritt-mrna-vaccine-er-det-perfek..

17. januar 2021 NewSpeek.info
LÆGE KURT LINDEKILDE: ”VI RISIKERER AT INDFØRE EN MEDICINSK DIKTATURSTAT”
https://newspeek.info/laege-kurt-lindekilde-vi-risikerer-at-ind..
Ekstern video

12. januar 2021 NewSpeek.info
VACCINER – DER ER STORE PROBLEMER MED BIVIRKININGER
https://newspeek.info/vacciner-der-er-store-problemer-med-bivir..

Facebook, d. 25.02.2021
Indlæg af
Ivan Brødbæk: Sigrid Bluhme Jeg kan oplyse dig om at en Toppatolog Dr. Roger Hodkinson har sagt til nogle embedsmænd i Alberta under et zoommøde, at den nuværende Corona-krise er "det største fupnummer, der er lavet med intetanende borgere". DR. Hodkinsons kommentarer blev fremsat under en diskussion, der indvolverede Udvalget for Offentlige Ansatte. Han siger videre at det er fuldkommen ubegrundet hysteri, drevet af medierne og politikerne. Hodkinson kritiserer også voldsomt de obligatoriske mundbind som værende helt meningsløst." Jeg er fuldstændig oprørt over, at det har nået det niveau det hele burde stoppes i morgen," konkluderer Dr. Hodkinson. Han er blevet anderkendt som ekspert i patologi, og er direktør i et stort Medicinalfirma. Endvidere er han certificeret med Royal College-certificeret general Patolog ( FRCPC ). Han siger også at mundbind skal smides i skraldebøtten. Han siger også at "den sociale distance er nytteløs fordi Covid spredes af aerosoler der rejser ca. 30 meter før de lander" og han opfordre at samfundet bliver åbnet straks for at forhindre den (udmarvning ) der skyldes nedlukningen. Nu tror jeg ikke det kan siges tydeligere Mette F og Brostrøm og Magnus Heunicke. LUK OP NU.
Vis mere

Kernekraft er ideel til at tackle klimaændringer som den eneste CO2 frie energikilde, der er tilgængelig døgnet rundt (Bill Gates, medstifter af Microsoft) d. 26/1-2021
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 15. feb. 2021

"Den danske cand.scient.pol og ejer af konsulenthuset Slotsholm ApS Hans Jørgen Nielsen var som andre unge imod atomkraft i 1980erne men har sat sig ind i fakta og skiftet holdning – og har nu sammen med professor på CBS Steffen Andersen udgivet en bog ”Farligt. Hvordan de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det.” Han mener, der er meget løgn forbundet med frygten for atomkraft. Vindkraften dækker i Danmark ca. 10% af den danske energi, og de sidste 90% kan ikke dækkes af biomasse med mindre vi brænder rigtig mange skove af. Det er uansvarligt, at vore kraftværker tilsyneladende skal fortsætte med at brænde træmasse af som backup til vind og sol helt til 2040.

I 2018 i Göteborg, Sverige og under påvirkning af FNs klimarapport startede Christian Sjölander og John Ahlberg virksomheden Kärnfull Energi (karnfull.se), der allerede fra 2019 kunne sælge ren kernekraftstrøm til svenske kunder. Der er nu kommet en filial i Danmark (karnfull.dk) ledet af cand.scient.pol. Theis Palm, der har startet atomkraft-jatak.dk. (Berlingske Tidende 9.2.21). Ønsker man at få leveret ren strøm fra atomkraft, kan man tilmelde sig firmaet, der garanterer, at der bliver produceret atomstrøm svarende til kundens elforbrug fra svenske atomkraftværker. Hvad angår prisen, skulle den ligge lige under markedsprisen på el."

https://denkorteavis.dk/2021/kernekraft-er-ideel-til-at-tackle-..

Bemærkning:
J.c. Holland
Under 4 år med Trump har vi alle set hvor dybt den vestlige civilisation er faldet med intellektet.!!

Ifølge meningsmålinger heppede 94% af europæere på Sumpens generobring af magten i USA.! Suk.!!

Sumpen dyrker Staten, Den Dybe Stat, hvor Statens venner er eksperter.
Eksperter i IC4, berigelse, klima, Covid-19, energi-øer i Nordsøen og meget mere.!! Eksperter i at lade kineserne løbe med fortjenesten.!!

Ingen af statens eksperter elsker thorium, ... altså må det være et ekstremt højreradikalt stof.. uden SUMPENS EGENSKABER...

SKATTESTIGNINGER MOD 100%.!!
Vis mere

Import af biomasse af træ kan medbringe sygdom og invasive arterd. 4/1-2021
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com
DKA d. 4. jan. 20221

"Pga. menneskelige aktiviteter med udledning af drivhusgasser er vi på vej mod en global opvarmning, og Danmark ligger i spidsen ved brug af store mængder biomasse som backup af vore vindmøller."

"Vi importerer store mængder træ/biomasse fra hele verden, og København brænder træ af fra Amazonas for at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, lød kritikken fra TV2 nyheder (23. feb. 2020), efter at et skib var ankommet fra Brasilien med 32.117 tons træflis, som skulle brændes af i Amagerværket. Lasten af denne biomasse/træflis blev ikke undersøgt for vira fra dyr i junglen."

"Det er forrykt, at vi fortsætter med at blive ca. 80 mio. flere mennesker på jorden hvert år, som alle udleder CO2, optager mere plads, forurener og bruger sparsomme ressourcer. Hvilken verden efterlader vi til vore børn? Indianerhøvding for ‘Dkhw’Duw’Absh’ og ‘Suquamish’ stammerne Chief Seattle (1786-1866) har sagt: ‘The Earth does not belong to us. We belong to the Earth.’ Et andet citat fra Chief Seattle: ‘Only when the last tree has died and the last river has been poisoned and the last fish has been caught will we realise that we cannot eat money.’"

"Vi skal vende udviklingen og bremse klimaændringerne ved ikke at forurene luft, jord og vand. Det gøres bedst ved, at vi bliver færre mennesker og forurener mindre – en intelligent evolution."

Bemærkning:
Det er værd at huske indianerhøvdingens ord, at vi først bliver klogere, når det sidste træ er fældet. Årsagen til klimaproblemerne er først og fremmest befolkningstilvæksten, så måske skulle man overveje at gøre noget ved det?

https://denkorteavis.dk/2021/nu-import-af-biomasse-af-trae-kan-..
Vis mere

Vi er klimamæssigt tæt på ‘the tipping point’ men mangler politisk handling!d. 16/12-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis

"EU hører sammen med USA, Rusland og Kina til de lande, der udleder mest CO2, hvorimod de fattige lande i verden er dem, der får flest følger af klimaforandringer med oversvømmelse og tørke. Politikere og ledere bruger i dag de samme floskler som for ti år siden, da man ved COP15 i 2009 og siden har holdt møder og klimakonferencer: adaptation and mitigation – tilpasning og lindring, men ikke meget om at bremse den globale opvarmning. Siden 2009 er der blevet ca. 11 x 80 mio. (880 mio.) flere mennesker på kloden, hvilket har stor betydning for miljø, klima og biodiversitet. Jo flere mennesker jo færre dyr, så i dag er ca. halvdelen af de vilde dyr og planter borte."

"I 1950 var jorden bæredygtig med 2,5 mia. mennesker, og i dag er tallet steget til 7,8 mio., som alle udleder CO2, forurener jorden og havene og tager plads, så der ikke er plads til biodiversitet. Skove fjernes for at skaffe plads til landbrug – og til at blive afbrændt som biomasse."

"Hvis man medregnede alle udledninger fra rederier og transportselskaber, så ville udslippet af Danmarks drivhusgasser i det officielle klimaregnskab vokse med tre fjerdedele. Et sådant regnskab ville give et mere korrekt billede af, hvor grønt Danmark reelt er, men ville bryde med FN’s officielle opgørelsesmetode (Zetland.dk 18.12.19). Kort sagt, vi snyder, men det er lovligt!"

"I vor civilisation er energi en nødvendighed, og thorium med ny teknologi bør anvendes og vil i det lange løb være billigst. Der er thorium reserver til at levere ren, rigelig og stabil energi i over 1000 år og kan erstatte alle fossile brændsler. Kernekraft med thorium kunne have været i gang år 2000, hvis ikke atomkraftmodstandere havde stoppet udviklingen. Vindkraft bruger mange ressourcer, har store produktionsomkostninger, problemer med skrot, dræber fugle og insekter og holder kun ca. 20 år, mens atomkraft holder ca. 80 år. De første minireaktorer med thorium forventes allerede i 2024.

En medårsag til klimakrisen er overbefolkningen, for de ca. 80 mio. ekstra mennesker, verdens befolkning stiger med hvert år, er med til at øge den globale opvarmning. Den nuværende mangel på politisk handling kan resultere i en katastrofal temperaturstigning på 3 grader i dette århundrede.

I vor civilisation er energi en nødvendighed, og thorium med ny teknologi bør anvendes og vil i det lange løb være billigst. Der er thorium reserver til at levere ren, rigelig og stabil energi i over 1000 år og kan erstatte alle fossile brændsler. Kernekraft med thorium kunne have været i gang år 2000, hvis ikke atomkraftmodstandere havde stoppet udviklingen. Vindkraft bruger mange ressourcer, har store produktionsomkostninger, problemer med skrot, dræber fugle og insekter og holder kun ca. 20 år, mens atomkraft holder ca. 80 år. De første minireaktorer med thorium forventes allerede i 2024.

En medårsag til klimakrisen er overbefolkningen, for de ca. 80 mio. ekstra mennesker, verdens befolkning stiger med hvert år, er med til at øge den globale opvarmning. Den nuværende mangel på politisk handling kan resultere i en katastrofal temperaturstigning på 3 grader i dette århundrede.

Den eng. videnskabsmand James Lovelock (GAIA, 1919-) mener, vi allerede er forbi ‘the tipping point’, og at vind og sol er ineffektive og ustabile og ikke en løsning på energiproblemet, som er vigtig, når vi taler om klima. Overbefolkning er også et problem, man bør gøre noget ved."

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.dk

https://denkorteavis.dk/2020/vi-er-klimamaessigt-taet-paa-the-t..
Vis mere

Kæmpeinvestering i dansk atomkraftd. 1/12-2020
Kategori: Thorium
Af Thomas Harder, Ekstra Bladet, d. 1. december 2020

Glædens nyheder:
Anders Holch Povlsen, dansk bestseller har pumpet 100 millioner kroner i Seaborg, som udvikler næsten CO2 fri energi med Thorium.
Nu er Holch Povlsen aktiv deltager i udviklingen af kernekraftreaktoren MSR( Molten Salt reactor)

https://ekstrabladet.dk/nationen/kaempeinvestering-i-dansk-atom..

Bemærkning:
Gad vide, hvor længe den populistiske regering vil holde fast i vindmøller og solceller som middel i deres såkaldte grønne omstilling og uden at interesse for den nye teknologi med Thorium, der er fremtidens klimavenlige energi og til en overkommelig pris?

Læs også:
Kronik: Fusionsreaktoren kan slutte fossile brændsler | Ingeniøren
Vis mere

Menneskeheden kan være dømt til undergang, hvis vi ikke tænker langsigtet mht overbefolkning og atomkraftd. 12/11-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 12. nov. 2020

"Alle er i dag påvirkede af corona krisen og dens effekter på samfundet. Vi er rystet i vor grundvold pga. en virus, der pludselig har ændret vor verden. Vi skal skabe en mere robust verden, og derfor skal vi ikke tænke kortsigtet men satse på langsigtede løsninger. Coronakrisen vil måske vare et år, men vor forhåbentlig længere fremtid skal være mere stabil og bæredygtig. Politikerne skal ikke kun tænke på næste valg men på næste generation; de skal tænke langsigtet, visionært og fornuftigt."

"Men klimakrisen vil ikke forsvinde, hvis vi fortsætter med at rydde skove, overfiske, forurene havene og ikke begrænser overbefolkningen, fx ved at hjælpe folk til ikke at føde flere børn, end de kan brødføde."

"Det var også derfor, at man i Kina pga. truende hungersnød i 1979 indførte et barns politikken. Det var gennemtænkt langsigtet planlægning, som var barsk, men den virkede. Singapore indførte også familieplanlægning sammen med andre regler – og er i dag et af verdens rigeste lande."

"Langsigtet løsning kræver moderne atomkraft
En langsigtet løsning på klimakrisen bør indeholde atomkraft, som også kan også bruges til skibe og fly samt rumraketter, og Bill Gates er ved at udvikle sin TerraPower atomenergi til dette. Desuden kan atomenergi anvendes til at lave batterier. I 1977 blev to Voyager satellitter afsendt fra USA og har siden med deres atomdrevne batterier sendt meddelelser hjem. Udover Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies i Danmark er Rolls Royce i England ved at udvikle 16 minireaktorer, hvor én reaktor ville kunne levere energi til en by 1,5 gange Aarhus’ størrelse. Man regner med at kunne starte produktion om ca. 10 år og nå at hjælpe til at være CO2 neutral i 2050 (BBC News 11.11.20).

Vindmøller dræber ikke kun fugle men millioner af insekter, der er et led i fødekæden som føde for fugle og hjælp til bestøvning af frugt og grønt. Vindmøller skal helst renses for støv og døde insekter, og i dag kan man bruge en kran eller drone med vandslange og masser af rent drikkevand, hvilket er problematisk, da drikkevand mange steder er en mangelvare, fx i Sydindien og i Sydafrika, hvor man bruger vand til at rense solceller for støv. Vindmøller og solceller holder ikke længere end 20-25 år, så tænk på det kommende affaldsproblem med møllevinger, som man i dag graver ned forskellige steder. Vindkraft vil måske gå over i historien som det, der har forvoldt relativt mest skade på natur og miljø, og politikerne bør indse, at de skal tænke langsigtet og støtte atomkraft, hvis de ønsker at bremse den globale opvarmning, der er i fuld gang."

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com

BEMÆRKNINGER:
Villi John Petersen
Du taler om "klimakrise", hvor er den? At den globale gennemsnitstemperatur er steget med ca. 1 grad på 150 år (hvor den var lav efter "Den lille Istid") er jo kun positivt. Havniveauet er steget med 25 cm pr. århundrede, og det har været tilfældet i de seneste 500 år. Det er ingen kataStrofe, ingen kan mærke forskel. Indlandsisen på Grønland og Antarktis smelter ikke, den vokser! Havisen i havet ved Nordpolen smelter heller ikke; men hvis den gjorde, ville det jo kun være et gode. Da isen er i vandet, kan det ikke forårsage yderligere havstigninger. Der er ikke evidens for mere ekstremt vejr, tværtimod. "Klimakrisen" har ingen videnskabelig baggrund; men er opfundet for at forgylde vind- og sol-industrien og i øvrigt for via FN at skade de vestlige - rige - demokratier. Befolkningstilvæksten er derimod et problem, som ikke har noget med klimaet at gøre. Nok så symptomatisk bliver dette ikke nævnt i FN´s verdensmål.

Sigrid Bluhme:
Så er der den lille dreng, der spørger sin far om, hvornår Kovid holder op? Hvortil faderen svarer, at det ved han ikke, fordi han hverken er virolog eller politiker.

https://denkorteavis.dk/2020/menneskeheden-kan-vaere-doemt-til-..
Vis mere

12 nye store havvindmølleparker vil levere mere strøm end Danmark kan bruge – det bliver svært og dyrt at håndtered. 2/11-2020
Søren Kjærsgård er civilingeniør; Ib Andersen er speciallæge i arbejds- og miljømedicin. Den Korte Avis d. 2. november 2020

"Slutning
Danmark er nu så langt i sine overvejelser om den fremtidige CO2-fri energiproduktion, at det er klart, at vi går fra en situation med lav produktion af varierende, ustyrlig vind-el til en betydelig overproduktion af denne. Hidtil har vi kunnet supplere vind-el med let styrbar nordisk vandkraft-el, men da vore nordiske nabolande selv bygger vindmøller og solceller, vil de mere og mere få brug for deres vandkraft-el. Vi må derfor påregne selv at skulle håndtere den betydelige overproduktion af varierende, ustyrlig vind-el. Der er flere muligheder, hvorfor den foreliggende danske ekspertise bør beregne de forskellige muligheders investeringsbehov, driftomkostninger, forbrugerpriser og skånsomhed for land- og havmiljø, herunder arealbehov. Der er brug for beregninger, hvor alle udgifter ved hver type energiproduktion medtages. Ved fx vindmølle-el må man ikke alene se på de opstillede møllers pris, men må også medregne udgifterne til det store tekniske støtteapparat, som erfaringsmæssigt koster nær det samme som møllerne. Støtteapparatet er nødvendigt ved el fra vind og sol for at kunne få grøn el i kontakten 24/7. Grøn Thorium kernekraft har en stabil elproduktion 24/7 og behøver derfor ikke et stort støtteapparat. Der er brug for danske beregninger af investeringer, omkostninger mv ved disse to forskellige metoder til fremstilling af CO2-fri energi. Derfor, lad os få tal på bordet!"

Bemærkning:
Hans Lembøl
Vindkraft er vanvid.
Vis mere

Holland er ved at ændre holdning til atomkraft – Danmark må indse, at vedvarende energi ikke alene kan klare forsyningssikkerhedend. 24/10-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, den 23. september 2020

"Under åbningsdebatten i det hollandske parlament meddelte de to største partier, at Holland ikke kan klare sig uden atomkraft, som man vil udbygge med 2.500 WM. Det er et holdningsskift i forhold til tidligere udmeldinger, men vedvarende energi alene kan ikke kan leve op til klimamålene (De Telegraaf Nieuws, 18. sep. 2020)."

"Ikke én i klimarådet taler om atomkraft! Har de fået besked om ikke at nævne det som en mulig energikilde, for FN’s klimapanel IPCC har det med som nødvendig energikilde. Der er dog nu 3 partier (LA, KD, Nye Borgerlige) på højrefløjen i Folketinget, der går ind for atomkraft.
 
Danmark vil gerne være et foregangsland og har bildt andre ind, at vind og sol er bedst, men tænk hvis man nede i Afrika sætter vindmøller op og fjerner bevoksning i området for at give plads, uden at tage hensyn til dyrenes vandringer. Tænk hvis de samtidig skal brænde deres træer af som biomasse, for hvor i alverden skulle man ellers skaffe backup fra. Solceller til at sørge for lys i små afsides områder er fint, men vindmøller vil ødelægge alt for meget – tager plads og fjerner træer!
 
Atomkraft med thorium kan holde over dobbelt så længe som vindmøller og vil på sigt være billigst og ifølge Robert Hargraves, der har udregnet det i sin bog ‘THORIUM energy cheaper than coal’ til ca. US dollars 0,03/kWh. Robert Hargraves er med sin ThorCon MSR technology i gang i Indonesien med at forsyne landet med elektricitet allerede i 2026-2027 (www.thorconpower.com).
 
Tidligere NASA rumingeniør, thorium forsker Kirk Sorensen (Flibe-energy.com) sagde ved thoriumkonferencen i Geneve i 2013: ‘Thorium er det mirakel, vi har ventet på. We stand at the Dawn of the Thorium Age.’ Det mirakel ønsker danske politikere ikke, hvilket vil betyde, at vi kommer bagud efter andre kloge nationer, der er på vej med CO2 fri thorium atomkraft."
Vis mere

Vi skal være bange for global opvarmning – ikke for atomkraft!d. 30/9-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com
Den Korte Avis, 30/9-2020

"WHO (World Health Organization) havde forestillet sig, at ca. 9.000 mennesker sandsynligvis ville dø efter at være udsat for strålingen fra Tjernobyl, men det viste sig, at kun de nævnte 43 personer døde af kræft pga. radioaktiv stråling. Tallet er ikke stort, hvis man tænker på, at andre mennesker også rammes af kræft i løbet af deres liv – af andre grunde som rygning, overvægt og alkohol."

"HUSK Fukushima: Ulykken ved Fukushima i Japan i 2011 kaldes ofte fejlagtigt for en atomkraftkatastrofe, men det var et jordskælv og en efterfølgende tsunami, der dræbte de 19.000 mennesker, hvorimod ingen (eller kun en) døde pga. ødelæggelsen af atomkraftværket.

Frygt for atomaffald kan være en anden grund til, at folk er imod atomkraft, men kulbaserede værker efterlader også affald i miljøet, hvori findes spor af uran og thorium og andre stoffer.

Med ny teknologi kan atomreaktorer anvende det gamle atomaffald, som så bliver en ressource.

Politikerne udviser stor ansvarsløshed ved ikke at ville inkludere atomkraft i energiforsyningen. Hvis man ønsker at stoppe den globale opvarmning, skal atomkraft med som energikilde – alt andet er ideologisk og ikke videnskabeligt baseret ønsketænkning."

https://denkorteavis.dk/2020/vi-skal-vaere-bange-for-global-opv..
Vis mere

Holland er ved at ændre holdning til atomkraft – Danmark må indse, at vedvarende energi ikke alene kan klare forsyningssikkerhedend. 23/9-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com
Den Korte Avis, d. 23. sep. 2020

"Under åbningsdebatten i det hollandske parlament meddelte de to største partier, at Holland ikke kan klare sig uden atomkraft, som man vil udbygge med 2.500 WM. Det er et holdningsskift i forhold til tidligere udmeldinger, men vedvarende energi alene kan ikke kan leve op til klimamålene (De Telegraaf Nieuws, 18. sep. 2020)."

"Mette Frederiksen satser på ikke opfundet teknologi, men ny teknologi med atomkraft er opfundet bl.a. med de to danske forskergrupper Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies, der om et par år kan levere minireaktorer med thorium. På Rådhuspladsen 13.9.20 havde Atomkraft-ja tak og ATOMiDA arrangeret demonstration for A-kraft, hvor bl.a. Thomas Jam Pedersen, Copenhagen Atomics fortalte om deres thorium minireaktorer, som kan blive en verdenssensation. Thomas Jam Pedersen og Troels Schønfeldt fra Seaborg Technologies mangler opbakning fra den danske regering, som burde ophæve loven fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark."

"De danske politikere lukker øjne og ører og vil ikke høre på de nye teknologiske fremskridt til at bremse den globale opvarmning."

"Man taler hele tiden om priser men glemmer ved vindmølleproduktion at indregne fra produktion til skrot, for efter ca. 25 år skal vindmøller skrottes – og hvad med affaldet? Man glemmer vist at inkorporere prisen for kraftværkerne og den biomasse af træ, der bliver importeret fra fjerne lande. Den er hverken CO2 fri ved afbrænding men svarer til 150% af kul. I EU har man vedtaget at kalde biomasse for CO2 neutral – så kan det lettere accepteres, men det er fake news."

"Ikke én i klimarådet taler om atomkraft! Har de fået besked om ikke at nævne det som en mulig energikilde, for FN’s klimapanel IPCC har det med som nødvendig energikilde. Der er dog nu 3 partier (LA, KD, Nye Borgerlige) på højrefløjen i Folketinget, der går ind for atomkraft."

"Atomkraft med thorium kan holde over dobbelt så længe som vindmøller og vil på sigt være billigst og ifølge Robert Hargraves, der har udregnet det i sin bog ‘THORIUM energy cheaper than coal’ til ca. US dollars 0,03/kWh. Robert Hargraves er med sin ThorCon MSR technology i gang i Indonesien med at forsyne landet med elektricitet allerede i 2026-2027 (www.thorconpower.com).

Tidligere NASA rumingeniør, thorium forsker Kirk Sorensen (Flibe-energy.com) sagde ved thoriumkonferencen i Geneve i 2013: ‘Thorium er det mirakel, vi har ventet på. We stand at the Dawn of the Thorium Age.’ Det mirakel ønsker danske politikere ikke, hvilket vil betyde, at vi kommer bagud efter andre kloge nationer, der er på vej med CO2 fri thorium atomkraft."

Kommentar: (10)
Jens Overgaard Rasmussen
Nu har vi jo "geniet" Dan Jørgensen - en meget "klog" mand, som af en eller anden (betalt??) grund ikke finder nogen som helst grund til at udvikle andet end vindmøller. Han har tidligere udtalt om thorium "Mens I har læst eventyr, har jeg igangsat noget, der virker". Så selvom danske Seaborg er blandt de førende i arbejdet med udvikling af thoriumreaktorer, er det i den grad op ad bakke mod de atomforskrækkede elementer blandt det røde hylekor, som helst ser hele Danmark plastret til med larmende ineffektive vindmøller.

Bemærkning:
FLERE VINDMØLLER KRÆVER FLERE KRAFTVÆRKER TIL AFBRÆNDING AF BIOMASSE. DET GÅR IKKE MERE, FORDI DER OGSÅ ER NOGET DER HEDDER 'THE TIPPING POINT'.
BUDSKABET ER TRÆNGT IND I HOLLAND, hvor man har importeret millioner af tons træ fra bla. USA.
Skal vi vente på at vindmølleprojektet løser sig selv ved at det kollapser?
SB

https://denkorteavis.dk/2020/324310/?utm_medium=newsletter_ubiv..
Vis mere

En upålidelig “vedvarende energi” i CO2-fri energiproduktiond. 16/9-2020
Kategori: Thorium
Af Ib Andersen, Speciallæge i arbejds- og miljømedicin. Den Korte Avis

"Afslutning
De fleste danskere tror, at DK er en grøn nation med en betydelig VE produktion. Det er vi ikke. Vor status som grøn nation er baseret på afbrænding af meget store mængder træ især fra andre lande og vore 4500 vindmøller producerede kun 8,5 % af vort energiforbrug i 2018.

Den danske grønne klimakamp satser på udvikling af vind og sol. Begge har ustabil produktion af el og varme og vil kræve store, kostbare energilagre, såfremt den nuværende forsyningssikkerhed skal opretholdes. Mange andre lande satser derfor bredere i deres klimakamp og inkluderer også geotermi og moderne grøn Thorium 90 atomkraft. Begge er stabile, sikre og let regulerbare CO2-fri producenter af billig el-og varme uden behov for stor lagerkapacitet. På begge områder er der betydelig dansk forskningsmæssig og virksomhedsbaseret ekspertise. Det er uhensigtsmæssigt, at DK ikke interesserer sig for andre moderne teknikker end vind og sol som producenter af stabil, grøn VE. Kan der være tale om en vis gøgeungeeffekt af en altdominerende vindmølleindustri? Forsyningssikkerheden for el og varme ville forbedres ved anvendelse af forskellige, uafhængige energikilder. Der mangler helt beregninger af tekniske muligheder og økonomi ved de forskellige scenarier for den fremtidige danske energiproduktion.

De fleste danskere er bange for atomkraft men ved ikke, at moderne grøn og sikker atomkraft baserer sig på små seriefremstillede transportable Thorium 90 reaktorer. De producerer 100 MW og rummes i en 40 fods container med direkte kobling til elnettet. De er designede til at undgå de risici og ulemper, som kendes fra klassiske Uran 90 atomkraftværker, som det danske forbud mod atomkraft fra 1985 direkte var rettet imod. 8 af disse containere ville kunne erstatte Anholt Havvindmøllepark med stabil elproduktion 24/7/12 også i vindstille eller storm."

BEMÆRKNINGER:

Artiklen blev udgivet i DKA d. 16 september 2020. Berlingske Tidende havde ikke været interesseret i at udgive om emnet. Mine 50 årige erfaringer med de store danske aviser er, at de holder hånden under deres store annoncører. Det var på samme måde med alm. luftforurening i 1960erne (kronisk bronchitis), i 1960erne og 70erne om cigaretter (lungekræft)og i 90erne om kemikalier generelt ( især hudsygdomme og luftveje).
Ib Andersen

Jens Overgaard Rasmussen
"De fleste danskere er bange for atomkraft men ved ikke, at moderne grøn og sikker atomkraft baserer sig på små seriefremstillede transportable Thorium 90 reaktorer. De producerer 100 MW og rummes i en 40 fods container med direkte kobling til elnettet. De er designede til at undgå de risici og ulemper, som kendes fra klassiske Uran 90 atomkraftværker, som det danske forbud mod atomkraft fra 1985 direkte var rettet imod. 8 af disse containere ville kunne erstatte Anholt Havvindmøllepark med stabil elproduktion 24/7/12 også i vindstille eller storm."

Noget lignende blev fortalt til "klima-, energi- og forsyningsgeniet" Dan Jørgensen, som kun havde et skuldertræk tilovers for oplysningen. Hans kommentar var: "Mens I har studeret eventyr, har jeg igangsat noget, der virker"

Med andre ord - vi skal på ingen måde forvente en seriøs stillingtagen til noget som helst andet end vindmøller fra den eksisterende regering.

Nogen som ved, hvor meget vindmøllelobbyen betaler?

Jens Overgaard Rasmussen
Gitte Christiansen
Sandsynligvis. Spekulerer selv på, om der er en sammenhæng med Ditlev Engel (ex Vestas) og hans nye status som Danmarks særlige udsending for klima og energi for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
"Men det har sikkert ikke noget på sig" - vel da?

Gitte Christiansen
Jens Overgaard Rasmussen .... Samt fyringen af professor Henrik Møller, som har afsløret vindmølleindustriens fiflerier med støjen fra vindmøller. I juni 2011 ringer en direktør i vindmøllebranchen til den daværende rektor på Aalborg Universitet, Finn Kjærsdam. Direktøren vil have rektoren til at lukke munden på professor Henrik Møller, der forsker i vindmøllestøj, og det skete - så megen magt har vindmølleindustrien.

https://denkorteavis.dk/2020/en-upaalidelig-vedvarende-energi-i..
Vis mere

Den Korte Avis har længe efterlyst debat om thorium – nu spørger Welt: Hvorfor er dette vidunder af en reaktor ikke bygget for længe siden?d. 6/9-2020
Kategori: Thorium
Den Korte Avis, d. 6. sep. 2020
Oversat og forkortet af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

"Warum wird dieser Wunder-Reaktor schon nicht längst in Serie gebaut?"
Hannes Stein fra tyske Die WELT (nyheder, kommentarer m.m) skriver om atomkraft, 2.9.2020:

"Thorium (smeltet) saltreaktorer er testet siden 1950erne og har forbløffende fordele i forhold til alm. atomkraftværker. Den mængde thorium, det tager at producere så megen energi, som du bruger hele dit liv, er ikke større end en kugle, der kan ligge i din hånd. Thorium er mere almindeligt end uran, der bruges i atomkraftværker i dag, og derfor meget billigere. Der er store forekomster af dette svagt radioaktive metal i Indien, USA og Norge, og måske hundredtusindvis af tons i Tyrkiet.

Affald fra thorium udleder kun radioaktivitet i 300 år, og en kernenedsmeltning kan ikke ske, fordi atombrændstoffet allerede er opløst i en smeltet saltopløsning. I tilfælde af en ulykke forbliver elektriciteten slukket, og den smeltede radioaktive væske løber ud i en tank. Fast stof, der er egnet til våben, produceres ikke i et thoriumkraftværk. Den mængde radioaktivt affald, der kommer ud, er kun farlig radioaktivt i ca. 300 år. Og bedst af alt: Med et sådant kraftværk kan man også reducere det eksisterende nukleare affald og genbruge det til at generere elektricitet.

Thorium saltreaktorer udleder ikke CO2 og er mere miljøvenlige end vindmøller og solceller. De dræber ikke fugle, og når de fjernes, er det ikke nødvendigt at begrave giftige sjældne jordarter på lossepladser med farligt affald. Thorium saltreaktorer fungerer også under rolige vindforhold og efter solnedgang, så strømforsyningen til en by som Shanghai eller Hamborg kan sikres.

Hvis reaktorerne producerer for meget elektricitet, kan energien bruges til at dele vand i ilt og brint, som derefter kan bruges til brintbiler, der ikke udleder udstødningsgas og derfor gør luften renere under kørsel eller til at optage CO2 fra atmosfæren og komprimere det til opbevaring i jorden."

"Tyskland kunne stoppe brugen af brunkul meget hurtigere. Et godt forslag vil være, at tyskerne, der er et folk af opfindere og ingeniører i deres bedste og værste historiske øjeblikke, skulle bygge thorium reaktorer til eget brug og også eksportere dem. Ledere fra Siemens og Uniper burde lytte!

Fra et økologisk synspunkt ville det være et spring fremad, hvis Tyskland kunne stoppe med at brænde brunkul og samtidig demontere de grimme vindmølleparker. Det ville også være et socialt fremskridt, idet elpriserne, som især er en byrde for fattige husstande, så kan falde igen. Sidst men ikke mindst ville det resultere i en global politisk fordel. Hvilket land, kære læser, foretrækker du at være afhængig af – Rusland eller Norge?"

"Det eneste legitime middel mod klimaændringer i Tyskland er afkald, afkald, afkald og en prædiken om moral. Tanken, at et teknisk problem kunne løses med tekniske midler, er næsten kættersk. Det vil være utænkeligt, at tyskerne vil trække ‘atomkraft-nej-tak’ klistermærkerne fra deres øjne og se klart ind i verden, når en grøn kansler overtager regeringsansvaret. Robert Habeck (forfatter og leder af De Grønne), vis vejen!"

https://denkorteavis.dk/2020/den-korte-avis-har-laenge-efterlys..
Vis mere

Regeringen vil stramme krav: Biomasse skal være bæredygtigd. 25/8-2020
Kategori: Andet
AF RITZAU
Offentliggjort: 25.08.20 kl. 06:51

Regeringen indgik i juni den første klimaaftale som en del af den samlede klimahandlingsplan. Aftalen, som alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige stod bag, havde fokus på grønne teknologier i energisektoren og industrien.
Tirsdag skal regeringen forhandle med partierne om at lave lovkrav for brug af biomasse, der bruges til at lave el og varme. Biomassen skal være bæredygtig, således at man kan mindske udslippet af CO2 i Danmark.
"Vi bruger en masse biomasse i Danmark. Det er vigtigt for os, fordi det gør det muligt for os at komme af med kul, som forurener rigtig meget," siger klimaminister Dan Jørgensen (S).
"Men det er også vigtigt, at vi sikrer, at den biomasse, der bruges, er bæredygtig. Det har desværre ikke altid været tilfældet. Derfor vil vi gerne have, at vi strammer reglerne," siger han.
For at sikre, at den biomasse, der bruges, er så bæredygtig som muligt, vil regeringen blandt andet have, at biomassen primært skal stamme fra restprodukter fra skovdrift og træindustri. Her er CO2-udledningen lav.
"Hvis man bruger biomasse fra træ, så skal de træer, man bruger, være lovligt fældet, de skal genplantes. De naturområder, der er berørt, skal beskyttes, så der bliver taget hensyn til biodiversiteten," siger Dan Jørgensen.
Regeringen vil også have en uafhængig tredjepart til at kontrollere, at reglerne bliver overholdt.
Hidtil har der været en frivillig brancheaftale, som energivirksomhederne skal leve op til. Hvis de ikke lever op til de kommende lovkrav, får det konsekvenser, men hvilke vides endnu ikke.
"Vi skal have fundet et niveau for sanktioner, som gør, at det her bliver taget alvorligt."
"Nu har jeg generelt heldigvis den opfattelse, at virksomheder i Danmark gør deres bedste for at leve op til krav og lovgivning."
"Men når det er sagt, bliver vi nødt til at have nogle sanktioner, der virkelig kan mærkes, hvis man ikke gør det," siger Dan Jørgensen.
Miljøorganisationer som for eksempel Danmarks Naturfredningsforening er ikke begejstrede for brug af biomasse på længere sigt, da biomassen også udøver skade på naturen.
Det samme gør sig gældende med regeringens støttepartier, der har efterlyst en plan for udfasning af biomasse. Dan Jørgensen holder fast i, at biomasse er den bedste løsning lige nu.
"Jeg tror ikke, der er nogen partier, der kan pege på, hvordan man ellers skulle sikre, at der er varme og el de steder, hvor man udfaser kul fra kulkraftværkerne i de her år."
"Så på den korte bane tænker jeg, at vi alle må være enige om, at biomasse er langt bedre end kul," siger klimaministeren.
https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article1236..

"Opråb fra Estland: Dansk afbrænding af biomasse ødelægger vores skove"

Bemærkning:
Overgangsordningen med afbrænding af skovene i Estland, Canada og regnskoven m.fl. må ophøre NU.
Når elbranchen, eksempelvis NRGí, satser stort på køb og drift af land-vindmøller, så er konsekvensen af ovenstående, at møllerne må stå stille de mange dage, hvor vinden ikke blæser. Også selvom elselskabernes økonomi lander i RØDE tal på bundlinien.
Mit forslag lyder, at vindmøllerne alene skal have backup af dansk biomasse.
Vis mere

Kampagnen mod atomkraft!d. 12/8-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, DKA, d.12. aug. 2020
"DR1 havde 10.8.20 TV udsendelsen: Kampagnen mod klimaet om oliegiganterne Shell, ExxonMobil og BP, der havde engageret propagandafolk til at støtte klimabenægtere, at den globale opvarmning var rent fup. Det var, efter at klimaforsker og tidligere rumforsker ved NASA James Hansen til den amerikanske kongres i 1988 havde oplyst om en kommende global opvarmning pga. menneskeskabt CO2 i atmosfæren. En udfasning af de fossile brændstoffer var ikke ligefrem noget olieindustrien var glad for og startede derfor en kampagne mod klimaet, så de kunne fortsætte deres salg af olie og gas. Denne kampagne udsatte kampen mod klimaet i over 20 år."

"I dag er der en kampagne mod atomkraft, som også kan skade olieindustrien o.a. og er baseret på frygt i stedet for fakta. Det begyndte allerede i 1970erne med ungomsoprøret, Tvind, hele venstrefløjen, ja selv statsminister Anker Jørgensen ændrede holdning, idet han i begyndelsen faktisk var indstillet på, at Danmark skulle have atomkraft. Han var måske inspireret af Niels Bohr, der gerne så atomkraft med det store potentiale anvendt til fredelige formål.

I 1973 lukkede præsident Nixon i USA forskning og udvikling af en ny atomkraftteknologi med thorium i stedet for uran, hvor atomfysiker Alvin Weinberg i Oak Ridge Laboratoriet i Tennessee havde gennemført lovende resultater med en thorium reaktor. Præsident Richard Nixon foretrak uran, som også kunne bruges til bomber – det kan thorium ikke.

Atombomben, der var med til at afslutte 2. verdenskrig, havde stor indflydelse på folks holdninger, og frygten blev brugt til at skræmme folk og bliver stadig brugt til at vende folk mod atomkraft, som i dag bruger en ny teknologi i bl.a. minireaktorer, der kan transporteres i en container. Som professor Takashi Kamei fra Kyoto sagde til mig under en thoriumkonference i Shanghai i 2012, vil minireaktorer kunne anvendes på øer uden kabelforbindelse til fastlandet.

Ny teknologi med thorium kernekraft er et mirakel i en tid, hvor den globale opvarmning skal bremses. Det sagde tidligere NASA rumforskningsingeniør – nu leder af FLIBE firmaet Kirk Sorensen (dansk afstamning) på en thorium konference i Geneve i 2013. På konferencen var Carlo Rubbia (Nobelprisvinder i fysik i 1984) også inde på, at det hastede så meget, inden klimaet løb løbsk, at alt måtte tages i brug – og især indenfor kernekraft."

"Tidligere formand for dansk atomenergikommission, prof. i geologi ved KU Henning Sørensen mente, vi kunne have haft thorium kernekraft allerede i år 2000, hvis ikke politikerne havde arbejdet imod – med frygt i stedet for fakta. Det kan ende med, at det bliver for sent at handle, men politikerne har mere lyst til genvalg end til at gå ind i en debat for atomkraft som anbefalet af FN’s IPCC og andre videnskabsfolk. Vi har igen mistet ca. 20 år i kampen mod en global opvarmning.

Den tidligere svenske udenrigsminister og generalsekretær for det internationale atomenergiorgan IAEA, Hans Blix, skrev 20.3.11 i Svenska Dagbladet: Man løser ikke Shanghais, Calcuttas, Kairos – eller svenske industris energibehov med vindkraft eller solkraft.

Ved Fukushima ulykken 11.3.11 døde ca. 18.500 mennesker ved tsunamien, mens 40-50 personer døde ved eksplosionen eller efter radioaktiv bestråling. Til sammenligning døde ca. 8,8 mio mennesker i 2018 af luftforurening bl.a. fra de fossile brændsler (Videnskab.dk 2019). Journalist Frede Westergaard skrev kort efter Fukushima ulykken i Weekendavisen: Problemet med fravalg af kernekraft er, at det flere årtier frem vil være ensbetydende med tilvalg af fossil energi, der udleder CO2. Den såkaldt vedvarende energi fra vind og sol er ikke i stand til at levere stabil el-produktion i store mængder. Problemet er netop, at den ikke er vedvarende. Der er altså mange, mange timer om året, hvor samfundet nærmest ville gå i stå, hvis det kun beroede på vindkraft."

"Hvis det skal lykkes at bremse den globale opvarmning skal vi have en kampagne for atomkraft."

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

10 Bemærkninger, her bringes en enkelt:
"Jens Overgaard Rasmussen
Når man ved, at den tidligere direktør for Vestas, Ditlev Engel, var med til klimakonferencen i Polen, må man uværgerligt spekulere på, om vore folkevalgte politikere er på lønningslisten hos vindmøllelobbyen - især, når man medtager den ekstreme modvilje, der hersker hos klimageniet Dan Jørgensen mod alt, hvad der ikke er vindmøller.
Situationen er faktisk så ekstrem, at danske virksomheder på grund af politikernes modvilje må henlægge forskning på kernekraftområdet til asien. Således er der i dag aftaler mellem Syd-Korea og en dansk virksomhed, som forsker i netop en "ny" kernekraft baseret på thorium - noget som Dan Jørgensen kun har hånlige kommentarer til."

BEMÆRKNING:
Vi nedlægger skovene alene med det formål at producere el og varme. Energi fra sol, vind og træ rækker ikke, hvis verdens behov for energi skal dækkes. Skove og naturlige resourcer er ikke ubegrænsede, og vi bruger dem hurtigere end naturen kan genoprette dem.
Jonnas artikel vil nok ikke ændre på det forhold, at det hele kan ende med selvmord for livet på kloden.
SB
Vis mere

EU: ‘Do no harm’ mod klimaet!d. 6/8-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk Den Korte Avis
"I juli 2020 fastlagde man EU budgettet for de kommende år, og der blev næsten ikke flyttet et komma fra oplæg til slutdokument. Budgettet var et meget stigende beløb, også selvom England ikke skal tælles med mere, og der blev givet rabat til de højstråbende. I budgettet skulle 30% støtte den grønne omstilling, og de resterende 70% måtte ikke (do no harm) være til skade for klimaet.

Den såkaldte grønne omstilling omfatter vedvarende energi med en mindre del sol og vind, mens hovedparten er backup af biomasse, der er til skade for klimaet! I 2009 vedtog EU, at biomasse skulle kaldes CO2 neutral, selvom den dækker bl.a. afbrænding af træ fra skove ryddet i Amazonas, USA og andre steder. Der skal være et certifikat, at træet er affaldstræ o.a., men sådanne certifikater checkes ikke altid, som vi har set med Fairtrade chokolade, hvor man alligevel anvender børns arbejdskraft. Biomasse af træ øger CO2 udledning og har været medvirkende til skovrydning."

FN’s klimaråd IPCC anbefaler, at vi bør inkludere atomkraft for at være i stand til at bremse den globale opvarmning. Senere kommer også fusion. Fusionsenergi kopierer solens måde at lave energi på. Det er en svær proces med meget høje varmegrader. Projektet udvikles i Sydfrankrig af en gruppe på 35 lande (Kina, EU, Indien, Japan, Korea, Rusland og USA + samarbejde med andre). Projektet kaldes ITER (VEJEN på latin) og startede i 2005-2010 med planlægning og opbygning.

"EU er med i ITER og bør også støtte atomkraft, der er klar, før fusionsenergi kan tages i brug. Man bør udvide folks viden om atomkraft og fusion, da det er nødvendigt med folks opbakning. EU kunne skaffe midler ved at skære ned på udgifter til ligegyldige formål. Det er ikke nødvendigt at nævne de krumme agurker, som så alligevel fik lov til at være krumme, og tilsyneladende har man også brugt tid og penge på at lave regler for standardstørrelse på æbler, der i en bestemt klasse skal være 55 mm i diameter. Efter coronakrisen burde man desuden droppe den mdl. EU-parlament tur til Strasbourg til ca. 1 mia. kr. årligt (850 mio. kr. i 2014) og i stedet afholde digitale møder.

Klimaudfordringen er så alvorlig, at alle værktøjer skal tages i brug, og den bedste og sikreste lige nu er atomkraft med den nye teknologi, der er på vej i mange lande. Danmark kæmper imod, og det er, som om regeringen har indgået en kontrakt med vindindustrien – en drøm fra Svend Aukens periode. Klimaminister Dan Jørgensens idol er netop Svend Auken – og ikke Niels Bohr!"

https://denkorteavis.dk/2020/eu-do-no-harm-mod-klimaet/?utm_med..

Bemærkning:
Ingen klimatosser hos nye partier:
Nye Borgerlige har atomkraft som fremtidens energikilde.
Stram Kurs ønsker forskning i Thorium som energikilde.
Vis mere

Det drypper med mikroplast fra vindmøller!d. 22/6-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm 22. juni 2020

"Det regner med plastik – stod der i Information den 20. juni 2020, og det vil tage hundredvis af år for naturen at nedbryde. Der stod ikke, at en stor del af den plastik, der spredes med vinden kommer fra vindmøller. Det er så uhyrligt, at vi med vilje udleder så megen plastik uden at tænke på konsekvenserne for natur, dyr og menneskers helbred.
 
I Norge har man undersøgt en vindmøllepark på 54 vindmøller, der i løbet af deres 25 års levetid vil udlede ca. 720 kg mikroplast i naturen – de ca. 10% havner i drikkevandet. En anden vindmøllepark på 19 vindmøller vil i løbet af 20 år efterlade ca. 380 kg mikroplast i naturen (Steigan.no 30.1.20 og Firda.no 1.4.20). I alle andre sammenhænge ville man betragte mikroplast i naturen som et alvorligt miljøproblem, men ikke engang Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding har løftet et øjenbryn – måske er hun endnu ikke klar over problemet?"

"I Danmark er vindmøller nærmest hellige, så der forskes ikke i ulemper fra dem, såsom støj, drab på fugle og milliarder af insekter og det store problem med affaldet, når de store vindmøllevinger o.a. skal skrottes. I Tyskland er der lavet undersøgelser og fundet problemer med de milliarder af dræbte insekter, der ikke længere kan bestøve vore blomster og afgrøder. Man kan konstatere, at hvis man kører fra København til Esbjerg, er der ikke som i gamle dage mange insektdrab på bilens forrude."

"Vi taler ikke om mængden af affald med mikroplast og skrotning af vindmøller og bruge penge på en affaldssortering i 10 spande i stedet for at få en maskine som i Norge kan sortere med robotter og er 3 gange mere effektiv. Det danske system kan kun fungere, hvis vi alle bruger tid og kræfter på at skære ud og sortere, og hvordan med de offentlige skraldespande på gaden – skal der stå 10 på rad og række? Vi bruger millioner på et system, der ikke vil fungere og sikkert skal ændres om få år."

Bemærkninger:
J.c. Holland
Stort set alt hvad de venstreorienterede har været fortaler for er endt med fiasko.! (de røde ører havde de i forvejen).
Nu dokumenteres det at vindmølleparker spreder mikroplast og dræber insekterne. Vindmølleparkerne må straks skrives ud af den nye "grønne" klima-aftale.!!!

SB:
Nye love handler altid om en undskyldning til at udskrive flere skatter og afgifter til danskerne. Fremskrivningen af Parisaftalen når vi allerede, så politikerne minus Nye Borgerlige, går galt i byen ved alene at ønske mindre CO2.
Vis mere

Stop for oliejagt – frem med thorium!d. 8/6-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 8. maj 2020

"De nye generationer af kernekraft med thorium i reaktorer som en container er bedre, kan ikke eksplodere eller nedsmelte, og affaldet kan ofte genbruges. 100 g thorium er tilstrækkeligt til en persons livslange energiforbrug til alt. Der er thorium i verden til 1000 års globalt energiforbrug. To danske forskergrupper er klar til produktion 2025-30, men det bliver desværre ikke i Danmark."

"For 360 mio. år siden var der klimaændringer, der medførte en massedød af liv på jorden. Perioden varede i 20 mio. år og skete, fordi et varmere klima med saltdampe fra havvandet opløste ozonlaget, der beskytter livet på jorden for solens uv-stråler. Engelske forskere fra Southampton universitet mener, at det ikke som tidligere antaget var fra vulkaner men fra et varmere klima. Seniorforsker ved GEUS i København Sofie Lindström kalder det en sandsynlig teori og sammenligner det med de nuværende klimaændringer: ”Kloden gør selv ting, som ikke altid er så gode for livet på den. Der er ingen grund til, at vi bidrager, og det er derfor vigtigt, at vi begrænser udslip af drivhusgasser.”"

"Madagaskar er klodens 4. største ø og ligger i det indiske ocean og har – eller rettere havde – et usædvanligt rigt dyreliv og mange naturressourcer. Øens hovederhverv har til dato været fiskeri, men overfiskning pga. befolkningseksplosion og klimaændringer har betydet, at en mand med 7 børn slet ikke kan skaffe føde nok til familien. Interessant nok har befolkningen selv taget fat på problemet og underviser kvinderne i familieplanlægning med prævention, og det er bedst, når det ikke bliver påduttet dem udefra, men at de selv både kan se problemet og selv gøre noget ved det."

"Jordens overbefolkning og menneskets ødelæggende aktiviteter giver ikke plads til mange vilde dyr, og mangel på biodiversitet er en katastrofe for civilisationen. Befolkningstallet vil nok ikke fortsat stige med 80 mio. om året, men jordens bæredygtighed er 2,5 mia. mennesker, så vi bør bremse nu. Den amerikanske indianerhøvding Seattle (1786-1866) har sagt: Hvis der ikke var vilde dyr, ville mennesket dø af åndelig ensomhed, og det, der sker for de vilde dyr, vil også ske for mennesket."

https://denkorteavis.dk/2020/stop-for-oliejagt-frem-med-thorium..

Bemærkninger, i alt 4:
J.c. Holland
1000 tak for sobert og intelligent indlæg.!!!
FN's Klimapanel: "CO2 problemerne er menneskeskabte..men befolkningseksplosionen har ingen indflydelse...!!!"
FN = Fake News.!!!
Vis mere

COVID-19 BLIVER BRUGT SOM RAMBUK FOR OVERVÅGNING OG KONTROLd. 25/5-2020
Kategori: Andet
Af Lone Nørgaard, forfatter og samfundsdebattør, (bla. NEWSPEEK)

Det går ikke særligt godt for samfundsudviklingen. Helt præcist oplever jeg, at science-fiction romanerne ”Fagre nye verden” af Aldous Huxley og George Orwells ”1984” rammer stadig mere plet: Overvågning, kontrol, styring og hjernevask af individerne – via teknologi og statsdrevne massemedier gennemsyret af skrækkampagner, der tilsyneladende har haft (alt for?) stort held med at få folk til at rette ind.

Covid-19 bliver brugt som rambuk for indgreb, der mere og mere giver mindelser om totalitære styrer, fx forsamlingsforbud og ’social distance’. Mette Frederiksen & Co. har med brask og bram tilranet sig magt med halve løgne og hele fortielser (læs fx her – desværre bag betalingsmur).

Kampen om demokratiet er ikke tabt, og det er den bl.a. ikke, fordi der stadigvæk er adgang til ikke-statskontrollerede informationer dels på nettet, dels i enkelte små oaser i de statsstøttede aviser. Her kommer et eksempel, som Newspeek har valgt at linke til: Sådan planlægger techindustrien at profitere af pandemien – i skrivende stund ikke bag betalingsmur.

En serviceoplysning: Har du endnu ikke læst ”Fagre nye verden” og ” 1984”, så hermed en opfordring til at gøre det, mens tid er.

COVID-19 BLIVER BRUGT SOM RAMBUK FOR OVERVÅGNING OG KONTROL
Vis mere

DEN GRØNNE MAFIAd. 20/5-2020
Kategori: Andet
Af Lars Hedegaard, historiker, journalist og forfatter. Debattør om Ytringsfriheden og islamkritiker
Kommentarer til Michael Moores film: Planet of the Humans

Den amerikanske dokumentarist Michael Moore er hovedsageligt kendt for sin politiske korrekthed. Nådesløst har han udstillet onde, hvide mænds racisme, profithunger og nederdrægtighed og har med styrke agiteret for venstreorienterede positioner. Derfor kommer hans film, “Planet of the Humans”, som en hund i et spil kegler. Især hvis man er venstreorienteret og i øvrigt går ind for “den grønne omstilling”, som alle danske politikere nu gør.

Her er det pludselig den selvgode og frelste venstrefløj, der får halen på komedie med deres grønne præk, som filmen afslører som den rene svindel.

Dokumentaren beskæftiger sig IKKE med den eventuelle sammenhæng mellem menneskelig udledning af CO2 og klimaet, men derimod med miljøet, som er noget helt andet end klimaet, selv om de to uafladeligt blandes sammen af uvidende journalister, dumme politikere, godtroende borgere og småbørn.

Det nærmeste, filmen kommer kultveilten, er en bemærkning hen mod slutningen: “Det er ikke CO2-molekylerne, der ødelægger vores planet, det er os.”

Det lyder besnærende med den grønne energi, indtil man finder ud af, at der skal bruges mere fossilt brændstof til at producere den, end den erstatter. Så hvis man gerne vil reducere “CO2-fodaftrykket”, er det ikke sol, vind eller biomasse, man skal satse på.

Dertil kommer, at de “vedvarende” energikilder er ødelæggende for miljøet. Helt galt står det til med bio-energi, der for det meste består i afbrænding af træflis. Store skovområder bliver hugget ned for at fodre energiværkerne, og hvis man ville omlægge USA’s energiforsyning til biomasse, ville alle træer i landet række til et år.

Oven i det kommer, at fremstillingen af solceller kræver indhug i Jordens begrænsede forekomster af sjældne metaller og jordarter. Desuden bliver der spredt radioaktivt materiale på jordoverfladen.

Falsk er også politikernes tale om alle de arbejdspladser, som den grønne energi vil skabe. Når energi-anlæggene er opført, er der næsten ingen arbejdspladser.

Så hvem kan være interesseret i at drive den grønne propaganda? Også det har Michael Moores dokumentar et bud på: Det er såmænd vore gamle venner: profitmagerne, milliardærerne, bankerne og de store virksomheder, som nu ser uanede, statsstøttede indtjeningsmuligheder under et “grønt” dække.

Dokumentaren er lang, men se den

https://newspeek.info/den-groenne-mafia/

Bemærkning:
Den frie presse, der IKKE modtager statsstøtte, er leveringsdygtig i mange læseværdige indlæg.
Eksempler på den frie presse som nyhedsformidler:
NewSpeek, 24NYT, Den Korte Avis, uriasposten, Snaphanen, 180grader.dk, Document, Frihedens Stemme
Vis mere

Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmagerid. 28/4-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis,

''Michael Moore, der tidligere var venstrefløjens agitator, har fundet ud af, at vedvarende energi som vind og sol slet ikke kan bruges uden hjælp fra de fossile brændsler, gas og biomasse af træ. Planet of the Humans er en dokumentarfilm, der bør få de politiske ledere til at ændre kurs, og Danmark, der går i spidsen med den grønne omstilling, bør stoppe afbrænding af biomasse.

Filmen viser, at den grønne omstilling er fup og kun til gavn for profitmagere i verdensklasse, der fælder verdens skove til brug som biomasse, som EU i 2009 kaldte CO2 neutral. Så var det nok lettere at acceptere – eller var det uvidenhed? 60% af den vedvarende energi består i dag af træ som biomasse – steget fra 40% i 2014.''

''Kraftværkerne i Danmark er beregnet til at køre mange år endnu for at tjene de 10 mia. kr. ind, som de har kostet – man taler om 22 år med træ i kedlerne, og vi taler om mange mio. tons træ. Hvis man vil bruge samme system i de fattige lande, vil deres træer hurtigt forsvinde, for vind og sol kan ikke klare sig uden backup. Tyskland brænder mere kul, gas, træ og nu også brunkul pga. landets lukning af atomkraftværker. Vi ønsker mere energi, men vi ønsker vel ikke at ødelægge planeten! ''

''Michael Moores dokumentarfilm er meget vigtig, så politikerne kan nå at ændre holdning og kurs i klimakrisen. Det kan være ligeså svært som at skifte religion, men der er ingen vej udenom. Hvis vi fortsætter som nu og med ubegrænset vækst og forbrug af ressourcer, er det lig selvmord.

Mennesket eksperimenterer med planetens begrænsede ressourcer, vi er mange steder ved at løbe tør for grundvand, og vi er simpelthen blevet for mange mennesker på jorden, der forbruger for meget – og for hurtigt. Ingen gør noget ved det, hvilket er totalt uansvarligt!''

Bemærkninger:
VE = vindmøller + solceller i ubegrænset mængde så længe de kan fås med statstilskud, incl. 6 kW solcelleanlæg som staten eksproprierede uden diskussion med ejerne. Ligningen går desværre ikke op, fordi det er nødvendigt at tilføre back-up med træ, der som bekendt har den ringeste energitæthed. Og da Danmark ikke råder over træ i rigelige mængder, så skoves der på livet løs i fjerne lande UDEN at der finder genplantning af tilsvarende skov. Hvor længe mon de statskontrollerede medier kan fastholde befolkningen i troen på, at VE= vindmøller + solceller ?

https://denkorteavis.dk/2020/nu-michael-moores-nye-film-afsloer..
Vis mere

Den vedvarende energi risikerer at ødelægge verdens skove – atomkraft med thorium er et alternativd. 16/4-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis(uafhængig af statsstøtte), 16. april 2020
''Jorden har altid været ramt af klimaændringer, og der har altid været ufred over vand, land, religion o.a., men vi har ikke lært meget af historien. I dag er vor dejlige jord igen ramt af klimaændringer pga. overbefolkning, forurening samt brug af fossile brændsler. Vi er gennem årene blevet teknisk klogere, men vi er ikke blevet klogere på det menneskelige plan, når vi ikke engang har lært at stoppe befolkningstilvæksten (hovedproblemet), stoppe forurening og brug af fossile brændsler.''

''Covid-19 er en akut fare, men vi må ikke glemme, at de nuværende klimaændringer er den største fare nogensinde, og så nytter det ikke meget, at vort nye klimaråd anbefaler at lave cykelstier i stedet for motorveje.''

''Den grønne omstilling kan vise sig at være en illusion, da vind og sol ikke kan klare sig uden backup, som er hovedparten af den vedvarende energi.''
''Mio. af træer er fældet og fældes stadig i Amazonas, USA og andre steder for at brænde i vore kraftværker, og det vil tage mange år at retablere disse skove, hvor biodiversitet er forsvundet.''
''Det er uforstående, at det nye klimaråd mest arbejder med løsninger som afgifter og mere vindkraft og ikke inkluderer atomkraft, som anbefalet af FN’s IPCC.''

''11.marts, før landet blev lukket ned, besøgte jeg Copenhagen Atomics, hvor der forskes i ny teknologi med atomkraft med thorium minireaktorer på størrelse med en container. CA satser på en forsøgsreaktor allerede i 2025, men en hindring for at færdiggøre projektet her i landet er den danske regel fra 1985, at der ikke skal være atomkraft i Danmark – med tilføjelsen ‘med den nuværende teknologi’. Den nye teknologi er så god, at politikerne bør ophæve loven, så CA ikke skal til udlandet for at producere og sælge en teknologi, der vil kunne udkonkurrere andre energiformer i renhed, pris og forsyningssikkerhed. Der er rigelig med thorium i Grønland, og prognosen er, at thorium reaktorer vil have samme energi kapacitet i 2060, som gas har i dag.''

''Den anden gruppe danske forskere er Seaborg Technologies, der også arbejder på at producere minireaktorer og allerede har en kontrakt i Sydkorea på levering af 7.500 reaktorer og starter i 2024-28 med produktion. I England er Rolls-Royce i færd med en produktion af minireaktorer, ligesom man er i mange andre lande. Det er en skandale, at Danmark ikke selv ønsker at producere en verdenssensation med minireaktorer, som vil udkonkurrere vind og sol, der kun holdes ved live ved backup af træmasse.''

https://denkorteavis.dk/2020/den-vedvarende-energi-risikerer-at..
Vis mere

Israelske videnskabsmænd: 'Om få uger får vi coronavirus-vaccine'd. 7/4-2020
Kategori: Andet
Jerusalem Post Health & Science
Israelske videnskabsmænd: 'Om få uger får vi coronavirus-vaccine'
Når vaccinen er udviklet, vil det tage mindst 90 dage at gennemføre reguleringsprocessen og potentielt mere at komme ind på markedet.
Af MAAYAN JAFFE-HOFFMAN 7. APRIL, 2020 15:03

https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientists-in-thre..

https://www.avisen.dk/israelske-forskere-er-taet-paa-at-have-va..
Vis mere

Gør Kina ansvarlig – Del IId. 6/4-2020
Kategori: Andet
Klumme ad Klaus Evald, debattør og forsvarsadvokat, 24Nyt(frit og uafhængigt medie)

''Kina ville stå over for et verdensomspændende krav om økonomisk godtgørelse, hvis en ubehagelig sandhed om ansvar fra den kinesiske stats side kom for en dag. Hvis der er en årsagssammenhæng mellem Covid-19’s spredning og følgevirkningerne, vil den kinesiske stat juridisk, mellemfolkeligt kunne gøres ansvarlig, hvis der er noget at laste det officielle Kina for. Og dermed har det officielle Kina en modsvarende interesse i at hemmeligholde årsagen. At tusindvis af borgere i byen Wuhan fra den ene dag til den anden blev syge netop der, hvor Asiens største virusforskningscenter ligger, det kan ikke være en tilfældighed. Og hvorfor så lige det?''

Det svarer til sammenligning til, at verdens største a-kraftværk tilsvarende lå samme sted. Hvis indbyggerne i Wuhan blev ramt af strålesyge, ville verdens medier næppe undlade at stille myndighederne de relevante spørgsmål om årsagen. Der er noget, der ikke stemmer i forhold til den måde, hvorpå historien om coronavirussen behandles. Jeg tror normalt ikke på konspirationsteorier, men omfanget og reaktionerne på virussen er for omfattende til, at det blot kan bero på tilfældigheder. ''

''WHO kender med stor sandsynlighed årsagen i og med organisationen har aktier i viruscentret, dvs. er involveret i forskningen. Måske forholder WHO offentligheden den virkelige årsagssammenhæng af hensyn til Kinas omdømme og indflydelse? Måske er vi alle ofre for en af de største svindelaffærer nogensinde, hvor vi bliver fyldt med løgn af alle helt fra WHO’s generalsekretær ned til lokale danske politikere, der burde vide bedre, idet de er udstyret med højt betalte forskere med indsigt?''

''Konklusion
Man undres over reaktionerne på verdensplan. Er det den politiske korrekthed, der endnu en gang har taget sit hidtil alvorligste amokløb, hvor selv den amerikanske præsident Trump har ladet sig rende over ende, og det i forhold til bekæmpelsen. Man må have en forventning om, at nedlukningen af USA bliver kortvarig med Trump. Kineserne er allerede på fode igen.

For så vidt angår ansvaret for pandemien, så er den statistiske sandsynlighed for høj til, at der ikke er tale om et uheld på viruscentret i Wuhan. Er det rimeligt, at kineserne i kraft af den økonomiske magt skal kunne slippe for at blive stillet til ansvar? Hvornår kommer sandheden for en dag? Det er tilladt at stille dette spørgsmål, selv ved en undtagelsestilstand.

Demokratiets styrke skal vise sig i tider, hvor politikere og myndigheder er under pres, hvor de sætter frihedsrettigheder som forsamlingsfriheden ud af kraft. Indtil nu har vi kun oplevet Folketingets medlemmer med ja-hatten på, sikkert fordi frygten for at blive udskammet er for stor. Hvem vil ikke medvirke til at redde liv?

Med de indskrænkninger, regeringen formår Folketinget til at stemme for, kunne man forledes til at tro, at mange politikeres våde drøm om fuldstændig kontrol er blevet opfyldt. Der kommer også en hverdag på et tidspunkt. Skal vi leve med et corona eftermæle, der sætter grundloven ud af kraft med et overvågningssamfund? Det der efterlyses, er den eller de statsmandsagtige politikere, eller den lille dreng om man vil, der råber, at kejseren ikke har noget tøj på. Det være sig den kinesiske, der burde stilles til regnskab, og alle de øvrige kejsere rundt omkring på deres troner. For hvad er det lige de har gang i med vores alle sammens hverdag og frihed?''

https://24nyt.dk/klumme-goer-kina-ansvarlig-del-ii/

Bemærkning:
WHO - Verdenssundhedsorganisation under FN- er mistænkt for at smigre Kina og bøje sig for deres interesser. SARS og MERS - begge ondskabsfulde coronavira med centrum i Wuhan-skabte også store sundhedskriser uden at møde kritik fra WHO.
Vis mere

DØDEN FRA LÜBECKd. 22/3-2020
Kategori: Andet
Af journalist Peter Qvistgaard NewSpeek, fri og uafhængig presse. 22. marts 2020

"Døden fra Lübeck" er en cirka 30 m lang billedfrise af dødedansen, udført i 1463 til Marienkirche i Lübeck.

''– er en pendant, allegori, lignelse, metafor eller bare et billede af Frau Merkels multiglade EU-storrige, der nu står for fald – grundet en pestlignende virus. For nu opføres Dødedansen over hende og andre europæiske regeringsledere, der naivt troede, at nationalstaternes grænser kunne nedbrydes af lalle-multiglade utopister.

Hun glemte, at når døden står for døren, skal døren lukkes. Så nu lukkes dørene i mange europæiske lande – selv i hendes eget land. For alle stammefolk ved, at når døden nærmer sig, skal man flygte fra Merkels storslåede “EU-tusindårsrige” – og tage hjem til egne fæller, der beskytter, giver tryghed – og selv klarer pest, kolera, virus, krig, sult, invasion og finanskriser – som de har gjort i årtusinder.

EU er for globale fanatikere, der ønsker, at EU ikke bare skal være samhandel, men tillige være en undertrykkende, politisk og kulturel (læs: muslimsk) dominans.

Vi andre ønsker bare at beholde vort fædreland med dansk demokrati og dansk dominans – og med masser af samhandel, og gerne fremmede gæster, der respekterer vor kultur og værdier.''

“Men mange (EU)-fanatikere vil hellere dø end at tænke sig om. Og det gør de så også på et tidspunkt.” (Citat: Voltaire – frit oversat).
https://newspeek.info/doeden-fra-lubeck/
Vis mere

Klimarådet vil have afgifter og mere vind og sol – men ikke et ord om atomkraft!d. 10/3-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, marts 10, 2020

'' I 2018 skrev the Guardian, at Europas inkl. Danmarks klimaplaner vil føre til en katastrofal afskovning. https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/12/eu-climate-.. Ca. hvert 3. sekund fjernes globalt et træ-område på størrelse med en fodboldbane.''

'' EU ønsker også at øge antallet af vindmøller og mener, der er plads til 11 mio. vindmøller i Europa.''
''Tilkørselsvejene til 11 mio. vindmøller vil ødelægge meget natur med 1,5 km vej til hver mølle og betyde 16,5 mio. km vej svarende til 412 gange rundt om jorden – mere end alle veje i verden i dag! Vejbredden med grøfter er 10 m og tilkørselsvejene vil ødelægge så meget natur som Østrig, Schweiz og Danmark til sammen. Bulldosere vil ødelægge myrer, fuglereder, dyrs levesteder, fjeldsider og landområder. Vindmøller dræber fugle og insekter og udleder mikroplast fra slitage.''
''Der kommer udledning af CO2 ved produktion og transport af de 11 mio. vindmøller samt kraftværker til brug ved backup af biomasse – af træ, der kan rydde verdens sidste træer! Dertil kommer støjproblemer for naboer til vindmøller – samt skrotning af vindmøller!''

''Ren, billig og rigelig atomkraft kunne forsyne verden med energi i over 1000 år. I Danmark og mange andre lande forskes i thorium minireaktorer, der kunne transporteres på lastbil og levere energi i over 60 år i stedet for vindkraft, der ofte skal repareres og skrottes efter 20-25 år. Der burde komme et folkeligt oprør, hvis klimaplanen ikke inkluderer den nye teknologi af atomkraft med thorium, som vil være mere grøn og ren end den såkaldte vedvarende energi med backup af sort træ.''
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Bemærkninger:
Jonna arbejder utrætteligt på at henlede opmærksonheden på andre energiformer end vindmøller, som er aldeles utilstrækkelige og dybt bekymrende for miljøet.
Men med EU i spidsen fornægter de politisk korrekte, at der findes effektive og miljøvenlige energiformer.
SB

https://denkorteavis.dk/2020/klimaraadet-afgifter-og-mere-vind-..
Vis mere

Slitage fra vindmøller spredes som mikroplast i naturen!d. 21/2-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, d. 20. februar 2020, Den Korte Avis (gratis uafhængigt medie)

''Der var et yndigt land …. før vindmøller skæmmede landskabet!
Vindmøller skæmmer naturen og påvirker biodiversitet og folks livskvalitet? Insekter og fugle dræbes af vindmøller, men havvindmøllers påvirkning af havdyrs sonarsystem kendes endnu ikke. I 2019 var der i Sverige debat om vindkrafts påvirkning af folks tidlige død af hjertekarsygdomme o.a. (Göran Holm, prof.em, Sahlgrenska, Göteborg). Forsker Henrik Møller, Aalborg Universitet undersøgte i 2010 generne ved lavfrekvent støj fra vindmøller, men blev fyret! Danske politikere ønsker ikke undersøgelse og kritik af en industri, der er politisk valgt til at løse klimakrisen!''

''Mikroplast fra vindmøller spredes i naturen!
Vindmøllevinger slides af vind og vejr, og mikroplast fra glasfiberen spredes i naturen. Iflg. Tommy Nygård, Bremanger/Flora, har man i Norge fundet, at slitage på en vindmølleparks 54 vindmøller i deres 24 års levetid spreder store mængder mikroplast i naturen (steigan.no). Mikroplast findes i dag næsten overalt i naturen – også i Arktis og Antarktis! Sammen med mange tons almindeligt plastmateriale, der også ender i naturen og i havene, udgør det en stor risiko for dyr og mennesker. ''

''Dan Jørgensen og tidligere klimaministre har forsøgt at forklare den danske befolkning, at vind og sol kan løse klimakrisen. Dan Jørgensens forbillede Svend Auken, der var miljøminister i 1990erne lavede selv en fejlvurdering og var ved at få en sag på halsen (JP 7.10.2002), da han sammen med energistyrelsen mere eller mindre havde tvunget såkaldte barmarksværker ned over hovedet på nogle folk, så de var tvunget til at betale meget høje varmepriser til et lille fælles kraftværk. I dag tvinges folk (eller lokkes med penge) til at bo tæt på vindmøller eller højspændingsledninger. ''


''Alex Vanopslagh (LA) og Pernille Vermund (Nye Borgerlige) i Folketinget anbefaler forskning og udvikling af atomkraft. Alle andre partier afviser denne teknologi, som ikke alle har sat sig ind i. Kun atomkraft kan i dag løse klimakrisen, og der vil inden 2030 være flere firmaer på det globale marked med reaktorer i ministørrelse – mange med thorium som brændstof. Udover danske Seaborg Technologies, som er klar om et par år, er engelske Rolls-Royce klar før 2030 med produktion af minireaktorer til at levere stabil, rigelig, billig og ren energi. Danske politikere vil ikke bruge fremtidens energi – atomkraft, men satser på teknologier, der måske nok vil kunne flyve folk til Anholt men ikke til Mars, samt teknologier, der endnu ikke er opfundet!''

Bemærkninger:
Inge Nielsen
Ligesom kunstgræsbanerne sender mikroplast ned i grundvandet?
Og hvad har vi ellers, der skriger til himlen mod alle forsøg på at være miljøbevidste ...

Henrik Vedel
CO2 er ikke årsag til global opvarmning! Menneskets bidrag til verdens CO2 mængde er 4-5%


At højspændingsledninger ligeledes tvinges ned i borgernes baghaver med voldsomme overskridelse af grænseværdierne på 0,4 mikro tesla (svenske og norske), forsøges tiet ihjel.
Foreningen har måleudstyr til at finde frem til ejendomme, der burde være ubeboede.
Sigrid Bluhme

https://denkorteavis.dk/2020/slitage-fra-vindmoeller-spredes-so..
Vis mere

Fremtidens atomreaktor: De er små - og kører måske på smeltet saltd. 4/2-2020
Kategori: Thorium
JyllandsPosten, Viden, d. 4. feb.2020
Af Thomas Hoffmann

''En helt central løsning på de klimaproblemer, vi står overfor, er at nedbringe vores udledning af drivhusgasser som CO2 så hurtigt som muligt.

Netop derfor er den danske virksomhed Seaborg Technologies i gang med at udvikle fremtidens atomreaktor, lyder det fra Troels Schönfeldt, der er en af stifterne bag virksomheden og tidligere har studeret atomfysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og DTU.''

''Den nye generation af atomkraftanlæg er ved at blive udviklet, og de adskiller sig ifølge forskere i forhold til tidligere generationer af kraftværker på en række punkter:

Er langt sikrere
Efterlader langt mindre affald
Kan bruge allerede brugt atommateriale (affald) som brændsel
Er langt mindre
Er billigere
Ikke kan nedsmelte eller eksplodere
Ikke kan udvikles til atomvåben
Udleder 0 drivhusgasser, mens de producerer energi – meget energi''

''Især det sidste punkt fremstår som ekstremt vigtigt i en tid, hvor udledningen af CO2, klodens temperatur og antallet af mennesker på Jorden bliver ved at stige.''
Vis mere

Det er urealistisk at nå de politiske klimamål uden atomkraftd. 30/1-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 30. jan. 2020

''Mark Twain: Det er lettere at narre folk end overbevise dem om, at de er blevet narret!
Flertallet i Danmark inkl. Folketinget er narret til at tro, at vind og sol kan opfylde klimaplanen om 70% reduktion af CO2 i 2030! Det er rent bluff! Den amerikanske forfatter og miljøaktivist Michael Shellenberger, der gennem mange år gik i spidsen for den grønne omstilling i USA, har fundet ud af, at vedvarende energi ikke kan redde planeten, og at verden har brug for atomkraft for ikke at ødelægge klimaet.''

''Det vil blive et stort chok for venstrefløjen inkl. Greenpeace, når det går op for dem, at ustabil sol og vind er helt utilstrækkelig og kun holdes i gang ved konstant backup af træmasse (bio-) eller gas.
Modstanden mod atomkraft er ideologisk arvegods, og der er sket en stor teknologisk udvikling fx med thorium, som ikke kan nedsmelte eller anvendes til våben. Atomkraft og senere fusion bør fremmes – kun derved kan en global opvarmning bremses, hvilket er det, vi alle ønsker! ''

Bemærkninger:
Svend-Olof Sjöström skriver:
''Jeg glæder mig over dine fornuftige betragtninger om A-kraft, og når vi så engang bliver enige om CO2s udelukkende gavnlige virkning, så kipper jeg med flaget.''
Vis mere

Debat: Jyske elmaster er nødvendige - for Energinet!d. 13/1-2020
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten, 10. dec. 2019
Niels Henrik Vad, montør, og Bent K. Søndergaard, it-konsulent, Videbæk

''Ville man ægte grøn omstilling og ikke blot et spekulativt og på forhånd dødsdømt el-eksport-eventyr, investerede man i varmepumper og lignende og ikke i forbindelser til udlandet. Det er ikke vores ord, men derimod hørings¬eksperterne, men desværre har Energinet og Energiministeren ikke uventet kun fået fat i den del der passer ind i deres virkelighed.

Så at "Jyske elmaster er nødvendige for en CO2-neutral fremtid for hele Danmark" er kun sandt under ”de givne omstændigheder”. Hvis vi ville intelligent ægte grøn omstilling var de ikke nødvendige.

Så derfor er de jyske elmaster kun nødvendige for Energinet.''

https://jv.dk/artikel/debat-jyske-elmaster-er-n%C3%B8dvendige-f..
Vis mere

Der er gået hul på byldend. 10/1-2020
Kategori: Thorium
Læserbrev om rationel frembringelse af el og varme CO2 fri energi.
Af dyrlæge Søren Nielsen, Svendborg

''Vor klimaminister Dan Jørgensen gjorde på det netop afsluttede COP 25-møde i Madrid et patetisk og ynkeligt forsøg på at overbevise Danmark og resten af verden, at sol og vind vil redde os ud af klimakrisen, der er opstået på grund af det store forbrug af fossile energikilder.
Det kom han ikke godt afsted med, for alle argumenter taler imod.''
Vis mere

Næsbjerg-chok over udskydelse af projekt med nye byggegrunded. 5/1-2020
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Jyske Vestkysten, Varde, 5. jan. 2020

''Det er området her ved 150 kilovolt højspændingsledningen, som skal omdannes til byggegrunde i Næsbjerg. Men Preben Friis-Hauge (V) vil ikke byggemodne området, førend masterne er kommet ned, da han ikke stoler på Energinet. ''
''Trods ny lokalplan bliver der derfor ikke byggemodnet nye grunde, så længe højspændingsmasterne står der.''

''Næsbjerg: Armene kom i vejret, da Energinet i efteråret 2019 meldte ud, at 150 kilovolt højspændingsledningen fra Lykkegård til Karlsgårde ikke - som tidligere meldt ud - skulle erstattes af et kabel. Den fjernes helt. En højspændingsledning som i et årti har forhindret en udvikling i Næsbjerg. Ved at den tages ned og ikke skal erstattes, så er det muligt allerede i år at byggemodne noget af det område, som Varde Kommune har købt til byggegrunde. Men det kommer ikke til at ske, hvis det står til plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) i Varde Kommune.

- Jeg stoler ikke på Energinet. Jeg vil have lov til at være bekymret. Jeg vil ikke være med til at sælge grunde, hvis masterne ikke er taget ned, siger Preben Friis-Hauge.

Varde Kommune er ellers gået i gang med at lave en lokalplan for det 11 hektar nye boligområde. Men så længe masterne står der, så vil han ikke stå med den risiko, at Energinet alligevel ikke tager dem ned. Og derved går der let tre-fire år, inden Varde Kommune byggemodner området.''

Bemærkninger:
Heldigvis er der mange borgere, der søger SANDHEDEN om Energinet.dks = skiftende regeringernes brudte løfter om kabellægning/ fjernelse af luftledninger ved blot at huske få år tilbage. Løgnene fra skiftende regeringer står i kø med hensyn til at lovgive om kabellægning og ændre loven lige så hurtigt igen. Det er mit klare indtryk, at HVIS der loves kabellægning, så er formålet IKKE at vise et smukt landskab, men kun for at lade skatter og afgifter stige igen. Denne sik-sak strategi vil sikkert fortsætte indtil vi får ærlige politikere og ikke levebrødspolitikere valgt ind i Folketinget.
Sigrid Bluhme

https://jv.dk/artikel/n%C3%A6sbjerg-chok-over-udskydelse-af-pro..
Vis mere

Vestjyske El-motorvej - nu igen i år 2019d. 20/12-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Mail til folketingsmedlem og repræsentantskabsmedlem i NRGí Søren Egge Rasmussen

Hej Søren,

TAK for i går, hvor vi fik talt om 400 kV vekselstrøms - transitforbindelsen i Vestjylland.
Det er jo en gave at have dig som repræsentantskabsmedlem, når du samtidig har en plads i Folketinget som energipolitisk ordfører for et parti. Du har mulighed for at få indflydelse på lovgivningen vedrørende energispørgsmål.

Jeg nævnte for dig, at på Sjælland gravede man omkring 1990-94 et ca 107 km langt 400 kV kabel ned fra Bjæverskov (Køge) til Gedser. Forbindelsen kaldes KONTEX-forbindelsen. Officielt kørte sagen på forsyningssikkerhed, men da ingen beboere kom til at mange strøm såfremt forbindelsen IKKE blev bygget, så handlede forbindelsen jo ikke om forsyningssikkerhed. Sådanne beregninger fandtes ganske enkelt ikke over manglende strøm til danskerne.
Nej, forbindelsen handlede om salg af strøm til det gamle DDR (Østtyskland) så luften kunne blive renere i stedet for at bruge brunkul til fremstilling af elektricitet. Staten skulle tjene penge. Men man kunne ikke gennemtvinge projektet uden mange ekspropriationer, der var ulovlige med henvisning til Grundlovens paragraf om, at man ikke kan ekspropriere uden at det handler om almenvellet. Og levering af strøm til udlandet kan aldrig være noget med almenvellet for danskerne.
Man kan IKKE kabellægge en 400 kV vekselstrømsledning i ét hug, så projektet blev ændret til en 400 kV jævnstrømsforbindelse.
Fordele: Jævnstrøm har næsten intet strøm-tab i sammenligning med vekselstrøm og jævnstrøm har ikke et sundhedsfarligt magnetfelt. (grænseværdier for vekselstrøm i Norge er 0,4 mikrotesla, som IKKE overholdes af Energinet.dk !!!) Ingen græseværdier for jævnstrøm.

Jeg nævnte for dig, at for ca 10 år siden godkendte Energistyrelsen en 400 kV vekselstrømsforbindelse (elmotorvej) i Vestjylland, men den blev skrottet grundet ovennævnte og fordi - uofficielt, at forbindelse kom uhyggeligt tæt på en matrikel hos en højesteretsadvokat + endnu en lodsejer, hvor familien donerede millioner til Det Kongelig Teater.

Så kastede Energinet.dk med godkendelse fra Energistyrelsen sig over en ny 400 kV vekselstrøms-forbindelse i Midtjylland (transit), for beskæftigelsen inden for branchen er jo vigtig. Lodsejerne havde ingen steder at klage, fordi de mangler en 'teknisk ombudsmandsinstitution' der kan undersøge om nu en elforbindelse kan etableres lovligt. (beregninger på at den er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden)

Efter den blev bygget, så var tiden moden til endnu en gang at få godkendt en 400 kV Vestjysk El-motorvej.
Det er her, vi er nu. Lodsjerne vil have kabellagt forbindelsen, det kan billigt og nemt lade sig gøre som på Sjælland ved at ændre forbindelsen til jævnstrøm.
Men man kan også vælge en dyr løsning med kabellægning af 400 kV vekselstrøm, som så afbrydes hver gang der er kabellagt ca 15 km i jorden. (( I storbyerne verden over er der nedgravede 400 kV vekselstrømsforbindelser i kortere længder. ))

Transformator-stationerne bruges til at ændre strømmen op eller ned eller fra vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt.

Jeg vil mene, at du kan bruge dette oplæg til at gå i flæsket på de borgerliges sammenrend med godkendelser af 400 kV vekselstrøm ned gennem Jylland med Donaumasterne i Østjylland. Eaglemasterne i Midtjylland og i Vestjylland med - ???? ''en nedgravet 400 kV jævnstrømskabel, hvis du bruger din indflydelse''.

Jeg har tillid til dig Søren, bare mas på, du må spørge mig om alt og jeg vil henvise dig til hjemmesiden
www.elijorden.dk, hvor jeg er webmaster.

Venlig hilsen
Sigrid

BEMÆRKNING:
I et forsøg på at fremme processen i en positiv retning, lægger jeg ovenstående mail ind på elijorden.dk. Når eller hvis der kommer en reaktion fra folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL), bliver informationen viderebragt.
Vis mere

Leder: Svar udbedes, Mette Frederiksend. 11/12-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten 11 12 2019
Leder: Svar udbedes, Mette Frederiksen
''Intet kan skabe en mere dybfølt og bitter vrede, end når borgerne føler sig trådt under fode af offentlige myndigheder. Fra statsministeren og hele vejen ned gennem hierarkiet til yngste kontorlærling i den mindste kommune har borgerne en berettiget forventning om at blive sat i centrum og blive betjent, så ingen efterlades i tvivl om at få en uangribelig offentlig service som modydelse for et af verdens tungeste skatteåg. Ét må stå lysende klart: Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – ikke omvendt.

Dette grundprincip er vigtigt at slå fast i den ulykkelige sag om etableringen af en 170 km lang højspændingsledning ned gennem Vestjylland.

Etableringen er uomgængelig, fastslår såvel regeringen som de involverede myndigheder, og modsat, hvad et stort flertal i Folketinget tidligere har besluttet, skal højspændingsledningen ikke graves ned. Nok kan det økonomisk lade sig gøre, men teknisk er det ikke muligt, er det blevet betydet de borgere, der bliver berørt af dette monstrøse projekt.

At udbygningen af havvindmølleparker i Vesterhavet stiller krav om en opgradering af infrastrukturen på land, giver mening, men med dette udgangspunkt turde det være en selvfølge, at al videre planlægning har ét overordnet hensyn: at påføre borgerne så minimale gener som overhovedet muligt, og måtte enkelte blive direkte berørt, da at yde dem al tænkelig støtte samt en økonomisk kompensation, der ikke sår tvivl om, at de ansvarlige offentlige myndigheders væsentligste opgave er borgernes ve og vel.

Dette er ikke, hvad de berørte borgere oplever. Som beskrevet i avisen i serien ”Under masterne” skal borgerne i Vestjylland råbe skræmmende højt, blot for at myndighederne overhovedet anerkender deres eksistens.
(…)
Hvornår vil statsministeren tage til Vestjylland og personligt konfrontere de udfordringer og bekymringer, som borgerne har?''

Bemærkning.
For ca. 10 år siden blev Vestjylland ligeledes truet med en ny 400 kV el-motorvej på stålmaster, men til trods for, at projektet dengang var godkendt af samtlige involverede myndigheder, så blev det lige så stille lukket ned. I stedet for at Vestjylland skulle have ødelagt en unik natur, blev det pludselig Midtjylland, der stod for tur til at blive ødelagt med etablering af Eaglemasterne (cykelstativerne).
På Sjælland blev den sidst etablerede 400 kV elmotorvej (KONTEX-forbindelsen) fra Bjæverskov til Gedser, en strækning på godt 100 km kabellagt efter borgerprotester. KONTEX- forbindelsen blev først godkendt som en 400 kV vekselstrømsforbindelse, men projektet blev ændret til en 400 kV kabellagt jævnstrømsforbindelse (mindre energitab ved anvendelse af jævnstrøm). Så kabelløsning på 400 kV er muligt og uden det koster ret meget mere end de forhadte luftledninger på grimme master med ca 3 stykker på 100 meter.
Vis mere

Deres nyfødte søn lå i barnevognen og kiggede op på de højspændte ledningerd. 1/12-2019
Kategori: Magnetfelter
Jyllands-Posten 01 12 2019
Deres nyfødte søn lå i barnevognen og kiggede op på de højspændte ledninger
Det knitrer i gårdspladsen. Lige over husets tag svæver de højspændingsledninger, som i årevis har skabt soundtracket til familiens liv. Mikael Nielsen tænkte ikke så meget over det, da han for 25 år siden købte huset. Han var lige blevet skilt, og han var alene, så det handlede bare om at finde et sted at bo - med plads til hestene og tæt på Aarhus.
»Jeg kunne få det her billigt, for der var ingen andre, der ville købe et hus med ledninger over,« siger han.

Efter nogle år flyttede Connie Sørensen ind. Hun var utryg. Hun læste om magnetfelter og mulige sundhedsfarer ved at bo under masterne, og jo mere hun læste, jo mere usikker blev hun.
»Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle sætte børn i verden under masterne. Det er jo mest børn, man har talt om, der bliver påvirket,« siger hun.

Men en aprildag i 2009, fem måneder før Patrick kom til verden, kunne hun smide frygten bort. Den dag blev hun ringet op med nyheden om, at ledningerne over huset skulle pilles ned.
»Jeg blev simpelthen så glad,« siger hun.

Et bredt flertal på Christiansborg havde besluttet, at samtlige 132 og 150 kV-luftledninger i hele landet skulle lægges i jorden, og at alle fremtidige 400 kV-ledninger skulle samme vej.
(…)
I dag er Patrick 10 år. Ledningerne hænger stadig over huset.
(…)
Da kalenderen viste 2012, var kun Aggersund under etablering, mens Lillebælt var lige ved at gå i gang. På det tidspunkt havde SRSF overtaget regeringskontorerne og fremlagt et energiudspil, som manglede finansiering. Energistyrelsen pegede på, at de tilbageværende forskønnelses-projekter kunne opgives.

Bemærkning:
Ak ja, jammeren over det offentliges uvilje med at overholde egne vedtagne kabelhandlingsplaner er laaaa...ng. På Djursland findes skræmmende eksempler på sølle 60 kV gittermaster, som forlængst skulle være fjernet til fordel for jordkabler. Når Energinet.dk m.fl. ikke vil forskønne landskabet i en grøn retning, så ændres loven bare. Og de masteramte borgere vænner sig vel til masterne, og så forstummer kritikken måske ?
Vis mere

Energi fra biomasse er utilsigtet med til at forværre klimakrisend. 21/11-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 21/11-2019

''Det er lettere at narre folk end at overbevise dem om, at de er blevet narret!
It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled (Mark Twain)

Vi er gennem ca. 10 år blevet narret til at tro, at biomasse/træ var CO2 neutral og kunne afløse kul. Det var fake news, og nu er overskriften, at vi brænder verdens træer, der er til gavn for natur og biodiversitet, som biomasse i vore kraftværker! Vi er narret til at tro, at ‘bio’ står for noget godt.''

''Vil en politiker bo nabo til en støjende vindmølle for 5.000 kr.?''
''Ida Auken, klimaordfører for de radikale, forklarede på TV2 News (17.11.19), at vi ikke i fremtiden skal fortsætte med biomasse, men hvad skal så være backup til de vindmøller, hun elsker men nok ikke ønsker at bo ved siden af! Ida Auken siger også, at der er brug for alle løsninger, der så burde inkludere atomkraft, som kan erstatte alle fossile brændsler. Befolkningen er narret til at tro, at atomkraft er ‘pissefarlig’ (Lars Løkke Rasmussen), men global opvarmning er farligere!''

''Vi er heldige at bo på en beboelig planet, men vi er ved at gøre den ubeboelig!

Det ser skidt ud for både natur, biodiversitet og klima, fordi økonomiske og ideologiske interesser har en dominerende rolle i valg af energi. Det er vanskeligt at overbevise en ‘grøn’ miljøaktivist, at atomkraft med ny teknologi er bedre end sol og vind. Derfor fortsætter vi med kul, olie og gas for at dække energibehovet, som vil stige i de kommende år sammen med befolkningstilvæksten.''
Vis mere

Klimaforskere advarer mod overbefolkning – behov for familieplanlægningd. 11/11-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 11/11 - 2019
''Verdens befolkning vokser dagligt med 200.000 mennesker, og selvom fertilitetsraten er dalet, kan man ikke vente på, at kvinder får en uddannelse og derefter føder færre børn. Familieplanlægning er nødvendig. Jorden er bæredygtig med 2,5 mia. (Danmark 4 mio.) som i 1950. Nu nærmer vi os 8 mia. mennesker med en prognose på 1 mia. flere i 2030.''

''Færre mennesker betyder mindre forurening og brug af færre ressourcer og plads til biodiversitet. Flere mennesker betyder forbrug af flere ressourcer og energi, som hidtil har bestået af fossile brændsler. Nu skiftes til vind og sol med backup af store mængder biomasse/træ, som ikke giver megen reduktion af CO2. Biomasse som backup er iflg. Partnership for Policy Integrity (pfpi.net) værre end kul (burning biomass emits more CO2 than fossil fuels per megawatt energy generates).''

''I flere lande er man begyndt at protestere mod vindmøller, som ikke fungerer uden backup for at garantere forsyningssikkerhed og kun leverer ca. 8% af den danske energi. Procenttallet er højere, hvis man kun taler om strøm! I Tyskland dækker 29.900 vindmøller 18,8% af elforbruget, som kun er 20% af det samlede energiforbrug – og i Tyskland sker det også, at vinden ikke blæser!
I Tyskland, hvor man lukker atomkraftværker og åbner brunkulslejer, protesterer miljøorganisa­tioner nu mod opsætning af flere vindmøller, som dræber millioner af insekter og også dræber truede fuglearter og flagermus. Det var ikke med i debatten den 4. nov. på mødet på Marienborg, hvor statsminister Mette Frederiksen talte om beskyttelse af biodiversitet.''

''Nogle mennesker i Danmark hævder at blive syge af at bo nær vindmøller pga. støj, som kan have en stressfaktor, men man vil måske ikke genere vindindustrien ved at undersøge det. I Skrydstrup bevilger staten 230 mio. kr. i kompensation for støj fra de nye F-35 fly, men i modsætning til fly støjer vindmøller hele døgnet, når det blæser. I andre lande er vindkraft også kommet i modvind.
Danmark vil gerne stå som The State of Green i udlandet, men klimaministeren fortæller ikke, at vindkraft (og solceller) ikke fungerer uden massiv og konstant backup af biomasse, hvilket ikke er med i det danske klimaregnskab. Vi bør støtte udvikling af atomkraft – gerne med thorium, der ikke kan nedsmelte og ikke er egnet til atomvåben, så vi kan få stabil ren, rigelig og billig energi.''

Bemærkninger:
Den grønne omstilling handler åbenbart om flest mulige vindmøller i folks baghaver efterfulgt af larmende og sundhedsfarlige elmotorveje i ca. 35 - 40 meter høje stålkonstruktioner. Og selvfølgelig langt væk fra beslutningstagerne.
Vis mere

Minister havde en løsning i mastesagen: Nu kritiseres den for at være et manipuleret, kreativt hold kæft-bolsjed. 8/11-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten
TEMA: Under masterne

''En storstilet redningsplan, der skulle afmontere kritikken af en 170 km lang højspændingslinje gennem Vestjylland, bliver nu kritiseret for at være manipulation og kreativ bogføring.
Efter massive borgerprotester lovede daværende energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i december sidste år at nedgrave alle nuværende 150 kilovolt-ledninger i de kommuner, hvor den nye 400 kilovolt-forbindelse skal op at hænge på master.
»Flere tusinde danskere slipper for udsigt til højspændingsmaster og luftledninger,« lød det fra ministeriet, som tog udgangspunkt i, at 8.000 boliger i dag ligger inden for 500 meter af de eksisterende master, mens blot 900 boliger vil ligge inden for 500 meter af de kommende master.''

''EU-parlamentariker Søren Gade (V) mener, at der er tale om »kreativ bogføring«.

»Det er usympatisk, for det er borgere, man generer. Det kan man ikke gøre kønt ved at manipulere med tallene,« siger han.

Peter Munk Christiansen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, konstaterer, at ministeriet har ageret »kreativt«.

DF-energiordfører Morten Messerschmidt kalder planen for et »hold kæft-bolsje« og efterlyser en forklaring.''

Bemærkninger:
Hvem tror på den byttehandel med 'op med 400 kV master og ned med 150 kV masterne?''. Det gør den hårdt prøvede masteramte befolkning IKKE på Djursland. Her lovede man i 1998 at nedgrave sølle 60 kV mod til gengæld at få en 30 km ny masterække i 42 meters højde!. Loven sagde dengang, at samtlige 60 kV master skulle fjernes inden ca 30 år(så var de renoveringsmodne). Grotesk, at Staten vil lave en studehandel med noget som allerede lovgivningsmæssigt skulle nedgraves.
60 kV masterne pryder Djursland den dag i dag, mens eksempelvis Sydjylland har fået dem væk til fordel for jordkabler.
I dag er loven ændret, så alt tyder på, at Djursland i al evighed skal skæmmes af et meget stort antal 60 kV master.
Vis mere

Kritiske afsnit blev slettet i uvildig rapport om jysk højspændingslinjed. 3/11-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten
TEMA: Under masterne

Der var tegn på, at konklusionen var fastlagt på forhånd, da den danske stat afviste at lægge jysk højspændingslinje i jorden, skrev udenlandske eksperter i udkast. Men det blev fjernet i den endelige rapport.

Den danske stat fik rettet og slettet flere passager i en rapport, som skulle undersøge muligheden for at lægge jyske højspændingsledninger i jorden. Det skete på trods af forsikringer om, at rapporten fra et canadisk konsulentfirma var helt uvildig. Det kan Jyllands-Posten nu dokumentere.

Mange naboer til den 170 km lange højspændingslinje gennem Vestjylland var mistroiske, da Energinet sidste efterår konkluderede, at det kun er teknisk muligt at lægge 15 pct. af linjen i jorden. Derfor bad den daværende energiminister, Lars Chr. Lilleholt (V), om, at »internationale eksperter« skulle foretage en »uafhængig vurdering«.

Opgaven gik til konsulentfirmaet WSP, der har hovedsæde i Canada. Energistyrelsen blev udpeget som bindeled for at sikre, at Energinet »ikke kunne påvirke« konklusioner eller vurderinger.

Energinet bad om rettelser
I november sidste år afleverede WSP en foreløbig rapport. Den indeholdt en opsigtsvækkende konklusion og en alvorlig anklage mod Energinet. WSP åbnede i sin konklusion for at lægge hele højspændingslinjen i jorden. Det havde Energinet ellers afvist, men de uafhængige eksperter fandt tegn på, at det var »en på forhånd fastlagt konklusion«

BEMÆRKNINGER
KONTEX-FORBINDELSEN - 400 KV - FRA BJÆVERSKOV TIL GEDSER - EN STRÆKNING PÅ MERE END 100 km ER KABELLAGT. Men den ligger jo også på Sjælland. Strækningen blev først tromlet igennem som en luftledning, men da sagen handlede om eksport af strøm til DDR, så var det ikke muligt at få gennemført de nødvendige ekspropriationer.
Sagen om den anden 400 kV elmotorvej i Vestjylland har mange lighedspunkter med andre af Energinet.dks milliard dyre elmotorvejs- projekter.
Tænk, hvis Danmark kunne få en uvildig undersøgelse af lovligheden af samtlige el-transmissioner på master i Danmark !!
Lodsejerne mangler et klageorgan, en teknisk ombudsmandsinstitution.
Sigrid Bluhme
''Hvad skal man så med en uvildig rapport, når man alligevel censurerer den? Den store saks har vist været i brug.'' skriver formanden Anne Boesen
Vis mere

Hvad nu, hvis vedvarende energi ikke er så vidunderlig, som man vil gøre den til?d. 30/10-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 30. okt. 2019

''Vedvarende energi forbruger ikke-vedvarende ressourcer (beton, stål, sjældne jordarter).
Menneskenes planet (Planet of the Humans) – er en ny dokumentarfilm af den amerikanske filmproducer Michael Moore.

I sin film er Michael Moore som drengen i H. C. Andersens eventyr om Kejserens nye Klæder. Michael Moore vil afsløre, at de alternative energiformer ikke virker og kun handler om profit!

Vedvarende energi (vind/sol) har ikke indfriet løfterne om at bremse den globale opvarmning!

Michael Moore og mange andre er blevet klar over, at de såkaldt vedvarende energiformer trods ihærdige anstrengelser og stor finansiel støtte ikke i tilstrækkelig grad kan reducere CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren. Det er en ‘wake up call’, at vind og sol og biomasse i højere grad er blevet teknologier til at skabe vækst og profit til de forskellige industrier.''

''Der er grund til skepsis, når nogle siger, at det globale elforbrug kan dækkes af havvindmøller!
Man bør spørge danske organisationer og tænketanke, der beskæftiger sig med energi og vel også fremfører deres donorers holdning, om det ikke er et problem, at vindmøller står stille, når vinden ikke blæser. Når et firma fx lover gratis strøm i 3 mdr., er der vel andre, der skal betale?''

''Biomasse er 74% af den danske vedvarende energi (TV2 News 6.9.19)
Politikere siger, at den biomasse, der bruges i Danmark som nødvendig backup, når vinden ikke blæser (ca. 100 dage om året), er CO2 neutral, men iflg. biomassmagazine.com udgjorde dansk biomasse kun 5% af anvendt biomasse (træpiller og -flis), resten blev importeret. Oversigt for 2011 (Statistikbanken.dk) viste import af 1.969.141 mio. ton træflis og -piller fra 41 forskellige lande.''

''Danmark er nu 5. største forbruger af biomasse i Europa
Den 19.8.19 skriver professorer i klima, økonomi og energi Peter Birch Sørensen, Jørgen Eivind Olesen, Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen, at regeringen bør bremse op for brug af biomasse til energi- og vareproduktion. Alene Ørsteds 4 værker brændte iflg. elskabets årlige 2018 rapport 2,3 mio t træpiller og -flis svarende til 6.000 t hver dag året rundt, og 90% af biomassen importeres!''

''Den amerikanske investor og filantropist Warren Buffett (1930-) har givet en stor del af sin formue til Bill Gates (1955-, Microsoft grundlægger), der arbejder på at løse klimakrisen med to nye typer atomreaktorer – begge med stort potentiale. Bill Gates stiftede Atomkraftprojektet Terra Power i 2008. Den anden er en mere konventionel molten salt reaktor, som også andre udvikler med uran og eller thorium. Bill Gates har fokus på klimaet, og han har midlerne til at gennemføre projekterne, så verden kan blive forsynet med 100% ren, rigelig og billig energi med atomkraft.''

Bemærkninger
Hjemmesiden https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
illustrerer glimrende, hvor meget strøm Danmark må importere efter at vi skal være -åh så grønne- med vindmøller og mange nye elmotorveje.
I de gode gamle dage, inden klimatosserne gjorde os bange for Jordens undergang, var Danmark selvforsynende med strøm eller endog eksportør af strøm.
Politikerne vil nu reducere CO2 mængden til 70%. Forhåbentlig bliver det højst et lokalt mål, fordi planterne lever af CO2
Danmark og verden har et energiproblem, som skal løses fra bunden og ikke med såkaldte 'overgangsordninger'.
Vis mere

Frankrig planlægger 6 ny atomkraftreaktorer og får hovedparten af sin energi fra atomkraftd. 23/10-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 23. oktober 2019
Søndag 20.10.19, mens Middelgrundens vindmøller stod stille og ikke leverede energi, var der på Rådhuspladsen i København demonstration for atomkraft. Stand up for Nuclear fandt samtidig sted i Paris, London, Helsinki, Stockholm, Amsterdam, Toronto, New York, Los Angeles, Buenos Aires og andre store byer. På samme tid, som man indledte en tale i Paris, indledte arrangørerne Anders Bagge sin tale i København om fordelene ved atomkraft, og Theis Palm oplyste om verdens bedste kilde til enorme mængder ren, sikker og stabil energi. Derefter fortsatte formanden for REO Thomas Grønlund Nielsen om ‘fornægtelsen af kernekraften’, som beskrevet i hans bøger: Niels Bohr må vende sig i sin grav – og Den Grønne Atomkraft. Hvis vi skal have styr på klimaet, skal atomkraft inkluderes, som anbefalet af FN’s klimapanel IPCC, Barack Obama, Bill Gates o.a.!

Tænk, at nogle politikere – for ikke at nævne navne – tror, at Danmark er førende på
energiområdet og prøver at få fattige lande til at investere store summer i vindmøller, der i tidernes morgen var gode til at hente vand op til kreaturerne på marken – men absolut ikke kan bruges til at rejse til månen. Man tænker i fortidige normer og ikke i en fremtid, der er helt anderledes. I Danmark praler man af de mange arbejdspladser – ca. 33.000, som vindindustrien skaber, men disse arbejdere mangler man i dag hos it-industrien og andre virksomheder.

I udlandet er man mere visionær også indenfor EU i bl.a. Frankrig, hvor den franske regering planlægger 6 nye atomkraftreaktorer (Ing. 21.10.10). Frankrig får ca. 65% af sin energi fra atomkraft og ønsker en stigning. I USA satses på kernekraft i et offentligt-privat projekt med mindre decentrale kraftværker (Indblik.net 21.10.10). USA’s Department of Energy har allerede investeret 170 mio. dollars for at fremskynde udviklingen, og én lille reaktor forventes klar til forsøg i 2026, men allerede i 2023 forventer man at fremvise en micro-reaktor. Brændstoffet er thorium, som er langt mere udbredt end uran og findes i større mængder – til over 1000 års globalt energiforbrug.
Vis mere

Mette Frederiksen blev hyldet til FN’s klimatopmøde – men hun fortalte ikke sandheden om vindmøllerned. 3/10-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 3. okt. 2019

''Tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til!
I åbningstalen i Folketinget 1. oktober 2019 talte statsminister Mette Frederiksen meget om tillid, men hvis befolkningen skal have tillid til politikerne, skal de være ærlige. Politikere lyver måske ikke – men de fortæller heller ikke altid hele sandheden.''

''Mette Frederiksen til FN’s klimatopmøde i New York
Men hun fortalte ikke sandheden. Hun fortalte ikke, at dansk vindkraft kun forsyner landet med 8% energi, og at nødvendig backup af biomasse af træ udgør ca. 74% af den vedvarende energi – og at det er mere sort end kul!''

'Hvis dansk vindenergi blev udbredt til resten af verden ville det opbruge ressourcer og som backup bruge massevis af træ – det ville i virkeligheden være med til at øge den globale opvarmning.''

''Atomkraft baseret på thorium
Atomkraft er begyndt at dukke op i debatten om en energiforsyning, der kan sikre klima og miljø.
Men det skal være en ny form for atomkraft baseret på råstoffet thorium.

I Debatten 26.9.19 med Clement Kjersgaard fortalte statskundskabsstuderende Theis Palm, at vindenergi kun leverer 8% af al dansk energi, og at atomkraft ville være det rigtige at indføre som en ren energi – og henviste bl.a. til Frankrig som havde stor reduktion af CO2 pga. landets atomkraft.
Ida Auken sagde, at Indien havde en af verdens største solcelleanlæg men nævnte ikke, at i det tørre område i Sydindien støver det, så der bruges millioner af liter vand til at rense solcellerne. Samtidig har der været tørke i området, og i Chennai, der huser ca. 10 mio.
indbyggere, var der i lang tid ikke vand i hanerne. Indien er i fuld gang med at bygge flere atomkraftværker (Ing.19.4.18)

Hvis man skal have en mulighed for at bremse den globale opvarmning bør man inkludere atomkraft baseret på thorium.''

Bemærkning
Politikerne er udmærket klar over, at vindmøller hører til en overgangsordning og ingen fremtid har i en miljøvenlig energiforsyning. Men så længe meningsdannerne kun har vindmøller på dagsordenen, så tør politikerne ikke tage diskussionen om GRØN-atomkraft. Desværre.
Vis mere

Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!d. 19/9-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 19/9-2019
''Afsløring af biomasse som ikke CO2 neutral og alligevel hovedpart af dansk vedvarende energi som backup for vindmøller kom ikke som en nyhed for dem, der har fulgt den udenlandske presse, men man har holdt det tilbage for befolkningen. Direktør Lars Aagaard, Dansk Energi prøver at bortforklare sagen med, at der ikke var alternativer. Faktisk ville det være bedre at bruge gas!''

''Vind og sol er ikke bæredygtig vedvarende energi, da man ikke indregner produktion med masser af ressourcer som cement, stål, store mængder glasfiber o.a., som vil blive skrottet efter 20-25 år. Om kort tid vil man begynde at skrotte de første vindmøller. Der er allerede på Esbjerg havn gjort plads til skrotning – med ny indtægt til byen. Noget kan genbruges – men hvad med glasfiberen?''

''NU er en ny skandale på vej med SF6 = sulfur hexafluoride – en drivhusgas, der bruges som isoleringsmateriale i elektriske installationer i vindmøller, kraftværker og ledningsnetværk. Hvis det anvendes i Danmark, bør det undersøges og stoppes, inden der kommer skadevirkninger. ''

''Der er i UK lavet forsøg uden SF6, men kraftig lobbyvirksomhed fra el-industrien var stærk med argumentet om, at hvis man ønsker et skift til mere el-energi, skal man bruge flere elektriske installationer – og mere SF6! I overskriften hos BBC kaldes det Electrical industry’s ‘dirty secret’ (El-industriens ‘beskidte’ hemmelighed). Man er dog nødt til at afsløre hemmeligheder for at kunne få styr på den klimatiske katastrofe. SF6 burde forbydes på samme måde, som man via Montreal Protokollen i 1987 forbød CFC gasser (fx freon i køleskabe), der lavede huller i ozonlaget.''

''Det er fint, at Dansk Industri sammen med regeringen vil lave en klimakontrakt, men i denne bør indgå forskning og udvikling af atomkraft, som blev stoppet i Danmark ved en politisk beslutning i 1985. Hvis ikke beslutningen var taget, kunne vi nu have været i spidsen for en atomkraftteknologi med thorium, som også var i Niels Bohrs tanker, da han forestillede sig en fremtidig energi med billig, ren og rigelig atomkraft, der har et enormt potentiale. Så havde vi ikke stået med problemer med CO2 udledning. Atomkraft kan være farlig, men global opvarmning er langt farligere!

Modstanden mod atomkraft har forhindret danske forskere som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics i at nå videre i Danmark men skal til udlandet for at skaffe midler og producere. Grønland har thorium, som kan forsyne hele verden med energi i over 1000 år, og med de nye reaktorer fra små til store vil de kunne bruges mange steder. I stedet brænder vi i dag træ, der er 150% værre end kul, og i Tyskland har man åbnet brunkulsminer til at erstatte atomkraft.

Vi skal passe på Danmark. Det gør vi ikke i dag, hvor landet plastres til med vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker og dyr og alligevel ikke kan dække energibehovet. ''

BEMÆRKNING:
Danmark og Europa har løsningen på verdens energiproblemer: Vi skal bare bruge biomasse= fælde træer som backup for sol- og vindenergi! Men vidste du, at skovfældnings-selskaberne giver så få lommepenge til genplantning af granskove, at genrejsning IKKE finder sted? (18 ører pr rummeter er prisen hos nogle firmaer)

https://denkorteavis.dk/2019/vindindustrien-har-problemer-og-bo..
Vis mere

Den Korte Avis har i flere år advaret mod udledning af CO2 fra biomasse – nu kalder internationale forskere Danmarks klimaregnskab for ‘svindel’d. 9/9-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
''I dag (8.9.19) kom afsløringen på dansk TV2, at biomasse ikke er CO2 neutral men faktisk øger udslippet af CO2''

''Anlæg med biomasse er back-up for vindmøller, når det ikke blæser
I Danmark ønsker man at forbyde private brændeovne, der forurener ved deres træafbrænding, mens man med statsstøtte har udbygget store brændeovne/kraftværker som backup til vindmøllerne. Det har været med til at rydde verdens skove og er med til at øge den globale opvarmning!

Det har været en fejl at satse mest på vindmøller, for hver vindmølle skal have backup, når vinden ikke blæser, så vi kan have 100% forsyningssikkerhed, og biomasse er blevet favoriseret uden at vurdere skadevirkningen.

Alligevel planlægges der endnu flere vindmøller, uden at man har undersøgt vindmøllers påvirkning af mennesker og natur, og beregning af bl.a. økonomi fra produktion til skrot, ressourceforbrug, og hvad der skal ske efter de 20-25 år, som vindmøller kan holde, for beton og glasfiber m.m. kan være svære at genbruge. Det bliver et stort problem!

Vindmøller ødelægger insekter og andre dyr
Ødelægges naturen, vil det gå ud over de klimatiske forhold lokalt og globalt. Vi har gjort os til herrer over naturen, som vi udnytter og ofte skader. I USA har man set regnorme forsvinde fra områder med vindmøller måske pga. vibrationer og lyde, og kvæg og andre dyr opfører sig besynderligt (YouTube). Regnorme ilter jorden og er gode for produktion af fødevarer.

I Tyskland har undersøgelser vist, at milliarder af insekter og mange fugle dræbes af vindmøller. I Danmark blev en ansat ved Aalborg Universitet fyret pga. undersøgelse af vindmøllestøj, som ikke passede med politikernes holdning. Det ville gå ud over industriens indtjening.

Sverige advarer mod to planlagte kystnære havvindmølleparker i Storebælt, der iflg. de svenske myndigheder vil true fuglelivet. Biolog Hans Skotte Møller, der repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening i Slagelse Kommune, er enig: Vindmøllerne vil stå i fuglenes trækrute, og tusindvis vil blive ramt af møllevingerne og dø, siger han til Jyllands-Posten. Stiftelsen for Strategisk Forskning i Sverige har udbudt mange mio kr. til forskning i kernekraft – dette fremsyn savnes i Danmark.

I Norge (tallene er nok de samme i Danmark) har Turistforeningen lavet en undersøgelse, der viser, at 60% af befolkningen er imod udbygning af vindkraft, som medfører indgreb i urørt natur – og 71% er imod, hvis det medfører forstyrrelse af dyreliv. Forsvinder urørt natur, forsvinder også grundlaget for liv og selve redningen for et bæredygtigt klima. Der er stor modstand imod øget udbygning af vindkraft på land, og man kan ikke ‘redde verden’, hvis folket er imod! ''

Bemærkning:
Folketingsmedlemmerne er blinde og døve, når de ikke følger den teknologiske udvikling med fremtidens energikilde, der hedder THORIUM. Bare spørg kineserne, de ved bedre!

https://denkorteavis.dk/2019/306201/?utm_medium=newsletter_ubiv..
Vis mere

Danmarks klimaregnskab er 'svindel', lyder kritik fra internationale forskered. 8/9-2019
Kategori: Thorium
Samfund
af Emil Ellesøe Ditzel
''Danmarks største kilde til grøn energi er afbrænding af træ fra hele verden. Træ udleder ligeså meget CO2 som kul, men vi regner det for CO2-neutralt.''

''Det er ikke kun danskerne, der fejlagtigt tror, at Danmark primært er et vindmølleland. Det gjorde flere internationale eksperter i klimaforandringer også, da TV 2 ringede for at høre deres mening om Danmarks CO2-regnskab.

- Jeg har altid tænkt på Danmark som et land, der gik op i fakta. Derfor var det meget bekymrende for mig at høre, hvor meget træ Danmark brænder af, siger William Moomaw, der har været hovedforfatter på fem rapporter for FN’s klimapanel.''

''Danmark er et af de lande i verden, der procentvis brænder mest træ af, og hvis afbrændingen af biomasse - altså træer og planter – talte med i det danske CO2-regnskab, ville vi udlede 39 procent mere CO2, end vi officielt gør i dag.

William Moomaw retter en stærk kritik af, at Danmark ikke tæller CO2-udledninger fra afbrænding af træ med i vores klimaregnskab.

- Det svarer til bogføringssvindel. Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør, siger han.''

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-06-danmarks-klimaregnska..
Vis mere

Vindenergi er ikke nok: Det haster med at træffe de rette beslutninger om klimaet!d. 27/8-2019
Kategori: Thorium
''Horns Rev 3 vindmøllepark blev åbnet 22. august 2019, og energien fra de 49 havvindmøller kan dække el til 425.000 hjem, når vinden blæser! Samtidig nærmer Horns Rev 1 vindmøllepark sig aldersgrænsen med 20 år på bagen, så de gamle vindmøller skal snart skrottes. Iflg. JyskeVestkysten (29.7.19) har man i Esbjerg reserveret 100.000 m2 plads til at dekommissionere nogle af Europas 105.000 vindmøller. Noget kan genbruges, men man ved endnu ikke, hvad man skal gøre ved det giftige glasfibermateriale.''

''Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet siger, ”Der er grundlæggende ikke klimamæssigt plads til at bruge bioenergi til opvarmning. Dels fordi det er en begrænset ressource globalt set. Og dels, fordi den jo faktisk ikke er CO2-neutral”. Vi er med til at rydde verdens skove, og sammen med skovbrandene i Amazonas, som også kan påvirke jordens klima, kan det gå helt galt.''

''I Danmark satser man på vindkraft, og dansk vindindustri køber sig til kontrakter bl.a. i USA ved at smøre med millioner, så konkurrenterne ikke har en chance. Margrethe Vestager ville nok kalde det konkurrenceforvridende og måske bestikkelse, men det giver mange penge til firmaet, aktionærer og til den danske stat. Om 20-25 år, hvor alle vindmøllerne skal skrottes, er der et nyt problem.''

''Hvis vi skal redde verden fra katastrofale klimaændringer, skal alle rene energiformer bruges – og som anbefalet af IPCC også atomkraft, som vil kunne levere den nødvendige energi! Vi har tilmed en enestående mulighed i kernekraft baseret på Thorium.''

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 27. aug. 2019

https://denkorteavis.dk/2019/vindenergi-er-ikke-nok-det-haster-..
Vis mere

Vindmøllerne stod stille! d. 23/8-2019
Kategori: Andet
Berlingske bragte nedenstående læserbrev den 23. aug. 2019

Den 22. august bragte DR-TV et langt, begejstret indslag om vindmøllernes fortræffeligheder med en reportage fra indvielsen af Danmarks hidtil største havmøllepark, Hornsrev 3, der ifølge TV ”kan dække 400.000 husstandes elforbrug”.

En direktør fra Energinet nævnte kun ét problem med de nye store havmølleparker, nemlig at de producerer meget mere strøm, end vi kan bruge i Danmark, når det blæser. Det burde ikke være noget problem, sagde han, for vi kan bare eksportere overskudsstrømmen eller bruge den til fjernvarme en gang i fremtiden.

Ingen bemærkede, at alle vindmøllerne stod bomstille og producerede nul strøm, fordi det ikke blæste ved indvielsen. Det ville ellers have været en god anledning for TV-journalisten til at spørge, hvor strømmen skal komme fra, når det ikke blæser. Det spørger TV-journalister og grønne politikere aldrig om. Vindkraftens problem er nemlig ikke blot, at der produceres for meget strøm, når det blæser, men at vort el-forbrug kun kan dækkes med el fra stabile kilder som fossile brændsler, vandkraft og atomkraft, når det ikke blæser, hvilket det ikke gør i 15-20 % af tiden.

I Danmark har politikerne valgt at erstatte de fossile brændsler med import af 4-5 millioner ton træpiller og træflis per år, der koster ca 4 gange mere end kul per nyttiggjort energienhed og medfører større CO2-udslip fra kraftværkernes skorstene end fyring med kul. Men det enorme CO2 udslip fra fyring med importeret træmasse har politikerne sat til nul, så Danmarks CO2-regnskab kommer til at se meget bedre ud, end det i virkeligheden er.

Der skulle være nok at tage fat på for en kritisk journalist, der evner og tør stille kontroversielle spørgsmål.

Peter Schoubye, Hørsholm Tlf 53693705

Kommentar: Forbrænding af 4 mio ton træpiller og træflis som erstatning for 2,5 mio ton kul udsender ca 7 mio ton CO2 og koster danskerne op mod 10 mia kr i merudgifter for træmasse i forhold til kul, manglende brændselsafgifter og statsstøtte til drift og ombygning af kraftværkerne til biobrændsler. Politikerne siger, at de importerede træpiller og flis er "certificerede", hvilket kun betyder, at de fældede træer erstattes med nyplantede træer, som først efter 70-100 år har genvundet den CO2, som blev udsendt, da de gamle træer blev brændt. Det er tvivlsomt, om træfældningen i Rusland, Østeuropa og Canada overhovedet erstattes med nyplantning, hvilket gør omstillingen fra kul til træmasse endnu mere vanvittig. Regeringen stræber mod, at vi i Danmark skal nå 70% reduktion af CO2 udslippet i 2030, svarende til 20 mio ton CO2 udslip i 2030. Den virkeligt opnåede CO2-reduktion reduceres med 12-13 %, når man medregner et forventet CO2-udslip på omkring 7 mio ton fra forbrænding af importeret biomasse fra skovfældning i udlandet.

Konklusion: Stop omstillingen fra kul til træmasse på de sidste 3 kulfyrede kraftværker. Der er andre og bedre alternativer end træmasse. Omstillingen til træmasse vil ikke reducere værkernes CO2-udslip og kun påføre danskerne flere milliardudgifter til ingen nytte. Der er bedre alternativer til kul end importeret træmasse.

Bemærkninger, opdateret den 11. sep. 2019:
Når danskerne fælder deres læhegn og skove som biobrændsel = biomasse til afbrænding i de store el-kraftværker, er afkastet så ringe, at der ikke er økonomi til genrejsning af de fældede træer.
Hvorfor vil man forbyde små private brændeovne, når flis = træ i stor stil afbrændes i store elkraftværker?
Sigrid Bluhme
Vis mere

Hvad venter vi på ?d. 12/8-2019
Kategori: Thorium
1. marts 2019 Weekendavisen Sektion 1 Side 12 (Opinion) FINN ELDON... 638 ord Id: e7195006
Henter billede...
Energi. Danmark bør ikke bare satse på atomkraft, men på den thorium-baserede variant.
Finn Eldon er overlæge.

Vi skal til Narsaq, en idyllisk placeret lille by i Sydgrønland, hvor jeg har vandret i over 30 år, og hvor min familie har vores sommerhus. Otte kilometer fra byen ligger Kvanefjeld med en af verdens mest særegne geologiske forekomster. Her påviste Niels Bohr og danske geologer i 1950erne en enorm forekomst af lanthanider, de såkaldt sjældne metalliske jordarter, men også af actiniderne uran og thorium, begge radioaktive grundstoffer. Niels Bohr fik etableret Risø med henblik på mulig A-kraft i Danmark, men som bekendt forsvandt enhver tanke herom efter Tjernobyl, og i dag regnes man vel nærmest som en naivistisk fantast, hvis man formaster sig til igen at fremføre idéen.
At det blev uran, der blev energikilden i den civile atomenergi-industri, skyldtes Manhattanprojektet i USA under Anden Verdenskrig; det var kun uran, der var fissilt (spaltbart) og derved kunne indgå i en A-bombe.
Som et spin-off af den komplicerede teknologi opstod den civile udnyttelse af uran i A-kraftværker med alle de problemer, der siden har vist sig: Three Mile Islandulykken i 1979, Tjernobyl i 1986, Fukushima i 2011 og nukleart affald (plutonium) som de vigtigste. Havde det ikke været for krigen, havde fysikerne efter al sandsynlighed satset på udvikling af thorium-baseret kernekraft.
Thorium er nemlig ikke fissilt; selvom grundstoffet er radioaktivt, så kan energiudnyttelsen ikke på nogen måde løbe løbsk, og enhver tanke om nedsmeltning af et thorium-kraftværk er fysisk umuligt. Energiudnyttelsen af thorium er nær 100 procent (mod kun få procent for uran), og affaldsproblemet er minimalt sammenlignet med uran-kraftværkerne, som vi kender dem i dag. I tilskud kan man slippe af med og forbrænde plutoniumaffaldet i et thorium-kraftværk. Endelig er kernekraft helt CO2-neutral. Så hvad venter vi på? Flere steder i verden, blandt andet i Danmark med firmaet Seaborg Technologies, arbejder man i dag på udvikling af et fuldt skaleret state of the art thoriumkraftværk.
Seaborgs anlæg er langt fremme i processen, og udlandet er yderst interesseret. Alligevel er kernekraft i Danmark stadig en død sild, og der synes kun at være én politisk korrekt vej frem: kæmpevindmøller over det ganske land og i havet omkring os, og så millioner af solceller.
Hold nu fast: I Kvanefjeld findes der thorium i en sådan mængde, at den udnytbare energi overstiger tusindfold den samlede energi, som hele det norske oliefelt, med alle kendte reserver, indeholder! Dét ved kineserne godt, for dem er der ikke langt fra tanke til handling! Allerede nu ejer kinesiske Shenghe Resources 12,5 procent af aktierne i Greenland Minerals and Energy Ltd., som er det australsk-baserede selskab, som snart kommer til at stå for minedriften på Kvanefjeld.
Kineserne ønsker selvfølgelig at maksimere deres indflydelse, da de stiller hele deres knowhow til rådighed i brydning og adskillelse af de mange strategisk vigtige grundstoffer fra forekomsten. Det er næppe nogen hemmelighed, at den kinesiske stat ønsker monopol på området. For nylig forhindrede den danske regering i 11. time, at Kina fik foden indenfor i den grønlandske infrastruktur, hvor kineserne ønskede at investere stort i bygning af Grønlands nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det gjorde man ved at henvise til sikkerhedspolitiske forhold, man nedlagde veto og skød selv penge i byggeriet. Et meget klogt træk efter min vurdering.
Jeg ønsker her at gøre opmærksom på, hvad der er ved at ske med Kvanefjelds helt uvurderlige og kolossale mineralforekomst af actinider og lanthanider, og må på det kraftigste opfordre den danske regering til at tage et lignende skridt og sikre sig, at den forbliver i Rigsfællesskabet. Alene sikkerhedspolitisk burde sagen være ligetil. Og så kunne man bruge ventetiden på aktivt at støtte op om forskning, udvikling og etablering af fremtidssikker CO2-neutral thorium-baseret kernekraft i Danmark. Alt andet ville være dumt.
Således er meget vand løbet i åen, siden jeg selv meget naivt i 1984 kørte rundt med solmærket »Atomkraft? Nej tak!« bag på min lyseblå 2CV.

BEMRÆKNINGER
John Emil Piper skriver bla.:
.......en artikel fra højst usædvanlig kant---en overlæge skriver. Det er Finn Eldon, der med viden, indsigt og bevidsthed oplyser os om fornuftige ting vedrørende det at forsyne menneskeheden, ikke med kornblomster, valmuer og andet tant, men håndgribelige forhold om det, der er nødvendigt, når man (hvem er nu lige dem?) nu ikke kan se, informerer om den regulérbare, i tilstrækkelige mængder, CO2-fri og sikre energi, og når man IKKE VIL forholde sig til at: Man vil ikke reducere befolkningstilvæksten gennem frivillighed.
Sigrid Bluhme bemærker:
Når de dygtige og fremsynede kinesere rigtig kommer i gang med fremstilling af CO2 neutral energi, så er vindmøllernes og solcellernes æra SLUT.
Vis mere

KLIMA: Dansk klimapolitik bygger ikke på klimaforskningd. 4/8-2019
Kategori: Andet
24NYT, nyhedsmedie, der ikke modtager ydelser via opkrævede skatter, skriver d. 24. aug. 2019
Nyheden er hentet i Berlingske, hvor prof. Peter Nedergaard klandrer politikerne for ikke at inddrage den eksisterende viden fra det naturvidenskabelige felt, samfundsvidenskaben og økonomien.
https://24nyt.dk/dansk-klimapolitik-bygger-ikke-paa-klimaforskn..

''Dermed anvender Danmark store samfundsressourcer på noget, der på overfladen ser klimavenligt ud, men som reelt baseret på klimaforskning er virkningsløs og skadeligt for klimaet.

Et eksempel på, hvordan dilettantisk klimapolitik har skadet klimaet, er udfasning af kul til fordel for massiv import af træ i dansk energiforsyning. Det har markant øget udledningen af klimagasser, men ser godt ud på papiret, fordi skovning af træ ikke tæller med som en belastning på det danske klimaregnskab.''

BEMÆRKNINGER:
Jonna Vejrup Carlsen har i Den Korte Avis (nyhedsmedie, der ikke modtager offentlige midler) igen og igen gjort opmærksom på, at klimapolitikken på mange områder gør mere skade end gavn! Men pyt, bare det giver arbejdspladser, og så fastholder vi jo også Europas absolut dyreste strøm.
Vis mere

Energinet vælger kabel- og konverterleverandør for 1,1 milliard eurod. 23/7-2019
Kategori: Magnetfelter
Af Maria Berg Badstue PedersenTip redaktionen om en historie - Energi Supply
23. juli 2019 12:36

''Energinet og britiske National Grid har valgt Prysmian og NKT som kabelleverandører af den 1400 MW jævnstrømsforbindelse Viking Link, der skal forbinde de danske og engelske elnet.''

''Viking Link kommer ud over de to omformerstationer til at bestå af to parallelle 768 km lange HVDC-kabler (High Voltage Direct Current). Prysmian skal levere landkabler i England og søkabler mellem England og Danmark, mens NKT skal levere landkabler fra den danske Vestkyst til Revsing.''

Bemærkninger:
Søren Egge Rasmussen (EL) har bedt om at få ministeren i samråd vedrørende økonomien i projektet, idet kompetente sagkyndige ikke mener det er en samfundsmæssig god investering.
Læg mærke til, at når forbindelserne over lange strækninger skal etableres, så er svaret altid et jævnstrømskabel. Her er hverken problemer med sundhedsskadelige magnetfelter, og nettabet er næsten ikke eksisterende i modsætning til et vekselstrømskabel.
Vis mere

Man sætter bio- foran og kalder det ren energi – men det udleder CO2!d. 7/7-2019
Kategori: Andet
''Danmark er ikke i førertrøjen, hvad angår løsning af klimaproblemet. Tværtimod har man politisk besluttet, hvad der er korrekt, og selv nogle klimaforskere tror, at sol og vind kan redde verden fra en global opvarmning. I Danmark tror man vitterligt, at vi bare skal sætte flere vindmøller op for at dække det stigende behov – men vindmøller dækker kun få procent og dræber fugle samt insekter, der skulle bestøve vore afgrøder! https://lnkd.in/dQ8rt6v (evt. kopier link til søgefunktion)

Som backup til sol og vind anvendes i dag biomasse – mest træ, der udgør ca. 74% af den vedvarende energi – og er ved at rydde verdens skove. EU har vedtaget at kalde biomasse for CO2 neutral, men det går hurtigt at brænde træ og langsomt for et træ at vokse sig stor! Biomasse af træ er 150% værre end kul, så man kunne have beholdt kul som backup. https://t.co/NyVB26zZgM''

''Den nye rød/grønne klima- og energiminister Dan Jørgensen har Svend Auken som sit forbillede – det burde have været Niels Bohr. Svend Auken var en drømmer og var med til at introducere vindkraft og samtidig bremse dansk forskning og udvikling af atomkraft, der var i Niels Bohrs ånd. Derved er vi kommet så langt bagefter, at vi må nøjes med at indføre atomkraft fra Sverige. Hvad angår energieffektivitet og reducering af energiforbrug – glem det. I dag er forbrug af mobiltelefon og computere så voldsom, at det energimæssigt overgår forbruget af benzin.''

''I Danmark vil man helst lukke munden på dem, der kritiserer den politisk korrekte holdning med sol og vind. På den måde kan vi ikke gøre, hvad der er nødvendigt for at bremse den globale opvarmning, hvis det ikke allerede er for sent! Hermed lidt læsning at blive klogere af:

https://t.co/tsvopDvjZs
https://lnkd.in/dpnY-z3
https://lnkd.in/d7QGfNY ''

Af: Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk Den Korte Avis, d. 4. juli 2019
Vis mere

Skinbarlig propaganda imod landbrugetd. 6/7-2019
Kategori: Andet
Af Søren Kjærsgård, civilingeniør, Grenaa

De talende klasser og navnlig kommunister af forskellige afskygninger elsker at hade produktion i almindelighed og landbruget i særdeleshed, så nu skal dette have dada.

Landbrug, skovbrug og gartneri havde i 2000 et effektforbrug på i gennemsnit 985 MW, hvilket i 2017 var faldet til 823 MW. En reduktion på 16 pct. Samtidig leveredes 2.286 MW tilbage i form af træ og strå, og 313 MW i form af biogas. Så landbruget, skovbrug og gartneri producerer langt mere grøn energi, end de forbruger i form af diesel og - delvis - sort elektricitet.
(...)
Så påstandene om landbrugets klimasvineri er efter min mening den skinbarlige løgn og propaganda, hvilket ethvert tænkende menneske uden besvær burde kunne gennemskue.
Jyllands-Posten 04 07 2019

Bemærkninger.
Den ''grønne'' omstilling har luget gevaldigt ud hos landbruget, så nu må den ræverøde regering finde andre syndebukke end lige de værdiskabende erhverv. Forslag: De kunne selv droppe ministerbilerne og bruge det offentlige transportsystem.
Vis mere

Pensionsselskaber vil investere i elnetd. 21/6-2019
Kategori: Magnetfelter
Børsen 21 06 2019
Skal politikernes ambitioner om at sende 1 mio. elbiler på de danske veje i 2030 blive til virkelighed, skal der investeres massivt i det danske elnet. Og her melder flere pensionsselskaber sig på banen som villige investorer. Men regler om statseje gør det svært for dem at komme til, skriver Berlingske.

Både Pensiondanmark og ATP er åbne for at investere i udbygningen af det danske elnet.

BEMÆRKNINGER:
Den 'grønne' omstilling kan blive hundedyr for miljøet med flere elmotorveje og kabler. Politikerne vil ikke fortælle, hvad planen går ud på.
Vis mere

Debat: Danmarks overlevelse afhænger af, at de alle forlader vores land.d. 28/5-2019
Kategori: Andet
VALG 5. juni 2019
24nyt d. 28. maj 2019
Af Nicolai Sennels, debattør og psykolog.
''De skal ud. Det kan lyde hårdt, men at lade deres religions historie gentage sig i Danmark vil føre til endnu mere lidelse for alle parter, mener Nicolai Sennels.''

https://24nyt.dk/jeg-er-kommet-til-den-erkendelse-at-danmarks-o..

BEMÆRKNINGER:
Stem på Stram Kurs.
Vis mere

Det største klimaproblemd. 27/5-2019
Kategori: Andet
Berlingske 23 05 2019
Det største klimaproblem
Af Kirsten Hansen, Odense
Klima, klima, klima: Ideerne til at løse problemet er utallige. Ingen af dem vedrører dog det væsentligste problem: Befolkningstilvæksten. Fra nu og til 2050 fordobles indbyggertallet i Afrika, og det er næsten lige så slemt i Indien. Det giver nok noget mere CO2. Hvordan løser man den udfordring? Det er der vist ingen, der ved.

24NYT 1. juni 2019:
''24NYT: Klimapolitikken er blevet en politisk kampplads, hvor ideologi, følelser og benhårde industriinteresser spiller hovedroller. I forvejen tager den grønne mafia bestående af politikere, konsulenter, lobbyister og industriinteresser 10 mia. kr. fra almindelige borgere, herunder dem med de laveste indkomster, og omfordeler dem til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher.

Det kan derfor ikke undre, at også kommunerne gerne vil hoppe på klimavognen og stikke sugerøret ned i statskassen. Men klimaregningen skal ikke betales af Folketinget, som borgmestrene appellerer til, men af danske skatteydere – de lalleglade klimatosser.

Det evige omkvæd i det offentlige er, at problemerne kun kan løses ved at tilføre flere penge. Flere penge løser jo alt, tænker man vel, hvis man hele livet har løst problemer ved at stikke snablen endnu dybere ned i vores fælles kasse. Timingen er derfor perfekt for borgmestrene, for det er nu, hvor den klimahysteriske stemning er på det højeste, at man skal slå til for at tilrane sig flere ressourcer.''
Vis mere

Energinet hemmeligholder forslag til linieføring af højspændingsforbindelsed. 12/5-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysen, af Heidi Bjerre-Christensen, d. 12. maj 2019
''Oplysningerne skal nemlig ikke spredes ud i en større offentlighed - endnu, forklarer Christian Jensen fra Energinets projektledelse, der afviser at udlevere det materiale, politikerne har fået forevist, men heller ikke udleveret.''
'' Vi vil ikke gøre materialet offentligt tilgængeligt endnu - det holder vi tæt til kroppen, for det er kun en foreløbig skitse. Ellers kan vi jo gå hen og forurolige nogle, der ikke behøver at være urolige. Vores forslag til linjeføring ligger ikke fast. Forhåbentlig kan vi berolige nogle borgere i september. At vi giver politikerne en orientering nu om de foreløbige tanker, vi gør os, skal ses i lyset af, at der fra kommunernes side har været et ønske om at få indflydelse på den endelige løsning, og vi har haft møde med sagsbehandlerne. Har politikerne i de enkelte kommuner også ønske om en orientering, får de det. Vi ønsker en dialog om de forhold, kommunerne lægger vægt på, og samler alle input sammen til brug for Energinets forslag til den endelige linjeføring i den rapport, vi skal aflevere til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, forklarer Christian Jensen.''

https://www.jv.dk/esbjerg/Energinet-hemmeligholder-forslag-til-..

BEMÆRKNINGER:
Hvem kunne forestille sig, at lodsejerne havde mulighed for at få projektet gennemgået af en (uvildig) TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION ? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at højspændingsforbindelsen er ulovlig og i strid med grundloven, fordi man ikke kan ekspropriere til et projekt, der ikke tjener almenvellet. Ingen har til dato bevist, hvem der kommer til at mangle strøm i stikkontakten, såfremt projektet ikke gennemføres.
Vis mere

Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraftd. 8/5-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 8. maj 2019
''I partilederdebatten tirsdag aften, sagde Pernille Vermund, at man skulle forske i kernekraft, hvis man vil redde klimaet.

Jonna Vejrup har i flere år skrevet om kernekraft – især thorium, der er ufarlig. Her forklare hun, hvorfor hun mener, det er nødvendig at forske i kernekraft:

I UK erklærede det britiske parlament 1. maj 2019 undtagelsestilstand for klimaet, efter at demonstranter siden 15. april havde demonstreret for at få politikerne til at handle. Men hvad så? Tør politikerne handle og bl.a. gå imod tabuer, der stadig eksisterer, for at afhjælpe klodens tilstand. I Danmark er det et tabu at foreslå atomkraft, men klodens tilstand bør være vigtigere end folks følelser og holdninger til atomkraft, som er næsten af religiøs art og ofte bunder i uvidenhed.''

''Den grønne omstilling er ikke CO2fri, da hovedparten af den vedvarende energi – biomasse af træ – er 150% værre end kul! Brug af biomasse er forurenende og med til at rydde verdens skove med 1 fodboldbane stort stykke regnskov hvert 1-3 sekund døgnet rundt, og samtidig forsvinder biodiversiteten. Træerne er jordens lunger, og hvis de fjernes, kan store dele af verden blive til en gold ørken som Sahara, der også engang var grøn og fuld af træer.''

https://denkorteavis.dk/2019/ja-til-atomkraft-nej-til-klimakaos..
Vis mere

Danmarks og EU’s energipolitik gør klimakrisen værre!d. 6/5-2019
Kategori: Thorium
Af jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
''Vor civilisation er afhængig af megen energi, og i Danmark satser man på vindmøller, der enten leverer 100% eller 0%, afhængig af vinden. Fugle flyver ind i vindmøllerne – i Tyskland (Thüringer Allgemeine 25.5.19) dræber vindmøller tusinder af fugle – heraf fredede havørne. Desuden dræbes dagligt 6 mia. (1200 tons) insekter – ikke kun fra landbrugets pesticider men flest fra vindmøller.''

''Danmark har valgt en klimaplan, hvor vind og sol ikke garanterer forsyningssikkerheden, da nabolandene ligger i samme vejrzone, så man ikke kan bytte energi. Hvad angår lagring af energi, kræver det store endnu ikke udviklede og dyre batterier, og skal de genbruges efter brug eller skrottes? Det kan fungere lokalt men ikke globalt!''

''Hvad angår kvoter for at regulere forbrug af CO2, kan rige mennesker eller industrier bare købe kvoter og selv forurene mere. København vil gerne være CO2 neutral og sætter vindmøller op i Vestjylland og andre steder og indregner dem i deres CO2 regnskab. Det er som at flytte rundt på dækstolene på Titanic! Det er leg med tal og ord og ender galt! De grønne drømme er et mareridt!''

''Velmenende idealister har givet os en frygt for atomkraft med affald og radioaktivitet, så vi ikke i 1970erne i Niels Bohrs fædreland fortsatte med at udvikle atomkraft, som sammen med vandkraft er den mindst forurenende energi. De nye reaktorer har ikke de samme affaldsproblemer som før, og havde vi udviklet atomkraft, havde vi ikke haft de nuværende problemer med udledning af CO2.''
''Klimaet er et globalt anliggende, og Vietnam har lige haft den varmeste dag nogensinde med temperatur på 43,5 gr. C.''

''I Danmark prøver man at bilde folk ind, at vind og sol kan bremse en global opvarmning – man må ryste på hovedet. Klimarådets nye formand Peter Møllgaard taler om at spare på oksekød og indføre flere afgifter, som om det hjælper med en ny skat! Man kan ikke engang blive enige om at beskytte de danske kyster mod havstigninger – måske først, når vandet når Christiansborg. Vi bør have en debat om atomkraft, som selvfølgelig kan være farlig – men en global opvarmning er langt værre!''

https://denkorteavis.dk/2019/danmarks-og-eus-energipolitik-goer..
Vis mere

Løsningen på klimaforandringerne er innovationd. 16/4-2019
Kategori: Andet
JyllandsPosten 16 04 2019
Af Bjørn Lomborg, direktør, Copenhagen Consensus Center
Der hersker en udbredt teori om, at det teknologiske svar på klimaforandringer er lige ved hånden i form af solceller og vindmøller. Når det kommer til stykket, er det ikke tilfældet. Sol og vind tegner sig tilsammen for 1 pct. af energien på globalt plan. Det Internationale Energiagentur (IEA) anslår, at disse energiformer dækker 4 pct. i 2040. De næste årtier vil sol og vind udgøre en lille og relativt ubetydelig del af klimaløsningen globalt set.

Vi hører ofte, at vind- og solenergi er billigere end fossile brændstoffer, men i bedste fald er det kun sandt, når vinden blæser, og solen skinner.

(…) At foregive at den teknologiske løsning allerede findes, og at flere løfter får os i mål, forhindrer os i at forfølge sande løsninger. 27 klimaøkonomer og 3 nobelprismodtagere har for Copenhagen Consensus Center konkluderet, at grøn innovation er den bedste løsning. Der investeres ikke nok i langtidsinnovation, fordi det er vanskeligt for private investorer at høste fordele af deres innovation. Som på det medicinske område er offentlige investeringer i forskning og udvikling nødvendige.

(…) I 2015 afgav Lars Løkke Rasmussen, den daværende amerikanske præsident, Barack Obama, Microsofts medgrundlægger, Bill Gates, og andre løfte om at fordoble støtten til forskning i grøn energi i løbet af fem år. Den danske investering er imidlertid blevet halveret.

En innovationsdrevet måde at gå frem på indebærer, at man skal se sig om efter mange løsninger. Vi burde forbedre nutidens teknologi i stedet for at opstille ineffektive vind- og solenergianlæg. Vi burde interessere os for fusionsenergi, fissionsenergi, vandspaltning osv. Den genetiker, der stod i spidsen for den første sekventering af det menneskelige genom, slår til lyd for forskning i en alge, der omdanner sollys og CO2 til olie. Denne og mange andre teknologier er langtfra økonomisk fordelagtige: Forskning er vores bedste mulighed for at gøre signifikante fremskridt.

Når grøn energi er billigere end fossile brændstoffer, har alle råd til at gå over til grøn energi. Copenhagen Consensus Center har beregnet, at gevinsten for samfundet ved forskning og udvikling inden for grøn energi er 11 kr. for hver krone, der investeres – det er 500 gange så effektivt som den nuværende EU-klimapolitik. Vi kan ikke løse klimaforandringerne med flere tomme løfter og investeringer i manglende effektivitet. Innovation er vejen frem.
Vis mere

Hvorfor skal klimaet nu pludselig være konstant, når det aldrig har været det før?d. 13/4-2019
Kategori: Thorium
Af Peter Kølendorf, København Ø
Jyllandsposten

''Og den er også gal, når jeg spørger, om man ikke skulle tænke på at løse noget af CO2-udfordringen ved at indføre atomkraft, som er næsten CO2-neutral? Selv statsministeren svarer, at atomkraft er farlig, uanset der vist er døde mange flere af kulkraft, lige fra miniarbejdere til mennesker, der har fået kræft af kulstøv. Og jeg vil påstå, at der er sket en udvikling inden for atomkraft, siden danskerne forkastede det for snart 35 år siden, f. eks. er thoriumenergi er nærmest tabubelagt i danskernes øjne.

Jeg bliver heller ikke populær, når jeg kritiserer vindkraftforkæmperne for altid at glemme omkostningerne ved de konventionelle kraftværker, der skal stå klar, når vinden ikke blæser.''
Vis mere

Tilbage til stenalderen!d. 25/3-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 25. marts 2019
''For 100 år siden varmede min bedstemor en sten på sit komfur, hvorefter stenen kunne varme hendes fødder i sengen i de kolde nætter. Denne gamle viden skal nu bruges til at lagre energi fra vindmøllernes overskydende strøm, som så senere kan bruges efter behov. Man håber på en bevilling på 100 mio. kr. om året til et nationalt energilager.''

''Det drejer sig om penge,...''
''Vindmølleindustrien tåler ikke kritik, for vindmøller skal betragtes som verdens redning. Vindmøller har dog et problem med forsyningssikkerhed, da energien skal bruges her og nu, så lagring er nødvendig, hvis man ikke via et kabelnet til nabolande kan udveksle strøm. Via EU prøver man at rette reglerne efter dansk vindmølleindustris behov og ikke efter nabolandenes ønske om at bruge egen strøm først. ''

''Lars C. Lilleholt: Danmark er en vindmøllenation, og hvis vi skal fastholde de mange arbejdspladser på området, er det nødvendigt, at der er ordentlige testfaciliteter til rådighed.''

''New Scientists Michael Le Page mener, det bliver svært at holde temperaturstigningen under 1,5 grader C men måske 2 graders stigning, da man allerede i 2015 nærmede sig 1 grads stigning. CO2 udledningen skal bremses, og det kan ikke lade sig gøre alene ved vind og sol. Bent Lauritzen, afdelingschef ved Nukleare Teknologier på DTU håber, man i Danmark kan ændre holdningen til atomkraft: Hvis vi vil modvirke klimaforandringer, har vi ikke råd til at udelukke nogen teknologi.''

BEMÆRKNINGER:
I Danmark handler 'Den grønne omstilling' om at gøre noget. Vindmøller er sagen, fordi de skaber arbejdspladser.
Så pyt med, om klimaet overhovedet får gavn af elproduktionen via mølleindustrien.
Arbejdspladser var sagen, også da 400 MW fra havmøllerne i Kattegat skulle bringes i land. Selvfølgelig skulle der investeres ca 1,6 mia i nye kabler, selvom der allerede i år 2000 var kabellagt ca 400 MW jordkabler, som til dato aldrig har leveret så meget som en eneste kilowatt time til nogen forbruger.
Arbejdspladser går forud for sund fornuft, og det giver ovennævnte artikel et levende billede af.
Vis mere

Dansk – og europæisk – energipolitik er til skade for klimaet!d. 13/3-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 13. marts 2019
''For 10 år siden advarede en ven (skovfoged) i helsidesannoncer mod skovrydning og anbefalede at forbyde motorsave i regnskove. Han anklagede bl.a. det tyske stålfirma Stihl for deres effektive maskiner, hvilket fik firmaet til at anlægge sag mod min ven, der fik en bøde på 100.000 kr. Min ven protesterer ikke længere – han er død, som mange af verdens træer, men hans profeti om effektiv skovrydning holdt stik, hvilket er til stor skade for jordens klima!

I dag bruges millioner af træer i form af træpiller og flis kaldet biomasse som backup til sol- og vindkraft. Hver gang der opstilles en ny vindmølle – til havs eller på land – skal der være en stabil backup, da vind og sol er ustabile energiformer, og man nødig vil stå i den situation som Venezuela i dag, hvor strømmen pludselig bliver afbrudt. Nu er ledende videnskabsfolk i USA begyndt at råbe op, at flere og flere skove ryddes og brændes af som energi for netop at skabe forsyningssikkerhed.''

''Brug af biomasse gør klimakrisen værre, og træ er ikke et alternativ til fossile brændsler!'' ...

''Hvis ikke størstedelen af verdens energi fortsat skal komme fra kul, gas og olie, er det nødvendigt at bruge atomkraft for at sikre forsyningssikkerheden. Selv FN’s klimapanel IPCC mener, at atomkraft skal være en del af klimaløsningen, og den tidligere NASA-klimaforskningschef James Hansen kritiserer den grønne klimabevægelse for dens antinukleare synspunkter og mener ikke, at vi kan få nok CO2 fri strøm uden atomkraft og holde temperaturstigningen under 1,5 gr. C.

Den svenske kernekraftingeniør Staffan Qvist, der for nylig foreslog en dansk overtagelse af to lukningstruede reaktorer på Ringhals 1-2 nær Gøteborg, mener, at Angela Merkels beslutning om at udfase de tyske atomkraftværker fra 2022 måske er den mest ødelæggende beslutning, der er taget for klimaet – langt værre end præsident Donald Trumps opbakning til USA’s kulindustri!

Politikerne i Danmark og EU opfører sig dumt ved ikke at støtte den nukleare forskning. De danske politikere drømmer om ny teknologi for at bremse den globale opvarmning, men teknologien er der allerede! Tilsyneladende er politikerne mere bange for atomkraft end for en global opvarmning, og de lytter ikke til videnskabelige fagfolk – men mere til deres spindoktorer! Der er jo snart valg!''

BEMÆRKNINGER
De folkevalgte burde være ærlige omkring alvoren med klimaforandringerne. Et stop for tildeling af skattekroner til særlige udvalgte 'grønne industrier', er første rigtige skridt på vejen til en anstændig energipolitik.
Vis mere

Den grønne mafia gør danskerne fattigered. 24/2-2019
Kategori: Andet
''Den grønne mafia bestående af politikere, konsulenter, lobbyister og industriinteresser tager 10 mia. kr. fra almindelige borgere, herunder dem med de laveste indkomster, og omfordeler dem til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher.''

''Vindmølleindustrien har modtaget statsstøtte siden 1979. Politisk er der investeret enorm kapital og prestige i ”vindmølle-eventyret”. Man har fra politisk hold besluttet, at det skal være en økonomisk succes for Danmark, og politikerne er derfor villige til at gå meget langt for at smide gode penge efter dårlige.

Det økonomiske råd har i årevis kritiseret dansk energi-og klimapolitik for at være virkningsløs i forhold til den globale CO2-udledning og håbløs ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt.''

24Nyt, André Rossmann, 24. feb. 2019
https://24nyt.dk/klumme-den-groenne-mafia-goer-danskerne-fattig..
Vis mere

En klimalov bør inkludere det, der kan bremse en global opvarmning!d. 7/2-2019
Kategori: Thorium
''I 1950 var der 2,5 mia. mennesker på jorden og 4 mio. mennesker i Danmark. Nu er tallet 7,6 mia. i verden og 5,8 mio. mennesker i Danmark. Medierne taler med begejstring om de mange ekstra fødsler i Danmark – mens man er knap så begejstret for, at Afrika regner med at fordoble sin befolkning i de kommende år, hvoraf mange vil migrere til Europa. Verdens befolkning stiger med ca. 82 mio. mennesker årligt, og hver person udleder gennemsnitligt 4 t CO2 om året. Det er en uansvarlig udvikling. Menneskepligterne artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar!''

''Vi skal inkluderer atomkraft baseret på thorium i en fremtidig klimalov. Thorium er en form for kernekraft, som ikke rummer de traditionelle risici.

Gør vi ikke det, vil verden fortsætte med at bruge kul, olie, gas og træ. I dag bruges globalt ca. 10 mia. tons kul om året, det vil øges, og CO2 udledningen vil også. I 2016 brændte de to tilbageværende kraftværker i Aalborg og Odense sammen ca. en mio. t kul årligt – og at gå over til træ er ikke nogen løsning, da det udleder mere CO2 end kul. Verdens energiforbrug (inkl. transport o.a.) ville til sammenligning iflg. cand.polyt. og tidligere medarbejder ved Risø Hans Erik Michelsen kunne dækkes af ca. 6.000 tons thorium (kernekraft) pr. år.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, D. 07/02-2019
https://denkorteavis.dk/2019/294384/?utm_medium=newsletter_ubiv..
Vis mere

Vejledning i klimadebatten er bedre end vildledning!d. 24/1-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 24/01-2019

''Klimaet spiller en stor rolle i verdens økonomi og kræver globale beslutninger, da klimaet er et fælles anliggende for alle verdens lande. I dag berører klimaet de fleste, og mange unge føler sig svigtet af den nuværende generation, som efterlader en klode, der er ved at bukke under for en global opvarmning – skabt af nuværende generation!''

''Politikerne har gode intentioner men lader sig i klimadebatten manipulere af to grupper, hvor den ene gruppe består af velmenende men ofte naive mennesker og organisationer, der gerne vil gøre det bedste for miljø og natur men foreslår utilstrækkelige løsninger eller noget, der kan forværre situationen – tøver med familieplanlægning og ikke går ind for atomkraft, fordi man ikke tror på de fakta, der viser, at atomkraft er nødvendig, hvis man skal bremse udledningen af CO2.

Den anden gruppe optræder offentligt som samfundsbevidste forretningsfolk og virksomheder men manipulerer ofte med tal, så de passer i eget kram. Det er bl.a. industri, der ønsker mere vækst, og især vindindustrien, som gennem annoncering i aviser og TV fortæller befolkningen, at den kan levere ren energi til alle til gavn for klimaet. Industriens reklamer er dog mere til gavn for egen bundlinie og deres aktionærer end til gavn for klima og natur og miljø. Det drejer sig om penge.''

...''Et kraftværk som Avedøreværket brænder ca. 1.200.000 tons træpiller (Ing. 24.10.14) + 170.000 tons halm af om året, hvilket udleder flere mio. tons CO2 årligt. Med atomkraft ville udslippet af CO2 være 0. Hvis verden følger Danmarks eksempel mht. brug af biomasse, vil verdens skove snart blive ryddet!''

''Den globale opvarmning har allerede opvarmet verdenshavene svarende til udledning fra 1 atombombe pr. sek. i de seneste 150 år (the Guardian), hvilket betyder havstigning – også i lavtliggende Danmark, så der skal handles nu, men det er vigtigt, at politikerne sætter sig ind i fakta og bliver vejledt og ikke vildledt!''

https://denkorteavis.dk/2019/vejledning-i-klimadebatten-er-bedr..
Vis mere

Ledningsløsning. Som man spørger, får man svard. 11/1-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 11 01 2019
Af Bent K. Søndergaard, it-konsulent, Videbæk
(…) I et debatindlæg i JydskeVestkysten den 2. januar 2019 skriver Thomas Danielsen nemlig under overskriften "Tak Venstre for en god ledningsløsning i Syd- og Vestjylland" at "det var netop Venstre og energiministeren, der pressede på til det yderste for at beskytte den syd- og vestjyske natur og dens borgere mest muligt".

Det må i bedste fald siges at være en ret fantastisk udlægning af det forløb det højspændte Vestjylland var igennem i 2018. For først efter adskillige borgermøder, som udviklede sig til protestmøder, stribevis af bortforklaringer fra Energinet og energiministeren, flere samråd og adskillige læserbreve besluttede energiministeren at lade uvildige udenlandske eksperter kigge Energinets seneste udspil efter i kortene.

De udenlandske eksperter kommer fra firmaet WSP, som har hjemme i Canada, hvor man i parentes bemærket ikke har nedgravet så meget som to centimeter ledning, så det svarer lidt til at spørge Putin til råds om etik og moral.

Og som man spørger får man svar, så spørgsmålet kunne lige så godt have lydt: "Kære WSP. Gælder Ohms lov og tyngdeloven stadig?" og svaret ville være "Ja, det gør det, men …". "Vi har mødt borgerne, og vi har fundet over 800 mio. kroner ekstra til nedgravning af andre kabler, således at der de kommende år vil blive nedgravet 243 km højspændingsledninger i hele Syd- og Vestjylland."

Lyder det ikke bekendt? Er det ikke det vi blev lovet i Kabelhandlingsplanen i 2008?

Så kære Thomas Danielsen og kære Venstre: Er der en god grund til, at vi skulle tro på det denne gang? Når Thomas Danielsen skriver, at hver en sten er vendt, og de bedste løsninger er valgt - takket være folkevalgte medlemmer af blandt andet Venstre, der har skabt en løsning for Syd- og Vestjylland som resten af Danmark kigger misundeligt efter, er det i bedste fald fake news i en grad, som ville gøre Donald Trump orange af misundelse, og i værste fald et forsøg på upassende manipulation som optakt til valgkampen!
Vis mere

Klimapolitikken kunne tage et stort spring fremad – men politikerne tør ikked. 10/1-2019
Kategori: Thorium
''Trods gode intentioner er tendensen en stadig stigende udledning af CO2 sammen med en stigende global befolkningstilvækst – begge dele til skade for klimaet – og begge kunne løses!

Dronningen kom med en nytårstale om mere moral og ansvar i vor livsførelse, mens statsministeren i sin tale sagde nogle selvfølgeligheder og med én kommentar om klimaet, at vore vindmøller på en god dag forsyner danskerne med el, hvilket er en sandhed med modifikationer. Der skal konstant være backup af biomasse af træflis, der er et fossilt brændstof og ved afbrænding værre end kul. I dag er ca. 74% af den vedvarende energi biomasse – så det meste af vor el er ikke grøn men sort, og selv med 10 ekstra vindmølleparker vil de alle stå stille ca. 100 dage om året – når det ikke blæser!

Ved at satse på vindenergi, bliver vi afhængige af nabolande, som kan levere norsk vandkraft, svensk A-kraft og tysk brunkulskraft, mens de via EU regler skal modtage vor overskydende vindenergi, der ikke kan lagres. Det skal ske på markedsvilkår – men hvordan kan det være markedsvilkår, når vindindustrien støttes af staten? Vort store forbrug af biomasse betyder desuden import af træ fra mange lande, hvor træer fældes, og skove ryddes, så vi kan få strøm og varme! ''

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis (gratis netavis uden statsstøtte)
BEMÆRKNINGER:
Selvfølgelig er det fortsatte klimashow en bevidst politisk handling. EU-borgerne skal bekymre sig om klimaet og glemme alt om masseindvandringen fra muslimske lande, der er totalt ødelæggende for Europas kultur med et frit liv.
Vis mere

Højspænding. Jeg havde håbet på meget mered. 3/1-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 03 01 2019
Af Troels Ravn, mf, Socialdemokratiet
...''Det efterlader et indtryk af en regering, som først tog sagen alvorligt, da der rejste sig massive protester hos de berørte borgere, og da medierne begyndte at interessere sig for sagen.''
Vis mere

Biomasse og varm luftd. 26/12-2018
Kategori: Thorium
Af Carl Dawids, København K
Berlingske 26 12 2018
''Vi skal brænde biomasse i kraftværkerne for at skåne atmosfæren for CO2. Men biomasse udleder jo CO2 ved forbrænding ligesom kul, der også er biomasse, omend af noget ældre dato.''
''Byg hellere et enkelt moderne atomkraftværk fx. med thorium som brændstof. Det er helt CO2-frit, og der er ikke de samme affaldsproblemer, som med uran, og lad så vores skove være i fred.''
Vis mere

Atomkraft er pissefarlig, siger Lars Løkke – men global opvarmning er værre!d. 15/11-2018
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 15. nov. 2018

Under en spørgetime på Aarhus Universitet talte statsministeren de studerende efter munden med følgende salut:

''– Fordi det er pissefarligt, og ikke nødvendigt. Green Tech og vedvarende energi giver Danmark en enorm branding og konkurrencefordel ude i verden. Det skal vi ikke kaste ud til fordel for noget, der er så farligt som atomkraft, fastslog Lars Løkke Rasmussen.''

''Med sin holdning agerer Lars Løkke som kejseren i H. C. Andersens Kejserens nye klæder, der sammen med sin skrædder Lars C. Lilleholt med det grønne slips ikke vil høre på den lille dreng, der siger, at de ikke har noget på!''

''Sammen med Greenpeace er den politiske venstrefløj medskyldige i, at vi ikke er kommet af med kul og olie, da de ikke har andre holdbare og stabile løsninger.''

''Hvad angår olien, ville det være godt for verdensfreden, hvis den arabiske olie ikke fortsat skal influere på de beslutninger, som verdens politiske ledere foretager.
Olie betyder penge, som giver magt, som korrumperer! Atomkraft kunne stække oliens magt!''

''Hvad angår havvindmøller har man ikke undersøgt, om havdyr påvirkes af støjen, men verdensnaturfonden (WWF Report 2018) mener, at fx boreplatformes støj kan påvirke havdyr. Der er nu modstand mod vindmølleindustrien, for ulempen ved vindmøller er også, at de kun leverer energi, når det blæser. Det er pissefarligt at satse forsyningssikkerheden på en ustabil energiform. Svend Aukens drøm er blevet et mareridt!''

''Margretes bror Svend Auken, miljøminister i 1990erne, havde en drøm om vindmøller, som lig de famøse barmarksværker mere eller mindre skulle påtvinges folk.
Over hele landet ses vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker, fugle og andre dyr.''

''Lars Løkke Rasmussen er pissefarlig, når han prøver at påvirke unge studerende med fake news om atomkraft sekunderet af miljøminister Jakob Ellemann-Jensen. I EU stiger udledningen af CO2 mens den er faldet i USA, hvor de har skiftet til gas og har atomkraft.''

Bemærkninger:
Af Holger Skjerning, næstformand, REO
De studerende ved Aarhus Universitet ønskede en debat om ATOMKRAFT, men det skal vi vente med til 2018-ungdommen kommer på banen ifølge Holger Skjerning. Læs mere ...
Vis mere

Regeringens klimaplan kan suppleres til gavn for miljø og klima:d. 25/10-2018
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen – global-alarm.dk, Den Korte Avis, 25. okt. 2018

''Regeringen skal i arbejdstøjet for at opnå en reduktion på 45% af CO2 udledningen inden 2030 og i 2050 kun udlede samme mængde, som man kan fjerne fra atmosfæren for at holde stigningen i temperaturen under 1,5 grader C.''

''Der er stadig en del lavthængende frugter, som man umiddelbart kan plukke og opnå endnu større reduktion af CO2, men man kommer ikke uden om atomkraft i form af thorium kernekraft:''

Punkt 15 lyder:
''15. Giv støtte til udvikling af thorium kernekraft, som er nødvendig i vort energimix og er ren, stabil, rigelig og billig – og kan anvendes i skibs- og flytrafikken samt til rumrejser! Vind og sol kan kun supplere, da vinden skal blæse og solen skinne! Det kunne også hjælpe fattige lande, som har brug for energi til udvikling af deres samfund. Brug den A-kraft, der er til rådighed i dag fx fra Sverige – og ikke som Tyskland erstatte kernekraft med mere brunkul.''

''Vi skal bruge vor sunde fornuft alle steder, og væksten skal være intelligent og ikke bare gå til mere forbrug. Der er mange andre måske ikke helt så lavthængende frugter, men kom i gang – det haster med at stoppe den globale opvarmning, inden klimaet går grassat, men uden atomkraft går det ikke!''

BEMÆRKNING:
Sakset fra Dansk Energi d.7/11-2018
´På sigt er biomasse ikke løsningen, og vi ønsker et energiregime, hvor man vælger den bedste og billigste løsning," siger Martin Lidegaard.´

https://denkorteavis.dk/2018/regeringens-klimaplan-kan-supplere..
Vis mere

Minister påstod igen og igen, at milliard-kabel var til gavn for klimaet, men det passer ikked. 16/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
INGENIØREN,
Af Niels Møller Kjemtrup 15. okt 2018 kl. 16:30

''Energiminister Lars Chr. Lilleholt hævdede, at Viking Link-kablet til England giver CO2-reduktion, men da var analysen end ikke udarbejdet. Nu er en gammel beregning dukket op, som viser negativ klimaeffekt.''

BEMÆRKNINGER:
Læg mærke til, at man på tegningen over transitkablerne kan se, at Norge er direkte forbundet med Nordtyskland via et jævnstrømssøkabel.
FORMÅLET med at sende strømmen uden om Jylland er naturligvis, at Energinet.dk (som ejer det overordnede højspændingsned på 400 kV og derover) tager sig godt betalt af brugerne af nettet.


https://ing.dk/artikel/minister-paastod-igen-igen-at-milliard-k..
Vis mere

Minister fandt pludselig gammel beregning: Nu øger 11 milliarder kroner dyrt kabel alligevel CO2-udslippetd. 15/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Ingeniøren, d. 15. oktober 2018 Af Niels Møller Kjemtrup

''Energiministeren har fundet et halvandet år gammel notat om klimaeffekten af at bygge et nyt søkabel til England. Beregningen viser – stik modsat en beregning fra september 2018 – at det 11 milliarder kroner dyre søkabel Viking Link får CO2-udledningen til at stige.''

''En gammel beregning, som ændrer fundamentalt ved regeringens fortælling om det 11 milliarder kroner dyre højspændingskabel Viking Link, er pludselig dukket op på energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholts bord.''

ÆNDRET BETYDNING AF CO2-REDUKTIONEN:
''Tidligere har ministeren kaldt den grønne omstilling for en vigtig del af Viking Link-projektet.

»Vi skal sikre os, at der både er en god samfundsøkonomi ved etablering af Viking Link, og vi skal sikre, at der er et godt miljøregnskab, og at på den længere bane falder udledningen af CO2,« sagde ministeren i et radiointerview på P4 i august

De ord optræder ikke i orienteringen til Folketinget, hvor der i stedet står:

»CO2-udledningen har ikke været en faktor i godkendelsen af Viking Link-projektet efter Lov om Energinet, § 4. CO2-effekter af Viking Link reguleres inden for EU's kvotehandelssystem. Som nævnt i svar på EFK spørgsmål 32 er CO2 indgået ved en pris i beregninger af businesscasen.«''

BEMÆRKNINGER:
Søkablet udgør 630 kilometer og bliver et 400kV DC-kabel (DC-kablet er et JÆVNSTRØMSKABEL), som skal forbinde det engelske og det danske elnet, ifølge kilder fra Energinet.dk.
Men hvorfor i himlens navn vil Energinet ikke etablere søkablet igennem Jylland ???
Det er bedøvende ligegyldigt om søkablet ligger på havets bund eller dybt i den danske muld !!!!!!!!
Vis mere

Viking Link: 11 mia. kr. dyrt kabel giver stort set ingen CO2-reduktiond. 4/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Ingeniøren, d. 4. okt. 2018 Af Niels Møller Kjemtrup

''Notat fra Energistyrelsen viser, at CO2-reduktionen ved at trække et søkabel til England er 0,026 procent om 12 år. Tillige er analysen meget usikker, og energiprofessor kalder det »en efterrationalisering«.''

''Det 11 milliarder kroner dyre jævnstrømskabel til England Viking Link giver ifølge et notat fra Energistyrelsen en minimal CO2-reduktion - og vel at mærke først i 2030. Desuden er analysen forbundet med betydelig usikkerhed.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har ellers ved flere lejligheder slået fast, at CO2-reduktion er en af forudsætningerne for at investere i kablet.

»Forud for denne her beslutning omkring Viking Link har der været meget, meget grundige beregninger af økonomien og CO2-effekten i det her projekt,« sagde ministeren så sent som for godt en måned siden i et interview med Danmarks Radios P4.''

Betydelig usikkerhed
Det står i skarp kontrast til det nye notat, som skulle dokumentere, at Viking Link kommer til at sænke den globale CO2-udledning.
»Således er der en betydelig usikkerhed forbundet med analysen af CO2-effekterne ved Viking Link,« afsluttes notatet.

''Den reduktion, som Energistyrelsen trods alt regner sig frem til i 2030, udgør forskellen mellem 377,6 millioner ton CO2 og 377,5 millioner ton, altså 0,026 procent''

BEMÆRKNINGER:
Simple spørgsmål til vore politikere:

Hvorfor insisterer politikerne på - med henvisning til usaglige påstande om 'den grønne omstilling' - at ødelægge den jyske natur ved byggeriet af milliarddyre elmotorveje?

Har jyderne ikke også et krav om at blive hørt, så retfærdighed kan ske fyldest?
Vis mere

Klimaproblemer - CO2 løgnened. 2/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Bemærkninger til Jonna Vejrup Carlsens mange indlæg i Den Korte Avis:

Afsmeltningen af is ved polerne og den stigende globale temperatur får vandet til at stige flere millimeter årligt.
Lappeløsningen er forhøjelse af digerne.

Da Frederik d. 7. underskrev Danmarks Grundlov, var man ved at fælde alle landets træer til brænde. Derfor skiftede man træet ud med kul.

I dag skifter man tilbage fra kul til træ og kalder træpiller og flis for VEDVARENDE og BÆREDYGTIG ENERGI. Men træet er værre end kul i CO2 regnskabet. Og træ er indtil 400 % værre end gas i CO2 regnskabet.

Hvert år importerer Danmark så mange træer, at de arealmæssigt kan fylde Fyn og Sjælland, og vi bruger træet i kraftværkerne som backup for sol og vind.
Hvis vi bruger vore egne producerede træer, ville Danmark være ryddet for træer om 4-5 år !
Det er ikke i orden.

De røde partier vil gøre Danmark CO2 neutralt.
Lappeløsningen går ud på at flytte problemerne:
1. Man kunne købe kvoter.
2. Man kunne gøre som Københavns Kommune og sætte vindmøller op i Vestjylland og wupti, så er København næsten CO2 neutral.
3. Uffe Elbæk foreslår at købe en skov. Ja, men det gør vi jo allerede. 6 millioner tons træpiller og flis, der er skovet ude i den store verden varmer stuerne op og giver varmt vand i hanerne.
Det er heller ikke i orden.

Hvad bør vi så gøre?
Lyt til kloge danske Niels Bohr. Han ville udvikle atomkraft til fredelige formål. Energien bør komme fra en atomreaktor, der bruger brændstoffet THORIUM og som ikke producerer farligt affald og som næsten er CO2 neutralt.

Vi mangler en visionær energipolitik.

Sigrid Bluhme
Vis mere

Energinet.dk undersøger sig selv !!d. 1/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-10-01-energinet-jyske-elmast..

BEMÆRKNINGER:
Tidligere maste- og højspændingsramte er slet ikke overraskede over resultatet med at undersøge sig selv.
Alene overskriften får det til at gyse i borgere, som ved, at elmotorvejen skal bruges til transit af strøm, der er SORT som KUL.
Arbejdspladser kan ikke retfærdiggøres, når resultatet er ødelæggende for miljøet.
I virkeligheden handler projektet om udskrivning af flere skatter via elregningen. Og det er ganske smart at kalde det for en nødvendighed i den grønne omstilling, så glider skattene nemmere ned og det gør jo heller ikke noget, at naturen lider, når bare det er langt væk fra Sjælland og hermed København.

BEMÆRKNINGER:
Vi har ikke læst rapporten, men forholder sig til de oplysninger, som medierne har videregivet.

I den selvundersøgende rapport, som nu foreligger, fastholder Energinet i store træk de samme påståede komplikationer som tidligere. Energinet er blevet noget hjemmeblind, og har ikke formået at tænke i andre baner. Energinet forbliver tro mod tidligere planer. Op skal den. Ikke meget nytænkning at spore. De forholder sig tilsyneladende heller ikke til, om der overhovedet på sigt er brug for en sådan linjeføring.

Vi imødeser, at Energinets vurderinger udfordres fremsynet og kritisk af udenlandske eksperter, selv om de har fået en uartig kort tidshorisont til at udføre deres arbejde i.

Vi forventer, at Energinet/politikerne træffer den bedste løsning for hele landsdelen, selvom en ny løsning vil koste på bundlinjen i dette storstilede projekt med at transmittere strøm til Tyskland og England. Og sort strøm fra Tyskland til England. Og så i grøn omstillings hellige navn.

Det er meget kritisabelt, at et selskab bliver sat til at vurdere udformningen af sit eget projekt. Det undrer derfor ikke det mindste, at Energinet.dk bakker sig selv op næsten 100%. Og klapper af deres tidligere konklusion.
Vis mere

Danmark lader ny værdifuld energiteknologisk opfindelse gå til Østasien!d. 25/9-2018
Kategori: Thorium
''Den danske forskergruppe Seaborg Technologies har ikke fået statsstøtte til forskning og udvikling af en ny type atomreaktor med thorium men har på privat basis udviklet en thorium reaktor – waste-burner, der også kan omdanne atomaffald til ny energi. Danske politikere er besat af vind og ikke interesseret i projektet, men Folketinget gav dog tilladelse til, at forskning i thorium kunne foregå på privat basis – dog uden opstilling af reaktorer i Danmark.''

''Journalisterne Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen har i bogen: VESTAS – Verdensmester for enhver pris tegnet et billede af en smuk facade med en mere eller mindre korrupt baggrund for vindindustriens magt i samfundet. De danske politikere har været let modtagelige for vindlobbyens indflydelse. Det kan dog undre, at Verdens Naturfond (WWF) er på firmaet Ørsteds reklame, da opstilling af vindmøller og højspændingsledninger ikke er godt for natur og biodiversitet.''

''Politikerne tror, at landskabsødelæggende ustabile vindmøller, der er til stor gene for mennesker og dyr i nabolaget, kan redde verden fra de klimaændringer, som nu er ved at præge verden med tørke, oversvømmelse og mere ekstremt vejr. Temperaturstigningen får storme og orkaner til at blive mere voldsomme, som både USA og Filippinerne netop har erfaret.''

''Vindmøller leverer et par procent af den globale energi og kun, når vinden blæser. Der er ca. 100 dage om året, hvor backup energien helt skal overtage. Backup energi skal være klar hele tiden, og størstedelen består i dag af træpiller og flis, som hverken er bæredygtig eller CO2 neutral. Danmark ligger faktisk i spidsen for at rydde verdens skove til afbrænding i vore kraftværker, og den store rydning af træer er i virkeligheden med til at øge den globale opvarmning!''

''Danmark går glip af en energiteknologisk vision, der også kan give stor indtægt, udviklet af danske Seaborg Technologies, hvis fremskridt og udvikling sikkert vil blive fremhævet på den kommende store thorium konference i Bruxelles 29-31 oktober 2018 i The Royal Belgian Institute of Natural Science. Danmark er ikke et foregangsland mht. klima og reduktion af CO2 – og det vil undre mig, om klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt vil deltage i konferencen. Thorium vil blive den førende af fremtidens energikilder – men Danmark vil kun have kostbar ustabil vind!''

''Danmark har mistet chancen for en visionær energipolitik ved ikke at støtte Seaborg Technologies. Nu bliver thorium reaktoren produceret i Asien men udviklet af danske forskere!''
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 25. september 2018
Vis mere

Top-profil i Venstre leverer lussinger til regering i mastesagd. 16/9-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 21. juni 2018 kl. 06:00

''Venstres afgående folketingsmedlem og kandidat til Europa-Parlamentet, Søren Gade, retter voldsom kritik mod sin egen regering og Folketing i sagen om de gigantiske højspændingsmaster gennem Sydvestjylland. Find nu spaden frem, lyder opfordringen.''

"....Så lad mig være klar i spyttet: Få nu de ledninger i jorden - ikke i luften! Det kan ikke være rigtigt, at vores natur og beboere må ofre sig til stor skade for turismen, fordi Finansministeriet og Energinet.dk har sparekniven fremme og går efter den billigste løsning. Og det kommer fra en stolt jyde, som bedst kan lide at have pengepungen liggende tungt i lommen..."

Og videre: "...Men jeg begriber ikke, at man kan finde på at etablere en elektrisk motorvej i luften gennem Vestjyllands smukke natur til gene for beboere, småbyer og landbruget. Derfor håber jeg, at regeringen og Folketinget kommer til fornuft, lytter til danskerne og vælgerne, henter spaden frem fra skuret og graver højspændingsledninger ned i jorden, der hvor de hører hjemme."

https://www.jv.dk/esbjerg/Top-profil-i-Venstre-leverer-lussinge..

Bemærkninger:
En farvel og tak hilsen fra Søren Gade kunne ikke være mere velplaceret. Vi jyder skal udnytte, at venstres energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, hans parti og regeringen er kommet under et uventet pres i sagen om at at rejse en ny højspændingsmotorvej ned gennem Vestjylland. For som Søren Gade så rigtig anfører, så kan venstre blive stillet til ansvar for beslutningen i det nært forestående valg. Som det er nu, er venstre udpeget som den store skurk, og det er ikke sikkert, at vælgerne har glemt det, når krydset skal sættes.

Ifølge INGENIØREN er det ikke et problem at grave 400 kV kabler ned i jorden. Løsningen hedder JÆVNSTRØM. Transitstrøm over store afstande transporteres som jævnstrøm, den er ufarlig og strømtabet er minimalt sammenlignet med vekselstrøm.
Teknologien er særdeles velkendt og anerkendt. I Danmark findes den nedgravet på Østfyn, da Sjælland og Fyn-Jylland skulle kobles elektrisk sammen via Storebælt. På Sjælland er transitledningen nedgravet fra Bjæverskov v. Køge til Gedser, den kaldes for KONTEX-forbindelsen og er en strækning på over 100 km. På Læsø findes et kort stykke nedgravet på statens ejendom, ikke på de private matrikler. Kablerne er nedgravede ved Stensnes på Vendsyssels østkyst. Resten af ledningen fra Laden ved Langerak og til Stensnes og via Læsø er bygget på en 2-faset jævnstrømsledning på gittermaster omkring 1950.

I Nordjylland er bygget transitforbindelsen kaldet Konti-Skan til Norge, dvs. fra Mosbæk i Himmerland via Aggersund til Bulbjerg. Denne transitforbindelse er bygget som en jævnstrømsforbindelse på gittermaster, bortset fra de sidste 5-6 kilometer før Bulbjerg og hvor forbindelsen krydser Aggersund.

Formålet med at etablere transitforbindelser er jo ønsket om, at energisektoren kan tjene penge. Derfor SKAL sådanne forbindelser altid kabellægges uden gener for lodsejerne og miljøet. Valget er let: Jævnstrømskabler lægges i jorden.

Jeg fatter ikke, at Energinet.dk stirrer sig blind på kun at ville have vekselstrøm hængt op på høje master: Eaglemasterne, donoumasterne, juletræsmasterne og mange, mange flere designs.
Master hører hjemme på lossepladsen, ikke i Danmarks smukke have !
Vis mere

Ny højspændingsmast til fremtidens elforsyningd. 8/9-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Når der skal etableres stærkstrømsforbindelser i Syd- og Vestjylland i de kommende år, forventer Energinet, at ledningerne bliver båret af den nye mastetype Thor-gi.''

Bemærkninger:
Hvorfor skal elforbrugerne betale for nye master, som er komplet overflødige?
Det er meget udgiftskrævende at designe nye master hver gang Energinet.dk skal lave en ny elmotorvejs-linieføring. Det er et tilbageslag at vende tilbage til gitterkonstruktionen. Rørpælene, som ses bl.a. ved Haverslev har klart et fortrin: Der kan kun hænges ét sæt luft-ledninger på dem!

Vi skal slet ikke have flere transitforbindelser. Vore nabolande er IKKE interesseret i at udvide deres net for at dansk vindmøllestrøm kan sælges i udlandet. ('Flaskehalsproblmer' ses ved den dansk-tyske grænse)

https://www.licitationen.dk/article/view/603286/ny_hojspaending..
Vis mere

Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!d. 30/8-2018
Kategori: Andet
Politiken
Den Korte Avis
D. 30. august 2018 af Jonna Vejrup Karlsen

''Efter COP21 i Paris i 2015, hvor politikerne gav løfter om at reducere udledningen af CO2, fik de travlt med at indfri løfterne og omdøbte importerede træpiller til klimavenlig bioenergi som backup til sol og vind. Biobrændsel er hverken klimavenlig eller bæredygtig, da man ikke planter lige så mange nye træer, og desuden tager de år om at vokse op.''

''Vi er ved at rydde verdens skove, som omdannes til træpiller og flis og afskibes fra bl.a. Ghana, Brasilien eller Indonesien til andre lande inkl. Danmark for at brænde i kraftværkerne. The Guardian (14.12.17): EU må ikke brænde verdens skove af som ’vedvarende energi’.''

''Den grønne omstilling er et svindelnummer og mere sort end grøn. Danmark er med til at skabe en klimakatastrofe ved at bruge en statsstøttet vedvarende energi, der for ca. 70% vedkommende består af biobrændsel, som mest kommer fra levende træer i naturen! Iflg. NASA Earth Observatory og Building Green 20.11.17 bliver 90% af de fældede træer brugt som biobrændsel i kraftværker, og siden 2000 er der sket en stigning på 1500% i energi fra importeret træ. Int. Chef i Verdens Skove, Jakob Kronik: Det er tvivlsomt, om energiproduktionen reelt er klimavenlig og CO2 neutral.''

''Dansk Energi og Dong Energy har investeret i ombygning af de danske kulkraftværker, så de kan fyre med træpiller. Amagerværket er også indblandet, da der ikke er nok affald, så der suppleres med 1 mio. ton importeret træflis om året (Ing. 21.8.18). Politikerne bør stå til ansvar for at rydde så mange skove, hvilket øger en global opvarmning. Dette svindelnummer med den grønne omstilling, som fjerner de levende træer, er ødelæggende for klimaet og en forbrydelse mod menneskeheden!''

Bemærkninger:
Jonna gjorde det igen. Hun er skarp og slagfærdig med dokumentationen i orden. Dansk energipolitik hviler på en fed løgn.
Vis mere

Maste-vrede med høj spændingd. 25/8-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: FLEMMING MØNSTER FLMO@JFMEDIER.DK
Publiceret 19. august 2018 kl. 19:30

https://www.jv.dk/indland/Maste-vrede-med-hoej-spaending/artike..

''Ikke bare vindmøller skaber vrede hos dem, der skal se på dem. Det gør også de højspændingsledninger- og master, der skal transportere strømmen ud til os. Vestjyder i stort antal protesterer mod opførelsen af 500 master fra Holstebro til grænsen.

.....Det kom til udtryk, da mellem 450 og 500 vestjyder i tirsdags troppede op til borgermøde i Ribe med energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og direktør i det statslige forsyningselskab Energinet, Henrik Riis. Og det kommer uden tvivl til udtryk igen, når et tilsvarende møde holdes i Varde 27. august.''

TRANSITFORBINDELSE:
''De skal opføres på en 170 kilometer lang strækning fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder. De skal bringe den grønne strøm, der produceres, ud til forbrugerne i Danmark og andre lande.''

''En af dem, der deltog i mødet i Ribe og også har tænkt sig at deltage i det næste i Varde, er Jeanette Henningsen fra Ølgod.''

'' ''Den grønne energi er noget, der kommer hele samfundet til gavn, og så bør alle være med til at betale regningen. Nu er det os, der står med den alene, det er ikke rimeligt.
Jeanette Henningsen, Ølgod'' ''

''- Det er en alvorlig situation. Hvis masterne bliver så generende, at vi vælger at flytte herfra, bliver det med tab. Eller også kan vi bare ikke komme herfra. Det rammer ikke kun os; jeg er meget bekymret for, at masterne vil betyde personlig konkurs for mange mennesker, siger Jeanette Henningsen.''

''- Ja, for så vidt står vi ikke helt alene; der er også en natur og et dyreliv, der får konsekvenserne at mærke. Der bør tænkes og forskes i alternative muligheder, siger Jeanette Henningsen.''

BEMÆRKNINGER:
Jeg gentager gerne. KONTEX-forbindelsen (transitforbindelse) på Sjælland fra Bjæverskov til Gedser (ca 107 km lang) blev oprindelig godkendt som en 400 kV vekselstrøms-luftledning, men protester fra sjællænderne gjorde, at projektet blev omgjort til fordel for nedgravede 400 kV jævnstrøms-kabler. Fordelene er klare. Ingen skadelige magnetfelter og ingen skade på naturen og menneskers trivsel.
Vil man ikke gentage det gode eksempel fra Sjælland, fordi Energinet.dk allerede har indkøbt master og ledninger m.m.?
Vis mere

Transport af strøm er en kompliceret størrelsed. 20/8-2018
Jysk Fynske Medier: Danmark 20 08 2018
Transport af strøm er en kompliceret størrelse
Det danske elnet skal udbygges som led i den grønne omstilling i Europa. Det betyder, at der skal transporteres mere strøm over lange afstande. Det drejer sig om strøm fra vindenergi, når det blæser kraftigt, fra solen, når der er vindstille og fra traditionelle kraftværker, når der hverken er vind eller sol. Det medfører, at Tyskland, Danmark og England bliver forbundet med el-motorvej heraf 170 kilometer fra Holstebro til den dansk-tyske grænse. Det rejser en række problemstillinger:

Havvindmølleparker leverer en stor del af fremtidens strøm, hvorved Vesterhavet og Vestjylland bliver central. Herfra skal energien samles op og sendes videre til forbrugerne - i hele Danmark og til en række nabolande. Det kræver, at det nuværende forsyningsnet bliver styrket med en 400 kilovolt-forbindelse. (…) Det skal ske via kabler bundet sammen af 500 højspændingsmaster ned gennem Vest- og Sønderjylland. Masterne bliver knap 33 meter i højden og 37 meter i bredden.

Ud over at jordkabler er en betragteligt dyrere løsning end luftbårne kabler, har vurderingen hidtil været, at det ikke er teknisk muligt at transportere strømmen over så lang afstand via nedgravede kabler.

Teoretisk set kunne jordkabel-transport etableres, hvis man brugte jævnstrøm. Problemet her er, at en jævnstrømsforbindelse ikke kan aflevere strøm "undervejs" til distribuering i de lokalområder, forbindelsen går igennem. Det svarer til en motorvej, der har en startlokalitet og en slutlokalitet - uden til- og frakørsler undervejs. Af reguleringstekniske grunde kan man ikke regne med at kunne bruge andre landes el-net som øjeblikkelig reserveforsyning ved driftsforstyrrelser.

Husejere inden for en afstand fra 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få tilbudt en erstatning på op til 50 procent af boligens handelsværdi. Husejere inden for 80 meter vil få tilbudt, at Energinet køber husene til den aktuelle handelsværdi, alternativt en erstatning på 50-75 procent af handelsværdien.

Bemærkninger:
170 kV-forbindelsen fra Holstebro til den dansk-tyske grænse er en del af Viking Link TRANSITforbindelsen.
1. Derfor er Energinet.dks påstand om, at mastesystemet ikke er en transitforbindelse forkert.
2. Energinet.dk påstår, at der skal være stikledninger fra hovedledningen ind i landet.
Spørgsmålet er derfor:
Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt stikledningerne ikke etableres?
Der findes INGEN beregninger i ansøgningen, der dokumenterer, at stikledningerne er nødvendige for at forsyne borgerne med strøm. Derfor er evt. stikledninger ulovlige.
De findes INGEN beregninger i ansøgningen, der dokumenterer, at 400 kV maste-projektet er nødvendigt for at forsyne danske borgere med strøm. Derfor er projektet ulovligt.

Masteprojektet er uden nogen form for diskussion et transitprojekt, hvis eneste formål er en mulig indtægtkilde til statskassen ved at sælge vindmøllestrøm OG transportere sort tysk strøm til England.

Derfor er det ulovligt at ekspropriere til et projekt, der udelukkende skal bruges til at tjene penge på. Det er IKKE ''almenvellet'' at ekspropriere jord til en forretning, der måske kan tjene lidt penge til statskassen.

Jylland har den ØSTJYSKE ELMOTORVEJ, der er bygget med DONAUmaster med en effektoverførsel på 2000 MW + 1 gange 400 MW = 2400 MW
Jylland har den MIDTJYSKE ELMOTORVEJ, der er bygget med EAGLEmaster med en effektoverførsel på mindst 2 gange 2000 MW = 4000 MW
Jylland har snart den VESTJYSKE ELMOTORVEJ, der skal bygges på en ny-udviklet mastetype Thor-gi. Effektoverførsel mindst 2 gange 2000 MW = 4000 MW
Hele Danmarks behov (ca. 5000 MW) er mere en rigeligt dækket ind med væsentlig mindre effektoverførsel.

Sjælland får al deres højspænding lagt i jorden. Således også transitledningen fra station Bjæverskov til Gedser (jævnstrøm), men forbindelsen blev først godkendt som et vekselstrømsanlæg. Voldsomme protester fra sjællænderne gjorde, at projektet blev ændret fra 400 kV vekselstrøms-luftledninger til 400 kV jævnstrøm i jorden.
På Sjælland lægger man kablerne i jorden, de vil ikke have flere luftledninger.

GODE RÅD:
Vestjydernes 'våben' mod Energinet.dk er SAMMENHOLD. Ingen lodsejer må indgå en såkaldt frivillig aftale med Energinet.dk.
Energinet.dk kan ikke holde til ulovlige ekspropriationer med samtlige vestjyske lodsejere.
Vis mere

Medierne og atomkraftd. 20/8-2018
Kategori: Thorium
Berlingske 21 08 2018
Medierne og atomkraft
Af Finn Gyntelberg, Hørsholm
Berlingskes leder 19/ 8 lyder »Kun en tåbe frygter ikke klimaforandringer«. Svært at være uenig, men hvorfor debatterer vores etablerede medier som Berlingske stort set ikke atomkraft som CO2-neutral energikilde? Oven i købet i et land, hvor Niels Bohr var en af fædrene til den fredelige udnyttelse af atomkraft.

Dette års usædvanlige tørkesommer har tydeligt vist, at mangel på vind, regn og få solenergianlæg gør anden grøn energi uden atomkraft som løsning på menneskehedens energiproblemer urealistisk. Bør vi i Danmark som i Indien, Kina og Norge forske i og måske anvende atomkraft med Thorium som brændstof?

Bemærkninger:
Før eller siden bliver Danmark nødt til at ændre kurs og komme væk fra sine tvangstanker om skatteyderbeskyttet vindenergi, solenergi, biogas m.m. Thorium har en fremtid i lande, som vil klodens og befolkningens bedste.
Vis mere

Energiminister lover uvildig vurdering af elmaste-projektd. 16/8-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Energy Supply 16 08 2018
Energiminister lover uvildig vurdering af elmaste-projekt
Op mod 500 borgere var tirsdag aften mødt op i Ribe til det første af to møder, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har inviteret til i det vestjyske. Temaet på begge møder er selvfølgelig den 170 kilometer linjeføring af elkabler fra Idomlund til grænsen.

Udfordringen for ministeren og Energinet er, at en stor del af befolkningen på strækningen vil have kablerne gravet ned - og det er der ingen steder i verden, man har gjort – i hvert tilfælde ikke over 170 kilometer.

Derfor understregede ministeren på mødet, at det skal undersøges grundigt om det overhovedet er teknisk muligt.

Energinet er netop i gang med at udarbejde en analyse af både det økonomiske og tekniske aspekt ved at grave kablet ned i stedet for det planlagte - med linjeføring over jorden.

Bemærkninger:
www.elijorden.dk modtager gerne et alternativt referat fra en af de masteramte!
Vis mere

Atomkraft, ja takd. 10/8-2018
Kategori: Thorium
Politiken 17 08 2018
Af Jonna Vejrup Carlsen, København

I Politikens tema om klimaet 8. august var der en side 4 med 9 mænd (ingen kvinder), der udtalte deres mening om, hvad der skal gøres for klimaet (…)

Ikke en af de 9 personer nævnte atomkraft, som i dag er den eneste energitype, der kan erstatte de fossile brændstoffer inkl. den russiske gas.

De moderne avancerede atomreaktorer med thorium kan ikke nedsmelte og kan genbruge det gamle atomaffald, og de er på vej i bl. a. Kina og Indien.

Hvis forskning og udvikling af thorium fik samme støtte som sol, vind og bio, kunne vi for længst have været i gang med at bremse den globale opvarmning.

Frankrig har f. eks. 80 procent mindre udledning af CO2 end Danmark pga. landets brug af atomkraft.

Bemærkninger:
Lobbyisterene har gode vilkår, når skatteyderne bare betaler ved kasse 1 til energiformer, som ALDRIG bare tilnærmelsesvis kan løse Jordens problemer med alt for meget CO2 i atmosfæren.
Hvorfor vil politikerne ikke forske i den ufarlige og billige THORIUM energi ?
Vis mere

Minister klar til mastemøde i Ribed. 7/8-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Tirsdag 14. august lægger Ribe Fritidscenter hal til det første af to store borgermøder i sagen om store højspændingsmaster igennem Vestjylland.

Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Endrup vil være en af deltagerne ved borgermødet i Ribe. Han håber, der kommer et kæmpe fremmøde fordi han mener der er en voksende bevidsthed om, hvad masterne vil gøre ved det område, hvor masterne placeres, men samtidig nærer han ikke de store forventninger til mødets indhold.

JydskeVestkysten 07 08 2018
Vis mere

Højspænding: Minister vil have kabler i jorden hvis teknisk muligtd. 4/7-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 28. juni 2018 kl. 17:12
''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) måtte svare på spørgsmål i to samråd torsdag om højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den dansk-tyske grænse''

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har nu erklæret sig positiv over for nedgravning af højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den dansk-tyske grænse, hvis de tekniske muligheder findes.''

''Hvis det teknisk kan lade sig gøre at nedgrave det statsejede Energinets omdiskuterede højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse, er regeringen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) klar til at finde pengene inden for forsvarlige, økonomiske rammer.

Det var konkret, hvad der kom ud af to samråd i Folketinget torsdag eftermiddag, som henholdsvis Enhedslisten og Socialdemokratiet havde indkaldt til.''

Kommentarer:
Carsten Sohl
Der skal uvildige eksperter til for at finde ud af hvad der er fup og fakta i mastesagen. Ministeren og Energinet kan man ikke regne med i denne sag. Det folkelig pres er nødt til at blive fastholt, der er heldigvis snart Folketingsvalg.
Gentager ingen kandidater kan blive valgt i Vest og Sydjylland før denne sag er løst på tilfredsstillende vis for lokalbefolkningen.
PSO forliget skal naturligvis genåbnes, og det kommende energiforlig skal se helt anderleders ud med decentrale løsninger af VE med lagring af vindmøllestrøm til fjernvarme og varmepumper lokalt. Så bør lokalbefolkningen også har mulighed for at eje dele af den vedvarende energi, så giver det ikke voldsomme protester lokalt og på landsplan.
Endelig bør energibesparelser igen indgå som en central del af løsningen, den er helt væk i øjeblikket i regeringens energiudspil.

Hanne S Christensen
Godt svar. Hvem er det igrunden der ansætter disse mennesker i Energinet.dk og Energistyrelsen. Det går ikke for godt.Energiministeren har Lars Løkke Rasmussen jo ansat, det går heller ikke for godt.
Synes godt om · Svar · 5 d

Asger Brodde
Heldigvis er der mange borgmester inkl. Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmusen der er direkte imod luftledninger. Det vægter heldigvis rigtig meget. Også stor respekt til de befolkningsgrupper der har rejst sagen imod luftledninger. Sammenhold gør stærk.
Synes godt om · Svar · 2 · 5 d

Andreas Stenger
Kablerne skal selvfølgelig i jorden, alt kan lade sig gøre hvis viljen er til sted, man kan jo også flyve til månen.

Bemærkninger:
www.elijorden.dk 's medarbejdere ved med 100 % sikkerhed, at kabellægning på 400 kV´s niveau er samfundsmæssigt økonomisk muligt.
Spørg ''INGENIØREN''. Her lyder svaret, at ALT kan lade sig gøre.
Energiministeren bør dykke ned i sammenlignelige projekter som eksempelvis KONTEX-forbindelsen, der er nedgravet fra station Bjæverskov v. Køge til Gedser.
I øvrigt findes der mange steder nedgravede 400 KV kabler (jævnstrøm) i Danmark, fordi Sjælland bruger 'en slags strøm' og Fyn og Jylland en 'anden slags strøm'. Og Danmark er elektrisk forbundet med Norge og Sverige, der bruger 'en slags strøm' og Tyskland, der bruger 'en anden slags strøm'.
Carsten Sohl efterlyser uvildige eksperter til at vurdere fup og fakta i mastesagen fra Vestjylland. Det har elijorden.dk gjort mange gange. Vi skal have en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION.

https://www.jv.dk/esbjerg/Hoejspaending-Minister-vil-have-kable..
Vis mere

Borgerforslag.dkd. 21/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Borgerforslaget hedder: Højspændingskabler i jorden.

HUSK:
Din støtte til borgerforslaget registreres først, når du registrer dig med NemID og cpr-nummer.
Du støtter anonymt, så dit navn kommer ikke til at fremgå nogen steder.
Hver en støtte tæller.

1. Klik ind på Folketingets side ''borgerforslag.dk'' og giv din underskrift, så forslaget kan blive behandlet i Folketinget.
Link til forslaget:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01070
2. Din støtte til borgerforslaget registreres først, når du bruger din NemID og cpr-nummer.

Der kræves 50.000 støtter inden for en bestemt tid for at forslaget skal behandles i Folketinget.

Har du husket at sende opfordringen videre til dit NETVÆRK, som ud over familie og venner kan være foreninger og klubber ?
Vis mere

Energiminister i offensiv: Nye borgermøder i mastesagd. 21/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 21. juni 2018 kl. 12:20

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) holdt tidligt torsdag morgen møde med en række borgmestre i sagen om højspændingsforbindelsen i Sydvestjylland. Efter sommerferien bliver der holdt nye borgermøder, siger minister.
En række politikere var særdeles tidligt på færde torsdag morgen, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), administrerende direktør for Energinet Eltransmission, Henrik Riis, samt fire borgmestre og en viceborgmester holdt møde på Hotel Scandic i Kolding om den kommende og stærkt omdiskuterede højspændingsmotorvej gennem Sydvestjylland.

- Vi er enige om, at der i august-september skal holdes to store borgermøder i Vestjylland, hvor jeg deltager, og hvor Energinet også giver en gennemgang af situationen. Jeg er der for at lytte til borgerne og høre alle deres forslag og bekymringer, ligesom jeg i forbindelse med hvert borgermøde vil mødes med borgmestrene i de berørte kommuner. Hver en sten skal og vil blive vendt, og hver en holdning vil der blive lyttet til, siger Lars Chr. Lilleholt til JydskeVestkysten.
Vis mere

Energinet: Ny rapport vil næppe ændre på udskældt 170 kilometer lang elledningd. 14/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
POLITIKEN
POLITIK 13. JUN. 2018 KL. 19.33
"Mulighederne for at grave et langt elkabel ned skal gennemgås igen. Men svaret forventes at blive det samme."

https://politiken.dk/indland/politik/art6582426/Energinet-Ny-ra..
Vis mere

Minister efter forhandlinger om højspænding: Eksterne eksperter skal ind i sagend. 12/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 12. juni 2018 kl. 19:50

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) sad tirsdag sammen med forligskredsen bag PSO-forliget til forhandlinger om en løsning på masteballaden i det sydvestjyske. Energinet skal foretage yderligere undersøgelser, men resultaterne skal trykprøves af eksterne eksperter.''

''Tirsdagens forhandlinger mellem Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, DF, Socialdemokratiet, De Radikale og SF endte således uden et afgørende resultat, men som følge af det statsejede Energinets redegørelse på mødet er det nu besluttet, at der også skal kobles eksterne eksperter på sagen.

- Det er Energinets vurdering, at det ikke er muligt at kabellægge strækningen på 170 km, og at det kun er muligt at kabellægge i begrænset omfang. Jeg har nu bedt Energinet se på hver en mulighed, og derefter vil jeg have Energinets vurderinger og anbefalinger trykprøvet ved eksterne, uvildige eksperter, siger ministeren til JydskeVestkysten.

Energinet er i den forbindelse blevet bedt om at udarbejde en rapport, der skal forklare, hvorfor Energinet mener, at der ikke kan kabellægges mere, herunder ved mulige alternativer til 400 kV-ledninger og alternativ linjeføring gennem havet.''

https://www.jv.dk/politikesbjerg/Minister-efter-forhandlinger-o..

Bemærkninger:
Endelig bliver vestjyderne taget alvorligt. Sagen er politisk og politikerne er ansvarlige for rigtige løsninger. Den hurtige løsning fås hos INGENIØREN. ALT KAN LADE SIG GØRE. KABELLÆG MED JÆVNSTRØM. Den er ufarlig, og sjællænderne, læsøboerne, fynboerne og nordjyderne har erfaring med den teknologi.
Forslag: Opret et uvildigt klagenævn, en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION (ide fra professor Henrik Lund AAU), hvor masteramte borgere kan henvende sig, når statsselskabet Energinet.dk finder de værst tænkelige løsninger.
Vis mere

Energiministeren kommer og er nu klar til mastesnak med seks borgmestred. 11/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: HENRIK REINTOFT
Publiceret 11. juni 2018 kl. 12:37
JyskeVestkysten d. d.

Vestjylland: Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik på puklen, da han brændte seks borgmestre fra Tønder, Esbjerg, Varde, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern af den 7. maj.

Dagen før mødet med borgmestrene i Næsbjerghus ved Varde så meldte Lars Chr. Lilleholt afbud - til stor fortrydelse for borgmestrene, der gerne ville have en snak med ministeren om de planlagte og vedtagne 400 kilovolt højspændingsledninger fra Idomlund via Endrup og videre til grænsen. En samlet strækning på 170 kilometer.

Men nu har Lars Chr. Lilleholt meldt sin ankomst en gang i august. Det oplyser borgmester Erik Buhl (V) fra Varde Kommune.

- Det er jeg rigtig glad for. Det er stadig i høringsfasen, og vi har brug for en snak med ministeren, siger Erik Buhl.

På det seneste har ministeren selv været med til at skabe stor usikkerhed om fakta og muligheden for at lave en nedgravet kabeløsning, som alle seks borgmestre taler for. Men den løsning er ikke gangbar og opfylder ikke behovet for at transportere strøm, ifølge Energinet. Den endelige dato, og hvor mødet med ministeren skal foregå, er ikke aftalt endnu.
Vis mere

Er der underskrevne kontrakter?d. 5/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Relevant spørgsmål:

Er der underskrevne kontrakter?
AF: JAN SØRENSEN, KIRKEVEJ 9, ØSTER HØJST, LØGUMKLOSTER
Publiceret 04. juni 2018 kl. 12:55

Læserbrev: Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) er kaldt i samråd af Henning Hyllested (EL), hvor han skal forklare sig vedrørende højspændingsmaster. Herunder håber jeg, at der bliver spurgt ind til følgende spørgsmål: Foreligger der underskrevne forhåndsaftaler/kontrakter på køb af luftledninger/isolatorer/master og/eller opsætning af disse?

Dette er væsentlige spørgsmål at få besvaret, for ud fra den iver, der ligger for dagen, kunne det tyde på, at svaret er ja i alle disse forhold.

Man kunne i samme åndedrag spørge samtlige forligspartier indenfor dette område, om vest-syd og sønderjyder er mindre værd end eksempelvis nordsjællændere, for den tanke kunne fås, eftersom forligskredsen har besluttet at nedgrave højspændingskablerne i Nordsjælland for dernæst at forlange master i vest. Dette nærmer sig komiske Ali, hvis ikke det lige var til at græde over.

BEMÆRKNINGER:
I sagen om de totalt overflødige og derfor ulovlige transitkabler til Kattegat Havmøllepark på 400 MW fortalte de kommunale sagsbehandlere mig dagen efter lodsejerne fik besked om at lægge jord til projektet, at kablerne m.m. allerede var bestilt hos et fransk selskab, og jeg kunne lige så godt opgive med det samme, for det hele var afgjort. Punktum. Slut.
Samtlige borgermøder var udelukkende et spil for galleriet og et forsøg på at køre lodsejerne trætte, så de opgav al modstand mod statsselskabet Energinet.dk.
Herefter blev lodsejerne godtgjort med en latterlig lille erstatning !!
Demokrati i Danmark ?
Vi har netop fejret Grundlovsdagen den 5. juni med demokratiets indførelse. Det betyder, at folket også skulle have en form for medbestemmelse med at sætte en dagsorden. Det er ukendt land for statsselskabet Energinet.dk Her gælder loven: Vi alene vide, hold kæft og gør som vi siger.
Vis mere

Venstrefolk vil have regeringen til at droppe elmasterd. 1/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
175 kilometer jyske luftledninger skal graves ned. Pengene kan hentes fra elafgift, mener Venstre-politikere.

FREDAG D. 1. JUNI 2018 KL. 05:02
https://www.b.dk/politiko/venstrefolk-vil-have-regeringen-til-a..

''Fra Idomlund ved Holstebro til den tyske grænse planlægger det statslige Energinet at opstille over 500 højspændingsmaster på 35 meters højde. Masterne på den 175 kilometer lange strækning skal bære 400 kV-kabler. Systemet skal kunne optage mere grøn el fra danske vindmøller og transportere strøm mellem Tyskland og Storbritannien via Viking Link-kablet i Nordsøen.''
Claus Fisker/ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

''De planlagte højspændingsledninger fra Holstebro til den tyske grænse skal graves ned. Sådan lyder kravet fra et voksende antal Venstre-folk.

Pengene kan findes ved at sænke elafgiften mindre, end regeringen lægger op til i det nylige energiudspil. Det foreslår både folketingsmedlemmer og borgmestre i det berørte område.

Merudgiften ved at lægge kablerne i jorden anslås af det statslige selskab Energinet til mellem 3,4 og 7,6 milliarder kroner.''

''»Det vil være en katastrofe for Vestjyllands natur, når man sætter de her højspændingsmaster op,« siger Anni Matthiesen.''

Bemærkninger:
Naturligvis ved det statslige selskab Energinet.dk, hvad det koster at kabellægge en 400 kV forbindelse som JÆVNSTRØM og som vekselstrøm. At anslå en pris med en usikkerhed på 4,3 mia. kroner, er utroværdigt. Det er på høje tid at åbne op for priskataloget og sammenlignelige anlægsarbejder, så svaret ikke skal blafre i vinden.
Vis mere

Hvad vil maste-minister, Lilleholt ?d. 29/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 29 05 2018
Hvad vil maste-minister, Lilleholt
Af Anders Kronborg (S), folketingskandidat
Efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) igangsatte processen om at placere en 170 kilometer strækning med tårnhøje 400 kV-master på strækningen fra Idomlund til grænsen, som blandt andet går gennem flere Natura 2000 områder og meget tæt på boligbebyggelse, så har ministeren ikke givet problematikken meget opmærksomhed.

Han har været fraværende på informationsmøderne, og da seks borgmestre fra Esbjerg, Varde, Tønder, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern gik sammen og inviterede politikerne fra Christiansborg til en inspektionstur i de følsomme naturområder, hvor de nye 400 kV-luftledninger planlægges opført, så kunne energiministeren heller ikke afse tid.

Politiske iagttagere undrede sig da også over ministerens manglende tilstedeværelse. Ikke mindst, fordi alle ved, at I ministerens egen valgkreds har man gravet selvsamme luftledninger ned.

(…) Men så skete det! Den 24. maj 2018 meddelte ministeren, at han nu ville indkalde forligspartierne til en drøftelse. Det var der naturligvis glæde over, men folk, der er nogenlunde velbevandret i politisk kommunikation, kunne også se, at ministeren blot bestilte en redningskrans. For hvad vil ministeren egentlig konkret? Det var der ingen melding om.
Vis mere

Minister indkalder til forhandlinger om højspændingsmaster i Sydjyllandd. 25/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 24. maj 2018 kl. 21:17
https://www.jv.dk/esbjerg/Minister-indkalder-til-forhandlinger-..

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) bekræfter over for JydskeVestkysten, at han snarest indkalder forligspartier til drøftelse af alternativ løsning til master gennem Sydjylland.''

SAGEN KORT
''Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Projektet betyder, at der på strækningen skal opstilles over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter. Projekter har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner.''

FORSKØNNELSESRAPPORT
''Bedre blev det ikke, da en rapport fra 2009 kom til offentlighedens kendskab. I den rapport beskrev Energinet og By & Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet den negative påvirkning af natur- og landskabelige værdier på seks strækninger med 400 KV-master, og derefter blev det vedtaget af kabellægge disse - en af dem er helt op til 11 kilometer. De seks områder er Kongens Nordsjælland, Roskilde Fjord, Årslev Engsø, Lillebælt, Vejle Ådal og Aggersund, og det ene område ligger påpegede folketingskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg By og på Fanø, Anders Kronborg, i Lars Chr. Lilleholts egen valgkreds.''

BEMÆRKNINGER
Hvorfor er Energinet.dk lodret imod at kabellægge med JÆVNSTRØM til transit af strøm, når metode er velafprøvet på Sjælland: Fra station Bjæverskov til Gedser, mere end 100 km jordkabler med kapacitet på 400 kV. ?
Er man i tvivl om kabellægningen, så vil INGENIØREN sikkert gerne hjælpe ministeren til den rette forståelse.
Vis mere

Herborg-borgere optimister efter møde på Christiansborgd. 24/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: LARS KRYGER LKLK@DAGBLADETRINGSKJERN.DK
Publiceret 24. maj 2018 kl. 17:40
https://www.jv.dk/regionalt/Herborg-borgere-optimister-efter-mo..

Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad fik foretræde i energiudvalget.

''- Vi fik en klar indikation af, at der kommer til at ske noget, siger Bent K. Søndergaard efter møde med Folketingets energi- og miljøudvalg om højspændingsforbindelse.''

'' -Vi fornemmer på politikerne, at der er meget røre i det. Det har betydning, at vi er ét år før et valg. Vi fik en klar indikation af, at der kommer til at ske noget. Vi tror helt sikkert, der bliver gravet mere ned. Der bliver en anden løsning end bare luftledninger på de 175 kilometer, siger Søndergaard.''

1 kommentar:
Sigrid Bluhme · Folkeskolelærer
Sjællænderne løste problemet med en 400 kV forbindelse fra Station Bjæverskov til Gedser med medgravning af forbindelsen som JÆVNSTRØM. En strækning på over 100 km. Transitforbindelsen kaldes for KONTEX-forbindelsen. Læs mere på www.ejijorden.dk.
Vis mere

Master og kabler til samme prisd. 21/5-2018
Kategori: Mastemodstandernes ABC
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
ALBORG 28. september 2002 08:00
Af: Niels Brauer
https://nordjyske.dk/nyheder/master-og-kabler-til-samme-pris/f3..

''Eltra beskyldes for oppustede priser til ugunst for kabelprojekt''

''AALBORG: Et prisfald på hele 62 procent på kraftige jordkabler til højspænding har fået modstanderne af en omstridt 400 kV-forbindelse gennem Vesthimmerland til sammen med Nørager Kommune at klage til Folketingets Ombudsmand.''

Ebbe Münster: ''Vi kan nu konstatere, at der blev opereret med oppustede kabelpriser, da politikerne skulle vælge mellem de to projekter, og det var til ugunst for det alternativ, vi stor bag, fordi det indebar yderligere 10 kilometer kabellægning, siger talsmand for de såkaldte højspændingsgrupper i Nørager og Arden, Ebbe Münster. Ved licitationen for de jordkabler, der indgår i det projekt, som daværende energi- og miljøminister Svend Auken besluttede sig for i begyndelsen af 2001, lød billigste tilbud for en kilometer jordkabel på 4,7 mio. kr. I beregningerne for de to projekter var en kilometer jordkabel prissat til 12,5 mio. kr. pr. kilometer.''

BEMÆRKNINGER:
I 1998, hvor Energistyrelsen havde godkendt en ansøgning fra Midtjyske Net om etablering af en 400 kV forbindelse på 42 meter høje ''juletræs-gittermaster'' fra station Mesballe til Grenaa Nord (Åstrup), blev en uvidende befolkning oplyst, at alternativet med nedgravning af forbindelsen ville koste ca 1 milliard, mens luftledningerne kostede godt 100 mio. kr.
Lodsejerne kan ikke, som det fremgår af ovenstående, finde et supermarked med jordkabelpriser. Kapelprocenterne VIL / MÅ IKKE UDLEVERE DERES PRISKATALOGER. Direktøren for NKT Cables fortalte mig telefonisk, at HVIS de oplyste / udleverede deres prislister, så ville den danske energibranche ikke handle med NKT.
Aktindsigt i tidligere kabellagte projekter er overfyldt med sletning af jordkabelpriser.
Det er mit klare indtryk, at når energibranchen er for belastet med manipulerende og usande oplysninger, så ændres deres navne, men med de samme mennesker i elselskaberne.
Desværre findes der ikke en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION, hvor frustrerede lodsejere kan få reelle oplysninger om lovligheden i samtlige luftbårne el-transmissioner.
Vis mere

Motorvej af elledninger vil give ragnarok af døde fugle langs Skjern Enge og Vadehavetd. 18/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
FREDAG 18. MAJ 2018
Af Jan Skriver
http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1652

''Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter massedød blandt sjældne ynglefugle og talrige trækfugle, hvis en planlagt højspændingsledning med 500 kæmpestore master kommer til at skære igennem et af Danmarks fuglerigeste områder, Skjern Enge. Også Vadehavets trækfugle vil blive truet af elledningen, der vil løbe som en motorvej parallelt med et af Nordeuropas vigtigste fugleområder.''

''Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Vestjylland forudser et ragnarok af døde svaner, gæs og andre vandfugle i et af Danmarks vigtigste fugleområder Skjern Enge, hvis planerne om en 176 kilometer lang højspændingsledning fra Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder bliver ført ud i livet som luftledning.''

''De 35 meter høje og ligeså brede master, der skal bære 400 kilovolt ledningen gennem det åbne vestjyske landskab inde i landet parallelt med Vestkysten, vil komme til at krydse Skjern Enge, hvor Skjern Å og Omme Å mødes i et vådt og meget fuglerigt delta.

Her i den østlige udkant af vådområdet Skjern Enge, skal de store højspændingsmaster efter planen afløse den nuværende og meget mindre 150 kilovolt ledning, som i forvejen har krævet mange fugleliv.

I årene 1999-2003 brugte staten og EU 300 millioner kroner på at genoprette naturen i Skjern Enge.''

''Kabler i jorden vil redde fugleliv
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at højspændingsledningen på hele strækningen fra Holstebro til Tønder bør lægges som kabler i jorden.

”Luftledningen er et meget voldsomt anlæg i forhold til det åbne vestjyske landskab. Visuelt vil højspændingsmasterne ødelægge store landskabelige værdier. Men det værste i linjeføringen er dog alligevel, at ledningen skal krydse Skjern Enge, som er et af Danmarks mest værdifulde naturområder. Denne strækning af højspændingsledningen bør ubetinget lægges som kabler i jorden. Både af hensyn til fuglelivet og de store landskabelige og rekreative værdier”, siger Marianne Linnemann.

Naturområdet Skjern Enge er udpeget som Natura 2000-område, og i kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune er engene udlagt som et bevaringsværdigt landskab af national værdi og betydning.''

Bemærkninger:
Når EU omkring år 2000 donerede penge til genopretning af Skjern Enge, så kan den samme myndighed 20 år senere ikke vende det blinde øje til ødelæggelsen af de samme naturværdier.
Den aldrende 150 kV luftledning har allerede masser af mord på samvittigheden. Hvorfor er den ikke kabellagt for længe siden?
Vis mere

Skal elnettet i luften eller i jorden?d. 17/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
KRONIK 16.05.2018 KL. 17:40 i Jyllands-Posten
SØREN BØYE OLSEN, LEKTOR | METTE TERMANSEN, PROFESSOR | JETTE BREDAHL JACOBSEN, PROFESSOR
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10607578/skal-elnett..

''Landskabelige værdier bør inddrages i de samfundsøkonomiske konsekvensanalyser, når vi udbygger elnettet, skriver dagens kronikører, der alle arbejder ved Sektion for Miljø og Naturressourcer ved Københavns Universitet.''

''Når det skal besluttes, om nye større infrastrukturprojekter skal igangsættes, skal der foretages en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering. God samfundsøkonomi handler om at skabe mest mulig værdi for borgerne. Dette inkluderer både de værdier, som vi er vant til at sætte kroner og ører på, og de, som vi ikke er vant til at gøre det med. Sidstnævnte kan for eksempel være naturværdier og landskabelige værdier, som vi sjældent betaler for, men som de fleste af os alligevel tillægger stor værdi.''

''I Finansministeriets nyligt opdaterede vejledning til samfundsøkonomisk konsekvensvurdering står der, at man skal »klarlægge og synliggøre tiltagets effekter på mest omhyggelig vis og inddrage alle væsentlige effekter«. Dette betyder, at de æstetiske landskabelige konsekvenser af at opsætte luftledninger bør værdisættes og inddrages, også selv om de ikke har nogen markedsværdi og derfor normalt ikke indgår i de budgetøkonomiske kalkuler.''

''I Norge har man for nylig igangsat nye, store forskningsprojekter for at se på konsekvenserne af en storstilet satsning på vindenergi – herunder også værdisætning af de negative landskabsmæssige påvirkninger af nye luftledninger og elmaster. Nordmændene har god erfaring med dette fra tidligere. I 2008 gennemførte man en værdisætning af de landskabsæstetiske effekter af luftledninger og elmaster. Her fandt man, at tabet af landskabsmæssige værdier blev værdisat omtrent tre gange højere end den budgetmæssige besparelse ved ikke at grave elkablerne ned.''

''Man kan nemt få den tanke, at det er belejligt at undlade at værdisætte tabet af landskabsværdier, da de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet ellers risikerer at blive større end de samlede gevinster – og måske vil regnestykket så pege på jordkablerne som den rigtige løsning for det danske samfund? Vælger man luftledningerne, kan man altså spare penge, og hvem vil ikke gerne det? Her skal man blot huske på, at det er penge, som måske nok kan spares på elregningen, men som i sidste ende kommer til at koste de danske borgere i form af tabte landskabsværdier.''
Vis mere

Højspændingsledninger er ødelæggende for Sydvestjyllandd. 17/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: ANDERS KRONBORG (S) - FOLKETINGSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET, RENSDYRVEJ 5, 6715 ESBJERG N
Publiceret 14. maj 2018 kl. 06:25

''Læserbrev: Carl Holst (V) og Hans Chr. Schmidt (V) havde den 9. maj et fælles læserbrev i JV. I læserbrevet har de to folketingsmedlemmer flere rigtig gode argumenter om, hvorfor højspændingsledningerne bør graves ned i jorden.''

''Carl Holst og Hans Chr. Schmidt har begge siddet i folketinget, da beslutningen blev truffet om at anlægge - som udgangspunkt - hele strækningen som luftledning. Selvom staten har haft et meget stort fokus på en række forskønnelsesprojekter andre steder i landet, hvor man graver ledninger ned, så skal Sydvestjylland have hundredvis af master på størrelse med Rundetårn.

Man kan mistænke de to politikere for at have sovet godt og grundigt i timen - men det er da dejligt, at de er vågnet op her i sidste øjeblik. Tak for det!''
Vis mere

Et ødelæggende og unødvendigt kabelprojektd. 16/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: MARIA REUMERT GJERDING, PRÆSIDENT, DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, MASNEDØGADE 20, KØBENHAVN Ø.
Publiceret 15. maj 2018 kl. 09:25
https://www.jv.dk/laeserbreve/Et-oedelaeggende-og-unoedvendigt-..

''Læserbrev: Det planlagte projekt med opstilling af 170 km højspændings-luftledning har med skabt stort postyr blandt beboerne i de mange berørte områder. Og det er med god grund.''

...'' fordi det endnu ikke er lykkedes for nogen at forklare, hvorfor dette anlæg overhovedet er nødvendigt.''

''Et så massivt anlæg som dette vil være et 170 kilometer langt, åbent sår ned igennem noget af den smukkeste danske natur i Vest- og Sønderjylland. Det 35 meter brede anlæg vil bugte sig lige igennem ikke færre end otte såkaldte Natura 2000-områder - altså noget af den mest beskyttede natur, vi har i Danmark - og det vil tangere yderligere 15 Natura 2000-områder med en afstand på nogle ganske få kilometer. Det er faktisk vanskeligt at forestille sig en placering af et så markant anlæg, der kunne være meget værre end den, der er planlagt her.''

''Et kabelprojekt bør kun gennemføres, hvis det meget klart kan dokumenteres, at det overhovedet er nødvendigt. Og hvis det er nødvendigt, må Folketinget finde de nødvendige midler til at sikre naturværdierne.''

Bemærkninger:
Tusind Tak til Danmarks Naturfredningsforening for endelig at udtale sig. Vi har brug for DN's hjælp, fordi vi er rigtig mange, der har kæmpet længe mod dette syge projekt.
Vis mere

Fakta om højspændingsledningerd. 15/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten 15 05 2018
Fakta om højspændingsledninger
Af Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister (V)
Energiministeren kommenterer artiklen i JP-lederen ''Nok er nok''

BEMÆRKNINGER:
Hvem siger at transitstrøm skal transporteres som vekselstrøm?
På Sjælland løser man opgaven med transit=eksport af strøm som en nedgravet jævnstrømsforbindelse. Den hedder KONTEX-forbindelsen. Den er over 100 km lang. Den er nedgravet fra Bjæverskov v. Køge og helt til Gedser.
Det gør man, fordi sjællænderne skal behandles ordentligt, så der ikke er noget at komme efter juridisk.
Når sjællænderne kan få nedgravet en 400 kV forbindelse, så kan jyderne også. Hvis der er problemer med at løse opgaven, så skriver INGENIØREN, at selvfølgelig kan strækningen nedgraves, hvis viljen er til stede.
Vis mere

Nok er nokd. 14/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
LEDER 08.05.2018 KL. 21:00
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10586595/nok-er-nok/

'' ''Ingen kan bebrejde vestjyderne, hvis de føler, at de skal bære en stor del af belastningen ved, at Danmark med statsministerens ord skal være »en af verdens bedste klimanationer«.

Virkeligheden er nemlig, at ”verdens bedste klimanation” er en sandhed med betydelige modifikationer – især, når det gælder belastningerne ved disse ”verdensmesterskaber”.

Den konkrete anledning er oplysningerne om, at statsejede Energinet står i begreb med at ville opføre en ny 176 km lang højspændingslinje med ledninger hængende i 25 meter høje master fra Holstebro og hele vejen ned til Tønder ved den dansk-tyske grænse.

Det skal ske på trods af, at alle partier i Folketinget – minus Enhedslisten – i 2008 besluttede, at alle højspændingsledninger skulle i jorden, hvilket er teknisk muligt.

»Regeringen har besluttet, at alle højspændingsledninger ved byerne skal være lagt i jorden senest i 2020, mens resten skal være gravet ned senest i 2030 på nær nogle store ledninger. Alle ledninger, som det er teknisk muligt at grave ned, skal i jorden,« udtalte daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard, der kort efter blev udpeget til at være EU’s klimakommissær.

Som omtalt i avisen forklarer Energinet, at den bebudede højspændingsledning ned gennem Vestjylland vil gøre elektricitet mikroskopiske 0,7 øre billigere pr. kilowatttime for forbrugerne. Ikke mindst set i forhold til den landskabelige destruktion er de fleste forbrugere sikkert bedøvende ligeglade, da de i gennemsnit betaler 225 øre pr. kWh.

Den bebudede højspændingslinje er en del af det såkaldte ”Viking Link” – en højspændingslinje, der skal forbinde Danmark med Storbritannien. Kun én sølle procent af den elektricitet, der skal sendes gennem ”Viking Link”, ventes at være vindmøllestrøm. Resten vil være elektricitet fra Tyskland; for en stor dels vedkommende fremstillet på kulkraftværker, der via Danmark skal sendes til Storbritannien.

Den nye højspændingslinje skal graves ned, som lovet af det massive flertal i Folketinget. Vestjylland repræsenterer noget af den mest vidunderlige natur i Danmark, og landsdelen skal ikke undgælde yderligere for energipolitiske ambitioner, der kan synes aldrig smukke i København, men tager sig ganske anderledes ud, når de skal virkeliggøres. Nok er nok.

Vi under gerne statsministeren en politisk succes.
Efterhånden er der så langt imellem dem, at der er tale om samlerobjekter.'' ''

Bemærkninger:
Sandt er det, at selvfølgelig kan det lade sig gøre at kabellægge hele strækningen som JÆVNSTRØM. Præcis som man gjorde på Sjælland med KONTEX-forbindelsen fra Bjæverskov til Gedser og fortsættelse igennem det tidligere DDR.
INGENIØREN skriver også. at det kan lade sig gøre at kabellægge hele strækningen, det er et spørgsmål om VILJE og PENGE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Og ja, det er en nem sag at kabellægge strækningen.
Vis mere

Nationalpark Vadehavet: Højspændingskabler skal i jordend. 11/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 11. maj 2018 kl. 10:18

SAGEN KORT:
''Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Projektet betyder, at der på strækningen skal opstilles over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter. Projekter har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner.''

''Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu mastemodstandere i Sydvestjylland: Højspændingsmaster vil påvirke nationalparken negativt og stride mod EU-aftaler, siger formand.''

''Esbjerg/Varde/Tønder kommuner: Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu de politikere og mastemodstandere, der har protesteret massivt over udsigten til at få rejst 30-35 meter høje, 400 kV-master fra Idomlund ved Holstebro til den danske-tyske grænse.''

https://www.jv.dk/esbjerg/Nationalpark-Vadehavet-Hoejspaendings..
Vis mere

Grav højspændingsledningerne nedd. 10/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: CARL HOLST (V, MF) NORDHAVEN 5, RØDDING OG HANS CHR. SCHMIDT (V, MF) FRIGGSVANG 3, VOJENS
Publiceret 08. maj 2018 kl. 10:58

''Når vi nu har en løsning, der er til mindre gene og som forskønner landskabet så væsentligt, så er det den rigtige vej at gå. Vi skal handle, og det skal ske hurtigt. Grav dem ned!'' skriver Carl Holst og Hans Chr. Schmidt i deres læserbrev i JyskeVestkysten.

https://www.jv.dk/laeserbreve/Grav-hoejspaendingsledningerne-ne..
Vis mere

Ansøgning om tilladelse til stablering af 400 kV forbindelse i Vestjyllandd. 9/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej

Business Case, 400/150 kV Endrup-Idomlundd. 9/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej

Kronik: Viking Link er en risikofyldt investering, der bør udskydesd. 8/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Danmark har planer om at bygge en kabelforbindelse til England ved navn Viking Link. Dette er et investeringsprojekt til 11 milliarder kroner. Vi har tidligere forholdt os kritisk til ikke blot selve investeringen, men også processen bag investeringsbeslutningen, der er foregået, uden at offentligheden har kunnet få indblik i beslutningsgrundlaget.

Af Brian Vad Mathiesen, Henrik Lund og Søren Djørup, hv. professorer og adjunkt, Aalborg Universitet
Altinget Energi & Klima 08 05 2018

Bemærkninger:
1. Særdeles risikofyldt projekt for de danske elforbrugere.
2. Beslutningsgrundlaget er foregået som et tys-tys projekt uden offentlig indblik og diskussion.
3. Mangelfuld analyse af alternativerne.
4. Investeringen er ikke 'grøn' !
5. Projektet er koblet sammen med gennemførelsen af Idumlund - Niebüll 400 kV forbindelsen
Vis mere

Bekymringen er lige så høj som manglen på svar er manged. 8/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
6 borgmestre + flere folketingsmedlemmer deltog i besigtigelsen af 400 kV luftledningens fremtidige placering i Vestjylland.

Bemærkning:
Men den vigtigste deltager glimrede ved sit fravær: Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V)
Vestjyderne kan med rette føle sig svigtet af en minister, der mangler situationsfornemmelse og respekt for de bekymringer, som befolkningen udsættes for.
JydskeVestkysten 08 05 2018
Vis mere

Professor: Højspændingsmaster skal IKKE transportere GRØN energid. 5/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.'' udtaler til JyskeVEstkysten:

''Professor i energiplanlægning bakker op om Esbjerg-socialdemokraternes påstand om, at højspændings-projektet med forbindelsen til England og kæmpemaster fra Idomlund til grænsen som en transportvej for sort, tysk energi. Han kritiserer Energinet for at sætte opbakning til vindmøller på spil.''

''Esbjerg/Varde: Mens borgerne i det sydjyske raser over udsigten at få 30-35 meter høje master med 440 kV-kabler trukket gennem landskabet, omtales Energinets projekt som en grøn investering, der skal kunne sende dansk vindkraft til England og hjælpe den grønne omstilling. Men sådan hænger det ikke sammen, siger professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.''

- Beslutningsgrundlaget for udbygningen af nettet er sort. Der er ingen CO2-konsekvensberegninger, ingen forholden sig til, hvordan investeringen på et tocifret milliardbeløb passer ind i den grønne omstilling frem mod 100 procent vedvarende energi i 2050, og der er intet, der tyder på at man laver 400 kV-forbindelsen eller Viking Link på grund af grøn energi fra vindmøller. Kun én procent af tiden vil kablet bruges til grøn vind-strøm ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen. Han erklærer sig "enormt ærgerlig" over Energinets måde at argumentere for projektet på:

- Jeg kommer selv fra Varde, og vi har så enormt brug for, at lokale vil stille flere møller op i fremtiden, og med den adfærd sætter man tilliden, ejerskabet og opbakning til vindmøller på spil. 400 kV-ledningerne er ikke nødvendige på grund af vindmøller. Det fremgår klart af Energinets eget materiale, at der findes et fravalgt, kabellagt alternativ, siger professoren og fortsætter:

- Med hensyn til Viking Link skal det i høj grad transportere strøm fra tyske kul- og brunkulsfyrede værker - igen ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen, der samtidig påpeger, at der - ud over konsekvenserne for borgerne i forhold til masterne, der skal sættes op - også er en risiko, som elforbrugerne nu pålægges at løbe.

- Det er elforbrugere - både private og det danske erhvervsliv - der løber en risiko her i forhold til den to-cifrede milliardinvestering. Det er svært at sige, om det på sigt bliver eller ikke bliver en økonomisk god ide, for usikkerhederne er enormt store. Det står dog klart, at Energinet og Energistyrelsen først efter 2040 i beregningerne bag ser, at indtjeningen starter, forklarer han.

Men er forbindelsen nødvendig for den nationale forsyningssikkerhed?

Jeg mener ikke, at flere master med tilhørende elledninger giver mere forsyninssikkerhed.
- Allerede i dag kan vi dække 100 procent af vores elforbrugs spidsbelastning med de udenlandske kabler, vi har nu. Det er meget højt - også i international sammenhæng. Jeg er ikke modstander af, at vi forbinder os med andre lande, tværtimod - det synes jeg bestemt, vi skal gøre - men det her kabel betyder, at vi går fra at kunne dække 100 procent af vores eget spidstime-elforbrug til at kunne dække 140 procent. Så det er ikke holdbart at bruge forsyningssikkerhed som argument for Viking Link, siger professoren.

BEMÆRKNINGER:
Energistyrelsen samt Energinet.dks eneste ÆRLIGE argument for vanvittige og ulovlige milliard-investeringer i smadrede naturområder hos vestjyderne handler om:

Beskæftigelse af folk i Energinet.dk og Energiministeriet og en usynlig udskrivning af skatter i milliardstørrelsen.
Stort set alle love i Danmark bliver lavet for at få flere nye skatter og afgifter.

TUSIND TAK til: Professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.
Vis mere

Borgermøde om 400 kV højspændings-luftledning fra ldomlund –til Endrupd. 1/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Følgende Udviklingsråd gået sammen om et borgermødet:
Udviklingsråd Helle Øst, Claus Vestland Jeppesen
Udviklingsråd Helle Vest, Finn Ladegaard
Udviklingsråd HHST, Anton Peder Nørgård Nielsen

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i Næsbjerghus, Næsbjerg

Claus Vestland Jeppesen
Formand Udviklingsrådet Helle Øst
Hellevej 50
Vrenderup
6818 Årre
tlf. 20 29 59 55

Du kan læse om arrangementet her: http://helleoest.dk/id/6488/borgermode-om-400-kv-hojspaendings-..
Vis mere

Grav kablerne ned i havbundend. 30/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Læserbrev i JyskeVestkysten

AF: BO BEJER, FRILANDSGRISEPRODUCENT, KRUSÅVEJ 11, LØGUMKLOSTER
Publiceret 30. april 2018 kl. 17:24

Læserbrev: ''Befolkningen i det vestlige Jylland har talt, når det gælder den såkaldte elmotorvej fra Holstebro og ned til grænsen: Nej tak, ingen ønsker de høje master i landskabet, og når det kommer til stykket, er der faktisk heller ikke mange, som vil være tilfredse med at få gravet kablerne ned i jorden.

Det bliver dyrt og griber fortsat ind i mange menneskers tilværelse - der, hvor kablerne skal ligge. Mange landmænd frygter jordstrøm, som er kendt for at spille en rolle i staldene.

Til gengæld kan det være en tilfredsstillende løsning, hvis kablerne graves ned i havbunden. Linjeføringen går i forvejen langs med kysten fra Holstebro-området og ned til Brunsbüttel vest for Hamborg, og det bliver ikke noget stort problem at forskyde linjeføringen nogle kilometer vestpå - ud i havet.''

https://www.jv.dk/laeserbreve/Grav-kablerne-ned-i-havbunden/art..
Vis mere

Regeringens energiudspil burde inkludere atomkraft med thoriumd. 30/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Vi bør udnytte ny teknologi og ikke prioritere landskabsødelæggende vindmøller og HØJSPÆNDINGSLEDNINGER til gene for mennesker og dyr – især fugle. For nylig blev en havørn lemlæstet og dræbt af en vindmøllevinge. Vi bør kun sætte vindmøller op langt ude i havet, hvor de generer mindst.''


''Alle Folketingets partier ønsker flere vindmøller, selvom de står stille ca. 100 dage om året – så flere vindmøller vil være mest til gavn for vindmølleindustrien.''
''Politikerne hævder, at Danmark er i en førerposition mht. grøn energi. Vi har måske flest vindmøller, men det har kostet over 40 mia. kr. og vil fortsat koste mange mia., der kunne bruges til velfærd og velstand.''
''Under debatten på DR2 var der ikke et ord om udvikling i thorium kernekraft, som danske forskere arbejder med i Seaborg Technologies, hvor de er ved at udvikle en thorium reaktor, der kommer til at veje 35 t og kan være i en container og levere strøm og varme til ca. 200.000 husstande.''
https://denkorteavis.dk/2018/regeringens-energiudspil-burde-ink..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 30. april 2018

Peter Kjerte skrev som kommentar i DKA:
''vi er omgivet af tåber i folketinget. det var frygtelig at høre Pia Dyhr Olsen i Debatten. Hvor har disse politikkere deres tilsyneladende store viden fra om energi og energifremstilling. Jeg tror det er udenadslære. Pia Dyhr rodede da gevaldig rundt i MW og MWH - sådan lidt i flæng''

Bemærkninger:
Højspændingsledninger og landvindmøller er først og fremmest til gavn for en pengegrisk 'grøn' energi-elite, men til uhyre stor skade for naturen og menneskene.
Vis mere