Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Velkommen til

Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission


Borgerforslag.dk

"Forslag til lov der forbyder krav om vaccinepas/vaccinestatus indenfor Danmarks grænser".
Kæmp for Friheden.
TAK for alle støtteerklæringerne, uddeling af flyers, og DEL på nettet og hos vennerne.
Oprettet d. 14. december 2020.
Antal støtteerklæringer d. 12. juni 2021 kl. 20:10

47.951


Kære lodsejere

1. Husk: Ansøgningen og godkendelsen hviler på et ulovligt grundlag: Der mangler beregninger på, hvem der kommer til at mangle strøm, såfremt anlægget IKKE etableres.
2. Husk: Vores vigtigste våben mod flere master er SAMMENHOLD. Energinet.dk kan ikke lovligt beslaglægge ejendom til en elforbindelse, der skal transportere strøm til udlandet.
3. Husk: ''Sammen står vi stærkere''

Borgerforslag.dk

''Højspændingskabler i jorden''.
Få dit netværk til at støtte et godt formål.
HUSK: Din støtte kræver brug af NemID Oprettet d. 26. april 2018
Antal støtteerklæringer d. 23. oktober 2018:

5.941


Borgermøde om 400 kV

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i Næsbjerghus, Næsbjerg

Bemærkninger

Energinet.dk vil igen forsøge at gennemføre Den Vestjyske El-motorvej som et 400 kV transitsystem på master så høje som rundetårn. Sådanne ulovlige tiltag er ikke ukendte med godkendelser af Energistyrelsen. Derfor vil www.elijorden.dk følge sagen tæt og vedvarende supplere nye som gamle indlæg med bemærkninger.

STÆVNING

Energiklagenævnet er den 27. februar 2013 stævnet ved KBH's byret til at anerkende, at tilladelsen til etablering af et nyt ilandføringsanlæg til Anholt Havvindmøllepark (til ca. 1,6 mia. kr) er ulovlig og ugyldig.

Duoen

Energistyrelsen og Energinet.dk har den 9. august 2012 fremkommet med yderligere oplysninger til Energiklagenævnet. Advokat Helle Carlsen (H) har frist til den 15. august 2012 kl. 15:00 at komme med bemækninger. Det er glædeligt, at Energiklagenævnet endelig spørger ind til benet; det holder hårdt med Energinet.dk.

Partshøring igen, igen...

1. klageinstans efter Lov om Energinet.dk er Energiklagenævnet.
Klima- og Energiministeriet har afleveret deres høringssvar den 13. april 2012.
Energinet.dk har afleveret deres høringssvar den 16. april 2012.
Høringssvar fra lodsejer Ejner Bomholt den 10. maj 2012.
Høringssvar fra adv Helle Carlsen den 22. maj 2012.
Høringssvar fra Klima- og Energiministeriet den 15. juni 2012.
Høringssvar ved tvangseksproprierede Sigrid Bluhme den 18. juni 2012.
Høringssvar fra adv. Helle Carlsen (H) den 20. juni 2012.
Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 26. juni 2012 kl. 15:00
Energiklagenævnet afsiger kendelse den 29. juni 2012.
Høringssvar fra advokatfirmatet Bech-Bruun den 5. juli 2012
Høringssvar ved Ejner Bomholt den 15. juli 2012
Indlæg ved Adv. Helle Carlsen (H) den 26. juli 2012
Endnu en partshøring med deadline
23. juli kl. 15:00
Energiklagenævnet forventer at drøfte og afgøre sagen
den 22. august 2012


SYV ulovlige ekspropriationer på én dag

Kommissarius har den 27. marts 2012 gennemført 7 ekspropriationer til Energinet.dks projekt, der alene har vurderet almenvellet af deres eget projekt. Statsmonpolet Energinet.dk er dokumenterbar inhabil.
Kommissarius har eksproprieret til et 220 kV landkabel vel vidende, at Energinet.dk ikke har indkøbt et 220 kV landkabel, men et 245 kV ledningsanlæg med betydelig overkapacitet. Kommissarius ønsker ikke at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse fordi Transportministeriet siger god for ekspropriationen. Kommissarius vil heller ikke lytte til lodsejerne der forsøger at dokumentere, at det intet behov er for flere transitforbindelser. Energiklagenævnet har med 1 års forsinkelse, ved Kammeradvokatens mellemkomst, genoptaget lodsejerklagerne over den ulovlige transitforbindelse. Lodsejerne nægter at modtage almisse-erstatninger for et ulovligt projekt. Vi vil have rettens ord for, at ekspropriationerne er ulovlige.
Vi vil have rettens ord for, at Energiministeriets definition af almenvellet er ugyldig.

Er Danmark et retssamfund, når ekspropriationerne gennemføres FØR Energiklagenævnet har gjort sit arbejde færdigt og Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet inden der eksproprieres løs?
Magteliten kerer sig ikke om danskerne og Grundlovens § 73. Lyt og læs P4 Østjyllands radio kl. 7:15, onsdag den 28. marts 2012. Ekspropriationerne var bestemt længe før ekspropriationsdagen. Derfor kan Kommissarius ikke være fri og uafhængig, men må være en del af den danske el-mafia.


Energiklagenævnet genoptager lodsejerklager

Energiklagenævnet har i en kendelse af 22. marts 2012 givet klagerne ret i at være klageberettigede. Det betyder, at Energiklagenævnet nu realitetsbehandler lodejerklagerne over Klima- og Energiministeriets definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning (Grundlovens § 73). Stævningen mod Energiklagenævnet og Ministeriet er sat i bero.
Energiklagenævnet forventer at afsige kendelse i juni 2012.


Partshøring igen, igen

I forbindelse med genoptagelse af klagesagen i Energiklagenævnet, foranlediget af ønske fra Kammeradvokaten, er det meddelt lodsejerne partshøring med deadline senest torsdag den 1. marts 2012. Energinet.dk har fået forlænget partshøringen med 7 dage til den 8. marts 2012. Energiklagenævnet forventes at afgøre spørgsmålet om klageberettigelse den 19. marts 2012.


Retssikkerhed eksisterer ikke inden for elområdet

Energiklagenævnet har i skrivelse af
9. februar 2012 meddelt, at lodsejernes sag om klageberettigelse genoptages. Sagen har ikke opsættende virkning, så derfor giver det IKKE mening at genoptage sagen, men er udelukkende en taktisk genistreg for at udsætte retssagen mod Energiministeriet for deres ulovlige tilladelse af 19. januar 2011.
Danmark er ikke et retssamfund.


Spørgsmål til ministeren

Den 17. februar 2012 stillede energiordfører Mikkel Dencker spørgsmål ang. nødvendigheden af et nyt landkabel til Anholt Havvindmøllepark og om det ikke er muligt at opgradere eksisterende infrastuktur?


Foretræde for Folketingets Energiudvalg

Sikkerhedsstyrelsens ulovlige ekspropriation til et 245 kV landkabel med en kapacitet på 498 MW. Energiministeriets tilladelse gives til et 220 kV landkabel med en effekt på 400 MW -ikke mere.
Dato: Den 12. januar 2012 kl. 14:00Retssag

Energiklagenævnet og Klima- og Energiministeriet er sagsøgt af foreningen m.fl. i sagen om det overflødige 245 kV kabel til Anholt Havmøllepark.
Den 5. december 2011.


Endnu en partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har bedt om endnu en bemærkning til det ulovlige 245 kV kabel, som Energinet.dk har indkøbt i strid med tilladelsen.
Deadline den 9. december 2011


Fornyet partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har videresendt Energinet.dk's mail af 26/10-2011, Energistyrelsens mail af 27/10-2011, telefonnotat af 27/10-2011 til kabelramte lodsejere. Pointen er, at Energinet.dk vil påstå, at der et fedt, om der indkøbes et 220 kV kabel eller et 245 kV landkabel og det er lige meget, hvad der står i tilladelsen!?!?
Energinet.dk's argumentation er noget forbistret sludder.
Deadline for bemærkninger er den
9. november 2011


Partshøring om evt. ekspropriation

Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden til Energiklagenævnet, men denne instans vil ikke behandle klagen og afviser den med, at lodsejerne ikke er klageberettigede!
Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden, fordi Ministeriet ikke har patent på om Lov om Energinet.dk og Grundloven overholdes, men Energiklagenævnet har åbenlyst valgt at ignorere loven.
Når Energiklagenævnet har valgt at ignorere klagen fra advokaten, så er spørgsmålet om almenvellet ikke afklaret. Sikkerhedsstyrelsen kan derfor ikke andet end afvise ansøgningen fra Energinet.dk med bl.a. den begrundelse, at Energiklagenævnet ikke har villet behandle klagen fra advokat Helle Carlsen om almenvellet.
Tilladelsen til et 220 kV landkabel er ulovlig.
Deadline for partshøring er den 26. oktober 2011.


Ilandføringskablet

til Anholt Havmøllepark er ifølge tilladelsen et uspecificeret 220 kV kabel. MEN Energinet.dk har indkøbt et 245 kV specialfremstillet ledningsanlæg,der ikke er et landkabel med de miljøfordele som kablerne giver, i Frankrig med en betydelig overkapacitet, der ifølge kabelproducenten er på 498 MW. Lederne ligger med en indbyrdes afstand på 400 mm og det betyder, at magnetfelterne er lige så kraftige som var lederne hængt op i ca. 38 meter høje master! Prisen for det ulovlige eksperimentkabel til 1,3 mia. kr. påvirker samtlige elforbrugeres regning med ca. 350 kr.


Civilstyrelsen

har den 11. august 2011 modtaget anmodning om fri proces af en stribe lodsejere i sagen om en overflødig transitforbindelse fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige (det overordnede 400 kV net). Advokat Helle Carlsen (H) har udarbejdet stævning mod Klima- og Energiministeriet for at have udstedt en ulovlig tilladelse som indebærer, at Grundlovens § 73, stk 1 (ekspropriationsparagraffen) overtrædes, da behovet for endnu en transitforbindelse IKKE er dokumenteret. Endvidere er stævningen også rettet mod Energiklagenævnet, der ikke har behandlet klagerne over det ulovlige kabel.


Endnu en udsættelse af endelig afgørelse af ilandføringskablet til Anholt Havmøllepark

Kære lodsejere: Ingen aftaler med Energinet.dk!!!!
Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk kan komme med endelige bemærkninger omkring klageberettigelse samt beskrive, hvordan hver enkelt klager bliver berørt af deres 245 kV kablet, som er 25% kraftigere end krævet! Derfor må Energinet.dk under ingen omstændigheder få nogen aftaler med lodsejerne. Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk påtager sig en betydelig økonomisk risiko med at skulle fjerne alle kabler m.m. fra landskabet ved at lægge et kabel ud uden at have fået lodsejernes accept. Energinet.dk er desperate for at få aftalerne i hus, og det må ikke lykkes. Endelig afgørelse af Energiklagenævnet ventes omkring medio juli 2011.
Forberedelserne til en domstolsafgørelse er igang. Advokat Helle Carlsen (H) vil føre sagen for forurettede Sigrid Bluhme m.fl. Retssagen skal føres mod den totalt ubrugelig tilladelse, som Klima- og Energiministeriet er ansvarlig for. Ministeriet ønsker ikke at foretage beregninger på, hvad det koster at bruge en fuldstændig ubenyttet 2x170 kV transitforbindelse på Djursland. Desuden indeholder tilladelsen ikke en beskrivelse af designerkablet, som Energinet.dk udruller ulovligt og uden en gyldig aftale med de berørte lodsejere. "Ikke en tomme jord til det projekt"


Hvis en tillalelse

har som konsekvens, at en borger bliver væsentligt, individuelt berørt heraf, vil denne borger have klageadgang, uanset om borgernes interesser generelt eller konkret indgår i de hensyn, som Klima- og Energiministeriet skal varetage i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.
Denne klageadgang skal Energinet.dk respektere og derfor bør arbejdet med at indgå såkaldte frivillige aftaler stoppes straks.


Energinet.dk

stævnes af Regulerkraftværkerne og samtidig klages til EU over konkurrence- forvridende udvikling. Foreningen BRD ved Bjarne V. Averhoff mener deres investering på 400 mill. kr. er tabt. Markedslukning på Sjælland.25/3-2011


Opsættende virkning

medfører, at etablering af et projekt sættes i bero, indtil der er truffet en afgørelse af ankeinstansen. Opsættende virkning skal søges af advokat.
Der er søgt om opsættende virkning i sagen om den ulovlige tilladelse til 220 kV kablel-forbindelsen til Anholt havvindmøllerne.


Foretræde

for Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 17. marts 2011 ved Sigrid Bluhme. Mødt var 5 medlemmer af udvalget, heraf to politikere, der er valgt på Djursland. Læs indlægget af samme dato.


Dansk Energi

ytrede på et foretræde d. 24/2-2011 for Det energipolitiske Udvalg ønske om en omdefinering af 132/150 kV-nettet, så det fremover kan opfylde kravene til et distributionsnet.
Kommissionen slår fast, at der skal være en klar ejermæssig adskillelse af de regionale transmissionsselskaber.
L 87 UDLØSER IKKE AUTOMATISK ET KRAV OM AFSTÅELSE AF TRANSMISSIONSNETTET TIL ENERGINET.DK, SOM DANSK ENERGI GAV UDTRYK FOR PÅ FORETRÆDET, understregede Lykke Friis.


Ekspropriation og erstatning

Energinet.dk påstår, at der kan eksproprieres til et ulovligt projekt med henvisning til § 18 i Stærkstrømsloven. Den hedder:

"§ 18. Når almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges."


Energiklagenævnet

har den 15. februar 2011 fået tilsendt en klage over Klima- og Energiministeriets meddelelse af tilladelse til bygning af ilandføringsanlæg for Anholt Havmøllepark af 19. januar 2011.
Medierne og de politiske ordførere er samtidig gjort opmærksom på klageskriftet.Uvildig dokumentation

En af landets højeste ekspertiser inden for stærkstrøm udtaler sig om de ubenyttede kabler på Djursland.
170 kV transitkablerne på Østdjursland har ved middelværdi en strømbelastbarhed på 778 A og dermed en udregnet belastbarhed på 448 MW . Siden år 2000 har denne kapacitet ikke været udnyttet. Lodsejerne vil gå rettens vej, hvis ikke Energistyrelsens godkendelse ophæves.
Energinet.dk og N1's påstande lyder på en varig belastning på kun 445 A og en overføringsevne på 240 MW og dermed er der for lidt kapacitet i højspændings-kablerne.
I Energinet.dks anlægsplan 2006 er et sammenligneligt kabel-anlæg med en opgivet strømkapacitet på 750 A. Poul Erik Pedersen, Energinet.dk, skriver for El-QA møde d. 10.03.2008, at der kalkuleres med strømme på 775 A - 885 A ved brug af 170 kV kabler.
I Energinet.dk's præsentation (2008) omkring åben og sluttet skærm kan kapaciteten øges med ikke mindre end 10- 20 % ved at lave en såkaldt Crossbonding.
NKT's produktkatalog omtaler selv strømme ved varig belastning i jord baseret på en nedgravningsdybde på 0,7 meter på 745 -810 A afhængig af skærmkobling
Selvfølgelig har NKT i samarbejde med ejerne Midtjyske Net A/S lagt 170 kV-kablerne på Djursland sådan, at de udnyttes bedst muligt.
Selvfølgelig er kablerne indkørt til at levere den kapacitet, de er indkøbt til. Energinet.dks påstand om, at kablerne ikke virker, er helt uvirkelig.
Det her er manipulation og misinformation af offentligheden, politikerne, embedsværket og lodsejerne.
Det er en sag, der lugter langt væk!Sort dag for demokratiet og retssikkerheden

Den 19. januar 2011 godkendte Klima- og Energiministeriet et 85 km langt 220 kV transtit vekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige. Godkendelsen mangler alle de nødvendige beregninger for dokumentation af behovet ligesom det bare "skønnes" at alternativer ikke er samfundsøkonomiske ansvarlige. Et skøn og en beregning er ikke sammenlignelig, der skal beregninger til i begge tilfælde. Desværre for demokratiet, så har Energinet.dk sikret sig mod en hurtig domstolsbehandling, idet sagen først skal rundt om Energiklagenævnet. Styrelserne har totalt overtaget godkendelserne fra politikerne, fordi sagerne er for komplicerede til at poltikerne kan sætte sig ind i tidskrævende gennemlæsninger af ansøgninger og godkendelser.


Retssag

burde kunne indledes mod Klima- og Energiministeriet, når Energistyrelsen har godkendt Energinet.dks ilandføringsprojekt fra Anholt Havmøllepark til Trige. Men for at minimere retssikkerheden, kan retssagen først indledes, når Energiklagenævnet har udtalt sig. Klagebehandlingstiden i Energiklagenævnet er ikke under 4 måneder.


Inhabil

AKTINDSIGT afslører, at Energinet.dk ønsker at få transmissionsbevilling til
150 kV nettet. Energinet.dk har opfordret Energistyrelsen til at ændre lovgrundlaget til bevillingsretten til 150 kV-forbindelserne med det formål at få store transitindtægter i forbindelse med havmølleparken Horns Rev 2.
Det er et forhold, som Klima- og Energimisteren og Energistyrelsen har kendt til siden februar 2008.
Energnet.dk er INHABIL, når selskabet peger på en løsning, der fremover vil give selskabet store transitindtægter fra Anholt Havmøllepark.
Energistyrelsens praksis er godkendelse af ALLE ansøgninger fra Energinet.dk/de systemansvarlige, og her er det underordnet om behovet er dokumenteret som en ellers ufravigelig forudsætning for et kabel- eller et luftledningsprojekt.
SKYLDEN peger først og fremmest på politikerne og de ministerier, der blåstempler alle disse unødvendige investeringer.


Foretræde for

Det energipolitiske Udvalg tirsdag den 9. november 2010 med advokat Helle Carlsen (H) som leder og med kabelramte Sigrid Bluhme som bisidder. Af udvalgets i alt 15 medlemmer var mødt 12, idet et medlem kom for sent og var mest optaget af at sende SMS'er og tale med et andet fremmødt medlem i stedet for at lytte til Helle Carlsens gennemgang af monopolet Energinet.dk's tilsidesættelse af grundlaget for at føre transit-strømmen i land fra Anholt offshore møllerne.


Foretræde for

Miljø- og Planlægningsudvalget onsdag den 21. april 2010 med Sigrid Bluhme som leder med bisidder. Formålet med foretrædet er at få landspolitikernes hjælp til at sikre, at eksisterende transitkabler bliver brugt i stedet for et helt nyt anlæg, der strider mod folketingsbeslutningen om, at Anholt Havmøllepark skal være "samfundsøkonomisk billigst" og "placeringen ikke kræver egentlige netforstærkninger på land."


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 15. april 2010 med Poul Erik Morthensen som leder samt Brian Guldager Iversen og Sigrid Bluhme. Ellen Trane Nørby (V) spurgte flere gange ind til fremtidens jævnstrøms-teknologi, HVDC VSC, som i vore nabolande anvendes til ilandføring af el fra havmølleparken Borkum 2 og som bruges til transport af el over lange afstande.


Tjele - Kassø

Energinet.dk skal dokumentere med tørre tal, at den nye luftlinje er nødvendig af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og IKKE nødvendig af hensyn til eksporten af vindel. Sådan en dokumentation foreligger ikke. Derfor er linjeføringen en grov overtrædelse af dansk lov. Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt masterne IKKE bygges?


Tjele - Kassø

Vejen Kommune er den første kommune i Danmark, der på sine borgeres vegne forlanger, at Energinet.dk skal dokumentere, at Den Midtjyske Elmotorvej er begrundet i et forsyningsmæssigt behov. Dette er en milepæl, som forhåbentligt vil få flere kommuner til at forlange en dokumentation for behovet, inden der sættes ind med kommuneplantillæg m.m.
Haderslev Kommune er den anden kommune, der også siger NEJ til kæmpemasterne.


Formål

  • Påvirke myndighederne, så al el-transmission i Danmark foregår således, at befolkningens sundhed tilgodeses på bedst mulig måde. (jævnstrømskabler)
  • Beskytte miljøet mod skæmmende elmaster og andre unødvendige installationer.
  • Arbejde mod det mål, at al el-transmission skal foregå i jordkabler. Transitstrøm skal fremføres via jævnstrømskabler.


ALLE BORGERE,

der føler et overgreb/ urimeligheder fra elbranchen, har mulighed for at komme til orde på denne hjemmeside. Skriv til: anneboesen36@yahoo.dk eller sigrid.bluhme@nrdn.dk


Anholt Havmøllepark

I ARKIV under linket 'Anholt Havmøller' findes dokumenter vedr. lovgrundlag, ansøgninger, godkendelser, tekniske data, behov m.m. Advokat Helle Carlsen (H) er sat på sagen fra dag ét med henblik på at få omgjort projektet eller at rejse en sag ved domstolen mod Klima- og Energiministeriet/Energistyrelsen og Energinet.dk. Norddjurs Kommune behandler Energinet.dks ønsker, som om alle godkendelser er på plads. Energinet.dk har, selvom selskabet indkøber både søkabel og et nyt landkabel mens VVM-redegørelsen er i offentlig høring, end ikke indsendt en ansøgning til de mange indkøb. Norddjurs Kommunes behandling af sagen om et kommuneplanstillæg stærkt kritisabelt, fordi Kommunen ikke vil interessere sig for andre oplysninger end bygherrens.
Norddjurs Kommune ønsker ingen dokumentation for behovet af et nyt projekt til 1,3 mia. kr. vel vidende, at der kun er ét projekt der undersøges, bygherrens, og som Energinet.dk vil få de fremtidige transitindtægter fra!!!!!!
Hvem sagde, at Energinet.dk er inhabil?


Magnetfelter

Udbredelsen af magnetfelter er unaturlige for den menneskelige organisme. Derfor er det som udgangspunkt farligt, indtil andet er bevist. I USA forsvinder bierne af uforklarlige grunde, men for biavleren ligger svaret selvfølgelig i udbredelsen af den udsendte stråling fra vekselstrøm bl.a.
Vore nabolande har grænseværdier på 0,4 mikrotesla for vekselstrøms-forbindelser og det er en begyndende erkendelse af, at elektromagnetisk stråling fra højspændingsforbindelser er FARLIGT for den menneskelige organisme.
Læs om baggrundsviden i denne grundige hjemmesiden:
http://helbredssikker-telekommunikation.dk/

Epidemiolog Samuel Milham har skrevet bogen: Dirty Electricity. Den giver videnskabelig baseret baggrundsviden om, hvordan vekselstrøms elforsyning kan være skyld i mange af vor tids "livstils-sygdomme".
Den forklarer, hvilke kneb myndighederne bruger for at dække over problemerne.


Nyanskaffelse

Foreningen har anskaffet en magnetfeltmåler, der viser udbredelsen af felterne målt i mikro Tesla med én decimal. Gratis for medlemmerne, men alle borgere, der ikke har tillid til Energinet.dks målinger (kommer sædvanligvis når ledningen er ude af drift) kan benytte sig af tilbudet.


Møde i Allingåbro

den 9. december 2009 om ilandføringsanlægget fra Anholt Havmøllepark. Til stede var Helen Rosager og Mette Behrmann fra Norddjurs Kommune og Marian Kaagh og Jens Christian Hygebjerg fra Energinet.dk samt Sigrid Bluhme (kabelramt af nyt 220 kV kabel få meter fra stuehuset) med bisidder.
Norddjurs Kommune skriver i deres beslutningsreferat d.14/12-2009:
"Konkret lovede Jens Christian Hygebjerg at undersøge de eksisterende kablers overføringsevne". Det betyder, at Energinet.dk's top kræver et nyt kabel til 1,3 mia. kr. uden at undersøge eksisterende kablers kapacitets muligheder.!!!!Ja, og elforbrugerne betaler til monopolet uden nogen form for dokumentation for behovet for et nyt kabel.


BOGPROJEKT

I ARKIV findes 26 link til lodsejernes mening om HØJSPÆNDING


Sag 525/2007

Dom afsagt den 26. juni 2009
Energinet.dk
taber erstatningssag i Højesteret.
Erstatning
for "Naboretslige gener"på 3,8 mio. kr. (strålingsfare og visuelle gener)


Møde

på Varde Rådhus
mandag den 21. sep. 2009
med Hans Chr. Thoning MF


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg
torsdag den 16. april 2009Nyttige links

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/kontakt-os.aspx
www.global-alarm.dk
www.ehsfri.dk
Politikerlede med indlæg resort@ofir.dk
Uafhængig advokatfirma:
David Rubin (H)
MAQS LAW FIRM
Pilestræde 58
DK-1112 København
www.maqs.com

Sidste nyt


DETTE ER ET GLOBALT KUPd. 17/7-2023
Kategori: Andet
MIKE YEADON, EX-VICEPRÆSIDENT FOR PFIZER: DETTE ER ET GLOBALT KUP.
Covid-19 svindel. Artiklen bragt i NewSpeek d. 16. juli 2023
Vis mere

Hvad skulle covid-halløjet gøre godt for?d. 28/11-2022
Kategori: Andet
Lars Hedegaard
28. november 2022 24NYT
https://24nyt.dk/hvad-skulle-covid-halloejet-goere-godt-for/

"Jeg har fortrudt, at jeg lod mig vaccinere mod covid, og især efter at have set John Bowes dokumentar ”Safe and Effective: A Second Opinion”.
Det vrimler med videoer om samme emne, og hvad skal man tro? Jeg har altså valgt at tro på John Bowe, der forekommer fornuftig, grundig og alt andet end hysterisk.
Som han gør opmærksom på, er der stadigt flere vidnesbyrd om, at stikket kan have ødelæggende konsekvenser, og at vaccinen er alt andet end sikker. Ifølge Bowe har vaccinationen medført millioner af skader og tusinder af dødsfald rundt om i verden, og i dokumentaren giver han nogle af ofrene lejlighed til at udtale sig.
Samtidig har myndighederne – i dette tilfælde de britiske – gjort alt for at undertrykke enhver tvivl om vaccinernes sikkerhed. Det er sket via det såkaldte “Trusted News Initiative”, som er et samarbejde mellem regeringen, BBC og andre medier samt de vigtigste Big Tech-virksomheder så som Google, Twitter, Microsoft, YouTube og Facebook med det formål at censurere enhver bekymring eller afvigende mening.
Myndighederne er tilmed blevet ved med at promovere vaccinationerne, efter at det stod klart, at de ikke beskyttede mod at blive smittet eller smitte andre. Hvorfor fortsatte regeringen med at agitere for injektionerne, når det stod klart, at de ikke tjente det påståede formål?
Pfizer, hvis såkaldte vaccine er den mest brugte i Danmark, har indrømmet, at man aldrig til bunds undersøgte, om den var sikker, eller hvilken effekt vaccinens indhold af mRNA kunne have. Såkaldt vaccine, fordi injektionerne ikke kan kaldes vacciner i traditionel forstand.
Noget af det mest bekymrende ved hele covid-historien er myndighedernes bevidste udbredelse af frygt, som bl.a. skulle få befolkningen til at finde sig i nedlukninger og ødelæggelse af økonomien. De har samtidig udbredt et had til de ni millioner briter, der nægtede at lade sig indsprøjte, og BBC ville end ikke tale med såkaldte ”anti-vaccers” eller ofre for indsprøjtningen. De skulle helt fortrænges fra den offentlige samtale.
Gennem rædselspropaganda er det stort set lykkedes myndighederne og deres sammensvorne i medierne og Big Tech at få befolkningen til at lystre. Vi har altså letsindigt stolet på de samme, som fortalte, at islam var fredens religion, at masseindvandring vejen til et bedre samfund, og at CO2 var en dødbringende gift.
Hvad mon de finder på, næste gang de vil tæske befolkningen på plads?"
Hvad mon de finder på, næste gang de vil tæske befolkningen på plads?

Bemærkning
Jeg har kunne færdes frit alle steder i samfundet - uden mundbind - uden at holde afstand - uden sprit - uden test, og med et fritagelse-emblem og også et dokument fra "sundhedsstyrelsen" om total fritagelse for gøgleriet.
Jeg har mistet tilliden til Slette-Mette-regimet, fordi læger parerer ordrer og svigter lægeløftet og påfører patienterne lidelser.
Og injektionerne fortsætter i efteråret 2022 med 4. stik og følgeskaden er tilsyneladende luftvejsinfektioner (kold lungebetændelse).
Vis mere

BRÆNDGAARD AVISEN #21: 1700 % STIGNING I PLUDSELIG DØD BLANDT SPORTSFOLKd. 24/11-2022
Kategori: Andet
https://perbraendgaard.dk/2022/11/24/braendgaard-avisen-21-1700..

TORSDAG, 24 NOVEMBER 2022, 8:39 skriver PEER BRÆNDGAARD bla.,
at der hver dag kommer nye afsløringer om dødsfald i kølvandet på covid-19-vaccinerne.

"De nye afsløringer sker samtidig med, at sundhedsmyndigheder i Canada opfatter vaccinetøven som en psykisk sygdom. Vaccinedebatten, eller hvad man skal kalde det, når de uenige aldrig er i direkte dialog, har aldrig været mere ekstrem og polariseret end nu.

The Exposé fortæller om et nyt studie, der har vist, at der er sket en stigning i 1700 % i antallet af atleter, der pludselig er døde siden covid-19-vaccinationen begyndte. Når man ser på fodboldspillere organiseret i FIFA, så var der 300 % flere, der døde i 2021 sammenlignet med gennemsnittet af de forgangne 12 år, beretter The Exposé også."

"De danske hyggemedier bringer intet om disse vigtige nyheder, hvorved de måske medvirker i tildækning af organiseret massemord på global skala."

"Alle medlemmer af Folketinget er også enige i den bærende fortælling om coronavirus og vaccinerne som supervåbnet."
Vis mere

Peer Brændgaard: 214 BRITER DØDE PR. DAG SOM FØLGE AF DET, VI IKKE MÅ TALE OMd. 12/11-2022
Kategori: Andet
12. november 2022 skriver Peer Brændgaard bla. i frihedspressen

"Britiske The Exposé afslører også, at Storbritannien har været ramt af 39.121 overskydende dødsfald i løbet af de seneste 6 mdr. Det svarer til 214 døde pr. dag. Det drejer sig om officielle data udgivet af både Office for National Statistics og Public Health Scotland. Storbritannien har lidt 332.111 dødsfald siden midten af april 2022 resulterende i 39.121 overskydende dødsfald sammenlignet med 2015-2019 fem-års-gennemsnittet. De ekstra dødsfald startede i uge 16 (den uge der begyndte den 18. april) 2022. The Exposés analyse konkluderer om årsagen til de ekstra dødsfald: “Der kan ikke findes anden konklusion til det faktum, at dødsraten pr. 100.000 er lavest blandt de uvaccinerede, end at covid-19-injektionerne slår folk ihjel.” The Exposé har tidligere i flere analyser og artikler afsløret, hvordan de officielle data tydeligt viser, at dødeligheden er markant højere blandt de coronavaccinerede sammenlignet med de uvaccinerede. Det omfatter også en højere dødelighed blandt de vaccinerede af den sygdom, som vaccinen ellers skulle beskytte imod."

Bemærkning:
Lægemiddelindustrien dominerer sundhedssektoren og fjerner interessen fra mennesket. Og danske politikere, godt hjulpet af statsfinansierede medier, har støttet denne menneskefjendske udvikling.
Vis mere

Klaus Ewald: Det valgemne ingen taler om - indvandringen - islamd. 7/11-2022
Kategori: Andet
https://24nyt.dk/klumme-det-valgemne-ingen-taler-om/
den 7. november 2022
Af Klaus Ewald:
Debattør og advokat med egen praksis siden 2002 i gågaden i Odense. Han er færdiguddannet jurist fra Københavns universitet i 1987 og beskæftiger sig primært med strafferet. Klaus Ewald bistår DF på Christiansborg rent juridisk og i forhold til retssager, affattelse af beslutningsforslag, oplæg til Retsudvalget mv.

"Det offentliges nettoudgift til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var i 2018 på 31 milliarder kroner i følge Finansministeriet. I år er tallet adskillige milliarder større.

Nettobidraget er et udtryk for, hvor meget de enkelte indbyggere i Danmark på den ene side betaler i skatter og afgifter og på den anden side modtager af serviceydelser og indkomstoverførsler fra det offentlige.

Som noget nyt er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt i oprindelse fra MENAPT-lande (muslimer) og oprindelse fra øvrige ikke-vestlige lande. Rapporten viser, at førstnævnte udgør hovedparten af nettoudgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Ud af nettoudgiften på 31 milliarder til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2018 tegner personer fra MENAPT-landene sig for 24 milliarder kroner, altså godt 85%.

Personer fra MENAPT-landene udgjorde 55 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2018. De store forskelle i nettobidraget blandt ikke-vestlige indvandrere skal ses i lyset af store forskelle i bl.a. opholdsgrundlag.

Hvis man kun ser på indvandrere, er den gennemsnitlige nettoudgift for en indvandrer fra et MENAPT-land på 85.000 kr. Indvandrere fra øvrige ikke-vestlige lande udgør også en nettoudgift, men dog kun på 4.000 kroner i gennemsnit. Både indvandrere fra vestlige lande samt personer med dansk oprindelse har et positivt nettobidrag.

De tørre tal taler deres eget sprog. Samfundsøkonomisk er det en vanvittig dårlig forretning at have 3. verdens indvandrere og deres efterkommere i Danmark. Bruttoudgiften er nemlig godt 3 gange større eller ca. 93 milliarder kroner til det, der omfatter et sted mellem 500 og 750.000 borgere fra den 3. verden, alt afhængig af, om man regner naturaliserede efterkommere med eller ej.

Gennemgår man finansloven, er der tale om et menukort af udgifter til alle hånde projekter i statsligt, kommunalt og privat regi. En hel underskov og industri er bygget op over det faktum, at hvad der som nationalkonservativ ligger til højrebenet om, at man selv burde være brødfødende og selvforsørgende, der har den politiske konsensus stabiliseret sig om det unaturlige, at man må betale spidsen af en jetjager til ophold for folk, hvis de tilfældigvis kigger forbi fra Langbortistan med deres svinelæderkufferter i Kastrup og siger: ”Mig ha’ asyl”. For at citere profeten Mogens Glistrup.

LÆS OGSÅ: Klumme: Drop statsministerkandidaterne
Hertil kommer så udgifter til justits- og retsvæsen. Tal som dækker den kriminalitet, der begås af 3. verdensborgere. Somaliere, palæstinensere og syrere er et sted mellem 5 og 7 gange mere kriminelle end etnisk danske ifølge Danmarks statistik.

Det vil sige, at for hver 7 gange Mujafa fra Egeparken i Odense har været på domhuset, så har Lars Ole været der en gang. Reelt betyder det, at man kan gange antallet af 3. verdensborgere op med det anta,l de enkelte etniske grupper består af, og omregne det til, hvor mange danskere vi ville være for, at der blev begået så meget kriminalitet som overrepræsentationen dækker over, det vi danskere må finde os i.

Tallet 3.5 millioner flere danskere forekommer mig nærliggende for at holde det lavt, hvis man alene tager udgangspunkt i det antal muslimer, der ikke er efterkommere, nemlig de 500.000.

Og det er endda et konservativt tal i og med særligt efterkommerne figurerer i den forkerte statistik.

Videre kommer udgifterne til sociale udgifter til 2. og 3. generations primært muslimske indvandrere og flygtninge, der har opnået dansk statsborgerskab i form af førtidspension m.m., som er en særlig yndet indtægtskilde. Statistik er renset for politisk korrekthed og procentuelt er hyppigheden af førtidspensionister blandt flygtninge og indvandrere 2-3 gange højere end for etniske danskere.

Man spørger sig selv, om henved 90% af danske vælgere og deres politiske repræsentanter er funktionelle analfabeter i at passe på Danmark?

De 90%, der ikke stemmer på hhv. DF og NB. For om de øvrige vælgere og deres folkevalgte politikere må man lægge til grund, at dem, der tier samtykker, eller også bifalder de aktivt. Begge dele er lige slemt.

I 1998 havde opførslen af Storebæltsbroen kostet små 20 milliarder. Hvad den ville koste med prisudviklingen her i 2022, er ikke godt at vide, men hvis man blot holder sig til nettotallet på integrations- og udlændingeområdet, så kunne vi bygge en ekstra Storebæltsbro om året i stedet for at have Mujafa rendende rundt i Rosengårdscenteret og genere centervagter og besøgende.

LÆS OGSÅ: Klumme: Hvor meget skal Vesten udvandes?
Det værste er nærmest at høre gammelkommunister og folkesocialister hælde vand ud af ørerne om mangel på velfærd, når de egenhændigt prioriterer Mujafa frem for gamle fru Hansen på plejehjem. Det skriger til himlen med deres dobbeltmoral, men hvor hører man statsministerkandidaterne fra blå blok i den sammenhæng?

At der er 3. verdensborgere, der kan stave til Ib, og gå på arbejde og opdrage sine ofte 4-7 børn mod danskernes 1.7 pr par er oplagt, men bottom line er stadig, at det kræver mere end en god forklaring over for danskerne generelt, og særlig dem med hjælpbehov specielt, at have flere hundrede tusinde Mujafaer på nas, når de burde sendes hen, hvor peberet gror, hvis de ikke kan forsørge sig selv, og holde deres straffeattest ren. Det sidste er et politisk valg.

Men, når man oplever, at hhv. Danmarks Demokraterne og Moderaterne er de store stemmeslugere, så spørger man sig selv, om der er gemt et særlig masochistisk gen gemt i danskerne?

En sag er rød bloks særlige svaghed for at holde udsalg på alle hylder af danskheden helårligt, og ikke kun som når Bilka holder fødselsdag hvert kvartal, eller blå blok minus DF og NB, der lægger mere vægt på politisk korrekthed og frygten for venstrefløjens udskamning frem for at vise karakter. Men de to nye knopskydninger i dansk politik er mig en gåde.

Danmarks Demokraterne har ingen profil andet end hvad Støjberg tilkendegiver. Hun kan lide pålægschokolade og cola zero i køleskabet og fejrede stramninger i udlændingepolitikken med Othello lagkage i ministertiden, men ellers er der intet konkret om udtræden af hverken konventioner eller EU, som udgør hovedårsagerne til den fortsatte tilstrømning.

Hvad bidrager hun med andet en konkurrence i selvpromovering? Hun er jo er ren Mr. Chance i filmen af samme navn med Peter Sellers i hovedrollen. Historien om gartneren, hvis kendskab til planteavl blev tolket som politisk tæft. Om sidstnævnte var han i virkeligheden blank.

At Moderaterne kan opnå 11% i tilslutning med en leder, der notorisk er en trussel mod sammenhængskraften i Danmark, det vidner om, at langt hovedparten af vælgere er inkonsekvente, overfladiske og ude af stand til at kunne håndtere den udfordring, der ligger i at passe på Danmark.

LÆS OGSÅ: I den dybe stats jerngreb
To generationers mediepåvirkning og et uddannelsessystem, der helt og holdent har afmonteret evnen til fornuftstænkning, og som notorisk har indoktrineret danskerne, det har sat sig. Borte med vinden er lysten til at passe på og hæge om det Danmark, vi kun har til låns, det Danmark, vi har fået i arv og forvalter ind til vores efterkommere tager over.

Forvent derfor ingen refleksioner fra op mod 90% af dine landsmænd, når det virkelig kommer til samfundsøkonomisk tænkning, og det at sætte Danmark først. På kartoffelplan accepterer 90% af danskerne, at det er vigtigere, at Mujafa får benzin på sin stjålne Opel end at din gamle mor kan få mere end ét ugentligt bad af sosu’erne.

Og fremtiden – den tænker hverken de 90.% eller deres folkevalgte på. Det står klart, at danskerne er i færd med at blive befolkningsudskiftet, og at fremtiden bliver islamisk domineret, men nutidens politikere kan højst tænke en valgperiode frem. Se på Hamburg, en europæisk by uden europæere. Det sætter dagsorden. Hvorfor er det ikke et hovedemne i valgkampen?

Så lavt er danskerne sunket i åndelig højde, når de sætter deres x på en rulle lokumspapir, så fladpandede er de respektive politikere, når man skræller lag på lag af deres floskel- og kliche ombundne argumenter i debatten om, hvad der er vigtigst og hvordan der skal prioriteres.

Spar os for jeres elendige argumentation og fri os for jeres forsøg på udenomssnak. Konsekvensbetragt hellere, hvad det er, I står for. Det har aldrig været gratis at forsvare fædrelandet, spørg dem, der ligger i Ryvangen.


Hvis du hellere vil støtte 5. kolonne partier, levebrødspolitikere og
mangfoldighedstosser, som ikke er 5 potter pis værd, så fortsæt blot med at stemme på det, du plejer, men forvent ingen trøst fra os national konservative, når din datter er voldtaget, din søn er banket, og din bil brændt af. Du bad selv om det."

Bemærkning:
Valgkampen var fuldstændig ligegyldig, når politikerne over en bred kam viger uden om det vigtigste spørgsmål: Hvad skal der blive af fædrelandet, når indvandrerne får flertal?
Vis mere

Klaus Ewald: De ubehagelige valgemner - corona d. 30/10-2022
Kategori: Andet
https://24nyt.dk/klumme-de-ubehagelige-valgemner/
30. oktober 2022

Bill Clintons vicepræsident udgav i sin tid bogen ”An inconvenient truth”, en ubehagelig sandhed, om verdens klimamæssige tilstand.

I overført betydning vil jeg fremhæve de dagsordener, politikerne behændigt glider uden om og helt undlader at debattere endsige berøre i valgkampen. Og det selv om de emner, jeg vil fremhæve, på helt afgørende vis vil ændre vores hverdag og fremtid.

Den første klumme handler om COVID-19 vaccinerne, og den anden, der kommer på et senere tidspunkt, om udgifterne til udlændinges ophold i Danmark.

Hvorfor hører vi ingen politikere fra nogen dele af de to blokke bringe spørgsmålet om at ville undersøge bivirkningerne ved COVID-19 vaccinerne, set i lyset af de eksponentielt stigende dødsrater verden over?

Island har 53% højere dødsrate i år end normalt med en befolkning, der for 83% vedkommende er vaccineret, mens Rumænien ligger på relativt få procent over normalen med en vaccinationsrate på 42% af befolkningen. To yderpunkter, men gennemsnitligt ligger den forhøjede dødsrate mellem 10% og 20% over normalen for coronaperioden.

Hvis dødsratesatsen stiger eller blot holder takten, vil det betyde yderligere fald i en i forvejen voksende dødsspiral for de etniske europæiske befolkninger. Det vil betyde et behov for yderligere import af udenlandsk arbejdskraft med deraf følgende yderligere migration og kultursammenstød for at kunne opretholde velfærdssamfund og produktion. Robotter kan ikke klare alt.

World Economic Forum (WEF) er agendamæssigt sammenfiltret med Bill Gates og medicinalindustrien i en grad, så det ikke er raketvidenskab at indse en forbindelse mellem befolkningsreduktion og anbefaling om brug af helt uprøvet eksperimentel medicin som “vaccinerne” udgør.

Hvorfor peger politikere ikke på de agendaer, WEF promoverer, som værende ikke alene samfundsskadelige, men helt åbenlyst fascistoide?

Hvorfor stiller medierne ikke spørgsmål til de politikere, der helt åbenlyst støtter den autoritære tankegang, som Klaus Schwab og hans apostle fremmer, ikke kun ved at promovere kontrol og afdemokratisering, men også ved at promovere Big Techs og Big Pharmas indflydelse? WEFs dagsorden kopieres helt åbenlyst af den siddende danske regering og de fleste danske toppolitikere. Billeddokumentation og skrevne referater og udtalelser er legio.

Pludselig død blandt topatleter er blevet hverdagskost uden at pressen og politikere stiller eller tør stille krav om tilbundsgående undersøgelser mellem årsag og virkning. Og det endda blandt topatleter, hvad så med overvægtige fru Hansen?

Det er dokumenteret, at spike-proteinerne i COVID-19 “vaccinerne” udgør en fare for lunge-, hjerte- og karsygdomme, men at de også påvirker fertilitet og kan forårsage forøget risiko for kræft og ændring af DNA.

Så når politikerne har vanskeligt ved at forstå, hvorfor mistilliden til dem er så udpræget, så bør de kigge indad. Så meget desto mere at unge mennesker efter to års nedlukning er mistroiske over for myndigheder og politikere, som har fyldt både dem og os andre med løgne om smittespredning og mundbinds lykkebringende virkninger.

Phizers repræsentanter har offentligt tilkendegivet, at deres vaccine ikke forhindrede spredning trods politikernes forsikring om det modsatte. Når præsidenter og regeringsledere som Macron, Biden, Trudeau og Mette Frederiksen har påstået andet, hvorfor er der så ingen politikere, der i valgkampen tør angribe statsministeren på hendes troværdighed?

Den ubehagelige sandhed er, at end ikke NB har turdet bringe coronaløgnen ind i valgkampen som våben mod Mette Frederiksen af frygt for at blive hængt ud som sølvpapirshat.

De statsstøttede medier er i dag så inficeret, at de i stedet for at beskytte befolkningen beskytter magthavernes og den dybe stat.

Enhver kritik af bivirkninger og tale om korruption samt undertrykkelse af relevante informationer angribes ubønhørligt. Mediestøtten korrumperer medierne og gør dem til en systembevarende aktør. Medierne bør i forhold til de ubehagelige emner som COVID-19 “vacciner” og masseindvandring opfattes som gift i en skovsø omkring en saglig og kritisk debat. Her vægtes politisk korrekthed tungere end samfundets og befolkningens velbefindende.

At vi må forvente en reel befolkningsreduktion som følge af skadevirkningerne, er oplagt. At bivirkningerne vil både optræde i den ene og den anden form, er lige så oplagt.

Enhver ved, at medicinalprodukter har bivirkninger, se blot på labels på dine pilleglas, som advarer om forhøjet risiko under svangerskab, forhøjet blodtryk og lignende.

Hvordan kan man så tro, at det er omkostningsfrit at injicere sit legemes indre med spike-proteiner uden at det er risikofyldt, er mig en gåde. Og så i kombination med, at medicinalindustrien i øvrigt på forhånd har fralagt sig ansvaret. Det burde få alle alarmklokker til at bamle og bimle.

Spike-proteinet stikker ud af overfladen på et coronavirus. Spike-proteinet fungerer som en nøgle til at åbne cellerne. Når virus muterer, kan det bl.a. ske ved, at spike-proteinet ændrer sig. Det kan fx medføre, at den nye virusvariant har lettere ved at binde sig til celler i luftvejene og dermed bliver mere smitsom.

De “vacciner”, der anvendes på nuværende tidspunkt, baserer sig på, at kroppens immunforsvar lærer at genkende spike-proteinet. Det er derfor, det kan have betydning for vaccinernes effektivitet, hvis virus muterer, og spike-proteinet kommer til at se anderledes ud.

Immunsystemet vil opfatte spike-proteinet som fremmed for kroppen og bliver herved klar til at genkende og bekæmpe en eventuelt senere infektion med coronavirus med samme spike-protein.

Udfordringen ved spike-proteiner er, at de ødelægger kroppens naturlige immunsystem, fordi de ændrer den genetiske kode i kroppens cellemembraner. Dermed bliver vi mere sårbare over for andre sygdomme, fordi kroppens immunsystem vil koncentrere sig om at bekæmpe en slags angreb, nemlig en type af COVID-19 virus, og ikke de varianter vi har oplevet, endsige andre angreb af sygdomme i vores legemer såsom kræft, lunge-karsygdomme etc.

Der er derfor en helt naturlig forklaring på det stigende antal døde, dvs. stigningen i dødsrater, som vi oplever. Men, ingen mainstreammedier, myndigheder eller mainstreampolitikere tør eller vil bringe det op og navnlig ikke i en valgkamp.

At tænke sig, at medicinalindustri, sundhedsmyndigheder og politikere bevidst undertrykker informationer om, hvorfor kvinder i stigende antal aborterer, ikke kun topatleter, men at alle befolkningsgrupper og navnlig de sårbare, oplever øget dødelighed, det er der ingen, der tør bringe på banen. Det er der ingen stemmer i.

Tavsheden er rungende, selv om det kan betyde et katastrofalt fald i befolkningstallet og dermed en katastrofe for det velfærdssamfund, vi har opbygget.

At medicinalgiganterne på rekordtid lykkedes med at fremavle det, der kun kan karakteriseres som rottegift, var der mere end en årsag til. Den væsentligste var den indtjeningsmæssige, en af de andre væsentlige har vor tids Dr Mengele, Bill Gates, selv åbenbaret: ønsket om befolkningsreduktion.

I årevis har denne milliardær af en heksedoktor hærget indiske børns liv og helbred med sine forskellige ildvandspræparater og efterladt både døde og handicappede i en grad, at de indiske myndigheder smed ham og hans kumpaner ud af landet efterladende grædende og lamslåede fattige familier misbrugt og bestukket til at deltage i hans laboratorieeksperimenter. Men, hvor er danske medier og politikere?

Hvad sker der for politikere og myndigheder, for medier, og hvorfor er det kun på 24NYT og andre fornuftige, konservative medier, at man hører den lille dreng råbe, at kejseren ikke har noget tøj på?

Vi taler om virkninger, som reelt kan betyde enden på vores civilisation og afslutningen på den vestlige måde at gøre tingene på, når den innovation på medicinalområdet, som skulle hjælpe os mod sygdomme, i stedet bevirker, at vi bliver reduceret i en grad, at vi ikke vil kunne opretholde vores samfundsstruktur og eksistens, som vi har brugt generationer på at opbygge.

Hele efterspillet i forhold til corona er båndlagt 7 meter under jorden trods tabte milliarder, værdispild og undertrykkelse af sandheden i flere år.

Og så med den nuværende larmende tavshed omkring hvilken gift der i mere end i en forstand er implementeret i befolkningen, i babyer, unge, midaldrende og ældre. Det har været de blinde, der har ledt de blinde, og befolkningens tillid er blevet misbrugt i en grad og med konsekvenser, som man kun kan kalde historiske.

For at opfylde vaccinekriteriet kræver det år af udvikling og afprøvning, hvor til kommer offentlig godkendelse og kontrol. Gennemsnittet er 10 år. COVID-19 “vaccinerne”, bemærk anførselstegnet, kan i bedste fald karakteriseres som eksperimentelle vacciner og i værste fald som rottegift. Jeg hælder til det sidste grundet de stigende dødsrater.

Kejseren i form af sundhedsmyndigheder, politikere, medier og den dybe stat har ikke noget tøj på, men de fortsætter deres procession som om ingenting var hændt.

Billederne af, hvorledes Løkke, Ida Auken og kongehusets repræsentanter omgås Klaus Schwab og hans forbryderslæng i Davos sammen med Big Tech- og Big Pharma-vennerne, burde få modige politikere til at reagere.

Men, nej tavsheden er rungende. Kun den modige ener blandt politikerne vil turde løfte slør og stemme for at opponere. I en valgkamp er man undergivet partidisciplin og det betyder, at man holder kæft.

Lad min klumme her bringe stof til eftertanke både om troværdighed blandt politikere eller mangel på samme, men også som en øjenåbner for, at din mistillid kan få ord at gå på.

Bemærkning:
Efter hukommelsen har Danmark en overdødelighed på 14% inden for 30 dage efter injektionen ifølge Danmarks statistik. Og det gælder alle aldersgrupper. Sådan som jeg hører det, har kongehuset og samtlige folketingsmedlemmer fået saltvand i sprøjten. Personer, der er vigtige for samfundet ligeledes.
Vis mere

ENERGIKRISE: Svaret på energikrisen er atomkraftd. 25/10-2022
Kategori: Thorium
24NYT skriver fra andre medier:
https://24nyt.dk/energikrise-svaret-paa-energikrisen-er-atomkra..

Mens det står fuldstændig klart, at energipolitik i høj grad også handler om sikkerhedspolitik og om at kunne opretholde en stabil energiforsyning, er Danmarks energisystem ustabilt, fordi der lige nu ikke er tilstrækkeligt med stabil energi fra atomkraft og vandkraft, som vi kan importere fra vores nabolande, skriver Nikolaj Bøgh, der er rådmand og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, i Berlingske.

”Staten har pålagt Ørsted at genåbne og fortsætte driften af en række olie- og kulfyrede kraftværker, og den grønne omstilling er indtil videre sat på pause som følge af virkelighedens ubønhørlige pres.

Stabil energiforsyning kan ikke sikres med flere vindmøller og solceller, som også har mange andre problemer i form af adgang til de knappe ressourcer, de kræver, og et stort affaldsproblem, når de er udtjent.

Fremtidens små, fleksible og meget sikre fjerde generations-atomkraftværker er bl.a. en dansk kompetence, som vi skal være åbne over for og støtte udviklingen af. Den nuværende regering er meget ensporet i sin tilgang til energipolitik og anerkender ikke, at vi er nødt til at tænke nyt for at opretholde en stabil energiforsyning. I debatten om atomkraft argumenterer regeringen fortsat, som man gjorde i 70erne."

Bemærkning:
En pålidelig ven fortalte mig for et par dage siden, at arbejdet på at genetablere dansk gasproduktion var beordret stoppet i foråret og alle mand hjemsendt, og først for nyligt lød kontraordren, som det fremgår af artiklen.
De tidligere ansatte har fået deres gamle job tilbage!
Hvem gider høre mere på de gamle forslidte og uaktuelle argumenter fra 70'erne:
1. Det tager for lang tid
2. Det er for dyrt
3. Det er farligt
Den grønne omstilling er i sin nuværende form uegnet i virkelighedens verden.
Vis mere

Lars Hedegaard: Den er helt gal med den ”grønne” omstilling.d. 18/10-2022
Kategori: Thorium
18. oktober 2022 24NYT Så er det sagt
https://24nyt.dk/den-er-helt-gal-med-den-groenne-omstilling/

Vi kommer utvivlsomt til at høre en masse om vindmøller og solpaneler op til valget, for stort set alle partier kappes om at være grønnere end de andre.
I denne begejstringsrus har få bemærket, at det forvirrede pigebarn, Greta Thunberg, har skiftet hest. Tidligere på året skældte hun ud på EU for at have betegnet kernekraft som en delvis grøn energi. Men nu har nogen åbenbart haft fat i den svenske ungmø og fortalt hende, at der ikke længere er afsætning på hendes gamle pjat. Så nu foreslår hun ifølge den tyske avis Die Welt, at Tyskland bliver ved med at bruge de tilbageværende kernekraftværker, som de tyske politikere ellers har besluttet at lukke. Der er heller ikke meget grønt i den politik, fordi Tyskland har været nødt til at gå over til kul for at holde den værste kulde fra døren.

Den grønne omstilling begynder at ligne den største fiasko i nyere tid, og vi vil uden tvivl opleve, at flere af de hurtige og smarte hopper af vognen i de kommende uger og måneder.

For nyligt optrådte Pernille Vermund på Facebook med et skilt, der reklamerede for kernekraft. Nye Borgerlige står temmelig alene med det budskab, men der er givetvis stemmer at hente, hvis partiet gør kravet til en hovedsag – i stedet for at skændes om skattelettelser og beskæringer af den offentlige sektor, som alligevel ikke bliver til noget.
Vis mere

Peer Brændgaard; DE INTELLEKTUELLE SAGDE IKKE FRA: HVORDAN KUNNE DET SKE?d. 9/10-2022
SØNDAG, 9 OKTOBER 2022, 15:50 PEER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2022/10/09/de-intellektuelle-sagde-ik..

Jeffrey A. Tucker udgav den 6. oktober 2022 en artikel med et kvalificeret bud på, hvorfor så mange intellektuelle indtil videre har nægtet at sige fra overfor den vanvittige coronapolitik med nedlukninger osv.

Tucker forklarer det med opportunisme drevet af karriereræs. Han mener, at dét især gør sig gældende i forhold til journalister og intellektuelle, da deres karrierevej kræver total lydighed overfor de herskende narrativer. Enhver afvigelse kan medføre undergang for dem. Ånden af at gå med strømmen er den drivende kraft bag alt, hvad de foretager sig, i følge Tucker, og jeg tror, at han har ret i sin vurdering.

Jeffrey A. Tucker er grundlægger af og præsident for The Brownstone Institute, der er baseret på de klassiske dyder fra Oplysningstiden. Han er økonom af faglig baggrund.

Ved ikke at sige fra har de intellektuelle på en måde gjort sig selv medskyldige i de intellektuelle overgreb på befolkningen i form af velorganiseret bedrag og propaganda forklædt som folkesundhed og biosikkerhed. Denne medskyldighed kan yderligere forhindre dem i at sige fra på et senere tidspunkt, da det så omfatter indrømmelse af deres egen skyld og for de samvittighedsfulde også konfrontation med den ubehagelige følelse af skam.

Når de intellektuelle, der ikke har sagt fra, iagttager at andre intellektuelle heller ikke har sagt fra, men måske tværtimod har opnået karrierefremgang ved at gå med coronastrømmen, så giver det en falsk bekræftelse af, at det var rigtigt ikke at sige fra – og til sidst kan man ligefrem begynde oprigtigt selv at tro på løgnehistorierne, da det bliver meget lettere at være på arbejde og i verden i det hele taget på den måde. De intellektuelle finder måske ovenikøbet nogle intellektuelle idéer, der kan retfærdiggøre, at de ikke har gjort, som de ikke har gjort. Det kan f.eks. omfatte idéen om, at sandheden alligevel ikke findes, så det er meningsløst at kæmpe for den. Man kan derfor lige så godt gøre det, som der er flest penge i. Denne udbredte opfattelse er formentlig en af årsagerne til FN’s nye og skråsikre udmelding om, at de nu ejer videnskaben.

Verden har brug for flere intellektuelle, der er helt fri for at bekymre sig om løn og indkomst. Som et eksempel kan jeg nævne den danske filosof og teolog Søren Kierkegaard. Hans intellektuelle arbejde og skribentvirksomhed var det meste af tiden finansieret af penge, han havde arvet fra sin afdøde far. Det betød, at han kunne tillade sig at være ligeglad med popularitet, og han behøvede ikke tilpasse sine holdninger og ytringer til de økonomiske strømninger i tiden. Kierkegaard var tværtimod ganske upopulær i samtiden, og han blev bl.a. offer for en regulær shitstorm i 1840’ernes sociale medier, hvor især satirebladet Corsaren yndede at håne den forfatter, der først mange år efter sin død blev berømt for sit arbejde. At Søren Kierkegaard ikke gik op i at tjene penge på sit arbejde ses også ved, at den arv, han havde levet af, var skrumpet ind til ingenting ved hans død i 1855. Han havde således brugt langt flere penge, end han havde tjent gennem det arbejdsliv, der senere skulle vise sig at revolutionere den eksistensfilosofiske tænkning på globalt plan.
Vis mere

Peer Brændgaard: Når de fleste danskere stiltiende accepterer coronavacciner, ....d. 8/10-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/10/08/lad-os-starte-en-ny-oplysn..
LØRDAG, 8 OKTOBER 2022, 14:17 PEER BRÆNDGAARD

LAD OS STARTE EN NY OPLYSNINGSTID
Når de fleste danskere stiltiende accepterer coronavacciner, Ukrainekrigsbidrag, elprisstigninger, klimaafgifter, kønsforvirring, m.v. så er det fordi, de tror på de herskende fortællinger om de påståede problemer og løsninger. Eller med andre ord: De fleste danskere tror, at fortællingerne har en meget stor sandsynlighed for at være sande.

Sandsynligheden for at tro på en historie stiger, hvis man aldrig har hørt nogen, der er uenige i historien fremlægge deres kritik og alternative fortælling. Fravær af uenighed og debat skaber opfattelsen af enighed og sandhed. Dette gælder på alle områder.

Den videnskabelige metode, som der er bred enighed om, at et oplyst samfunds politik bør være baseret på, er baseret på vurdering af grader af sandsynlighed for, at forskellige opfattelser er sande eller falske. Sandhedsvurdering er således ikke et enten/eller-fænomen, men et skalafænomen. Enhver fortælling kan vurderes til at være mere eller mindre sand afhængig af de forelæggende beviser og argumenter.

I det videnskabelige evidenshierarki har vurderinger og meninger fra eksperter og autoriteter den laveste værdi, da enhver persons vurdering eller mening ikke har større sandhedsværdi end kvaliteten af de beviser og argumenter, der har reel substans. Det er således meget mere vigtigt, præcis hvad autoriteters vurderinger er baseret på, end hvad autoriteterne er kommet frem til af konklusion, idet deres autoritet har lavere evidensværdi end substansen i deres argumentation.

Disse forhold er vigtige at forstå for enhver, der ønsker at søge sandheden om noget som helst. Det gælder uanset, om man søger sandheden i hovedstrømmen af information eller blandt mere alternative kilder. Da alle eksperter og autoriteter – og organisationer med eksperter og autoriteter – er mennesker i et materielt orienteret og pengebaseret samfund, så er de sårbare overfor manipulation fra magtfulde interesser i bestemte narrativer om problemer og løsninger. Det er bl.a. derfor, deres vurderinger, meninger og udmeldinger bliver tillagt den laveste værdi af alle former for videnskabelig evidens.

Lad os tage et konkret eksempel. At takke ja til myndighedernes tilbud om vaccination mod covid-19 er fornuftigt, hvis der reelt er en stor sandsynlighed for, at disse vacciner er effektive og sikre, og hvis der reelt er en lav sandsynlighed for, at der findes alternativer, der er lige så eller endnu mere effektive og sikre. I et oplyst samfund ville der være en fri og åben debat om disse spørgsmål. Fravær af fri og åben debat om disse spørgsmål øger sandsynligheden for, at Danmark ikke (længere) er et oplyst samfund, og at andre, udemokratiske kræfter har taget over – uanset hvad sandheden om covid-19 og vaccinerne måtte være.
Vis mere

OPLÆG FRA LÆGEKONFERENCE I NORGE: MERE MISTANKE OM TURBOKRÆFTd. 26/9-2022
september 24, 2022 Ekstern video
UteKruger
Af Karsten Pultz.
https://newspeek.info/oplaeg-fra-laegekonference-i-norge-mere-m..

Den tyske læge dr. Ute Krüger, der arbejder som patolog i Sverige, fortsætter med at sætte fokus på mistanken om, at COVID-19-vaccinerne resulterer i flere og værre kræfttilfælde. Jeg har tidligere skrevet om dr. Krüger her.

I denne nye video holder hun et oplæg ved en lægekonference i Norge. Oplægget holder hun på letforståeligt svensk med tyske undertekster.

Her er en kort præsentation på tysk

Nu også uforklarlige tilfælde af kræft

Dr. Krüger fortæller, at hun fortsætter med at se både flere, værre og nu også uforklarlige tilfælde af kræft, som hun mistænker COVID-19-vaccinerne for at være skyld i. Desværre møder hun modstand både i Sverige og i sit hjemland, Tyskland, hvor hun enten ignoreres eller direkte chikaneres, når hun forsøger at stable en undersøgelse på benene med deltagelse af flere læger og patologer end blot hende selv.

De flere og værre tilfælde nævnte Krüger i interviewet, jeg tidligere har skrevet om. I foredraget her beskriver hun imidlertid et helt nyt og uforklarligt fænomen: kræft opstået flere steder simultant. Hun nævner specifikt en patient, hos hvem der var opstået brystkræft, lungekræft og kræft i bugspytkirtlen på samme tid – noget hun ikke har set før.

Vaccinekritikere skal tvinges til at rette ind

Ganske som det sker i andre tilfælde, hvor læger står frem med mistanke om vaccinernes skadelige virkninger, bliver også dr. Krügers kompetence nu betvivlet. Denne metode synes at være den foretrukne, når vaccinekritikere skal tvinges til at rette ind efter magthavernes ønske om at fastholde 100 % tillid til de eksperimentelle indsprøjtninger.

Et møde om patologens bekymrende fund, som en opmærksom og interesseret bureaukrat i sygehusvæsenet ville arrangere med deltagelse af Krüger og folk højere oppe i systemet, blev uden forklaring aflyst, og sagen kom ikke videre. En indberetning, hun havde gjort efter fundet af en myocarditis i forbindelse med en obduktion, resulterede i en reprimande, som gik på, at hun ikke var den ledende patolog i den pågældende sag, og at hun derfor ikke skulle indberette en mistanke om vaccineskade, som den ledende patolog ikke var enig i. At hun var indkaldt for, med sin erfaring og ekspertise, at assistere denne yngre, uerfarne patolog var åbenbart ligegyldigt – den yngre patolog havde tydeligvis den rigtige holdning i forhold til, hvad folk højere oppe i systemet ønsker – nemlig, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved COVID-19-vaccinernes sikkerhed. Krüger blev efterfølgende tvunget til at trække indberetningen tilbage.

Det er forbudt at påpege, at der er et problem

Ute Krüger fortæller, at hun blev læge for at hjælpe folk, men at hun lige nu er ude af stand til at hjælpe, da systemet forhindrer hende i at udføre sit arbejde. Vi ser dette problem overalt i videnskab og medicin: at COVID-19-vaccinernes påståede sublime sikkerhed og effektivitet er en fredet hypotese, der ikke må betvivles. Det er klart, at et problem ikke kan løses, hvis det er forbudt at påpege, at der er et problem.

En anden tysk læge, dr. Andres Sönnichsen, blev fyret fra sit professorat i evidensbaseret medicin, fordi han i forbindelse med corona-massetiltagene stillede alle de relevante spørgsmål, om hvorvidt disse (nedlukninger, masker, testning etc.) var baseret i evidens. Han gjorde blot det, han altid havde gjort, og som var hans jobbeskrivelse, nemlig at sikre, at medicin ikke bevæger sig ud i procedurer, der ikke er baseret på evidens. Sönnichsen kom således ligesom som hans kollega fra Oxford, Carl Heneghan, i vanskeligheder, fordi han passede sit arbejde.

Jeg finder det svært at se, hvordan lægevidenskaben skal komme tilbage fra denne blindgyde af korruption andet end ved at starte helt forfra med nye folk i helt ny institutioner.
Vis mere

ØKONOMISK ANALYSE: ENERGIKRISEN OG CORONAKRISEN HAR SAMME ÅRSAGd. 25/9-2022
SØNDAG, 25 SEPTEMBER 2022, 16:43 PEER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2022/09/25/er-energikriseoekonomi-og-..
Af Mikaela Justesen, cand.scient.adm.

Det er forholdsvis let for en økonominørd at gennemskue, at den igangværende energikrise i høj grad skyldes de samme dysfunktionelle magtstrukturer som coronakrisen. Der sker samtidig lige nu, hvad der ligner et røveri af dansk produceret vedvarende energi, så pengene fosser ud af danskernes lommer og ned i globale kapitalfonde. Da de fleste danskeres viden om de økonomiske systemer er begrænset, så vil de fleste danskere næppe opdage røveriet, men i stedet frivilligt overdrage deres penge til dem, der i forvejen har rigeligt.

Man skulle eller ikke umiddelbart tro, at der er nogle ligheder mellem håndteringen af corona og håndtering af energikrisen. Det er også to forskellige kriser, dog er der nogle ligheder i den måde kriserne formidles på i medierne, og hvordan den brede befolkning reagerer. Der er også ligheder i forhold til økonomien, og den rolle de store interesseorganisationer spiller. Kriserne kan mærkes af alle, men dog forskelligt alt efter hvor stor tillid der er til de informationer, der udmeldes af politikere og myndigheder. Skeptikerne har kunnet betragte deres medmennesker være i en rus af samfundssind og lydig restriktionsadfærd uden at stille kritiske spørgsmål.

Økonomisk set har coronakrisen ”kun” haft en negativ økonomisk indvirkning på de uvaccinerede, der blev fyret og mistede indtægt, fordi de ikke har villet indordne sig under krav om coronapas og tests. Selvstændige har måttet lukke og slukke, og statskassen har brugt flere hundrede milliarder på krisen. Medicinalindustrien og følgeindustrier er derimod blevet beriget i så stort et omfang, der er uvirkeligt for de fleste. Det meste af kapitalen bliver ikke recirkuleret i dansk økonomi, men lander i høj grad hos udenlandske investorer. Inflationen påvirkes af udbud og efterspørgsel på markedet, men påvirkes i høj grad også af det offentlige forbrug. En stigning i det offentlige forbrug forøger BNP, idet offentligt forbrug i sig selv er en bestanddel af BNP. Der er også afledte effekter, da den større offentlige beskæftigelse medfører et højere samlet indkomstniveau i de private husholdninger, der igen medfører et højere privat forbrug, som får BNP til at stige yderligere.

Regeringen ”hjælper” os igennem kriserne
Energikrisen kommer oveni inflationen og påvirker alle direkte og den generelle købekraft er faldet drastisk. De eneste, der ikke bliver ramt, er dem, der har penge nok og i særdeleshed magteliten. Energikrisen sammen med inflationen er langt mere vidtgående, idet ingen kan undgå at blive påvirket økonomisk og ingen kan undgå at bekymre sig om fremtiden og eksistensgrundlag. Krisen rammer os på vores grundlæggende behov for mad og varme, hvorimod vi strengt taget ikke havde behov for coronavaccinen.

Der er dog hjælp på vej til de trængte danskere i form af statslån til at betale energiregningerne, hvilket efter sigende skulle bidrage med tryghed i privatøkonomien. På samme måde som størstedelen af befolkningen stolede på, at vaccinerne ville redde dem, så smider regeringen endnu en redningskrans ud til de skrækslagne danskere.
Coronakrisen gjorde befolkningen meget optaget af smittetal og indlæggelsestal. Politikerne satte dagsordenen og medierne gjorde deres bedste for at støtte op om det store globale coronanarrativ. I dag er fokus på corona nedtonet, dog holdt i gang af ny ”viden” om farlige varianter, samt tilbud om nyudviklede vacciner, der skal redde os igennem vinteren. Hovedfokus er skiftet til inflation, klimakrise og stigende el- og gaspriser. På samme måde som folk frygtsomt holdt øje med smittetal, holdes der nu øje med tilbudsaviser, el- og gaspriser og diverse strømstyringsapps bliver downloadet som aldrig før.

Klimashamingen har været i gang et stykke tid og fortsætter helt sikkert i en rum tid. I flere europæiske lande drøftes, om der skal vanke bøder, hvis husholdningerne og erhvervslivet ikke overholder reglerne for ”det tilladte” maksimale forbrug. Fælles for kriserne er, at der bliver skabt et problem via medierne, der skabes ”fællesskab” og ”samhørighed”, og herefter præsenteres en løsning. De dele af befolkningen, der ikke tager imod de ”rigtige” løsninger, udskammes og mangler samfundssind, idet de antages ikke at ville samarbejde i fællesskabets interesse. Coronanarrativet handler om frygt for sygdom og død, smittetal, massetest og vacciner. Narrativet om energikrisen handler om at spare på strømmen, skue ned for varmen, fryse sammen og hver for sig og give Putin skylden.

Liberalisering af elmarkedet har gjort energien ”grønnere” på flere måder
Reglerne og strukturerne på elmarkedet er så komplicerede at de færreste almindelige forbrugere kan sætte sig ind i dem. Derfor må vi tage til takke med at stole på vores politikere og EU, i forhold til at de tager de rette politiske og økonomiske beslutninger på fællesskabets vegne.

Liberaliseringen af elsektoren i 1999 havde til formål at øge konkurrencen og skabe billigere elpriser til forbrugerne og erhvervslivet, samt tilskynde til en grøn omstilling af elproduktion. Før liberaliseringen bestod det danske forsyningsmarked af andelsselskaber og kommunalt ejede elselskaber underlagt statslig regulering. 1970’ernes og 1980’ernes afhængighed af olie til elproduktion og specielt oliekriserne i 1973 og 1976, satte skub i behovet for vedvarende energi. Fra 1997 til 2012 var Danmark selvforsynende med energi. Fra 1999 har Danmark haft overskud på handlen med energi, fx producerede Danmark i 2004 156% energi og kunne eksportere overskuddet. Til sammenligning producerede vi i 2020 kun 55 % selv, resten importerer vi fra Tyskland, Norge og Sverige.

Harmoniseringen af priserne på fossil strøm og vedvarende strøm, blev indført for at gøre det mere fordelagtigt at investere i produktion af vedvarende strømkilder. I dag bliver den nu billigere strøm fra vind, sol, affald og biomasse stadig koblet til priserne for fossile brændstoffer, selvom de udgør en forsvindende lille del af elproduktionen (15%). Man må sige, at målet med at øge vedvarende elproduktion er opnået. Derfor må man undres over, om det incitament som harmoniseringen skulle bevirke, har været aktuelt i en årrække. I dag er 34 % af Danmarks samlede energiforbrug baseret på vedvarende energi. Strømproduktionen alene er baseret på 53 % vedvarende energi, kun 5 % på gas.

Der er flere, der skal tjene penge på produktionen af strøm, før den når forbrugerne, blandt dem er kapitalinteresser. Med flere og flere regler og påbud ift. elproduktion, stiger omkostningerne for elselskaberne, hvilket også øger prisen for forbrugerne. Erhvervskunder kan forhandle sig frem til en billigere pris pga. den volumen de anvender; det kan almindelige forbrugere ikke. Paradoksalt at vi med ambitionen om at bruge mere vedvarende energi som selvforsynende land ikke kun er nødt til at købe strøm af nabolande, men også åbne vores el marked op for udenlandske kapitalinteresser. Det ser ud som om den danske energisektor ikke kun er påvirket af politiske beslutninger og de fri markedskræfter i EU, men at der er langt mere magtfulde spillere på banen.

Public-Private-partnership ”løser” kriserne for os
Den kapitale magtelite ejer og kapitaliserer i forvejen på stort set alle forretningsområder i verden, det være sig også i forhold til medicinalindustrien og energisektoren. En af magtelitens hovedorganisationer World Economic Forum (WEF), faciliteter magtelitens interesser gennem professionelt lobbyarbejde og public- private partnerships. På den måde bringer de politikere og den kapitale magtelite sammen, hvor de kan diskutere og sammen lægge en strategi for hvilke ideer og tiltag, der skal handles på. Ingen uden for selskabet ved præcist hvad der foregår, når der er møde i Davos og alligevel påvirker deres samarbejde og beslutninger de fleste mennesker i verden. Mange af de politiske dagsordener, der præsenteres i massemedierne, kan man både inden og efterfølgende gå ind og linke direkte eller indirekte til WEF, i den her sammenhæng også til epidemihåndtering, vaccineproduktion og vedvarende energi.

Liberaliseringen af energimarkedet og public-private partnership ift. vedvarende energi har været et af WEFs fokusområder længe før beslutningen blev taget i EU. Epidemihåndtering har ligeledes været et fokus for WEF, inden coronapandemien startede. Selvfølgelig er der også andre organisationer, der spiller en rolle, herunder IMF og WHO i særdeleshed. Vi har således været påvirket af WEF m.fl. direkte og indirekte længe inden den energikrise, vi nu oplever. WEF arbejder i den forbindelse med stakeholder capitalism (interessegruppe), som afløser for shareholder capitalism (aktionær). Stakeholder capitalism indbefatter bl.a. målinger på ESG (environmental, social and governance), der er sociale og etiske regnskaber i en ny virksomhedskultur. I praksis vil det sige, at virksomhederne udvider deres interessesfære betydeligt, ikke af hensyn til samfundet, men for at styrke deres egne udviklingsmuligheder. EU-kommissionen forsøger lige nu at få en lovgivning vedtaget om stakeholdernes ret til medbestemmelse i klimaspørgsmål, hvilket Komitéen for God Selskabsledelse og DI advarer om. Læs mere her

De kritiske røster ignoreres fortsat
Når det handler om vores liv og sikkerhed, burde alle beslutningsprocesser være transparente og tage udgangspunkt i viden og proportionalitet. I et retssamfund burde det sjældent forekomme, at beslutninger tages forhastet og udokumenteret. Såfremt det sker alligevel, burde systemerne virke således, at der rettes op på miseren hurtigst muligt. Allervigtigst er, at grundlaget for beslutninger består af dokumenterede antagelser om fordele og ulemper og er nuanceret. Beslutningsprocesserne under coronaepidemien har overvejende været baseret på følelser, hvoraf frygt er den primære. Det samme gør sig gældende i forhold til energikrisen, klimakrisen og inflationen, hvor beslutninger rettet mod befolkningen ligeledes er frygtbaserede. Når danske politikere deltager i samarbejdet med WEF, findes der ikke beslutningsreferater, og man kan ikke altid se noget på skrift, om de aftaler der er lavet. Der indgås således mange uformelle aftaler på vegne af den danske stat. WEF varetager medlemmernes interesser, ikke nødvendigvis politikernes, befolkningernes og landenes.

Det er selvfølgelig en rigtig god ide for miljøet at producere vedvarende energi, men var det det rigtige at skabe fri konkurrence i samarbejde med den kapitale magtelite? Energisektoren er en del af vores kritiske infrastruktur og fungerer sektoren ikke, bryder store dele af vores samfund sammen. Politikerne og for den sags skyld vælgerne, har sovet i timen i årtier. Fagfolk og eksperter, der har råbt op og har forsøgt at advare, er blevet underkendt og censureret, hvilket jo minder om den coronahåndtering vi kender så godt. Det er den samme problemstilling vi står i nu i forhold til ”klimakrisen” og ”energikrisen”- og formentlig også alle de fremtidige ”kriser” vi har fået at vide kommer som perler på en snor. Men hvor ved de egentlig det fra?
Vis mere

OPLÆG FRA LÆGEKONFERENCE I NORGE: MERE MISTANKE OM TURBOKRÆFTd. 24/9-2022
september 24, 2022
https://newspeek.info/oplaeg-fra-laegekonference-i-norge-mere-m..

Af Karsten Pultz.

Den tyske læge dr. Ute Krüger, der arbejder som patolog i Sverige, fortsætter med at sætte fokus på mistanken om, at COVID-19-vaccinerne resulterer i flere og værre kræfttilfælde. Jeg har tidligere skrevet om dr. Krüger her.

I denne nye video holder hun et oplæg ved en lægekonference i Norge. Oplægget holder hun på letforståeligt svensk med tyske undertekster.

Her er en kort præsentation på tysk

Nu også uforklarlige tilfælde af kræft

Dr. Krüger fortæller, at hun fortsætter med at se både flere, værre og nu også uforklarlige tilfælde af kræft, som hun mistænker COVID-19-vaccinerne for at være skyld i. Desværre møder hun modstand både i Sverige og i sit hjemland, Tyskland, hvor hun enten ignoreres eller direkte chikaneres, når hun forsøger at stable en undersøgelse på benene med deltagelse af flere læger og patologer end blot hende selv.

De flere og værre tilfælde nævnte Krüger i interviewet, jeg tidligere har skrevet om. I foredraget her beskriver hun imidlertid et helt nyt og uforklarligt fænomen: kræft opstået flere steder simultant. Hun nævner specifikt en patient, hos hvem der var opstået brystkræft, lungekræft og kræft i bugspytkirtlen på samme tid – noget hun ikke har set før.

Vaccinekritikere skal tvinges til at rette ind

Ganske som det sker i andre tilfælde, hvor læger står frem med mistanke om vaccinernes skadelige virkninger, bliver også dr. Krügers kompetence nu betvivlet. Denne metode synes at være den foretrukne, når vaccinekritikere skal tvinges til at rette ind efter magthavernes ønske om at fastholde 100 % tillid til de eksperimentelle indsprøjtninger.

Et møde om patologens bekymrende fund, som en opmærksom og interesseret bureaukrat i sygehusvæsenet ville arrangere med deltagelse af Krüger og folk højere oppe i systemet, blev uden forklaring aflyst, og sagen kom ikke videre. En indberetning, hun havde gjort efter fundet af en myocarditis i forbindelse med en obduktion, resulterede i en reprimande, som gik på, at hun ikke var den ledende patolog i den pågældende sag, og at hun derfor ikke skulle indberette en mistanke om vaccineskade, som den ledende patolog ikke var enig i. At hun var indkaldt for, med sin erfaring og ekspertise, at assistere denne yngre, uerfarne patolog var åbenbart ligegyldigt – den yngre patolog havde tydeligvis den rigtige holdning i forhold til, hvad folk højere oppe i systemet ønsker – nemlig, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved COVID-19-vaccinernes sikkerhed. Krüger blev efterfølgende tvunget til at trække indberetningen tilbage.

Det er forbudt at påpege, at der er et problem

Ute Krüger fortæller, at hun blev læge for at hjælpe folk, men at hun lige nu er ude af stand til at hjælpe, da systemet forhindrer hende i at udføre sit arbejde. Vi ser dette problem overalt i videnskab og medicin: at COVID-19-vaccinernes påståede sublime sikkerhed og effektivitet er en fredet hypotese, der ikke må betvivles. Det er klart, at et problem ikke kan løses, hvis det er forbudt at påpege, at der er et problem.

En anden tysk læge, dr. Andres Sönnichsen, blev fyret fra sit professorat i evidensbaseret medicin, fordi han i forbindelse med corona-massetiltagene stillede alle de relevante spørgsmål, om hvorvidt disse (nedlukninger, masker, testning etc.) var baseret i evidens. Han gjorde blot det, han altid havde gjort, og som var hans jobbeskrivelse, nemlig at sikre, at medicin ikke bevæger sig ud i procedurer, der ikke er baseret på evidens. Sönnichsen kom således ligesom som hans kollega fra Oxford, Carl Heneghan, i vanskeligheder, fordi han passede sit arbejde.

Jeg finder det svært at se, hvordan lægevidenskaben skal komme tilbage fra denne blindgyde af korruption andet end ved at starte helt forfra med nye folk i helt ny institutioner.

Bemærkning:
En sygeplejerske fortalte mig, at enten dør de ældre 'vaccinerede' af galoperende kræft eller også af betændelse på hjertet.
Mit råd er: Stop omgående med at støtte medicinalindustrien med deres giftige injektioner. Gør det modsatte af, hvad vores statsminister siger. Det er så let.
Vis mere

NYE CORONATAL: VACCINERNE HAR SKADET LIGE SÅ MANGE, SOM DE I BEDSTE FALD HAR REDDETd. 22/9-2022
NYE CORONATAL: VACCINERNE HAR SKADET LIGE SÅ MANGE, SOM DE I BEDSTE FALD HAR REDDET
TORSDAG, 22 SEPTEMBER 2022, 16:42 PEER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2022/09/22/nye-coronatal-vaccinerne-h..

Nye opgørelser tyder på, at coronavaccinerne har skadet lige så mange mennesker alvorligt, som de har reddet. Det er, når man regner ud fra et positivt syn på vaccinernes effekt.

I følge den nyeste opgørelse fra Statens Serum Institut er 4.814.839 personer blevet vaccineret mod covid-19 med mindst ét stik.

I følge vaccineproducenterne egen forskning bevirker mRNA-vaccinerne, at 12,5 personer bliver ramt af alvorlige bivirkninger for hver 10.000 personer, der tager sprøjten.

Vi kan derfor forvente, at ca. 6.019 personer i Danmark er blevet ramt af alvorlige bivirkninger som følge af covid-19-vaccinen. Dette antal skal sammenlignes med antallet af dødsfald relateret til covid-19. Det nyeste officielle tal fra Sundhedsstyrelsen er på i alt 7.021 gennem hele pandemien. Sundhedsstyrelsen skriver selv i en fodnote til antallet: “Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist covid-19 infektion – på baggrund af positiv PCR test.covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.“

Antallet af døde på grund af covid-19 er således lavere end 7.021. Det er næppe urealistisk at estimere det sande antal til højst 6.019 dødsfald. Det betyder, at vaccinationsindsatsen i Danmark har medført, at omtrent lige så mange mennesker er blevet ramt af alvorlige vaccineskader, som vaccinerne i bedste fald kan have reddet liv.
Vis mere

Mit liv i smertehelvede efter Pfizer-vaccinend. 14/9-2022
Rune Thorstein Lundström Jensen
2. september 2022
https://www.facebook.com/groups/1501694186762371/?multi_permali..

Mit liv i smertehelvede efter Pfizer-vaccinen
“Mit navn er Rune, og jeg er en ung mand på 32 år og far til en datter på 6 år. Før mit første stik var jeg et meget positivt og glad menneske. Fra begyndelsen var jeg skeptisk overfor COVID-19 vaccinerne, og jeg havde ingen planer om at tage den.
Men jeg havde en stor drøm at gøre min elektrikeruddannelsen færdig efter jeg måtte stoppe i 2016 grundet privatlivs problemer, og i 2021 var jeg på dagpenge - og fik gennem Københavns kommune bevilget et nyt elektrikergrundforløb på dagpengesats.
Jeg fik et brev fra Københavns kommune om, at jeg skulle vise Coronapas på min uddannelse. Altså få vaccination af covid-19, og jeg blev truet med at få frataget mine dagpenge, hvis jeg ikke blev vaccineret og TEC på Frederiksberg ville ikke lade mig går i skole hvis jeg ikke var vaccineret.
Jeg valgte derfor meget modstræbende at lade mig vaccinere med Pfizer-vaccinen januar 2022.
Jeg vidste ikke, dette ville være starten på en ond cirkel, der førte mig til det smertehelvede, jeg lever med i dag.
Den 15/01, 2022 blev jeg vaccineret på Skovlunde Vaccinationscenter. 5 minutter efter stikket fik jeg det meget dårligt og blev hjulpet ind på en båre. Min venstre fod begyndte at virke underlig. Det føltes som om den sov, og det stak og brændet meget ubehageligt.
Jeg fortalte dette til lægen på stedet, og hun bad mig om at gå rundt i centeret, så hun kunne se min fod. Jeg trak min fod afsted hen over gulvet og kunne ikke vippe den op eller ned - som jeg ellers kunne umiddelbart før stikket.
Jeg fik af vide af lægen, at jeg skulle tage hjem og holde øje med min fod. 4 timer efter jeg kom hjem hævede min venstre fod op, og jeg ringede 1813.
Vagtlægen var meget bekymret for, om det var en blodprop jeg havde fået. Så jeg blev kørt af en veninde til Amager hospital. De tog en række blodprøver, og efter 3 timer, hvor jeg havde prøvet at vippe mine tæer og fod uden held fortalte overlægen, at jeg ikke havde en blodprop. Men hun kunne godt se, der var noget galt med motorikken ”mystisk”. som hun sagde det.
Hun konstaterede, det var en reaktion fra Pfizer-vaccinen!
Jeg blev igen bedt om at tage hjem og få en tid hos egen læge hurtigst muligt. Min egen læge afviste, der var noget galt og henviste mig til smertefysioterapeut på Østerbro. Fysioterapeuten sagde, han ikke kunne hjælpe mig, for han skulle først vide, hvad der var galt.
Jeg kunne jo ikke forklare andet end, at jeg havde sovende, stikkende og gradvist tiltagende smerter efter Pfizer-vaccinen. Jeg tog derfor igen til egen læge, som henviste mig til Røntgen og Ultralydsklinik på Amagerbrogade. De kunne heller ikke se noget, for alt så umiddelbart fint ud.
3 uger efter jeg var på Amager hospital, ringede jeg til min læge og fortalte, jeg ikke kunne klare smerterne længere, og at jeg slugte de tilladte mængder af Panodil og Ibuprofen, og intet hjalp.
Jeg blev derefter indlagt akut på Hvidovre hospital. Der forklarede jeg om hele forløbet igen, hvor jeg blev tilset af 5 forskellige læger. Til sidst fik jeg en fodskinne på, da specialoverlægen, sammen med to andre læger, mistænkte akillessenebetændelse.
Skinnen hjalp en smule, og jeg blev sendt hjem med krykke og endnu kraftigere smertestillende piller.
Efterfølgende flyttede jeg til Odsherred, grundet jeg stod uden bolig. Et par dage efter jeg flyttede, fik jeg mere ondt i min fod end nogensinde før. Jeg ringede derfor til vagtlægen, som sagde, jeg skulle komme ned til hende på Odsherred sygehus. Her fik jeg 2 x 10 mg morfin til weekenden over.
Efter weekenden kom jeg op til min nye læge i Fårevejle, som også fik hele min historie. Han udskrev Tramadol på 50 mg for at tage smerterne og henviste mig til Reumatologisk afdeling på Holbæk Sygehus.
På sygehuset var de bekymrede for, jeg havde gigt, så de henviste mig til Slagelse sygehus for en MR-skanning af min lænderyg, Holbæk sygehus for en MR-skanning af ryggen og Odsherred sygehus for at få røntgen af hænder og fødder.
Ingen af undersøgelserne viste noget, så jeg blev henvist til Neurofysiologi på Epilepsihospitalet Filadelfia.
Jeg tog efterfølgende op til min egen læge, Tramodol pillerne på 50 mg ikke virkede længere, hvorpå han så udskrev Dolatramyl 100 mg depot medicin. 800 mg ibuprofen og 2000 mg Panodil.
Dem tager jeg morgen og aften for at kunne holde mine smerter nede, nogle gange 3-4 gange om dagen af Dolatramyl/Tramadol.
Da jeg ankom til Neurofysiologi på Epilepsihospitalet Filadelfia, stak neurologen mig direkte ind i mine nerver og sener, hvor det gjorde mest ondt - og igen fik jeg at vide, at de ikke vidste, hvad det skyldes, og det måtte være en reaktion på vaccinen.
Nu sidder jeg herhjemme på jobafklaring ydelse ,og skal piskes igennem et system, som ikke hjælper folk som mig. Min egen læge, og de læger jeg har været hos, ved ikke, hvad der er galt, og hvad de skal stille op - andet end de mener det er mystisk. I en lægeerklæring skriver min læge at han ikke ved hvornår jeg igen kan genoptage et arbejde da han mistænker Pfizer vaccinen batch nr FM3092 der er skylden til mine smerter.
Jeg kæmper virkelig for at opretholde min livsglæde, da jeg har min datter at tænke på, som er mit et og alt. Jeg forsvinder mere og mere ned i et dybt sort hul, for jeg føler mig trampet på, og systemet er fløjtende ligeglade.
Jeg lever nu et liv i et konstant smertehelvede, hvor jeg er dopet på morfin lignende medicin, fordi det åbenbart er det eneste, de kan hjælpe mig med. Den tillid jeg havde til sundhedssystemet og staten er nu væk, og jeg vil fraråde alle nogensinde at lade sig vaccinere igen.
Det liv jeg lever nu og det smertehelvede jeg er i, er hverken job, penge, status eller uddannelse værd.”
Må meget gerne deles

Bemærkning:
Ambulancerne har travlt. Meningmand taler nu åbent om en overdødelighed ikke blot blandt de ældre, men også unge mennesker i alderen 20- 30 - 40 falder pludselig død om. Ifølge en sygeplejerske, jeg talte med for et par dage siden, så er dødsårsagen efter injektionerne 1) galopperende kræft eller 2) betændelse i hjertet.
Vis mere

MODERNA ER MEDLEM AF WORLD ECONOMIC FORUMd. 14/9-2022
MODERNA ER MEDLEM AF WORLD ECONOMIC FORUM
ONSDAG, 14 SEPTEMBER 2022, 20:57 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2022/09/14/moderna-er-medlem-af-world..

World Economic Forum er en sammenslutning af verdens største private virksomheder.

Det er sædvanligvis sådan, at en virksomhed skal have eksisteret i mange år og have mange forskellige produkter på markedet, før den kan komme med i det fine selskab.

Der er dog en undtagelse til den regel. Den undtagelse hedder Moderna. Moderna er formentlig den eneste virksomhed blandt World Economic Forums partnere, der kun har ét produkt på markedet, nemlig coronavaccinen, som tilmed kun har været på markedet siden nødgodkendelsen af disse mystiske injektionsvæsker.

Det er formentlig – og forhåbentlig – også det eneste medicinalfirma på medlemslisten, som ikke har fået et eneste medikament godkendt som følge af den gyldne standard indenfor lægevidenskabelig forskning: langvarige, randomiserede kliniske afprøvninger med relevante effektmål. Moderna er sprunget over, hvor gærdet er lavest, da coronapanikken gjorde, at de sædvanlige videnskabelige krav til godkendelse af nye medikamenter pludselig blev droppet til fordel for, hvad der mere ligner en religiøs tro på vaccinen.

Coronasagen har således etableret et nyt paradigme indenfor den medicinske forskning og godkendelsesprocedure: Hvis patienterne er bange nok for sygdommen, så behøver medicinen ikke være videnskabeligt dokumenteret effektiv og sikker for at blive godkendt. Jeg ved ikke, hvem det er godt for – ud over for Moderna, der tjente 98 milliarder kroner i deres første år på markedet – og med de danske myndigheders fortsatte gigaindkøb af endnu flere udokumenterede booster-produkter, så er det smarte firma godt hjulpet på vej af vores hyggelige, naive kongerige.
Vis mere

SKAL MAN LE ELLER GRÆDE? SØREN BROSTRØM GARANTERER, AT MAN KAN VÆRE HELT TRYG VED DE NYE VACCINERd. 9/9-2022
NewSpeek, d. 9. september 2022
Af Lone Nørgaard
Vaccine ....

Jeg er stort set holdt op med at læse og lytte til de statsstøttede – og dermed statskontrollerede – medier. Der er ikke tale om nyhedsdækning, men ren og skær propaganda inden for emner som klima, indvandring, islamisering, corona, ’vacciner’, Ukraine mv.

Men som ofte nævnt har NewSpeek mange hjælpere, og en af dem har været så venlig at sende mig en artikel fra Jyllands-Posten med rubrikken Nye skræddersyede vacciner anbefales til gravide og alle over 50 år (Jyllands-posten.dk – d. 3. sept. 2022) omhandlende de nye vacciner (læs: de nødgodkendte, eksperimentelle injektioner).

Artiklen fortjener en kommentar, som jeg naturligvis aldrig ville kunne få i avisen, fordi min påstand er, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ikke er til at stole på, og at borgerne generelt ikke mere kan have tillid til de statslige sundhedsmyndigheder.

Den dom fælder jeg på baggrund af statens / (WHO-marionet)regeringens håndtering af corona-cirkusset igennem 2½ år, hvor én – og kun én – position (corona er en meget farlig sygdom, og ’vaccinationer’ er svaret) har fået plads i ’corporate media’. I parentes bemærket kan der altid findes en enkelt undtagelse fra propagandareglen, der så fungerer som figenblad for ’den frie presse’, der ikke er så fri endda.

WHO

Lad os lige se lidt nærmere på Søren Brostrøm, der ikke har nogen børn. Den detalje skal nævnes, fordi den i min optik bidrager til en forståelse af hans adfærd og indfaldsvinkel til verden: Efter mig syndfloden! Ingen børn og børnebørn at kæmpe for og værne om.

Søren Brostrøm har siden d. 28. maj 2021 siddet i WHO’s bestyrelse (the Executive Board). Skal vi lige repetere, hvad WHO – i folkemunde ’World Hell Organisation’ eller ’World Holocaust Organisation’ – står for:

JAMES ROGUSKI: STOP WHO

FÅ USA UD AF FN OG WHO SÅ HURTIGT SOM MULIGT

‘WHO VIL HURTIGERE KUNNE GENSTARTE HELE LOCKDOWN- OG RESTRIKTIONSCIRKUSET’

I ovennævnte JP-artikel optræder intet mindre end følgende tekst under mellemrubrikken Brostrøm garanterer

”Selv om processen er gået hurtigt, kan man være helt tryg ved de nye vacciner, fastslår Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

»Det kører fuldstændig efter bogen, når EMA laver de her godkendelser. Det er er ikke nødgodkendelser, men foregår efter alle kunstens regler efter et velbeskrevet princip, som man har brugt i mange årtier,« siger han.

Vaccinerne har præcis samme sammensætning som de oprindelige udgaver, blot med den ændring, at den komponent, som er målrettet specifikke virusvarianter, er udskiftet. Derfor skal de opdaterede vacciner ikke godkendes på ny helt fra bunden.”Min kommentar: På baggrund af et hav af dokumenterede ’vaccine’-skader, vi bare aldrig hører noget om på landsdækkende tv, er jeg langt over brækpunktet.

Forudsat at danskerne lader sig vaccinere

I en anden artikel i Jyllands-Posten To nye vacciner målrettet omikron nærmer sig godkendelse (d. 2. sept.) står at læse:

”Hovedformålet med vaccinerne er ikke at forhindre al smitte, men at beskytte mod alvorlig sygdom og død.

Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun ikke forventer, at det bliver nødvendigt med nye, store nedlukninger hen over vinteren. Forudsat at danskerne fortsat lader sig vaccinere.”

Min kommentar: På baggrund af et hav af dokumenterede ’vaccine’-skader er jeg nu tæt på at være druknet i brækspanden.

Læg især mærke til de sidste to sataniske sætninger, der skal gøre danskerne til jaget vildt i forhold til de booster-stik, der yderligere vil svække immunsvaret.

Hvem får tilbuddet?

Mod covid-19:

• Alle på 50 år og derover

• Gravide

• Personer under 50 år i øget risiko for alvorlig sygdom

• Sundheds- og plejepersonale og dele af socialområdet med tæt kontakt til særligt sårbare patienter

• Pårørende til personer i særlig øget risiko

GRAVIDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det er så bimlende tåbeligt – eller rettere sagt så ondt, så grusomt – at det kun er fordi jeg kan få afløb for min vrede, fortvivlelse og afmagt via mange timers dagligt arbejde på NewSpeek, at jeg endnu ikke – i egen selvforståelse (sic!) – er blevet vanvittig.

Jeg er ganske på det rene med, at adskillige i dette land – deriblandt ex-venner – mener, jeg har knald i låget. Men den reaktion har Karsten Pultz givet en god forklaring på.

Hvis Søren Brostrøm ikke bliver straffet for sin kynisme i dette liv – gad vide, hvad ’de’ har på ham i betragtning af hans villighed til at agere marionet– så måske i det næste?

Og så er Søren Brostrøm endda bare en lille fisk. Det samme gælder for Magnus Heuniche og Mette Frederiksen. Små apparatnikker, som magten er steget til hovedet, og som fuldstændigt har mistet deres moralske kompas.

Bemærkning:
Læger og tandlæger lærer allerede på 1. års studiet, at vira, der muterer hurtigt - og det gør coronavirus - er ufarlige ligesom influenza er for almindelig sunde og raske mennesker. Alle vacciner indeholder gift af mere eller mindre ondskabsfuld karakter, så mennesker, der bruger DEN SUNDE FORNUFT kunne aldrig finde på at forgifte sig med injektionerne.
Vis mere

CORONAVACCINER GODKENDT SOM GIFT I AUSTRALIENd. 4/9-2022
LØRDAG, 3 SEPTEMBER 2022, 12:52 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2022/09/03/coronavacciner-godkendt-so..

Det undersøgende medie SGT Report har fremlagt dokumenter, der tyder på, at myndighederne i Australien har godkendt coronavaccinerne som gift.

Det primære bevis er et dokument med denne titel:

PUBLIC HEAL TH ACT 2016 (WA)
INSTRUMENT OF AUTHORISATION
AUTHORISATION TO SUPPLY OR ADMINISTER A POISON
[SARS-COV-2 (COVID-19) VACCINE]
(No. 1) 2021

Dokumentet er tilsyneladende underskrevet af Dr. Andrew Robertson, der har været Chief Medical Officer i Vestaustralien siden maj 2019. Det fremgår bl.a. af dokumentets titel, at SARS-CoV-2-vaccinen bliver klassificeret som en gift. ‘Poison’ betyder som bekendt ‘gift’ på engelsk. Mig bekendt kan ordet ‘poison’ ikke have andre betydninger end ‘gift’ forstået som noget, der er skadeligt og sygdomsfremkaldende.

Se video fra SGT Report om sagen

Læs eller download dokument fra Odysee

I følge Wikipedia har Dr. Andrew Robertson tidligere arbejdet for Australiens militær. Det gjorde han fra 1984 til 2003. Det fremgår også, at han i den forbindelse arbejdede som våbeninspektør i Irak. Irak blev invaderet af USA og Australien m.fl. i 2003 baseret på falske efterretninger om masseødelæggelsesvåben.

Bemærkning:
Jeg er grædefærdig over al den ONDSKAB. Verden styres af alt for mange psykopater, ikke at forglemme vores egen. (psykolog Suzanne Wich har offentliggjort en artikel og flere i hendes kriminelle netværk har tilsyneladende samme personlighedsforstyrrelser)
Vis mere

Lars Hedegaard: Folk dør som fluer (Covid 19 'vaccinen')d. 3/9-2022
https://24nyt.dk/folk-doer-som-fluer/
". september 2022

Da jeg som lydig borger tror på videnskaben, Hendes Majestæt og Mette Frederiksen, har jeg fulgt alle råd og påbud i anledning af den unævnelige sygdom. Afsondring, isolation og mundbind har godt nok vist sig at være virkningsløse, men man vil jo gerne demonstrere sit sociale sindelag og vise, at man retter ind.
Jeg tror heller ikke på konspirationsteorier og har derfor taget alle de stik, som fjernsynet har sagt jeg skulle.
Nu vrimler det imidlertid med grimme historier om folk i 20-, 30- og 40-årsalderen, der er friske som en havørn den ene dag og falder døde om den næste. Som Mark Steyn kan rapportere (40 minutter inde i nedenstående video), oplever England nu en overdødelighed 1000 pr. uge af uforklarlige årsager. Det samme sker rundt om i verden, hvor der også rapporteres om faldende fertilitet og flere dødfødsler.
Selv om lægerne ikke kan forklare de besynderlige hændelser, kan vi trøste os med, at de i hvert fald ikke har noget med vaccinerne at gøre. Men når myndighederne snart opfordrer os til at tage flere stik (det sker formentlig i god tid før jul), har jeg alligevel besluttet at afstå. Hvis jeg ikke er faldet død om forinden, bliver jeg firs senere på måneden og er derfor indtrådt i den kategori, som nazisterne kaldte ”unyttige spisere”. Alligevel vil jeg helst dø af naturlige årsager og ikke, fordi nogen vil tjene penge på at ombringe mig.

Bemærkning:
Vi er alt for mange mennesker på jorden. Derfor skal antallet ned og her er alle metoder lovlige: Giftige stik, hvor djævelen er et spike protein, lukke gødningsfabrikkerne, gøre landbrugsarealet væsentlig mindre i EU, incl i Danmark, vi skal fryse os syge (ingen træpiller) og lur mig, om ikke strømmen også bliver rationeret til vinter!
Vis mere

THE EXPOSÉ: COVID-19-VACCINATION FORBUNDET MED STIGNING I COVID-19, HJERTESYGDOM OG DØDd. 19/8-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/08/08/the-expose-covid-19-vaccin..
MANDAG, 8 AUGUST 2022, 14:42 PER BRÆNDGAARD

https://expose-news.com/2022/08/14/gov-reports-prove-hundreds-t..
FREDAG ​​DEN 19. AUGUST 2022

Jeg bringer her et sammendrag på dansk af det uafhængige, britiske medie The Exposé’s afsløringer af officielle covid-19-vaccinedata fra de britiske myndigheder.

En dybdegående analyse af fem måneders officielle data fra den britiske regering udgivet af UK Health Security Agency bekræfter, at covid-19-boosterstik giver et meget kortvarigt og forbigående boost til immunforsvaret hos den vaccinerede befolkning, før det decimerer immunforsvaret hurtigere end det, der allerede er set hos folk, der har modtaget to doser af covid-19-vaccinen. Kort fortalt, så tyder de officielle regeringsdata på, at den covid-19-vaccinerede del af befolkningen udvikler en ny form for covid-19-vaccineinduceret erhvervet immundefektsyndrom. (1)

The Exposés analyse er baseret på data om vaccineeffektivtet, som Statens Serum Institut i Danmark også offentliggjorde, indtil vaccineeffektiviteten for en del af de vaccinerede i Danmark blev negativ. Dette har jeg selv tidligere afsløret i flere indlæg her på PerBraendgaard.dk. Det tyder på, at fænomenet i Storbritannien også gør sig gældende i Danmark. Forskellen er, at myndighederne i Danmark har gjort mere for at skjule det.

The Exposé har også afsløret officielle data, der viser, at dødeligheden pr. 100.000 personer i England er lavest blandt de uvaccinerede i hver eneste aldersgruppe. (2)

Det særlige ved The Exposés tilgang er, at de udelukkende bruger officielle data fra regeringen. De afslører således kun, hvad den britiske regering selv har udgivet. I starten af denne måned kunne The Exposé også afsløre, at den fuldt vaccinerede del af befolkningen har udgjort mere end 9 ud 10 covid-19-dødsfald i løbet af det seneste år, 91 % af alle covid-19-dødsfald siden begyndelsen af 2022, og 94 % af alle covid-19-dødsfald siden begyndelsen af april 2022. (3)

En opgørelse baseret på officielle data viser, at dødsfald pr. 100.000 personer blandt dobbelt vaccinerede (dvs. det der i starten hed ‘fuldt vaccineret’) 18-39-årige i gennemsnit var 91 % højere end dødsfald pr. 100.000 uvaccinerede personer i perioden mellem januar 2021 og januar 2022. (4)

Data tyder på, at der går 5 måneder fra booster-stik til øget dødelighed i den vaccinerede population sammenlignet med de uvaccinerede sætter ind. Det betyder, at den dødbringende virkning af den massive booster-kampagne i England i vinteren kan observeres i den ekstra stigning i dødsfald fra april 2022. (5)

Officielle data fra den britiske regering tyder også på, at covid-19-vaccinen er årsagen til den skræmmende stigning i tilfælde af ‘Sudden Adult Death Syndrome’. Officielle data fra Skotland viser, at der har været en stigning på 67 % i forhold til det historiske gennemsnit i forekomsten af hjertekarsygdom blandt 15-44-årige, siden denne aldersgruppe først blev tilbudt covid-19-indsprøjtninger. Data viser også, at antallet af ambulanceudrykninger på grund af hjertesygdom blandt alle aldersgrupper inkl. dem under 30 år er fordoblet siden begyndelsen af covid-19-vaccinationskampagnen. (6)

Referencer:

The Exposé: Five Months’ worth of Official Government Data proves the Covid-19 Vaccines destroy the Immune System and cause Acquired Immune Deficiency Syndrome LÆS
The Exposé: While you were distracted by Boris resigning the UK Government published indisputable evidence that the Covid-19 Vaccines are deadly and are killing people in the Thousands: Mortality Rates are lowest among the Unvaccinated in all Age Groups LÆS
The Exposé: While you were distracted by the ‘Battle to be Prime Minister’, the UK Government published a report confirming the Fully Vaccinated account for 9 in every 10 COVID-19 Deaths over the past 12 Months LÆS
he Exposé: UK Government confirms Fully Vaccinated Young Adults are 92% more likely to die than Unvaccinated Young Adults LÆS
The Exposé: UK Government Report & Excess Deaths Data confirm COVID Vaccination takes 5 months to kill recipients LÆS
The Exposé: Official Government Reports prove COVID Vaccine is to blame for frightening rise in cases of ‘Sudden Adult Death Syndrome’ LÆS

Bemærkninger:
Silas
mandag, 8 august 2022, 14:55 14:55
Lige nu er der “kun” dobbelt så mange som dør.. men gad vide hvad der sker ved 4, 5 og 6 stik, gad vide om der viser sig en form for mætning eller kollaps af immunforsvaret VAIDS, så den totale dødelighed bliver 100%, ingen ved det, fordi denne tilbagevendende vaccination med mRNA er aldrig testet..

Silas
mandag, 8 august 2022, 15:35 15:35
Reply to Silas
Desuden er relationen mellem antal stik og hjerte problemer også total ukendt.. det vi ved er dog at spikeproteinet ved covid19 skaber inflammation i hjertet hvis det får berøring med hjertet. Hvilket burde få ALLE alarmklokkerne til at ringe i “sundhedsstyrelsen”

https://m.youtube.com/watch?v=NgiU8q_xf3g
Vis mere

Danmarks coronahåndtering var en katastrofed. 30/7-2022
30. juli 2022 24NYT Danske medier

Regeringens fortælling om dens coronaindsats er en fortælling om dansk storhed og sammenhold gennem pandemien, men det der mangler, er et kritisk blik på regeringens coronaindsats, skriver Anne Sofie Allarp i Berlingske.

”Regeringens kommunikationsstrategi hvilede på fejlagtige antagelser om, at covid-19 ville kunne fordrives gennem social afstand og karantæne, at naturlig immunitet muligvis slet ikke fandtes eller ikke fungerede, og at vaccinerne effektivt ville bremse smitten. Dette satte landet op til et forløb, som fortjener opmærksomhed.

Karantæneregler fik grundlæggende leverancer i psykiatrien til at styrtdykke, og mistrivslen blandt børn som følge af social isolation og fysisk adskillelse mellem lærere og kammerater på grund af omfattende lukning af grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidsaktiviteter viste sig bl.a. ved et rekordhøjt antal indlæggelser efter selvmordsforsøg med smertestillende medicin. Som vi ved fra Sverige, var det ikke nogen bombe under folkesundheden at have skolerne åbne gennem pandemien.

Det samme kan siges om effekten af den storstilede teststrategi, der kostede to milliarder kroner om måneden, og som ifølge eksperter ikke kunne observeres at have en effekt på smitten. Regeringens aktive stigmatisering af u-vaccinerede og ikke færdigvaccinerede, har medført en voldsom splittelse i det danske samfund, både politisk og privat gennem splittede familier og brudte venskaber. Vi har som borgere oplevet tab af helt basale friheder, politisk censur på sociale medier, og vi har oplevet et minkforløb, der indskriver sig i historien ved at være et funktionelt sammenbrud i midten af statsapparatet”.

Bemærkning:
En vaccine kan aldrig ramme de tusindvis af mutationer, som en virus laver. Covid-19 er bare et andet navn for influenza, og den kan vort immunforsvar sagtens klare ved hjælp ef et ordentligt D vitamin niveau, gerne over 100 nmol/l.
Vis mere

CORONABESÆTTELSEN AF DANMARK SKETE VIA WHOd. 25/7-2022
MANDAG, 25 JULI 2022, 17:08 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2022/07/25/coronabesaettelsen-af-danm..

Coronabesættelsen har kunnet gennemføres i praksis ved, at Mette Frederiksen og øvrige ministre samt departementschefer har presset de danske sundhedsmyndigheder i form af Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut til at holde kæft og makke ret og blindt følge de retningslinjer, der blev udstukket fra WHO. Herunder de tåbelige krav om mundbind og nedlukning og de kraftige opfordringer til at tage udokumenterede, risikable vacciner uden ordentligt, informeret samtykke.

Jeg har svært ved at se, at dette ikke er kriminelt. Når en regering og den dybe stat vælger at følge en global organisation som WHO og tilsidesætte egne eksperter, så ligner det, at Danmark er blevet besat af en fremmed magt.

Eneste undskyld kunne være, at WHO er ledet af et godhjertet menneske, at de har samlet den øverste ekspertise, og at de er finansieret direkte af verdens folk. Sandheden er imidlertid, at WHO er ledet af en mand, der formentlig i forvejen var medskyldig i forbrydelser mod menneskeheden i sit tidligere job og derfor nu lige så godt kan fortsætte denne lyssky karrierevej. WHO er finansieret af den globale-kapitale elite, der udelukkende prioriterer fastholdelse og udvidelse af deres egen magt, og folkesundhed betyder kun noget for dem i det omfang, at det bidraget til deres magt.

I en fri verden vil den øverste ekspertise i øvrigt aldrig være at finde i en lukket organisation som WHO, men derimod i den frie forskerverden, hvor de førende eksperter er travlt optaget med at udvikle viden på deres respektive områder.

Når så mange af verdens nationer samtidig blindt underkaster sig WHO, så ligner det en global besættelse. Det er ikke lovligt, når en dansk statsminister og en sundhedsminister på den måde overdrager landets suverænitet til en udenlandsk magt. Minkskandalen er nærmest en harmløs sag sammenlignet med de store coronaforbrydelser, som bl.a. Mette Frederiksen og Magnus Heunicke og deres respektive departementschefer Barbara Bertelsen og Per Okkels efter min mening har gjort sig skyldig i.

Det er selvfølgelig trist for minkene, minkavlerne og dem, der blev drevet til selvmord, men det er vand ved siden af skadevirkningerne af den WHO-dikterede coronapolitik, hvor især nedlukningerne og vaccinerne har skadet folkesundheden i en meget voldsom grad. Nedlukningerne har desuden presset mange sunde små og mellemstore private virksomhed ud i konkurs. Vi har i stedet lært at underkaste os et reelt kommunistisk system, hvor staten uddeler almisser og bestemmer, hvem der må drive virksomhed.

Det er skadeligt. Det er kriminelt. Det er landsforræderi. Og det vil blive ved, indtil Danmark er fuldstændig besat i et totalitært, digitalt tyranni, eller indtil en tilstrækkelig stor andel af befolkningen er vågnet op fra hypnosen.

Bemærkning:
Gør det modsatte af, hvad Mette Frederiksen siger. Så kan det ikke gå helt galt.
Jeg kan oplyse, at jeg ALDRIG har været testet, brugt mundbind, brugt sprit, holdt social afstand, ignoreret fire (4) opfordringer fra sundhedsstyrelsen om at lade mig "vaccinere". Resultatet er, at jeg heller aldrig har været ramt af coronavira, så det kunne mærkes!
Jeg er blevet udskammet og udstødt af fællesskabet med folkedanserforeningen.
Vis mere

PFIZERS COVID-19-VACCINEDATA: KUN 1 UD AF 29 GRAVIDE KVINDER FØDTE ET LEVENDE BARNd. 24/7-2022
LØRDAG, 23 JULI 2022, 16:23 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2022/07/23/pfizers-covid-19-vaccineda..

Detaljeret gennemgang af Pfizers data, som de er blevet tvunget af retten til at offentliggøre, viser, at kun 1 ud 29 kvinder, der blev covid-19-vaccineret under deres graviditet, fødte et levende barn.

Data er fra alle de 29 kvinder, som der er komplette data for fra Pfizers-covid-19-studier. 23 af kvinderne aborterede spontant. 2 babyer blev født præmaturt og døde, 2 babyer døde inde i livmoderen, og der var 1 neonatalt dødsfald. Der var kun 1 normal fødsel af et tilsyneladende normalt barn.

Pfizer oplyser, at i 5 af de 29 tilfælde kendes udfaldet af graviditeten endnu ikke, selvom det burde være kendt. Mystisk. Det kan være et trick for at camouflere skadevirkninger, at Pfizer oplyser, at de ikke kender udfaldet af graviditeterne, men de resterende data er rigeligt afslørende og dybt skræmmende i sig selv.

Der var i alt 270 graviditeter i Pfizers materiale, hvor de ikke ved, hvordan det er gået med 238 af dem. Pfizer aner altså ikke, hvordan det er gået med 88 % af de gravide kvinder, der har fået deres sprøjter. Til gengæld afslører deres data for de få graviditeter de trods alt har offentliggjort data om altså en dødsrate på hele 97 %!

Pfizer og myndighederne vil selvfølgelig prøve at bortforklare dette ved, at der er tale om et lille antal graviditeter, så det er umuligt at konkludere noget endeligt. De vil sikkert også henvise til dyreforsøg, der angiveligt har vist, at der ikke er nogen skadelige virkninger på reproduktionen. Her gør Dr. Byram W. Bridle imidlertid opmærksom på, at man til de forsøg dels har anrrevendt forsøgsdyr, der er naturligt immune (lav affinitet) overfor spikeproteinerne, og dels har man kun testet det på hunner og ikke også på hanner.

Kilde: Dr. Byram W. Bridle. Of 29 Pregnant Women That Had Received Pfizer’s COVID-19 Inoculation, Only One Had a Baby That Lived. I Am In Shock. Covid Cronicles. 22.07.2022
Vis mere

NY CORONAFORSKNING: VACCINEREDE SMITTER I LÆNGERE TID END UVACCINEREDEd. 21/7-2022
TORSDAG, 21 JULI 2022, 8:43
https://perbraendgaard.dk/?post_type=post

Vaccinerede smitter i længere tid end uvaccinerede. Det tyder på, at immunforsvaret er længere tid om at bekæmpe og uskadeliggøre det nye coronavirus hos personer, der er vaccineret mod covid-19 sammenlignet med personer, der ikke har ladet sig stikke af de mystiske væsker.

Det viser en ny undersøgelse publiceret i verdens mest anerkendte lægevidenskabelige tidsskrift i dag.

Kilde: Boucau J, et al. Duration of Shedding of Culturable Virus in SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) Infection. N Engl J Med 2022; 387:275-277. July 21, 2022
Vis mere

NYHEDER: CORONAVACCINE TIL BØRN ER FARLIG!d. 14/7-2022
https://24nyt.dk/klumme-verden-vil-bedrages/
Klaus Ewald, forsvarsadvokat skriver i sin klumme den 11. juli 2022 bla.

"Skadevirkninger af COVID-19 vaccinerne og de eskalerende døds- og sygdomsramte blandt vaccinerede omskrives til at være sudden deaths og uforklarlige indtræf. Faktuelt er dødsraterne i den vestlige verden, hvor vaccinationerne foregik i tæt samarbejde mellem Big Pharma og landenes myndigheder og politiske ledelser, steget til et hidtil uset niveau. At chefen for de amerikanske sundhedsmyndigheder, dr. Fauci, ud over sin milliongage også har modtaget præmie fra Big Tech, er heller ikke noget mainstreammedierne har villet bore i. En bananstat og en Hollywood thriller værdigt."

https://steigan.no/2022/07/internasjonale-eksperter-advarer-ikk..
D. 10. juli 2022

Av Eirik Værnes.
Amerikanske CDC anbefaler koronavaksine til barn mellom 6 måneder og 5 år. Grunnlaget for anbefalingen er tynt, og Pfizer vurderer effektiviteten av vaksinen basert på smitte blant kun 10 av deltagerne i studien. Både norske og internasjonale eksperter advarer mot vaksinering av barn.

https://perbraendgaard.dk/?post_type=post
d. 10. juli 2022
AUSTRALIEN FUSKER MED COVID-19-VACCINEDATA + NY ‘NINJA’-VARIANT SPØGER
SØNDAG, 10 JULI 2022, 5:46 2 KOMMENTARER
De officielle data om effektiviteten af covid-19-vaccinerne i Australien er baseret på fusk, afslører The Exposé. Vaccinerede er ikke blevet testet for covid-19 ved indlæggelse på hospitalet, hvorimod uvaccinerede er. Samtidig er personer, der er blevet vaccineret for nylig, blevet kategoriseret som uvaccineret, hvorved tidlige bivirkninger efter vaccination bliver talt med i kategorien ‘uvaccineret’.

https://perbraendgaard.dk/2022/07/08/mens-vi-er-optaget-af-skyd..
d. 8. juli 2022
MENS VI ER OPTAGET AF SKYDERIER, FORTSÆTTER DEN USYNLIGE DRÆBER
Det undersøgende medie The Exposé fortsætter deres nærmest daglige afsløring af nye fakta, der tyder på, at de såkaldte covid-19-vacciner øger risikoen for særdeles alvorlige bivirkninger.

Den britiske regering har udgivet data, der tyder på, at vaccinerede børn har over 30.000 % større risiko for at dø end børn, der ikke er vaccineret mod covid-19. Data fra New Zealand viser 10 % stigning i overskydende dødsfald i de aldersgrupper, der har fået stikkene. Den dommer i Uruguay har beordret stop for alle covid-19-vacciner til børn under 13.

Bemærkning:
Medicinalindustrien sælger syntetisk medicin (ingen forretning i naturlige hjælpestoffer - D-vitaminet - fra moder natur) mod alverdens dårligdomme.
Vi skal huske, at Covid-vaccinerne kun er foreløbig godkendte og uden offentliggørelse af de mange bivirkninger, ofte fatale.
Den enkelte skal selvfølgelig vide, hvad vedkommende går ind til, hvis han/hun vælger at tage den.
Hvis ikke man ved det, så har man ikke taget et valg på et oplyst grundlag.
Vis mere

MINKRAPPORTEN: DANMARK ER LEDET AF ET KRIMINELT NETVÆRKd. 30/6-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/06/30/minkrapporten-danmark-er-l..
TORSDAG, 30 JUNI 2022, 16:30 PER BRÆNDGAARD

Indlægget kan i sin helhed læses i 'Vis mere'
Vi graver et spadestik dybere og BREDERE:

Et spadestik bredere kunne bl.a. omfatte, at der nu også bliver nedsat en Vaccinekommission, der skal undersøge, om der på samme måde er foregået kriminelle handlinger i udbredelsen af covid-19-vaccinerne i Danmark. I forbindelse med undersøgelsen af Barbara Bertelsens SMS’er, er det bl.a. kommet frem, at hun har lagt pres på daværende departementschef i Sundhedsministeriet, Per Okkels, om, at han skulle få daværende faglig direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, og direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, til at makke ret i forhold til den politiske agenda i stedet for den sundhedsfaglige evidens.

Danmarks førende vaccineekspert, Christine Stabell Benn, har for nylig meldt ud, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for hverken at være anti-vaxxer eller pro-vaxxer i relation til covid-19-vaccinerne. Sundhedsstyrelsen har dermed trængt sig selv op i et hjørne ved hele vejen igennem at have ført en meget ensidig kommunikation om vaccinerne, der igen og igen understregede, at sprøjterne var utroligt effektive og helt sikre. Hvis der er sket vildledning i Minksagen, så må der også været sket vildledning i Vaccinesagen. Forskellen er, at hvor det i den første sag primært er gået ud over en masse dyr, så er det i Vaccinesagen gået ud over mennesker.

Sundhedsstyrelsen burde som minimum have informeret om usikkerheden i den tilgængelige viden om vaccinerne, ligesom regeringen aldrig burde have ladet et så usikkert middel som vaccinerne via coronapas være adgangsgivende til samfundet i perioder.

På tilsvarende vis er det kommet frem, at Statens Serum Institut har foretaget systematisk vildledning ved i en lang periode at inkludere alle indlæggelsesårsager i statistikken over indlagte med covid-19. Det er endda uden at gå ind i det tvivlsomme i brugbarheden af PCR-testen til at stille diagnosen. Det kræver en helt arbejdsgruppe i sig selv.

Det er på menneskeområdet ligesom på minkområdet også relevant at undersøge, om der er sket ulovlig påvirkning fra udenlandske efterretningstjenester og lignende. Hvis magtfulde personer i Danmark kan rotte sig sammen om at begå kriminalitet, så kan magtfulde personer udenfor Danmark måske også rotte sig sammen om at påvirke den danske coronapolitik i en bestemt retning. Og grænsen mellem politik og kriminalitet er nu klokkeklart overtrådt. Det er i hvert sådan, jeg læser rapporten fra Minkkommissionen, selvom vi selvfølgelig nu må afvente sigtelser, retssager og de endelige domme. De mistænkte skal naturligvis have lov til at forsvare sig selv, men jo længere tid, der går, før de kriminelle bliver fjernet fra magten og placeret i de fængselsceller, hvor de formentlig hører hjemme, des mere skade kan de nå at forvolde på hele vores land.
Vis mere

Max Schmeling: Statistiker, økonom og cand. merc. 4. brev til sundhedsstyrelsen. MAX SCHMELING LAVER DEN ’VACCINE’-STATISTIK, SOM SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE OG EN KRITISK PRESSE BURDE HAVE UDFØRTd. 28/6-2022
Endelig dokumentation for signifikante forskelle i bivirkningsgrader for Covid-19 for vaccinebatches i Danmark.
Ringgaard Connie - Administrator - Århus Vågner - 14. juni 2022
· 3 t. ·
ALARM BREAKING NEWS Vigtig opdatering og besked til alle vores læsere fra statistiker Max Schmeling.

Max Schmeling, der er statistiker og anvendt i Byretten såvel som Landsretten, har nu skrevet sit 4. åbne brev til Epidemiudvalget. Beskeden fra Max Schmeling lyder:
“Det her er mit brev nr. 4 til - og i modsætning til mine tidligere breve, som var advarsler, der bygger på data fra VAERS, så er det her brev faktisk beviset for, at det jeg advarede om i mine tidligere breve, rent faktisk er præcis tilfældet i Danmark, men dog værre end forventet.”
Efter en lang, nøje og grundig gennemgang, der er baseret på tabeller, grafer og statistik, dokumenteret vja. statens egne tal indhentet fra aktindsigt, afslutter Max Schmeling sit åbne brev med, at skrivelsen dokumenterer at:
• “Vaccinerne Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) og Vaxzevria (AstraZeneca), udviser statistisk signifikante forskelle i bivirkningsgraden (bivirkninger pr. 1000 doser) henover vaccinebatches.
• Der observeres forskelle i bivirkningsgraden, der samlet set for alle vacciner er op til en faktor 117.991 på batch niveau.
• Der ses en tydelig systematik i antallet af bivirkninger ift. batch størrelse. Systematikken observeres for Comirnaty og til dels Spikevax. Systematikken er et entydigt bevis for at forskellene i bivirkningsgrad ikke er tilfældige.
• Der findes som mindst 3 forskellige typer eller versioner af Comirnaty vaccinen.
• Der findes et tilsvarende antal ”versioner” af Spikevax vaccinen, selv om billedet for Spikevax er mindre tydeligt.
• Forskellene i bivirkningsgrad er så store og så skævt fordelt, at den eneste konklusion, der kan drages, er at vaccinationsprogrammet mod Covid-19 har været ulovligt. Dette både betragtet samlet for alle fire vacciner, men også betragtet enkeltvis, på nær muligvis (Jcovden).
Til trods for tidligere advarsler er ovenstående resultater nu blot en tør konstatering og er nu konsekvenser, som mange intetanende og uskyldige mennesker nu må leve og lide under. Det er hensigten med dette og tidligere breve, at den skade, som er sket, kan blive adresseret og udbedret, samt at det fremtidigt sikres at tilsvarende ikke igen sker.”
Max Schmeling skriver desuden i indledningen af brevet at: “trods for at jeg i mine tidligere åbne breve netop advarede omkring disse problemer, blev mine breve, ud over tavshed, alene mødt med en afvisning fra Sundhedsministeriet, der end ikke berørte det hovedproblem, jeg forsøgte at advare om.
De endelige resultater, som efter hvad jeg ved, formentlig er de første af sin art i EU og i Verden, og som bygger på de danske tal for indberettede bivirkninger samt batchstørrelser fra opnåede aktindsigter, viser at forskellene i bivirkningsgrad er langt værre, end man skulle have forventet - og så ekstreme, at de i nogen tilfælde udfordrer forståelsen.
Jeg skal derfor indtrængende anmode dem om:
• At verificere mine resultater.
• At anerkende vaccineskader fra Covid-19 vaccinerne og straks iværksætte initiativer, der kan afdække, hvilke skader, der er opstået, samt hvorledes disse bedst kan behandles.
• At undersøge om der findes nogen systematik i anvendelsen af vaccinebatches, ift. geografi, anvendelsessted, og alle andre relevante demografiske variable.
• At undersøge indholdet i alle vaccinebatches for forskelle, der kan forklare den ekstreme variation og systematik i forhold til bivirkningsgrader.
• At undersøge hvorfor de, i denne rapport præsenterede resultater, ikke allerede er blevet opdaget af de danske sundhedsmyndigheder og det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA).
• Fremtidigt at sikre absolut frivillighed i forbindelse med medicinske behandlinger alle steder i samfundet.
• Fremtidigt at sikre at ingen forskelsbehandling kan ske nogen steder i samfundet, for mennesker der uanset årsag fravælger tilbud om medicinske behandlinger.
• Øjeblikkelig at gøre Coronapas og lignende adfærdsregulerende tvangsværktøjer forbudt ved lov.
• At sikre at Danmark ikke indgår i nogen aftaler, afgiver nogen suverænitet eller beslutningskompetence til overstatslige organisationer, så som den af WHO annoncerede internationale pandemitraktat, der kan medføre forøget risiko for Danmarks borgere i forhold til sundhedsbehandlinger, herunder specielt vacciner.”
Hjælp Max Schmeling og Den Frie Presse med at DELE DELE DELE hans ekstraordinære og meget vigtige arbejde.

Nb: For at læse det fulde åbne brev på 32 sider, kan du gå ind på Folketingets hjemmeside her:
https://www.ft.dk/.../almdel/SUU/bilag/326/2593917/index.htm

Hvis du kender andre medier, der kunne tænkes at ville bringe vedhæftede, vil det glæde mig meget hvis du vil videresende til dem.

Bedste hilsener

Max Schmeling
Nordborggade 43 3th
8000 Århus C
max@schmeling.dk
41400001/86116648

*Det kan måske have en vis interesse, hvilke nyhedsredaktører Max Schmeling har henvendt sig til. Da deres mailadresser stod åbent i mailen til NewSpeek, vælger vi at bringe dem:

To: <kontakt@newspeek.info>, <redaktion@denkorteavis.dk>, <claes@indblik.dk>, <avisen@avisen.dk>, <redaktion@dagens.dk>, <mail@perbraendgaard.dk>, <info@jfk21.dk>, <auguststengaard@180grader.dk>, <kontakt@vitalraadet.dk>, <admin@folketsmedie.dk>, <redaktion@nordjyske.dk>, <denfriepresse@protonmail.com>, <jl@dkdox.tv>


Bemærkninger:
Lone Nørgaard
Fra NewSpeek skal lyde en kæmpestor tak for det arbejde, som en uafhængig forsker har udført i den rådne corona-sump af løgne, propaganda og manipulation.

Per Brændgaard Mikkelsen
" COVID-19pandemien er en af de mest manipulerede smitsomme sygdomme i historien, præget af officielle løgne i en uendelig strøm ledet af regeringsbureaukratier, lægeforeninger, lægeråd, medier og internationale agenser. Cies. "
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062939/

NewSpeek skriver d. 28. juni 2022:
47 undersøgelser bekræfter, at masker til Covid er ineffektive, og 32 andre bekræfter deres negative sundhedseffekter I det legendariske maskestudie fra Danmark, som den nuværende direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum var medforfatter til, kunne man heller ikke påvise, at masker virker

https://fbf.one/masser-af-undersoegelser-viser-at-masker-skader..
Vis mere

VACCINATION SOM MORDVÅBEN: KLAGE OVER BILL GATES INDGIVET FOR INDISK HØJESTERETd. 15/6-2022
https://newspeek.info/vaccination-som-mordvaaben-klage-over-bil..
12. juni

[NewSpeek har fået en dansk oversættelse tilsendt af en følger. Den franske kilde står efter teksten].

Der er indgivet klage mod Bill Gates og Adar Poonawalla, adm. direktør for en af de største vaccineproducenter, til den indiske Højesteret for “mord ved vaccination”. Denne sag kaster lys over de modige anklagere og deres motiv for denne klage.

For at kæmpe mod manglen på gennemsigtighed og de ansvarlige for det indiske retsvæsen har modige indiske advokater oprettet “Indian Bar Association”.

Mord ved vaccination
Den 25. november 2021 erklærede sammenslutningen af advokater, at de havde indgivet en klage til Indiens Højesteret mod Bill Gates og Adar Poonawalla for “mord ved vaccination”, Gates indiske partner i produktionen af vacciner såvel som mod regeringens embedsmænd. Adar Poonawalla er adm. direktør i “Serum Institute of India”, en farmaceutisk gruppe, som producerer de fleste vaccinedoser i verden.

Rekvirenterne kræver især en erstatning på 134 mio. dollars for en ung 23-årig mands død pga. covid vaccinationen. Den unge mand havde haft tillid til medicinalgruppens falske påstande om, at vaccinen var sikker. Advokaterne udtaler (bogstaveligt talt), at … “før en vaccine eller behandling gives, skal personen være informeret om medicinens bivirkninger og ligeledes om tilgængelige alternative midler.”

Hvis dette forbigås i tavshed ved vaccinationen, eller hvis man tillige lyver om vaccinens sikkerhed, er samtykket indhentet på falske forudsætninger. De anklagede, Bill Gates og Adar Poonawalla, vil kunne holdes ansvarlige for dette bedrag, for de har godkendt den ulovlige markedsføring af deres produkt. I Indien er vaccination under bedrag eller ved tvang en civil og strafbar handling. Hvis klagen accepteres, vil klagerne kunne danne præcedens, der vil kunne føre til en bølge af retssager.

Kilde: https://reseauinternational.net/meurtre-par-vaccination-plainte..
Vis mere

REINER FUELLMICH & NAOMI WOLF I SAMTALE I CORONA-KOMITÉENd. 11/6-2022
https://newspeek.info/reiner-fuellmich-naomi-wolf-i-samtale-i-c..
Af Lone Nørgaard, d. 11. juni 2022, NewSpeek

Såvel Reiner Fuellmich som Naomi Wolf vil være velkendte navne for NewSpeeks følgere. De er begge sværvægtere i kampen for at så sandhederne om corona-bedraget og ’vaccine’-skaderne frem.

Derfor fortjener denne video Dr. Reiner Fuellmich & Dr. Naomi Wolf – The Corona Committee også en selvstændig intro, fordi Naomi Wolf rimeligt klart opsummerer en række følgevirkninger af de nødgodkendte, eksperimentelle injektioner.

Her følger nogle af hovedpunkterne:

Dokumenter fra Pfizer afslører bl.a., hvad medicinalfirmaerne Pfizer, Moderna og FDA allerede vidste internt om bivirkninger af indsprøjtningen, inden den/de blev lanceret, fx at immunsystemet ville blive svækket

At injektionerne forårsagede hjerteproblemer

At injektionerne ikke blev ’på stik-stedet’, men flød ud i hele kroppen

Et rotteforsøg, der konkluderede, at gravide kvinder skulle tage stikkene, blev udført af læger, der var ansatte eller aktionærer i Pfizer eller BioNTtech

At mange babyer fra injicerede mødre er født med fordøjelsesproblemer

At brystmælk fra injicerede mødre endnu ikke er undersøgt, men meget tyder på, at brystmælk er skadeligt for baby, bl.a. fordi leukocytter er skadet i injicerede mennesker, og brystmælk bl.a. indeholder leukocytter fra moderen

At de skadelige stoffer fra injektionen fordeler sig i hele kroppen og endda også udskilles i urin fra injicerede

At Bill Gates, Jeff Bezos og ’the usual suspects’ af “big tech criminals” investerer i noget, der kaldes “bio-milk”, som er en laboratorieskabt kunstig erstatning for brystmælk

At Kina indsamler dna fra menneskeheden over hele verden
Vis mere

PFIZER OG FDA HEMMELIGHOLDT: ’VACCINEN’ ER EN DRÆBERd. 10/6-2022
https://newspeek.info/pfizer-og-fda-hemmeligholdt-vaccinen-er-e..
marts 15, 2022
Af Karsten Pultz.

Så blev offentliggørelsen af Pfizers egne data om deres COVID-19-‘vaccine’ omsider påbegyndt. Vi taler her om de data, som Pfizer havde ønsket hemmeligholdt i 55 år, og som det ifølge det amerikanske FDA ville tage hele 75 år at offentliggøre løbende.

En juridisk afgørelse betyder imidlertid, at alle data vedrørende vaccinesikkerhed skal være offentliggjort inden 8 måneder. Dommen blev afsagt, efter at en forening af samvittighedsfulde læger og videnskabsfolk havde foretaget en såkaldt ”freedom of information request”.
Linket her https://phmpt.org/ er til foreningens hjemmeside, hvor hele samlingen af Pfizers data vedrørende vaccinesikkerhed er tilgængelig. (Den relevante pdf hedder 5.3.6 postmarketing experience.pdf)

Vaccinerne er ikke sikre

Første frigivelse af Pfizers data har altså lige fundet sted og bekræfter det, som alle, der har holdt sig informerede gennem en personlig research, godt vidste – nemlig, at vaccinerne ikke er sikre. Intet under, at Pfizer ønskede disse data begravet i 55 år.

De offentliggjorte data er såkaldte ”post-marketing”-sikkerhedsdata, altså informationer om bivirkninger indhentet efter, at vaccinen kom på markedet, distribueret og sprøjtet ind i folk. Det er et omfattende arbejde at læse de tusinder af sider, så det er heldigt, at gode, pålidelige folk, som fx dr. Campbell, kan give en pædagogisk indføring i, hvad disse data fortæller.

Dr. Campbell lægger i denne video ud med at konstatere, at det, han ser i Pfizers data, er ”ret alarmerende”.

I de første 3 måneder efter den påbegyndte vaccinekampagne har Pfizer noteret 42.000 personer, som har oplevet bivirkninger. Ud af disse er der 1223 dødsfald. De 3 måneders data dækker perioden fra 1. december 2020 til 28. februar 2021, og dr. Campbell spørger sig selv, hvorfor disse data ikke blev stillet til rådighed for offentligheden straks; det handler jo om en afgørende risiko for menneskers helbred!

Vacciner bliver normalt taget ud af brug ved 25-50 dødsfald

Det er altså meget tidligt indhentede informationer, som, hvis de havde været offentliggjort, og vi havde levet i en verden uden korruption, ville have sat en stopper for disse eksperimentelle indsprøjtninger øjeblikkeligt. Vi skal huske, at vacciner normalt bliver taget ud af brug ved 25-50 dødsfald.

Dr. Campbell noterer sig, at informationerne, om hvor mange vaccinationer der i alt blev administreret i disse 3 måneder, er det, som på engelsk hedder ”redacted” dvs. redigeret, underforstået redigeret væk, usynliggjort, fjernet i de frigivne dokumenter. Hvorfor? spørger Campbell. Vi har brug for at kunne se forholdet mellem det samlede antal doser, de 42.000 rapporterede bivirkninger og de 1223 dødsfald for at kunne lave en estimering af risikoen ved at modtage denne vaccine.

Jeg tillader mig her at drage den konklusion, at når Pfizer har slettet tallet for, hvor mange doser der i alt blev administreret i den pågældende 3 måneders periode, er det, fordi det beviser, at man har handlet uansvarligt, når man har tilladt, at vaccinekampagnen fortsatte efter registreringen af de første 1223 dødsfald.
(VAERS har nu registreret over 25.000 vaccinedødsfald, som, skal vi huske, kun er en lille procentdel af det reelle tal (en Harvard-forskningsartikel fra 2010 fastslår, at under 1% af bivirkningsepisoder indrapporteres)).

Dr. Campbell er som altid diplomatisk i sin fremlæggelse, men det behøver jeg ikke være her på Newspeek, hvor jeg kan tillade mig at sige, at dette er åbenlyst kriminelt. Da vaccinen i august 2021 skulle gå fra en nødgodkendelse til en permanent godkendelse, udtalte den daværende fungerende FDA-direktør Janet Woodcock, at ”millioner har allerede sikkert (altså uden at blive skadet) modtaget vaccinen, og vi er klar over, at for nogle kan FDA-godkendelsen af en vaccine indgyde yderligere tillid, så man vil lade sig vaccinere”.

På dette tidspunkt, i august 2021, havde Pfizers data allerede være tilgængelige for FDA i 5 måneder. Dataene viser, at vaccinen i løbet af 3 måneder havde gjort 42.000 mennesker syge og dræbt 1223. At FDA godkender og samtidig lyver om vaccinens sikkerhed er naturligvis kriminelt.

Dr. Campbell formoder, uden dog at kunne vide det, at Pfizers data, som var til rådighed for FDA, også har været til rådighed for sundhedsbureaukrater og politikerne i fx UK og Tyskland. I forlængelse deraf kan jeg så spørge, om Pfizers data også blev delt med danske politikere og sundhedsbureaukrater? I fald det forholder sig sådan, kan vi håbe, at den oplysning vil stimulere eventuelle ærlige myndighedspersoner til en gennemgribende optrævling af, hvad der rent faktisk er foregået med hensyn til den forbryderiske danske corona- og vaccinepolitik.

Verden er alvorligt syg af korruption

Igen, som så mange gange før, undrer Campbell sig over, hvorfor en så vigtig nyhed ikke bringes i medierne. Han slutter videoen med at konkludere, at tilliden til autoriteterne er destrueret. ”Vil vi nogensinde stole på dem igen?” spørger han. Svaret er selvfølgelig: nej! Verden er alvorligt syg af korruption, og en alvorlig oprydning må til, så vi får en anden type mennesker ind de vigtige positioner i samfundet.

… I øvrigt vil jeg anbefale, at man også læser nogle af de næsten 30.000 kommentarer til dr. Campbells video.
Vis mere

SSI UNDLADER STADIGVÆK AT OFFENTLIGGØRE DE MEST AFSLØRENDE DATA OM COVID-19-VACCINERNEd. 30/5-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/05/30/ssi-undlader-stadigvaek-at..
MANDAG, 30 MAJ 2022, 13:58 PER BRÆNDGAARD

Statens Serum Institut (SSI) har fortsat ikke offentliggjort nye data om effektiviteten af covid-19-vaccinerne i Danmark.

Seneste opgørelse er stadigvæk fra den 18. januar 2022. Det var den første, der viste tegn på, at vaccineeffektiviteten falder over tid for efter få måneder at blive negativ. Negativ vaccineeffektivitet betyder, at risikoen for covid-19 er større blandt de vaccinerede end blandt de uvaccinerede.

Det uafhængige medie The Exposé har offentliggjort tilsvarende officielle data fra andre lande. De data tegner et entydigt billede af, at vaccineeffektivitet før eller siden bliver negativ for alle befolkningsgrupper. Det understreger det katastrofale i, at myndighederne har godkendt og propaganderet for vacciner, der kan øge risikoen for netop den sygdom, som de påstås at beskytte imod, og hvor den negative effekt først sætter målbart ind senere end den længste varighed af de kliniske forsøg, der har dannet grundlag for godkendelsen af disse sprøjter. Dermed har forsøgsdesignet camoufleret den måske mest alvorlige bivirkning.

Det er i denne sammenhæng påfaldende så mange, der havde blind tiltro til moderne bioteknologi i forbindelse med godkendelsen mRNA-indsprøjterne. Vi var flere, der sagde, at uanset hvor avanceret teknologien er, så kan man ikke måle effekten af 12 måneders intervention efter 3 måneder. Det gælder alle typer intervention. Tid er tid.

Bemærkning:
Brian Olesen: Naturligvis skal den slags ikke offentliggøres af hverken SSI selv eller medierne.
Tænk hvis befolkningen lagde to og to sammen jf. bl.a. udtalelser om disse fantastiske vacciner og efterfølgende forfremmelse.
Vis mere

STOR ANDEL AF VACCINEREDE I DANMARK ER MÅSKE SLET IKKE BLEVET VACCINERETd. 13/5-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/05/13/stor-andel-af-vaccinerede-..
FREDAG, 13 MAJ 2022, 10:23 PER BRÆNDGAARD

SSI offentliggjorde den 6. maj 2022 forekomsten af antistoffer mod SARS-CoV-2 hos bloddonorer i Danmark. Resultaterne er ganske afslørende.

Undersøgelse af bloddonorer viser, at 7 ud af 10 voksne danskere har været smittet med SARS-CoV-2

Tilstedeværelse af antistoffer i blodet er det bedste tegn på, at man på et eller andet tidspunkt har været smittet med SARS-CoV-2, og at immunforsvaret har reageret hensigtsmæssigt.

Forskerne estimerer, at 14 % i den generelle befolkning mellem 17 og 72 er blevet smittet i perioden fra 1. november 2021 til 4. januar 2022. Andelen af smittede steg støt frem til 68 % ved den sidste måling den 15. marts 2022.

4. januar 2022: 14 %
18. januar 2022: 21 %
1. februar 2022: 37 %
15. februar 2022: 55 %
1. marts 2022: 62 %
15. marts 2022: 68 %

Der er gået knap to måneder siden sidste måling, så andelen af personer med antistoffer må antages at være højere end 68 % nu.


“Disse antistoffer dannes kun, når man har været smittet, ikke når man er blevet vaccineret.”

Kilde: SSI


Antistoffer er kroppens naturlige “vaccine” mod covid-19. SSI indrømmer, at denne mekanisme slås ud af funktion, hvis man er blevet kunstigt vaccineret. Flere undersøgelser har vist, at naturlig vaccine via smitte beskytter langt bedre mod sygdom end kunstig vaccine via Pfizer.

Det er påfaldende, at så stor andel af befolkningen har dannet antistoffer mod SARS-CoV-2 i en periode, hvor en mindst lige så stor andel af befolkningen angiveligt er blevet indsprøjtet med de kunstige vacciner. Det underbygger teorien om, at der er stor forskel på indholdet i injektionsvæskerne afhængig af batchnummeret, og at en stor andel af vaccinerne måske simpelthen indeholder saltvand. Dette for at camouflere skadevirkningerne af de reelle sprøjter og dermed øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet og den tilhørende udrulning af den totalitære, teknokratiske stat. Det betyder, at en stor andel af de vaccinerede i Danmark slet ikke er blevet vaccineret.

Resultaterne kan dog også forklares ved, at de benyttede vacciner simpelthen ikke virker som vacciner, da smitten stiger i en meget vaccineret befolkning. Under alle omstændigheder så tyder det på, at udbredelsen af naturlig immunitet nu er så stor i den danske befolkning, at enhver tale om flere vacciner som supervåben mod coronasmitte er absurd.

Bemærkning:
Systemet med tilmelding til vaccination med syntetiske 'vacciner' åbner op for muligheden med at sortere befolkningen i dem, der er uundværlige og dem, der er en belastning for samfundet. Groft sagt. Det er herefter ikke svært at finde ud af, hvem der får det uskyldige saltvand indsprøjtet.
Vis mere

KOMMER SANDHEDEN OM mRNA-VACCINERNES NEGATIVE EFFEKTER FREM INDEN FOR OVERSKUELIG TID?d. 6/5-2022
https://newspeek.info/kommer-sandheden-om-mrna-vaccinernes-nega..
d. 6. maj 2022 NewSpeek

Af Karsten Pultz.

At mRNA-vaccinerne er farlige, har der længe eksisteret massiv evidens for. Desværre ser vi endnu ikke dette problem behandlet af de uduelige medier og politikere. Med fokusset nu flyttet til Ukraine tyder intet på, at vi får sandheden frem inden for overskuelig tid.

Jeg omgås meget få mennesker og er måske derfor ikke stødt ind i rygter om, at denne eller hin person fra min nærmeste omkreds er blevet syg af noget, der kunne lede mistanken hen på en vaccineskade. Men fra lokalområdet hører jeg dog om blodpropper, slagtilfælde og om enkelte dødsfald blandt midaldrende mennesker, der umiddelbart ikke så ud til at være disponeret for fx at få blodpropper.

Det ser for mig ud som om, danskerne er sluppet meget billigt med hensyn til vaccineskader, eller også er det simpelthen lykkedes at lukke munden på de skadede eller at bilde dem ind, at årsagen er en anden end vaccinen. Jeg færdes ikke på de sociale medier og har derfor ingen anelse om, hvorvidt sandheden måske så småt kunne være ved at trænge igennem dér – jeg håber det.

Forskere i USA og Canada beretter om personlige erfaringer

Forskere, jeg har kontakt til i USA og Canada, beretter jævnligt over for mig om deres personlige erfaringer med venner og bekendte, som er blevet syge eller er døde af de eksperimentelle indsprøjtninger. Fra det, mine amerikanske venner beretter, kan jeg udlede, at sandheden nødvendigvis må komme frem dér, da omfanget er af en sådan størrelse, at stort set alle kender nogle, der er blevet syge eller er døde af indsprøjtningen.

Her er et eksempel på en e-mail, jeg fik fra en samarbejdspartner i intelligent design-bevægelsen, der er professor i biokemi ved et amerikansk universitet. Jeg kan ikke nævne hans navn, hvilket bl.a. skyldes hans kritiske holdning til vaccinerne.

Her er, hvad han for nylig skrev til mig:

En ven, min bror og jeg selv diskuterer ofte vores direkte erfaring med eftervirkningerne af de syntetiske gen-indsprøjtninger, hvad angår morbiditet og mortalitet. Vi er interesserede i at holde påstandene fra statistikkerne op imod vores egen erfaring. Vi talte sammen i dag, og her er et sammendrag af hvordan, det ser ud lige nu.

1 ældre person fik et slagtilfælde og døde.

2 midaldrende personer fik slagtilfælde.

1 midaldrende person kom på hospitalet med blodpropper.

1 ældre, men stadig på arbejdsmarkedet, oplevede invaliderende smerter i

brystkassen og endte med en autoimmun lidelse.

2 midaldrende kvinder diagnosticeret med hjerteflimmer.

1 gymnasieelev måtte på skadestuen med smerter i brystkassen.

1 ung mand døde, mens han sov.

1 ældre mand udviklede Guillain-Barré syndrom, blev indlagt på intensivafdelingen og døde.

Påstanden, at de syntetiske gen-indsprøjtninger producerer morbiditet og mortalitet i et ikke tidligere set omfang, er således bekræftet af vores personlige erfaring.

Dette er altså 3 opmærksomme amerikaneres oplevelser af vaccinernes indflydelse på personer i deres omgangskreds. En geolog fra USA, jeg har arbejdet sammen med i mange år, tog sprøjten, men har siden fortrudt, efter at 5 familiemedlemmer blev syge, og én døde.

En anden samarbejdspartner fra intelligent design-bevægelsen, professor i biologi (også nødvendigvis anonym) tilføjer sine personlige oplevelser med vaccineskadede i sin nærmeste omgangskreds:

1 kvindelig studerende (19) sund og rask og aktiv. Besvimer i laboratoriet få timer efter vaccination.

1 kvindelig studerende (20) også sund og rask og aktiv er ude af stand til at tale og forklare, hvad der er sket med hende, 36 timer efter stikket.

1 ven af familien (64) får hjertestop mindre end 2 uger efter stikket (døde).

1 ven af familien (68, men meget aktiv og i god form) får et slagtilfælde efter stikket (døde).

1 ven (48) besvimer i sit køkken mindre end 3 timer efter stikket og lå bevidstløs på gulvet indtil næste dag.

Talløse kolleger udtrykker frygt efter at have oplevet bivirkninger og aflyser endda lab-timer og forelæsninger.

1 nevø holder op med at trække vejret og bliver fløjet til et børnehospital (ammet af en vaccineret mor).

En alvorlig og uvildig undersøgelse er stadig nødvendig

Hvis dette er det generelle billede, er omfanget af skaderne gigantisk, hvilket alle statistikker jo også indikerer – også fx data fra det amerikanske militær. Om problemet er helt så stort i Danmark, er jeg i tvivl om, men en alvorlig og uvildig undersøgelse af vaccinernes negative effekter, samt efterfølgende retsopgør og fyringsrunder, er stadig nødvendig også i Danmark.

Bemærkning:
Jeg hører om mange tilfælde af bivirkninger efter stikket. Sygdomme igen og igen som aldrig før oplevet. Tilliden til medicinalindustrien er ikke eksisterende hos de ramte. Nu hedder det 'ja tak' til alternative behandlere.
"Sandhedens sti er smal"
Vis mere

DE LØJ OM COVID – OG DE VIDSTE DETd. 28/4-2022
https://newspeek.info/de-loej-om-covid-og-de-vidste-det/
NewSpeek 28. april 2022
Af Peter Krogsten.

Der er skrevet meget om Covid-19, og der vil blive skrevet mere, og mere af det vil være sandt, for selvom man prøver at skjule den, har sandheden en ubehagelig evne til at komme frem alligevel.

I de første måneder af 2020 vidste vi ikke rigtigt noget. Der kom dramatiske billeder fra Italien og Kina, og medierne berettede om ”Ligbål i Kina, der kunne ses fra rummet”.
De glemte at fortælle, at med moderne teknik kan man se farven på en bil fra rummet, og at man med alt det sporingsudstyr, der er i den nu, sikkert også kan finde ejeren. Private kontakter i Padua fortalte mig at de var nervøse – gamle mennesker døde – men at de ikke kunne forstå kolonnerne af militærkøretøjer, for det almindelige begravelsesvæsen kunne godt klare antallet. At 300.000 kinesiske arbejdere i den norditalienske modeindustri lige havde være i Kina og fejre nytår, var måske en del af forklaringen?

Sygdommen ramte gamle mennesker
Allerede to måneder senere var billedet klart: Sygdommen ramte gamle mennesker, der i forvejen var svækkede af noget livstruende, og sådan har det været siden. Gennemsnitsalderen for de døde i Italien var 82 år, væsentligt højere end den forventede levealder, og det samme er tilfældet i Danmark og mange andre steder.

Danske myndigheder benyttede dubiøse regnemetoder, når risikoen skulle regnes ud. Efterhånden fik man malet sig op i et hjørne. Restriktioner, nedlukninger, det latterlige mundbind havde ingen effekt, men heldigvis kom ”Vaccinen” der løste alle problemer. Det gjorde den nu ikke, den skabte nogle nye.

WHO ændrede definitionen på en pandemi
WHO havde et par år tidligere ændret definitionen på en pandemi, som en del mennesker fejlagtigt tror er værre end en epidemi.
Det er den ikke.
Det er bare en epidemi, der optræder flere steder i verden samtidigt, og spredes hurtigere nu, da rejser er meget lettere og hurtigere end tidligere. Syg hos familien i Kina i dag, smittespreder i Padua eller Frankfurt i morgen.
Senere forsøgte WHO at ændre definitionen på immunitet, så immunitet kun kunne opnås ved vaccinering. At blive rask og dermed opnå naturlig immunitet gjaldt ikke længere. Den måtte WHO dog trække tilbage, efter voldsomme videnskabelige protester.

Det eksperimentelle, nødgodkendte fluidum blev udråbt som frelser
Det eksperimentelle, nødgodkendte fluidum blev udråbt som verdens frelser, og journalist, fungerede sundhedsminister, Magnus Heunicke, Søren Brostrøm og andre stod på TV og fortalte, at hvis bare den del af befolkningen, der var over 65 år fik 1 injektion, var det hele overstået om kort tid.

Det var løgn, og de vidste det.

Dette fremgår helt tydeligt af Sundhedsministeriets aktstykke 150 af 27/1 2021. Et aktstykke er en måde at bevilge statsmidler udenom en egentlig lov. I aktstykke 150 bevilges Aarhus Universitets Hospital 48,5 mio. kroner til at undersøge, om medikamenterne kan have en virkningstid længere end de 2-3 måneder producenterne har oplyst. Man vidste godt, at de eksperimentelle, nødgodkendte, genterapeutiske midler ikke virkede ret længe, og ikke ville standse spredningen eller gøre nogen raske. Man vidste også godt, at godkendelsen var mangelbehæftet efter en forsøgsperiode på kun 2 måneder.
Alligevel bildte man befolkningen ind at her var LØSNINGEN.

De grundige undersøgelser, aktstykket omtaler, ved vi nu, var fup og svindel, og Pfizer forsøgte da også at båndlægge dem i 75 år.
Det lykkedes ikke, og vi ved også nu, at man fandt cirka 2500 bivirkninger. Bells Palsy (lammelser i ansigtet) er kendt, og myocarditis (hjertebetændelse) er også en af dem. Den kan måske forklare, hvorfor så mange toptunede idrætsmænd falder om på banen, blandt andre Christian Eriksen og den kun 19-årige håndboldspiller Matthias Birkkjær, der døde for nyligt?

Der er bogstaveligt talt flere hundrede tilfælde i Europa, og der er ingen kvinder iblandt. Seneste officielle tal for USA er knap 2000 dødsfald, primært efter anden sprøjte og inden for fem dage efter. I 1999 tilbagekaldte USA vacciner mod Rotavirus efter 15 dødsfald, men der har ikke været det mindste pip om at standse indsprøjtningerne med mRNA.

Lægemiddelstyrelsen skriver: 13 indberetninger vurderet i Danmark – heraf tre tilfælde, hvor en sammenhæng med vaccinerne ikke kan udelukkes.

Man ved det, men skjuler det for befolkningen.

Bemærkning:
Hvis bare det var det eneste, der var fordækt, hvor WHO forsøger at rage magt til sig til stor skade for en intetanende befolkning.
Et eksempel om, hvordan naturlig 'sundhed' bliver til diagnosen OSTEOPOROSE, orkesteret af WHO og alt betalt af medicinalindustrien. Hvorfor? Når der er en diagnose, så skal den behandles med alverdens gift uden nytte effekt, snare tværtimod.
Læs bogen af Kirsten Magdavius: "knoglesundhed - helt naturligt"
En bog, som de praktiserende læger burde tage ved lære af! Og anbefalet af læge og radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen.
Vis mere

WHISTLEBLOWER: – “SMITTEOPSPORING HAR IKKE STYR PÅ EN SKID!”d. 15/4-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/04/15/whistleblower-smitteopspor..
https://perbraendgaard.dk/?post_type=post
FREDAG, 15 APRIL 2022, 12:27 PER BRÆNDGAARD

Frihedspressen er blevet kontaktet af en person, der har været ansat hos Smitteopsporing. Han ønsker at være anonym, men han vil gerne fortælle, at de hos Smitteopsporing ikke har styr på noget som helst.

Anonym whistleblower: – “Om mandagen skulle vi svare A. Om tirsdagen skulle vi svare B. Om onsdagen skulle vi svare C. Og torsdag skulle vi svare A igen.” Han kan dokumentere med kopier af korrespondancer med andre ansatte, at opfattelsen af, at der ikke var styr på noget, var udbredt blandt de ansatte i Smitteopsporing. Der var ingen kvalitetskontrol, de ‘sundhedsfaglige konsulenter’ kom ind fra gaden uden særlig viden, og det hele blev presset igennem via frygtbaseret ledelse, fortæller den anonyme whistleblower, hvis identitet er redaktionen bekendt.

Frihedspressen opfordrer andre nuværende eller tidligere ansatte i Smitteopsporing til at stå frem og fortælle deres historie. Du kan evt. skrive til perbraendgaard@protonmail.com.

Bemærkning:
Livet leves forlæns, men (forstås baglæns) misforstås gennem de statsstøttede løgne medier.
Vis mere

COVID-19-VACCINERNE SMADRER DET NATURLIGE IMMUNSYSTEMd. 4/4-2022
https://newspeek.info/covid-19-vaccinerne-smadrer-det-naturlige..
22. marts 2022

Af Karsten Pultz.

"Dr. Elizabeth Eads forklarer i dette interview, at hun nu ser patienter, der har fået AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) via COVID-19-vaccinerne.

Hun forklarer også, at hun og andre læger ikke ved, hvad de skal stille op med denne nye form for vaccinefremkaldte ødelæggelse af immunforsvaret. Dr. Eads refererer til en videnskabelig rapport fra Stanford, som er teknisk for tung at citere fra her, men Eads betegner opdagelserne omkring den vaccineinducerede AIDS som aldeles skrækkelig (terrifying), fordi de vaccinerede nu viser sig at mangle vitale funktioner i deres immunforsvar, der skal afværge alverdens infektioner og standse kræft.

Dr. Eads refererer til Ryan Cole, der som patolog har set en 2000% stigning i kræfttilfælde siden udrulningen af corona-vaccinerne. Disse kræfttilfælde skyldes muligvis den ødelæggelse af immunforsvaret, som vaccinerne har forårsaget.

I internetavisen The Exposé bragtes den 22. marts en artikel om emnet. Underrubrikken lyder:
De seneste officielle COVID-19-tal fra UK-regeringen er både nedslående og skrækindjagende. De antyder nemlig, at den triple-vaccinerede (2 vax + booster, red.) del af befolkningen i England bare er få uger fra at udvikle en ny form for COVID-19-vaccineinduceret AIDS.

Ivermectin og Hydroxyklorokin
I interviewet på USA Watchdog kommer dr. Eads ind på gavnligheden af Ivermectin og Hydroxyklorokin for at afhjælpe de skader, som spikeproteinet forårsager i de vaccinerede. Jeg finder det en anelse ironisk, at disse to midler, som er blevet fordømt af de kriminelle instanser, som har presset folk til at tage indsprøjtningen, nu måske viser sig at være midlerne, der kan redde de vaccinerede fra de kunstigt fremkaldte sygdomme.

Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at få sandheden frem, så alle bliver bekendte med vaccinernes skadevirkninger. Ikke nok med, at det er vigtigt at få afsløret, at der er foregået den måske største forbrydelse imod menneskeheden nogensinde, det er også absolut nødvendigt at komme til bunds i vaccineskandalen, så vi hurtigst muligt finder behandling til de millioner af mennesker, som nu trues af den vaccine inducerede AIDS."

Bemærkning:
https://perbraendgaard.dk/2022/04/05/mette-frederiksen-politian..
Vis mere

NEGATIV EFFEKT – INGEN NETTO-GAVN AF ’VACCINEN’d. 23/3-2022
https://newspeek.info/negativ-effekt-ingen-netto-gavn-af-vaccin..
marts 21, 2022 Karsten Pultz
Af Karsten Pultz.

Vi har allerede her på NewSpeek tærsket langhalm på mRNA-vaccinernes mange alvorlige bivirkninger, men hvordan med effektiviteten af dem. En person, som jeg ikke vil nævne navnet på, men som er offentlig kendt for at kritisere myndighedernes vaccinepolitik, har spurgt mig, om vaccinerne overhovedet har nogen positiv effekt – bidrager de egentlig med noget positivt i indsatsen mod COVID-19? Lad os kigge lidt på det:

Først kan vi slå fast, at mRNA-vaccinerne ikke har opfyldt de krav, der normalt stilles for at motivere til brugen af en vaccine. 1) De forhindrer ikke, at man får COVID-19. Og 2) De forhindrer ikke transmission.
Dette burde have været nok for sundhedsmyndighederne til ikke at fortsætte vaccinationskampagnen – om ikke for andet så af økonomiske årsager. Princippet om at undgå unødvendige medicinske indgreb (da der altid er risiko forbundet med sådanne) kunne også være taget i betragtning.

Vaccineskader og dødsfald vil vi komme til at høre meget mere om, efterhånden som sandhederne kommer frem – fx de nyligt offentliggjorte dokumenter fra Pfizer. Lad os imidlertid kaste blikket på, om vaccinerne overhovedet bidrog/bidrager med noget positivt.

Hvis vi kigger på en traditionel og ekstremt succesfuld vaccine, som selv den mest hårdnakkede antivaxer næppe vil være imod, nemlig stivkrampevaccinen, så ligger den tæt på 100% i effektivitet.
Det vil sige, at du med denne vaccine er så godt som 100% sikker på ikke at få stivkrampe. I en grafisk fremstilling ville det se sådan ud:

Stivkrampe
Fra begyndelsen blev der rapporteret meget høje procenttal for effektiviteten af de nye mRNA-vacciner, fx her.

De vaccinerede er mere disponerede for at få COVID-19 end de uvaccinerede
Men hvad fortæller de data, som er indløbet efter den gennemførte massevaccinationskampagne? Her er en grafik fra de britiske sundhedsmyndigheder, der viser real-life-effektivitet af mRNA-vaccinerne for 8 aldersgrupper.Det, vi ser i den engelske undersøgelse, er såkaldt negativ effektivitet, altså at de vaccinerede er mere disponerede for at få COVID-19 end de uvaccinerede.

Jeg bad en god ven, der er læge, om at uddybe for mig, hvorvidt den negative effekt er isoleret til forholdene omkring COVID-19, eller om den negative effektivitet peger på en generel svækkelse af immunforsvaret, som vil åbne for en modtagelighed for alskens andre sygdomme. Her er, hvad han svarede mig, samt min oversættelse efterfølgende:

Negative efficiency to the vaxx is specific to the illness caused by the virus itself, i.e.
1. an increase in tendency to acquire covid or
2. an increase in severity of covid illness.

Negativ effektivitet fra vaccinen er specifikt relateret til sygdommen selv, dvs.
1. en øgning i tendensen til at få covid eller
2. en øgning i alvorligheden af covid-sygdom.

This obviously means the immune system has been weakened by the vaxx. This has nothing to do with other diseases per se, although as a secondary cause, by weakening the immune system, the jab could lead to many other disease syndromes, such as AIDS with its panoply of opportunistic infections, or increased cancer rates. The destruction of the immune system is then a part of “negative efficiency”, but technically it is specific to the morbidity/mortality of covid illness itself. But such negative efficiency is a harbinger or potential cause of other secondary disease states.

Betydningen af dette er åbenlyst, at immunsystemet er blevet svækket af vaccinen. Det har som sådan ikke noget at gøre med andre sygdomme, dog kan svækkelsen af immunforsvaret forårsaget af indsprøjtningen lede til mange andre sygdomssyndromer som fx AIDS med dets samling af mulige infektioner eller øgning i cancertilfælde. Destruktionen af immunsystemet er således en del af den negative effektivitet, men teknisk set er den negative effektivitet specifik til selve covid-sygdommen/dødeligheden. Men den negative effektivitet er imidlertid et varsel om eller mulig årsag til sekundære sygdomme.

Med de lækkede data fra de amerikanske militærlæger kan vi, hvis vi lægger 2 og 2 sammen, skønne, at vi her ser det omtalte varsel. Alt tyder på, at den negative effekt fra corona-vaccinen set i de engelske data, producerer disposition for et hav af andre sygdomme.

Når kritikere har påpeget mRNA-vaccinernes manglende evne til at forhindre infektion og transmission, er påstanden gentagne gange blevet rejst, at vaccinernes virkelige force er, at de forhindrer alvorlig sygdom og død (man skulle jo finde på et eller andet godt, for at forsvare fortsat at presse folk til at deltage i dette eksperiment).

Der er ingen netto-gavn
Sandheden er imidlertid, at den gavnlige effekt overskygges af de tilfælde af alvorlig sygdom og død, som fremkaldes af vaccinen. Der er ingen netto-gavn, fordi statistikken viser, at alvorlig sygdom og død er hyppigere i gruppen af vaccinerede end i placebogruppen.

Dette er dokumenteret af dr. Deanna Mcleod i Grand Jury sagen (ca. i midten af videoen).

ModelProceeding

Fordi nettoeffekten er negativ, er det komplet uredeligt at rejse påstanden, at vaccinerne forhindrer alvorligt sygdomsforløb og død. Forestil dig at din børsmægler stolt fortæller dig, at han har tjent 100.000 kr. til dig på en bestemt aktie. Du går så rundt og glæder dig over det uden at vide, at mægleren samtidig har tabt 200.000 kr. på en anden af dine aktier.
Giver det mening at fremhæve gevinsten på 100.000 og lade som om, tabet på de 200.000 ikke eksisterer? Det er den situation, vi har med vaccinerne.

Alting sejler hjernedødt videre
Igen kan jeg undre mig over, at de danske myndigheder er så gennemkorrupte, at ingen tager fat i disse data, der så rigeligt er til rådighed, og begynder en optrævling af, hvad der er foregået i dansk sundhedspolitik de seneste 2 år.
Alting sejler hjernedødt videre, som om alting er normalt, og som om hele vaccinekampagnen bare er og var en stor succes.

Ukrainesituationen kunne for de ansvarlige politikere, sundhedsbureaukrater og de medskyldige medier, ikke være opstået på et mere belejligt tidspunkt.

Men, men, men!
Tusinder af læger, forskere, jurister og alternative medier, der ikke har økonomiske/karrieremæssige interesser i COVID-19-bedraget, arbejder ihærdigt på, at de skyldige ikke skal få held til at feje corona-skandalen ind under det ukrainske tæppe.

Bemærkning:
Lægemiddelindustrien dominerer sundhedssektoren uden interesse for menneskets ve og vel. Alternativet til et langt og sundt liv findes i kulturer uden for den vestlige verden som eksempelvis i Azerbaijan.


NY AFSLØRING: STATENS SERUM INSTITUT FUSKER MED VACCINEEFFEKTIVITETEN – ALVORLIGT!
https://perbraendgaard.dk/2022/03/23/ny-afsloering-statens-seru..
Vis mere

CASEHISTORIE: UNG KVINDE MISTEDE SIN MOR TIL VACCINENd. 22/3-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/03/22/casehistorie-ung-kvinde-mi..
TIRSDAG, 22 MARTS 2022, 6:30 PER BRÆNDGAARD

Anna er 25 år, og hun har tilsyneladende mistet sin 52-årige mor til Pfizers covid-19-vaccine. Hun døde i hvert fald “tilfældigvis” dagen efter, hun havde fået sprøjten. Her kan du læse Annas tragiske historie med hendes egne ord.


Hej.

Jeg læste din artikel vedrørende en 52-årig kvinde, der har oplevet bivirkninger efter covid-19 vaccine, og vil i den forbindelse gerne dele min egen historie.

Den 13. juli 2021 bliver min 52-årige mor vaccineret mod covid-19 for anden gang (Pfizer). Vi taler sammen i telefonen, bl.a. omkring, at hun nok skal forvente at få influenza-lignende symptomer i løbet af det næste døgns tid, da det er sket for mange andre. Dagen efter, d. 14 juli, finder min mors mand hende død, da han kommer hjem fra arbejde. Der bliver tilkaldt en ambulance, men de kan ikke få liv i hende igen. Vi står nu en hel familie, herunder jeg selv (hendes 25-årige datter) og mine to brødre på henholdsvis 19 og 21 år, tilbage uden vores mor, der betyder alt for os. Samtidig står jeg tilbage med en følelse af at være blevet mødt med mistro, når jeg har givet udtryk for, at jeg mener, at det var vaccinen der slog min mor ihjel.

På Sundhedsministeriets hjemmeside kan man læse, at de på daværende tidspunkt havde besluttet, at der skulle laves obduktion af personer, der var døde inden for 7 dage efter, at de havde modtaget en covid-19 vaccine. Denne beslutning var taget på baggrund af, at et antal plejehjemsbeboere var døde 1-2 dage efter at de havde modtaget COVID-19 vaccinationen. Der blev derfor også lave en obduktion efter min mors død.

Efter at have ventet på et resultat i 4 ulidelige måneder, blev vi ringet op af politiet, der fortalte, at det ikke kunne dokumenteres, hvorvidt der havde været en sammenhæng til vaccinen. Dermed ikke sagt, at der ikke havde været en, den havde bare ikke kunne dokumenteres. Derefter sagde han: ”Så hun er nok død af sin sclerose”. Ja, min mor havde multipel sclerose, en autoimmun sygdom, der nedbryder dele af nervecellerne. Derfor kan nerverne ikke kommunikere ordentligt, hvilket viser sig i form af forskellige symptomer. Sclerose er dog IKKE en dødelig sygdom, hvilket de også skriver på scleroseforeningens hjemmeside: ”Man dør ikke af sin sclerose men med sin sclerose”. Jeg har derfor stadig ikke fået bekræftet, hvad der er sket med min mor, men jeg synes det er lidt af et tilfælde, at hun havde fået vaccinen et døgn inden hendes død. Jeg står tilbage med enorm sorg og en følelse af magtesløshed.

På baggrund af hvad der skete med min mor, har jeg valgt ikke at få yderligere covid-19 vacciner. Jeg hverken var eller er imod vaccinerne, men jeg undrer mig over hvor meget viden man reelt har omkring, hvordan personer med forskellige sygdomme reagerer på vaccinerne. Jeg har dog erfaret, at hvis man taler højt om bivirkninger, dødsfald eller sin beslutning om ikke at tage imod covid-19 vaccinen, bliver man omtalt som konspirationsteoretiker eller et dårligt menneske, der ikke udviser “samfundssind”.

Jeg har efterfølgende kunne læse om adskillige personer, der har oplevet alvorlige bivirkninger efter covid-19 vacciner, et eksempel er kvinden du skriver om i din artikel. Flere af disse bivirkninger kunne sagtens være årsagen til min mors meget tidlige død, selvom de ikke vil kunne ses ved en obduktion. Jeg synes det er uhyggeligt, hvis konklusion bliver, at et dødsfald eller alvorlige bivirkninger ikke skyldes covid-19 vaccinen, fordi man ikke er i stand til at dokumentere sammenhængen. At man ikke kan bevise en sammenhæng, er IKKE ensbetydende med, at den ikke er der!

Jeg ved at jeg taler på manges vegne, når jeg siger, at jeg sætter stor pris på, at der er en, der rent faktisk lytter til vores historier, tak.

Med venlig hilsen

Anna
Vis mere

CASEHISTORIE: 37-ÅRIG MOR TIL 3 PIGER FORTÆLLER OM SKADER AF COVID-19-VACCINEd. 20/3-2022
https://perbraendgaard.dk/?post_type=post
SØNDAG, 20 MARTS 2022, 10:36
Vi har modtaget denne mail på redaktionen, som vi viderebringer i uforkortet form.

“Hej

Mit navn er Louise Nikolajsen, jeg er 37 år og mor til 3 piger.

Dagen efter mit 1. stik (28. juni) måtte jeg hentes af ambulancen, da jeg over flere omgange var ved at besvime, fik åndenød, hjertebanken, trykken i brystet, svimmelhed, kvalme og hovedpine.

Jeg blev fortalt, at det umuligt kunne være vaccinen, så jeg gik fra sygehuset uden svar og tænkte, at de nok havde ret.

Den 2. august får jeg så 2. stik og 18 dage senere måtte jeg igen ringe efter en ambulance. Jeg fik det lige som efter 1. stik og siden da, har jeg haft det skidt. Der kom stille og roligt flere og flere uforklarlige symptomer. Og nu er jeg stort set sengeliggende, da jeg er så udfordret på min balance, og min svimmelhed er voldsom.

Før alt det her rod, havde jeg det dejligste liv sammen med mine børn og kæreste, men på et splitsekund blev mit liv, som jeg kendte det, til et levende helvede. En kamp om at overleve, for der var og er dage, hvor alt synes håbløst; dage, hvor jeg ikke kan være i mig selv, dage, hvor min krop ikke føles som min egen.

Jeg har dage, hvor jeg føler, at mit hjerte er på vej ud af min krop; jeg har ualmindelig mange ekstrasystoler og voldsomme elevator drops; jeg har dage hvor mine ben er så tunge, at jeg næsten ikke kan bevæge mig.

Jeg er så ualmindelig træt hele døgnet, min hud brænder, jeg har smerter, der næsten ikke er til at holde ud. Der er dage, hvor jeg har så mange føleforstyrrelser, at jeg ville kunne skære i mig selv uden at mærke det.

Mine nerver hopper som var de sluppet løs på en trampolin, min balance gør at når jeg er ude på ture, må jeg have en stok med, fordi jeg er så bange for at falde.

Min svimmelhed er så slem, at jeg nogen dage føler at jeg har røget bønner i 8 dage i streg uden at stoppe; den er så slem, at jeg vågner om natten og er svimmel.

Min menstruation er gået fra 3 dage til nu 10 dage.

Mine hænder og fødder er kolde som is; de er så kolde, at de gør ondt. Mit hoved føles tungt, og mit hoved gør så ondt; det er en følelse af at nogen er i gang med at forsøge at mase mit hoved ind i en dør.

Jeg har stød i mine hænder, mit hoved og i mit bryst. Jeg har spasmer i mit højre ben, og når jeg går på trapper, ryster mine ben, som skulle jeg til eksamen.

Jeg går rundt med en følelse af konstant feber og kan mærke, at mit nervesystem er på overarbejde.

Jeg er så utilpas alle døgnets timer, søvn er en by i Rusland, kvalmen er ikke til at holde ud. Jeg har dage, hvor jeg har svært ved at synke når jeg spiser; jeg må simpelthen spytte maden ud igen.

Mit syn er ligeså dårligt som den dag jeg blev født. Mit højre øje vil åbenbart gerne ud af mit hoved. Jeg har hjernetåge, og jeg føler, at jeg går rundt i en osteklokke uden nogen sans for, hvad der er virkelighed.

Jeg har over flere omgange haft lammelser i hele højre side af ansigtet, hvor både øje og mundvig hang.

Jeg åbner øjnene hver morgen og er taknemmelig for, at jeg stadig er her, for sandheden er at jeg frygter hver dag, at jeg ikke vågner næste morgen. Min frygt er en blodprop.

Alle disse symptomer er jeg ikke alene om at have, og det gør ondt i mit hjerte at høre andre mennesker fortælle deres historier, faktisk så meget at jeg har haft svært ved at læse de mange 100 beretninger, jeg har modtaget.

Men alt dette og mere til bliver ikke set på som en konsekvens af vaccinen. Vi bliver mødt af et sundhedssystem der er ganske uvidende om, hvad de skal gøre, og hvor de skal sende os hen. Vi får svar som ”Det er angst”, ”det er en funktionel lidelse” og ”tror du ikke bare, at du er stresset”.

Jeg har fået adskillige undersøgelser:

CT-scan af hovedet
EKG
Utal af blodprøver
Mange neurologiske udredninger
Udredning for sklerose
Reumatologisk udredning
Øjenlæge
Svimmelhedscenter
POTS udredning
m.m.
Men til trods for det, så har jeg ALDRIG i mit liv følt mig så svigtet, som jeg har gjort af sundhedssystemet. Alle disse undersøgelser har ikke ført til noget svar – og desværre stadigvæk ingen anerkendelse.

Jeg forsøger hele tiden at finde en undersøgelse, jeg kan få for at udelukke, men for pokker det er opslidende. Det er et fuldtidsarbejde at søge viden, som lægerne jo egentlig skulle søge for os. Og jeg kan ikke lade være med at opgive nogle dage. Det føles som om, at jeg er blevet sat i et hamsterhjul og bare går i ring. Hver gang der måske ser ud til at være lidt håb, så bliver det slukket af enten en undersøgelse uden svar eller et nyt symptom eller et total tilbagefald.

Det er en magtesløshed, jeg aldrig i mit liv har følt før. Nogle dage tager jeg mig selv i at græde midt i Netto, fordi det simpelthen føles så uendeligt og ulideligt. Hvornår vågner jeg op fra dette mareridt, jeg er blevet kastet ind i. Hvornår er der nogen, der vil lytte, hjælpe og erkende?

Hvornår får jeg lov at være hel igen? Hvornår får jeg lov at være mor, søster, datter og moster igen? Hvor meget skal jeg lide, før nogen lytter? Hvor meget skal jeg miste?

Alle vi skadede er helt almindelige mennesker med jobs, hus og familie, men mange af os står nu overfor flere svære og hårde beslutninger:

Skal vi sælge vores bil?
Skal vi opsige indbo?
Skal vi melde børnene ud af institutioner?
Skal vi stoppe fritidsaktiviteter?
Skal vi sælge vores huse og opsige vores lejemål?
Skal vi sælge alt vi ejer for at kunne sætte mad på bordet og betale for de behandlinger, vi gennemgår i håbet om at blive raske?
Jeg fik d. 28 januar 2022 foretræde i Epidemiudvalget, og egentlig syntes jeg, at det gik meget godt, men jeg har ikke hørt et eneste ord tilbage fra dem. Så måske jeg ikke var tydelig nok i, hvad jeg ønskede med det hele. Hvilket jo var centre for vaccineskadede, som der er lavet centre for senfølger efter covid-19, en vished om hvem der er erstatningsansvarlig, når nu vaccineproducenterne har frasagt sig alt ansvar, og sidst men ikke mindst, et vaccinestop og hvis ikke det, så skulle vaccinerne være lægeordineret, altså der skulle foretages en fuldstændig helbredsundersøgelse, inden man kunne vaccineres.

Desværre så er der lige nu gået ca. 68.000 indberetninger om vaccineskader ind til Lægemiddelstyrelsen, og jeg er sikker på at der er mange flere.

Det er skader lige fra menstruationsforstyrrelser, til dårlig kondition, til pludselige hudsygdomme, dårlig hukommelse og koncentration, til alvorlige hjerteproblemer, nerveproblemer, ødelagte immunforsvar, muskelsmerter og synsproblemer – det er blot for at nævne nogle få ud af mange.

Og vi må heller ALDRIG glemme de mennesker, der ikke længere er her på grund af vaccinen. Mit hjerte græder for deres familier, der står tilbage med den værste sorg.

I min optik burde der kunne findes hjælp til dem, der har rettet ind efter myndighedernes anvisninger, og som nu lider. Men vi har råbt højt i 1 år nu.

Jeg føler mig alene og ensom som aldrig før. Jeg kæmper hver dag for at få mit liv tilbage, men føler ikke jeg kommer nogen vegne. Jeg er bange, frusteret, vred, men mest af alt ked af at blive ignoreret og forsøgt gemt væk.

Mine symptomer:

Uforklarlige smerter i højre ben
Konstant svimmelhed
Problemer med balancen; en følelse af at blive trukket bagover
Mistet kraft i højre ben; en fornemmelse af mit ben er for tungt og vil knække sammen
Konstant feberfornemmelser
Kronisk hovedpine
Sitren og muren i hele kroppen
Hjernetåge
Osteklokke-fornemmelse
Utilpashed alle døgnets 24 timer
Kvalme
Brændende fornemmelser i bryst
Ualmindelig mange ekstrasystoler og elevator drop
Føleforstyrrelser
Øje-smerter
Synkebesvær
Allergi-fornemmelser
Stød i nerverne
Snurrende muskler
Hævet følelse i skjoldbruskkirtel
Snurren i hovedbund
Svaghed i ben
Kolde fingre
Følsomt bindevæv/hud
Dårlig vejrtrækning
Spasmer i højre ben
Menstruationsforstyrrelser
Prikken og snurren i arme og hænder
Stød i hænder, hoved og bryst
Med venlig hilsen Louise Nikolajsen”
Vis mere

CASEHISTORIE: 75-ÅRIG KVINDES LIV ØDELAGT AF COVID-19-VACCINENd. 20/3-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/03/20/casehistorie-75-aarig-kvin..
SØNDAG, 20 MARTS 2022, 16:25 PER BRÆNDGAARD

Vi har modtaget denne mail på redaktionen, som vi viderebringer i uforkortet form. Det er en 75-årig kvinde, der fortæller detaljeret i dagbogsform om sit forløb efter covid-19-vaccination.


“Jeg vil begynde med begyndelsen af Corona-vaccinen, altså mit første stik.

Jeg var sikker på, at jeg ikke skulle vaccineres, fordi jeg ved, at jeg ikke er god til at tåle medicin. Meeen jeg følte mig presset som aldrig før til at få den vaccine. Man var fuldstændig gået i panik over Corona, hvilket selvfølgelig også var slemt. Det var umuligt at tænde for fjernsynet uden, at der var en eller anden professor, som udtalte sig og var klog på, hvad vi skulle gøre. Regeringen pressede os også til at blive vaccineret, hvilket de stadig gør. For slet ikke at tale om vores omgivelser, som selvfølgelig også var gået helt i panik, og der var faktisk ingen som syntes, at jeg havde ret i ikke at blive vaccineret.

Så fik Mette Frederiksen også indført Coronapas. Det var håbløst at foretage sig noget uden, at man skulle vise pas. Man kunne gå i skoven, hvilket jeg også gjorde, der behøvede man trods alt ikke pas. Så jeg blev vaccineret alligevel. Havde ellers annulleret min tid hos Pfizer og følte mig vildt glad over det. Allerede dagen efter ringede de fra mit lægehus, at de lige havde en Moderna-vaccine til mig. Jeg skal lige sige, at jeg havde givet dem lov, men håbede på at de ikke fik noget i overskud. Jeg fik to minutter til at bestemme mig, ellers ville de ringe til en anden.
Så jeg tog bilen og kørte afsted til lægen, selvom det nok ikke var klogt at køre. Mit hoved kortsluttede totalt, og jeg kunne dårlig finde vej til lægen, selvom jeg har boet, hvor jeg gør i over fyrre år.

Jeg fik stikket, og det gik egentlig meget godt. Jeg var syg nogle dage, men det var så det. Nu skulle jeg så selv finde et sted, hvor jeg kunne få det andet stik. Jeg endte med at køre til Hillerød. (Min mand kørte heldigvis). Det gjorde vildt ondt, da han (sygeplejersken), som han sagde han var, stak mig. Jeg husker, at jeg bandede vildt højt. Jeg kender ingen anden, som det har gjort ondt på. De fleste siger, at jeg er blevet stukket forkert. Måske derfor, at jeg har følt mig syg lige siden. Hvem ved?
Jeg blev dårlig fra dag et. Fik en liste med hjem fra vaccinationscentret med alle de bivirkninger man kunne få. Det eneste, jeg ikke fik af bivirkningerne fra listen, var feber. Ellers alt andet, plus tørhed i munden, hedeture, meget ondt i nakken, kunne ikke tåle høje lyde og i tre uger, og jeg var ekstrem træt. Lå det meste af dagen i min sofa. Allerværst var dog, at mit blodtryk steg ekstremt.

Nu slog blodtrykket virkelig igennem. Det var enormt højt, og når blodtrykket er så højt, er det umuligt at finde ro. Jeg kunne slet ikke ligge ned, for det var lige meget hvordan jeg lå, så bankede mit hjerte derudaf. Jeg kunne heller ikke læne mig tilbage på en stol mod ryglænet, fordi så hamrede mit hjerte så meget, som så forplantede sig til hele kroppen.
Mit lægehus foreslog mig at tage to blodtrykspiller. Men det hjalp overhovedet ikke.

Om natten begyndte jeg at vågne omkring kl. 3, fordi så bankede mit hjerte så hårdt, at jeg vågnede. Mærkeligt nok, så var mit blodtryk allerhøjst om natten, faktisk der hvor sov. Sov og sov, for det kunne jeg jo ikke.

Det var så slemt, at jeg kørte på hospitalet, på akutmodtagelsen flere gange. De gav mig nogle flere piller, som heller ikke hjalp. Min læge henviste mig derefter til en kardiolog på hospitalet, som jeg aldrig så. Jeg blev dog kaldt ind på hospitalet og fik en masse elektroder på, som skulle måle min hjerterytme. En sygeplejerske satte det på, og efter et par dage skulle jeg smide det i en postkasse på hospitalet. Jeg hørte ikke noget om resultatet, men jeg endte endnu engang på akutmodtagelsen. Sygeplejerskerne der talte med kardiologen, som jeg var henvist til, og som nu gav mig en tredje slags piller. Men det hjalp heller ikke.

Pludselig en dag ringede kardiologen dog til mig, at hun kunne ikke se, at der var noget galt. Jeg prøvede af fortælle hende, at mit blodtryk lå på langt over 200 (det systoliske), men det kom ikke hende ved, som hun sagde. Men det var jo det, der generede mig, mit høje blodtryk. Jeg skulle kontakte min læge. Heldigvis har jeg en god læge, som også forstår at lytte til mig. Min læge prøvede virkelig at få delt de piller, så de også virkede om natten, så jeg ikke skulle vågne. Men det ville ikke lykkes.
Efterhånden var der gået adskillige måneder, og jeg var ikke kommet et skridt videre. Jeg vågnede stadig om natten og lå meget urolig, så jeg vækkede min anden halvdel. Vi var begge meget trætte. I øvrigt vågner jeg stadig om natten, så jeg har mangel på søvn i et halvt år nu.

Jeg er heldig, at jeg også har bevæget mig meget i den alternative verden. Jeg fik forskelligt, som kunne rense kroppen ud, som nok er et langvarigt projekt. Det er ikke sådan, at få renset en forgiftet krop. Jeg er blevet healet, som også hjælper i flere dage efter. Mit hoved fik det bedre, som også var påvirket, samt at jeg ikke kunne tåle lyde, nu forsvandt.

Men det kunne ikke fortsætte på denne måde med mit blodtryk, jeg følte virkelig, at mit liv var ødelagt. Jeg blev igen henvist til en anden kardiolog. Jeg ringede og bestilte tid. Der var et halvt års ventetid, men jeg kunne også betale 3000 kr., så kunne jeg komme til med det samme. Jeg var ikke i tvivl, jeg betalte!

Nu er det sådan, at kardiologer arbejder på hospitalerne i dagtimerne, så konsultationerne foregår i weekenderne og om aftenen. Jeg kom hurtigt til, og blev undersøgt, fik igen elektroder på. Der viste sig ikke noget galt. Kardiologen byttede også om på tidspunkterne, jeg skulle tage pillerne på. Men det hjalp heller ikke. Hver nat havde jeg det rædselsfuldt, men jeg kunne ikke komme i kontakt med den kardiolog. Efter at have skrevet til ham flere gange, skrev han tilbage mig, at han ville ringe til mig senere en dag. Jeg hørte ikke noget.

Jeg har nogle skolekammerater som er hhv. læge og sygeplejerske. De sagde, at jeg skulle have undersøgt mine binyrer, som også kan spille ind. Mest for at udelukke alle muligheder. Har fået resultatet, det var fint alt sammen.

Jeg fik dog et chok, da lægen fra hospitalet ville gå videre og også have undersøgt om det var mine nyrer, som spillede ind. Lægen ville have mine blodtrykspiller sat på pause, og jeg skulle så spise nogle andre, med andet indholdsstof i. Når jeg tænker på, hvor sart jeg er med hensyn til medicin, blev jeg virkelig skræmt.

Jeg begyndte alligevel at spise de nye blodtrykspiller, som jeg fik anvist. Der var ikke gået mange dage, så kløede jeg over hele kroppen. Jeg ringede til lægen fra hospitalet, som jeg var blevet henvist til, og fortalte om kløen. Jeg troede dog kun, at jeg skulle spise dem i to uger. De havde glemt at fortælle mig, at jeg derudover skulle spise pillerne i yderligere en måned. Så jeg måtte afbryde behandlingen, det kunne jeg ikke holde ud.

De foreslog i stedet for, at jeg fik en manchet på armen, som kunne måle mit blodtryk hvert kvarter i et døgn. Jeg tænker, hvorfor er der ingen som havde foreslået det før. Det var præcis det, som var galt. At mit blodtryk var gået helt amok.

Både min egen læge samt kardiologen var dog enige om, at mine symptomer ville forsvinde, den dag vaccinen er ude af kroppen. Men hvornår er den det? Jeg har heller ikke hørt nogen udtale sig om dette. Ingen ved det.

I mellemtiden har jeg fået yderligere blodtrykspiller og sovepiller. Meningen med sovepillerne skulle være, at jeg skulle sove fra, at mit hjerte bankede og vækkede mig midt om natten. Jeg vågner stadig. Jeg er gennemtræt. Er også bange for at tage sovepiller, skulle nødig blive afhængig.

Min læge synes heldigvis ikke, at jeg skal tage imod tredje stik. Jeg er sikker på, at det vil jeg heller ikke overleve. Det har det andet stik tydelig vist.

Jeg hørte en aften i tv-avisen i fjernsynet, en ekspert udtale sig om, at der ikke var nogle, som havde langtidsbivirkninger af vaccinen. Da havde jeg været dårlig i 152 dage. For mig er det lang tid. Har efterfølgende talt med Sundhedsstyrelsen (tror jeg at det var), som godt ved, at der er mange andre end mig, som lider af bivirkninger i længere tid.
Har i øvrigt fået talt med flere, som har præcis det samme problem som mig med højt blodtryk efter vaccinen. Man hører dog aldrig noget om det i medierne.

Nu har jeg også set mig nødsaget til at købe en elevationsseng, fordi hver gang jeg lægger mig fladt ned, stiger mit blodtryk. Så jeg må sidde op og sove for at undgå, at mit blodtryk stiger voldsomt om natten.

Glemte at nævne, at jeg også bliver forpustet af ingenting at lave. Bare det at gå rundt eller lægge mig i sengen om aftenen, bliver jeg forpustet. Det undrer mig. Mærker også mit hjerte hele tiden, både dag og nat, hvilket generer mig, og samtidig minder mig om, at vaccinen bestemt ikke er forsvundet fra kroppen, her nu et halvt år efter.

En aften for nylig, hvor jeg sad i min sofa, kunne jeg mærke at jeg blev svimmel, fik kvalme og samtidig lå mit blodtryk og 300/141. Det var hel vildt, jeg havde det så dårligt. Jeg/vi valgte at tage på akutmodtagelsen igen. Denne gang på Herlev Hospital, hvor man stadig havde resultatet fra døgnet, hvor jeg havde manchetten på, men endnu ikke havde fået fortalt, hvordan blodtrykket lå. Selvom jeg, inden jeg kørte på hospitalet, havde taget en ekstra blodtrykspille, så var mit blodtryk tårnhøjt, da lægen målte det. (I øvrigt så fik jeg sprængt mit blodtryksapparat, det gik totalt i udu).

En ung reservelæge gjorde hvad han kunne tage af målinger, som jeg selvfølgelig havde fået flere gange før. Han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle stille op. Han prøvede at tale med en hjertelæge, som igen ville give mig nogle af de piller, jeg ikke kunne tåle. Reservelægen var ærlig og sagde, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre, og foreslog mig at kontakte min egen læge igen. Fik igen nogle nye piller af min egen læge, som mente, at det var nogle jeg kunne tåle, og som jeg skulle tage om aftenen, så jeg ikke vågner med et kanon højt blodtryk midt om natten.
Faktisk fik jeg sovet den nat. Det var fjerde nat ud af 182 nætter, at jeg kunne sove hele natten uden at blive vækket af min hjertebanken.

Lægen fra Herlev Hospital ringede som lovet med svar fra min måling. De kunne godt se, at mit blodtryk smuttede op over 200 ind imellem. Han foreslog også, at jeg talte med min egen læge.

Så der er jeg nu. Venter bare på, at vaccinen forsvinder fra kroppen, hvilket jeg håber at den gør. Nu er der gået 187 dage, og jeg kan mærke at mit blodtryk daler til meget lavt blodtryk om formiddagen, alt for lavt. Talte med lægen, som dog syntes at jeg skulle fortsætte med pillerne som anbefalet.

Her til morgen efter 188 dage, vågnede jeg med et ekstremt lavt blodtryk, jeg blev nervøs ved at skulle tage en blodtrykspille, hvordan kunne det ikke ende. Så jeg undlod og var nødt til at køre hjemmefra, hvor jeg efterhånden fik det rigtig dårligt og slem åndenød. Da jeg kom hjem og tog mit blodtryk var det systoliske højt, men det diabolske var ekstremt højt. Nok derfor min åndenød. Er bekymret!

Har igen været til hjertelæge, valgte at betale igen. Denne gang fik jeg mere indsigt og viden omkring alle mine symptomer. Samtidig forstod jeg, at hjertelægen havde haft flere hundrede andre med bivirkninger fra vaccinen. Kunne forstå, at vi er mange, som har de samme symptomer. Han konstaterede også, at jeg ikke fejler noget, andet end at det er vaccinen jeg ikke kan tåle.

Rart at man ikke er alene om det. Vi burde have et forum, hvor man kunne udveksle erfaring.

Skulle have fornyet de blodtrykspiller, som jeg kan tåle. De var steget fra 100 kr. til 700 kr. Den medicinalindustri scorer simpelthen kassen i disse Coronatider.

Jeg kan mærke, at jeg skal passe meget på, hvad jeg spiser. Får jeg noget sødt, begynder mit hjerte at snurre, og det kan tage et stykke tid, inden det forsvinder igen. I det hele taget, når jeg spiser et måltid.
Juleaften, da vi skulle gå om juletræ og synge julesange, havde jeg ikke energi til begge dele på en gang. Det var rystende, måtte sidde ned og synge.

Hvor længe skal dette blive ved? Der er nu gået 199 dage.
Jeg har også indimellem isninger i højre side af hovedet, og jeg har trykken, eller det føles underligt, lige over næsen på panden. Jeg bliver nervøs over det, hvad er det for noget?

Blev faktisk healet, især på problemet i panden, det er meget bedre, og måske helt væk. Dejligt!

Mangler stadig at problemet med alle os som har bivirkninger, ikke bliver anerkendt. Hvad gør vi nu, når vores Coronapas udløber? Livet er et helvede for tiden. Ved ikke hvad jeg skal gøre. Man kan jo ikke råbe regeringen og myndighederne op. Har ellers prøvet.

Ville gå tur bare op til Eremitageslottet og hjem igen. Var så forpustet, kunne kun komme halvvejs. Den er helt gal! Jeg bliver mere og mere fortvivlet!

Har talt med min læge om min åndenød. De siger, at det kan være min struma. Den er heller ikke til at skjule, men kan mærke at det kommer fra hjertet af. Har lovet at sige ja til at blive undersøgt, men ingen piller. Har fået rigeligt de sidste syv måneder.

Har spist en halv sovepille et stykke tid, har haft svært ved at sove på grund af hjertet. Prøvede i nat at sove uden. Det lykkedes ikke, mit hjerte snurrede og snurrede hele natten. Det var et mareridt. Så jeg må på den igen i nat, altså med sovepiller. Har hørt mange andre har fået det samme problem.

Har også hørt en udsendelse med en professionel, som fortalte hvor mange bivirkninger både Moderna og Pfizer har. Det kommer an på Batchnumrene. Fejlene går fra 4 til 5021. Er rystet! Må have været meget uheldig med et af batchnumrene med mange bivirkninger.
Samme udsendelse var der personer, som fortalte om deres bivirkninger. Kunne genkende flere af bivirkningerne, men ens for os alle, vi fejler ikke noget, alle undersøgelser er fine. Er heller ikke i tvivl om, at det er vaccinen. Mærkeligt nok, var vi alle vaccineret i juni måned, altså syv måneder siden.

Det er anden dag i træk, at jeg faktisk har fået det bedre. Ingen åndenød!
Hvorfor? Fordi jeg er gået tilbage til mine oprindelige blodtrykspiller, som ikke er så stærke. Jeg kan heller ikke mærke mit hjerte hele tiden. Måske er det ved at falde på plads. Blodtrykket har været tårnhøjt, men er mere normaliseret nu.

De sidste syv måneder har været én lang rutsjetur. Håber at der er lys forude. Har set glimtet. Glimtet varede kun to dage. Mit hjerte snurrer igen. Det kommer pludselig ud af den blå luft. Det behøver ikke være et højt blodtryk, mange gange er det meget lavt. Jeg kan ikke regne ud hvorfor. Er ked af at mit liv er ødelagt på denne måde.

Har skrevet til Sundhedsstyrelsen, er spændt på om de svarer. Har også skrevet til forskellige politikere, både fra rød og blå blok samt Søren Brostrøm. Bliver kun mødt med tavshed.

Fik svar fra Sundhedsstyrelsen, og det var som ventet. Det er synd for mig, og jeg skal gå til min læge. Det sidste er hvad alle andre læger samt specialister siger. Men nu kan de i hvert fald ikke sige, at vi vaccineskadede ikke eksisterer.

Mærkeligt, mine symptomer har ændret sig. Nu er det begyndt sent om eftermiddagen, hvor jeg som regel sidder ned. Mit blodtryk kan bedst lide, hvis jeg hele tiden er i bevægelse. Jeg mærker, når jeg sidder, at jeg bliver meget varm i hovedet og får kobberrøde kinder og ører. Samtidig føler jeg, at det trykker voldsomt oppe i mit hoved. Det er skræmmende! Når jeg så tager mit blodtryk, ligger det systoliske langt over 200 og det diastole over 100.

Tidlig en aften var det hel galt, så jeg ringede til 1813. De sagde, at jeg kunne tage til Herlev for at blive undersøgt. Jeg ved, at det er sket flere gange for mig, men man håber hver gang, at der er en som kan hjælpe. Havde dog lige fået overtøjet på, da man ringede til mig fra Herlev Hospital om, at jeg behøvede ikke at komme. De ville bare sende mig hjem igen, selvom at mit blodtryk var kanonhøjt. Som sagt var det langt over 200 (systoliske), og det på trods af, at jeg havde taget stærke blodtrykspiller, kunne jeg ikke få det slået ned igen.

I øvrigt er mine nætter et mareridt. Er færdig med at tage noget at sove på, føler jeg er en kemikaliebombe. Så må jeg ligge vågen om natten med bankende hjerte.

Jeg tror, jeg efterhånden har udtømt alle lægers viden på det felt. De ved simpelthen ikke hvad de skal stille op. Har været på Borgerservise og fået et bevis på, at jeg ikke skal have tredje, fjerde eller flere stik. Dvs. jeg har et papir som udgør det for et Coronapas. Der er jeg rigtig tilfreds med.

Har været hos en akupunktør, og for første gang gav det mening, hvad han sagde, sådan som jeg har det. Jeg håber på, at det vil hjælpe mig. Jeg tror på det!

Jeg fik kørt en sugekop op og ned ad ryggen, derfor ved jeg ikke, om det er derfor der er sket en skade. Forleden morgen, da jeg stod ud af sengen, kunne jeg ikke styre mit højre ben. Det knækkede helt sammen. Bevægede mig op og ned af gulvet, til sidst fungerede det.
Desværre om aftenen blev min højre fod helt følelsesløs. Den var/er stadig lidt hævet. Føles som om den er bedøvet. Det er ved at være for meget med de bivirkninger. Tænk hvis der bare var et sted, man kunne henvende sig (ligesom Corona-bivirkningsklinikker), det havde været meget nemmere, i stedet render jeg/vi fra Herodes til Pilatus.

Men jeg må indrømme, jeg er bekymret for mit højre ben/fod, hvad er der nu galt med det?

Endte på akutmodtagelsen, min læge havde sendt mig, var bange for at det var en blodprop, hvilket kunne være sandsynligt med al den virak med mit hjerte. Det var det ikke, men det kom fra ryggen, altså en nerve. Så nu kæmper jeg med et yderligere problem.

Min fod er stadig mere eller mindre følelsesløs. Meget ubehageligt og utrygt.

Jeg har også været til EDTA, tænker at det må være godt at få renset blodårerne, ved ikke om det hjælper. Men lægen har erfaring med vaccineskader. Bl.a. fra de unge piger, som fik HPV vaccinen.
Har fået C-vitamin intravenøst i dag, nu håber jeg at komme tilbage til mit eget jeg igen. Lige nu er jeg bare sindssygt træt.

Forleden dag ringede min kommune, som sagde, at de kunne se, at jeg ikke har fået det 3. stik. Jeg blev noget chokeret! Har i dag ringet tilbage, for at høre, hvorfra de har de oplysninger. De burde ellers vide det, da jeg har fået et bevis på, fra Borgerservice, at jeg ikke kan tåle det. Det viser sig, at oplysningen kom fra Statens Seruminstitut. Der bliver holdt godt øje med os!!!

Har i dag været til kiropraktor, må se om det kan hjælpe på min fod.

Min fod er stadig følelsesløs, men måske lidt mindre.

Har også fået c vitamin intravenøst, nu for anden gang.

Er begyndt at få det bedre, faktisk startede det med de sugekopper. Så bare det går fremad.

Har igen fået C-vitamin intravenøst, har det bedre.

Mit blodtryk er nu blevet alt for lavt. Må ringe til lægen igen. Er overmedicineret (for stærke blodtrykspiller). Det er hel vildt.
Min fod er desværre stadig følelsesløs. Har tid til en neofysioterapeut. Interessant om han kan gøre noget. Alt det her har nu koster mig langt over 30.000 kr.

Har været hos neofysioterapeuten. Han kunne heller ikke gøre noget, må nok se i øjnene, at hvis jeg nogen sinde får følelsen i foden igen, er, når vaccinen er ude af kroppen.

Har også set i den lukkede gruppe jeg er med i, at der er rigtig mange som lider af de samme føleforstyrrelser. Men nu har jeg både været til læge, på hospital, kiropraktor og neofysioterapeut, og ingen kan gøre noget ved det. Det er fuldstændig det samme for os alle sammen.

Har skrevet på Mette Frederiksens Facebook side, men forventer ikke at høre noget derfra. (Hørte heller aldrig noget).

Fik faktisk et chok i nat. Kunne ikke falde i søvn for mit hjerte, som snurrede hel vildt. Stod op og tog mit blodtryk. Det lå på 217/90-79. Jeg blev ked af det, føler at jeg er back to scratch igen.

Er snart uden ideer, har prøvet alt, men kommer ingen vegne.
Ingen hjælp fra nogen offentlig instans (bliver kun mødt med tavshed).
Patienterstatningen begynder nu at afvise de forskellige, som også er ramt af vaccinebivirkninger. Mange af os har brugt mange penge i forsøget på at prøve at blive rask. For slet ikke at tale om, hvor dårligt man har haft det, og stadig har det. Det er simpelthen ikke i orden.
I øvrigt havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle kæmpe her på mine gamle dage for at blive hørt og for at blive rask.

Danmark et blevet et diktatorisk land, og mange synes, at det er i orden, men os som er ramt af bivirkninger, har det skidt, og ingen hjælp.
Jeg føler mig virkelig svigtet!!!!!!

Var til frokost i dag, men da jeg kom hjem lå mit systoliske blodtryk langt over 200. Jeg kan simpelthen ikke tåle noget. Er ked af det, og der er ikke megen forståelse at hente nogen steder fra.

Jeg ved ikke hvad jeg gør, men at have det som jeg har fået det efter stikket, er ikke til at holde ud. Glæden er svundet ud af mit liv. Jeg prøver hele tiden, men kan også hele tiden mærke mit hjerte, og bliver bange.
Jeg må bare erkende, at mit hjerte har taget skade af den vaccine. Man kan ikke se det på mig, man kan heller ikke se, hvordan jeg har det inden i. Mit blodtryk stiger stadig om natten, og jeg har svært ved at sove fordi mit hjerte snurrer. Det betyder så, at mit blodtryk er alt for højt. Jeg synes ikke, der er nogen læger, som tager det alvorligt. Kan være bekymret, hvad der kan ske ved det.

Lider også af forfærdelig larm i mine ører, synes at det er blevet meget forstærket. Jeg har også trykken i hovedet, mest i panden. Symptomerne bliver ved, vil jeg nogensinde slippe af med dem? Det er et godt spørgsmål.

Fik en besked i e-boks fra Statens Seruminstitut med et skema, jeg kunne udfylde. Det handlede om, hvorfor jeg havde fået et PCR-test den 26 januar. Er rystet over at de har mere styr på den slags end mig selv. Ville ønske at jeg kunne skrive til dem, hvor syg jeg er pga. den vaccine. Men det er ikke muligt. Derfor udfyldte jeg det ikke. Blev i stedet for gal over det.

Har været til større fødselsdag, hvor jeg hele tiden havde det dårligt. Mit hjerte har det med at snurre, når jeg er ude. Hvilket jeg selvfølgelig aldrig ellers har haft før vaccinen. Hele tiden bliver jeg mindet om, at jeg har det dårligt, og mit hjerte gør hvad der passer det.

Ville ønske, at der var en, der kunne svare på, hvornår den vaccine forsvinder ud af kroppen; eller bare hvornår man kan forvente at få det bedre. Kan høre at familien bliver træt af at høre på mig hele tiden.

Jeg håber, at det hjælper at få C-vitamin intravenøst. Jeg ved det ikke, men hvis jeg kigger et halvt år tilbage, har jeg alligevel fået det lidt bedre. Sover for det meste også bedre.

Jeg kan se og mærke nu, hvor stresset jeg har været over min situation. Min struma generer mig, det er ligesom jeg har en klump i halsen hele tiden. Kender symptomet. Desværre er larmen i mit hoved også sindssyg høj. Det er der hele tiden. Endda så højt, at det kan være svært for mig at falde i søvn om aftenen for det. Håber at det forsvinder.

Mit blodtryk, har været mere stabilt i en halv måned. Blev derfor enig med min læge om kun at tage en halv blodtrykspille om aftenen. Men præcis den aften røg mit systoliske blodtryk op over 200 igen.

Det sammen gentog sig næste aften. Føler jeg har fået et stort tilbagefald. Er meget påvirket af det. Hvornår forsvinder det, så jeg kan få mit liv igen?”
Vis mere

CASEHISTORIE: 52-ÅRIG KVINDE RAMT AF ALVORLIGE BIVIRKNINGER TIL COVID-19-VACCINEd. 18/3-2022
https://perbraendgaard.dk/?post_type=post
FREDAG, 18 MARTS 2022, 17:16 2 KOMMENTARER

Vi har på redaktionen modtaget en beretning fra en kvinde, som har oplevet alvorlige bivirkninger til Pfizers covid-19-vaccine. Vi vælger at viderebringe kvindens historie i uforkortet form herunder.

“Jeg har prøvet flere gange at få nogen til at høre på mig. Jeg håber virkelig, at du er en, der vil lytte til min historie. Jeg er ikke alene; vi er flere i samme situation…

Jeg kan selvfølgelig skrive om min egen historie. Jeg håber virkelig, at I/du vil give dig tid til at læse min historie og tage den seriøst, please…

Min historie starter samme dag som jeg får mit første vaccinestik (Pfizer) mod covid-19 den 7/6 2021. Her starter mine bivirkninger allerede.

Jeg bliver dårlig med opkast kvalme og en dundrende hovedpine. Og samme aftenen stopper min menstruation brat, og de er aldrig vendt tilbage. Jeg får at vide, at jeg har har alderen til at kunne gå i overgangsalderen, og ja det er helt korrekt, og jeg lægger ikke større vægt på det.

Men pludselig dagen efter og i den efterfølgende måned får jeg mellem 20 og 25 varmeture/hedeture hver dag. Som starter med at jeg får kuldegysninger først, og så bliver varmeapparat bare skruet op. Efter 4 til 6 uger begynder det at stilne af. Men det gør, at jeg tvivler voldsomt på, om jeg skal tage andet stik. Jeg spørge meget om råd fra læger, og med det stigende pres fra myndighederne så vælger jeg at indvie i at få mit andet stik. Hvilket jeg fortryder af hele mit hjerte… For efter andet stik går det virkelig ned af bakke.

Jeg får en konstant summen i hovedet, som føles som, at hjernen sitrer og er på overarbejde konstant; jeg har kun ro når jeg sover; jeg begynder at vrøvle og har virkelig svært ved at finde ordene; jeg husker dårligt, bytter rundt på ordene. Så voldsomt at mine omgivelser begynder at lægge mærke til, at jeg ikke helt fungerer, som jeg plejer. Jeg får ubalance og svimmelhed. Jeg falder og slår mig så meget, at jeg bliver kørt på Glostrup Sygehus til tjek, hvor man ikke finder nogle årsager til min ubalance. Her henviser man mig til genoptræning hos fysioterapeut, og under den periode opstå der flere symptomer med voldsomme smerter i arme og ben samt føleforstyrrelser i hænder og fingre, og som tidligere nævnt så forværres den summen og sitren i mit hoved. Min hjerne er total på overarbejde hele tiden, hvilket gør, at jeg konstant er ubeskrivelig træt hele tiden .

Til sidst råber min svigerdatter som er sygeplejerske vagt i gevær og hiver mig til egen læge. Han konstatere at min tale er blevet langsommere, og jeg har nogle kognitive problemer. Han henviser mig derfor til hjerne-nerve-klinikken på Glostrup Sygehus.

Her får jeg af overlægen konstateret at det ER bivirkninger efter covid-19-vaccinen. Og man kan ikke sige om det er varigt. Man ved faktisk forrygende lidt. Så kan jeg kan blive henvist til senfølgeklinik efter corona (OG JEG HAR IKKE HAFT CORONA). Slutlig får jeg at vide, at jeg ikke er den eneste.

Jeg lever i dag i et smerte- og hukommelsestab-vrøvlende helvede, som påvirker mig og min hverdag.

Det der er mest påfaldende, er at mange der er ramt som jeg kender til, har fået vaccine imellem 1/6 og 1/8 har det samme batchnummer

Jeg håber virkelig, at I vil lytte på mig, for ingen andre tager det her helvede seriøst. Vi har har udvist samfundssind og takken er, at vi bliver dømt som dem, der laver konspirationsteorier, og vi skal helst helt været gemt og glemt.

Jeg håber virkelig, at I vil lytte til mig…

Mange venlige hilsner”

Anonym kvinde, 52 år

Kvindens identitet er redaktionen bekendt. Hun ønsker i første omgang at være anonym, men hun er parat til at stå frem, hvis hendes historie bliver taget seriøst.

Hvis du også har oplevet bivirkninger til covid-19-vaccinerne og ønsker at dele din historie med offentligheden, så send din beretning til mail@perbraendgaard.dk.

BEMÆRKNING:
Kurt Christensen
fredag, 18 marts 2022, 18:30 18:30
Jeg kan fortælle at kvindens historie minder om min kones, der fik sit andet stik 20. juni 2021 og 14 dage efter, bliv hun “10 år ældre” hendes læge sammenligner Corona og vaccine senfølger, hun har ikke haft Covid 19.
Vis mere

LUSK: DETTE SKAL DU HOLDE ØJE MED UNDER UKRAINE-KRIGENd. 16/3-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/03/01/lusk-dette-skal-du-holde-o..
TIRSDAG, 1 MARTS 2022, 12:43 PER BRÆNDGAARD

"Den globale elite, som efter min mening er vores reelle fjende, og hverken Rusland eller nynazisterne i Ukraine, benytter også Ukraine-krigen til at liste deres globalistiske politikker og fælder igennem. Noget af det mest bekymrende er, at WHO er i gang med at udarbejde en international pandemigrundlov, som får vores nationale epidemilov til at ligne blødsøden liberalisme.

Danmarks Frie Fjernsyn: WHO forbereder en international pandemigrundlov der giver organisationen totalitær kontrol over 194 nationers myndigheder inden udgangen af 2024

OffGuardian: WHO planning new “pandemic treaty” for 2024

Det tyder på, at mørkets magthavere har indset at de nationale lovgivninger og den folkelige modstand har forhindret dem i at foretage den samfundsmæssige omvæltning via covid-19, som de havde til hensigt. Heldigvis. Men vi skal nu være ekstra opmærksomme på, hvad de pønser på i de mørke korridorer og vil prøve at snige igennem først EU og så Folketinget lige pludselig. Vi skal i det hele taget være meget påpasselige med de overgreb, vi kan blive udsat for gennem de internationale netværk og organisationer som EU, WHO, FN og NATO, som Danmark er medlem af. Det er begrænset, hvad danske politikere kan gøre for at kæmpe imod globalisterne, der siden slutningen på 2. Verdenskrig stille og roligt har ædt mere og mere af Danmarks juridiske suverænitet."

"Danmarks Frie Fjernsyn: COVID-19 vaccineskadede, to af dem døde, får erstatning fra Patienterstatningen"
Vis mere

TURBOKRÆFT GENNEM VACCINATION?d. 23/2-2022
https://newspeek.info/turbokraeft-gennem-vaccination/
februar 23, 2022 Ekstern video, Karsten Pultz

Af Karsten Pultz.

Den tyske patolog dr.med. Ute Krüger fortæller i et interview om de tendenser, hun i disse måneder observerer omkring brystkræft. Som patolog på et svensk sygehus består en stor del af Krügers arbejde i at analysere vævsprøver fra levende mennesker, og hun observerer lige nu noget aldeles alarmerende.

Dr. Krüger har udover vævsprøver, hun fysisk ser i sit daglige arbejde, gennem forskning kigget på ca. 1500 brystkræfttilfælde. Hun har således en stor viden og erfaring, der kan danne basis for at spotte generelle ændringer i mønstre omkring denne desværre i forvejen hyppige og farlige form for kræft.

Dr. Krüger beretter, at hun meget sjældent har set tumorer på over 3 cm i diameter i de tilfælde, der opdages gennem det effektive svenske mammografi-screeningssystem, hvor kvinder mellem 40 og 74 har mulighed for at få konstateret, om de har brystkræft i et meget tidligt stadie.

Ændring i mønsteret

I de seneste måneder er der imidlertid sket en ændring i det mønster, og Krüger ser nu, at de tumorer, som opdages ved screening er 4, 5, 6 eller 10 cm i diameter. De seneste uger har hun sågar set svulster på 16 cm, som således fylder hele brystet. Der er altså de seneste måneder sket en markant ændring i størrelsen på kræftknuder, som må skyldes en påvirkning, der er påført hele befolkningen – det må være den logiske slutning at drage, når der er tale om en generel ændring i sygdomsmønstrene.

Dr. Krüger har også bemærket, at alderen på kvinder, der får konstateret brystkræft, også bryder med det mønster, hun i gennem mange år har set.
Det er nu ikke ualmindeligt, at hun ser kvinder ned til 35 år med en særlig aggressiv type kræft (se billederne omkring 4:30 min). Problemet med den aggressive kræft er, at den ofte ikke er begrænset til brystet, hvor den kirurgisk kan fjernes, men også findes i lymfeknuder – en situation, hvor kemoterapi også bliver nødvendig.

Dr. Krüger kan naturligvis ikke med sikkerhed fastslå en sammenhæng med udrulningen af mRNA-vaccinerne, men agerer her som den samvittighedsfulde læge og forsker ved at påpege og advare om en mulig sammenhæng. Dr. Krügers opdagelser stemmer overens med fx patolog Ryan Coles vedrørende øgningen af særligt aggressive former for kræft og også med de nyligt lækkede statistikker fra det amerikanske forsvar, hvor man har dokumenteret en øgning i brystkræfttilfælde på 487 %.

***

Der er altså endnu ingen direkte beviselig sammenhæng mellem vaccinerne og disse ændringer i mønstrene i kræfttilfælde, men logisk set er det naturligvis det mest sandsynlige, at det er vaccinerne, der er årsag. Som dr. Krüger nævner, vil forskning i årerne fremover afsløre hvordan. Jeg har ikke plads her til at gå i detaljer med, hvor sammenhængen til mRNA-vaccinerne kunne ligge, men dr. Krüger bidrager i interviewet med facts omkring immunforsvaret og den sammenhæng, der kunne være mellem en vaccineinduceret ændring i dette og de nye aggressive kræftformer.

Gid flere modige og samvittighedsfulde læger ville stå frem

Jeg ville ønske, der var flere modige og samvittighedsfulde læger, der ville stå frem, hvis de i disse måneder observerer afvigelser i de kendte sygdomsmønstre. Måske er det, fordi dr. Krüger er ansat ved et svensk hospital, at hun føler det mindre farligt at give et interview på tysk på en obskur tysk YouTube-kanal med kun 1850 abonnenter – jeg ved det ikke, men det er efter min mening på tide, at læger i al almindelighed lader deres samvittighed og faglige integritet dirigere deres handlinger i stedet for, at det er angsten for repressalier fra en korrupt elite af politikere og sundhedsbureaukrater, der dikterer, hvad de kan (tør) sige og gøre.
Vis mere

KAN WALL STREET AFSLØRE VACCINELØGNEN?d. 22/2-2022
https://newspeek.info/kan-wall-street-afsloere-vaccineloegnen/
februar 22, 2022 Ekstern video, Karsten Pultz
Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.

Jeg tror ikke, at ret mange i den lille skare af oplyste danskere tror, at mainstream-medierne [corporate media] vil være frontløbere med hensyn til at få sandheden om corona-vaccinerne frem. Der er derimod, har jeg opdaget, en chance for, at Wall Street kan udløse den lavine af sandhed, vi længes efter.

Modernas administrerende direktør har lige solgt en stor portion af sine Moderna-aktier. Denne handling synes at være besynderlig, når man tager overskuddet fra vaccinesalget i betragtning – so what’s going on?

Den administrerende direktør havde tilsyneladende en forudanelse om, at der trods den store indtjening ventede problemer forude. Kort tid efter begyndte aktierne hos både Moderna og Pfizer da også at falde og er ifølge Black Rock-whistleblower Edward Dowd nede med henholdsvis 17 og 19 %.
Rygterne, om at vaccineproducenterne har fusket med data i deres kliniske forsøg, cirkulerer nu på Wall Street og får investorer til, uden at vække for megen opmærksomhed, at afhænde Moderna- og Pfizer-aktier.

Det er en fuldstændig logisk tanke, at Wall Street kan ende med at være den institution, som egenhændigt prikker hul på løgneboblen. Investorers arbejde er netop at forudsige trends – og ikke mindst få øje på ugler i mosen, før det kommer til alment kendskab. Vi kan derfor være sikre på, at investorer nøje følger alle de rapporter om vaccineskader, dødsfald, svindel, korruption og den voldsomme stigning i udbetaling af livsforsikringer, som mainstream-medierne fortsat nægter at bringe ud til offentligheden.

Forsikringsselskaber oplever katastrofale stigninger i udbetalingskrav

Forsikringsselskaber oplever lige nu katastrofale stigninger i udbetalingskrav ved dødsfald (jf. tidligere artikel), og det er den slags tegn, som investeringseksperter reagerer på. Ifølge Edward Dowd er der også blandt investorer, som selv er blevet narret til at tage sprøjten, opstået fjendtlighed imod Moderna og Pfizer.

Afsløringerne fra fx det amerikanske militær om en ren sygdomseksplosion efter massevaccinationen af ansatte i forsvaret får nu vrede investorer til direkte at spekulere imod medicinalindustriens aktier.

Mainstream-medierne [corporate media] nægter at fortælle sandheden om ”vaccinerne”, men lad os nu se, hvad begivenhederne på aktiemarkedet fører med sig.

Hvis først Moderna og Pfizers aktier havner i frit fald, kan medierne blive tvunget til at berette om dette, og en forklaring på, hvorfor noget så uventet kunne ske, vil nødvendigvis følge.
Og fordi det pludselig kommer til at handle om penge, den vigtigste ting i en gudløs verden, vil det kunne vække alles opmærksomhed – også hos de indsprøjtningsentusiaster, som ellers har excelleret i at gøre sig selv komplet blinde og døve overfor de enorme mængder af data, der fortæller, at vaccinerne er farlige.

For mere uddybende information: Se dette absolut fascinerende interview med den nævnte whistleblower.

***

NewSpeek supplerer artiklen med 2 x skjult kamera og et spørgsmål, man kan begynde at tage væddemål på: Hvor længe kan de statskontrollerede medier (corporate media) holde sandheden skjult?

Project Veritas FDA EXECUTIVE OFFICER: ‘BIDEN WANTS TO INOCULATE AS MANY PEOPLE AS POSSIBLE…HAVE TO GET AN ANNUAL SHOT

Part I

PROJECT VERITAS: PART II OF FDA OFFICIAL ADMITTING BIGPHARMA CORRUPTION OF GOVT. AGENCY
Vis mere

DR ROGER HODKINSON: LÆGESTANDEN ER MEDSKYLDIG I STATSSANKTIONERET MORDd. 19/2-2022
19. februar 2022
https://newspeek.info/dr-roger-hodkinson-laegestanden-er-medsky..
Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.

"Jeg bringer her to citater, som sætter Therese Kudajewskis udtalelse i et større perspektiv. Det første citat er fra en podcast med professor Peter McCullough på Jimmy Dores YouTube-kanal. Konteksten er Jimmy Dores spørgsmål til Dr. McCullough om, hvor længe vi skal vente på, at holdningen angående vaccinerne ændrer sig. I forbindelse med besvarelsen af dette kommer McCullough ind på sin bekymring for alle de læger, der har pareret ordre, og som rub og stub har købt og udbredt det officielle narrativ: At vaccinerne er sikre og effektive:


Jeg er virkelig bekymret for lægerne. Jeg ved ikke, hvordan de skal komme tilbage, når vi ser på dødstallet efter vaccination og alle vaccineskaderne. Vi har nu over tusind peer reviewed afhandlinger om vaccineskader. Hvad vil de sige? Undskyld? Vi var ikke klar over, at…? Så jeg er virkelig bekymret for lægerne, for jeg kan ikke forestille mig at være på den forkerte side i en sag, som har været så katastrofal som denne."


"Det andet citat, jeg finder værd at bringe, er fra en pressekonference, hvor en af Canadas ledende patologer, dr. Roger Hodkinson, havde denne afsluttende bemærkning om lægestanden:


Det samlede kollegium af læger i dette land – og også internationalt – er sammen med regering (regeringer) medsammensvorne i statssanktioneret mord.

Læs venligst hele artiklen i læs mere
Vis mere

AFSLØRING: FØRENDE DANSK CORONAPROFESSOR I LOMMEN PÅ CORONAINDUSTRIENd. 16/2-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/02/16/afsloering-foerende-dansk-..
ONSDAG, 16 FEBRUAR 2022, 12:57 PER BRÆNDGAARD

Jeg kan her afsløre, at professor Lars Østergaard har modtaget penge fra fire store medicinalfirmaer, der producerer vacciner eller medicin mod covid-19.

Lars Østergaard fra Aarhus Universitet har været en af de mest citerede eksperter i pressen i Danmark i forbindelse med coronakrisen. Han har bl.a. været flittigt brugt af DR som coronaekspert. Han er endvidere medlem af den nationale komité for håndtering af covid-19, rådgiver for Sundhedsstyrelsen, ligesom han var med til at fortælle Folketinget, hvordan covid-19 skulle diagnosticeres. Det fremgår af hans CV på universitetets hjemmeside.

I interessekonflikterklæringen til artiklen Efficacy of the TMPRSS2 inhibitor camostat mesilate in patients hospitalized with Covid-19-a double-blind randomized controlled trial kan man læse:

“Dr Østergaard reports personal fees from GlaxoSmithKlinePharma A/S, Gilead Science Denmark A/S, Pfizer A/S, MSD Denmark A/S, and Sanofi Pasteur Europe, outside the submitted work.”

I udkastet til en helt ny artikel med titlen A nationwide analytical and clinical evaluation of 46 rapid antigen tests for SARS-CoV-2 compared to RT-qPCR kan man nu også læse følgende:

“Lars Østergaard has within 36 months received speaker fees from Sanofi-Pasteur and Pfizer”

Det glæder mig, at Lars Østergaard tjener godt med penge. Det har han helt sikkert fortjent. Problemet opstår, når han samtidig bliver brugt af Folketinget, Sundhedsstyrelsen og pressen som rådgivende ekspert, og når disse instanser ikke samtidig lytter til andre eksperter, der ikke er betalt af de covid-19-vaccine- og medicinproducerende virksomheder.

Lad os gennemgå Lars Østergaards sponsorliste i relation til coronasagen:

Pfizer kender vi efterhånden alle, som Danmarks og vel nok også verdens førende producent af covid-19-vacciner
GlaxoSmithKline – også kaldet GSK – producerer også en vaccine mod covid-19, men den gav så store bivirkninger, at den blev trukket ud af det offentlige vaccinetilbud
Sanofi Pasteur har indgået partnerskab med GSK om at udvikle vacciner mod covid-19
Gilead Science er dem med det berygtede Remdesivir-lægemiddel mod covid-19
MSD laver også vacciner, dog ikke mod covid-19 så vidt jeg ved
Godt gået, Lars Ø.! Jeg gætter på, at de fire medicinalvirksomheder er særdeles begejstrede for samarbejdet med dig.

Det er veldokumenteret, at når læger og forskere modtager penge eller andre goder, uanset hvor lidt det drejer sig om, så bliver deres forskningsresultater og rådgivning i høj grad drejet til fordel for sponsorernes produkter og interesser. Dette er bl.a. dokumenteret af professor Peter Gøtzsche, der desværre blev væltet af pinden kort tid før coronabesættelsen. Professor Gøtzsche har omtalt medicinalindustrien som en regulær mafia, og jeg er så småt begyndt at tro, at han har ret i den vurdering.
Vis mere

LUC MONTAGNIER: “DET ER IKKE VACCINER, DET ER GIFT” (tilføjelser)d. 10/2-2022
https://newspeek.info/luc-montagnier-det-er-ikke-vacciner-det-e..
Af Lone Nørgaard.
10. februar 2022

NewSpeek er netop blevet gjort opmærksom på en tale afholdt af Luc Montagnier:

Luc Montagnier: “They are not vaccines, they are poisons” – Speech to the Luxembourg Parliament

Nobel laureate in medicine for discovering AIDS, Iologist Professor Luc Montagnier, was invited to the Luxembourg Parliament to accompany petitioners speaking out against compulsory vaccination on Wednesday 12th of January.

He spoke on the Covid vaccines and Geneticist Alexandra Henrion Caude was also there. Luc Montagnier said in his speech: “These vaccines are poisons.” (Disse vacciner er gift.)

Slutsalut:
Luc Montagnier siger videre, at hvis du har taget det tredie skud, så bør du blive undersøgt for HIV, der kan udvikle sig til AIDS. Du vil blive overrasket over resultatet. Sagsøg så din regering.

Verdens børn fortjener en bedre verden på alle måder og de skal ikke risikere deres små liv bliver ødelagt eller endt pga en sprøjte.
Børnene har intet at vinde og alt at tabe ved at få den.
Sagt af Christine Stabell Benn - professor/vaxxine forsker

Sigrid Bluhme skrev i Den Frie Presse d. 22. februar 2022
Når politikerne fastholder os i et sandt helvede med løgne om en sygdom, som nok findes, men under ingen omstændigheder er farlig for raske og sunde mennesker, så gør Christine Stabell Benn det eneste rigtige: At sige fra og give sandfærdig information, når statens medier ikke vil/må informere redeligt.
Like 14
Vis mere

FRIHEDSKÆMPERE OG FRIHEDSMEDIERd. 6/2-2022
https://perbraendgaard.dk/frihedskaempere-og-frihedsmedier/

FRIHEDSKÆMPERE OG FRIHEDSMEDIER
Frihed omfatter plads til mangfoldighed og uenighed. Her er en oversigt over andre frihedskæmpere og frihedsmedier, som Per Brændgaard ikke nødvendigvis er enige med om alt, men hvor der i hvert fald er enighed om det vigtigste: frihed er godt!

Acephali
Aktivinfo
Anastasia Maria Loupis, læge på Twitter
Anne Sophie Andersen på Twitter
Bekymrede Lærere, Pædagoger og Forældre på Facebook
Bivirkninger ved coronavaccinen – uden censur på Facebook
Carsten Graff, forfatter
Christine Stabell Benn, professor på Twitter
Coronakritiske Sundhedsprofessionelle på Facebook
Daniel Vetö, psykolog på Facebook
Dan Johannesson
Danmark Vågner
Danmarks Frie Fjernsyn
Danskerne støtter IKKE Mette F. på Facebook
De Visionære på Facebook
Demo Danmark på Facebook
Demofonbilen
Den Frie Presse på Facebook
Digital Civil Ulydighed på Facebook
dkdox.tv
Flemming Blicher på Twitter
Flemming Blicher INFO kanal på Telegram
Folkebevægelsen for Frihed på Facebook
Folkets Høringssvar til Ny Epidemilov på Facebook
Folkets Medie
Free21
FreeObserver
Frida
Frihedsbevægelsens Fællesråd
Frihedsbrevet
Frihedslisten
JFK21 med cand.jur. Mads Palsvig i front
Journalistika
Jovan Tasevski, politibetjent på Facebook
Henrik Isaksen Dietz, læge på Twitter
Ildspor
Indblik.dk
Jonas Herby, Cepos på Twitter
Kasper Wagner på Facebook
Kend Din Grundlov på Facebook
Kim Varming, læge med speciale i immunologi på Twitter
Lars Kragh Andersen, tidl. politibetjent
Lars Muhl
LegalBase v/ advokat Claes Hahn Balle
Malue Montclairre på Twitter
Martin MD
Martin Tidsvilde på Facebook
Martin Ågerup, Cepos på Twitter
Max Schmeling, statistiker på Twitter
May Day
Medgang
Men In Black
Michael Kastis på Facebook
Mikkel Kaastrup, advokat på Telegram
Mikkel Meinike Nielsen
Modstand Bitten på Facebook
More Freedom Less Control på Facebook
Nanna Fri på Facebook
Nej til tvangsvacciner og vaccineapartheid på Facebook
Newspeek
Niels Christensen på Facebook
Nok er nok på Facebook
Nyt Perspektiv på Facebook
Organisationen til Oplysning om Corona
Peter C Gøtzsche, professor på Twitter
Politi For Frihed på Facebook
Resistens.nu
Rikke Hauge på Facebook
Safe Electrowaves – Flemming Blichers YouTube-kanal
Samling på Facebook
Saszeline på Twitter
Sigfra.dk
Støt op om de åbne butikker – der ikke kræver vaccinepas! på Facebook
Sundhedsbevægelsen på Facebook
Susanne Wich, psykolog
Søren Schifter, læge, dr.med. på Twitter
Søren Wegner på Facebook
The People Press
Thomas Aastrup Rømer
Thomas Resen på Facebook
Thomas Soltau
Vi siger nej til tvang på Facebook
Vibeke Manniche, læge, ph.d.
Vitalrådet
Vågne hjerter på Facebook
WikiFreedom
Kontakt Per, hvis du har forslag til ændringer eller tilføjelser til listen.

OBS: LinkedIn censurerer benhårdt enhver evidensbaseret kritik af de herskende og frihedsberøvende fortællinger om corona.

Bemærkning:
Klik ind på Per Brændgaards hjemmeside, hvor et enkelt klik logger ind på den ønskede hjemmeside. Interesserede kan på siden: Danskerne støtter IKKE Mette F. på Facebook læse om den verserende retssag i Haag, hvor hele 16 personer, incl. medicinalfirmaer står anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
Vis mere

Borgerforslag: Mistillid til Mette Frederiksens C-19 politik m.m.d. 3/2-2022
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-09471

1. Da Mette Frederiksen lukkede landet ned d. 11 marts 2020, sagde hun, at beslutningen om nedlukningen var baseret på en anbefaling af ´en bred vifte af sundhedsmyndigheder´. Dette var direkte løgn. Der var ingen sundhedsmyndigheder, der havde anbefalet en nedlukning af det danske samfund, hvilket er bevist sort på hvidt i en 600 siders udredningsrapport som blev bestilt af Folketinget.

2. Corona-håndteringen, der til at starte med byggede på en skræmmekampagne om manglende sygehuskapacitet. Her, næsten 2 år senere, er sygehuskapaciteten IKKE blevet udvidet. Til gengæld har vi brugt uanede milliarder på at masse-teste næsten udelukket raske mennesker, istf at ansætte mere sundhedspersonale og give dem højere lønninger og bedre vilkår. Alt imens gav Mette Frederiksen sig selv lønforhøjelse.

3. Minkskandalen, hvor Statsministeren indsatte politi og militær mod en befolkningsgruppe, på trods af og fuldt bevidst om manglende lovhjemmel. Der blev her begået direkte lovbrud, bl.a. Grundlovsbrud.

4. Vigtige emails, dokumenter og SMS´ er ´forsvinder´. I en tid med masse-overvågning og hvor ALLE data bliver gemt af diverse efterretningstjenester verden over, er det lidt svært at tro på, at muligt inkriminerende materiale mod Statsministeren og hendes regering bare kan forsvinde oppe i den blå luft. At man i en uges tid har kendt til, at SMS´erne "ikke kunne genskabes", men kun offentliggør dette når valget er overstået, gør bestemt ikke sagen bedre.

5. Offentlig udskamning af en stor befolkningsgruppe på ca 600.000 danskere der har valgt ikke at tage imod et frivilligt tilbud om vacciner. En Statsminister skal samle befolkningen, ikke splitte den.
Derudover er det under al kritik, at man til pressemøderne ikke oplyser befolkningen om de risici og bivirkninger der er påvist ved Covid-vaccinerne.

Bemærkning:
Klaus Ewald skriver i en klumme bla.:
"Skal den ene have 60 dages ubetinget fængsel, fordi et politisk flertal fandt det ulovligt at skille udenlandske par ad i 3 uger, mens den anden kan forblive i landets vigtigste embede, fordi der ikke kan findes et flertal i Folketinget til at retsforfølge hende? En statsminister, der har kostet statskassen 19 milliarder i erstatning, lagt et erhverv øde, ødelagt en milliard eksportindtægt og gjort 5.000 mennesker arbejdsløse."

Statsminister og tidligere justitsminister Mette Frederiksen kender tydeligvis ikke loven. Når hun indtil videre er friholdt for ansvar, så er det op til vælgerne at sammensætte et lovlydigt Folketing.

Giv venligst din støtte til borgerforslaget med håb om, at det må sende et signal om, at 'nok er nok'.
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-09471
Vis mere

DANSK PH.D. I MIKROBIOLOGI SMADRER EVIDENSGRUNDLAGET FOR COVID-19-VACCINERNEd. 28/1-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/01/27/dansk-ph-d-i-mikrobiologi-..


Ph.d. Helge Green har udgivet en ny rapport, der giver et godt overblik over den videnskabelige dokumentation for covid-19-vaccinernes effekt og sikkerhed.

Helge Green er forskeruddannet og har en ph.d. i mikrobiologi. Har har arbejdet med både immunologiske og genteknologiske metoder. Han har undervist, forsket og publiceret, og han har arbejdet 13 år i medicinalindustrien som projekt- og procesleder. Han har således dybdegående viden om udvikling og afprøvning af lægemidler.

Rapporten kan læses og downloades her. Du kan finde Helge Green på LinkedIn her, hvis du altså i modsætning til mig ikke er censureret fra den platform. Med denne rapport går det næppe heller længere før Helge Green er fjernet fra LinkedIn.

Jeg bringer her forfatterens eget resumé. Jeg har tilladt mig at fremhæve dele af teksten, ligesom jeg har tilladt mig at fjerne henvisninger til referencer. Jeg anbefaler, at fagligt interesserede læser hele rapporten, der omfatter en komplet referenceliste.

Verden over spredes den nye Omicron variant på trods af omfattende vaccination. I Danmark er antallet af smittede det største nogensinde under epidemien, selv om 4 ud af 5 danskere er vaccinerede. I Danmark viser data fra SSI, at de uvaccinerede kun har 1,2 gange højere risiko for at blive smittet sammenlignet med de færdigvaccinerede.
To store studier fra henholdsvis 68 og 145 lande viser en tendens i retning af, at de lande med høj vaccinestatus også er dem med de højeste smittetal og de højeste dødstal. To studier viser, at mængden af virus i kroppen hos smittede personer er lige høj, uanset om man er vaccineret eller ikke vaccineret. Dvs. at inficerede personer spreder smitte lige effektivt, uanset om de er vaccineret eller ej. De forskellige vacciner har forskellig effekt over for forskellige varianter af ny Coronavirus (SARS-CoV-2). Generelt synes vaccineeffekten over for Omicron at være lav, og data tyder på, at det skyldes denne variants evne til at undvige det immunologiske respons, som er forårsaget af vaccinerne.

Vaccinationsstrategien har ikke været i stand til at standse smittespredningen, eller forhindre indlæggelse og død. Vaccination reducerer risikoen i de første par måneder, hvorefter effekten hurtigt aftager.

Mellem 20 og 60 % af befolkningen har en grad af naturlig immunitet mod SARS-CoV-2, selv om de ikke er vaccinerede og ikke tidligere har været smittede med SARS-CoV-2. Denne befolkningsgruppe har mindre risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. Immunitet udviklet efter naturlig infektion med SARS-CoV-2 har vist sig at give en bredere, bedre og længerevarende beskyttelse end den immunitet, man kan opnå ved vaccination. Hvor vaccinerne kun inducerer et immunrespons mod spike-proteinet, så er naturlig immunitet rettet mod flere forskellige steder (antigener) på viruspartiklen, som ikke muterer så let, som spike-proteinet gør. For at bibeholde en god beskyttelse ved vaccination, bliver man nødt til at vaccinere med korte mellemrum, hvilket øger risikoen for vaccinerelaterede bivirkninger og svækker immunforsvaret samtidig med, at man indgår i et vaccinevåbenkapløb med virus, som presses til at mutere, således at man bliver nødt til at udvikle nye vacciner mod de nye mutanter – og sådan kan man blive ved. Epidemiologer advarer mod denne strategi og siger, at der er størst sandsynlighed for at vinde kampen mod SARS-CoV-2, hvis en del af befolkningen er naturligt immune. Denne naturligt immune del af befolkningen bør være børn og unge, som udvikler de mildeste symptomer med mindst risiko for at dø af COVID-19.

Et studie peger på, at Pfizer vaccinen ændrer det generelle immunrespons til at være mindre effektivt overfor infektion med andre typer vira. Generelt har det vist sig, at ikke-levende vacciner, som f.eks. mRNA-vacciner (modsat vacciner lavet på svækkede, sygdomsfremkaldende organismer) forringer det generelle immunsystem. Dette giver en øget risiko for, at enhver slags fremtidige infektioner, udvikler sig mere alvorligt, end de ellers ville have gjort.

Erfaringer fra andre Coronavira samt flere dyreforsøg har vist, at vacciner mod Coronavira generelt, giver en øget risiko for udvikling af det fænomen, som hedder antistofafhængig forøgelse (Antibody Dependant Enhancement, ADE). ADE er en overreaktion af immunsystemet, som udløses af, at de antistoffer, som kroppen danner efter vaccination, er utilstrækkelige og derfor ikke neutraliserer virus fuldstændigt. Det faktum, at mængden af virus i kroppen er ens hos personer smittet med SARS-CoV-2, uanset om de er vaccinerede eller ej, viser at antistoffer dannet i forbindelse med COVID-19 vaccination netop er utilstrækkelig, da virus ellers ville elimineres efter kort tid.

ADE hos vaccinerede personer, der efterfølgende bliver smittet med SARS-CoV-2, viser sig ved, at de reagerer voldsommere, således at de bliver mere syge, med øget risiko for at dø sammenlignet med, hvis de ikke var vaccinerede. Moderna og Pfizer har afbrudt de obligatoriske sikkerhedsstudier for mRNA-vaccinerne, som skulle have afklaret langtidsbivirkninger, herunder påvirkning af det generelle immunforsvar og risikoen for at udvikle ADE. Sikkerhedsstudierne varer normalt 2-3 år, men de blev afbrudt allerede efter 6 måneder, ved at Moderna og Pfizer tilbød vaccination til den uvaccinerede kontrolgruppe.
COVID-19 vaccinerne har fået en betinget godkendelse hos myndighederne. Det betyder, at det Europæiske Lægemiddelagentur og den danske lægemiddelstyrelse har accepteret færre data omkring effekt og sikkerhed end normalt.

De data, som har dannet grundlag for den betingede godkendelse, er blevet kritiseret af flere forskere for at være utilstrækkelige og ikke i overensstemmelse med gældende praksis ved myndighedsgodkendelser.

Professor Christine Stabell Benn bekræfter, at vi alle indgår i verdenshistoriens største medicinske eksperiment. mRNA-vaccinerne mod COVID-19 har vist sig at resultere i flere bivirkninger end, hvad man normalt ser for andre vacciner. Antallet af bivirkninger underrapporteres, ligesom det faktiske antal døde, som følge af vaccination, ikke er tilgængeligt for offentligheden. Tilgængelige data viser, at der i EU og USA er mere end 30.000 vaccinerelaterede dødsfald. Det Europæiske Lægemiddelagentur påpeger, at det reelle tal er højere. Nogle af de alvorlige bivirkninger, som har været omtalt i pressen, omfatter: Allergiske reaktioner, blodpropper, blødninger, kardiovaskulære problemer, sterilitet hos kvinder, ufrivillig abort, hjertemuskelbetændelse, hjertehindebetændelse, hjertestop, autoimmune sygdomme, kramper, lammelse og død.

Det er et brud på sundhedsloven § 15, når borgere inden vaccination, ikke informeres om risikoen for disse bivirkninger, selv om de er sjældne. Flere forskere udtrykker stor bekymring omkring mRNA-teknologien, som er brugt til de nye COVID-19 vacciner. Hvor man tidligere troede, at vaccinen blev i de muskelceller, hvor den blev sprøjtet ind, har det nu vist sig, at vaccinerne spredes til og ophobes i vigtige organer som binyrerne, rygmarven, leveren, ovarierne og milten. Det spike-protein, som kroppen danner ud fra mRNA i vaccinen, kan detekteres i blodbanen, hvor det kan passere blod-hjerne-barrieren og trænge ind i den funktionelle del af hjernevævet. Der er mange data, der tyder på, at spike-proteinet alene er ansvarlig for alvorlige bivirkninger som inflammation, blodpropper og blødninger i kredsløbet, lunger, hjerte og hjerne. Tilstande der kan medføre organsvigt og død. Hvor risikoen for store blodpropper i kredsløbet er lille, så er der stor risiko for dannelse af små, symptomfri blodpropper mange forskellige steder i kroppens fine blodkar efter COVID-19 vaccination, f.eks. i lunger og hjerne. Små blodpropper, der kan give varige skader og måske alvorlige komplikationer på længere sigt. Hos voksne har det vist sig, at COVID-19 vaccination giver forhøjede markører for alvorlig hjertesygdom svarende til en fordobling i risiko.

Omkring 400 atleter og sportsstjerner verden over er kollapset med hjertestop under kampe og opvisninger i 2021. Cirka halvdelen er døde. Det overvejes om dette er en vaccine-induceret skade på hjertevævet, som først viste sig under sportsudøvelse, når hjertet blev fuldt belastet. Specielt i forhold til børn og unge er der fundet en 2 til 19 gange højere risiko for at udvikle hjerteproblemer, som hjertemuskelbetændelse og hjertehindebetændelse efter vaccination mod COVID-19 i forhold til en uvaccineret kontrolgruppe. Børn og unge får som regel ingen eller kun milde symptomer på COVID-19, og risikoen for at dø af sygdommen ligger helt nede mellem 0,0 til 0,04 %. Den mekanisme, som prædisponerer børn og unge for bedre beskyttelse mod virusinfektion, er den samme mekanisme, som giver dem flere og alvorligere bivirkninger. Mange forskere argumenterer for, at børn og unge ikke bør vaccineres. Selv om risikoen for at udvikle bivirkninger efter vaccination er lille, så er risikoen for at børn og unge bliver alvorligt syg af COVID-19 endnu mindre.

Dødeligheden for COVID-19 er kun minimalt højere end for influenza. Data indsamlet i 50 lande før vaccinerne blev rullet ud, viser at risikoen for at dø efter infektion med SARS-CoV-2 er 0,15 %. Til sammenligning ligger risikoen for at dø af influenza på 0,10 %. I betragtning af, at dødeligheden for COVID-19 er overstimeret med 20 %, så begynder de to tal at nærme sig hinanden. Nogle Europæiske lande har en generel overdødelighed i 2020 og 2021, mens andre lande, såsom Danmark havde en normal dødelighed. Data fra tidligere sæsoner viser, at influenza ligesom COVID-19 kan forårsage overdødelighed. Den influenza-relaterede dødelighed i Danmark i 1995 og 1998 lå på henholdsvis 3800 og 3400 personer pr. sæson, hvilket er væsentligt over den nuværende Corona-relaterede dødelighed pr. sæson. De fleste COVID-19 relaterede dødsfald rammer ældre, multisyge personer.

Ligesom for influenza er risikoen for at dø af COVID-19 forsvindende lille for raske personer under 70 år. I Danmark dør der til sammenligning årligt 12.000 af hjerte-kar-sygdomme og 15.000 af alkoholrelaterede sygdomme og rygning. Indtil for nyligt har det været sådan, at personer, der testes positiv for SARS-CoV-2, bliver bedt om at selv-isolere uden behandling af nogen art, og kun hvis sygdommen udvikler sig kritisk, tilbyder man indlæggelse og behandling.

Tidlig behandling umiddelbart efter positiv test, kan reducere risikoen for alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Den danske regering har for nyligt bevilliget millionbeløb til indkøb af to nyudviklede og patenterede midler til tidlig behandling af COVID-19 hos udsatte grupper. Millionsatsningen og specielt Lagevrio kritiseres af flere danske læger. Siden pandemiens start har man kendt til flere veldokumenterede midler, der egner sig til forebyggelse og tidlig behandling af COVID-19. Dette er midler, der er løbet af patent, og som der ikke kan tjenes de store penge på. Der findes mere end 40 års sikkerhedsdata på nogle af midlerne, som har få bivirkninger. Selv om mange læger var opmærksomme på potentialet i disse midler fra starten af pandemien, er de blevet underkendt af myndighederne i USA og Europa.

Det mest effektive af midlerne, Ivermectin, har vist sig i en meta-analyse baseret på 73 enkeltstudier, som samlet er udført på mere end 50.000 personer, at være særdeles effektivt. Den procentvise effektivitet ser således ud: Forebyggelse 83 %, tidlig behandling (lige efter positiv test) 66 %, sen behandling (efter indlæggelse) 40 %. Flere lande, som ikke har råd til et dyrt vaccinationsprogram, anvender bl.a. Ivermectin, som en del af deres bekæmpelsesstrategi og har positive resultater, der i flere tilfælde overgår det, som opnås med vaccination alene.

Denne rapport rejser det centrale spørgsmål: Er COVID-19 pandemien så alvorlig, at vi som samfund vil løbe den store og utilstrækkeligt undersøgte risiko, der er forbundet med forsat at vaccinere hele befolkningen inkl. børn og unge?

Herfra skal der lyde et kæmpe stort tak til Helge Green for at have brugt tid og evner til dette videnskabelige arbejde, der kan vise sig at blive en bombe under vaccinationsprogrammet i Danmark.

Bemærkning:
Retsopgøret mod den verdensomspændende forbrydelse mod menneskeheder er i fuld gang:
https://newspeek.info/covid-forbryderne-er-nu-paa-vej-ind-i-eng..

Holocaust Survivor: Never Again Is Now. Unless We All Resist + OSHA Withdraws Vaccine Mandates
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGmtXNqGtWfGNKCJBR..
Children's Health Defense <team@childrenshealthdefense.org>
25. jan. 2022 23.54
Vis mere

Lars Muhl: HVEM TØR, HVOR ANDRE TIER?d. 23/1-2022
Lars Muhl er forfatter, musiker, foredragsholder ...
Facebook

******

"Jeg er også klar over, at det efterhånden er nærmest umuligt at stille kritiske spørgsmål til andre end dem, som tillader sig stiller kritiske spørgsmål, uden at man risikerer udelukkelse af det såkaldt ’gode’ selskab. Skulle dette imidlertid ske, og du alligevel ønsker at følge mit virke, så rekvirer venligst mit nyhedsbrev på min hjemmeside www.larsmuhl.dk på hvilken du, uanset min skæbne her på platformen, altid kan kontakte mig og læse seneste nyt. Tænk sig, at det er kommet så vidt, at man i 2022 er nødt til at gøre sig sådanne overvejelser, inden man ytrer sig. Here we go:

I Østrig har regeringen netop besluttet, at alle østrigske borgere skal vaccineres. Lader man sig frivilligt vaccinere kan man vinde 3.700 kr. Vaccinefrie skal derimod betale en bøde på kr. 4.700, såfremt man ikke kan fremvise et gyldigt c-nitten-pas, der beviser, at man er vaccineret.
Det er svært at finde logik i sådan en beslutning, når man ved, at vaccinerne ikke beskytter mod smitte, samt at vaccinerede kan smitte andre. Det hedder sig nu, at er man vaccineret, bliver man ikke alvorligt syg. Men de vaccinefrie smittede, jeg kender, oplever også kun milde symptomer af omikron-varianten. Så den forklaring holder heller ikke.
Og så er der de øjeblikkelige bivirkninger ved vaccinen, som ikke er en del af den officielle fortælling. Og hvad med bivirkningerne på længere sigt?

Det ser ud til, at de vaccinerede og vaccinefrie, som smittes og bliver syge, alle oplever meget forskellige forløb. Hvad dette skyldes er svært at svare på, og det ser ud til at de forskere, der er fortalere for vaccinen, enten ikke ønsker eller ikke er i stand til at udtale sig om spørgsmålet.
Jeg har som sagt gode venner og bekendte blandt både vaccinerede og vaccinefrie. Min oplevelse er, at mange af mine venner, som er vaccinerede, pådrager sig alle mulige og umulige små og store lidelser, der dukker op i kølvandet på vaccinationen. Og størstedelen af dem smittes af omikron-varianten. De vaccinefrie får ikke disse bivirkninger, og mange af os har ikke været syge eller smittede. I stedet går jeg rundt med sår i næsen efter de utallige hurtig-tests, jeg er tvunget til at tage for at kunne færdes nogenlunde frit i samfundet og passe mit arbejde.

Det er interessant at være vidne til, hvordan begrundelsen for, hvorfor det er nødvendigt at blive vaccineret, hele tiden ændrer sig. Nu hedder det sig, at en af bivirkningerne ved at blive smittet med c-nitten, skulle være blodpropper i hjertet og på lungerne. Skyldes denne nye forklaring mon, at det netop er en af de mest alvorlige bivirkninger efter vaccination, man har kendt til længe? Det er et spørgsmål, der bliver nødt til at stilles og meget gerne besvares. Og medierne burde være dem, der stiller spørgsmålet og sørger for at få svaret."

"Ekstrabladet har i en artikel mere eller mindre hængt to undervisere på CBS i København ud, fordi de har skrevet til de studerende, at de ikke underviser, før vaccinepasset er ophørt med at eksistere. De to undervisere sammenligner vaccinepasset med jødepasset under 2. verdenskrig, hvilket har fået Ekstrabladet til at efterlyse dokumentation for de to underviseres diverse påstande.
Men den dokumentation ligger vel lige for, eller hvad?
Mig bekendt er det første gang siden 30’ernes og 40’ernes jødeforfølgelser, at man i dag afkræves dokumentation for, at man har en bestemt status, som myndighederne definerer. I dette tilfælde, at man har taget en medicin, hvis eneste virkning er (når man ser bort fra evt. bivirkninger), at den giver adgang til dele af samfundet, hvor vaccinefrie ikke er velkomne. Altså vaccinernes eneste reelle funktion lige nu, er at man er nødt til tage dem, for at kunne bevæge sig frit i dagligdagen."

"For et par uger siden gik det op for store dele af medierne, at Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut har fiflet med indlæggelses- og smittetal. Dette burde give anledning til en lang række spørgsmål og at medierne begyndte at grave dybere i myndighedernes generelle fortælling. Man kunne starte med at følge pengestrømmen: Hvem bliver sponsoreret af hvem? Hvor mange penge donerer fx Bill Gates til medierne (som fx BBC, New York Times, CNN etc.), universiteter og institutter (som fx Johns Hopkins etc.) og sundhedsfaglige organisationer (som fx WHO etc.)? Hvilke medicinalfirmaer har Gates interesser i? Hvor meget betaler firmaer som Pfizer i reklamepenge til medierne? Hvem tjekker alle de Tjek-Det-medier, der er dukket op, og som bruges eller misbruges til at undertrykke kritiske stemmer, som partout dømmes ude som fake-news, såfremt de fraviger den herskende fortælling? Hvilke sammenhænge er der mellem de store sociale medieplatforme og kommercielle interesser? Og hvad med den flove rapportering af de masse-demonstrationer, der foregår verden over, hvor hundredetusinde og i nogle tilfælde millioner af mennesker, som for eksempel i Brasilien, samles for at give deres utilfredshed til kende? At man i medierne har behov for at reducerer disse demonstranter – som består af alle lag af samfundet, fra børnefamilier og pensionister og alt der imellem – ¬til en lille flok af voldelige bøller, må da også undre journalisterne på de respektive medier, såfremt de gør sig den ulejlighed at undersøge sagerne nærmere?
Det burde være meget enkelt for de store medier at lave mere dybdeborende research. Hvorfor man ikke gør det, kan man kun gisne om. Og netop denne mangel på journalistisk nysgerrighed har dannet grobund for alternative web-medier startet af journalister, der forsøger at holde den journalistiske fane højt, men som ofte kæmper en ulige kamp mod censur og hacking. "

******

"Tre andre bøger, de danske medier burde interessere sig for, er bestsellerne ’The Smear’, ’Stonewalled’ og ’Slanted’ af journalist Sharyl Attkisson.
Attkisson har modtaget 5 Emmy Awards for sin undersøgende journalistik og har i 30 år skrevet for CBS News, PBS og CNN. I bøgerne beskriver hun blandt andet, hvordan medierne alt for ofte styres af udefrakommende økonomiske interesser, der har bestemte dagsordener, de ønsker at fremme. Bøgerne viser også, hvor let det er for disse kræfter at latterliggøre og undergrave kritikere af den dagsorden, man ønsker at promovere. Og er det ikke netop det, vi er vidner til i disse år, at enhver, der vover at stille kritiske spørgsmål til c-nitten håndteringen udsættes for alt fra udskamning og latterliggørelse til apartheid og berufsverbot? Vi har nået et kritisk punkt i demokratiets historie, hvor det ikke mere er nok at medierne stigmatiserer kritikere som værende konspirationsteoretikere, sølvhatte, højreekstremister, Trump-sympatisører, ny-nazister eller terrorister. Der skal simpelthen mere til end at være opportunt talerør for interesser, som desværre ikke ser ud til at have borgernes sundhed som højeste prioritet.

I mine 71-årige lange levetid har jeg aldrig oplevet en så udpræget mangel på dybdeborende og nysgerrig journalistik, som generelt har præget landets medier i de seneste to år. Tilbage står spørgsmålet, som de danske medier og borgere bør stille sig selv i demokratiets og ytringsfrihedens navn:
Hvem tør, hvor andre tier?"

(Teksten er forkortet, men den kan læses i sin helhed i "læs mere")

Bemærkning:
Sølvpapirhatte, konspirationstoretikere og andre skal holde ud og kæmpe videre. Inden længe vil mange kunne forstå, at det var en konspiration, der udløste den verdensomspændende frygt for en banal covid-19 sygdom.
Vis mere

Læge Peter Qvortrup Geisling: TV-lægens datter er ikke vaccineretd. 22/1-2022
Læge Peter Qvortrup Geisling arbejder stadig med sundhedsstof hos DR og optræder desuden lejlighedsvis som studievært og konferencier. Peter Qvortrup arbejder også som foredragsholder og forfatter. Derudover har han ansvar for DRs sundheds hjemmeside www.dr.dk/sundhed.
Vis mere

Læge Carsten Vagn-Hansen: Regeringens udspil omkring samfundskritisk sygdom er aldeles misvisended. 21/1-2022
Facebook, d. 21. januar 2022
Regeringens udspil omkring samfundskritisk sygdom er aldeles misvisende
Billede af læge Carsten Vagn-Hansen med ovenstående tekst
Vis mere

Karsten Pultz: DEN MODIGE SOGNEPRÆST OG DEN IGNORANTE JENS ROHDEd. 20/1-2022
https://newspeek.info/den-modige-sognepraest-og-den-ignorante-j..
januar 16, 2022 NewSpeek
Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.

Kristendemokraternes Jens Rohde har kommenteret på sognepræst Therese Kudajewskis udtalelser om COVID-19-vaccinerne – kommentaren lyder:

Jeg skal lægge bånd på mig selv for ikke at sige noget rigtigt grimt. Det er på grund af folk som hende, at vi skal underkaste os restriktioner.

Sognepræst Kudajewski har sammenlignet vaccinationsprogrammet med Nazi-Tysklands medicinske eksperimenter og har således udvist et usædvanligt mod, da åben debat om alle corona-relaterede spørgsmål succesfuldt er blevet undertrykt af medier, politikere og nogle få magtfulde sundhedsbureaukrater med det resultat, at et komplet ensidigt sæt holdninger i og om pandemien er blevet altdominerende.

Jeg har flere meget gode venner, som er aktive medlemmer i Kristendemokraterne, og det piner mig derfor at se en så ubehagelig og ignorant kommentar komme fra den kant. Kommentaren er ubehagelig, fordi Rohde som medlem af et kristent parti burde vide, at det at tænke noget rigtigt grimt ikke adskiller sig fra at sige og gøre noget rigtigt grimt. Kommentaren er ignorant, fordi de videnskabelige data i dette øjeblik tydeligt viser, at den lille procentdel af uvaccinerede ikke på nogen måde kan lægges til last for den udbredte smitte og derfor ikke kan beskyldes for at være årsag til restriktionerne.

I denne sammenhæng er ”nazikortet” på sin plads

Først må jeg overfor Rohde slå fast, at Kudajewski har ret, også selvom hun muligvis kan have formuleret sig udiplomatisk. Det er som regel uklogt i en debat at trække “nazikortet”, men i denne sammenhæng er det på sin plads.

Den internationale konvention Nürnberg-kodekset blev netop vedtaget efter anden verdenskrig for at forhindre fremtidige statsautoriserede medicinske eksperimenter på mennesker, der ikke har mulighed for at give deres samtykke.

De nye mRNA-vacciner er eksperimentelle. De er udviklet på få måneder og ikke som normalt over 5-10 år. De har ikke gennemgået den normale testprocedure, og skadelige langtidseffekter er derfor helt ukendte. Disse mRNA-vacciner har ikke været afprøvet på mennesker før, og ifølge vaccineekspert professor Dolores Cahill har 20 års katastrofale dyreforsøg indtil videre forhindret denne type vacciner i at opnå godkendelse.

Sundhedsloven overtrædes
Der er, så vidt jeg har kendskab til, ingen danskere, der før injektion er blevet oplyst om risici eller blevet informeret om, at de deltager i et eksperiment. Og selvfølgelig er de ikke blevet informeret om risici, da hverken læger, der administrerer indsprøjtningen, eller de myndigheder, der har nød-godkendt den, kender risici.

Uden at være blevet stillet information til rådighed har ingen dansker kunnet give et informeret samtykke. Og desangående har klinisk immunolog, overlæge Kim Varming påpeget, at også sundhedsloven klart overtrædes.


§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

§ 15. Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke…

… Stk. 3. Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side…

Sognepræstens udtalelse dækker over et faktum, som principielt har været sandt, siden mRNA-vaccinerne blev presset ned over den danske befolkning. Desværre kan vi nu se, at vaccinerne ikke bare i princip overtræder Nürnberg-kodekset, men at de i praksis har så farlige bivirkninger, at eksperter verden over forlanger dem standset.

Hvordan kan man fortsætte med boostere?
Som hjertespecialist professor Peter McCullough har påpeget, er vaccineprogrammer tidligere blevet standset efter 25-50 dødsfald. Alene i EU er officielt over 30.000 døde og flere end 2 millioner vaccineskadede, så hvordan kan man fortsætte med boostere ad infinitum uden først en evaluering af de foreliggende data?

Det er mit håb, at Rohde vil konsultere eksperter, der advarer om vaccinerne, som fx dr. Robert Malone, der, som opfinder af selve mRNA-genteknologien, må siges at være kompetent til at udtale sig. Her er et par tips til Rohde:

World Council for Health Calls for an Immediate Stop to the Covid-19 Experimental “Vaccines”

THE PFIZER INOCULATIONS FOR COVID-19 – More Harm Than Good

Rohde udtaler, at det er på grund af folk som hende, at vi skal underkaste os restriktioner. Også her går han galt i byen. Hvis vaccinerne virkede, ville de 10 % uvaccinerede ikke kunne udgøre noget problem, da immunitet hos 90 % af befolkningen ville have standset pandemien.

Men vaccinerne forhindrer ikke smitte, og det faktum vil Rohde altså lægge os, de uvaccinerede, til last. Igen må jeg opfordre Rohde til at konsultere videnskaben, som nu fastslår, at de mest vaccinerede lande også er de lande, der har mest udbredt smitte, se forskningsartiklen Increases in COVID19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States (European Journal of Epidemiology, september 2021).

Rohde spiller den forurettede og politisk korrekte med moralen på sin side. Men hverken loven eller videnskaben er taget i betragtning, og Rohdes kommentar er derfor alene en følelsestilkendegivelse som respons på en præsts bekymring, der tager udgangspunkt i juridiske og videnskabelige facts. Rohdes angreb på de uvaccinerede er alt andet end moralsk, og lad mig derfor her i sympati for Kudajewski selv trække nazikortet:

Interneringslejre a la Australien i Danmark?
Det er et faktum, at jøder blev interneret i ghettoer under påskud af, at de spredte sygdom – se hjemmesiden https://www.theholocaustexplained.org/the-camps/ghettos-an-over..

“The Nazis also introduced ghettos due to their false theories that Jews spread diseases and therefore should be segregated to protect the rest of the population.”

Og på dansk: “Nazisterne introducerede også ghettoer på grund af deres falske teorier om, at jøder spredte sygdomme og derfor skulle udskilles for at beskytte resten af &#8203;&#8203;befolkningen.”

Fra vaccineforsagende forskere, jeg har kontakt til i Canada og Australien, er jeg blevet oplyst om lejre, der er blevet bygget til at huse dem, der ikke lader sig vaccinere. En søgning på internettet bekræfter disse uhyggelige beretninger fra mine venner.

Rohdes uinformerede, irrationelle og frygtbaserede påstand om, at ”det er på grund af folk som hende, at vi skal underkaste os restriktioner”, kunne eventuelt bane vejen for interneringslejre også i Danmark.

Uvidenskabeligt nonsens
At beskylde de uvaccinerede for de fortsatte restriktioner er imidlertid uvidenskabeligt nonsens. Vi, der har takket nej til den eksperimentelle indsprøjtning, har både videnskab, national og international lovgivning samt moralen på vores side, og Rohdes angreb på Kudajewski er således endnu et fortvivlende eksempel på, at vore politikere er styret af følelser og ikke af facts.

Lockdowns har minimal, hvis overhovedet nogen, effekt
Angående restriktionerne er det værd at nævne, at forskning udført af førende epidemiologer som professor John Ioannidis og professor Jay Bhattacharya fra Standford viser, at lockdowns har minimal, hvis overhovedet nogen, effekt på smittespredning, mens de negative effekter af lockdowns er meget store.

Deres konklusion om den manglende effekt af lockdowns deles af de 61.000 læger og videnskabsfolk, der er medunderskrivere af The Great Barrington Declaration – en deklaration, som vore politikere og sundhedsbureaukrater totalt har ignoreret.

Også en dansk undersøgelse i forbindelse med nedlukningen af 7 kommuner i Nordjylland i november 2020, Lockdown Effects on Sars-CoV-2 Transmission – The evidence from Northern Jutland viser, at lockdowns ikke har nogen effekt.

Hvilken dagsorden ligger til grund?
Nyligt afslørede e-mails mellem bl.a. dr. Francis Collins og dr. Tony Fauci viser, at Great Barrington-deklarationens tre forfattere – ledende epidemiologer fra tre førende universiteter – bevidst er blevet forsøgt gjort tavse, og man må spørge sig selv, hvilken dagsorden der ligger til grund for at lukke munden på de eksperter, som bør høres i en sag, hvor millioner af menneskers liv gennem koordinerede strategier influeres negativt.


Med den liste af facts omkring pandemien som professor Astrid Stuckelberger opstiller i interviewet her, er det åbenlyst, at verdens regeringer har fejlhåndteret denne udfordring.

Jo længere tid politikere som Jens Rohde ignorerer disse facts, desto mere i unåde vil de falde, når danskerne eventuelt vågner op fra den hypnose, de er blevet bragt i af medierne og de videnskabsbenægtende sundhedsbureaukrater
Vis mere

Per Brændgaard: COVID-19-VACCINERNE ER IKKE VACCINER, MEN (I BEDSTE FALD) FOREBYGGENDE LÆGEMIDLERd. 13/1-2022
https://perbraendgaard.dk/2022/01/12/covid-19-vaccinerne-er-ikk..

ONSDAG, 12 JANUAR 2022, 16:41

Definition på en ‘vaccine’ er, at den skaber immunitet. Det er nu solidt dokumenteret, at man kan blive smittet med SARS-CoV-2 – eller i hvert fald teste positiv i en PCR-test herfor – selvom man vaccineret igen og igen og igen mod netop SARS-CoV-2.

Sundhedsmyndighedernes argument for, at vi alligevel skal tage “vaccinerne” igen og igen igen er, at de angiveligt sænker risikoen for alvorlig covid-19-sygdom.

Det betyder, at de såkaldte “vacciner” mod covid-19 bør omklassificeres til ‘forebyggende lægemidler’, da det er, hvad de – i bedste fald – er.
Fortsættes i 'læs mere'

Bemærkning:
Den Korte Avis, d. 13/01-2022
Henrik Vedel (pensioneret tandlæge red.)
"Vaccinen" dræber!

Sigrid Bluhme
Ja, 'vaccinen' slår dit gode helbred i stykker. Alternativet er meget bedre: Styrk dit immunforsvar med A-vitaminer, B-vitaminer complex, C-vitaminer, D3- vitaminer og E-vitaminer, evt. også med selen og zink. Husk, at fedtholdige vitaminer (A og D og E) SKAL tages sammen med et fedtholdigt måltid.
Vis mere

Klaus Ewald: Er Brostrøm vor tids dr. Mengele?d. 10/1-2022
https://24nyt.dk/klumme-er-brostroem-vor-tids-dr-mengele/
Af Klaus Ewald, Den 10. januar 2022
"Debattør og advokat med egen praksis siden 2002 i gågaden i Odense. Han er færdiguddannet jurist fra Københavns universitet i 1987 og beskæftiger sig primært med strafferet. Klaus Ewald bistår DF på Christiansborg rent juridisk og i forhold til retssager, affattelse af beslutningsforslag, oplæg til Retsudvalget mv."


I kølvandet på 2. verdenskrig og Nürnberg-processen mod de nazistiske krigsforbrydere blev der i amerikansk regi i 1947 udviklet et kodeks benævnt som The Nürnberg Code. Det er en række etiske principper. Det er ikke en egentlig konvention, altså en folkeretlig bindende ordning, udviklet for at kriminalisere medicinske eksperimenter på mennesker. Det er alene et kodeks som ordet tilsiger.

Hvis man nævner både navnet og fænomenet dr. Mengele, så får man associationer til, hvorledes det kan gå galt, når pseudovidenskab og almindelig menneskelig ondskab går hånd i hånd.

Overført til vor tid kan man stille sig det spørgsmål, om de ledende virologer, der anbefaler vaccineudrulningen, her under også Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i fremtiden vil blive omtalt som vor tids udgaver af dr. Mengele, som udførte medicinske eksperimenter på kz-fanger i Auschwitch-Birkenau under 2. verdenskrig.

Ondskaben er næppe til stede hos tidens sundhedsmyndigheder, men det at undertrykke en videnskabelig viden om skadelige egenskaber til fordel for et politisk systematisk narrativ om vaccineudrulning kan fremtidigt gøre sammenligningen relevant.

Søren Brostrøm har kontinuerligt gjort kål på den faktuelle viden han har. Man kan ikke som sundhedsdirektør lancere et udtryk som ”færdigvaccineret”, når man ved, at begrebet ikke er til stede med den viden, man har om virkningen af eksperimentalmedicinen.

Man kan ikke som sundhedsdirektør tillade sig at undlade at omtale det eksperimentelle, der ligger i at afprøve laboratoriemedicin, som ikke falder ind under begrebet vaccine. Man har en pligt til at holde fagligheden i hævd over for det politiske narrativ ellers er der slet og ret tale om prostitution fra en sundhedsdirektørs side.

Træd i karakter og tag konsekvensen af forsøg på politisk intimidering, hvis den måtte forekomme, ellers risikerer man at få historiens dom på nakken.


Men, tilbage til Nürnberg-kodekset. Det omhandler ti punkter i forhold til, i hvilket omfang eksperimenter på mennesker må anses for at være lovlige. Nürnberg-kodekset er relevant i og med man må lægge til grund, at menneskeheden udsættes for et medicinsk eksperiment.

Frivillighed eller samtykke er som punkt 1 en forudsætning for at afkriminalisere et medicinsk eksperiment på mennesker. Hvor meget frivillighed der ligger i kontinuerligt at indskrænke forsamlingsfrihed og social bevægelighed for uvaccinerede kan man diskutere, når politikernes og myndighedernes hensigt er at gennemtvinge vaccination af hele befolkningen.

Allerede her foreligger en overtrædelse af Nürnberg-kodekset, uden at det i øvrigt må anses for nødvendigt at fastslå, at medicinen er af eksperimentel karakter, for det er den, og at frivillighedsprincippet i stigende grad bliver indskrænket til at have en tvangsmæssig karakter.

Punkt 2 i Nürnberg-kodekset er et krav om, at anvendelsen af eksperimenter på mennesker skal have en gavnlig samfundsmæssig karakter og ikke have en virkning af mere tilfældigheds præget karakter. Men, her må man lægge til grund, at Nürnberg-kodekset overtrædes al den stund, at der ikke foreligger nogen videnskabelig evidens for hverken virkning på kort sigt eller bivirkning af stoffet på mennesker på langt sigt.

Videre er det som punkt 3 et krav, at eksperimentet anvendelsesmæssigt først skal basere sig på dyreforsøg og en almen kendt videnskabelig viden, før man kan godtgøre brugen på mennesker. Ord er også i den sammenhæng nærmest overflødige set med de kritiske briller. Man har anvendt vaccinerne på kaniner i 90’erne, men ophørte hermed, da bivirkningerne var for store. Hvorfor skulle der i så fald ikke være bivirkninger ved anvendelsen på mennesker?

Overdødeligheden ved anvendelsen af eksperimentalmedicinen har allerede vist sig at udgøre 250% i forhold til alle tidligere kendte vacciner anvendt i de sidste 30 år. Og det på kun godt et år.

4. punkt i kodekset er, at for at kunne berettige eksperimental medicin på mennesker, må eksperimentet ikke skabe unødvendig fysisk eller psykisk skade. Man kan kun gisne om, hvad er gemmer sig under toppen af det isbjerg, som spike- proteiner i kroppen kan forvolde af ødelæggelse på det menneskelige immunsystem.

At vaccinerede kontinuerligt smittes og spreder smitte er et udtryk for, at virkningen af indsprøjtningen aftager, men at stoffet til gengæld efterlader et beskadiget immunsystem for tid og evighed i de vaccinerede. Man beskadiger det forunderlige legeme, vi har fået fra vores skaber. Kort og godt.

Som punkt 5 i kodekset må ingen medicinske forsøg finde sted på mennesker, hvor der måtte forekomme en risiko for dødsfald eller skadeforvoldende faktorer. Også på dette punkt må man lægge til grund, at Nürnberg-kodekset er overtrådt med henvisning til den konstaterede overdødelighed, og de risici der er for langtidsvirkninger på immunsystemet.

Som punkt 6 i Nürnberg-kodekset må risikofaktoren ved at anvende eksperimentelle forsøg ikke overstige det menneskelige behov, som eksperimentet forsøger at løse for menneskeheden. Man må lægge til grund, at der er tale om en proportionalitets betragtning mellem anvendelse og risikovurdering. Også på dette punkt kan man med rette rejse et spørgsmål, om ikke Nürnberg-kodekset overtrædes med vaccineudrulningen.

Med en overlevelsesrate på 99,7 pct. kan anvendelse af et verdensomspændende eksperimentelt forsøg næppe siges at være proportionalt, set i forhold til den stribe af usikkerhedsfaktorer, som er blevet påpeget af ledende forskere og fagfolk. Sidstnævnte set i forhold til de skadevirkninger indsprøjtningerne forvolder, her under de mange dødsfald blandt unge, hidtil raske mennesker.

Med en dødelighed, der rammer et segment, der gennemsnitligt er 82 år, og med forud bestående lidelser i forbindelse med covid-19, hvorfor så gennemtvinge et verdensomspændende medicinsk eksperiment, der reelt kan lægge verden øde eller påføre menneskeheden fatale sundhedsmæssige konsekvenser?

Som 7. punkt skal der ifølge Nürnberg-kodekset sikres, at der end ikke er en fjernrisiko for skader på de involverede parter, hvis man foretager menneskelige medicinske eksperimenter. Man kan med rette stille sig spørgsmålet om, i hvilket omfang myndigheder og politikere har sikret sig, at eksperimentet med de for tiden påståede vacciner er fremtidssikret, eller om man blot har en politisk agenda om at gennemtvinge en anvendelse af dem. Det sidste synes oplagt at være tilfældet. Ethvert spor af videnskabelig evidens er forladt til fordel en politisk dagsorden.

Som punkt 8 er det et krav, ifølge Nürnberg Kodekset, at kun fagligt uddannede personer må gennemføre eksperimenter, og det er tillige et krav, at der skal følges et forsigtighedsprincip. Hvordan kan man hævde, at dette er tilfældet, når man ingen videnskabelig evidens har for bivirkning af eksperimentalvaccinerne? Netop forsigtighedsprincippet var det helt grundlæggende, om man vil, selve kernen i baggrunden for, at Nürnberg-kodekset blev skabt.

Som 9. punkt er det et krav til lovligheden af et medicinsk eksperiment på mennesker, at den eller de involverede på ethvert tidspunkt skal kunne bringe forehavendet til ophør. Men, hvornår stopper kravet om vaccination? Hvornår er der tilført tilstrækkelig med booster injektion til, at varigheden af en eller anden form for beskyttelse overstiger en kortere periode? Formentlig aldrig.

Derfor var det en tilståelsessag, når den af regeringen anvendte virolog, Allan Randrup, tilkendegav, at tredje stik ikke forhindrede en smitte. Altså en erkendelse af at man for åben skærm tidligere havde løjet om virkningen omkring smittefaren.

Man må spørge sig selv, hvor begrebet faglig integritet og myndighedsmæssig faglighed blev af midt i strømmen af fake news fra sundhedsmyndighederne? Vi gjorde kun, hvad vi fik besked på, som SS Einsatz-lederne fra østfronten fremsagde i forsvaret under Nürnberg-processen, efter at de havde mejet tusinder af jøder ned med maskingeværer. Med SS-officer Adolf Eichmann som det måske bedste eksempel under krigsforbryderprocessen mod ham i Tel Aviv i 1960. Vi vidste ikke bedre, vil en grå og ældre udgave af Brostrøm måske engang udtale, når et ansvar skal fastlægges.

Som sidste og 10. punkt er det et krav til lovligheden af et menneskeligt medicinsk eksperiment, at videnskabsfolk til enhver tid skal være rede til at afslutte eksperimentet, hvis der er grund til at tro, at der kan opstå skade eller dødsfald blandt de involverede.

Det er op til læseren af dette selv at vurdere, i hvilket omfang fagfolk har været i stand til med videnskabeligt belæg at kunne beskrive de langsigtede bivirkninger af eksperimentalvaccinerne som underordnede og acceptable. Jeg har dem endnu til gode.

Sammenfattende er der ingen tvivl om, at en gennemgang af Nürnberg-kodekset bringer vaccinemandaterne i strid med både ordlyd og forarbejder til regelsættet. At man ikke har en lovfæstning af kodekset er underordnet i og med de standarder kodekset oplister er internationalt anerkendte og har været det siden 1947.

Det sagsanlæg, som en række vaccinekritikere og advokater har indledt mod Bill Gates og lederen af World Economic Forums stifter, Klaus Schwab, for forbrydelser mod menneskeheden i Haag, får sikkert mange vaccinetilhængere til at trække på smilebåndet.

Spørgsmålet er, hvem der ler sidst, dem der berettiget eller uberettiget tillader sig at sætte spørgsmål ved det Corona-narrativ, verden p.t. fungerer efter, eller dem, der tjener milliarder på vaccinerne og i øvrigt tilegner sig magtpositioner af en karakter, uden at de kan gøres ansvarlige?

Afslutningsvis kan man stille sig det relevante spørgsmål, om vores hidtidige verdensorden fortjener at fortsætte, når den har så let ved at krakelere eller om den overhovedet er i stand til at fortsætte, når der ikke skal mere til at erodere den civiliserede fernis på mindre end 24 måneder?

Som jeg vurderer det befinder verden sig her og nu i sammen åndelige tomrum som efter 1. verdenskrig, hvor alle illusioner om en fortsat verdensorden på de hidtidige betingelser blev betvivlet. Millioner var døde, og Europa var kastet ud i ødelæggelse og økonomisk kaos. Forfatteren, Oswald Spengler, omtalte tiden som Der Untergang des Abendlandes, Europas og den vestlige kulturs undergang.

Vi har for længst passeret det punkt her i 2022. En salamimetode er det snigende våben, der anvendes til at frarøve folk den frihed, og de rettigheder, de før tog for givet.

Den der ikke lærer af historien, er dømt til at gentage den.

Bemærkning:
Lægen Josef Mengele, også kaldt 'dødens engel' arbejdede under WW2 i udryddelses lejren Auschwitz-Birkenau med en række grænseoverskridende forsøg på mennesker, og han stod angiveligt for mord på mange tusinde mennesker.

LÆS OGSÅ: Klumme: Schweiz – en islamistisk drejeskive
LÆS OGSÅ: Klumme: Regeringens dobbeltspil fører danskerne bag lyset
LÆS OGSÅ: Klumme: Løgn, løgn og mere løgn på DR/P1
Vis mere

Berith Zenia Fagergaard: PCR-testen er ugyldig ved lov i USAd. 9/1-2022
Berith Zenia Fagergaard
8. januar 2022 kl. 22.49
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3256437961118..

PCR-testen blev erklæret ugyldig til brug af test d.31 december 2021 af CDC og FDA der er USA Sundhedsstyrelse.
Alligevel anbefaler de danske sundhedsmyndighder fortsat den danske befolkning af gøre brug af disse, som på mange arbejdspladser, nærmest er blevet til tvang end blot en anbefaling.
Folk fyres, udskammes og udelukkes fra fælledskaber, afskæres fra sociale sammenkomster, og må ikke besøge deres kære, hvis de er indlagt. Ligesom mange nægtes lægebehandling pga denne test, der er ubrugeligt.
Jeg har defor skrevet dette åbne brev i dag til Søren Brostrøm, og vil varmt anbefale andre at komme frem til skrivebrættet og gøre det samme.
Brug gerne dele af brevet, eller hvad du nu kan bruge!
Vis mere

Birgit Klein: 'VACCINE’-PROBLEMER – ELLER SKAL VI SNARERE KALDE DET ANGREB PÅ MENNESKERS IMMUNSYSTEM?d. 8/1-2022
https://newspeek.info/vaccine-problemer-eller-skal-vi-snarere-k..
Januar 6, 2022 Vaccine
Af Birgit Klein.

Først tak til NewSpeek for at bidrage til en kritisk presse, som er totalt fraværende i de store aviser og landsdækkende kanaler på TV.

Jeg ønsker at give mit besyv med, da jeg hører til dem, som personligt har fået problemer efter blot ét stik Pfizer.

Jeg er en ældre dame i 70´erne, som i det meste af mit liv har været optaget af sundhed på alle mulige måder. Jeg har i mange år været klar over, at jeg selv skulle tage vare på mit helbred og har aldrig været autoritetstro i forhold til læger, sundhedsmyndigheder osv. Og har i stort og småt brugt helse-kosttilskud og alternativ behandling af flere slags, men med hovedvægt på en sund livsstil både hvad angår kost og motion.

Pandemiens håndtering skabte meget frygt
Jeg var derfor lidt skeptisk mht. vaccinerne mod covid, men ikke nok til at jeg i første omgang helt valgte dem fra. Der lå et enormt socialt pres, som skyldtes den måde pandemien blev håndteret på fra starten: Sundhedsministeren og andre myndigheder var, som jeg så det, gået i panik over billederne og rapporterne fra Italien og andre steder, hvor man nærmest fik de indtryk, at man var nødt til at lave massegrave til alle de døde. Pandemiens håndtering skabte meget frygt, som efterhånden også blev til en form for massehysteri, som derefter blev til den store fortælling om vaccinernes velsignelser.

Datoen for mit første stik – d.12.april 2021 –vil gå over i min personlige livshistorie som før og efter. Før havde jeg det fantastisk godt og var absolut optimistisk mht. vaccinen og dens virkning og beskyttelse. Jeg har i mange år haft den vane at drikke en rigtig god kop kaffe ved frokosttid, og den havde jeg da også med, da jeg stod i vaccine-køen og glad snakkede med de omkringstående.

To dage efter kunne jeg slet ikke tåle min kaffe, først virkede den helt forkert, så gav den mig hovedpine og svimmelhed, og jeg brugte de kommende uger på at finde en koffein-holdig drik, jeg kunne tåle, men forgæves. Mit immunsystem havde skabt inflammation i mit nervesystem, så det fra da reagerede mod indtagelse af ALLE koffein-holdige drikke. Derefter fulgte i rap den ene ting efter den anden, som jeg ikke mere tålte, og jeg skal ikke trætte med at remse alt det op her, men nøjes med at summere: Det jeg ikke tålte i forvejen, tålte jeg endnu dårligere, og mange andre ting kom til, bl.a. øget lys-sol-overfølsomhed, som har betydet, at jeg stort set altid er nødt til at have kasket og solbriller på, når jeg færdes ude.

Vaccinen har betydet tab af livskvalitet
Vaccinen har betydet tab af livskvalitet, men disse symptomer er kun overfladen, og under dem har mit overreagerende immunsystem skabt inflammation i flere af min krops systemer, først og fremmest nervesystemet, men også lymfesystemet og leddene. RNA vaccine teknologien virker ved en GENETISK MANIPULATION af immunsystemet, så det er en meget grundlæggende påvirkning.

En af de kloge læger, jeg har lyttet til, sagde, at kroppen gennem denne påvirkning danner det såkaldte spike-protein fra corona-virus, og det kan dannes mange steder i kroppen, f.eks. hjertet, og derefter går immunsystemet ind og bekæmper det med inflammation og betændelse de aktuelle steder.

Jeg er gået i gang med alternativ behandling med nye – og dyre kosttilskud – og forskellige relevante homøopatiske midler, og da jeg er vant til at tage vare på mit helbred tror jeg på, at jeg – ad åre –vil få normaliseret mit immunsystem.

Jeg skal tilføje, at jeg selvfølgelig har indberettet det efter nogle uger, men her omkring 9 mdr. efter er der ingen markant bedring, og der er endda kommet mere til, idet jeg har en klar oplevelse af, at jeg også danner små blodpropper flere steder i lungerne med jævne mellemrum, en reaktion fra immunsystemet, som først for alvor er begyndt her omkring et halvt år efter vaccinationen.

Nogle siger, at jeg bare har været uheldig
Nogle siger, at jeg bare har været uheldig. Men det tror jeg ikke på: JEG ER OVERBEVIST OM, AT VACCINERNE – HELT KONKRET DE EKSPERIMENTELLE RNA FRA PFIZER OG MODERNA – HELT GENERELT ER SKADELIGE FOR MENNESKERS IMMUNSYSTEM!

Dette giver sig så meget forskellige udslag, men én ting er jeg sikker på: Post-vaccine tilstanden vil hos et stort antal mennesker betyde øget sygelighed (og dødelighed), f.eks. hvad angår kræft, hjerte-kar-sygdomme (blodpropper) og autoimmune sygdomme. Dette har jeg fået bekræftet ved at læse forskellige kritiske lægers indslag og i øvrigt også ved at høre om, hvad der sker i min omgangskreds. Men der er kun et fåtal af disse tilstande, som både hos personerne selv, men især af sundhedsmyndighederne, vil blive kædet sammen med vaccination.

Jo flere stik, jo flere problemer
Jo flere stik, jo flere problemer, men heldigvis er der nu skruet lidt ned for panikken mht. den nye omikron-variant. Ligesom læger i Israel er begyndt at advare mod for meget vaccination, efter at man dér begyndte at tale om nødvendigheden af det 4. stik.
Ud over fortielsen af langtids-bivirkninger fortier man nu også, at vaccinerne tilsyneladende heller ikke beskytter mod smitte. Vi har efterhånden en grotesk situation på sundhedsområdet, og jeg håber, at danske ansvarlige læger vil følge deres modige kolleger i andre lande og stoppe dette vaccine-vanvid, som må kaldes det mest omfattende sundhedsmæssige forsøg på mennesker, denne planet nogensinde har oplevet.

Jeg tror, at sundhedsvæsenet vil komme under pres i de kommende år, ikke pga. corona, men grundet alle de sygdomme, som de vaccinerede vil udvikle, og som deres immunsystem takket være vaccinerne vil være dårligere til at klare.

Det er ikke rart at høre, men det er sandsynligvis sandheden, om den nogensinde kommer for en dag.

***

NewSpeek kan perspektivere Birgit Kleins beretning med dette link:

1 million COVID-vaccine injuries now reported on CDC’s database

Bemærkning:
Per Brændgaard skriver d. 8. januar på sin hjemmeside bla.:
"Flere og flere læger og forskere i Danmark står frem og kritiserer regeringens coronapolitik. Det gælder bl.a. overlæge Kenneth Jensen fra Næstved Sygehus og den lægefaglige tænketank Atlas. En anden positiv nyhed er, at en amerikansk domstol har reduceret den tidsperiode, som FDA har til at levere alle Pfizers covid-19-vaccinedata fra 75 år til 8 mdr. Det giver mulighed for, at bevismaterialerne kan komme til offentlighedens kendskab, inden de skyldige er døde af alderdom.

Der er i mine øjne ingen tvivl om, at det, der er foregået, og som stadigvæk foregår, er organiseret kriminalitet i en global skala, som vi ikke tidligere har set i verdenshistorien."

SB: Vi må alle finde modet til at sige STOP til at følge corona-løgnene, og træde ind i rollen som forbilleder for dem, der endnu ikke er vågnet op til den grimme sandhed om corona-tyranniet.
Vis mere

Karsten Søberg: Vaccinetvang er diktatur. - Og det er det det er. DDR.d. 7/1-2022
Vaccinetvang er diktatur
6. januar 2022 24NYT Debat, Tophistorie
Debatindlæg af Karsten Søberg.

Jeg orker ikke mere, at medierne hver dag, hver evig eneste dag, rydder forsiderne og sendefladerne med nyt, eller nærmere intet nyt, om corona. Fra artikel til artikel modsigende den forrige artikel, af et åbenbart i Danmark helt uoverskueligt antal eksperter, forskere, overlæger, professorer, sundhedsmatematikere, statistikere og uendeligt mange flere, der troligt modsiger hinanden, om hvorvidt der er fem flere eller færre indlagte og hvad de er indlagt for. Hvor kommer disse lysende genier dog alle sammen pludselig fra?

Lad mig komme med en tilståelse: Jeg er ikke antivaxer. Jeg opfordrer ingen til at lade sig vaccinere eller lade være, jeg opfordrer derimod alle til ikke at opfordre mig til noget. Det er allerede ved at splitte Danmarks befolkning i to uforenelige størrelser: De, der foragter dem, der ikke lader sig vaccinere og de, der accepterer dem, der lader sig vaccinere. Hvem splitter mest?

Jeg indrømmer gerne, at jeg er nervøs, meget nervøs, ved vaccination af små børn, for det stadig stigende antal af vaccinationer, der åbenbart skal til og den hastigt aftagende effekt af disse. Jeg er langt fra tryg ved de potentielle langtidsbivirkninger af en medicin, der blev udviklet, godkendt og taget i brug på verdenshistorisk kort tid. Oplysningen om medicinalfirmaernes lovede ”immunitet” mod kommende søgsmål er stærkt bekymrende, men det er de godkendende myndigheder, der pådrager sig ansvaret for eventuelle langtidsbivirkninger, hvis der viser sig alvorlige af den slags. Det er ikke medicinalfirmaerne der godkender deres egen medicin.


Men har de givet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, har de begået ”forbrydelse mod menneskeheden”. Det ophæver enhver lovet immunitet og bør straffes med, ja jeg tør ikke skrive hvad, af hensyn til den afskaffede ytringsfrihed, loven om hadtale mm.


Jeg er bekymret, nej jeg er skrækslagen, ja, men min mission er ikke her at tage stilling til for eller imod vaccination, vaccinens oprindelse eller farlighed eller andet, der bekymrer. Min mission er at give udtryk for, at jeg mener, at vaccinetvang er diktatur

Jeg er rystende nervøs for, om man snart i Danmark, som allerede gjort i Østrig, indfører den værste form for diktatur, jeg kan forestille mig, et diktatur, der fratager mig retten til at disponere over det dyrebareste jeg ejer, ejendomsrettens ultimative genstand: Min egen fysiske krop. Ikke bare om jeg skal bruge sikkerhedssele eller cykelhjelm, men fysiske indgreb i den. Og tvunget fysisk indgreb i et menneskes krop kender vi kun fra uhyggelige sammenhænge og andre tider. Men regeringen har allerede en gang sat politi og hær ind mod deres eget folk, så måske er vi alligevel på vej derhen. Eller snarere tilbage til uhyggelige tider.


§ 73. Stk. 1 i Grundloven ”Ejendomsretten er ukrænkelig” omtaler desværre, men meget belejligt for vores magthavere, kun ejendomsretten som over fast ejendom, ikke som urokkelig ret til eget legeme. Derved kan vores dybt uansvarlige sundhedsminister formentlig indføre vaccinediktaturet blot ved ministerbeslutning under covid-særlovene, kaldet epidemiloven. Eller med et komfortabelt flertal i Folketinget.


(Lidt forbrugeroplysning: Magnus Heunicke er gift med den tidligere forkvinde for KVINFO. Man kan i min verden ikke i årevis være gift med en rablende kommunist uden at have en stor rem af huden selv.)


Jeg er ret sikker på, at grundlovens fædre også mente, at ejendomsretten også var til eget legeme. Grundlovens ånd plejer man at tage alvorlig, men mange politikere mener dog, at man kun skal gøre det, hvis det er belejligt.


Jeg fortæller ingen, om jeg er vaccineret mod covid eller ej. Jeg er vaccineret mod diktatur, men fornemmer desværre med rædsel, at det alligevel er på vej, for jeg føler mig dårlig. Jeg ser desværre også, at vaccinediktaturet i givet fald vil blive indført med et rystende stort flertal af befolkningen og lige så rystende stort flertal af politikerne på Christiansborg. Endnu engang med covid som undskyldning, ligesom den grundlovsstridige nedslagtning af Danmarks mink. Dermed er diktaturet indført ad demokratisk vej. Ligesom islam og sharia måske, eller nærmere nok, bliver det den dag, der er muslimsk flertal.

Man har allerede frataget mig den grundlovssikrede ret til at forsamles med hvem og hvor mange jeg vil.

Grundlovens § 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede

Men også censur er grundlovsstridigt indført. Indlæg på sociale medier om covid- konspirationer eller bare påstået misinformation skal nu ved overnational, udemokratisk EU-befaling slettes, uden begrundelse, inden for en ekstremt kort tid og under trussel om enorme bødestraffe. Det er klokkeklar censur, uanset hvad. For ytringsfrihed og frihed for censur er grundlovssikret.


Grundlovens § 77. ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres”.

Og nu tyder meget på, at også retten til min egen krop snart fjernes.

Hvad bliver det næste, man fratager mig min ellers grundlovssikrede ret til? Og det næste? Og det næste?

Hvor det tidligere var Trump, der hver dag ryddede forsiderne, med den som bekendt trivielt negative journalistiske vinkel, er det nu corona. Jeg springer samtlige artikler om corona over. Den dag overskriften er, at folk dratter om i stort tal, døde eller dødssyge, vil jeg læse artiklen. Og håber inderligt, at det ikke er på grund af langtidsbivirkninger af vaccinen. Hvis vi overhovedet får det at vide. Det er jo som bekendt ikke i alle lande man tilbageholder oplysninger for folket. Endnu i hvert fald. Men så er der kommet noget andet, der berettiger til diktatur. Karrusellen kører fra nu af og til evige tider.

Jeg mener kort og godt, at diktaturet er på vej i Danmark. Vaccinetvang er kun et enkelt eksempel, der er flere allerede nu og der kommet givet endnu flere. Mange flere. Og det er det det er. DDR.

Bemærkning:
Vi bliver hjernevasket, vi stopper med at tænke, vi orker ikke mere. Det eneste, der kan stoppe vanviddet er, AT VI I SAMLET FLOK GÅR PÅ GADEN OG FORTÆLLER, AT SANDHEDEN ER BLEVET TIL EN LØGN. Det eneste myndighederne frygter er, at vi demonstrerer for FRIHEDEN i samlet flok. SB

LÆS OGSÅ: Rådhuspladsen afspærres nytårsaften
LÆS OGSÅ: Zenia Stampe: Corona-eksplosion hos somaliere er Vermunds og DFs skyld – højere kontanthjælp er løsningen
LÆS OGSÅ: Ældre og meget sårbare borgere bliver vaccineret derhjemme
Vis mere

Klaus Ewald: Covid19 ved et tilfælde? (2. del)d. 31/12-2021
Klumme i 24NYT, d. 31. december 2021
Af forsvarsadvokat Klaus Ewald

Forudså nogen bevidst pandemien?
I sommeren 2019 bekendtgjorde The Global Preparedness Board, en WHO-styret organisation, nødvendigheden af at forberede en øvelse i en verdensomspændende pandemi inden september 2020. I bestyrelsen for GPB sidder en repræsentant for The Bill Gates Foundation, dr. Anthony Fauci, samt en leder af det kinesiske viruscenter i Wuhan. Tilfældigt?

Den ene øvelse skulle bestå i frigivelse af en respirationsvirus. Mødet i New York 5 måneder før den verdensomspændende pandemi i oktober 2019 var en multimediebegivenhed sendt som en live event.

Agendaen og forberedelse af mødet havde taget måneder. Mindst et år. Dr. Fauci forudså dog allerede i 2017 et udbrud af en pandemi senest ved udgangen af 2020. Det ifølge de officielle udtalelser fra hans side. De findes på YouTube og kan findes via søgemaskiner. Hvorfra vidste han det?

Selv Bill Gates har udtalt viden herom, uanset hans mangel på videnskabelig baggrund. Dette kan tilsvarende findes på samme vis som ovenfor nævnte.

Hvem skrev agendaen for mødet i New York og hvorfor kunne man simulere så tydeligt? Hvorfor kunne man forudse alt? Tilfældige simuleringer eller en nøje planlagt pandemi?


The Big Reset
The Rockefeller Foundation har forudset betydningen og nødvendigheden af en mere autoritær styring af den politiske udvikling i fremtidens kamp for at sikre kontrol af klimastigninger og migration. Synspunktet er behovet for at kunne styre og regulere på en samlet og bedre måde. Sloganet Build Back Better er officielt.

Kritikere af The Big Reset har opfattelsen, at der er tale om en samordnet koordination i kampen for øget global regulering igangsat af de ledende globale kræfter og de ledende økonomiske kræfter såsom The Bill Gates Foundation og ejerkredsene bag de sociale medier og medicinalindustrien, Big Pharma.

Direktøren for WHO har en dunkel, men faktuel fortid i Etiopien, hans hjemland. Tilsvarende er hans tilknytning til Clinton familien, Gates og Wuhan-viruscentret lige så faktuel. Man ved, at over 1300 patenter understøttes af Gates-fonden. At understøtte medicinske eksperimenter på den måde er ensbetydende med at skabe monopoldannelser og dermed overtræde monopollovgivningen. Udfordringen er blot, at velgørenhed er det perfekte coverup for kriminel styring.

Det er en velkendt måde at fremme sine interesser på. John D Rockefeller benyttede sig heraf. Han købte sig til indflydelse via medierne og ved at opkøbe hele industrigrene, bl.a. inden for olie- og medicinalområdet.

Modstandere af Rockefeller-dynastiet blev tiet eller truet ihjel. Rockefeller- imperiet styrer fortsat Washington sammen med øvrige Deep State-kræfter, herunder The Bill Gates Foundation.


Bill Gates historien
Den officielle historie om Bill Gates er, at han påbegyndte sin formueopbygning fra sin garage. Sandheden er, at han blev født ind i velstand. Dette er helt legitimt. Men en sandhed, der ikke kommer frem er, at Microsoft efter at have være ramt af monopollovgivningen etablerede The Bill Gates and Melinda Foundation.

Overnight fik Gates ændret sit omdømme. Han fik mangedoblet sin formue. Fonden udviklede sig til nu at udgøre verdens største private velgørenheds organisation. Ingen har større indflydelse på den globale sundhedsindustri end Gates.


Vaccinejagten
Jagten på vaccinen mod COVID-19 tog fart efter pandemiens udbrud. Kravet fra medicinalindustrien var immunitet mod bivirkninger. Dette blev accepteret fra WHO’s og de nationale sundhedsmyndigheders side. Ingen bivirkning eller dødsfald forårsaget af den eksperimentelle vaccine kan gøres gældende mod producenterne. Den perfekte pengemaskine for The Bill Gates Foundation og Big Pharma. Skatteyderne betaler for bivirkningerne, når folk bliver ramt.

Eksperimentelle vacciner blev i hast afprøvet på fattige indiske børn, ofte uden accept fra deres forældre. Udbyderne løj over for figuranterne. The Bill Gates Foundation repræsentanterne blev smidt ud af Indien af de indiske myndigheder, da de omfattende bivirkninger og dødsfald blev kendt.

Manipulationen af medierne i forhold til et coverup af, hvad der skete i Indien, er legio. Den globale magt, som The Gates Foundation har, er enorm. Blot udsigten til en vaccine realiserede tanken om, at målet helligede midlerne. De mange fattige, døde i Indien var ”collateral damage”. At anvende små børn under dække at afprøve eksperimentelle vacciner og begrave virkningen via fact tjekkere er måden at skjule en forbrydelse mod menneskeheden på.

Den ubehagelige sandhed dækkes af Gates, der uden at have nogen videnskabelig baggrund har etableret et verdensomspændende medicinsk eksperimentarium.

Organisationen har været sagsøgt af fattige lande uden held takket være en altid parat stab af velbetalte advokater. Afrika og Asien bruges som forsøgsområder for The Gates Foundation. Blandt andet for at sænke fødselstallet. Dette er officielt for velgørenhedsfonden.

Big Pharma og Gates fonden benægter alle bivirkninger. Hvem skal man tro på? Forældrene til børnene eller ejerkredsene bag The Bill Gates Foundation og Big Pharma?


Den endelige løsning. The final solution.
Gates har investeret milliarder i overvågningssatellitter for at kunne kontrollere befolkningstal og vacciner, herunder generiske vacciner. Chips i medicinen skal fremover styre overblikket. Den havde end ikke forfatteren George Orwell forudset. Aldous Huxley havde gjort det i værket, Fagre Nye Verden. Her indpodes folks livsskæbne allerede i fosterstadiet.

Kontakten mellem Geoffrey Epstein og Bill Gates var notorisk. Den fælles interesse var ikke småpiger, men velgørenhed og muligheden for at få den til omspænde hele verden.

Den korteste tid anvendt på at udfinde en vaccine er 7 år, den længste 20. Når man taler om at producere og sikkerhedsteste en vaccine på få måneder, er det uden for det realistiske. Tager man COVID-19 vaccinen, er man på sin egen risiko-løbebane, så accepterer man de risici, der følger med på den korte og navnlig den lange bane.

Når direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, tilkendegiver, at vaccinerne er afprøvet og sikre, så tag lige med, at Danmarks førende virolog, Christine Stabell Benn fra Syddansk Universitet, udtaler, at anvendelsen af vaccinerne er verdens største medicinske eksperiment.

Selvsamme Brostrøm garanterede en normalitet, når man havde taget 2. vaccinestik. Nu taler han for 3. og inde i 2022, sikkert det 4. 5. og 6. stik. Officielle undersøgelser påviser en gennemsnitlig varighed af vaccinerne på 200 dage, hvorefter virkningen aftager. Bivirkningen af spike-proteinerne forbliver ikke desto mindre. Immunsystemet smadres af den kunstige vaccine, og der åbnes for en ladeport af multiomfattende kræftdødsfald, hjerte-kar-sygdomme og andre fatale virkninger på menneskeheden af de vacciner, der oprindeligt var tiltænkt kaniner.

Hvor er den kritiske presse, hvor er de ledende politikere, hvor er de ansvarlige sundhedsmyndigheder, er verden blevet et galehus?

Spurgt direkte om bivirkningerne, svarer Bill Gates, at de er minimale. Nok ikke så overraskende. Ifølge ledende kritikere drejer det her sig ikke om at standse en pandemi, men at regulere en befolkningstilvækst. Underforstået at lade de udvalgte og ledende kræfter diktere, hvordan man isolerer og fjerner de besværlige, dissidenterne, anti-vaxxerne, og reducerer den øvrige befolkning via de bivirkninger, der følger med vaccinerne.


Sammenfatning
Virkningen af indgreb i frihedsrettighederne virker. Australien er det mest grelle eksempel. Flere landes regeringer følger trop. Frygt og regulering er følgesvende i alle diktaturer og har altid været det. Verden bliver aldrig den samme igen. Indse, at reguleringen og manipulationen er styret eller lad dig hvileløst koste rundt med, som var du ikke selv i stand til at indse og konkludere.

Det surrealistiske og uvirkelige er blevet for åbenbart. Tal ikke ned til din egen dømmekraft og endnu mindre til dem, der allerede kæmper en ulig kamp mod ignorance og statslige indgreb. At selv myndigheder og politikere lader sig styre af uredelighed, er ingen undskyldning for, at du også gør det.

Hvor meget af vores frihed vil vi give kål på, hvor mange vil finde sig i, at de få styrer og manipulerer? Alle beslutninger truffet i de lukkede kredse er kun udtænkt og udført for at sikre en global kontrol over menneskeheden.

Mål og midler er blevet visioner og redskaber for kræfter, som de fleste ikke kan gennemskue. De myndigheder og politikere, vi har valgt, er blot redskaber i hænderne på andre ledende kræfter. De videnskabelige kræfter, som vi skulle kunne stole på, de kræfter som tidligere har sikret menneskeheden mod sygdomme, er blevet værktøjer i hænderne på instanser og mennesker, der for evigt burde være udelukket fra de positioner og virkemidler de besidder.

Man savner den lille dreng i eventyret om Kejserens nye klær’. Han skal ikke kun sige, at “De har ikke noget tøj på”, han skal også sige “Lock them up”, og at ”en ny Nürnberg-proces ikke vil være for meget forlangt”. Forbrydelsen mod menneskeheden kan vise sig at være fatal.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. (Edmund Burke, 1792)
Vis mere

VELKOMMEN I CIRKUS CORONAd. 30/12-2021
https://24nyt.dk/velkommen-i-cirkus-corona/
Af Asger Aamund.dk udgivet på aamund.dk D. 30. december 2021

Efter først at have ignoreret Covid19 smittebølgen i Europa slog danske medier og politikere om i hysteri og dommedagsprofetier, der hastigt flyttede danskernes rædsel for at blive kogt i klimaopvarmet havvand til frygten for en langsom kvælningsdød af massedræberen Corona. Epidemien bliv hurtigt politiseret af regeringen, der som gode socialdemokrater ikke lod nogen lejlighed gå fra sig til at realisere formynderstaten, hvor folkestyre betyder, at folket bliver styret. Og for journalister er en god nyhed noget, der handler om undergang, katastrofer, død og ødelæggelse. Hver evige eneste dag i nu to år har dagens panel af sundhedseksperter og politikere sekunderet af en presse altid oppe i det rødglødende felt råbt:” ulven kommer, enden er nær!”

Der var ingen ende på restriktioner og nedlukninger, påbud og forbud. Gryden blev holdt i kog af medierne, der kunne berette om nye og dødsensfarlige mutationer og varianter, der var meget vanskeligere at bekæmpe end de eksisterende. Panikken bredte sig naturligvis hurtigere end samtlige Covid varianter. Den danske slavesjæl bøjede nakken. Christiansborg faldt til patten, og folket lærte at elske sine plageånder. I supermarkeder kan man nu opleve Corona-vanvittige kvinder, der skriger og hvæser af kunder, der ikke har anlagt mundbind nøjagtigt efter forskrifterne eller som er kommet for tæt på deres Covid beskyttelseszone. I den anden end af skalaen befinder sig en voksende del af befolkningen, der anser vaccinerne for virkningsløse eller kun udviklet af medicinalindustrien for at tjene maksimal profit eller for gøre muslimer infertile.

Hvis vi nu frigør os for hysteriet og manipulationerne og kaster et nøgternt blik på virkeligheden, tegner der sig et noget andet billede end den medieskabte tur med spøgelsestoget. Globalt er 5 millioner mennesker omkommet af Coronarelaterede årsager. Næsten alle er imidlertid ældre, svagelige mennesker eller patienter, der led af alvorlige sygdomme som KOL, kræft, diabetes, der havde svækket immunsystemet. Der har været meget få dødsfald blandt yngre, sunde mennesker. Vacciner mod polio, gul feber og kopper giver livslang beskyttelse. Vacciner mod influenza giver kun flygtig beskyttelse i 6-8 måneder og endda kun omkring 60 procents beskyttende effekt. Her befinder Corona-vaccinerne sig også. Det er førstegenerations vacciner, der mirakuløst blev udviklet på rekordtid. Der er plads til forbedring, men vaccinerne giver en vis beskyttelse mod den hastigt muterende Covid 19.

Vi har været værre ting igennem end denne epidemi. Den Spanske Syge for hundrede år siden dræbte mellem 50 og 100 millioner mennesker( Medical Press). AIDS kostede 36 millioner livet, indtil man udviklede HIV-hæmmende lægemidler. Pesten, Den Sorte Død, der ramte Europa omkring år 1350, kostede 40-50 procent af alle mennesker livet i de smittede områder. Det kan ikke nytte noget at udnævne den nye variant, Omikron til den næste pestlignende dræber, hvad medierne er godt på vej til. Omikron angriber ikke lungerne og giver kun traditionelle forkølelses-symptomer. Den blev først fundet i Sydafrika, hvor den vist allerede er ved at opgive ånden. Den 29. december blev der i Sydafrika, der har 60 millioner indbyggere, konstateret kun sølle 4000 nye smittede med Covid ifølge avisen Mail & Guardian.

Vi har haft påbud om mundbind siden 29. november, hvor der kun blev opgjort få tusinde smittede. Inkubationstiden for Covid 19 er 2-10 dage, så hvis mundbind var effektive mod smittespredning, burde vi medio december kunne se en udfladning af smittekurven. Smitten steg derimod med raketfart og ligger nu på over 20 000 nye tilfælde dagligt. Mundbind har ingen effekt, men ingen magt på jorden kan få beslutningstagerne til at kassere dem. Fordi enhver politiker vil heller gøre det forkerte, end ikke at gøre noget.

Regering og sundhedsmyndigheder burde vælge Florida som rollemodel for Covid-bekæmpelse. Delstatens guvernør, Ron de Santis er en særdeles fornuftig mand, der ikke lader sig køre over af hysteriske politikere og dommedagsmedier. Han har åbnet samfundet. Virksomheder, skoler, restauranter og sportsbegivenheder fungerer normalt, men stimuleret af kampagner til alle om at lade sig vaccinere. Det burde vi også gøre. Covid 19 er ikke Den Sorte Død. Væk med maskerne. Og skal vi ligesom med influenza have et stik om året, er det rigeligt det værd for at generobre det åbne samfund.

Bemærkning:
Det startede som en virus og muterede sig til en IQ-test.
Vis mere

Thomas Resen: VI ER ALLE BLEVET LØJET FOR!! ALLE.. Opdateret med bemærkninger.d. 28/12-2021
https://www.facebook.com/groups/155413309256364/permalink/34958..
28. dec. 2021 kl. 7:22
v. Lisbeth Therkildsen

Allan Randrup indrømmer bevidst VILDLEDNING AF BEFOLKNINGEN! Dette er et must read.

Af Thomas Resen:
Jeg er imponeret over at professor i virologi, Allan Randrup fra Københavns Universitet erkender, at han og myndighederne bevidst har vildledt befolkningen.
I TV2 Nyhederne 27. dec. 2021 bliver Allan Randrup spurgt, om han er forundret over, at vaccinen ikke beskytter mod at blive smittet, hvortil han svarer:
"Nej, altså, jeg vil sige overordnet set, så fik vi nok som eksperter ikke kommunikeret klart nok ud, at vaccinerne var primært rettet mod at forhindre alvorlig sygdom hos den enkelte, og ikke i så høj grad mod smitte. Så det er nok noget som vi må tage på vores kappe. For vi vidste det jo godt. Vi ved at det er svært at få langvarig immunitet mod infektioner, der primært udbredes og udfolder sig på vores slimhinder".
- Man har altså presset folk til at tage en vaccine ved at give dem det indtryk, at de så ville være med til at beskytte samfundet. Beskytte deres kære, deres forældre, de ældre og svage. Men han indrømmer nu, at de godt vidste at vaccinen kun beskytter den vaccinerede selv. Folk udenfor risikogruppen har ikke gavn af vaccinen, men de er blevet manipuleret til at tage vaccinen alligevel.
Den "manglende kommunikation" fra eksperter og myndigheder betyder, at folk har taget vaccinen på et falsk grundlag. Løgnen består både i, at de bevidst har fortalt at vaccinen hjælper mod smitte, men i særdeleshed består løgnen også i udeladelsen af information.
Information som folk kunne have brugt til at lave deres egen risikovurdering i forhold fordele og ulemper ved vaccination.
Som læge og professor har man pligt til at fortælle hele sandheden. De har i den grad svigtet deres ansvar ved at udelade halvdelen - udelade den ubekvemme sandhed.
Så hvorfor gjorde Randrup & Co det? Hvorfor fortalte de ikke befolkningen sandheden? Det fortæller han også i interviewet:
"Problemet var så også bare at det er svært at kommunikere det ud, på et tidspunkt hvor befolkningen er begejstret, over at nu kommer vaccinerne, så får man forskellige prædikater på sig, og det gør selvfølgelig, at det ikke var så, hvad skal man sige, attraktivt, at gå ud og sige 'armen, hold nu lige, klap lige hesten'".
- Ja, I læste rigtigt. Allan Randrup siger, at det var "svært at kommunikere ud" fordi befolkningen var så begejstrede. Fordi det ikke var så "attraktivt" at fortælle sandheden. Fordi det ikke er attraktivt at bringe de dårlige nyheder.
Nej, det er ikke attraktivt at blive upopulær på at fortælle sandheden, men videnskab er ikke en konkurrence i popularitet. Hvor er vi henne når offentligt ansatte videnskabsfolk leger popularitetskonkurrence? Når videnskabsfolk bliver populister?
Spørg mig lige hvor attraktivt det har været for mig i snart to år at prøve at komme igennem med det budskab, som Randrup nu sidder henslængt på åben skærm og indrømmer.
En indrømmelse som burde udløse en shitstorm af den anden verden. En shitstorm fra folk, der har taget en vaccine af de helt forkert årsager. En shitstorm fra folk der er blevet indirekte tvunget til at tage vaccinen. En shitstorm fra folk, der har ladet deres børn vaccinere helt unødvendigt. En shitstorm fra de familier der er blevet dødelige uvenner og splittede over misinformation. En shitstorm fra en polariseret befolkning. En shitstorm fra uvaccinerede, der er blevet hånet for deres fri valg til at bestemme over egen krop.
Spørg de mange tusinder i vores "lille" fælleskab her, om de føler sig populære, fordi de har brugt deres kostbare tid på at forsøge at komme igennem til befolkningen, og fået lort retur.
Spørg mig lige hvor attraktivt det har været at blive udskammet, kaldt de værste ting og truet på livet.
Alt sammen på et fuldstændigt falsk grundlag. Alt sammen fordi Allan Randrup & Co ville være populære. Fordi det var mere populært at lege regeringens forlængede arm, end at lege djævlens videnskabsadvokat.
Som Barbara Bertelsen ville have kaldt dem: Feje kujoner!
Ægte feje kujoner, og jeg glemmer dem ikke for det. Vi glemmer dem ikke for det.

Bemærkning:
VÅGN OP kære landsmænd og sig fra. Stop med at bruge mundbleen, der er selve symbolet på undertrykkelse og underkastelse og anomymisering.
Mundbleen er en hold-kæft-klud, og hvem gider gå med sådan noget?
Stop med at kalde det 'vacciner', fordi det er ikke en vaccine. Den tåler ikke frost og fordi den skal testes i 10-12 år. Hvad er stikkene så? Det er nødgodkendte og eksperimentelle injektioner. Hvem gider lægge krop til det ?
Det har ALDRIG handlet om FOLKESUNDHED, men og magt, kontrol og overvågning via de eksperimentelle injektioner!
Vis mere

Klaus Ewald: COVID-19 ved et tilfælde? (1. del)d. 25/12-2021
https://24nyt.dk/klumme-covid-19-ved-et-tilfaelde-1-del/
Klumme af Klaus Ewald, 24NYT, den 25. december 2021


Den 18. oktober 2019 afholdt organisationerne World Economic Forum og The Bill Gates Foundation en konference i New York. Dagsorden var at simulere en verdensomspændende pandemi og dens følger. Det blev kaldt Event 201. Det var 5 måneder før COVID-19 lagde hele verden ned. Et tidsmæssigt tilfældigt sammentræf eller en iværksættelse af en nøje planlagt strategi?

Man sammensatte det, der blev benævnt som en Pandemic Emergency Board, dvs. en bestyrelse, som skulle tackle pandemien og dens konsekvenser for økonomi, folkesundhed og styring af offentligheden. Planen, der skulle imødegå pandemien, var et internationalt, globalt samarbejde med deltagelse af alle landes økonomier og sundhedsmyndigheder.

Scenariet dækkede over en fingeret pandemi omfattende alvorlige influenzasymptomer og dertil knyttede og spredte virkninger og dødsfald samt behovet for verdensomspændende anvendelse af handsker og mundbind. Scenariet for konferencen simulerede ligeledes frygten for at mødes i større forsamlinger af frygt for smittefare.

Selv debatten omkring offentlighedens reaktion på at ville lade sig vaccinere med eksperimentelle vacciner indgik i drøftelserne på konferencen. Også synspunkter omkring udspredelse af fake news og kritik af restriktioner blev programsat og debatteret på mødet.

På mødet forudså man, at 65% af befolkningerne worldwide ville være villige til at lade sig vaccinere med eksperimentelle vacciner samt at der ville komme voldsomme offentlige reaktioner på indskrænkninger i retten til at forsamles og til at sige fra over for tvangsmedicinering. Disrespekt for nyheder og langvarige ned- og oplukninger af samfundene blev endevendt.

World Economic Forum (WEF) er ikke nogen tilfældig civilsamfundsorganisation (NGO), men verdens førende private organisation stiftet i 1971 af tyskeren, Klaus Schwab. Fondets årlige hovedmøde finder sted i Davos, Schweiz. På WEF’s møder diskuterer regeringsledere, politikere, erhvervsledere og kunstnere fra hele verden aktuelle udfordringer for verdenssamfundet. Ikke alle deler opfattelsen af organisationens formål og der har ved flere lejligheder været arrangeret mod-demonstrationer. Enkelte af disse er endt voldeligt i konfrontation mellem politi og demonstranter.


Den nye verdensorden – New World Order
Coronakrisen og The Big Reset (den store nulstilling af verdensordenen), som WEF missionerer for, er ikke et spørgsmål om at gøre verdensøkonomien mere bæredygtig og solidarisk, som WEF ellers hævder det. Tanken er at indføre en ny autoritær verdensorden.

COVID-19 har ifølge konspirationsteoretikere gjort det muligt at skabe frygt hos befolkningerne med to formål for øje: 1) At bruge restriktionerne til at få små virksomheder til at dreje nøglen om og gældsætte sig. 2) At bruge restriktionerne til at give myndighederne kontrol over befolkningerne. Almindelige mennesker bliver holdt fast i frygt for COVID-19. International og national modstand undertrykkes. Den nye verdensorden, nulstillingen, The Great Reset bliver iværksat uden at de mærker det.

De ødelagte økonomier baner vejen for The Great Reset. Når de små virksomheder forsvinder og folks økonomi bliver ramt, vil de internationale virksomheder og den lille magtelite kunne sætte sig på verdensøkonomien. Den magt skal alene tjene magteliten og ikke almenvellet.

Efter The Great Reset vil kontanter være erstattet af digitalisering. Verdens befolkning vil få udbetalt borgerløn og ejendomsret blive fjernet.

Alt det, vi kender, vil blive overtaget af en lille magtfuld elite med WEF og Klaus Schwab i spidsen. Der anvendes argumenter som et bedre klima og færre uligheder som skalkeskjul for at indføre et kommunistisk verdensstyre, hævder konspirationsteoretikerne. Har de ret?


Spillerne og økonomien på banen
The Bill Gates and Melinda Gates Foundation blev grundlagt i 2000 med midlerne fra de milliarder, Gates havde tjent på Microsoft. Parrets nære ven, multimilliardæren, Warren Buffet, er partner i det, der er verdens førende private sundhedsorganisation. Organisationens virke og økonomi har til formål at bekæmpe sygdomme og fattigdom ifølge den officielle formålsparagraf. Underforstået skal fonden tjene penge på at støtte andre organisationer såsom WHO og det arbejde, der relaterer sig til Verdens Sundhedsorganisationen under FN. Så meget for almenvellet.

Det økonomiske omfang forbundet med patentering af vacciner og medicin for medicinalindustrien har en økonomisk styrke, der rangerer på højde med BNP for adskillige førende nationer. I 1999 dukkede de første patenter op på bekæmpelse af coronavirus. Kaldet kaninsporet af kendere og kritikere af industrien bag COVID-19 vaccinerne og industrien bag dem.

Kaninsporet dækker over det forhold, at coronavirus på daværende tidspunkt kun var kendt som en virus blandt kaniner. Medicin mod coronavirussen blev følgelig anvendt af veterinære myndigheder og personer, dvs. primært af dyrlæger.

I årene fra 1999 og frem til 2018 forudså en række personer de økonomiske fordele forbundet med patentering inden for området omkring coronavirus. Herunder dr. Anthony Fauci, direktøren for den amerikanske sundhedsstyrelse (CDC), og Ralph Barrack fra North Carolina University.

De opbyggede et imperium af patenter i CDC-regi mod coronavirus. Al kontrol relateret til coronavirus blev undergivet patenteringen. Dermed blev økonomien omkring virussen også knyttet til CDC.

I 2012-13 tilflød en række offentlige midler amerikanske universiteter, herunder Ralph Barrack, der var institutleder på universitetet i North Carolina. Baggrunden var en mistanke om, at forskning i coronavirus kunne være forbundet med en fare for udbrud af pandemi. NCA, den amerikanske afdeling for videnskabelig forskning, indså risikoen tilknyttet coronavirus forskning. NCA lod i stedet forskningen overgå til Wuhan Centret for virusforskning i Kina i 2014 for at undgå offentlig kritik. Kritikken havde været tiltagende inden for det videnskabelige miljø.

Midlerne til forskningen blev kanaliseret gennem en række underorganisationer for reelt at dække over, hvor forskningen foregik fra, dvs. Kina. WHO understøttede officielt Wuhan-forskningen i forvejen. Når kineserne i dag forklarer sig med, at amerikanerne stod bag, og modsvarende, når amerikanerne svarer, at Kina er ansvarlig for pandemien, så har begge parter ret. Pengesporet mellem de amerikanske sundhedsmyndigheder og det kinesiske styre afdækker forholdene. Katastrofen var til at forudse i og med sikkerheden i Wuhan har været stærkt omdiskuteret. Hvorfor er alle tidligere influenzaepidemier udsprunget i netop Kina? Dr. Fauci er omdrejningspunktet gennem en menneskealder indenfor medicinsk forskning. Nu kræves han retsforfulgt for at lyve over for Kongressen i USA.


COVID-19’s oprindelse
Hvor kom coronavirussen fra? Hvem er ansvarlig for dens tilstedeværelse, hvis nogen er? En ting er sikker, virusset er kunstigt sammensat, idet det ikke stammer fra en naturlig sammensat og kendt virus. Det er en laboratorieskabt organisme ifølge dr. Meryl Nass, en videnskabelig forsker og forfatter inden for området. Hun publicerede allerede for 28 år siden en rapport om, at sars- og coronavira kunne anvendes inden for biologisk krigsførelse. Og som dermed var potentielt dødelige vira.

Indsigelser herimod fik dr. Nass til at undre sig over, at nogen ville risikere sin videnskabelige redelighed ved at tale mod bedre vidende. Var nogen i hænderne på medicinalindustrien?

Offentligheden bliver påvirket af de officielle overskrifter af narrativen om hhv. coronavirussens oprindelse og vaccinernes virkning. Mainstream mediernes globale indvirkning og fælles overskrifter får kritikere af coronavirussets årsag og vaccineindustriens økonomiske interesser til at fremstå med sølvpapirshatte.


Mediepåvirkningen
Søgemaskinen Google og de sociale medier har deres egen agenda til at fastsætte, hvad der er den officielle offentlige mening om COVID-19. Herfra censureres al udefra kommende kritik bort. Google har større indflydelse på den offentlige opinion end nogen enkelt statsleder i verden. Herunder den tidligere amerikanske præsident Trump. Herved er vejen til propaganda og manipulation skabt. Google og de globale sociale medier afgjorde udfaldet af det amerikanske valg. Marginalerne flyttede stemmerne, marginalerne som gjorde udfaldet.

Fact tjekkerne hos Facebook ejes af Google’s Politifact, der igen ejes af The Bill Gates Foundation og medicinalindustrigiganterne. Politifact underkendte patenteringen af coronavirussens oprindelse. Man undersøgte kun 3 patenter og ikke de over 4000, som dr. Fauci og CDC står bag. Ejerkredsene bag de sociale medier har tilkendegivet at ville udelukke enhver ikke officiel meningskilde fra at komme til orde. Hvorfor? Fordi man har indført politiske spinmaskiner via de sociale medier, som censureres for at påvirke opinionen.

Det officielle narrativ er det rigtige. Og det officielle kommer fra CDC og WHO. Eksempelvis hidrørte fejlbedømmelsen af stoffet DDT fra samme organer i 1950’erne. Sikkerhedsbrister hos sundhedsmyndighederne i Wuhan undertrykkes. Konspirationsteoretikere har gyldne dage. De fleste har formentlig ret. Social distancering og anvendelse af mundbind har ingen videnskabelig evidens, men plantes i den offentlige opinion af politikerne, sundhedsmyndighederne, der igen styres via de sociale medier og Google. Med ejerkredsene bag samme medier in mente.

Kan man holde offentligheden i adskilte fora, kan man styre medierne, så har man den perfekte meningsmaskine. Den maskine, der kun har en mening. Rockefeller familiens indflydelse er det bedste eksempel.

Placering af officielle nyheder via monopolisering af deres oprindelse er en velkendt måde at styre og manipulere opinionen på. Modsatrettede meninger udskammes og stigmatiseres. Nyhedsmedier, internetsøgemaskiner ejes af de globale ejerkredse såsom Gates, Rockefeller og Zuckerberg. Tilfældigheder? Det skal man vist være aktionær i de nævnte firmaer for at synes eller journalist i mainstreammedierne med en frygt for ikke at dække den officielle mening.

Medicinalfirmaerne Moderna og Pfizer har trods modtagelse af offentlige tilskud erklæret, at man agter at videresælge vaccinerne med fortjeneste. Husk at The Bill Gates Foundation har ejerinteresser i begge firmaer. Tingene hænger sammen.

LÆS OGSÅ: Klumme: Folkestyret er de rigtige vindere
LÆS OGSÅ: Klumme: Hvordan synes I selv det går, WHO?
LÆS OGSÅ: Klumme: Hvem blokerer for dansk praktik-uddannelse i Israel?
Vis mere

Viola Sørensen: Vacciner er en rigtig skidt løsning mod corona-vira, almindelig smitte giver bred immunitet !d. 16/12-2021
Hvorfor regeringens coronastrategi fejler igen og igen.
https://www.facebook.com/MortenMesserschmidt/posts/461553265333..
Facebook, d. 16. december 2021

"Mange ber til hende om aftenen , hun har jo reddet dem fra den visse død. Sagen er dog en helt anden nu med 3 booster , hun har glemt at tage videnskaben med. Vi får jo osse stadig influenza trods vacciner og nu viser det sig at flest vaccinerede er smittede . Vil I egentlig gerne vide hvordan jeg meget tidligt vidste, at myndighedernes corona strategi ville fejle big time?

SARS-CoV-2 er en respiratorisk virus, der muterer til fungerende varianter.
Influenza er en respiratorisk virus, der muterer til fungerende varianter.
Selvom vi har haft influenzavacciner i 80 år, bliver alle ramt af influenza ind i mellem.
Alene det gør, at det giver sig selv, at hele samfundet vil blive ramt af Covid-19 på et eller andet tidspunkt. Hvis ikke af den ene variant, så af en anden. Det er bare et spørgsmål om tid.

Influenzavaccinen er 30-60% effektiv, når den rammer rigtigt. Se sagen er nemlig den, at vi har to immunforsvar. Et i kroppen (systemisk) og et i slimhinderne (i luftvejene).
Når man giver en vaccine i en muskel giver den immunitet - i kroppen. Men stort set ikke noget immunitet i slimhinderne i luftvejene.
Da influenza er en respiratorisk virus trænger den ind gennem slimhinderne i luftvejene, som er det primære immunforsvar. Men, der er altså ikke dannet nogen videre immunitet i luftvejene, og virus kan derfor replikere sig - og man kan smitte videre.

Vi har hørt vildt meget om de her smarte mRNA-vacciner. Problemet er, at de udelukkende er lavet, så immunforsvaret kun genkender de små spike-protein-pigge på ydersiden af virus.
Når virus muterer sker det netop primært på disse spike-proteiner. En stor ændring gør, at immunforsvaret nu ikke længere genkender virus særligt godt. Vaccinen vil derfor ikke virke.

Influenzavacciner er lavet af hel virus, og ikke kun kodet på en lille del af virus, som mRNA er. Hel virus består af 100 forskellige andre dele, som immunforsvaret derfor lærer at genkende via vaccinen. Kroppen har altså et langt bedre og bredere forsvar med de traditionelle vacciner, selvom de ikke giver nogen videre immunitet i luftvejene.
Naturlig smitte rammer luftvejene, og giver derfor immunitet i slimhinderne og kroppen. Samtidig får både kroppen, og slimhinderne hel virus, og danner derfor immunitet mod alle dele af virus.
Smitte er altså fuldstændig overlegent i forhold til at give immunitet, og enhver ekspertklovn der har påstået det modsatte, aner ikke hvad han snakker om.

Da Pfizer og Moderna præsentere deres fuldstændigt latteligt urealistiske vaccineresultater med 95% effekt mod infektion, så røg mit bullshitfilter helt op i det røde felt.
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre med mindre det er en kort periode, hvor immunforsvaret i kroppen er så fuld af antistoffer, at de spilder over i immunforsvaret i slimhinderne. Men antistoffer daler hurtigt, og så er effekten væk. Vaccinerede kan derfor blive inficerede og smitte videre.

Så, ret tidligt vidste vi, at vaccinen ikke forhindrer infektion, ikke forhindrer videresmitte, ikke virker i særlig lang tid, at SARS-COV-2 muterer og at smitte giver en langt bedre og bredere immunitet mod fremtidige varianter.

Prøv at læse ovenstående sætning igen, og så tænk på regeringens valgte strategi.
Der kom først den britiske variant, så Delta og nu Omikron. Altså, der skete præcis det vi vidste ville ske - at corona muterer. Ligesom influenza.
Problemet er, at regeringerne overalt i verden fuldstændig har ignoreret alt, hvad vi ved om muterende respiratoriske vira. De har satset 100% på, at vaccinerne ville give fuld immunitet, hvilket jeg har forklaret ovenfor er fuldstændig utopi.

De har ageret ud fra, at corona opfører sig som kopper og polio, som man kan lave fuld immunitet mod, og som ikke muterer til fungerende varianter. Kæmpe forskel.

Man har nedlagt coronaafsnit på sygehusene, fordi man troede, at nu var nok vaccineret, og så gik SARS-CoV-2 nok i sig selv igen.
Regeringen har talt om "miraklet i Danmark", mens vi andre bare gik og ventede på næste variant, som ville få det hele til at starte forfra.

Nu er Omikron kommet. Vaccinerne virker ikke, fordi spike-proteinet er fuldstændig anderledes. Det er nu de vaccinerede, der bliver smittet. Seneste tal fra SSI viser, at vaccinerede bliver smittet 70% oftere end uvaccinerede.

I ren desperation prøver de at give en booster, der stadig koder for et forkert spike-protein, og som derfor næppe giver nogen særlig langvarig beskyttelse. Måske en måned, mens immunforsvaret er helt oppe at køre på spike-proteiner. Det er næppe sundt at overbelaste immunforsvaret med ekstreme mængder spike-proteiner, så mange gange i træk.

Noget typer ovenikøbet på, at så mange af de samme vacciner gør immunforsvaret dovent, så det ikke mobiliserer nogen særlig god immunitet, når det først får corona. Er det mon smart? Er det derfor Omikron har frit spil, og overvejende rammer vaccinerede? Vi ved det ikke.
Hope is not a strategy, remember?

Nåh, men de giver boosteren fordi Pfizer selv har sagt at den virker - altså Pfizer der lovede 95% beskyttelse.
Hvis nogen i regeringen læser med, så har jeg Eiffeltårnet til salg.

Nu er man gudhjælpemig også gået igang med at massevaccinere små børn mod en sygdom, der er fuldstændig ufarlig for dem. Har I styr på langtidsbivirkningerne hos børn? Eller har I bare spurgt Pfizer? Good luck, siger jeg bare.
Det der kommer til at ske er, at størstedelen af samfundet bliver smittet, før der er opbygget så meget naturlig og bred immunitet, at corona bliver en lille tilbagevendende sæsonforkølelse.
Det er fuldstændig uundgåeligt, og har været det fra dag 1, da der blev erklæret pandemi.

Vi skal igennem det, og regeringens strategi udskyder problemet, med alt for mange omkostninger. Både økonomisk, men i særdeleshed menneskeligt og samfundsmæssigt.

Stop lige op et øjeblik og mærk efter.
Tænk hvad det er for en verden vi viser vores børn. Tænk hvad det er for en verden de vokser op i. Tænk hvad det er for en verden vi afleverer til dem.
Det er helt forkert det her. Det har været forkert fra starten. Strategien er forkert, og derfor vil den fejle igen og igen.
En dag vil der blæse nye vinde, og så vil ingen kendes ved, at de nogensinde har støttet det show her. Alle vil påstå, at de modarbejdede det.
Ligesom det er sket så mange gange tidligere i historien.

En kommentar der bør fremhæves :
Situationen med de fortløbende injektioner mod c- vanviddet resumeret af Thomas Segundo og Thomas Resen.
Læs først og fremmest det han skriver, da han er bedre til at samle det sammen, der handler om vaccinerne. Så kan man ignorere min kommentar."

Bemærkning:
"Insanity is doing the same thing over & over again & expecting different resultats"
Albert Einstein (fysiker)
Vis mere

Klaus Ewald: Gode råd og faktuelle oplysninger i vaccinedebattend. 14/12-2021
https://24nyt.dk/klumme-gode-raad-og-faktuelle-oplysninger-i-va..
24NYT 14. december 2021

Eksperimentelle mRNA-vacciner, dvs. genetisk, kunstigt fremstillede vacciner, er umulige at sammenligne med noget andet medicinsk præparat. Spike-proteiner i det menneskelige legeme kender man ikke langtidsvirkningerne af. Har du undersøgt og hørt om det før?

Worst case scenario er, at hele den del af menneskeheden, der er vaccineret, får et forringet immunsystem med fatale konsekvenser. Indikationerne er der allerede. Alene det forhold, at 2 ud af 3 indlagte er fuld vaccineret og 3 ud af 4 som er smittet tilsvarende er fuld vaccineret, indikerer, at immunsystemet bliver negativt påvirket af vacciner. Var du klar over det?

Antallet af døde af bivirkninger af vaccinerne er næsten dobbelt så højt som coronarelaterede dødsfald. Ifølge officielle tal fra Statens Serum Institut, 2700 mod 4.500. Sidste tal bygger på en optælling af døde 30 dage efter hhv. 1. og 2. stik. Tallene er renset for andre dødsårsager end netop vaccinationsbivirkning.

Dette ifølge et svar til Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen fra 21. maj i år. Vidste du det?

Gennemsnitsalderen hos corona-relaterede døde, dvs. personer som i forvejen lider af bestående sygdomme, er 82, og overlevelsesprocenten for Corona-ramte er 99.7. Der er 0.3% risiko for at dø, men inddrag venligst også aldersgruppebetragtningen. Har du tænkt over det før?

Føler du dig tryg over, at medicinalfirmaerne på forhånd er meddelt immunitet for så vidt angår søgsmål for bivirkninger? Næppe, vel! Og der er formentlig en årsag til, at immunitet har været en forudsætning for at bringe vacciner på markedet, vacciner som reelt er eksperimentelle. Eller hvad?

Menneskeheden bruges i verdenshistoriens største medicinske eksperiment ifølge Danmarks førende virolog, professor Christine Stabell Benn fra Syddansk Universitet. Vidste du det?

Almindelige vacciner tager det i gennemsnit 12 år at få endelig godkendt og forsvarligt afprøvet. Eksperimentelle vacciner er udviklet på rekordtid og med immunitet til medicinalfirmaerne. Føler du dig tryg ved det?

Er det i orden, at multinationale firmaer skal kunne fraskrive sig ansvar? Hvorfor fortæller medier og politikere dig ikke mere om bivirkningsrisici og økonomi i at producere vacciner? Hvorfor er en milliardær som Bill Gates så stor en spiller i vaccinesagen på verdensplan? Hvilke økonomiske interesser ligger der for ham og hele medicinalindustrien?

Hvordan er sammenhængen mellem stat og medicinalindustri? Hvor ligger kontrollen i forhold til bivirkninger? Hvorfor tales der ikke mere om dem? Hvorfor er ledetråden frygt og indgreb, når andre dødsårsager end COVID-19 reelt er mere udbredte. Har du tænkt over det?

En almindelig vaccine indeholder deaktiveret virus, så kroppen selv producerer de nødvendige antistoffer, mens den eksperimentelle vaccine selv lader kroppen producere COVID-19. Herefter vil kroppens immunsystem til enhver tid koncentrere sig om at bekæmpe udefrakommende COVID-19.

Dette medvirker til, at kroppens immunsystem bliver overbelastet og ens resistens nedsat. Vidste du det?

Tror du blindt på sundhedsmyndigheder, der i princippet ikke har nogen evidens, dvs. videnskabeligt belæg for at udtale sig om langtidsvirkninger? Eller har du en sund skepsis? Tror du på, at sundhedsmyndighederne agerer uafhængigt af de politikere, der træffer afgørelser og styrer? Så er du nok en kende naiv. Hvad synes du selv?

Har du kendskab til forskel mellem almindelige vacciners funktion og virkning og de eksperimentelle, før du udtaler dig?

Går du ind for tvangsmedicinering og mener du, at uvaccinerede ikke er i stand til selv at vurdere fordele og ulemper? Eller vil du tage friheden fra folks valg i livet fra dem?

Konsekvenser af tvangsmedicinering? Som i Østrig efter 1. feb. 2022, opsamlingslejre (læs kz-lejre i Adolfs fødeland). Hvilke refleksioner giver det dig? Eller er du så præget af bombardementet fra mediernes daglige smittetal, at du efterhånden er ligeglad med, hvad myndigheder og politikere skalter og valter med?

Har du overvejet, om grundlovens frihedsrettigheder er for sjov eller om politikerne under påberåbelse af klicheer om folkesundheden vedblivende skal kunne krænke både demokratiske spilleregler og retten til at sige fra over for statslige overgreb?

Kan du overhovedet huske, hvordan verden og Danmark fungerede før COVID-19? At man havde frie valg til at sige nej?

Har du overvejet virkning og varighed af vacciner kontra bivirkninger? Vi er nu på 3. stik i Danmark. Hvornår kommer anbefalingen om det 4.? Hvorfor vedblive, hvis ikke det er fordi vaccinernes virkning er tvivlsom?

Hvorfor er 2/3 af indlagte med COVID-19 fuldt vaccinerede? Hvad er problemet, når man er vaccineret, når man har myndighedernes forsikring for, at vaccinen virker og er sikker?

Vil du udsætte dine børn for vaccine uden at stille spørgsmål ved langtidsvirkningerne for dem? Har du undersøgt tingene godt nok, før du træffer et valg på deres vegne?

Forsimplinger fremmer ikke forståelse i komplicerede spørgsmål. De splitter befolkningen i dem og os. Eller hvordan?

Respekter hinanden, respekter et hhv. ja og et nej til vaccine. Lad ledetråden være, at det må være folks egen afgørelse og frie vilje, frem for at udskamme og tvinge. Der kommer også en hverdag efter COVID-19, hvor samling betyder mere end splittelse i samfundet.

Og først og fremmest, lad ikke en statsminister og hendes ministre definere, hvilken videnskabelig opfattelse, der er den rigtige, fordi den passer ind i regeringens politiske program om autoritær kontrol og styring.

Frygt og styring har alle dage været magthaveres virkemidler. Regeringen Mette Frederiksens mere end nogen anden.

Først og fremmest brug din fornuft og empati i forhold til din omverden.

LÆS OGSÅ: Klumme: Eksperterne
LÆS OGSÅ: Klumme: Op og ned i klagesangen om arbejdskraftmangel
LÆS OGSÅ: Klumme: Skinprocessen om et demokratisk forløb

Bemærkning fra Facebook:
”Hvis du kalder ‘The Great Reset’ for en konspirationsteori én gang til, så fortjener du virkelig at eje ingenting, ikke have noget privatliv og være lykkelig med dét.”
Vis mere

107 gange højere risiko for at død. 12/12-2021
https://24nyt.dk/107-gange-hoejere-risiko-for-at-doe/
11. december 2021
Debatindlæg af Christian N. Eversbusch (cand.mag.) & Erik Olsen (ingeniør), forfattere til bogen ”Corona-bedraget”, 2021

Pfizers vaccine mod covid-19 er den, der har flest bivirkninger, men Modernas vaccine har ligeledes mange, som sundhedsmyndighederne ikke vil kendes ved. Det er velkendt, at ikke alle slags mennesker behøver at blive vaccineret, men hvad der virkelig kan undre, er, at børn nu også skal have skuddet. Det er ufatteligt, at sunde børn, som ikke har nogen risiko for alvorlig sygdom forbundet med covid-19, nu skal have et stik.
Den amerikanske sundhedsstyrelse, CDC, påviste i sommer, at børn, der modtager stik med Pfizers vaccine mod covid-19, har 107 gange højere risiko for at dø end børn, der ikke modtager stik. Til trods for denne statistiske kendsgerning, påstår Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, at covid-vaccinerne er ”stensikre”.
Dette er direkte forbryderisk.

Ingen Covid-19 vaccine er undersøgt for langtidsbivirkninger, så alene derfor giver det ingen mening at påstå, vaccinerne er sikre.

Bemærkning:
Det startede som en virus, og muterede sig til en IQ-test
Vis mere

Klaus Ewald: Myndigheder og politikere lyverd. 11/12-2021
https://24nyt.dk/klumme-myndigheder-og-politikere-lyver/
Forsvarsadvokat Klaus Ewald skriver en klumme i 24NYT d. 4. december 2021

"Ingen statistikker tilsiger nødvendigheden af, at eksperimentelle vacciner skal afprøves på dem, der udgør Danmarks og i øvrigt verdens fremtid. En ting er, at ældre og sårbare, som ikke har så meget at miste, vil vaccineres alene af tryghedsmæssige årsager. Det er deres valg. Men det at børn, det dyrebareste vi har, skal indgå i verdenshistoriens største medicinske eksperiment, giver mig gåsehud. Man fører børnene direkte ind i dr. Frankensteins laboratorium.

Efter første vaccination forstyrres ens immunsystem, efter det andet forstærkes processen. Det 3. stik får immunsystemet til gradvis kun at koncentrere sig om bekæmpelse af COVID-19, mens det svækker immunsystemet i bekæmpelsen af andre sygdomme. Samtidig opstår der uforklarlige mutationer og kemiske processer i dit legeme.

En almindelig vaccine tager 10-12 år at udvikle. En vaccination giver ens krop en injektion af deaktiverede bakterier og vira således, at kroppen naturligt oparbejder en resistens.

En eksperimentel vaccine giver kroppen en injektion af aktive komponenter af COVID-19. Kroppens immunsystem slår alarm og vil for altid være i alarmberedskab. Immunsystemet vil være koncentreret om bekæmpelse af COVID-19. Det er første gang i verdenshistorien, at eksperimentelle vacciner har været anvendt i den skala som tilfældet er, og ingen videnskabsfolk ved deres fulde fem kan udtale sig om langtidsvirkningerne. Sundhedsmyndigheder og politikere anvender befolkningerne som forsøgskaniner for noget, de ikke selv kender sandheden om.

Lad mig minde om det faktuelle i, at 2/3 af alle indlagte er fuldt vaccinerede. Lad mig minde om, at der døde dobbelt så mange af bivirkninger af vacciner som af COVID-19 ifølge Indenrigsministeriets egne tal, 2.500 mod godt 4.700. Videre at gennemsnitsalderen på afdøde er 83, og at en samvirkende årsag mellem bestående sygdom og corona har været hovedårsagerne til dødsfaldene.

Førende virologer advarer mod ukendte bivirkninger i fremtiden. Eksperimentelle vacciner påvirker vores immunsystem så det ikke kun bliver sårbart over for andre sygdomme, men at vi risikerer et boom i kræft, blodpropper, spontanaborter og lungesygdomme i fremtiden. Medicinalfirmaerne har sikret sig. De har har fået immunitet mod sagsanlæg. Vidste du det? Når myndigheder og politikere udstikker retningslinjer, er det den blinde, der leder den blinde. Hverken mundbind eller vacciner burde indgå i andet end indholdet af en affaldscontainer på vej til forbrændingsanlægget.

Hvordan vil de uansvarlige myndighedspersoner samt magtsyge og ignorante politkere forklare den del af Danmarks befolkning – de yngste – at det var nødvendigt at blive påført alle hånde sygdomme og lidelser om føje år? Når du ser ind i øjnene på dine unger, så spørg dig selv, om du kan være dig selv bekendt, om du kan være dine børn bekendt.

Langsomt men sikkert mister politikere og myndigheder deres troværdighed i den del af befolkningen, der selv kan tænke, dem der ikke lader sig føje. Langsomt men sikkert går limningen op i den sidste del af sammenhængskraften i det Danmark, der var. Det Danmark, der indeholdt respekt for den enkelte, det Danmark, der indeholdt varme, lune og en tro på folkestyret. Min tiltro til alle systemer er væk, og væk for altid og evigt.

Frem over vil demokratiet blive afløst af pausefisk på tv’et. Jeg gør som Radisernes Søren Brun: Jeg græmmes."
Vis mere

150 EKSPERTER: VIRUS FINDES, MEN PCR-TESTEN LYVERd. 4/12-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/12/04/150-eksperter-virus-findes..
LØRDAG, 4 DECEMBER 2021, 9:42 PER BRÆNDGAARD

Dr. Reiner Fuellmich: “Vi har ingen covid-19 pandemi. Vi har en PCR-test-pandemi!”

Den tysk/amerikanske advokat Reiner Fuellmich har indledt et samarbejde med et udvalg i det polske folketing for at undersøge fakta om coronaskandalen.

Der er ingen pandemi!
På videooptagelse af et fælles pressemøde, som jeg har genuploadet på min egen kanal på Rumble, siger Dr. Reiner Fuellmich bl.a.:

Fuellmichs advokatfirma kæmper mod de mennesker, der står bag den globale coronapandemi, på vegne af borgere samt små og medium størrelse virksomheder.
The Corona Investigative Committee i Berlin har interviewet 150 videnskabsfolk fra hele verden for at få svar på disse tre spørgsmål: 1. Hvor farligt er det nye coronavirus i virkeligheden? 2. Hvor pålidelig er PCR-testen? 3. Hvor meget skade forvolder coronarestriktionerne, både økonomisk og sundhedsmæssigt.
Det korte svar er: Virusset er der, men det er ikke mere farligt end det almindelige influenzavirus. PCR-testen siger intet om infektioner.
Alle, der påstår, at PCR-testen kan sige noget om covid-19-infektion, lyver.
Da PCR-testen er det eneste fundament for denne pandemi, så er der intet fundament og dermed ingen pandemi.
Vi har ingen covid-19-pandemi; vi har en PCR-test-pandemi!
De samme restriktioner og politikker anvendes over hele verden; det er et globalt problem.
Ingen regeringer i hele verden er villige til at se på problemet.
Det er vigtigt at stille de rigtige spørgsmål, når man efterforsker politiske og sundhedsfaglige bedrag.

“Vi har ingen covid-19-pandemi. Vi har en PCR-test-pandemi!”
Dr. Reiner Fuellmich

Bemærkning:
Faktuel viden: Hver gang en virus muterer, bliver den svagere. Påstand om det modsatte er propagande løgn.
Vis mere

DR CHETTY: MÅLET MED “VACCINEN” ER AT DRÆBE EN STOR DEL AF VORES BEFOLKNING – UDEN NOGEN FATTER MISTANKEd. 30/11-2021
https://newspeek.info/dr-chetty-maalet-med-vaccinen-er-at-draeb..

"En af vores følgere har oversat følgende video “Vaccine” Goal “Kill Off A Large Proportion Of Our Population Without Anyone Suspecting.” Dr. Chetty. Det er svært stof, som vi vælger at formidle – og der kan være oversættelsesfejl undervejs – men nu har den enkelte ikke så engelsk-kyndige modtager i hvert fald mulighed for at kunne lytte og læse med og dermed selv danne sig en mening om budskabet]

***

MÅLET MED ‘’VACCINEN’’. ’’AT DRÆBE EN STOR DEL AF VORES BEFOLKNING, UDEN NOGEN FATTER MISTANKE.’’ DR. CHETTY

Det, der sker, er vigtigt. Vi er nødt til at forstå, hvad målet er.

Alle ved, at der er inkonsekvens, at der er frygtpåvirkning, at der er tvang. Vi skal forstå hvorfor.

Det vigtigste, tror jeg, for os at forstå er, at patogenet, der forårsager alle dødsfaldene ved COVID-sygdommen, jeg bruger ordet COVID-sygdom, fordi vi ikke rigtig har isoleret den coronavirus, der forårsager det, men ved COVID-sygdom er patogenet et spike protein. Og spike protein er, hvad ‘’vaccinen’’ er beregnet til at producere i din krop.
Så hvis jeg skulle give dig min opfattelse af, hvad der sker på globalt plan, og meget af det arbejde, jeg laver bag kulisserne, er i dette felt. Spike protein er et af de mest konstruerede [bevidst skabt i stedet for at opstå naturligt eller spontant] toksiner eller gifte, som mennesket nogensinde har lavet. Og målet med dette toksin er at dræbe milliarder, uden at nogen bemærker det. Så det er en fjende med en dagsorden.

Altså har vi en konstrueret virus, og vi har efterfølgende fået en obligatorisk vaccine. Så dybest set ser det ud til, at det som skete her er, at de har konstrueret en virus og påført denne fantastiske våbenpakke på den, kaldet spike protein.

Så nu står vi med dette meget omstændeligt konstruerede toksin, og det er blevet sat ind i en virus, eller lad os kalde det en vektor [En vektor er inden for epidemiologi en smittebærer], og vi har udsat vores planet for en lille dosis af den. Oprindeligt udløser spike proteinet en allergisk reaktion, og den allergiske reaktion, hvis den ikke behandles, medfører død. Det er, hvad vi har set med COVID-sygdom, men det er ikke slutspillet. Dette er kun en begyndende test. Man vil få en lille procentdel af mennesker, der reagerer, vi vil se alle dødsfaldene. Det [uforståeligt]) er, når denne reaktion opstår, vi isolerer planeten i 14 dage. Så ingen lægger mærke til, at dette sker.
Folk bliver for sent indlagt på hospitalet. Vi pålægger hospitalerne procedurer for at skabe død og ødelæggende skader og dermed styre frygten, og hvad vi ellers har brug for. Vi skaber forvirring. Vi sørger for at menneskeheden styres mod massedannelse. Fjerner alt vi har, alt håbet, holder folk isoleret, så vi er blevet narret til at tro, at det bedste for os vil være at give vores frihed væk. Så det sikreste sted for os vil være i fængslet. Og det er der, vi alle er på nuværende tidspunkt.Men det spil, som de spillede os, med denne konstruerede virus, var at retfærdiggøre vaccinationen af alle på planeten. Dermed vil vaccinationen af alle på planeten udsætte os for spike protein i en længere periode.

Så spike protein, hvis vi forstår, hvad det er meningen at det skal udvirke. Ja, i første omgang vil det udløse en immunrespons og en form for allergisk reaktion, og det vil medføre øjeblikkelige dødsfald. Men man forgifter ikke nogen, med det henblik, at de dør med det samme. Man vil så bemærke forgiftningen.

Så idet du giver en vaccine, kan eventuelle bivirkninger de første 14 dage efter vaccinen ikke tilskrives vaccinen, fordi det er der, alle de allergiske reaktioner forekommer. Herefter skal vi se de endothel-skader [Endothel, cellelag, som beklæder indersiden af hjerte, blodkar og lymfekar], som denne vaccine forårsager med sit spike protein med dets påvirkning af H2-receptorer. Dette er de dødsfald, som er beregnet til at komme efterfølgende, og de vil aldrig blive tilskrevet spike protein, en meget velkonstrueret gift.

Nu er spike protein også et membranprotein. Så mRNA’et vil distribuere dette til hele vores krop. Det vil blive produceret i de forskellige væv i vores krop. Det vil blive inkorporeret i membranerne i vores kroppe, i de specifikke væv. Disse væv vil blive genkendt som fremmede, og vil udløse en lang række autoimmune reaktioner. Så den overvågning, der er beregnet til at følge vaccinationerne, vil aldrig være i stand til at pege på giften som årsag. De vil være for forskellige, for mange, og de vil opstå i en for bred tidsramme, til at vi kan forstå, at vi er blevet forgiftet.

Og jeg tror, det er den store plan. Det er afhængigt af …, dette toksin er afhængigt af værtens respons. Jeg gætter på [betydning uklar], og hvad der fulgte efter COVID-infektionen af sygdom, var afhængig af den smittedes respons. Så vi fik mild, moderat og svær sygdom efter X antal dage, og det forvirrede os alle. Så vi bliver ved med at tale om COVID-lungebetændelse, mens vi jagter virussen, og virussen var bare vektoren til at lade os få en smagsprøve af giften."
Vis mere

Per Brændgaard: HVAD ER DET REELLE FORMÅL MED CORONAEN?d. 29/11-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/11/29/hvad-er-det-reelle-formaal..
MANDAG, 29 NOVEMBER 2021, 11:54

"Jeg har fået et særdeles relevant spørgsmål fra en ny læser:

“Hvis formålet med den globale coronapolitik ikke er at beskytte os mod et farligt virus, hvad er formålet med Coronaen efter din mening så?”

Jeg takker for spørgsmålet, og mit svar må nødvendigvis blive spekulativt.

Jeg vurderer, at der er flere samtidige formål. Når den globale elite skal blive enige om at føre vertikal krig mod hele verdens befolkning, så er alle medlemmer af eliten nødt til at få noget væsentligt ud projektet. Jeg vil her forsøge mig med en liste over de mest oplagte formål:

Seks formål med coronaprojektet
1. Indførelse af et nyt økonomisk system, der er baseret på lydighed i stedet for værdi. Coronakrisen og den resulterende økonomiske krise camouflerer samtidig for kollapset af det aktuelle økonomiske system. Det er, hvad World Economic Forum kalder The Great Reset. Mistænkte bagmænd: Ejerne af centralbankerne.
2. Indførelse af den totalitære, teknokratiske, kontrol- og overvågningsstat, der omfatter ikke kun økonomi men også alle former for adfærd og ytring. Det er, hvad World Economic Forum kalder The 4th Industrial Revolution. Coronaen virker også som effektiv distraktion fra udrulningen af 5G-netværket, som er fundamentet for den nye overvågnings- og kontrolteknologi. Mistænkte bagmænd: Big Tech i samarbejde med den zionistiske elite, der ønsker, at deres bedrag og historiemanipulation ikke skal blive opdaget af den brede befolkning.
3. Global distraktion fra afsløringerne af den zionistiske mafias afpresning af den globale magtelite i Ghislaine Maxwell-retssagen. Mistænkte bagmænd: Den israelske efterretningstjeneste og private, zionistiske efterretningstjenester finansieret af zionistiske rigmænd.
4. Reduktion i antallet af mennesker i verden, idet massemord nu kan camoufleres som “covid-19” eller “uheldige” bivirkninger til de “nødvendige” vacciner. Mistænkte bagmænd: Gruppen af superrige familier, der går mange generationer tilbage samt de medicinalvirksomheder, der tjener milliarder på situationen.
5. Bevægelse af magten fra demokratisk, nationalt folkestyre og individuel selvbestemmelse til den globale elite bestående af ejerne af centralbankerne, de største virksomheder og de største familieformuer. De mistænkte er dermed også nævnt.
6. Realisering af et religiøst fanatisk mål om, at alle ikke-Talmud-jøder skal underkaste sig Talmud-jødernes elites globale konge i form af teknologi med en teknokratisk, totalitær global stat. Mistænkte bagmænd: Chabad Lubavitch-sekten og andre fanatiske, militante talmudiske/zionistiske grupperinger. Det er efterfølgerne til de samme, som var i konflikt med Jesus Kristus. Så intet nyt under solen. De kristne danskere er blot blevet en flok tamme får, der frivilligt går ind i slagtehuset, mens de skælder os andre ud, når vi prøver at advare dem.
DEL:"
Vis mere

Lone Nørgaard: Vi bliver manipuleret d. 28/11-2021
Læserbrev bragt i EkstraBladet d. 18. november:

Vi bliver manipuleret
Det forlyder, at det ikke mere er muligt at få en Hollywood-produktion igennem uden at manus er godkendt af Pentagon og CIA. Skulle du ryste på hovedet over denne vanvittige påstand, så gå de seneste fem nye, amerikanske film igennem og overvej deres ideologiske budskab. De er alle gået woke, typisk med kvindelige superhelte, der surprise-surprise er sorte. Multikulti-ideologi med fokus på at nedbryde alle grænser. Herunder de to biologiske køn og skellet mellem menneske og maskine (transhumanisme).

Og så er der lige den med John F. Kennedys nevø Rober F. Kennedy Jr., grundlægger og formand for organisationen ”Children’s Health Defense” og massiv pro-liv-imod-’vacciner’, der besøgte Berlin og talte foran hundredtusindvis af mennesker om corona-bedraget. Ikke en lyd har vi hørt om det i mainstreammedierne. Hvorfor mon?

Kunne det hænge sammen med, at vi bliver manipuleret hver eneste dag til en forståelse af verden, der bare ikke rigtigt harmonerer med virkeligheden?

Del artiklen her:"
Vis mere

Klaus Ewald: Er du i de 80 eller 20 procenter?d. 28/11-2021
https://24nyt.dk/klumme-er-du-i-de-80-eller-20-procenter/
Forsvarsadvokat skriver en klumme i 24NYT d. 28. nov. 2021


Coronarestriktionerne
Den politiske polarisering af de vestlige samfund fortsætter. Også her i Danmark. Corona-epidemien har medført en skade på den almindelige forståelse af, hvad frihedsrettigheder er, og hvad de skal bruges til. Men spørgsmålet om indgreb i frihedsrettighederne er mere ned nogensinde blevet relevante at forholde sig til. Den nye tids politikere er uvidende takket være mange års proletarisering af indlæringsniveauet på skoler og uddannelsesinstitutioner. Hvad de mindre begavede ikke har kunne kapere, har de bedre begavede ikke måtte lære. Det socialistiske Ritt Bjerregaard segment har sejret ad helvede til. Også i landene omkring os.

Med frihedsrettigheder forstås retten til at tænke, tale, trykke og navnlig forsamle sig, som vi vestlige indbyggere har taget for givet i generationer. Grundlovs- og forfatningsmæssige rettigheder som staten ikke har kunne gribe ind i. De vestlige stater har skulle overholde spillereglerne om ikke at gribe ind i det helt centrale, den almindelige ret til at danne foreninger af politisk karakter og forhindre foreningernes medlemmer i at mødes.

Alene almindelige ordenshensyn og retten til at forhindre politiske partier, der fremmer sine formål ved vold, har kunne danne rammen om indgreb. Men, det er historisk set kun sket få gange i Danmark. Senest med forbuddet mod indvandrerbanden Loyal to Familia.

Set fra et helikopterperspektiv er corona-restriktionernes gennemførelse et led i den glidende venstre-autoritære drejning den vestlige verden har taget over de sidste 40-50 år. Bid for bid er medieverden blevet mere og mere tendentiøs, mere og mere forudindtaget i gengivelsen af virkeligheden. Virkeligheden spiller en mindre og mindre rolle i nyhedsformidlingen, og det politisk korrekte en stadig større rolle. Det syn har på afgørende vis præget den politiske udvikling.

Den generelle politiske udvikling
Præcis som accepten af den modsatrettede højredrejning opnåede en bred accept i mellemkrigstidens Europa i 1930’erne, har medierne præget udviklingen i vor tid i en tilsvarende autoritær retning. Husk, at Hitler blev stueren i brede kredse før krigen. Bag tidens overflade ser man konturerne af, at man accepterer en autoritær marxistisk verdensorden. Hensynet til masserne er vigtigere end hensynet til den enkelte og det nære. Internationalisme er godt, patriotisme er ondt. Glem det aldrig, hvis du er en del af mainstreammedierne.

Folk der ikke kender fortiden, er dømt til at begå de samme fejl. Således også med accepten af manipulation og virkelighedsfornægtelse, blot den passer ind i det mindset, journalister og mangfoldigheds politikere ønsker sat på dagsorden. At USA’s præsident Biden er aldeles inkompetent og uansvarlig som leder ikke kun af Amerika, men også af den frie verden, er oplagt.

Bidens manglende evne til at tackle for USA oplagte sikkerhedsspørgsmål som forholdet til Kina, grænsekontrol, Afghanistan-tilbagetrækning eller økonomisk politik og bekæmpelse af inflation er oplagt. Men pressen tier, da det oplagt vil være et nederlag at indrømme, at manden både er dement og inkompetent. Pressens helt ensidige kampagne mod Trump efter angrebet på Kongressen 6. januar viser tendensen. Pressen er efter folket, kun Trump stod i vejen.

Den autoritære udvikling, som de venstreorienterede politiske partier har valgt i Europa og USA, har haft en afsmittende virkning langt ind i den borgerlige politiske fløj. Selv liberale partier, men også semi-konservative partier, har ladet sig rive med i at støtte indskrænkninger i frihedsrettighederne. Og det af enhver art.

I Forbundsrepublikken Tyskland har retten til at ytre sig kritisk om landets indvandringspolitik ført til stadig stigende statslige indgreb. Verfassungsschutz, det særlige tyske forfatningspoliti til sikring af bekæmpelse af politisk ekstremisme, har vidtstrakte fangarme. Selv inde i det anerkendte indvandrerkritiske parti og i Forbundsdagen repræsenterede parti Alternative für Deutschland.

Et forhold er, at Tyskland efter 1945 har spillet en fuldstændig ubetydelig udenrigspolitisk rolle grundet styret fra 1933-45. Men navnlig indsættelsen og valget af den tidligere DDR-kommissær, Angela Merkel, som kansler og afløser for ærketyskere som CDU-kansler Helmuth Kohl og Helmuth Schmidt fra SPD, har fremskyndet processen i såvel en af-tyskning af landet som i at fremme en destabilisering og nykolonisering af det før så stabile land. Den stabilitet, som Konrad Adenauer og hans efterfølgere stod som garanter for efter 2. verdenskrig.

Masseindvandringen, som Merkel har lagt navn til, ville aldrig have fundet sted under kanslerne Helmuth Kohl eller Helmuth Schmidt. Almindelig fornuft og hensynet til en stabil økonomi og den enkelte tyskers sikkerhed i forhold til uscreenet at indføre en befolkningsudskiftning ville have vejet tungest. Det havde afholdt det tidligere konservative CDU-CSU, men også SPD, fra befolkningseksperimenter, som Merkels eftermæle for evigt vil efterlade Tyskland mærket af. Venstredrejningen er oplagt.

Merkels marxistisk-leninistiske baggrund som internationalist frem for beskytter af det tyske folks interesser har kun den lille dreng kunne se for at anvende H C Andersen perspektivet. Den lille dreng, der ser kejserinden uden tøj på. In casu: det yderste politiske højre, som er frigjort af det de to tidligere konservative partier CDU-CSU og det Socialdemokratiske SPD.

Bemærk, at medierne dygtigt har forstået at stigmatisere det yderste højre i Forbundsrepublikken som nazi-sympatisører, blot fordi det højrenationale spekter har villet fastholde det, der kendetegner fornuft i forhold til det tyske folks og den tyske stats interesser. Nazi-kortet virker. Man har mest oplagt set det i forbindelse med demonstrationer i det tidligere Østtyskland, hvor enhver protest mod masseindvandring prompte er blevet påstemplet nazi-etiket. Patetisk, og faktuelt af mangel på bedre argumenter.

At den italienske anklagemyndighed for tiden har rejst tiltale mod tidligere indenrigsminister Salvini for brud på menneskerettighederne ved at forhindre migranter i at lande i tusindvis på de italienske kyster i hans regeringsperiode er rent bestillingsarbejde fra et socialistisk orienteret flertal i den italienske nationalforsamling. Men det er en symptomatisk udvikling.

Kun få kan se hvor vi er på vej hen
Men tilbage til Corona-restriktionerne. Udviklingen har afsløret, at henved 4 ud af 5 af indbyggerne i de vestlige lande, plus minus, accepterer langtrækkende og tunge indgreb i det, vi før murens fald i 1989 klandrede Warszawa-pagtlandene for ikke at ville respektere (forsvarsalliancen mellem det tidligere kommunistiske Sovjetunion og lydstaterne i Østeuropa).

Den politiske polarisering i den vestlige verden vil fortsætte, protesterne mod helt grundlæggende indgreb i borgerrettigheder vil eskalere. Krav om yderligere tiltag mod dem, der protesterer over statslige indgreb og vaccinemandater, krav om tvangsmedicinering af befolkningen, vil stige. Alt sammen et produkt af fremvæksten af en blind tro på, at den venstreorienterede statsmagt har ret til at definere, hvad folk skal tænke, tro og leve efter.

Østrig og Australien har for tiden førertrøjerne i overgreb. Både de prikkede bjergtrøjer og de gule førertrøjer i at ville definere, hvad masserne skal finde sig i af statslige definitioner af, hvad der er det rigtige i corona-bekæmpelsen. Coronarestriktioner er ikke et udtryk for politik baseret på og styret af videnskabelig evidens. Restriktionerne er mere et symptom på, at statslige ledere har glemt, hvorfra de har fået tildelt magten. Fra folket. Overgreb i form af krav og indskrænkninger er symptomer på magtfordrejning og magtmisbrug i et hidtil uhørt omfang.

LÆS OGSÅ: Klumme: Når medierne svigter
Det er alene i kraft af et politisk flertal, og ikke videnskabelig evidens, at covid-19 har fået karakter af en samfundskritisk sygdom. Med en overlevelsesprocent på over 99% skal man være magthaver for at kunne forsvare vidtgående indgreb i borgernes rettigheder.

Snart vil man givet kunne opleve, at folk fra Østrig vil søge asyl i andre lande, herunder muligt Danmark, af frygt for de fatale bivirkninger, som fremtiden vil afdække følger med COVID-19 vaccinerne. Blodpropper, lungesygdomme og cancer i eksplosiv stigning vil ikke kunne undertrykkes selv af en følgagtig presse, der står som garant for sikring af statslige indgreb mod borgerne.

Som jøderne, der blev afvist ved den danske grænse, da de bankede på i Hitler-tiden, vil østrigske asylansøgere sikkert også blive grinet af i det venstrefløj-prægede politiske billede, vi oplever. Skal de østrigere, der gemmer folk, der ikke vil lade sig vaccinere i Østrig, også interneres i kz-lejre? Hvad der for få år siden ville have været science fiction, kan blive virkelighed efter 1. februar 2022, når Østrigs nye look a like nazi-vaccine lov træder i kraft.

Igen, dem der ikke kender historien og fortiden, de er dømt til at begå eksakt de samme fejl og forbrydelser, vi har oplevet tidligere.

Kun når de 80% af vælgerne, der blot følger tidens trend og den verdensorden der hersker, vågner op, vil udviklingen kunne vende til det bedre. I årene fra september 1939 til 1945 døde henved 60 millioner, før krigen var ovre. Man kunne frygte, at vi lige nu befinder os i samme epoke som i mellemkrigstiden, og dermed i optakten til et endeligt opgør. Tankepoliti og kontrol i et Orwellsk omfang kan vente om hjørnet. Husk, at corona-restriktioner mere er et symptom på magtmisbrug end en kur mod en pandemi.

For mange faktorer peger i retning af en politisk istid, for mange mennesker lader de få styre en udvikling, der kan rive den verden, vi kender, i afgrunden. Den vestlige verden kan stå på randen af en borgerkrig, hvor et flertal påtvinger mindretal vidtgående indskrænkninger i demokratiske rettigheder. Kun de få er i stand til at se det. Mindretallet.
Flertallet har mere travlt med at se den store Bagedyst på TV.
Vis mere

Lone Nørgaard: Så kom tvangsvaccinationerne alligevel m. fl.d. 27/11-2021
Læserbreve, afvist af pressen

"Så kom tvangsvaccinationerne alligevel
Lige om lidt indfører Mærsk vaccine-krav. Altså krav om, at ansatte skal tvinges til at tage de nødgodkendte, eksperimentelle injektioner, der for manges vedkommende har katastrofale bivirkninger. Hvorfor hører vi stort set intet om følgevirkningerne i pressen?
Det gør vi ikke, fordi den globalistiske elite, big tech og big pharma sidder på de store medier, der sørger for at filtrere sandheden om det største medicinske eksperiment i verdenshistorien fra. Og det gør vi ikke, fordi de læger, forskere, sundhedspersonale m.fl., der forsøger at fortælle, hvad der foregår i kulisserne – bliver forfulgt, chikaneret og truet til tavshed. I det omfang de ikke bliver likvideret?
Kan jeg dokumentere påstandene? Ja, det kan jeg. Hvis jeg får lov!


Hvad slags dødelig pandemi?
Lige nu og her skal vi leve med to gange nonsens: 1. Vi er midt i en dødelig pandemi, 2. Vi er midt i en klimakrise.

Nonsens, fordi ingen af påstandene holder vand ved nærmere eftersyn. Det vil sige, den første rummer en vis sandhed: Vi er midt i en dødelig pandemi, men det er ikke en virus, der slår folk ihjel. Det er den globalistiske elite og big pharma med deres nødgodkendte, eksperimentelle injektioner og digitale ’vaccine’pas, der skal skaffe endegyldig kontrol over hver eneste sjæl på kloden.
Det rette navn er derfor ’Apartheid Pas’.
Bagmændene m/k i den globalistiske superelite har selvfølgelig hele vejen igennem været på det rene med, hvilken ondskab de har gang i. En paralyseret (?) presse fungerer – med to hæderværdige undtagelser – som magthavernes mikrofonholder.

Mht. punkt 2: Køb eller lån Johannes Krügers ”32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på – læs hvorfor, hvis du tør”. Så er klima-løgnen barberet helt ned til sokkeholderne. FN’s klimapanel har ikke mere noget at gøre med ægte forskning. Der er i dag tale om ren lobbyvirksomhed.
Del

Bemærkning:
Klimaet bliver styret fra solen, hvor antallet af solpletter er afgørende for, om vi har det et par grader varmere eller koldere end "normalen= årenes vejr over en 30 årig periode".
Mange lyse pletter eller gigantiske sol eksplotioner giver varmere vejr. Pt er det småt med "hvide pletter", så lur mig om vi ikke får en 'normal' vinter med sne og kulde!
Vis mere

Asger Aamund: VI, ET FOLK AF MUNDBINDSTRÆLLEd. 26/11-2021
Udgivet på aamund.dk
https://24nyt.dk/vi-et-folk-af-mundbindstraelle/

"Det nye mundbindsdiktat er således ikke videnskabeligt, men politisk begrundet. Mette Frederiksen er nu tilbage i sadlen som sundhedsfyrstinden, der dagligt kan fortælle den kuede befolkning, hvad man må, og specielt hvad an ikke må. De aflivede mink forholder sig atter roligt i deres massegrave, og statsministeren vil på ny kunne prale af de mange menneskeliv, hun har reddet ved sin resolutte og ansvarlige handlekraft. At mundbind er virkningsløse på smitten er ligegyldigt, så længe de kan bruges til at holde masken politisk."

"Mette Frederiksen har til fulde indset, at man skal aldrig lade en god epidemi gå til spilde."
Vis mere

Klaus Ewald: Man binder os på mund og håndd. 22/11-2021
https://24nyt.dk/klumme-man-binder-os-paa-mund-og-haand/
Forsvarsadvokat Klaus Ewald har fostret klummen til 24NYT d. 22. nov. 2021

********
"Februar-marts 2022
Coronasituationen i Østrig er alvorlig, sagde kansler Alexander Schallenberg...."
"Højrefløjspartierne har været stærkt kritiske over for de nye restriktioner, som de mener vil skabe en gruppe af andenrangsborgere,...."

"Fra februar 2022 vil der blive indført vaccinepligt i landet. Alle uvaccinerede, der ikke frivilligt lader sig vaccinere, vil blive pålagt tvangsvaccinering, fængselsstraf og bøder.

Nürnberg-konventionen fra 1947, der forbyder ufrivillige medicinske eksperimenter, er ikke gældende for uvaccinerede i den del af det tidligere 3. Rige, der i samme måneder af 1941 sendte tusinder i døden østpå. Det er vanskeligt ikke at kategorisere eksperimentalvaccinerne på anden vis.

LÆS OGSÅ: Klumme: Christianborgs landsforrædere – Del 2
Europa Rådets resolution nr. 2361 fra 27. januar 2021, om, at staterne skal informere borgerne om, at vaccination er frivillig, er heller ikke længere gældende i Hitlers tidligere hjemland.

Der forventes at blive optøjer og en fortsættelse af de igangværende massedemonstrationer i Wien af protesterende anti-vaccine tilhængere.

Det 3. Riges autoritære ånd hænger stadig over alpelandet og dets store moderland mod nord. Det 3. Riges arvtagere på den autoritære, marxistiske venstrefløj har åndelige fangarme ude over det meste af den vestlige verden. Østrig er blot et skridt foran. Politikere, medier og myndigheder er parat til at fortælle dig løgne i en uendelighed. I dag om uvaccinerendes kollektive skyld, i morgen om masseindvandringens lyksaligheder."

"Faktualitet og fornuft er sat på hold. At 90 pct. af coronarelaterede døde er fuld vaccinerede, betyder minus. Regulering og kontrol er i fokus alene for magtens skyld. Den laboratoriefremstillede kinesiske COVID-19 virus anvendes som undskyldning for at suspendere frihedsrettigheder, alle troede var umistelige. Grænsen fra det tidligere USSR er rykket vestpå så langt som til Donau og Rhinen."

" “Man binder os på mund og hånd, med vanens tusen stramme bånd, og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en, som ved at skærme os mod ensomhed med søde kontrakter, vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord: jeg lover dig var vi vist i kærlighed på mere ærlig vej. De ord, vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund, til glæden er borte og alting forbi”

Jeg dedikerer de sidste udødelige strofer til Poul Henningsen og Liva Weel."
Vis mere

André Rossmann: Myten om det tillidsfulde Danmark (2021)d. 20/11-2021
Klumme 24NYT, d. 20. november 2021
https://24nyt.dk/klumme-myten-om-det-tillidsfulde-danmark-2021/

"I kølvandet på coronakrisen skrev prof. Chr. Bjørnskov på punditokraterne.dk: ”Hvis det sidste halvandet års udvikling har vist noget som helst, er det at man aldrig bør have tillid til politikere. Hvis for mange borgere har for stor tillid til politikere, reagerer de som nigerianske emailsvindlere og narrer befolkningen til at opgive rettigheder og til at finansiere politiske særinteresser og nonsens”."

"Allerede inden coronakrisen forsømte den socialdemokratiske regering at følge op på de erklærede hensigter om et samfund, der bygger på tillid, idet regeringen har lanceret en såkaldt ”tryghedspakke”, der indeholdt mere videoovervågning af samfundet. Ifølge statsministeren skal ”tryghedspakken” forsvare den danske samfundsmodel. Men denne samfundsmodel er netop baseret på tillid, og argumentet klinger derfor noget hult. For et åbent og frit samfund som det danske bygger på en grundpræmis om, at borgerne ikke skal udsættes for den kollektive mistænkeliggørelse, som generel overvågning er et udtryk for. I et åbent samfund må tillid bygge på gensidighed mellem borgere og myndigheder. Ikke blind tillid til myndighederne og mistillid til borgerne.

Under coronakrisen har regeringen heller ikke lagt datagrundlaget og forudsætningerne for sine beslutninger i forhold til coronakrisen åbent frem, fordi den ikke stoler på befolkningen. Det er altså ikke tillid til danskerne, der er fundamentet for myndighedernes arbejde.

Regeringen stoler heller ikke på de øvrige medlemmer af Folketinget. De skiftende og modstridende meldinger om den danske testindsats har svækket Folketingets muligheder for at gennemskue og håndtere situationen, lyder kritikken fra partiernes sundhedsordførere. Alt i alt har coronakrisen med al ønskelig tydelighed eksponeret manglen på institutionel tillid i det danske samfund."

Bemærkning:
Noget af det hårdeste for et mennesker er at erkende, at 'sandheden' var en LØGN.
Vis mere

Klaus Ewald: Tidens åndelige krigsforbrydered. 16/11-2021
https://24nyt.dk/klumme-tidens-aandelige-krigsforbrydere/
Forsvarsadvokat Klaus Ewald har igen fostret en læseværdig klumme til den frie og uafhængige presse 24NYT
Nedenstående følger et uddrag:

"Socialismens dogmatisme udgør den største fare i forening med religiøs udefrakommende islamisk konservatisme.

Når hensynet til økonomiske magtstrukturer og politiske interesser står over den enkeltes ret til at sige fra i de statslige overgreb, der foregår med opdeling i A- og B-mennesker, så er det opgørets time. A-menneskene, der følger den politiske korrektheds påbud om at acceptere bivirkninger af eksperimentale vacciner. Og dem der siger fra og ender ud i at blive udskudselementer. B-menneskene. De der udgør smittefaren til trods for, at 3/4 af de indlagte er fuldvaccinerede.

For første gang i verdenshistorien kan man overføre en sygdom, man ikke har, til andre, som er vaccineret mod den. Er det ikke magisk? Men, hvem sagde tankemæssig apartheid?

Hvis vestens kultur og tankesæt, hvis vestens åndelige bagage og folk skal overleve endnu om 100 år, så kræver det en højere grad af bevidsthed om, hvad vi er i færd med at miste, og det på alle fronter. Frihed er ikke en given ting, den skal tilkæmpes. Frihed, der opgives, kommer ikke tilbage, medmindre man er rede til at kæmpe for den, og i sidste ende dø for den. Hvis man vil gribe afgrunden, skal man gøre det med ørnekløer, som Friedrich Nietzsche rigtigt udtrykte det.

Således talte Klaus Ewald"
Vis mere

AFSLØRING AF DAGENS PROPAGANDA I DR OG EKSTRA BLADETd. 14/11-2021
SØNDAG, 14 NOVEMBER 2021, 10:43 Af Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2021/11/14/afsloering-af-dagens-propa..

"Jeg bringer her en propagandafaglig analyse af nye historier om corona i de statsstøttede nyhedsmedier Ekstra Bladet og DR.

Under overskriften Smitter vaccinerede mindre? viderebringer Ekstra Bladet Statens Serum Instituts propaganda for covid-19-vaccinerne. De argumenterer med henvisning til et brev i New England Journal of Medicine, der angiveligt viser, at vaccinerede smitter mindre. Empirien er imidlertid begrænset af den samme fundamentale fejlkilde, som al anden forskning i covid-19, som er selve konstruktionen af begrebet ‘covid-19’. Begrebet er defineret ud fra, at en patient har en positiv PCR-test kombineret med et eller andet symptom, som også kan have mange andre årsager end SARS-CoV-2. Da PCR-testen ikke er testet for, om den rent faktisk kan måle tilstedeværelse af smitsomt coronavirus, så er alle data baseret på den definition af covid-19 ubrugelige og utroværdige. Hvis man skal have nogen som helst form for troværdig viden ud af denne type undersøgelser, så er forskerne nødt til at rapportere den samlede sygelighed og dødelighed blandt henholdsvis vaccinerede og uvaccinerede. Hvis man kun måler på forekomsten af “covid-19”, så måler man reelt på forekomsten af positiv PCR-test, som er upålidelig, og som ikke siger noget som helst om den samlede risiko for at blive syg, dø eller smitte andre med noget, som de kan blive syge eller dø af. Den pågældende undersøgelse og alle tal for Statens Serum Institut undgår behændigt at oplyse om dette. Når man afstår fra det, så kan en skadelig samlet virkning blive camoufleret som en gavnlig specifik virkning.

DR er som sædvanlig i førertrøjen med den mest tossede og lettest gennemskuelige propaganda. DR skriver bl.a., at Australien sigter mod at vaccinere børn under 12 år mod corona fra januar uden det mindste pip af kritik af dette vanvid og med den globale propagandaformidler Reuters som den eneste kilde. DR videreformidler også blindt propagandaen fra et af de andre store propagandabureauer, Ritzau, i en anden historie med overskriften Endnu en dag med dyster coronarekord i Tyskland.


DR skriver videre, at der har været 2.948 nye coronatilfælde det seneste døgn i Danmark. Kilden er Statens Serum Institut og DR videreformidler trofast propagandaen selvfølgelig uden at stille de forbudte spørgsmål: Hvor mange af disse ‘coronatilfælde’ er rent faktisk syge, hvad er symptomerne, og hvor syge er de? Det er den store hemmelighed, som danskerne ikke må vide noget om, da vi skal holdes bange for at blive smittede – stemplet alene ved en ubrugelig PCR-test. Hvis det eneste, man ‘fejler’ er en positiv PCR-test, så er man rask og ikke syg.


Vi kan også læse på DDR, undskyld DR, at Yderligere 17 kommuner har nu så høj smitte, at det kalder på restriktioner. Samtidig stiger propagandaens fokus på børn med denne udtalelse fra Jesper Carlsen, direktør i børne,- fritids- og undervisningsforvaltningen i Hjørring Kommune:

“- Smitten er i høj grad drevet af børn under 12 år, og det er altså de yngste klasser i den lokale folkeskole, der har drevet smitten op.”

Og så er coronakrigen også gået ind mod religiøse forsamlinger, kan vi læse på DR under overskriften Intet coronapas, ingen fredagsbøn. Det er både muslimer og kristne kirkegængere, der står for skud.

Når jeg læser propagandaen, så ser jeg disse generelle tendenser for tiden:

- Frygten for smitte skal forstærkes og holdes oppe
- Vacciner skal sælges som den eneste løsning
- Erhvervslivet og andre beslutningstagere makker ret med coronapasset af ren og skær frygt for at blive lukket helt ned igen
- Vi kan forvente, at der kommer yderligere restriktioner snart
- Nu kommer de også efter vores børn"
Vis mere

AFFOLKNING: DET MEST UHYGGELIGE FORMÅL MED VACCINERNEd. 11/11-2021
Per Brændgaard, torsdag d. 11/11 -2021 kl.19:16
https://perbraendgaard.dk/2021/11/11/affolkning-det-mest-uhygge..

"Affolkning (eller depopulation) er nok det mest uhyggelige, mulige formål med covid-19-vaccinerne. Nye data tyder på, at der måske er noget om det."


"Flere dør efter vaccination

Mike Whitney fra The Unz Review udgav den 5. november 2021 en artikel med titlen Excess Deaths Point to Depopulation Agenda, hvor han fremlagde beviser (eller indicier) for, at der er en masseaflivning af Jordens befolkning i gang med covid-vaccinerne som våben.

Her er nogle af beviserne:

- Stigende dødelighed i Skotland i sommeren i 2021 sammenlignet med de foregående fem år
- I Skotland er 87 % vaccineret; den ugentlige dødsrate er nu 30 % over normalen
- Samme mønster med stigende dødelighed efter udrulningen af vaccinerne er set i bl.a. Tyskland, Danmark, Finland, Norge, Irland, Storbritannien, England og Israel
- Tal fra England viser, at dødeligheden af alle årsager er steget meget mere og meget hurtigere hos de vaccinerede end hos de uvaccinerede
- Det ser ud til, at det især er forskellige former for hjerteanfald, som de vaccinerede dør af.
Disse data er i kontrast til propagandaen fra sundhedsmyndighederne i Danmark, der insisterer på, at vaccinerne er enormt effektive, helt sikre og totalt nødvendige for, at vi kan komme gennem pandemien.

Problemet ved manglen på ordentlig forskning i virkningen af vaccinerne er, at en eventuelt reelt stigende dødelighed som følge af vaccinerne kan bortforklares med f.eks. “gennembrudsinfektioner som følge af de farlige uvaccinerede, der går rundt og smitter de vaccinerede”. På den måde får bivirkningerne til vaccinerne en anden forklaring, der bliver misbrugt i propagandaen for at få endnu flere til at tage stikket. Igen og igen.

Beviserne for, at vaccinerne er farlige, er dog ikke automatisk bevis for, at der ligger et bevidst motiv om affolkning bag det globale coronaprojekt. Tallene er dog ganske bekymrende i sig selv."
Vis mere

André Rossmann: Danmarks uhelbredeligt syge sundhedsvæsen (2021)d. 3/11-2021
https://24nyt.dk/klumme-danmarks-uhelbredeligt-syge-sundhedsvae..

"I det socialistiske Danmark går den fremherskende betontænkning ud på, at kun offentligt ansatte og offentlige institutioner kan varetage velfærdsydelser på forsvarlig vis. Den offentlige sundhedssektor drives derfor som socialistisk monopol-økonomi. Det virkede imidlertid ikke før 1989 i DDR og resten af Østblokken, og det kommer heller aldrig til at virke i Danmark, uanset om man ansatte tusinder af ekstra sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, sosu-assistenter og andet sundhedspersonale. Og derfor er de mindrebemidlede danskere på B-holdet dømt til at leve med et skrabet sygehusvæsen og discount-sundhedsydelser."
Vis mere

ER DET DANSKE DEMOKRATI STYRET – OG KORRUMPERET – AF WORLD ECONOMIC FORUM?d. 31/10-2021
https://newspeek.info/er-det-danske-demokrati-styret-og-korrump..
Af Lone Nørgaard.

"World Economic Forum – den organisation Klaus Schwab er grundlægger af (læs her og her og her) – har indgået en aftale med den danske regering i Davos, d. 25. januar 2018.

Her følger den første og sidste side i ’MEMORANDUM OF UNDERSTANDING":

(Klik på linket og læs MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

"Med andre ord: Den danske regering har solgt sin sjæl til fanden selv.

Af dette link fremgår, at “Denmark becomes the first European country to enter into a partnership with the World Economic Forum”.

Det begynder at give mening, at Danmark – sammen med Israel – er iført den gule førertrøje i ’vaccinationsfremstødet’ og indførelsen af det ’grønne pas’, der selvfølgelig ikke har en dyt med grønt at gøre. Den rette betegnelse er ’Apartheid Pas’, der skal sætte skel mellem de personer, der har taget de nødgodkendte eksperimentelle injektioner, og de ikke-injicerede.

Danskerne har for de flestes vedkommende en klippefast tro på myndighederne. Det skulle de måske holde op med?

I hvert fald har vores uduelige, kyniske ledere ført den danske befolkning durk ind i fårefolden."
Vis mere

FLOP 26d. 29/10-2021
Af Asger Aamund. Udgivet på aamund.dk
https://24nyt.dk/flop-26/

"Middelaldervarmen med rige høstudbytter var en opgangstid for folkeslagene, men omkring år 1300 indtræffer den Lille Istid med korte, kølige somre og lange, iskolde vintre med følgesvendene sult, sygdom og tidlig død. Kuldeperioden kulminerede omkring 1650, hvor solpletterne helt forsvandt og solen gik i en dvaletilstand. Solen kan skrue op og ned for jordens skydække og dermed bestemme, hvor meget energi, der skal trænge igennem til jordens overflade, som påvist af DTU-fysikeren Henrik Svensmark. Hvis sol, kosmisk stråling og skydækket spiller en afgørende klimatisk rolle, kan CO2 udledningen jo ikke gøre det samme. Til trods for, at de videnskabelige beviser om solens afgørende indflydelse hober sig op, er solen dømt ude af IPCC, som nu udelukkende prædiker CO2 -evangeliet, der sluges råt af politikere, medier, erhvervsliv og af klodens letpåvirkelige ungdom: ” There is no Planet B!”

For nyligt er der publiceret tre videnskabelige studier, der uafhængigt af hinanden påviser, at temperaturstigningen mellem 2001 og 2019 skyldes øget absorption af solstrålingen og ikke udledning af klimagasser. Det drejer sig om (Loeb et al, 2021), (Dübal og Vahrenholt,2021) og om (Ollila, 2021). Stadig flere af de tunge drenge inden for klimaforskningen vælger at hoppe af IPCC’s gøglervogn. Senest udtaler professor Richard Lindzen (MIT), at klimaet er et regionalt og ikke et globalt fænomen og, at ”når temperaturen stiger ét sted, falder den et andet”. Han mener, at klima- alarmen bygger på manipulerede statistikker, og at myten om, at 97 procent af forskere er enige om, at CO2 er skurken, er ren svindel."

Bemærkning:
På New Zealand, Sydøen, markeres hvor meget gletcherne fylder om vinteren. Ingen tvivl om, at mens det bliver lunere på den Nordlige halvkugle, så bliver det tilsvarende koldere på den Sydlige.
Vis mere

André Rossmann: Der er ingen klimakrised. 22/10-2021
https://24nyt.dk/der-er-ingen-klimakrise/
21. oktober 2021 André Rossmann Leder

"Lad os sige som det er: Der er ingen klimakrise. En rigtig krise kræver nemlig omgående og effektiv handling for at forhindre, at den bliver til noget, der er værre. Hvis der var en klimakrise, ville alle ansvarlige regeringer verden over prompte have truffet alle de nødvendige forholdsregler, der skal til for at løse krisen.

Nej, debatten om klimakrisen og den grønne omstilling handler udelukkende om skåltaler, bombastiske erklæringer, storladne visioner, højstemt retorik og uforpligtende korrekte holdninger. I det globale politiske narrespil opstiller politikerne alle mulige mål og ignorerer de tekniske og økonomiske realiteter. Klimadebatten er derfor fyldt med flyvske tanker og luftige ideer, der hverken tager højde for finansiering eller politisk realisme.

Danmark er et kapitel for sig. I Danmark er formålet med politikernes ambitiøse klimamål nemlig ikke at redde klimaet, idet alle er enige om, at den danske reduktionseffekt på klimaet er uden betydning. Nej, det egentlige formål med 70-procentmålsætningen er at blive et foregangs- og inspirationsland på klimaområdet. I den oppustede danske selvforståelse er danskerne nemlig Guds udvalgte grønne folk. Danskerne lever i deres helt egen boble, hvor man tror, at det, Danmark gør og siger, har stor global betydning. Selv om det danske CO2-udslip kun udgør en promille af det globale CO2-udslip, mener man i Danmark, at ved at agere som et foregangsland, som alle lytter til andægtigt og med beundring, vil den danske klimapolitik sprede sig over hele verden.

De ca. 120.00 nye private arbejdspladser, som DI vil bruge den grønne omstilling til at skabe, er subsidierede arbejdspladser. I den forbindelse peger de økonomiske vismænd på, at hvis man politisk vælger at flytte samfundets investeringsressourcer over i de såkaldte ”grønne” brancher, medfører det, at der andre steder i landets økonomi gennemføres færre investeringer, som også kunne have skabt arbejdspladser – vel at mærke mere produktive arbejdspladser uden statsstøtte.

Eftersom man fra politisk hold har besluttet, at Danmark skal gennemføre grøn omstilling, er det kun logisk, at DI’s medlemmer i den grønne branche ønsker at gafle en del af de offentlige milliarder, der er afsat til formålet. Det er dog ikke en uvant situation for DI. Dansk erhvervsliv har jo i forvejen snablen langt nede i de offentlige kasser. Den statslige erhvervsfremme udgør ca. 42 mia. kr. om året. Herunder subsidier bevilget via finansloven, støtte via skattesystemet, energistøtte samt støtte via regioner og kommuner.

Og nu, hvor klimaet er blevet mainstream, er der udsigt til ekstra 16 mia. kr., som kan gafles fra almindelige danskere og omfordeles til aktionærer og direktører i de ”grønne” virksomheder. Den mulighed anerkendes og omfavnes med glæde i DI.

På det globale plan forholder det sig således, at selv om Europa er i færd med at bevæge sig væk fra kulkraft, voksede verdens samlede kulforbrug alligevel med 1,4 pct. sidste år i takt med en generelt stigende appetit på energi. Ca. 75 pct. af verdens CO2-udledninger kommer fra fattige lande med vigtige udviklingsprioriteter såsom at undgå fattigdom, sult og sygdom. Det er derfor mest i EU og USA, at forbruget af kul ventes at falde frem mod 2023. I Sydøstasien og Indien ventes forbruget at stige. Kina bruger i dag over halvdelen af verdens kul, og Indien bruger mere kul end Europa og Rusland tilsammen. Derfor er det langt fra nok til at løse klimaproblemerne, at Europa vælger kullet fra.

På baggrund af ovenstående kan det ikke undre, at verdens største CO2-udledere ikke har deltagelsen i FN’s klimatopmøde COP26 i Glasgow som topprioritet. Det er endnu uvist, om Kinas præsident, Xi Jinping, og Indiens premierminister, Narendra Modi, deltager i klimatopmødet, og man kan heller ikke forvente at se Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro. Senest har den russiske præsident, Vladimir Putin, meddelt, at han ikke kommer til topmødet.

Hvorom alting er: Trods utallige klimakonferencer og topmøder kommer verdens forsyning af energi fortsat overvejende fra fossile kilder og CO2-udledningen slår rekorder. Andelen af verdens energiforsyning, der kommer fra fossile kilder, har ligget stabilt igennem de sidste 20 år. I 2000 var den 80 pct., i 2006 81 pct. og i 2017 81 pct.

André Rossmann"

Bemærkning:
Vi er opdraget til altid at være bange for noget, så danskerne på en løgn gladeligt æder flere skatter og afgifter til trods for, at vi har verdens højeste skattetryk.
Vis mere

Opmuntrende nyhederd. 18/10-2021
https://newspeek.info/opmuntrende-retssager/
NewSpeek d. 18. oktober 2021
Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.

"Der er langt imellem de gode nyheder i denne tid, hvor corona-/vaccine-vanviddet synes at have det fuldstændige tag i verdens befolkninger. Fortvivl dog ej! For der er rent faktisk også gode nyheder; de dækkes bare ikke af mainstream-fake-news-medierne."

"”Krigen bliver ført af de herskende grupper mod deres egne”
Hvis disse retssager faktisk demonstrerer, at SARS-CoV-2 ikke eksisterer som et isoleret virus, er det nærliggende at konsultere bogen ‘1984’, hvori det beskrives, hvordan krig effektivt kan bruges til at fastholde et diktatur:

‘It does not matter if the war is not real’ – ‘Det spiller ingen rolle, om krigen ikke er virkelig’. Og et par citater mere fra bogen: ‘… eller om den kan vindes‘. Og: ‘Det er ikke meningen, at den skal vindes, den skal netop fortsætte i det uendelige’.

Hvis det, der udspiller sig i hele verden, kører efter ‘1984’-manuskriptet, er det ikke en virkelig krig mod en virkelig fjende, altså imod SARS-CoV-2. Den virkelige krig føres af den regerende gruppe imod dens egne undersåtter – netop som der også står i ‘1984’:
The war is waged by the ruling group against its own subjects."
Vis mere

SUNDHEDSSTYRELSEN KAN ELLER VIL IKKE SVARE PÅ MINE SPØRGSMÅL d. 13/10-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/10/13/sundhedsstyrelsen-kan-elle..

ONSDAG, 13 OKTOBER 2021, 8:59 PER BRÆNDGAARD

Jeg har i dag modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen om mine spørgsmål til Søren Brostrøm om dokumentation for covid-19 og vaccination.
Her er, hvad Sundhedsstyrelsen har skrevet til mig i dag:

Kære Per Brændegaard.

Tak for dit åbne brev til Søren Brostrøm, som han desværre ikke har mulighed for selv at svare på grundet travlhed.

Sundhedsstyrelsen holder sig løbende opdateret til den tilgængelige viden fra bl.a. offentliggjorte videnskabelige artikler og international viden fra internationale organisationer som WHO. Vi drøfter også denne viden løbende med eksperter inden for de relevante fagområder.

Det er desværre ikke muligt for mig at give dig en fuldstændig redegørelse for hvad dokumentationen er for dine tre spørgsmål, hvilket skyldes ressourcemæssigt hensyn. Jeg kan dog understrege, at vi altid forholder os til den tilgængelige viden og udarbejder vores anbefalinger ud fra det.

Derimod vil jeg henvise til vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse om baggrunden for vores anbefalinger af vaccinerne her samt om vaccination af 12-15-årige her.

Jeg håber, at mit svar er tilstrækkeligt og kan være til hjælp.

Med ønsket om en god dag!

Sundhedsstyrelsen

Dette er et pragteksemplar på et sundhedsfagligt ikke-svar!
Man forledes jo til at konkludere, at der ikke er den dokumentation, som jeg har efterspurgt.

Mine spørgsmål var:
1. Hvad er dokumentationen for den sygdomsforebyggende virkning af covid-19-vaccinerne og den sundhedsøkonomiske balance?
2. Hvad er dokumentationen for, at covid-19-vaccinerne nedsætter morbiditet og mortalitet blandt 12-15-årige?
3. Hvad er dokumentationen for, at det er vigtigt at blive vaccineret, selvom man har været smittet?

Bemærkning:
Sådan som jeg er informeret, så skal enhver injektion ske på et informeret grundlag. Der skal facts og sandheder på bordet for aktivt at kunne vælge en 'vaccine'til ELLER FRA ud fra den viden, der rent faktisk findes.
Man kan ikke træffe et informeret valg om noget, men ikke er informeret om.
Man er nødt til at kende både fordele og ulemper og selvfølgelig skal vaccinen være godkendt. Ingen af delene finder sted med massevaccinationerne mod en sølle virus, der muterer mindst én gang i døgnet. Derfor burde der være et retsgrundlag for at gøre magthaverne ansvarlige for enhver skade, der påføres befolkningen.
En skandale, som verden ikke tidligere har været udsat for.

Samme problematik fandt sted for cirka 10 år siden, da Sundhedsstyrelsen sammen med Kræftens Bekæmpelse igangsatte en ny landsdækkende offensiv for at påvirke unge piger til at lade sig vaccinere mod livmoderhalskræft med Gardasil fra firmaet Merck, og som kostede mange unge piger livet, deres førlighed eller livsvarige hjerneskader. Medierne interesserede sig dengang som nu IKKE for sandhederne om manglende eller ingen effektivitet eller de mange skadevirkninger!
Vis mere

Fra snak til handling – med atomkraft!d. 29/9-2021
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com
september 29, 2021

https://denkorteavis.dk/2021/fra-snak-til-handling-med-atomkraf..
(klik på linket og se billedet fra konferencen)

"I 2012 deltog jeg i en thorium-energi konference i Shanghai: Turning Talk into Action. Det var kort tid efter jordskælvet ved Fukushima, hvor den efterfølgende tsunami dræbte 19.000 mennesker. Det var ikke atomkraftværket, der dræbte, men ulykken fik Angela Merkel i Tyskland til at bebude lukning af de tyske atomkraftværker fra 2022. Angela Merkels eftermæle vil være, at hun svigtede klimaet globalt og lokalt ved at erstatte ren atomkraft med forurenende brunkul, russisk gas og VE."

***

"Forskerne fra thorium-konferencen ønsker at redde jorden fra en truende klimakatastrofe, og det haster. I de arktiske egne har temperaturstigningen været så høj, at permafrosten smelter og danner jordfaldshuller på mange kilometer i diameter. Både i det nordlige Canada og i Sibirien
synker husene, fx er den gamle storby Jakutsk grundlagt i 1632 og med en befolkning på ca. 312.000 mennesker i fare. Byen har et underjordisk mammut-museum, The Melnikov Permafrost Institute med bl.a. en frossen mammut kalv. Beboerne i Jakutsk bor som på en isflage, der er ved smelte! Når permafrosten smelter, udløses milliarder af tons metan – en drivhusgas værre end CO2, hvilket for alvor kan sætte gang i den globale opvarmning. Det er langt værre end de danske køers bøvsen.
 
Atomkraft er vejen frem, og det har man fattet i Australien, hvor man dropper en ordre i Frankrig på levering af dieseldrevne ubåde til 90 mia. dollars og i stedet køber atomdrevne ubåde fra USA. Det er en naturlig udvikling for at stoppe udledning af drivhusgasser. Det kan kun undre, at Frankrig ikke er med på dette område i betragtning af, at det meste af landets energi kommer fra atomkraft.
Atomkraft kan levere ren, stabil og billig energi! Det kan diesel og vedvarende energi ikke."
Vis mere

DU HAR SOM COVID-VACCINERET FORMENTLIG KRAV PÅ ERSTATNINGd. 24/9-2021
ONSDAG, 22 SEPTEMBER 2021, 9:25 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2021/09/22/du-har-som-covid-vaccinere..

Siden 2. Verdenskrig har det været strafbart for læger m.v. at presse eller lokke mennesker til at indtage eksperimentel medicin uden informeret samtykke.

De såkaldte vacciner mod covid-19 er eksperimentel medicin, og så vidt jeg er orienteret, så har ingen borgere i Danmark givet informeret samtykke, før de er blevet stukket. De er tværtimod blevet lokket og presset til at deltage i eksperimentet, mens de vigtige informationer om risici er blevet undgået og tilbageholdt. Der er således tale om det modsatte af informeret samtykke, hvor man via propaganda og manipulation er blevet hensat i en tilstand, hvor man ikke har været i stand til at modsætte sig stikket.

Informeret samtykke om covid-19-vaccinerne bør efter min mening som minimum omfatte følgende informationer:

Der er tale om en betinget godkendt vaccine. Den endelige godkendelse afhænger af resultaterne af det eksperiment, som du deltager i, hvis du tillader stikket.
De langsigtede virkninger og bivirkninger af vaccinerne er på nuværende tidspunkt helt ukendte.
De langsigtede fase 3-forsøg er sprunget over på grund af kollektiv frygt og panik, og du kommer her i bedste fald til at deltage i et fase 4-forsøg, hvorved det i sidste ende bliver umuligt at konkludere noget med videnskabelig sikkerhed om virkninger og bivirkninger af vaccinerne, selvom du ofrer dig for sagen.
Der er eksempler på mennesker, der har fået meget alvorlige bivirkninger som følge af vaccination, bl.a. hjertebetændelse og blodpropper, hvor lægerne har vurderet, at vaccinerne har været medvirkende årsag.
Selvom du er blevet vaccineret mod covid-19, så kan du stadigvæk blive ramt af covid-19, ligesom du kan blive smittet, og du kan smitte andre med coronavirus.
Der findes effektiv behandling mod covid-19, der sådan set gør vaccination overflødig.
Covid-19 er kun farligt for en ganske lille del af befolkningen, måske ca. 2 %.
Vaccination hjælper ikke på den vitamin- eller mineralmangel eller overvægt, der formentlig er den fundamentale årsag til mange tilfælde af svær covid-19.
Vaccination kan ikke træde i stedet for en sund og varieret kost og livsstil, herunder de rette kosttilskud.
Hvis du tager skade af vaccinationen, så er det meget vanskeligt at få erstatning.
De to stik, som vi siger er fuldt vaccineret nu, er næppe fuldt vaccineret fra allerede om kort tid. Du bliver reelt en slags vaccinejunkie, hvor du er afhængig af regelmæssige stik for at bevare adgangen til det totalitære samfund og for at dit vaccineødelagte immunforsvar kan fungere nogenlunde.
Naturlig immunitet er et langt bedre, sundere og mere naturligt alternativ til vaccination for enhver, der tør blive syg for at bevare sin sundhed og frihed.
Du får ingen betaling for at deltage i det medicinske eksperiment, selvom du sætter dit liv og helbred på spil for en unødvendig sag.
Vil du stadigvæk have stikket?
Hvis du er blevet vaccineret uden forinden at have modtaget ovenstående informationer, så vil jeg anbefale dig at anmelde den vaccinerende læge og søge erstatning for manglende informeret samtykke. Det er ikke nok, at du har givet samtykke til selve stikket. Samtykket skal være INFORMERET! Din anmeldelse er også nødvendig for, at de ansvarlige læger kan blive efterforsket, retsforfulgt og straffet.

Bemærkning:
Med PÅSKUD om noget FARLIGT for vores SUNDHED, er vi gjort bange for noget der i virkeligheden er harmløst for sunde mennesker. Dermed var vejen banet for indførelse af en totalitær stat baseret på indsprøjtninger med ukendte og eksperimenterende væsker med mange bivirkninger bare for at vi igen skal kunne føle os trygge.
Musehistorie:
Mus nr. 1:
"Skal du ha' den nye vaccine?"
Mus nr. 2:
"Er du sindsyg?
De er ikke færdige med at teste den på mennesker."
Vis mere

Marianne Thornberg: "VACCINER"d. 23/9-2021
Facebook opslag 20/09-2021

"Ud af alle de vacciner, jeg har taget i mit liv: Stivkrampe, røde hunde, mæslinger, fåresyge, polio hep, TB;
Aldrig før har jeg set så meget opstand og forvirring pga en vaccine, som samtidig beordrer mig til, at jeg skal bære maske og socialt distancere mig fra andre mennesker, selv når jeg er fuldstændig vaccineret.
Tilsyneladende kan jeg stadig smitte eller sprede virussen, selv når jeg er fuldstændig færdig vaccineret.
Aldrig før er jeg blevet krævet at skulle have dobbelt skud, eller boostere for at være vaccineret, og aldrig tidligere har jeg set propaganda af virksomheder, for at få folk til at tage vaccinen, feks ved at vinde en bil, kontanter eller andre præmier.
Jeg behøvede aldrig at bekymre mig om hjerteproblemer og eller blodpropper og DØD som en bivirkning når jeg fik en vaccination.
Jeg blev aldrig dømt, hvis jeg ikke tog den.
Jeg blev aldrig diskrimineret for rejser eller andre sociale arrengementer/begivenheder hvis jeg ikke var vaccineret.
Aldrig har jeg skulle ha PAS med påvist test eller vaccination for at ku komme på restaurant eller i forlystelspark.
De vacciner, jeg har angivet ovenfor, har aldrig fortalt mig, at jeg var en dårlig person for ikke at tage dem, eller for at være skeptisk ifht dem, for den sags skyld.
Jeg har aldrig set en vaccine, der truede forholdet mellem et familiemedlemmer eller en nære venner tidligere.
Jeg har aldrig tidligere set vacciner brugt politisk, til at lave regler og magtanvendelser og censur mod folk der var skeptiske, ja ligefrem smide folk i fængsel for at råbe op om deres mening.
Jeg har aldrig set en vaccine true en persons levebrød, job, skole osv.
Jeg har aldrig set en vaccine, der tillader en tolvåriges samtykke ifht at erstatte hans/hendes forældres samtykke.
Så efter alt hvad jeg har sagt, kan nogen fortælle mig, hvorfor jeg bliver kaldt konspirationsteoretiker, sølvpapirshat, uuddannet, ubegavet, virusspreder osv, fordi jeg ikke er villig til at tage denne vaccine. INDTIL de kliniske Fase 3 forsøg er overstået, og dermed mindst to år fra nu.
Endelig, efter alle de vacciner (skud), jeg nævnte ovenfor, har jeg aldrig set en vaccine som denne, der diskriminerer, deler og dømmer folk i vores samfund tidligere
Så mange oplysninger censureres, slettes og fjernes fra internettet og sociale medier.
Så mange læger, forskere, er censureret og forbydes at udtale sig eller stille legitime spørgsmål, når det, der kræves eller anbefales, ikke giver mening.
Folk tager denne vaccine med DØD som en bivirkning for at købe deres frihed tilbage (hvilket var din menneskeret til at begynde med. Du mistede den aldrig)
IKKE for at forhindre eller beskytte dig mod en virus. Men fordi vaccinen ikke virker. Folk, der er dobbelt vaccineret og boostet, får stadig virus og dør stadig af den, præcis lige som os ikke vaccinerede.
Helt seriøst. Kan du læse det igen?
Dette er helt sikkert en kraftfuld vaccine. DEN gør alle disse ting, som jeg har nævnt…
Den gør bare ikke, hvad alle de andre vacciner, som jeg har nævnt tidligere, var designet til at gøre mod de virus eller sygdomme de var lavet imod. Den er påstået lavet til at bekæmpe COVID, en virus med en naturlig overlevelses procent på 99,999% takket være vores mirakuløse immunsystem.
Hvis du som almindeligt begavet og bevidst menneske, ikke er for almindelig menneskeret ifht valgfrihed, og den fri ytring uden censur, så vil jeg påstå du er medårsag til at den her verden vi lever i er på vej i helt forkert retning.
Jeg vil samtidig påstå du er medårsag til at skabe et fuldstændigt ragnarok splittet samfund, hvor der vil være mennesker med 2. Rangs status, og hvor du samtidig stjæler dine børns og dine egne fremtidige frie valg til at ytre sig og vælge selv."
Fra FB ven i USA via Jon Knudsen, Oversat fra engelsk &#128522;
Vis mere

Klaus Ewald: Klumme: Den politiske dagsorden anno 2021d. 19/9-2021
https://24nyt.dk/klumme-den-politiske-dagsorden-anno-2021/

Klaus Ewald: Debattør og advokat med egen praksis siden 2002 i gågaden i Odense. Han er færdiguddannet jurist fra Københavns universitet i 1987 og beskæftiger sig primært med strafferet. Klaus Ewald bistår DF på Christiansborg rent juridisk og i forhold til retssager, affattelse af beslutningsforslag, oplæg til Retsudvalget mv.

"Man fristes til at sige, at hvis man ikke følger med i nyhedsformidlingen, bliver man ikke orienteret, og gør man det, bliver man desorienteret. Aldrig som i ALDRIG har det været vigtigere end netop i vores tid at forholde sig kritisk til, hvad præcist nyheder og reportager indeholder. Aldrig som i ALDRIG har det været mere vigtigt at forholde sig kritisk til de politiske dagsordener, politikerne sætter.

Vi kan tage udgangspunkt i COVID-19 nyhedsformidlingen og den ignorance, der har udspillet sig mellem hvad videnskab og faglig ekspertise engang repræsenterede, og så det politiske spin, som venstrefløjens dagsorden omkring magtfordrejning og magtregulering har medført. Verdens befolkning har under ét købt løgnen om, at COVID-19 skulle udgøre en pandemi værre end sars og andre virussygdomme. Verdens befolkning er under ét ikke blevet stillet over for politikere, der har været i stand til at stille Kina til ansvar for at benytte verdensøkonomien og verdens befolkning som laboratorierotter. Trump begyndte, men blev dygtigt afsporet af de venstre-radikale medier og en irregulær valgsejr fra Demokraternes side.

Til gengæld har de førende i sin grundsubstans marxistisk-orienterede politikere dygtigt forstået at indskrænke både frihedsrettigheder og tidligere tiders almindeligt accepterede rettigheder i kølvandet på COVID-19. Fra at tilkendegive, at vaccination var en privat sag, er vaccination nu blevet obligatorisk for store dele af erhvervsgrupper ud over frontløberne inden for pleje- og omsorgssektoren.

En løgnagtig præsident, Joe Biden, slipper igennem den journalistiske skærsild trods tilkendegivelser i hver sin ende af skalaen inden for få måneder, fordi journalister fra CNN, CBS, NBC og øvrige førende tv-medier sympatiserer med løgnen fra det venstreradikale miljø, Biden repræsenterer.

Kritik af bivirkninger og faremomenter ved eksperimentelle vacciner er ikke eksisterende. Hvis og når verden om føje år står over for et sundhedsmæssigt kollaps, har pressen under ét sovet i timen og ord vil ikke vil kunne dække det monumentale svigt fra kritisk journalistik."

OSV....
Vis mere

Talen af Malue Montclaired. 13/9-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/09/13/9-11-tale-af-malou-montcla..


Talen af Malue Montclaire
"Velkommen til demonstration – Fælles Front mod Løgnen – arrangeret af Pernille Grumme, Veteranerne og Frihedsbevægelsens Fællesråd. Jeg hedder Malue Montclairre, og jeg repræsenterer Frihedsbevægelsens Fællesråd.

Der er mange løgne, som vi skal have afsløret. Den seneste er løgnen om corona. Den første af de helt store i nyere tid, er løgnen om 9/11!

Den 11. september for 20 år siden blev verden ramt af en begivenhed, der på afgørende vis ændrede forholdet mellem borger og stat, især i den vestlige verden. De to flys kollision med tvillingetårnene og de 3 tårnes efterfølgende kollaps blev indledningen til løgnens århundrede, startskuddet til masseovervågningen, til privatlivets endeligt og til den langsomme og systematiske afskaffelse af de almindelige forfatningssikrede frihedsrettigheder.

Umiddelbart efter tårnenes kollaps, fulgte der et krav om en omfattende terror-lovgivning, som i løbet af ganske få måneder blev gennemført over hele den vestlige verden. I Danmark blev Terrorpakke 1 fremlagt allerede 3 måneder efter, nemlig i december 2001. Terrorpakke 1 indeholdte over 280 bestemmelser med en lang række meget komplekse ændringer – ændringer som er i strid med nogle af vores helt fundamentale retssikkerhedsprincipper – blandt andet ophævelsen af brevhemmeligheden, som gør det muligt for statsapparatet at læse vores korrespondancer imellem hinanden uden en forudgående dommerkendelse.

Det er også muligt at fører hemmelige retssager, hvor den sagsøgte ikke får bevismaterialet fremlagt, hvor den sagsøgte heller ikke selv kan få lov til at vælge sin egen advokat, og hvor en potentiel dom heller ikke bliver offentliggjort.

Som sagt over 280 bestemmelser med en lang række meget komplekse ændringer, og det er udenfor al tvivl, at indholdet af Terrorpakke 1 var totalt koordineret og dikteret til hele den vestlige verden – man kan endda læse oversættelsesfejlene som er begået i udenrigsministeriet som var modtageren af den dikterede lovgivning. Det var tydeligt for enhver at det var lovgivningsarbejde som havde været under forberedelse længe inden 9/11 !

Som ved andre store lovgivningsændringer indkaldte man også dengang høringssvar fra forskellige udvalgte partere, blandt andet Advokatrådet.
Advokatrådet indsendte et høringssvar på Terrorpakke 1, hvor de lige netop beskrev, hvordan flere punkter var i strid med fundamentale retssikkerhedsprincipper. Blandt andet nævner Advokatrådet nogle bestemte paragraffer i straffeloven som man med terrorpakke 1 ville ændre på den måde, så de kunne bruges med det formål at skræmme befolkningen, idet staten nu fik mulighed for at give livsvarig fængsel – og jeg citerer ”for handlinger som man fra dansk side hidtil har bedømt som udtryk for en persons legitime udøvelse af modstand mod et diktatorisk og undertrykkende styre.”

Trods nogle skarpe høringssvar blev intet komma ændret nogle steder i Terrorpakke 1. Man valgte simpelt hen fra statens side, at tromle lovgivningen igennem som den var blevet fremlagt i december, og Terrorpakke 1 blev vedtaget ½ år senere. Hvordan kan man fra statens side gennemfører så omfattende ændringer i dansk ret uden folkeafstemning? Der er INTET demokrati når vi som danske borgere ikke får mulighed for at afgive vores stemmer på lovgivningsændringer af denne karakter. Gennemførelsen af Terrorpakke 1 var starten på enden på det demokrati som hele det danske retssystem bygger på!

Mindre end 5 år senere, nemlig i maj 2006, fremsatte den daværende justitsminister Lene Espersen, Terrorpakke 2. Den var om muligt endnu mere absurd og frihedskrænkende end den første, og igen uden nogen forudgående debat med danske borgere.

Mordet på Demokratiet er en bog skrevet af Carl Henrik Rørbeck og jeg vil gerne have lov til at citerer fra bogen:

”Langsomt og sikkert har de skiftende politiske magthavere afskaffet og undergravet de bestemmelser, der har sikret os vores rettigheder som borgere og frie mennesker. Et menneskesyn har bredt sig, hvor kun de, der tjener elitens agenda anses for værdige samfundsborgere – syge, ufaglærte, gamle og arbejdsløse betragtes nærmest som affald. Solidariteten, medfølelsen, respekten for andre mennesker og anderledes tænkende, selve civilisationens sammenhængskraft, er forsvundet og skyllet bort, og den stærkestes ret synes at være det nye ideal.

Og hvem er de stærkeste? Det har aldrig været mere tydeligt. Det er bankerne og medicinalindustrien, som nu helt ensidigt og uden mindste modstand i det politiske system dikterer vores levevilkår og tilsyneladende nu også vil overtage selve retten til vores kroppe.
Samtidig med afskaffelsen af frihedsrettighederne har der fundet historisk enorme formueforskydninger sted. Under den såkaldte finanskrise i 2008 mistede Vestens middelkasse 40% af sin fornue, som i stedet dukkede op på de alerrigeste menneskers og koncerners regnskaber.”

Og nu står vi så her, i september 2021, 1 ½ år inde i det seneste problem som eliten har skabt, corona-krisen. Skabt for at fylde os med frygt så vi uden synderlig rationel eller fornuftig tankevirksomhed er bevidste over den reaktion vi kommer med, så magten kan fremkomme med den sidste af de 3 velkendte elementer i krigsteknikken, nemlig løsningen. En løsning i form af injektion af samtlige danske borgere med en eksperimentel væske som kaldes for vaccine – nu nedtonet i sproget til ”et lille stik” så alvoren bliver negligeret. En injektion som vi indirekte bliver lokket til at tage med påskud om at væsken er godkendt, tvunget til at tage for at kunne beholde vores arbejde, vores ret til at færdes i vores samfund og vores børns grundlovssikrede ret til at modtaget undervisning. En løsning i form af isolation, frygt for en dødsensfarlig virus med en række varianter med ukendte faremomenter som får almindeligt sunde og raske mennesker til at tillade at der bliver begået overgreb på dem selv, deres børn og deres gamle med tvangstestning og afspritning og afstand – ingen kys og kram – ingen menneskelig kontakt, ingen almindelig samling af vores medmennesker, men derimod udskamning, udelukkelse og en stadig kraftigere afmontering af det menneskeliv som vi er født med retten til at leve.

Og denne gang er det gået endnu hurtigere end for 20 år siden. Vi forarmes, og vi fratages vores personlige rettigheder. Senest er det retten til at sige vores mening og dele informationer som vi har mistet. Algoritmer på internettet har med mediernes velvillige medvirken, sørget for at løgne spredes hurtigere end sandheder. Vi har i Frihedsbevægelsens Fællesråd ustandseligt påpeget det retsstridige i censuren på de sociale medier. Carl Henrik Rørbeck, hvis bog jeg citerede fra, er bestyrelsesmedlem i Frihedsbevægelsens Fællesråd – Carl Henrik er også en del af vores juridiske Team og vi har netop anlagt den første af flere sager – Vi har sagsøgt Staten, Facebook og Tjekdet.dk for censur!

Hele den kolossale videnskabelige dissens undertrykkes. Og uden ytringsfrihed kan demokratiet under ingen omstændigheder eksistere. Vi har gang på gang under den igangværende krise konstateret, at vores regering og vores myndigheder lyver fuldstændig skamløst for os. Nu vil man også fratage os muligheden for at afsløre løgnene og modsige regeringen ved at censurere os.

Dette har en tidligere statsminister indvarslet: Helle Thorning, som nu er ansat hos Facebook i Danmark, mener ikke, at ytringsfriheden har samme vægt som andre menneskerettigheder og hun har for nyligt udtalt at den ”gælder ikke ubetinget, men skal ses i relation til andre friheder”.

Vi siger: Ytringsfriheden er den første og mest nødvendige af alle rettigheder! Og den, der taler sandhed, og den der vil det gode, har aldrig behov for at censurere andre!

Der har altid knyttet sig et ansvar til ytringsfriheden. Man må ikke beskylde andre for noget, de ikke har gjort, man må ikke true nogen og man må ikke diskriminere nogen på grund af race, tro eller seksuel orientering. Men det er ikke det, det nuværende stormløb på ytringsfriheden handler om. Det handler ganske enkelt om retten til dissens, om retten til at mene noget andet end vores magthavere.
Tusindvis af læger og forskere, der mener noget andet end regeringen, er dagligt udsat for censur og trusler mod deres job og rettigheder. Ubestridelige kendsgerninger – officielle statistiker, anerkendt forskning, ubekvemme officielle dokumenter med mere, bliver bortcensureret fra diverse platforme og dem der poster dem bliver straffet med karantæne, det såkaldte Facebook fængsel – eller de får deres konti slettet. Og medierne er tavse!
Der kan ikke herske den ringeste tvivl om, at dette er ulovligt, at det strider mod de mest basale principper for vores demokrati. Lige nu er dette spørgsmål det allervigtigste, for ytringsfriheden er forudsætningen for, at vi kan afsløre løgnene og videregive vigtige informationer til vores medmennesker.

Et opråb til Danmarks Politi og Forsvar, husk følgende:
Det var Nürnberg domstolens vigtigste fund, at enhver embedsmand – civil som militær –bærer et personligt ansvar for krænkelser af international ret og forbrydelser mod menneskeheden, hvad enten disse foregår under en krig eller i fredstid, og SELV OM sådanne krænkelser er beordret af vedkommendes foresatte og er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning. Politiets og de militære ledere må derfor forvente, at de vil blive draget til ansvar for krænkelser af borgernes umistelige rettigheder, herunder drab, frihedsberøvelse af uskyldige, vold og formuetab.

Hver enkelt soldat og politimand må derfor spørge sig selv, om det kan være i overensstemmelse med hans eller hendes samvittighed, ære og pligt at medvirke til den voldelige undertrykkelse af krænkede borgeres berettigede protester.

Sandheden om 9/11 er en af de sandheder, der konsekvent bliver undertrykt, selvom der i den videnskabelige verden hersker noget nær 100% enighed om, at den officielle historie er løgn. Lad os slå et slag for ytringsfriheden, for sandheden er det eneste værn vi har mod den mur af mørke, der rejser sig foran os – her på dette sted.

Vi har pligt til at prioritere sandhed over løgn, tolerance over forbud, empati over ligegyldighed, næstekærlighed over regler, moral, etik og sund fornuft over de indoktrinerende og propagandistiske tiltag, som eliten foretager sig for at omlægge vores opfattelse af vores medfødte frihedsrettigheder! Vi har pligt, og vi har ansvar. Alle sammen. Og gør vi hvad der skal til, så kan vi bruge hele denne vanvittige tid i menneskets historie, på at indføre et egentligt demokrati. Eliten har brug for os. Vi har ikke brug for eliten! Vi kan selv bygge et nyt samfund og skabe en verden uden løgn og uden foragt for menneskeliv. Og vi er den sidste generation til at gøre det!

Sammen er vi stærkest.

Tak for ordet! "
Vis mere

HAR VI NU VUNDET CORONAKRIGEN? NEJ!d. 3/9-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/08/29/har-vi-nu-vundet-coronakri..
Søndag d. 29. august 2021

Regeringen vil ikke forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom i Danmark. Det meddelte Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse i forgårs. Betyder det så, at vi har vundet coronakrigen?

Ministeriet skriver bl.a.:
“Kategorisering som en samfundskritisk sygdom er det, der har gjort det muligt at indføre en række af de særregler, vi har haft i håndteringen af covid-19, som for eksempel forsamlingsforbud, krav om coronapas og krav om mundbind.”

Ændringen sker den 10. september.
På en måde kan vi være glade og opfatte det som en sejr. På en anden måde skal vi være på vagt, da det også kan være en strategisk tilbagetrækning for at dække over den nye front: vaccinefronten. Samtidig med annonceringen af tilbagetrækningen har Fjenden øget de usmagelige forsøg på at lokke børn og unge til at tage stikket. Det sker bl.a. rundt omkring på landets gymnasier, hvor bl.a. Søren Brostrøm møder personligt op og sprøjter de udokumenterede væsker ind i skuldrene på børn.

Propagandamaskinen har også forsøgt at begrunde afkategoriseringen af covid-19 med den store udbredelse af vacciner i Danmark. Reelt er dødeligheden især blandt vores ældre medborgere først begyndt at stige nu, efter de mystiske mRNA-indsprøjtningsvæsker er begyndt at cirkulere i kroppene på alt for mange danskere.

Kan det tænkes, at regeringen fjerner coronarestriktionerne nu, så de senere kan tilskrive den aktuelt stigende dødelighed til fraværet af restriktioner og ikke bivirkninger ved sprøjterne, og så de får et nyt falsk grundlag for endnu en økonomi-smadrende lockdown og/eller endnu mere hardcore tvangsvaccination? Erfaringerne indtil nu videre viser, at vi desværre er nødt til at være forberedte på hvad som helst fra den korrupte eller fejlvejledte kant.

Men altså fronten lige nu er landets gymnasier, der tilsyneladende udelukkende serverer den ensidige propaganda til deres elever, selvom de burde opdrage og uddanne dem i vigtigheden af også at høre modpartens synspunkt til spørgsmålet om ja eller nej til covid-19-vaccine. Men illusionen om at der ikke er nogen eksperter, der er rigtigt uenige, bliver vedligeholdt af den overdrevet regeringstro propagandapresse og de pligtopfyldende gymnasierektorer, der ligesom alle andre i det offentlige frygter at blive beskåret, så man gør bare, hvad regeringen siger, at man skal gøre.

Vi skal også huske på, at alt dette cirkus kan kun foregå, fordi der er en udbredt, indlært opfattelse af, at covid-19 er en meget farlig sygdom, der skyldes det nye coronavirus, der smitter helt vildt let, og som kroppen selv med den bedste ernæring er magtesløs overfor. Når denne opfattelse er udbredt, så opstår der massiv frygt, der hæmmer den rationelle, logiske tænkning. Det er naturligt, at den opfattelse og frygt opstår i befolkningen, når pressen ikke giver dem mulighed for at høre andre opfattelser, argumenter og beviser. Det fører os frem til det næste store problem, som er den voldsomme censur af faglig kritik af den herskende fortælling om covid-19. Dette er et problem for alle tilhængere af demokrati, uanset hvad man måtte mene om Mette Frederiksens coronapolitik. Pressen ignorerer fuldstændigt de fagfolk, der har fundamentalt anderledes opfattelser af covid-19, og hvordan forebyggelsen bør gribes an. Det er censur fuldt på niveau med Kina, der reelt nu har fjernet ytringsfrihed og oplyst demokrati i Danmark om covid-19.

Den store samfundskritiske sygdom i Danmark er, at det ikke længere er muligt at trænge igennem til befolkningen via pressen med samfundskritik. Det er en sygdom i selve samfundssystemet og de økonomiske magtstrukturer, herunder at pressen reelt er finansieret af regeringen til at føre propaganda for dem og herunder afstå fra den mest relevante og fundamentale kritik. Når det sker i et samfund, hvor befolkningen forventer, at hvis der var noget om snakken, så ville pressen jo skrive om det – så bliver befolkningen fastholdt i en dyb illusion om faglig enighed om de sundhedsfaglige spørgsmål om corona.

Pressen har simpelthen valgt side; de har valgt velfinansieret propaganda fremfor kritisk journalistik på økonomisk usikker grund. Det betyder, at vejen frem er etablering af nye medier med rigtig journalistik samt uddannelse af befolkningen i mediekompetence.

Bemærkning:
Jytte Dahl
søndag, 29 august 2021, 10:03 10:03
Ja…der er en bagved liggende politisk… OG global “AGENDA 2021/30&#8243;…Det danske politiske forbrydersyndikat stopper ikke her…Vi U-vaccinerede…U-maskerede og U-testede…ender helt sikkert i det danske
forbrydersyndikat’s…allerrede etablerede koncentrationslejre…som de første…Jeg har stadigvæk ikke ytringsfrihed på diverse netmedier…
blokeret af FJÆSET…MEN jeg må dog læse endnu…lyt venligst til: DE GRØNNE MONSTRE !
FRA SEPTEMBER 2020…LINK. BITCHUTE.COM

Frank
torsdag, 2 september 2021, 11:45 11:45
Reply to Jytte Dahl
jeg så noget om at PET er begyndt at se psykisksyge og nogle andre grupper som potientielle terrorister. (Mener det var på et Flemming Blichers opslag)… altså kan alle sætte i fængsel på ubestemt tid. Jeg kan personligt diagnostisere vores folkevalgte og eliten som psykisk syge…. deres handlinger mindre om misbrugers trang til kontrol for at kunne få deres stof…Magt og penge.
Der er masser af eksempler på at de ikke varetager borgernes interesser men elitens. Civiliseret er hvordan man behandler dem som er dårlige stillet end en selv og de har ikke gjort andet end forringe folk/borgernes muligheder for at kunne klare sig selv men givet fordele for selvskabernes og rigmændenes frie muligheder til at konsolidere deres magt. Flertallet har sjældent ret men det benytter de sig af. De udnytter også vores anstændighed …måske dumhed til naiv tillid til dem. Fortrolighedsloven som de fik indført gælder kun den ene vej ….tillid til vores folkevalgte men mistillid til folket kan håndtere det som sker bag deres lukkede døre. Det mindre i høj grad om en krænkernes og ikke et anstændig menneskes metoder.
Vis mere

CORONASITUATIONEN ER STADIGVÆK MEGET ALVORLIGd. 1/9-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/09/01/coronasituationen-er-stadi..
1. september 2021

Jeg vil her opsummere coronasituationens fortsatte alvor for folkesundheden, folkefriheden og folkeøkonomien i Danmark.

1. Regeringen giver os noget af vores frihed tilbage nu. WHO har samtidig lanceret planen for globalt vaccinepas. Vi kan bl.a. derfor forvente, at efter valget i november, så starter propagandaen for vaccinepas. Perspektivet er meget værre, end det vi har oplevet nu med coronapas. De globale magthavere ser ud til at være meget fast besluttet på, at der skal indføres et globalt vaccinepas.
2. Regeringen vil fjerne klassificeringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Det er fuldstændig ligegyldigt, så længe covid-19 fortsat er klassificeret som en ‘alment farlig sygdom’, der er omfattet af Epidemiloven.
3. Vi får stadigvæk ikke at vide, at tallene for ‘indlagt med covid-19’ omfatter ALLE med positiv PCR-test UANSET indlæggelsesgrund. Det er et sundhedsfagligt bedrag af dimensioner!
4. Vi får stadigvæk ikke at vide, hvor mange af dem, der er fået en positiv PCR-test, der rent faktisk fejler noget, og hvis de fejler noget, hvad fejler de så, og hvor alvorligt er det. Det er ligeledes et sundhedsfagligt bedrag af gigantiske dimensioner!
5. Befolkningen får stadigvæk ingen information om den massive forskning, der underbygger, at covid-19 er en ernæringsrelateret sygdom, hvor specielt D-vitamin spiller en central rolle.
6. Der er stadigvæk ingen ytringsmodtagelse for kritikere af det herskende narrativ om corona via mainstream-pressen i Danmark, da pressen opfører sig som regeringens lydige propagandabureau. Samtidig er ytringsfriheden, når det drejer sig om kritik af de magthavere, der håndhæver og overtræder de coronafascistiske regler alvorligt truet.
7. Informationen til borgere om covid-19-vaccination omfatter fortsat udeladelse af informeret samtykke med klar information om, hvor stor risiko man løber ved at lade sig stikke. Dette må være strafbart, og nogen bør sagsøge myndighederne.
8. Det værste lige nu er dog den massive propaganda og gruppepres for at få sårbare børn og unge til at lade sig indsprøjte med de væsker, som nogen påstår er vacciner mod covid-19. Propagandaen er usmagelig og kvalmende.

Hvad kan vi gøre?
1. Oplyse, oplyse, oplyse!
2. Samle en tilstrækkelig stor masse af oplyste mennesker.
3. Sige fra, stop og nej – individuelt og i samlet flok.
Alle, der har opdaget, hvad der foregår, er efter min mening etisk forpligtet til at oplyse andre efter bedste evne. Det er her vigtigt at gribe samtalen an på en måde, der møder den anden, hvor hun eller han er. Det er f.eks. sjældent en god idé at råbe. Humor og små, undrende spørgsmål virker bedre. Husk at være medfølende med den frygt, som folk er fanget i. Frygten og fængslet er reelt, selvom det er baseret på globalt bedrag og kollektiv psykose. Det gælder om at bruge de relationer og kontakter, som hverdagen byder af andre årsager. Uoplyste mennesker møder ikke frivilligt op til arrangementer for at blive oplyst, bl.a. fordi de allerede oplever sig som oplyste, da de jo har set fjernsyn hver dag, siden coronaen startede.

Det er vigtigt, at vi i frihedsbevægelsen ikke slækker på indsatsen nu! Vi skal tværtimod stramme op og samle os i fælles, fredelig front mod de korrupte eller misledte magthavere. Inden vi får set os om, så har corona- fælden klappet helt, og det er for sent at slippe fri!
Vis mere

COVID-19 KAN VÆRE PLANLAGT FOLKEMORDd. 30/8-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/08/30/covid-19-kan-vaere-planlag..
Den 30. aug. 2021

"Der er angiveligt en del af den globale elite, der mener, at vi er alt for mange mennesker på Jorden. De kan have planlagt og finansieret covid-19 som et camoufleret folkemord, hvor folket accepterer en øget dødelighed og reduceret fødselsrate.

Fase 1 var at lancere opfattelsen af, at der findes et nyt, farligt og meget smitsomt virus, der er årsag til en ny, farlig sygdom i hele verden. Det skete med Kina og WHO som de primære aktører.

Fase 2 var at indføre lockdown, masker, håndsprit, social isolation og konstant frygtpropaganda via pressen. Alle disse tiltag vil i sig selv øge sygeligheden og dødeligheden i en befolkning.

Fase 3, som vi befinder os i nu, er med massiv propaganda og systemisk tvang at motivere alle til at lade sig indsprøjte med mRNA-bioteknologi under dække af, at disse indsprøjtninger fungerer som vacciner mod en meget farlig sygdom.

Langt de fleste overlever heldigvis mRNA-indsprøjtninger uden at dø og uden at få alvorlige bivirkninger. I hvert fald på kort sigt. Men hvis blot en lille andel af dem, der får stikket, dør eller bliver infertile af det, så kan det ramme mange mennesker, når det drejer sig om millioner af vaccinedoser i et lille land som Danmark. Dødsfaldene vil blive accepteret som en uundgåelig bivirkning til den eneste måde, hvorpå vi kan få pandemien under kontrol. I hvert fald så længe frygten for virus og sygdommen bliver holdt oppe via pressens ensidige propaganda. Ligesom man kan blive fartblind af at køre på de tyske motorveje, så kan man blive dødsblind af at leve i et land med en så massiv sprøjteglæde, som vi ser i Danmark nu, og som bliver ført an af de største autoriteter og TV-kendisser. Vi kommer til at acceptere dødsfald og bivirkninger, som reelt er fuldstændigt uacceptable, da (1) det er ikke dokumenteret, at virusset er årsagen til sygdommen, (2) sygdommen har en meget lav dødelighed, (3) der findes andre måder at forebygge sygdommen, der gør de påståede vacciner overflødige (4) naturlig immunitet virker meget bedre end kunstig immunitet. Pkt. 4 er bl.a. blevet dokumenteret i et helt nyt studie fra Israel.

Det sundhedsmæssigt afgørende er altså selve balancen mellem risikoen ved at blive “vaccineret” og risikoen ved at blive “smittet”. Det er min opfattelse, at i stedet for en vaccinekampagne, så burde vi have en smittekampagne kombineret med ernæringsmæssig optimering af befolkningens naturlige immunitet.

Vi befinder os altså lige nu i en situation, hvor den virkelige sundhedsrisiko er den massive propaganda for, at vi skal lade os indsprøjte med en væske, der påstås at være en vaccine, men som ikke er dokumenteret effektiv til at sænke hverken samlet sygelighed eller samlet dødelighed sammenlignet med ingen intervention eller endnu bedre sammenlignet med en ernæringsmæssig intervention.

Ligesom repræsentanter fra Folket nu har sagsøgt regeringerne i både Israel og Storbritannien for folkemord og forbrydelser mod menneskeheden (overtrædelser af Romtraktatens artikel 6 og 7), så bør vi overveje samme procedure i Danmark.

Hvis den rige elite ønsker at reducere befolkningstallet, så synes jeg, at de skulle gøre det i fuld åbenhed i stedet for. De kunne f.eks. tilbyde et honorar til de efterladte, hvis man vælger at lade sig frivilligt aflive. På samme måde kunne man tilbydes betaling for at lade sig frivillig sterilisere. Så er der i det mindste fuld gennemsigtighed om, hvad det reelt handler om i stedet for al det bullshit, vi nu har hørt på i alt for lang tid."
Vis mere

ER EN MENNESKELIG KATASTROFE UNDER OPSEJLING?d. 28/8-2021
https://newspeek.info/er-en-menneskelig-katastrofe-under-opsejl.. 27, 2021
Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.

Praktiserende læge i Canada dr. Charles Hoffe er, ligesom Texas-professor Peter McCullough, begyndt at advare mod mRNA-vaccinerne efter at have oplevet egne patienter udvikle uforklarlige og bekymrende symptomer. Hoffe igangsatte en grundig research, som han håbede kunne gøre ham i stand til at hjælpe sine patienter. Invaliderende træthed og åndenød var nogle af de bivirkninger, som især bekymrede ham.

Dr. Hoffes research har ført til konklusionen, at bivirkningerne skyldes mikroskopiske blodpropper fremkaldt af det giftige spike-protein, som RNA-sekvensen koder for, og som produceres af kroppens celler dér, hvor vaccinen havner.

62 % af de undersøgte patienter kunne konstateres at have disse mikroskopiske blodpropper, som fremkaldes når kroppen forsøger at reparere de skader i blodkar, som er fremkaldt af spike-proteinet. Skader på blodkar kan ses overalt, da 75 % af vaccinen cirkulerer ud i hele kroppen. Kun ca. 25 % bliver i overarmen, hvilket ikke var meningen og heller ikke det, verdens befolkning var blevet informeret om, ville ske.

Beskadigede blodkar i lungerne
Hoffe konstaterer, at den invaliderende træthed og åndenød skyldes beskadigede blodkar i lungerne – skader, som desværre aldrig vil udbedres, da vævet i lungerne ikke kan regenerere. De mikroskopiske blodpropper forårsager på det sted et forhøjet blodtryk, som vil føre til hjerteproblemer og død indenfor 3 år, forudser Hoffe.

Professor i mikrobiologi Sucharit Bhakdi advarede sammen med kolleger meget tidligt om risikoen for dannelse af blodpropper induceret af spike-proteinet. Det er således ikke en løs og enestående hypotese, Hoffe har begivet sig ud i.
Research fra USA og Australien bekræfter da også, at de mikroskopiske blodpropper er en realitet hos vaccinerede. Omtågethed og hovedpine kan synes som harmløse bivirkninger, men også disse symptomer er formentlig fremkaldt af blodpropper, hvis langtidseffekter vil kunne ende med at være katastrofale.

Personlige angreb er ikke funderet i videnskab
Bhakdi er ligesom alle andre kritikere af de eksperimentelle vacciner blevet udsat for ad hominem-angreb og censur i stor stil. Det siger sig selv, at personlige angreb ikke er funderet i videnskab, og vi skal derfor starte med helt at ignorere den form for kritik og fokusere på de udtalelser fra fagfolk, som bunder i research og facts.

På en ‘American Frontline Doctors’-konference med titlen ‘White Coat Summit’ opfordrede patolog dr. Ryan Cole til, at vaccinenationer standses øjeblikkeligt. Cole ser nu i sit arbejde de fatale effekter af den behandling, som han vægrer sig ved at kalde en vaccine. At dømme efter tilråb og bifald er det tydeligt, at han ikke er alene med det syn. Udtryk som ‘fake vaccines’ og ‘needle rape’ hørtes fra salen.

Er disse fagfolk blot sindssyge konspirationsteoretikere? – I think not!

Også tyske patologer råber vagt i gevær
Også tyske patologer råber vagt i gevær. Chefpatolog dr. Peter Schirmer fra universitetet i Heidelberg kræver nu obduktioner på dødsfald hos vaccinerede.

Schirmer er sikker på, at der gemmer sig et stort antal vaccinefremkaldte dødsfald, som ikke kommer til vores kendskab pga. manglende indberetning og efterforskning.

Dr. Schirmer basere sin formodning på fund han har gjort ved egne obduktioner, og igen er der altså tale om en ekspert, der udtaler sig med baggrund i videnskab og empirisk evidens.

Folk i forreste frontlinje oplever nogle af de skrækscenarier, mange, mange advarede om
Trenden over hele verden, kan jeg konkludere, er, at fagfolk i forreste frontlinje nu oplever nogle af de skrækscenarier, som prof. Bhakdí, prof. Dolores Cahill, dr. Judy Mikovits og mange, mange andre advarede om allerede inden, vaccinerne blev taget i brug. Efter flere hundrede timers research og efter igennem et år dagligt at have konfereret med nogle af mine udenlandske samarbejdspartnere (en professor i biologi, en professor i biokemi og en læge) ser jeg en massiv lavine opbygges lige nu. En menneskelig katastrofe af verdenskrigsproportion kan meget vel være under opsejling, og opråbene fra samvittighedsfulde fagfolk vil i de kommende måneder tage til eksponentielt.

Selvom vore mainstream-medier har fungeret som göbelske propagandahåndlangere for en regering og et folketing, hvis dagsorden synes at være styret, hvem ved hvorfra, vil den vaccineinducerede død og lemlæstelse måske blive så voldsom, at de (altså medierne) ikke vil kunne blive ved med at holde sandheden tilbage."

Bemærkning:
Politikerne bygger deres politik på et system, der gør løgn til sandhed, og det er DJÆVELENS værk. For os alle. Løgnen er blevet den nye norm!
Vis mere

LÆGE: “FORUROLIGENDE FLERE DANSKERE DØR END TIDLIGERE!”d. 27/8-2021
PerBraendgaard.dk d. 27. aug. 2021
CCand.scient. i human ernæring, Københavns Universitet med speciale om protein og energiomsætning.

13 % flere døde i august i år sammenlignet med de sidste fem år.

Den danske læge og ph.d. Vibeke Manniche har set nærmere på de nyeste dødstal fra Danmarks Statistik.

“De sidste 4 måneder har vi i Danmark set markant øget dødelighed. Stigningen er støt stigende fra maj- måned, hvor antallet af døde danskere er steget pr måned. Antallet af døde er i august steget med lidt over 13% i sammenligning med de sidste 5 år. Alene i august er det således knap 600 flere danskere, som er døde. De markant flere dødsfald ses primært i aldersgruppen 70-89 år”, forklarer Vibeke Manniche.

“Årsagerne er uden tvivl mange. Men nogle af de mest nærliggende forklaringer er, at forsinket kræft- og hjertediagnostik under coronakrisen har medført nu øget dødelighed. Samtidig må man også forvente, at ensomhed, druk og psykisk sygdom er blandt årsagerne. Sidst men ikke mindst kan man heller ikke udelukke, at vaccinationer har medført nogle bivirkninger, som kan have forværret allerede tilstedeværende sygdom som fx rygerlunger, dårligt hjerte osv.”, uddyber læge Vibeke Manniche.

“Det er en meget foruroligende udvikling, hvor vi kun kan frygte, at tallene fortsat vil stige de kommende måneder”, slutter Vibeke Manniches foruroligende prognose.

Jeg kan tilføje, at regeringen i dag har besluttet ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Det betyder i følge Berlingske, at alle coronarestriktioner ophører den 10. september 2021. Det er uklart, hvorvidt denne nye drejning skyldes bekymring for, om coronapolitikken er begyndt at slå flere ihjel, end den redder. Nu må vi bare krydse fingre for, at de gamle, der har valgt at lade sig stikke af den såkaldte covid-19-vaccine, er raske og velernærede nok til at overleve, hvad der nu end måtte være i de eksperimentelle injektionsvæsker.
Vis mere

Spikeproteinerne og immunforsvard. 25/8-2021
Kilde: Per Brandgaards hjemmeside

Det er her vigtigt at vide, at de nye mRNA-vacciner virker ved at stimulere kroppens egne celler til at danne de samme skadelige spikeproteiner, der findes på overfladen af coronavirus. Håbet er, at denne dannelse kun er begrænset, så kroppen kan nå at danne antistoffer og bekæmpe spikeproteinerne, inden de gør skade. Men det er noget af en balancekunst, da det kan gå helt galt, hvis kroppens egen dannelse af spike-proteiner sker hurtigere, end immunforsvaret kan nå at følge med. Det er endnu uklart, præcist hvad der afgør, om man kan tåle disse indsprøjtninger, eller om man bliver alvorligt syg af dem. Det sikreste er derfor at vælge virus i stedet for vaccine, da kroppens immunforsvar er designet til at håndtere virus og sagtens kan klare det med den rette ernæring.
Vis mere

DER GIK FIRE ÅR, FØR MAN ERKENDTE, AT THALIDOMID HAVDE FORÅRSAGET MISDANNELSERNE HOS NYFØDTEd. 18/8-2021
https://newspeek.info/der-gik-fire-aar-foer-man-erkendte-at-tha..
NewSpeek, d. 18. aug. 2021 Af Ole Gerstrøm

Thalidomid – lægemidlet, der bevirkede misdannelser som manglende arme og ben på nyfødte – kom på markedet i Tyskland i 1957. I Danmark kom midlet i handelen i 1959, hvor det første rapporterede tilfælde af en misdannet nyfødt skete i 1961, og den første videnskabelige artikel om, at det var Thalidomid der forårsagede misdannelserne, kom i september 1961 i Tyskland.

Sagen eksploderede først i tysk presse i november 1961, og midlet blev taget ud af handelen, også i Danmark. Men her blev sagen dysset ned og holdt hemmelig for offentligheden i flere måneder. De danske apoteker blev først orienteret den 30. december 1961 om, at præparatet var udgået, og landets læger blev først orienteret i midten af februar 1962. Det skete i en lille artikel i Ugeskrift for Læger, som var mærket med “Omtale i dagspressen frabedes.”

I Danmark har der formentlig været cirka 20 tilfælde af misdannede nyfødte. Der er kun seks kendte levende ofre i dag. Flere lande udbetalte erstatning til ofrene for Thalidomid. I 1991 betalte Canada 80.000 dollars til hver af landets 125 ofre. Producenten Grünenthal undskyldte i 2012. I 2016 og 2017 bragte Jyllands-Posten en række artikler om lægemiddelskandalen. Dækningen blev starten på en proces, der førte til, at de danske Thalidomid-skadede i 2017 omsider blev anerkendt af den danske stat – med 56 års forsinkelse. Og der gik altså fire år, før man fandt frem til, at misdannelserne hos nyfødte var forårsaget af Thalidomid.

Spørgsmålet er så nu, om der også skal gå fire år, før det anerkendes, om de fire eksperimentelle – og ikke endeligt godkendte covid19 vaxxer – medfører invaliderende skader. Som f.eks. komplikationer ved graviditet. Den amerikanske læge og patolog Ryan N. Cole har påvist, at det af vaxxerne fremkaldte spike protein, bl.a. skader livmoderen. Samt lever og hjerte.

Kilde: https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/08/the-spik..

Bemærkning:
Som barn dansede jeg 5. juledag omkring juletræet med bla. Anne-Lise, der var et thalidomid barn, der manglede godt og vel 1/4 af højre arm. Jeg fik en væmmelse mod den giftige medicin, som åbenbart kan godkendes. Og historien gentager sig i 2021. Flest mulige mennesker skal hurtigst muligt have en ikke godkendt injektion inden de opdager, at massehysteriet handler om 1) medicinalvirksomhedernes grådighed og 2) vi er for mange mennesker på Jorden. Det er min mening, men jeg håber selvfølgelig, at jeg tager fejl.
Vis mere

Verden vil bedragesd. 13/8-2021
Klaus Ewald: Debattør og advokat med egen praksis siden 2002 i gågaden i Odense. Han er færdiguddannet jurist fra Københavns universitet i 1987 og beskæftiger sig primært med strafferet.
https://24nyt.dk/verden-vil-bedrages/
24NYT, d. 13. august 2021

"Verden må i årene der kommer frygte et sundhedsmæssigt efterspil af dimensioner, der aldrig er set før. Når antallet af hjertekarsygdomme, kræfttilfælde, blodpropper, nedsat fertilitet, spontanaborter og hvad tænkes kan af bivirkninger måtte eksplodere, så vil der være travlt ved håndvaskene blandt politikere og medier. Medicinalindustrien kan til gengæld kunne grine hele vejen hen til banken. De er home free. Men til den tid vil det være for sent at skrue tiden tilbage. De skyldige, det være sig medicinalindustriens giganter, politikere og sundhedsfaglige personer, er i fuld gang med at udføre deres gerninger her og nu."


"Vi bør frygte konsekvenserne

At udsætte en ikke sårbar målgruppe af mennesker og navnlig børn for eksperimental vaccine er derfor ikke blot lægefaglig set uetisk, det er videnskabelig uredeligt på et plan som ikke tidligere er set. Det er statsligt overgreb at promovere den slags eksperimenter på befolkningen. Indgrebene i befolkningens grundlovssikrede frihedsrettigheder uomtalt. Det være sig i alt fra krav om anvendelse af mundbind til indgreb i forsamlingsfriheden.

At meddele medicinalindustrien immunitet over for bivirkningerne af eksperimentelle vacciner er tilsvarende at acceptere, at de gældende etiske kriterier kan sættes. Det betyder, at man suspenderer ansvaret for, at millioner får følgeskader eller dør.

Når der ikke er nogen evidens for, at vaccinerne virker mod COVID-19, men når tværtimod bivirkningerne står i kø, så har man på verdensplan suspenderet den sundhedsfaglige videnskab som ledetråd for de politisk baserede beslutninger, der omgærder befolkningens sundhed.

Når såvel mainstreammedierne og de sociale medier lukker af for en faglig baseret debat og blot opfordrer til ikke at lytte til sølvpapirshattene, så behøver konspirationsteoretikere ikke at stå forrest i køen. Det kan man trygt overlade til folk med almindelig sund fornuft og kritisk sans. Medierne rider på ryggen af politikernes frygt og piskpolitik."
Vis mere

DANMARK ER SMITTET MED POLITISK VANVIDd. 10/8-2021
https://newspeek.info/danmark-er-smittet-med-politisk-vanvid/?f..
Af Ole Gerstrøm, tidl. MF 10. august 2021

Kim Varming, overlæge i klinisk immunologi ved Aalborg Universitetshospital:
(pensioneret fra 1/5-21)

”Det har ingen etisk berettigelse, at presse personer udenfor risikogrupperne til at lade sig vaccinere med en nød-godkendt Covid-19-vaccine, som er eksperimentel – hvor vi ikke kender langtidsvirkningerne. Korttidseffekterne er slemme nok i sig selv. Stop for flere vaccinationer.” 14/6-2021.
Vis mere

REINER FUELLMICH TALER TIL VERDENd. 7/8-2021
https://newspeek.info/wp-content/uploads/Transcript-testimony-R..

"Hello. I am Reiner Fuellmich and I have been admitted to the Bar in Germany and inCalifornia for 26 years. I have been practicing law primarily as a trial lawyer against fraudulent corporations such as Deutsche Bank, formerly one of the world’s largestand most respected banks, today one of the most toxic criminal organisations in the world; VW, one of the world’s largest and most respected car manufacturers, today notorious for its giant diesel fraud; and Kuehne and Nagel, the world’s largest shipping company. We’re suing them in a multi-million-dollar bribery case."

"Crimes against humanity were first defined in connection with the Nuremberg trials after World War II, that is, when they dealt with the main war criminals of the ThirdReich. Crimes against humanity are today regulated in section 7 of the InternationalCriminal Code. The three major questions to be answered in the context of a judicial
approach to the corona scandal are:

1. Is there a corona pandemic or is there only a PCR-test pandemic?
Specifically, does a positive PCR-test result mean that the person tested is infected with Covid-19, or does it mean absolutely nothing in connection with the Covid-19 infection?
2. Do the so-called anti-corona measures, such as the lockdown, mandatory face masks, social distancing, and quarantine regulations, serve to protect the world’s population from corona, or do these measures serve only to make people panic so that they believe – without asking any questions – that their lives are in danger, so that in the end the pharmaceutical and tech industries can generate huge profits from the sale of PCR tests, antigen and antibody tests and vaccines, as well as the harvesting of our genetic fingerprints?
3. Is it true that the German government was massively lobbied, more so than any other country, by the chief protagonists of this so-called corona pandemic, Mr. Drosten, virologist at charity hospital in Berlin; Mr. Wieler, veterinarian and head of the German equivalent of the CDC, the RKI; and Mr. Tedros, Head of the World Health Organisation or WHO; because Germany is known as a particularly disciplined country and was therefore to become a role model for the rest of the world for its strict and, of course, successful adherence to the corona measures?"
Vis mere

ALLE, DER TROR, AT COVID-VACCINERNE ER GODKENDTEd. 4/8-2021
Per Brændgaards hjemmeside d 4. aug. 2021
"Der er noget råddent og ubalanceret ved godkendelsen af covid-19-vaccinerne og befolkningens holdning til dem. Jeg bringer her vigtig viden og information til alle, der tror, at covid-19-vaccinerne er veldokumenterede og godkendte ligesom andre vacciner.

Lægemiddelstyrelsen fortæller os, at fire covid-19-vacciner har fået betinget godkendelse i EU og dermed også i Danmark. Det drejer sig om Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria) og
Johnson & Johnson – Janssen Pharmaceutical.

Lægemiddelstyrelsen fortæller videre:

“For at gøre vacciner mod COVID-19 tilgængelige så hurtigt som muligt, vil de kunne godkendes betinget. Det indebærer, at en vaccine kan godkendes, inden langtidsdata for virkning og bivirkninger er tilgængelig fra afsluttede fase 3 forsøg, hvilket typisk tager 2-3 år. En betinget godkendelse kun gives, hvis EMA’s fageksperter vurderer, at dokumentationen for vaccinens effekt og sikkerhed er tilstrækkelig solid, og hvis fordelene ved, at en vaccine bliver hurtigt tilgængelig, er større end de teoretiske risici, som det indebærer, at der ikke er helt så meget langtidsdata til rådighed ved godkendelsen som normalt. Vaccineproducenten skal efter den betingede godkendelse løbende forsyne EMA med yderligere data. En betinget godkendelse gives for et år og kan forlænges årligt. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.”

EMA står for European Medicine’s Agency, som er den instans i EU, der har varetaget nødgodkendelsen.

Lad os tage Pfizer-vaccinen som eksempel, da det er den mest brugte i Danmark. Her skriver forskerne selv i diskussionsafsnittet af den videnskabelige artikel, der førte til nødgodkendelsen, at de dropper placebogruppen (ja, det skriver de virkelig!):

“Although the study was designed to follow participants for safety and efficacy for 2 years after the second dose, given the high vaccine efficacy, ethical and practical barriers prevent following placebo recipients for 2 years without offering active immunization, once the vaccine is approved by regulators and recommended by public health authorities. Assessment of long-term safety and efficacy for this vaccine will occur, but it cannot be in the context of maintaining a placebo group for the planned follow-up period of 2 years after the second dose.”

Oversat til almindelig dansk betyder det, at forskerne, der er betalt af Pfizer, har valgt at stoppe den forskning, der ville gøre det muligt at opnå en almindelig godkendelse af vaccinen. Det betyder i praksis, at Pfizer-vaccinen vil forblive nødgodkendt for evigt, idet indrapporterede bivirkninger ikke kan erstatte et stort, langvarigt, placebokontrolleret eksperiment. Det flytter debatten fra videnskab til politik, hvilket efter min mening er intet mindre end en skandale for folkesundheden. Det er i øvrigt i modstrid med de regler, som Lægemiddelstyrelsen selv påstår, at de følger, ligesom deres figurer på hjemmesiden omkring hvor langt de er i godkendelsesproceduren er direkte løgn, idet data fra de langvarige studier ikke er kommet og ikke vil komme.

Konsekvenserne kan være enorme for dem, der vælger at lade sig stikke med injektionsvæsker, der er så elendigt dokumenteret som de såkaldte covid-19-vacciner. Det er særligt problematisk i lyset af, at SARS-CoV-2 ikke er et specielt farligt virus, at mange af de såkaldte covid-19-tilfælde skyldes reelt noget helt andet, at alvorlig sygdom formentlig kan forebygges effektivt med optimal ernæring, og at det formentlig er muligt at opnå naturlig immunitet uden at blive meget syg ved simpelthen at opsøge smitte på et tidspunkt, hvor man er velernæret og har overskud i livet til lidt naturlig lidelse. Det er påfaldende, at hele den anden, naturlige strategi til håndtering af virus og sygdom bliver totalt ignoreret af pressen, sundhedsmyndighederne og politikerne.

Det kan også undre mig, at mange er så bange for lidt influenza-lignende sygdom, når de samme folk med oprejst pande stormer ud i lidelse i form af diverse former for motion og hård træning, da det jo netop også først giver noget godt, når det er overstået. Hvad med lidt mandsmod til også at turde blive syg – for sundhedens skyld?

Det er utroligt, hvad man kan få folk til at gøre, når man først har induceret frygt i deres sind via veludført og velfinansieret propaganda. Men er det ikke på tide, at vi løfter sløret for dette bedrag og tager en fri og åben debat om, hvordan vi bedst kan forebygge covid-19? Det, synes jeg, at vores demokrati har fortjent, inden vi ender i et totalitært, medicinsk diktatur med adgangskontrol via coronapas. Ender og ender… Vi er der sådan set nu! Apartheid og tyranni er ikke sundt, uanset hvordan det er forklædt."

https://perbraendgaard.dk/2021/08/03/vigtig-information-til-all..

Bemærkning:
Politik er råddent og det har det altid været
Vis mere

Kirsten Sletbjerg: COVID-19-vaccinerne er IKKE godkendte.d. 29/7-2021
COVID-19-vaccinerne er IKKE godkendte.
Bivirkningerne er derfor ukendte.
Medicinalindustrien frakender sig ethvert ansvar for bivirkningerne.
Før en vaccine kan godkendes, skal den testes grundigt af udvikleren og derefter underkastes en videnskabelig vurdering af kontrolmyndighederne.
Disse omfatter Det Europæiske Lægemiddelagentur og andre kontrolmyndigheder i EU-/EØS-landene.
Testning omfatter kontrol af vaccinens kvalitet:
dens renhed
dens indholdsstoffer, herunder dens ikkeaktive stoffer eller "hjælpestoffer"
hvordan den fremstilles.
Derefter tester vaccineudvikleren vaccinens virkning. Dette omfatter laboratorietest og dyreforsøg.
Herefter følger et program for klinisk testning af mennesker.
Vaccineudvikleren tester vaccinen i tre faser af kliniske forsøg med et større antal personer i hver fase.
Dette program skal følge de strenge normer og de procedurer og protokoller, som kontrolmyndighederne har fastsat.
Dette kan tage ca. ti år fra udviklingen af det oprindelige idekoncept til godkendelsen.
SSI konkluderer:
"Siden årsskiftet er 2.423 mennesker døde inden for 30 dage efter 1. vaccine stik, mens 1.992 er døde inden for 30 dage efter 2. vaccine stik.
Statens Serum Institut kender ikke dødsårsagerne, men da der i langt overvejende grad er tale om gamle mennesker og udsatte borgere, så vil dødsårsagerne givetvis også være de helt normale for grupperne.".
SØFORKLARING fra SSI's side.
COVID-19-vaccinerne er ikke godkendte.
Bivirkningerne er ukendte.
Og derfor farligt at få vaccinationerne.
Medicinalindustrien frakender sig ethvert ansvar for bivirkningerne.
Må gerne deles, hvis I synes.
På forhånd TAK.
Den 29. juli 2021
Kirsten Sletbjerg
Vis mere

Hvornår er man Covid-19 syg ?d. 27/7-2021
Per Brændgaards hjemmeside d. 27/07-2021

Dr.med. Søren Schifter skriver
..." Diagnosen “bekræftes” og registreringen foretages baseret på en positiv PCR-test helt uafhængigt af anden primær indlæggelsesårsag. – Alle patienter uafhængigt af henvisningsdiagnose får taget en test i forbindelse med indlæggelse og/eller i indlæggelsesforløbet. –

Kriterierne for registrering af COVID-19 indlæggelser kan du læse her: “For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.””

Kommentaren er hermed bragt videre ud af de sociale mediers censur.

Bemærkning:
STOP den politisk iscenesatte coronakrig NU.
Vis mere

SANKT HANS AFTEN 2021 – BÅLTALE I ERSLEVd. 24/7-2021
Udsnit:
"Og de, der vover at stille spørgsmål til et eller andet af det, der foregår – hvorfor bliver de ikke rost for deres sunde kritiske sans, men nedgjort og kaldt sølvpapirshatte?

Et par gange har vi hørt nogen sige:

Når nu 99% af alle forskere eller eksperter på et område er enige, hvordan kan nogen så tro, at de par stykker, der udgør den sidste, ene procent, kan have ret?

Sådan kan man måske godt sige.

Men jeg tillader mig at minde om, at for 500 år siden var det næsten kun astronomen Kopernikus, der mente, at det ikke var jorden, men solen, der var verdens centrum, som alt andet bevægede sig rundt om.

Man prøvede at lukke munden på ham; men i dag véd vi jo, at han havde ret – ganske vist ikke i, at solen er verdens centrum, men i hvert fald i, at det er jorden, der bevæger sig rundt om solen, ikke omvendt.

Én person kan godt have ret, selv om 99 påstår, at han ikke har det"
Vis mere

Læge: Coronahåndteringen er den største sundhedsskandale i min levetidd. 22/7-2021
SKREVET AF INDBLIK OPINION 15/04/2021

Det her forløb og regeringens politiske håndtering er den største sundhedsskandale og den største politiske skandale, jeg har oplevet i min levetid, skriver Søren Schifter i dette debatindlæg.

Af Søren Schifter, læge, dr. med.

Der er gået et år siden coronaepidemien startede, og den politiske håndtering er bare blevet værre og værre i løbet af året.

Fra starten skræmte statsministeren på pressemødet den 11. marts 2020 befolkningen fra vid og sans med dommedagsfantasier og paniknedlukning.

De værste skrækscenarier blev stillet i udsigt, medmindre der blev handlet resolut med nedlukning og restriktioner. Også selv om den type indgreb aldrig tidligere har været anbefalet, selv fra WHO, og selv om indgrebene var og er uden videnskabelig evidens.

Mange borgere blev skræmt fra vid og sans, og man må gå ud fra det har været formålet. I modsat fald har alle de ansvarlige brug for intensiv kommunikationsuddannelse.

Coronaepidemien er den eneste erklærede pandemi i denne sammenhæng, men i Danmark og internationalt har politikernes og sundhedsmyndighedernes kontinuerlige skræmmekampagner oven i coronaepidemien induceret en slags pandemisk massepsykose, som specielt har ramt de autoritetstro og derfor modtagelige, skræmte borgere.

Skadevirkningerne vil det i bedste fald tage mange år at få repareret blot nogenlunde og en del af skaderne er irreversible.

Pressen har igennem det år, der nu er gået, overvejende været understøttende for regeringens historiefortælling om, hvor godt nedlukninger og restriktioner virker. Det bidrager til at holde den forfejlede håndtering af epidemien i gang.

I denne sammenhæng har begrebet kritisk journalistik været svær at få øje på det seneste år, med enkelte undtagelser.

Et eksempel på ukritisk journalistik er en artikel, der for nylig blev delt bredt i pressen. Den viderebragte en af regeringens “eksperters” historiefortælling om, at restriktionerne har afværget 35.000 dødsfald. Det er ca. 2,6 gange det antal dødsfald med en positiv coronatest, der indtil nu er registreret i Sverige.

Hvor havde det været nærliggende og en god idé, hvis nogle journalister havde overvejet, om det lød realistisk.

Et andet eksempel, der for nylig er viderebragt uden nogen form for kritisk journalistisk interesse, er en modelberegning foretaget af regeringens “eksperter”.

Den finder, at der med de planlagte genåbninger må forventes 870 indlagte med COVID-19 medio april. Pr. 15. april 2021 er der 191 indlagte med en positiv coronatest. Og som det må formodes bekendt har langt fra alle af dem COVID-19.

Selv hvis der var 870 indlagte, kan det aldrig være argument for at gennemføre samfundsskadelige restriktioner, som ikke virker.

Ingen beregningsmodeller er bedre end deres forudsætninger. ”Garbage in, garbage out”. Hvorfor lader den danske presse den form for skræmmekampagner passere ukritisk, når det er helt åbenbart, at forudsætningerne for beregningerne i bedste fald er at sammenligne med gæt, og at man med modelberegninger kan få et hvilket som helst resultat, man ønsker?

Det eneste formål, jeg kan forestille mig med modelleringerne, er, at de skal bruges til legitimering af regeringens politik. Det er ikke en opgave for “eksperter”, og det burde journalister og pressen generelt se kritisk på. Men intet sker.

Der er absolut ingen evidens for, at nedlukninger af samfundet virker. Det var der ikke for et år siden, og det er der ikke i dag. Alligevel tog man dette yderst samfundsskadelige indgreb i brug, og man fik endog de sundhedsfaglige myndighedspersoner til at legitimere det.

En af de seneste videnskabelige artikler, hvor problemstillingen er undersøgt, er publiceret i Nature, 5. marts 2021. Heri undersøges “the association between staying at home (%) and the reduction/increase in the number of deaths due to COVID-19”.

87 lande/regioner over hele verden er undersøgt med i alt 3.741 parrede sammenligninger. I 98,4% af sammenligningerne fandtes ingen signifikant sammenhæng. Og det her drejer sig vel at mærke om objektive data – ikke mere eller mindre subjektive modeller.

Adskillige andre videnskabelige artikler finder lignende resultater uden holdepunkt for effekt af nedlukninger.

Der er heller ingen evidens for effekt af ansigtsmasker ved luftbårne virusinfektioner. De 15 randomiserede undersøgelser, jeg har kendskab til, er alle uden signifikant effekt. Randomiserede undersøgelser er det højeste kvalitetsniveau af kliniske undersøgelser.

Men et bestillingsarbejde fra WHO, som organisationen fik publiceret i The Lancet uden inklusion af én eneste af de randomiserede undersøgelser og udelukkende baseret på observationsstudier – det laveste kvalitetsniveau af kliniske undersøgelser – er af Sundhedsstyrelsen brugt som legitimering for brug af ansigtsmasker.

Heterogeniteten imellem de inkluderede undersøgelser er så stor, at forfatterne selv beskriver validiteten i beregningerne som lav. Desuden fremgår det, at sponsor, WHO, helt usædvanligt har foretaget review af manuskriptet, før det blev indsendt.

Søren Brostrøm kaldte undersøgelsen evidens. Men artiklen er ikke i nærheden af begrebet evidens. I bedste fald ved Søren Brostrøm ikke, hvad man forstår ved evidens, og i værste fald taler han mod bedre vidende.

Evidens for en hypotese opstår ud fra den akkumulerede viden fra pålidelige undersøgelser, som ikke forkaster hypotesen, sammenlignet med de undersøgelser der forkaster den. WHO-artiklen er da også efterfølgende blevet mødt af faglig kritik, bl.a. her.

Det værste i alt det her er imidlertid, at regeringen og sundhedsmyndighederne med skræmmekampagne strategien har ødelagt tillidsforholdet imellem politikere, myndigheder og store dele af befolkningen.

De skader er for mange borgere uoprettelige, eller de tager i bedste fald mange år at genoprette. -“Trust takes years to build, seconds to break”.

Hvordan burde coronaepidemien så håndteres? Det er glimrende beskrevet i The Great Barrington Declaration, som er formuleret af tre top-epidemiologer fra universiteterne Harvard, Oxford og Stanford. Du kan læse deklarationen her, hvor du også kan skrive under, hvis du er enig.

Det her forløb og regeringens politiske håndtering er den største sundhedsskandale og den største politiske skandale, jeg har oplevet i min levetid. Aldrig, mig bekendt, har en regering på så kort tid gennemført så mange meningsløse og virkningsløse foranstaltninger med så store samfundsskadelige effekter.

I mange år fremover vil vi alle komme til at slæbe på denne klods om benet. Det er en regning, vi overlader til de næste generationer at betale.

Tænk engang, hvad vi kunne have investeret i, i stedet for denne meningsløse nationale selvdestruktion. Hvis du altså kan holde tanken ud.

Vi kunne have fået veldimensionerede, apparaturmæssigt up to date og personalemæssigt velnormerede nye “supersygehuse”. Vi kunne have igangsat tiltrængte infrastrukturprojekter. Vi kunne have finansieret grøn omstilling. Og vi behøvede ikke engang at vælge imellem investeringerne, hvis vi havde disponeret over de eksorbitante beløb, der nu fuldkommen meningsløst er smidt ud ad vinduerne.

Bemærkning
Ole Gerstrøm
Der blev ikke spurgt, hvorfor jeg ikke vil vaccineres. Mit svar hertil er, at ingen af vaccinerne er endeligt godkendt hos USA's FDA. Særligt dem med mRNA teknologi har uhyggelige bivirkninger. Man taler meget om blodpropperne. Men mange flere får synsforstyrrelser eller ligefrem blindhed. En af vore venner kender et tilfælde, hvor en vaccineret mand på 34 år ikke kunne gå i 3 dage. Og en sund og rask dame på 94 her i nabolaget døde helt åbenbart af vaccinationen, mente hendes læge. Men det blev ikke klassificeret som bivirkning. Vi kan ikke stole på myndighederne.
Vis mere

STATENS SERUM INSTITUT DÆKKER OVER, HVOR UFARLIG CORONA ERd. 22/7-2021
ONSDAG, 21 JULI 2021, 16:37 PER BRÆNDGAARD

https://perbraendgaard.dk/2021/07/21/statens-serum-institut-dae..

Det største problem er det, SSI kalder ‘Bekræftede tilfælde’, dvs. bekræftede covid-19-tilfælde. Da det udelukkende er baseret på PCR- og antigenprøver uden undersøgelse af reelle sygdomssymptomer, så lever det ikke op til selve definitionen på covid-19, som omfatter, at man også skal have et eller flere af nogle bestemte sygdomssymptomer. Der er således tale om sundhedsfaglig misinformation af befolkningen fra Staten. Vi ser den samme misinformation over alt i landet med skiltene til de såkaldte ‘COVID-19 TESTCENTRE’. En teenager med en vatpind kan ikke stille en sygdomsdiagnose på den måde!

Bemærkning:
Vi befinder os i Verdenskrig III. Det første der ofres i en krig er SANDHEDEN. Krig handler om at tage andre landes territorier, løse overbefolkningsproblemerne og skaffe arbejde til folket. Midlet til at opnå en eller flere af disse mål er at gøre mennesket bange for egen sundhed med efterfølgende injektioner af gift som var folket forsøgskaniner (koncentrationslejrene) ligesom under Verdenskrig II.
Heldigvis er de 'vaccinerede' ved at vågne op: 'Vi gør det ikke igen' og 'Jeg har fortrudt vaccinen og håber inderligt, at mine børn IKKE vil have det skidt'. 'Jeg har været meget syg af 'vaccinen', men alternativet var en fyring fra plejehjemmet'.
Vis mere

GODE ARGUMENTER I NY RETSSAG MOD USA’S SUNDHEDSMINISTER OM COVID-VACCINERd. 20/7-2021
TIRSDAG, 20 JULI 2021, 10:24 PER BRÆNDGAARD

NB: En whistleblower kan bevidne, at det sande antal døde som følge af covid-19-vaccinerne i USA er på mindst 45.000 personer.

Jeg er kommet i besiddelse af et retsdokument dateret 19. juli 2021. Det er et civilt søgsmål mod den amerikanske sundhedsminister m.fl. fra en gruppe amerikanske læger m.fl. Dokumentet lister en række gode argumenter og beviser IMOD, hvad der også er de danske regerings coronapolitik.

Her er de gode argumenter fra dokumentet imod den herskende corona- og vaccinepolitik også i Danmark:

Nødgodkendelsen af covid-19-vaccinerne er ulovlig da (a) der er ingen nødsituation, (b) der er faktisk ingen alvorlig eller livstruende sygdom eller tilstand, (c) vaccinerne forebygger hverken smitte med SARS-CoV-2 eller covid-19, (d) de kendte og potentielle bivirkninger ved vaccinerne vejer tungere end de kendte og potentielle fordele, (e) der er tilstrækkelige, godkendte og tilgængelige alternativer til vacciner, og (f) sundhedsprofessionelle og befolkningen er ikke tilstrækkeligt informeret.
Der er absolut ingen grund til at vaccinere børn under 18 år, da dødeligheden af covid-19 i den aldersgruppe er 0,002 %, og da børn og unge ikke er i stand til at give informeret samtykke til vaccine.
Personer, der tidligere har været smittet med SARS-CoV-2, har en langvarig og robust naturlig immunitet; naturlig immunitet giver markant bedre beskyttelse mod SARS-CoV-2 end vacciner.
En whistleblower kan bevidne, at det sande antal døde som følge af covid-19-vaccinerne i USA er på mindst 45.000 personer.

https://perbraendgaard.dk/2021/07/20/gode-argumenter-i-ny-retss..
Vis mere

ERNÆRING MOD COVID-19d. 16/7-2021
https://perbraendgaard.dk/ernaering-mod-covid-19/

Jeg vil på denne side samle og formidle den videnskabelige evidens for ernæring mod covid-19. Målgruppen er ernærings- og sundhedsprofessionelle. Siden vil blive løbende opdateret.

Af Per Brændgaard, cand. scient. i human ernæring
Version 1.0, 16.07.2021

"D-vitamin er helt afgørende for aktivering af immunforsvaret. En forskergruppe fra Københavns Universitet har vist, at D-vitamin er afgørende for aktivering af de T-celler, som spiller en central rolle ved bekæmpelse af særligt farlige infektioner (Københavns Universitet 2020, von Essen et al. 2010). Den aktive form for D-vitamin er et immunregulerende hormon med en veldokumenteret effekt overfor en række forskellige infektioner i de øvre luftveje (Mohan et al. 2020).

Mennesker med mangel på D-vitamin har 82 % større risiko for at dø af covid-19 sammenlignet med mennesker uden D-vitaminmangel. Det viste en systematisk gennemgang og meta-analyse af 27 videnskabelige studier om sammenhængen mellem D-vitamin og covid-19. Mangel på D-vitamin var også forbundet med 81 % større risiko for at blive indlagt med covid-19. 64 % flere af de svære tilfælde af covid-19 havde D-vitaminmangel sammenlignet med de milde tilfælde (Pereira et al. 2020)."

"Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler børn over 4 år og voksne at tage et dagligt tilskud på 5-10 µg D-vitamin i vinterhalvåret fra oktober til april. Børn under 4 år anbefales 10 µg D-vitamin pr. dag året rundt. Det samme gør børn og voksne med mørk hud, der dækker sig til om sommeren, eller som undgår sollys. Personer over 70 år, beboere på plejehjem og personer med øget risiko for knogleskørhed anbefales 20 µg D-vitamin pr. dag året rundt. Sundhedsstyrelsen bruger med reference til EU’s Scientific Committee on Food 100 µg pr. dag som den øvre sikre grænse (Sundhedsstyrelsen 2021). Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle voksne og børn fra 4 år tager 5-10 µg D-vitamin som kosttilskud fra oktober til april. Anbefalinger kommer i forlængelse af en ny undersøgelse, der viste, at knap hver 5. dansker, der ikke tager D-vitamintilskud i vinterhalvåret, har D-vitaminmangel om foråret (Fødevarestyrelsen 2020)."

"Et randomiseret klinisk studie har vist, at kosttilskud med D-vitamin høj dosis kan sænke dødeligheden blandt hospitalsindlagte covid-19-patienter (Castillo et al. 2020). Hospitalsindlagte patienter med covid-19 blev ved lodtrækning fordelt på enten standardbehandling alene eller standardbehandling plus D-vitamintilskud i høj dosis. Ud af 26 patienter, der blev behandlet med D-vitamin, blev 1 indlagt på intensiv afdeling. Det svarer til 2 %. Til sammenligning blev 50 % (13 ud af 26 patienter) af de patienter, der IKKE fik D-vitamin, indlagt på intensiv. Forskellen var statistisk signifikant. I undersøgelsen fik patienterne D-vitamin i form af calcifediol, som hurtigere kan øge det aktive D-vitamin i blodet ved ernæringsterapi til patienter med D-vitaminmangel end D-vitamin i den sædvanlige kosttilskudsform (vitamin D3, cholecalciferol). Fordelene ved calcifediol er højere absorptionsprocent fra tarmen, og at det ikke kræver 25-hydroxylering i leveren, før det ender i blodet. I studiet fik patienterne 532 µg calcifediol på dag 1 efterfulgt af 266 µg på dag 3 og 7 og derefter ugentligt, indtil de blev udskrevet fra hospitalet. Calcifediol har en noget nær 100 % effektivitet, dvs. al indtaget ender som aktiv D-vitamin i blodet. Til sammenligning af effektivitet af cholecalciferol ved kosttilskud i lave doser på ca. 33 % og ved kosttilskud i høje doser kan den være helt nede på 10 %. Det er derfor vigtigt at vide, om man tager D-vitamin i form af calcifediol eller cholecalciferol, idet man måske kan nøjes med 1/10 dosis calcifediol end cholecalciferol.

Et andet studie med calcifediol viste, at kosttilskud med denne form for D-vitamin var forbundet med lavere risiko for at dø af covid-19 på hospitalet (Alcala-Diaz et al. 2021)."

Bemærkning:
Møller's tran og D3 stærk 90 mg fra dansk farmaceutisk industri a/s indeholder calcirediol som det bedst anvendte D3 vitamin.
SILD er ifølge 'Lærebog i huslig økonomi' den absolut vigtigste kilde til naturligt D-vitamin. I min barndom kunne man købe sild med det hele: Hoved, skæl og masser af fedtstof.
Findes der steder i Danmark, hvor det stadig er muligt?
Er nutidens sild trukket igennem en vitaminfabrik inden vi får den serveret som spegesild?
Vis mere

AFSLØRING: HER ER DEN TREDJE TYPE CORONATEST, DER KAN SÆTTE OS FRId. 14/7-2021
ONSDAG, 14 JULI 2021, 10:05 PER BRÆNDGAARD

Der findes tre typer coronatest, hvoraf vi kun hører om de to første. Den tredje bliver holdt hemmelig for os og reserveret til helt særlige situationer, selvom det efter min mening burde være omvendt.

Vi hører meget om PCR-test og hurtigtest (antigentest), men ikke om antistoftest.

PCR står for Polymerase Chain Reaction. Materiale fra podning i halsen eller næsen opformeres og analyseres for tilstedeværelse af arvemateriale.

Antigentesten er baseret på kemisk påvisning af antigener (virusproteiner) i en slimprøve fra næsepodning.

Begge disse to typer test kan man i Danmark få udført gratis.

Den tredje og efter min mening mest relevante testtype bliver derimod ikke tilbudt til os. Det er antistoftesten, der måler antistoffer mod SARS-CoV-2 i en blodprøve. Den test viser, om man tidligere har været smittet med corona, og nu har dannet antistoffer.

Da de såkaldte covid-19-vacciner virker ved at kode kroppens celler til at danne spikeproteiner, som immunforsvaret så kan danne antistoffer imod, så er det fysiologiske slutmål det samme: dannelse af antistoffer og dermed immunitet. Hvis man mener, at covid-19-vacciner skal give adgang til samfundet, så bør en positiv antistoftest også gøre det.

Antistoftesten er den relevante test for dig, der ønsker at udvikle naturlig immunitet mod SARS-CoV-2, især hvis du er velernæret med god D-vitaminstatus, da der så er en stor chance for, at du slet ikke opdager det, hvis du bliver smittet med corona. Antistoftesten kan vise, at du har været smittet og har dannet antistoffer, og dermed er blevet immun, selvom du ikke har været syg. Og selvfølgelig også hvis du har haft sygdomssymptomer, såsom symptomer på den nye deltavariant af corona, der giver symptomer, der til forveksling ligner høfeber og pollenallergi, men det er jo nok bare helt tilfældigt.

Der mangler et spor i Danmarks indsats mod corona, der hedder naturlig immunitet. Denne strategi bør omfatte disse tre dele:

1. Styrkelse af det naturlige immunforsvar bl.a. ved at optimere indtagelsen af D-vitamin.
2. Bevidst opsøgning af nærkontakt med personer, der for nylig er blevet testet positive for corona i en PCR- eller hurtigtest; men henblik på at blive smittet.
3. Gratis adgang til antistoftest efter eksponering med henblik på at dokumentere, at indsatsen har virket.
Når man kan dokumentere en positiv antistoftest, så bør det give samme status som at være fuldt vaccineret.

Som det er nu, hvor de fleste ikke engang ved, at man kan få testet den naturlige immunitet, så står folk bevidstløse i test- og vaccinekøerne.

Målingen af den naturlige immunitet kan evt. suppleres med måling af D-vitaminstatus, når man nu alligevel får tappet blod. Forskning har vist, at D-vitamin beskytter mod covid-19.

https://perbraendgaard.dk/2021/07/14/afsloering-her-er-den-tred..

Bemærkning:
Corona-vira er ekstremt smitsomme, også på 30 meters afstand, så det er ikke muligt at komme uden for døren uden at få smitten. Med et immunforsvar i top (D-vitamin status skal matche udenlandske grænseværdier, de danske er sat alt for lavt) så er der mange mennesker, der ikke er bevidst om at have været smittet.
Vis mere

METTE FREDERIKSEN KAN VÆRE TRUET PÅ LIVETd. 11/7-2021
SØNDAG, 11 JULI 2021, 9:04 PER BRÆNDGAAR

"Den 2. februar 2021 meddelte Tanzania, at de ikke vil vaccinere befolkningen mod covid-19. Det skrev bl.a. The Lancet.
Den 18. marts 2021 skrev bl.a. BBC, at Tanzanias præsident John Magufuli, 61 år, var død dagen før angiveligt af hjerteproblemer.

Den 5. februar 2021 meddelte Burundi, bl.a. via abcNEWS og Associated Press, at de heller ikke ville tage imod covid-19-vacciner.
Den 9. juni 2021 kunne bl.a. BBC så fortælle, at også Burundis præsident Pierre Nkurunziza var død af hjertestop som 55-årig.

Den 8. april 2021 skrev The Haitian Times, at Haiti afviser covid-19-vacciner fra WHO.
Den 7. juli 2021 skrev bl.a. CBS og Associated Press, at Haitis unge præsident Jovenel Moïse var blevet dræbt af bevæbnede mænd.

Der tegner sig i min optik et klokkeklart mønster. Hvis du som statsleder siger nej til at covid-vaccinere din befolkning, så kan du forvente at dø kort tid efter. Det tyder på, at der er en gruppe voldelige gangstere derude, der afpresser verdens statsledere til at makke ret. Mette Frederiksens ageren er i det perspektiv mere forståelig, da hun reelt kan være udsat for dødstrusler fra corona-mafiaen. Fjenden bruger dog nok anderledes bestikkelses- og afpresningsmetoder i Europa end i Afrika på grund af kulturforskellene. Det ændrer dog ikke ved, at vi reelt befinder os i en verdenskrig, hvor Fjenden bl.a. ønsker at tvinge covid-19-vacciner i os “frivilligt”, og dem, der burde beskytte os, såsom vores statsminister, kan være truet på livet. Dem, der har ansvaret for vores statsministers sikkerhed, bør tage disse mistanker alvorligt og foretage grundig efterforskning."

https://perbraendgaard.dk/2021/07/11/mette-frederiksen-kan-vaer..
Vis mere

DAGENS GÅDE: HVORDAN KAN MYNDIGHEDERNE ANSE UDOKUMENTEREDE VACCINER FOR AT VÆRE “MEGET SIKRE OG VELDOKUMENTEREDE”?d. 7/7-2021
ONSDAG, 7 JULI 2021, 11:11 PER BRÆNDGAARD

"Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut skriver nu i deres invitationer til borgere med tilbud om covid-19-vacciner, at disse vacciner er “meget sikre og veldokumenterede”.

Hvordan kan de få sig selv til at skrive det? Forskningen i den dominerende covid-19-vaccine på markedet i Danmark, den fra Pfizer, blev standset efter 2 mdr. Det er alt for kort tid til at konkludere så skråsikkert, især når man er myndighed med ansvar for folkesundheden, og som burde formidle evidensbaserede sundhedsråd. Det er fuldstændig grotesk, at den placebokontrollerede forskning blev standset efter så kort tid. Det betyder, at der aldrig kommer ordentlig videnskab på bordet, og vi skal i stedet bøvle med politiske fortolkninger af årsager til indrapporterede bivirkninger og dødsfald som følge af vaccinerne.

Pfizer er en kriminel virksomhed
Undersøgelserne af Pfizers vacciner er udført af forskere, der er betalt af Pfizer selv. Den 2. september 2009 offentliggjorde det amerikanske justitsministerie, at Pfizer skulle betale 2,3 milliarder dollars i erstatninger og bøder for bedragerisk markedsføring af lægemidler. Ud af beløbet var hele 1,3 milliarder dollars bøde for kriminelle handlinger. Det er MANGE penge og en rekordstor bøde, der dokumenterer, at Pfizer er en kriminel virksomhed.

Hvordan kan de danske sundhedsmyndigheder have blind tillid til en vaccineproducent med sådan en kriminel historie? Kan vi overhovedet stole på resultaterne af den smule forskning i deres mRNA-indsprøjtninger, der er publiceret i den videnskabelige litteratur? Hvilke andre kriminelle metoder kan Pfizer og deres kumpaner finde på at bruge for at sælge deres produkter til sagesløse forbrugere? Er ledelsen af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen bestukket eller afpresset? Tja, jeg spørger bare… – og foreslår at Politiets og/eller Folkets Efterretningstjeneste foretager en kriminalefterforskning af mistankerne, der kan have katastrofale konsekvenser for folkesundheden."

Bemærkning:
I Danmark er brugt flere forskellige Covid-19 'vacciner' (Læs gensplejsede emner med nanopartikler) og som efterfølgende er trukket tilbage, fordi det menneskelige krop dannede antistoffer mod injektions-materialet og personen døde. Hvorfor skulle de resterende 'vacciner' være mere testede end dem, der allerede er trukket ud af 'vaccine programmet'?
Hvem har overhovedet tillid til vores kriminelle regering, der likviderer et helt erhverv med støtte fra politiet og militæret? Og strør om sig med restriktioner uden nogen form for sund fornuft og som mest af alt ligner en hetz mod visse erhverv, og som skal holde os i konstant angst for en virus, der kun er farlig for folk med et dårligt immunforsvar?
I Island kan folket ånde lettet op. Her er NUL restriktioner.Og Lagmanden vil ikke anbefale sit folk at tage den utestede 'vaccine'.
Vis mere

SÅ GALT ER DET GÅET: 10 FALSKE PÅSTANDE OM COVID-19d. 23/6-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/06/23/saa-galt-er-det-gaaet-10-f..

ONSDAG, 23 JUNI 2021, 10:23 PER BRÆNDGAARD

"Coronaen viser på skræmmende vis, hvad der kan ske, når en hel verden, inkl. læger og andre akademikere, går fra evidensbaseret til frygtbaseret sygdomsforebyggelse. Den reelle konsekvens er STØRRE og IKKE mindre risiko for sygdom samt et stort fald i folkesundheden.

Her er en kronologisk liste af de sundhedsvidenskabelige bedrag i coronasagen:

1. Påstand: Covid-19 skyldes smitte med SARS-CoV-2. Fakta: Det kan man kun vide, hvis der er foretaget ordentlig diffentialdiagnose, hvilket man IKKE har gjort.
2. Påstand: Covid-19 er en enormt farlig sygdom. Fakta: Covid-19 er ikke mere farlig end influenza, selv hvis man accepterer de tvivlsomme kriterier for diagnosen.
3. Påstand: Smitte med SARS-CoV-2 kan påvises i en PCR-test. Fakta: Testen er ikke testet, og ingen ved, hvad der præcist gør, at den nogle gange viser positive og andre gange negative resultater.
4. Påstand: Smitte = sygdom. Fakta: Løgn. Langt de fleste, der bliver testet positive for SARS-CoV-2 i rutinetjek, har slet ingen sygdomssymptomer.
5. Påstand: Lockdown modvirker pandemi. Fakta: Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at lockdown skader sundheden langt mere, end det gavner – samtidig med at økonomien bliver smadret.
6. Påstand: Håndsprit bremser smitte. Fakta: Ja, måske, men det skader også tarmfloraen, hvorved det naturlige immunforsvar bliver svækket.
7. Påstand: Det naturlige immunforsvar kan ikke bekæmpe SARS-CoV-2. Fakta: Jo, det kan det godt. Hvis du tror på, at PCR-testen kan diagnosticere SARS-CoV-2-smitte, så vil det simple faktum, at langt de fleste har ingen eller milde sygdomssymptomer bevise, at immunforsvaret hos de fleste af os let kan håndtere også dette nye virus.
8. Påstand: Immunforsvaret kan ikke styrkes med kosten. Fakta: Løgn. Mange danskere mangler et eller flere næringsstoffer, især D-vitamin i vinterhalvåret, og øget tilførsel vil medføre øget modstandskraft, også mod SARS-CoV-2.
9. Påstand: Vacciner er den eneste vej til frihed. Fakta: Løgn. Det er en politisk og ikke en sundhedsfaglig beslutning. Lad være med at blande tingene sammen.
10. Påstand: Vaccinerne er godkendte og dokumenteret effektive og sikre. Fakta: Vaccinerne er betinget godkendte. Under betingelse af at kommende forskning dokumenterer, at vaccinerne er effektive og sikre. Forskningen standsede for Pfizer/BioNTech-vaccinens vedkommende efter 2 mdr. Langtidsvirkninger og -bivirkninger vil derfor rent videnskabeligt forblive ukendte. Vaccinerne er således godkendte under en betingelse, der aldrig bliver opfyldt, hvorfor vaccinerne aldrig kan blive rigtigt godkendt. Det er DIG og DINE BØRN, der løber risikoen, hvis I lader jer stikke.

Situationen er den, at det er lykkedes nogen at skræmme hele verden via propaganda i stedet for forskning, hvilket efter min mening har fået bl.a. direktøren for Sundhedsstyrelsen i Danmark til at opgive sin faglighed, krænke sit lægeløfte, og gå med på en rent politisk agenda, der handler om alt mulig andet end at beskytte folket mod virus og sygdom.

Vågn op, før det er for sent!"
Vis mere

”JEG BLEV SYG AF AT BLIVE VACCINERET MOD EN SYGDOM, JEG IKKE HAR”d. 14/6-2021
https://newspeek.info/jeg-blev-syg-af-at-blive-vaccineret-mod-e..

juni 13, 2021 AF Peter Krogsten

"Jeg har aldrig gjort noget som helst for at undgå at blive smittet, og jeg går heller ikke med ‘mundbind’, som tænkende mennesker kalder en ansigtsmaske. Jeg begyndte at samle tal og statistikker allerede i februar 2020, da tallene ikke stemte med, hvad der stod i aviserne, og slet ikke med Mette Frederiksens reaktioner, der var og er panik. Jeg lod mig lokke til at blive ‘vaccineret’, selvom jeg havde sagt, at jeg aldrig ville røre det – i et futilt forsøg på at få bare nogen af mine grundlovssikrede og konventionssikrede rettigheder tilbage.

Jeg havde læst, at det ikke ville være godt at få ’skuddet’, hvis man allerede var smittet, så dagen før tog jeg min første test, betalte også for en antistof-test, og begge var negative. Jeg var som forventet rask og havde da heller ikke været syg."
Læs mere ...
Vis mere

Covid-19 vaccination. Er det mordforsøg? Ja, mener Per Brændgaard .......d. 13/6-2021
https://perbraendgaard.dk/2021/06/13/corona-lad-os-vaere-mere-y..

Jeg har anmeldt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut til politiet for drabsforsøg.

Når det er sagt, så kan jeg også oplyse, at jeg i dag har foretaget en skriftlig anmeldelse til Københavns Politi. Jeg har anmeldt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut for mordforsøg på mig. Når man opfordrer en rask mand til at lade sig indsprøjte med en udokumenteret injektionsvæske – fra Pfizer/BioNTech i mit tilfælde – med ukendte virkninger, og da injektionsvæsker generelt kan være dødelige, hvis man ikke kender virkningerne af dem, så betragter jeg det som et mordforsøg. Jeg vurderer, at jeg har alt at tabe – inklusiv mit liv – og absolut intet at vinde ved at lade mig “vaccinere” mod covid-19.

Andre er selvfølgelig velkommen til at opfatte dette “tilbud” om “vaccination” som alt muligt andet end mordforsøg. Det forhindrer mig dog ikke i at opfatte det som et mordforsøg, om end det dog nok “kun” kan takseres som uagtsomt manddrab.

Uagtsomt manddrab er reguleret af Straffelovens § 241:

Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.

Forsøg på uagtsomt manddrab er naturligvis selvmodsigende, så det kan meget vel være en sag, der kan nå helt til Højesteret. En måde at slippe billigt for straf for at slå folk ihjel kan jo være at gøre det på netop denne måde, da myndighederne så kan slippe med en bøde for hver dansker, de slår ihjel på uagtsom vis med deres udokumenterede injektionsvæsker, som de lyver om.

Jeg har tidligere afsløret en aktindsigt, der viste, at i hvert fald Statens Serum Institut, der modtager rapporter om bivirkninger og dødsfald efter “vaccination” ikke kan påstå, at de ikke er orienterede om, at der er LANGT flere, der er døde som følge af “vaccination” end som følge af positiv coronatest. Denne viden bør kunne så tvivl om, hvorvidt drabsforsøget på mig er uagtsomt, hvorved straffen bliver betydeligt større end en bøde.

Bemærkning:
I mit tilfælde har jeg i skrivende stund modtaget hele TRE breve fra Sundhedsstyrelsen med en betydelig hjælp og støtte for at jeg kan blive vaccineret. Med henvisning til ovenstående om, at det er galimatias at få sprøjtet en ikke godkendt væske ind i en rask krop (her er ingen fortrydelse bagefter), så afventer jeg resultatet af Per Brændgaards anmeldelse om drabsforsøg til Politiet inden jeg tager stilling til om evt. at gøre det samme.
Vis mere

Fwd: Henrik Dietz, speciallæge: Sundhedsstyrelsen skal trække vaccinekampagne, rettet mod unge, tilbaged. 3/6-2021
Subject: Henrik Dietz, speciallæge: Sundhedsstyrelsen skal trække vaccinekampagne, rettet mod unge, tilbage
To: <helsetidende@hotmail.com>

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13018358/sundhedsstyr..

02.06.2021 kl. 06:30
Sundhedsstyrelsen skal trække kampagne tilbage
Henrik Dietz, speciallæge, Aalborg

»Vaccination er forebyggende medicin, som ofte tilbydes unge og raske: Her gælder en særlig iagttagelse af lægeløftets første bud om ikke at gøre skade!«

Ordene er Søren Brostrøms i april 2021. De står i skærende kontrast til Sundhedsstyrelsens aktuelle vaccinekampagne, rettet mod de unge. Ingen i aldersgruppen 16-29 år er døde af covid-19 i Danmark. Det er derfor åbenlyst, at kampagnen ikke handler om sundhed. Der er ingen sundhedsfaglige grunde til at vaccinere denne gruppe. Heller ikke hensynet til andre. Ingen skal risikere liv eller helbred ved vaccination mod en sygdom, der ikke er en trussel mod dem. De svage og gamle, som ønsker det, er jo allerede vaccineret. Vaccinerne er eksperimentelle, og kliniske forsøg er stadig i gang. Ingen kender de sundhedsmæssige konsekvenser på sigt.

Statens Serum Institut har den 11. maj 2021 besvaret en anmodning om aktindsigt, hvori instituttet skriver, at 4.415 danskere er døde inden for 30 dage efter deres vaccination, enten efter 1. eller 2. stik. Dette er 75 pct. flere dødsfald end det samlede antal danske covid-19-dødsfald på 2.510 – og med næsten samme aldersfordeling. Ingen ved naturligvis, i hvor høj grad vaccinerne spiller en rolle som årsagsfaktor eller medvirkende faktor i disse dødsfald, men tallene er alligevel tankevækkende set i lyset af den aktuelle vaccinekampagne.

Postere viser i disse dage glade unge, ledsaget af budskabet »Kom tilbage til det, du savner – vaccinationerne er i gang«. Dette er propaganda – og den er ledsaget af en slet skjult trussel om udelukkelse fra store dele af samfundslivet for de ikke-vaccinerede. Ingen må trues til at modtage medicinsk behandling. Det fastslår Nürnbergkonventionen og Europarådets resolution 2361.

Jeg føler mig overbevist om, at denne kampagne vil koste liv. Unge raske mennesker, for hvem selve sygdommen aldrig ville være livstruende, vil dø eller få varige mén efter vaccination.

Sundhedsstyrelsen skal holde sig fra de unge. De har brug for at få deres frihed og sociale liv tilbage. Ikke en eksperimentel vaccine. Derfor bør Sundhedsstyrelsen straks trække denne propagandakampagne tilbage.

Bemærkning:
Det brude være åbenlyst for enhver, at regeringes skræk- og frygtkampagne handler om hurtigst muligt at gøre raske mennesker i alle aldre dødssyge af en eksperimentel såkaldt 'vacc!ne' inden de ansvarlige bliver indkaldt i Nürnberg 2 retsprocessen og dømmes i lighed med massemorderne under Anden Verdenskrig. For 76 år siden eksperimenterede læger og andre forbrydere med giftsprøjter på uønskede befolkningsgrupper indtil døden indtraf. Det foregik ved Nürnberg processen og affødte Nürnbergkonventionerne, fordi folkemord og forbrydelser mod menneskeheden aldrig mere måtte ske. Jeg mener, at historien gentager sig lige nu!
Vis mere

Prisen for at finde én coronasmittet er skyhøjd. 30/5-2021
May Day skriver i deres maj-udgivelse på nettet:
Af Benjamin Vejsager, benjamin@indblik.dk
Nogle steder i landet kan det koste over 200.000 kroner at finde én enkelt smittet med kviktest, lyder det fra professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg.
Vis mere

Er en mere smitsom coronavirus blevet fremstillet i Kina med amerikanske penge?d. 30/5-2021
https://www.mayday-info.dk/er-en-mere-smitsom-coronavirus-bleve..

Den korte version:
Mere og mere tyder på, at coronavirus ikke er opstået tilfældigt, men faktisk er fabrikeret på et laboratorium. Frem til 1914 blev der i USA forsket i coronavirus med forstærket funktion, dvs. at man genmodificerede virus, så de blev farligere og mere smitsomme. Det blev foretaget som en slags biologisk krigsførelse for at være på forkant med stater, der lavede den slags, så man kunne imødegå det. I 2014 blev der indført et såkaldt moratorium (midlertidigt stop), fordi man anså forskningen for at være uetisk.

Imidlertid lavede man lige et smuthul i moratoriet, så forskningen kunne fortsætte. Smuthullet bestod i en fodnote på side 2, der tillod en undtagelse, der gik ud på, at hvis forskningen var presserende vigtig af hensyn til folkesundheden eller den nationale sikkerhed, så kunne den fortsætte. Og det gjorde den så med amerikansk finansiering. Ved en høring i det amerikanske senat fralagde Dr. Fauci sig ethvert kendskab til den uetiske forskning, men mon han siger sandheden, hele sandheden og kun sandheden?
Vis mere

Er laboratorieudslip i Wuhan skyld i pandemien?d. 30/5-2021
https://www.mayday-info.dk/er-laboratorieudslip-i-wuhan-skyld-i..

Læge Peter Gøtzsche har i en kronik i Jyllandsposten redegjort for den mulighed, at Covid-19 stammer fra et laboratorium i Wuhan og er fabrikeret. Han mener, at der er overvældende indicier: Wuhan har lavet forskning i funktionsforstærkning (gain-of function), hvor virus gøres mere smitsomme.
Vis mere

Færøsk toppolitiker melder sig som vaccineskeptikerd. 30/5-2021
https://sermitsiaq.ag/node/229456

Det vækker stor opsigt på Færøerne, at landsstyremand Jenis av Rana, som er formand for kristelige Miðflokkurin (Centrumpartiet), har sagt til internetmediet Vp.fo, at han ikke vil vaccineres, fordi han er bange for om der kan være bivirkninger på længere sigt.

Den færøske landsstyremand i udenrigsanliggender, Jenis av Rana, som også er læge, vil ikke vaccineres for corona. Det sender et uheldigt signal til befolkningen, siger lagmanden Bárður á Steig Nielsen.

Bemærkning:
Er du i tvivl, så sig NEJ.
Flot, at en læge offentlig siger fra. I Danmark kan lægerne miste deres autorisation for offentlig at sige fra over for udrulningen af ikke godkendte 'vacc!ner'. Heldigvis vil mange mennesker ikke spille russisk roulette med deres eget helbred.
Vis mere

NUREMBERG RETSSAG 2021 opdateret 30/6/21d. 25/5-2021
https://newspeek.info/nuremberg-retssag-2021/
Af Peter Jørgensen d. 25. maj 2021

Noget tyder på, at der er en ny retssag under opsejling tidligere end forventet:

Et stort team på mere end 1.000 advokater og over 10.000 medicinske eksperter under ledelse af Dr. Reiner Fuellmich har indledt retssager mod CDC, WHO og Davos-gruppen for forbrydelser mod menneskeheden.
Fuellmich og hans team præsenterer den forkerte PCR-test og ordren til at læger beskriver enhver comorbiditetsdød som en Covid-død – som bedrageri.

Se mere her:
http://sistatiden.se/1000-advokater-och-10000-lakare-har-inlamn..

May Day skriver i maj- bladet:
1.000 advokater og 10.000 læger har anlagt sag for overtrædelser af Nürnberg-koden. Den nye Nürnberg-retssag starter den 3. juli 2021
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgzGkXctXBtPFRVJl..
Vis mere

Professor i opsigtsvækkende udmelding: Covid-19 er ikke længere farligere end influenzad. 15/5-2021
https://indblik.dk/professor-i-opsigtsvaekkende-udmelding-covid..

Af Jeppe Caspersen, jeppe@indblik.dk 14/05/2021

En dansk biologiprofessor tager nu bladet fra munden.
Morten Petersen, professor i biologi ved Københavns universitet, skriver i et debatindlæg i Politiken at covid-19 ikke længere kan ”betragtes som farligere end influenza”.

Han mener derimod, det er helt omvendt: At influenza nu er farligere end coronavirus.

– Hvornår råber nogen, som regeringen vil lytte til, op og fortæller den, at covid-19 ikke længere udgør en fare, der overstiger andre helbredstrusler?

Bemærkning:
Kæmp for alt, hvad du har kært. Væk med restriktionerne, deltag i demoer, på facebook. Boykot PCR-testen, mundbind, coronapas, social afstand, afspritning. Du er FRITAGET for samtlige restriktioner, når du siger det magiske ord FRITAGET. Giv din støtte til Borgrforslag.dk https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06089 .
Sammen er vi stærke.

"Fortsatte restriktioner hen over sommeren er et paradigmeskift uden fortilfælde. Det bør vække bekymring, at vi ikke kan se en tydelig ende på detailstyringen."
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8204134/Covid-19-kan..
Vis mere

4415 dødsfald efter 'vaccine' injektionerne (27. dec. 2020 - 11. maj 2021)d. 12/5-2021
DANMARK og ISRAEL er begge testlande for at finde ud af, hvor langt man kan gå. Det er skræmmende, at selv velbegavede mennesker lader sig 'vacc!nere'. Statens propagandamaskine 24/7 og censuren virker. Efter min mening har vi kun 2 frie medier: Indblik.dk og NewSpeek.

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox?projector=1

Statens Serum Institut meddeler som svar på en anmodning om aktindsigt fra Lars Grangaard Olesen af statistikken over døde efter vaccination i Danmark, at
2443 personer er døde op til 30 dage efter de er blevet førstegangsvaccineret.(tabel 1)
1992 personer er døde op til 30 dage efter de er blevet færdigvaccineret. (tabel 2)

'Vacciner' fra Johnson & Johnson og AstraZeneca er stoppet.
Hvornår stopper massemordene med de såkaldte Covid-19 vacciner? Ingen af 'vaccinerne' er godkendte.
Eller ønsker politikerne stadig god fornøjelse ved kanylekøerne?

2499 er døde MED corona siden starten på den "politiske Covid-19 pandemi". Ingen er til gengæld døde af den tilbagevendende influenza!

Nu mangler vi at få at vide, hvor meget det har kostet til dato at slå så mange mennesker ihjel med livsfarlige vacciner, som ikke er videnskabeligt testede, imod en fare, der ikke eksisterer.
Vis mere

TUCKER CARLSON: HVOR MANGE AMERIKANERE ER DØDE EFTER AT HAVE TAGET COVID-VACCINEN?d. 10/5-2021
Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen.
Newspeek, d. 10. maj 2021
Tucker Carlson er kendt for at lave kritisk journalistik. I denne udsendelse stiller han spørgsmålet: Hvor mange amerikanere er døde efter at have taget covid-’vaccinen’?

Og reflekterer over, hvorfor vi ikke hører noget om de risici, der er forbundet med at få injektionerne.

Du skal nok være lidt hurtig. Det første link, NewSpeek lagde op, blev lynhurtigt fjernet fra YouTube – så se og lyt, mens du stadigvæk kan.

OBS: Videoen er nu fjernet, men kan hentes på nedenstående link frem til 13.Maj:

https://wetransfer.com/downloads/7719502cced44fb231acf24530a582..

Du kan evt også prøve dette link:
https://childrenshealthdefense.org/defender/tucker-carlson-how-..
Vis mere

Pens. overlæge Anders Bruun Laursen er tilfreds med at J&J +AstraZeneca droppes, men hvorfor tillades Pfizer og Moderna?d. 7/5-2021
Mail fra pens. overlæge sender mails med advarsler om alvorlige vaccineskader - efter bare 4 måneders brug.

Fra: Ole Gerstrøm <ole@gerstrom.dk>
Date: fre. 7. maj 2021 21.42
Subject: Pens. overlæge Anders Bruun Laursen: J&J Vaccine droppes klogeligt i DK pga, blodproprisiko = 0.000002% - men tillader Pfizer og Moderna, der har 200 gange større blindhedsfrekvens
To: <helsetidende@hotmail.com>

Fra: Pens. overlæge Anders Bruun Laursen <bruunanders7@gmail.com>
Sendt: 4. maj 2021 19:04
Efter AstraZeneca DNA-vaccinen har Danmark nu klogeligt annulleret J&J DNA-vaccinationer.

Og det selvom CDC i USA har godkendt vaccinen til trods for 15 specielle blodpropper blandt 8 millioner vaccinerede =
0,000002%.

Jeg er glad for, at mine sundhedsmyndigheder vurderer situationen på denne måde og ikke følger USA på slavisk vis:
„Der er simpelthen en højere risiko for alvorlige bivirkninger af denne vaccine end det forebyggende potentiale ved at bruge vaccinen.“
Langsigtede bivirkninger vil utvivlsomt bekræfte dette.
Så Sundhedsstyrelsen vurderer altså risikoen for ikke at vaccinere til at være meget lav.

Men nu opstår spørgsmålet: Er forholdet mellem risiko og gevinst større med Moderna og PfizerBiontechs Comirnaty-vacciner?

Den 5. maj 2021 var der administreret omkring 150 millioner doser af Covid19-vaccine i Europa.
Den 3. maj rapporterede VigyBase et antal af 623.804 vaccineanmeldte bivirkninger indsendt til begge søgninger på PfizerBiontechs Comirnaty og Moderna COVID-19 vaccine – se nedenstående tabel.

Indtil videre betyder dette 0,42% kortsigtede bivirkninger pr. dosis – dvs.betydeligt mere pr. person (+ ikke anmeldte bivirkninger). Som tidligere øjenlæge bemærker jeg de undertiden alvorlige øjenkomplikationer – inklusive 303 tilfælde af blindhed = 0,0002%.

Risikoen for blindhed er derfor 200 gange større med de dominerende Moderna- og PfizerBiontech-vacciner end risikoen for blodpropper med J&J-vaccine (og AstraZeneca)

Da vaccineoverskuddet faktisk estimeres til at være lavt – hvorfor accepterer man så den 200 gange større risiko for blindhed for vacciner, der er påviseligt ineffektive og her og her, og her og her og her, ja dødbringende og her – på grund af en lidet smitsom og lidet dødelig sygdom, nu udbrændt og erstattet af andre vira?

Som alt andet i denne pandemi er dette uforståeligt.

PfizerBiontechs Comirnaty indeholder aktiv (e) ingrediens (er): Covid-19 vaccine.
Resultatet er angivet for den eller de aktive ingredienser.
Samlet antal hentede bivirkningsposter: 623804.

BIVIRKNINGER
1 Blod og lymfesystem (25845)
2 Hjertesygdomme (23695)
3 Medfødte, familiære og genetiske lidelser (175)
4 Øre- og labyrintlidelser (17190)
5 Endokrine lideler (379)
6 Øjensygdomme (20637)
7 Mave-tarmkanalen (148338)
8 Generelle lidelser og indgivelsessteder (423844)
9 Lever og galdeveje (717)
10 Forstyrrelser i immunsystemet (6921)
11 Infektioner og angreb (31157)
12 Skader, forgiftning og proceduremæssige komplikationer (19382)
13 Undersøgelser (44714)
14 Metabolisme og ernæringsforstyrrelser (15010)
15 Lidelser i bevægeapparatet og bindevæv (216670)
16 Benigne, ondartede og uspecificerede svulster (inkl. Cyster og polypper) (438)
17 Nervesystemet lidelser (304996)
18 Graviditet, puerperium og perinatale tilstande (511)
19 Produktproblemer (996)
20 Psykiske lidelser (25151)
21 Nyrer og urinveje (4027)
22 Reproduktionssystem og brystlidelser (5426)
23 Luftveje, thorax og mediastinum (56619)
24 Sygdomme i hud og subkutan væv (82962)
25 Sociale forhold (2483)
26 Kirurgiske og medicinske procedurer (2702)
27 Vaskulære lidelser (28756)

ØJENBIVIRKNINGER
Øjensmerter (4616) Sløret syn (3839) Fotofobi eller lysintolerance (1808) Synshandicap (1625) Hævede øjne (1162) Øjenblødning eller røde øjne (788) Øjenirritation (768) Kløende øjne ( 731) Øget Tåreflåd(653) Dobbeltsyn (559) Øjentræthed (459) Tørre øjne (400) Hævelse omkring øjet (366) Hævelse af øjenlåg (360) Lysglimt i synsfelt (358) Blindhed (303) Opsvulmede øjenlåg (298) Ubehag i øjet (273) Blødning i bindehinden(236) Øjenlågskrampe (223) Glaslegemeuklarheder (192) Hævelse rundt om øjnene (171) Øjenblødning (169)

Bemærkninger:
Ufatteligt mange indberettede bivirkninger på bare 4 måneder. Ingen kender omfanget af død og lidelse på den lange bane, måske lige med undtagelse af medicinalindustrien. Fuldstændigt vanvittigt, at de ansvarlige for massevaccinationerne tør lade dette ske.

"Det er almen viden, at der er milliarder i indtjening i at mennesker er syge, eller gøres syge/ bliver syge eller forbliver behandlingskrævende. Det er også almen viden at patenter inden for en række industrielle områder opkøbes, ikke alene indenfor det medicinske område - for derefter blot at lægges i køberens skuffe, fordi der er flest penge i denne handling. Herudover er det også almen viden for mange, at der forskes benhårdt i udviklingen af / forståelsen af celler, stamceller, vira og bakterier. Denne forskning finder sted med forskellige begrundelser og intentioner."
Vis mere

''Der er lys i slutningen af lockdown tunnelen''- Reiner Fuelmichd. 5/5-2021
2. april 2021
https://jermwarfare.com/blog/reiner-fuellmich-who (blog)
Reiner Fuellmich sagsøger WHO for "forbrydelser mod menneskeheden".

For et par måneder siden fortalte Reiner Fuellmich mig om sine planer om at tage WHO (og andre spillere) til retten for "forbrydelser mod menneskeheden".

Han er en af de mest magtfulde advokater i Europa og forbereder i øjeblikket den største klassesag i historien, ellers kendt som "Nürnberg 2.0".

Reiner sluttede sig til mig i går aftes for en opdatering om, hvordan det går.

Her er takeaway.

-Vi er i en usynlig krig for vores suverænitet.
-Lockdowns, masker , social distancering osv. Har intet at gøre med en virus.
-COVID-19 - hvis den overhovedet findes - er så mild som influenza.
-Mangelfuld PCR-test er grundlaget for denne falske pandemi.
-Den bør undgås vaccine .
-Stop med at overholde så meget som muligt.
-Bed andre om at stoppe med at overholde så meget som muligt.
-Ignorer de almindelige medier.
-Giv ikke op.

Reiner er en fantastisk mand.
Han vil blive husket - af alle de rigtige grunde - i historiebøger i fremtiden.
Vis mere

18 grunde til at jeg ikke vil have en Covid-vaccined. 24/4-2021
3/5 er bemærkninger opdateret

Af Christian Elliot (Virginia, USA) April 6, 2021

https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won..


#1: Vaccineproducenter er fritaget for ansvar

Den eneste industri i verden, der ikke har noget ansvar for skader eller dødsfald som følge af deres produkter, er vaccine­producenterne.

Vaccineproducenterne kan ikke sagsøges, selv hvis det påvises, at de har været uagtsomme, hvilket blev indført i 1986 med National Childhood Vaccine Injury Act og styrket af PREP Act.

Producenterne af covid-vacciner har lov til at skabe et produkt, der passer til alle, uden at der foretages forsøg på delpopula­tioner (dvs. mennesker med specifikke helbredstilstande), og men de er ikke villige til at påtage sig noget ansvar for eventuelle bivirkninger eller dødsfald, som deres produkter forårsager.

Hvis en virksomhed ikke er villig til at stå inde for, at deres produkt er sikkert, især hvis det er et produkt, som de har skyndt sig at markedsføre og undladt dyreforsøg på, er jeg ikke risikere noget med deres produkt.

Intet ansvar. Ingen tillid.

Her er grunden...

#2: Vaccine­virksom­hed­ernes blakkede fortid

De fire store firmaer, der fremstiller disse vacciner, er/har enten:

· De har aldrig markedsført en vaccine før covid (Moderna og Johnson & Johnson).

· Er serieforbrydere (Pfizer og Astra Zeneca).

· Er begge dele (Johnson & Johnson).

Moderna havde forsøgt at "Modernize our RNA" (deraf firma­navnet) i årevis, men havde aldrig haft held til at markedsføre noget produkt - hvor dejligt for dem at få en stor penge­indsprøjtning fra staten til at fortsætte med at forsøge.

Faktisk har alle de store vaccine­producenter (undtagen Moderna) betalt snesevis af milliarder af dollars i erstatning for andre produkter, som de har markeds­ført, da de vidste, at disse produkter ville forårsage skader og dødsfald - se Vioxx, Bextra, Celebrex, Thalidomid og opioider som et par eksempler.

Hvis medicinalfirmaer bevidst vælger at bringe skadelige produkter på markedet, når de kan sagsøges, hvorfor skulle vi så stole på et produkt, hvor de IKKE har noget ansvar?

Hvis det ikke er sivet ind, vil jeg gerne gentage, at 3 af de 4 producenter af covid-vacciner er blevet sagsøgt for produkter, som de har markedsført, selv om de vidste, at der ville ske skader og dødsfald.

· Johnson & Johnson har tabt store retssager i 1995, 1996, 2001, 2010, 2011, 2016, 2019 (i øvrigt indeholder J&J's vaccine også væv fra aborterede fosterceller, måske et emne til en anden diskussion)

· Pfizer har den ære at have den største kriminelle udbetaling i historien. De har tabt så mange retssager, at det er svært at tælle dem. Du kan tjekke deres strafregister her. Måske er det derfor, at de kræver, at lande, hvor de ikke har ansvarsbeskyttelse, stiller sikkerhed til dækning af retssager om vaccineskader.

· Astra Zeneca har ligeledes tabt så mange retssager, at det er svært at tælle dem. Her er en. Her er en anden ... du forstår. Og hvis du skulle have overset det, fik virksomheden suspenderet deres covid-vaccine i mindst 18 lande på grund af bekymring for blodpropper, og de forkludrede fuldstændig deres møde med FDA med tal fra deres undersøgelse, der ikke stemte overens.

· Åh, og tilsyneladende havde J&J (hvis vaccine er godkendt til "Emergency Use" i USA) og AstraZeneca (hvis vaccine ikke er godkendt til "Emergency Use" i USA), en lille forveksling i deres ingredienser ... i 15 millioner doser. Ups.

Lad mig gentage dette punkt:

I betragtning af den friheden fra ansvar og disse virksomheders brogede fortid, hvorfor skulle vi så gå ud fra, at alle deres vacciner er sikre og fremstillet helt regulært?

Hvornår ville vi ellers stole på nogen med et sådant ry?

For mig giver det lige så meget mening som at forvente, at en ubarmhjertig, voldelig og utro elsker bliver et andet menneske, fordi en dommer har sagt, at han inderst inde er et godt menneske.

Nej, jeg stoler ikke på dem.

Intet ansvar. Ingen tillid.

Her er en anden grund til, at jeg ikke stoler på dem.


#3: Den grimme historie om forsøgene på at fremstille vacciner mod coronavirus

Der har tidligere været mange forsøg på at lave virusvacciner, som endte i en total fiasko, hvilket er grunden til, at vi ikke havde en vaccine mod coronavirus i 2020.

I 1960'erne forsøgte forskere at lave en RSV-vaccine (respiratorisk syncytialvirus) til spædbørn.

I den undersøgelse sprang de dyreforsøg over, fordi de ikke var påkrævede dengang.

I sidste ende blev de vaccinerede spædbørn meget mere syge end de uvaccinerede spædbørn, når de blev udsat for viruset i naturen, og 80% af de vaccinerede spædbørn måtte indlægges på hospitalet, og to af dem døde.

Efter 2000 gjorde forskerne mange forsøg på at skabe vacciner mod coronavirus.

I de sidste 20 år endte alle med at mislykkes, fordi dyrene i de kliniske forsøg blev meget syge, og mange døde, ligesom børnene i 1960'erne.

Du kan læse et resumé af denne historie/videnskab her.

Eller hvis du vil læse de enkelte undersøgelser, kan du tjekke disse links:

· I 2004 blev der gjort forsøg med vaccine, som gav hepatitis hos fritter

· I 2005 blev mus og civetmus syge og mere modtagelige for coronavirus efter at være blevet vaccineret

· I 2012 blev fritterne syge og døde. Og i denne undersøgelse udviklede mus og fritter lungesygdomme.

· I 2016 gav denne undersøgelse også lungesygdomme hos mus.

Det typiske mønster i de oven­nævnte undersøgelser er, at børnene og dyrene producerede smukke antistof­responser efter at være blevet vaccineret.

Producenterne troede, at de havde ramt jackpot.

Problemet opstod, da børnene og dyrene blev udsat for den naturlige udgave af virussen.

Da det skete, opstod der et uforklarligt fænomen kaldet Antibody Dependent Enhancement (ADE), også kendt som Vaccine Enhanced Disease (VED), hvor immunsystemet producerede en "cytokinstorm" (dvs. angreb kroppen i overvældende grad), og børnene/dyrene døde.

Her er det uafklarede problem...

Vaccineproducenterne har ingen data, der tyder på, at deres hastevacciner har overvundet dette problem.

Med andre ord, er det aldrig lykkedes at lave en vaccine mod coronavirus, og heller ikke den genterapiteknologi, som mRNA-"vacciner" er, er blevet bragt sikkert på markedet, men da de havde milliarder af dollars i statslig finansiering, er jeg sikker på, at de har fundet ud af det.

Bortset fra at de ikke ved, om de har...


#4: "Datahullerne" som vaccine­producent­erne har indsendt til FDA

Da vaccineproducenterne indsendte deres papirer til FDA (Food & Drug Administration) med henblik på Emergency Use Authorization (Bemærk: En EUA er ikke det samme som en fuld FDA-godkendelse), var en af de mange "datamangler" de rapporterede, at de ikke havde noget i deres forsøg, der tydede på, at de havde over­vundet det irriterende problem med vaccine­forstærket sygdom.

De ved det simpelthen ikke - dvs. de har ingen anelse om, hvorvidt de vacciner, de har lavet, også vil producere den samme cytokinstorm (og dødsfald) som tidligere forsøg med sådanne produkter.

Som Joseph Mercola påpeger...

"Tidligere forsøg på at udvikle et mRNA-baseret lægemiddel ved hjælp af lipidnanopartikler mislykkedes og måtte opgives, fordi lægemidlet ikke havde nogen virkning, når doseringen var for lav, og når doseringen var for høj, blev lægemidlet for giftigt. Et indlysende spørgsmål er: Hvad har ændret sig, som nu gør denne teknologi sikker nok til massebrug?"

Hvis det ikke er alarmerende nok, er der her andre huller i dataene - dvs. der er ingen data, der tyder på sikkerhed eller effekt vedr.:

· Personer under 18 år eller over 55 år

· Gravide eller ammende mødre

· Auto-immune tilstande

· Immunsvækkede personer

· Ingen data om overførsel af covid

· Ingen data om forebyggelse af dødelighed som følge af covid

· Ingen data om varigheden af beskyttelsen mod covid

Svært at tro, ikke?

Hvis du tror, at jeg finder på det her, eller hvis du vil se de faktiske dokumenter, som Pfizer og Moderna har sendt til FDA for deres Emergency Use Authorization, kan du tjekke henholdsvis dette eller dette. Datahullerne kan findes fra henholdsvis side 46 og 48.

Lad os nu vende blikket mod de rå data, som vaccineproducenterne brugte til at indsende til Emergency Use Authorization.


#5: Ingen adgang til de rå data fra forsøgene

Kunne du tænke dig at se de rådata, der har ført til de "90% og 95% effektive" påstande, der er blevet fremhævet i nyhederne?

Det vil jeg også gerne...

Men de vil ikke lade os se disse data.

Som påpeget i BMJ er der et eller andet ved Pfizers og Modernas påstande om effektivitet, der lugter meget mærkeligt.

Der var "i alt 3.410 tilfælde af mistænkte, men ubekræftede covid-19-inficerede i den samlede under­søgelses­population, 1.594 forekom i vaccine-gruppen mod 1.816 i placebogruppen."

Vent... hvad?

Har de undladt at lave videnskab i deres videnskabelige undersøgelse ved ikke at verificere en central variabel?

Kunne de ikke teste disse "mistænkte, men ubekræftede" tilfælde for at finde ud af, om de havde covid?

Tilsyneladende ikke.

Hvorfor ikke teste alle 3.410 deltagere af hensyn til nøjagtigheden?

Vi kan kun gætte på, at de er ikke testede, fordi det ville ødelægge deres påstande om "90-95% effektivitet".

Hvor er FDA?

Ville det ikke være klogt af FDA at forvente (kræve), at vaccine­producent­erne tester folk, der har "covid-lignende symp­tomer", og frigive deres rådata, så eksterne tredjeparter kan undersøge, hvordan producenterne retfærdig­gjorde tallene?

Jeg mener, det er kun enhver borger i verden, vi forsøger at få til at tage disse eksperimentelle produkter...

Hvorfor har FDA ikke krævet det? Er det ikke hele formålet med FDA alligevel?

Godt spørgsmål.

Ræve, der vogter hønsene?

Det ser sådan ud.

Intet ansvar. Ingen tillid.


#6: Ingen langtidssikkerhedstest

Med produkter, der kun har været på markedet i få måneder, har vi naturlig­vis ingen langsigtede sikkerhedsdata.

Med andre ord har vi ingen idé om, hvad dette produkt vil gøre i kroppen om måneder eller år - for ALLE befolknings­grupper.

I betragtning af alle de ovennævnte risici (risici, som ALLE lægemidler har), ville det så ikke være klogt at vente og se, om de værst tænkelige scenarier virkelig er blevet afværget?

Ville det ikke være fornuftigt at ville udfylde disse irriterende "datamangler", før vi forsøger at give dette til alle mænd, kvinder og børn på planeten?

Ja, det ville give mening, men for at få disse data er de nødt til at teste det på mennesker, hvilket fører mig til mit næste punkt...


#7: Intet informeret samtykke

Hvad de fleste, der tager vaccinen, ikke ved, er, at fordi disse produkter stadig er i kliniske forsøg, er alle, der får vac­cinen, nu en del af det kliniske forsøg.

De er en del af eksperimentet.

De (som mig), der ikke tager den, er en del af kontrolgruppen.

Tiden vil vise, hvordan dette eksperiment vil udarte sig.

Men, spørger du måske, hvis vaccinerne er skadelige, ville vi så ikke se det overalt i nyhederne?

FDA ville vel gribe ind og sætte distributionen på pause?

Tja, hvis systemet til indberetning af bivirkninger fungerede, ville tingene måske være anderledes.


#8: Underrapportering af bivirkninger og dødsfald

Ifølge en undersøgelse foretaget af Harvard (på bestilling af vores egen regering), bliver mindre end 1% af alle bivirkninger ved vacciner faktisk indsendt til det nationale system til indberetning af bivirkninger ved vacciner (VAERS) - læs side 6 på linket ovenfor.

Selv om problemerne med VAERS ikke er blevet løst (som du kan læse om i dette brev til CDC, Centers for Disease Control and Prevention), rapporterer VAERS i skrivende stund om over 2.200 dødsfald som følge af de nuværende covid-vacciner samt tæt på 60.000 bivirkninger..

"VAERS-data offentliggjort i dag viste 50.861 rapporter om bivirkninger efter COVID-vacciner, herunder 2.249 dødsfald og 7.726 alvorlige skader mellem den 14. december 2020 og 26. marts 2021."

Og disse tal inkluderer ikke (det der i øjeblikket er) 578 tilfælde af Bell's Palsy.

Hvis disse tal stadig kun udgør 1% af de samlede bivirkninger (eller 0,8 til 2% af det, som denne undersøgelse, der blev offentlig­gjort for nylig i JAMA, fandt), kan du selv regne det ud, men det svarer til et sted omkring 110.000 til 220.000 dødsfald som følge af vaccinerne til dato og et ufatteligt antal bivirkninger.

Det har du sikkert ikke set i nyhederne.

Dette dødstal ville i øjeblikket stadig være lavere end de 424.000 dødsfald som følge af medicinske fejl, der sker hvert år (som du sikkert heller ikke hører om), men vi er ikke engang seks måneder inde i udrulningen af disse vacciner endnu.

Hvis du vil dykke dybere ned i problemerne med VAERS-rapporterings­systemet, kan du tjekke dette, eller tjekke dette.

Men så er der mit næste punkt, som man kan argumentere for, at disse vacciner mod covid vacciner virker meningsløse...


#9: Vaccinerne stopper ikke overførsel eller infektion

Vent, hvad?

Er det ikke meningen at disse vacciner skulle være det vi har ventet på for at "vende tilbage til det normale"?

Niks.

Hvorfor tror du, at vi får alle disse modstridende budskaber om, at vi skal opretholde social distancering og bære masker EFTER at vi har fået en vaccine?

Årsagen er, at disse vacciner aldrig har været designet til at stoppe overførsel ELLER smitte.

Hvis du ikke tror mig, henviser jeg dig igen til de dokumenter, der er indsendt til FDA, som jeg har linket til ovenfor.

Det primære slutpunkt (det, vaccinerne skal opnå) er at mindske dine symptomer.

Det lyder som næsten alle andre læge­midler på markedet, ikke?

Det er det ... at sænke dine symp­tomer er det store udbytte, som vi har ventet på.

Virker det fuldstændig meningsløst for andre end mig?

· Det kan ikke forhindre os i at sprede virussen.

· Det kan ikke forhindre virussen i at inficere os, når vi først har den.

· At få vaccinen er at acceptere alle de risici, der er forbundet med disse eksperimentelle produkter, og det bedste, den kan gøre, er at mindske symptomerne?

Der er masser af andre ting, jeg kan gøre for at mindske mine symptomer, som ikke indebærer, at jeg skal tage et tilsyneladende meget risikabelt produkt.

Nu til det næste logiske spørgsmål:

Hvis vi er bekymrede for asymptomatiske smittespredere, ville vaccinen så ikke gøre det mere sandsynligt, at vi skaber asymptomatisk spredning?

Hvis den faktisk reducerer symptomerne, vil alle, der får den, måske ikke engang vide, at de er syge, og dermed er de mere tilbøjelige til at sprede virussen, ikke sandt?

Uanset hvad, har jeg hørt mange mennesker sige, at bivirkningerne ved vaccinen (især den anden dosis) er værre end at blive smittet med covid.

Det kan jeg heller ikke forstå.

Tag risikoen.

Få ingen beskyttelse.

Lid under vaccinebivirkningerne.

Bliv ved med at bære maske og holde social afstand...

Og fortsat være i stand til at sprede virussen.

Hvad?

Det bliver værre.


#10: Folk smittes med covid efter at være fuldt vaccineret

Det er noget af en nedtur.

Man bliver vaccineret og får stadig covid.

· Det sker i Washington State

· Det sker i New York

· Det sker i Michigan

· Det sker på Hawaii

· Det sker også i flere andre stater.

· Det skete for 80% af 35 nonner, der fik vaccinen i Kentucky. To af dem døde i øvrigt.

I virkeligheden sker dette fænomen nok overalt, men det er dem, der er i nyhederne nu.

I betragtning af ovenstående grunde (og det, der står nedenfor), overrasker det måske ikke dig, men det er surt for dig, hvis du troede, at vaccinen var et skjold, der skulle beskytte dig.

Det er den ikke.

Det har aldrig været meningen.

Hvis 66% af sundhedspersonalet i L.A. vil udsætte eller springe vaccinen over ... så er de måske heller ikke begejstrede for den forhastede videnskab.

Måske holder de øje med den skumle måde, hvorpå dødsfald og andre sager bliver rapporteret...


#11: Den samlede dødsrate fra covid

Ifølge CDC's egne tal har covid en overlevelsesrate på 99,74%.

Hvorfor skulle jeg løbe en risiko på et produkt, der ikke stopper infektion eller overførsel, for at hjælpe mig med at overvinde en forkølelse, der har en 0,26% chance for at dræbe mig - faktisk har det i min aldersgruppe omkring 0,1% chance for at dræbe mig (og 0,01% chance for at dræbe mine børn), men lad os ikke kværulere over det.

Med en så lav bar (dødsrate) vil vi være indespærret hvert år ... dvs. for evigt.

Men vent, hvad med de mere end 500.000 dødsfald, det er da alarmerende, ikke?

Jeg er glad for, at du spørger.


#12: De opblæste tal for død af covid

Der er noget, der lugter virkelig sjovt ved denne her.

Aldrig før i dødsattesternes historie har vores egen regering ændret på, hvordan dødsfald rapporteres.

Hvorfor rapporterer vi nu alle, der dør med covid i kroppen, som værende døde af covid, i stedet for de co-morbiditeter, der faktisk tog deres liv?

Før covid blev coronavira (forkølelse) aldrig opført som den primære dødsårsag, når nogen døde af hjertesygdomme, kræft, diabetes, autoimmune sygdomme eller andre alvorlige co-morbiditeter.

Sygdommen blev anført som dødsårsag, og en medvirkende faktor som influenza eller lungebetændelse blev anført på en særskilt linje.

For at øge antallet endnu mere, ændrede både WHO og CDC deres retningslinjer således, at de personer, der mistænkes for eller formodes (men aldrig blev bekræftet) at være døde af covid, også er medtaget i dødstallene.

Seriøst?

Hvis vi skal gøre det, burde vi så ikke gå tilbage og ændre tallene for alle tidligere forkølelses- og influenza­sæsoner, så vi kan sammenligne æbler med æbler, når det gælder dødsraten?

Ifølge CDC's egne tal (scroll ned til afsnittet "Comorbidities and other conditions") er kun 6% af de dødsfald, der tilskrives covid, tilfælde, hvor covid tilsyneladende er det eneste problem, der er tale om.

Med andre ord: Hvis man reducerer de dødstal, man ser i nyhederne, med 94%, får man det, der sandsynligvis er det reelle antal dødsfald, der skyldes covid alene.

Selv hvis den tidligere CDC-direktør har ret, og covid-19 var en laboratorie­forstærket virus (se grund nr. 14 nedenfor), er en dødelighed på 0,26% stadig på linje med den dødelighed på grund af virus, der hvert år cirkulerer på planeten.

Så er der denne Fauci-fyr.

Jeg ville virkelig gerne stole på ham, men udover det faktum at han ikke har behandlet en eneste covid-patient... du bør nok vide...


#13: Fauci og seks andre på NIAID ejer patenter på Moderna-vaccinen

Takket være Bayh-Dole-loven har statsansatte lov til at indgive patenter på enhver forskning, de udfører ved hjælp af skatteyderfinansiering.

Tony Fauci ejer over 1.000 patenter (se denne video for flere oplysninger), herunder patenter, der anvendes på Moderna-vaccinen ... som han godkendte stats­finan­siering til.

Faktisk hævder NIH, National Institutes of Health, (som NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, er en del af) at være medejer af Moderna-vaccinen.

Er der andre, der ser dette som en STOR interessekonflikt eller endog kriminelt?

Jeg siger kriminel, fordi der også er dette irriterende problem, som gør mig endnu mere mistroisk over for Fauci, NIAD og NIH i almindelighed.

#14: Fauci sidder på varme stol for ulovlig gain-of-function-forskning

Hvad er "Gain-of-Function"-forskning?

Det er, når forskere forsøger at få virus tilføjet funktioner - dvs. gøre dem mere smitsomme og mere dødbringende.

Det lyder i det mindste en smule uetisk, ikke sandt?

Hvordan kan det overhovedet være nyttigt?

Vores regering var enig og forbød denne praksis.

Så hvad gjorde det Fauci-ledede NIAID?

De drejede nøglen om og outsourcede forskning i funktions­forøgelse (i corona­virus, ikke mindst) til Kina - til et beløb på 600.000 dollars.

Du kan se flere detaljer, herunder den vigtige tidslinje for disse begivenheder i denne fantastisk velresearchede dokumentarfilm.

Hr. Fauci, De har noget at forklare ... og jeg håber, at kameraerne ruller, når De skal forsvare Deres handlinger.

Lad os nu vende vores opmærksomhed tilbage til virussen...

#15: Virussen fortsætter med at mutere

Ikke alene fortsætter virussen (som alle andre vira) med at mutere, men ifølge den verdensberømte vaccineudvikler Geert Vanden Bossche (som du møder nedenfor, hvis du ikke allerede kender ham) muterer den ca. hver 10. time.

Hvordan i alverden skal vi blive ved med at lave vacciner, der kan holde trit med den grad af mutation?

Det gør vi ikke.

Det kan måske også forklare, hvorfor fuldt vaccinerede mennesker fortsat får covid?

Hvorfor har vi pludselig ikke tillid til den naturlige immunitet, selv om den aldrig har svigtet menneskeheden i sidste ende?

Hvorfor bliver mine indlæg slettet fra alle større sociale medieplatforme, hvis jeg stiller spørgsmål som ovenstående eller poster links som det, du finder ovenfor?

Det bringer mig videre til det næste foruroligende problem, som jeg har med disse vacciner.


#16: Censur...og den fuldstændige mangel på videnskabelig debat

Jeg kan ikke lade være med at blive ironisk her, så tag det med et glimt i øjet.

Hvordan har du nydt alle de nationalt og globalt transmitterede, robuste debatter, der blev afholdt af embedsmænd fra det offentlige sundhedsvæsen, og som blev sendt samtidig på alle større nyheds­stationer?

Var det ikke fantastisk at høre de bedste hjerner inden for medicin, virologi, epidemi­ologi, økonomi og vaccinologi fra hele verden, mens de energisk og respekt­fuldt debatterede ting som f.eks:

· Lockdowns

· Brug af masker

· Social-distance

· Vaccineeffektivitet og sikkerhedsforsøg

· Hvordan man screener for modtagelighed for vaccineskader

· Terapi (dvs. behandlingsmuligheder uden vaccine)

Var det ikke fantastisk at se folke­sund­heds­embedsmænd (som aldrig har behandlet nogen med covid) få deres "videnskab" sat i tvivl?

Var det ikke fantastisk at se FDA-panelet grille vaccineproducenterne offentligt i bedste sendetid, mens de sad i den varme stol med svære spørgsmål om produkter, som de ikke har noget ansvar for?

Åh, vent ... du så ikke disse debatter?

Nej, det gjorde du ikke ... for de fandt aldrig sted.

Det, der skete i stedet, var en hård censur af alle undtagen én fortælling.

Ironisk nok kan Mark Zuckerberg sætte spørgsmålstegn ved vaccinesikkerhed, men det kan jeg ikke?

Hykler?

Hvornår blev det første ændringsforslag til et forslag?

Det er det FØRSTE ændringsforslag, Mark - det, som vores grundlæggere mente var det vigtigste.

Når der er så meget på spil, hvorfor får vi så kun én fortælling? Burde man ikke høre mange perspektiver og debattere dem professionelt?

HVAD ER DER SKET MED VIDENSKABEN?

Bemærkning:
Punkt #4
Hvis blodet danner antistoffer mod RNA, så dannes der blodpropper og så dør du af vacc!nen.
Hvis huden danner antistoffer mod RNA, så falder huden af og så dør du af vacc!nen.
Hvis .... fortsæt selv!

Følg pengene. Vi er for mange mennesker på kloden. Jeg har det ufatteligt dårligt med at mange mennesker, endog velbegavede mennesker, bare parerer ordrer og følger den store leder og får flere stik med voldsomme bivirkninger af især efter 2. stik. Hos mig hedder det FRITAGET og jeg har ALDRIG ladet mig skræmme til bare at følge én eneste af de vanvittige skræmmeregler. Har hørt, at en ældre kvinde har fået 4 tilbud om gratis 'vacc!ne'.
Vis mere

HER ER RETSGRUNDLAGET FOR NEJ TAK TIL CORONAPASd. 22/4-2021
MANDAG, d. 29. MARTS 2021, 10:33 PER BRÆNDGAARD
https://perbraendgaard.dk/2021/03/29/her-er-retsgrundlaget-for-..

Du gør ikke nødvendigvis noget ulovligt, hvis du i fremtidens corona-fascistiske samfund går ind på en café uden coronapas – eller hvis du arbejder på en café og tillader kunder at være der, selvom de ikke har noget coronapas.

Området er reguleret af bekendtgørelse nr. 418 af 13. marts 2021. Det fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelsen, at nogle personer er undtaget fra krav om covid-19-test. Det drejer sig om:

1. Børn under 15 år.
2. Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.


Der er ingen krav om lægeerklæring eller andre former for ekstern dokumentation for, at man i stedet for at fremvise coronapas kan sige en af følgende tre sætninger:

1. “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas af medicinske årsager”.
2. “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas, da jeg har en fysisk funktionsnedsættelse.”
3. “Jeg er fritaget for covid-19-test og dermed coronapas, da jeg har en psykisk funktionsnedsættelse.”


Jeg har f.eks. en angstlidelse, der gør, at jeg får et voldsomt angstanfald, hvor jeg bliver til fare for både mig selv og andre, hvis jeg skal gennemgå en covid-19-test. Dette angstanfald kan vare i flere uger, hvor jeg kan risikere at gøre skade på både mig selv og andre ud af ren og skær panik. Det grunder muligvis i en form af psykisk allergi overfor tvang, som blev grundlagt i min barndom.

Hvis du som ansat i en café afviser en kunde, der er fritaget for coronapas, så overtræder du reglerne, og du kan risikere en bøde.

Jeg vil slutte dette indlæg med at formidle en besked fra Lærke Sjøsten. Hun har taget initiativ til registrering af virksomheder, der også tager imod kunder uden coronapas.

Lærke Sjøsten: “Jeg har indgået collab med Danmark Vågner – og nu kan du registrere din virksomhed på platformen og komme på listen! Del linket i dit netværk og lokalområde, så flere og flere virksomheder og selvstændige kan skrive sig på og listen kan vokse – inden den lanceres!
Platformen er for kunder og erhvervsdrivende, som henholdsvis enten er fritaget eller ikke ønsker at forlange coronapas fra kunderne! Her er alle således velkomne – endda ganske lovligt, så længe du kender dine rettigheder og kan henvise til undtagelsesparagraffen – både som kunde og som virksomhed!
Du kan registrere din virksomhed, uanset om du går ind for coronapas eller ej, så længe du overholder paragrafferne vedr. undtagelse, så alle er velkomne – herunder de, der er fritaget for test og vaccination!
Du kan læse om det juridiske ift. undtagelse i bekendtgørelsen (BEK nr 418 af 13/03/2021) under de forskellige paragraffer – oplysningerne gælder både som kunde og virksomhed! https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/418, samt læse mere på www.danmarkvaagner.

Som kunde kan du søge efter erhverv i dit lokalområde, hvor du er velkommen, uanset om du har coronapas eller ej!

Målet er, at de kunder, der ønsker at kunne færdes frit – uden coronapas – bedre kan finde de virksomheder, forretninger, arrangementer, mm., som overholder reglerne jf. bekendtgørelsen, og hvor de således er velkomne uanset hvad!

Men HUSK at dele listen, så alle kan skrive sig på – det er kun gennem en fælles indsats, at denne liste kan bestå!

Registrer dit erhverv her
:https://app.011235.dk:7503/…/tilf%C3%B8j-forretning… Hvis du ikke lander direkte ind på registreringsfeltet, så går du op i venstre hjørne ved de tre små streger og trykker på Tilføj forretning – og så er du igang!

Danmark Vågner.
UNITED NOT DIVIDED
Lys og Kærlighed Lærke

BEMÆRKNING:
Henvisning til EUROPARÅDETS RESOLUTION (2361) DEN 27. JANUAR 2021
punkterne: 7.3.1 og 7.3.2 Diskrimination er ulovlig.

Borgerforslag.dk -- Giv venligst Deres støtte til:
Nej til fremvisning af coronapas.
Oprettet d. 25. marts 2021 (23.489 støtter d. 19/6)
Ophæv beslutning om coronapas.
Oprettet d. 2. maj 2021 (25.551 støtter d. 19/6)
Vis mere

STATENS SERUM INSTITUT MISINFORMERER STADIGVÆK OM COVID-19d. 21/4-2021
https://perbraendgaard.dk/?post_type=post
Per Brændgaards hjemmeside
ONSDAG, 21 APRIL 2021, 16:50

Statens Serum Institut misinformerer stadigvæk om corona på deres hjemmeside med overvågningsdata.

De kalder opgørelsen for “daglige covid-19-tal”. De oplyser så bl.a. antal prøver, antal testede personer og antal bekræftede tilfælde.

De fortsætter således sammenblandingen af sygdomsdiagnose (covid-19) og testresultat (den meget lidt troværdige PCR- eller antistoftest for SARS-CoV-2).

Det er sygdomsfagligt FORKERT at stille covid-19-diagnosen på den baggrund! Det medfører en voldsom overvurdering af det faktiske antal covid-19-tilfælde, altså sygdomstilfælde hvor smitte med SARS-CoV-2 er årsagen til sygdomssymptomerne. Hvis der ikke er nogen symptomer, så er man altså ikke syg, uanset hvad en ikke-valideret biokemisk vatpindstest måtte vise!

Hvornår begynder landets læger at gå i samlet flok imod dette test- og diagnosevanvid??

2 Comments
thetruthshallsetyoufree
onsdag, 21 april 2021, 9:24
Tak for et godt indspark og for en fantastisk kanal, iøvrigt. Jeg følger indgående med i alt, hvad du deler med os. Vid, at det er meget styrkende, befriende og indsigtsgivende, at lytte til!
Jeg deler 100% din frygt og dit håb! Det er NU, at alle, der har gennemskuet agenda’en, skal være den lille dreng i menneskemængden, der råber, at kejseren er nøgen!
Alle, der grundlæggende er styret af fornuft, evidensbaseret fakta og som HAR gennemskuet den bagvedliggende dagsorden, må I næstekærlighedens navn, hjælpe alle dem, der er styret af frygt, angst og uoplysthed. Alle der HAR gennemskuet, at der er tale om en meget velsmurt og velorkesteret skræmmepropaganda, er NØD til, at træde ud af comfortzonen og sige tingene, som de er. Uden at lade sig styret af frygten for, at at blive stemplet som en sølvpapirshat. Tænk på, at det – trods alt – er mere værdigt, at bære en sølvpapirshat, fremfor en klaphat!!
ALT afhænger af, at vi hver især finder modet NU, og tør sige sandheden højt til alle, der har ører og øjne… Og tiden ER i sandhed knap!
Dette er mindst lige så meget et spark i min egen røv, da jeg igen og igen har set mig selv sidde med imaginær mundkurv på, i selskab med andre, hvor jeg burde ha været trådt i karakter og benyttet mig af muligheden for, at sige sandheden højt! Dét er slut og ALDRIG mere vil jeg være en kryster, der er alt for optaget af at være accepteret af andre og ubehaget ved, at fremstå som værende “mærkelig og ukontroversiel”, fremfor dén, der oplyser sine medmennesker om, hvad der VIRKELIG foregår lige nu i denne verden!
Kærlighed, lys og indre fred til alle, der læser dette!!

Frank onsdag, 21 april 2021, 10:32
jeg er enig – det går uhyggeligt hurtig nu….også en af manipulationstriksene “hurtig hurtig” så kan folk ikke nå at tænke. etc....
Forkortet
Vis mere

Frikendt: 42-årig mand slipper for bøde i sag om mundbindd. 16/4-2021
Af Frank Ulrich, frank@indblik.net

En 42-årig mand er blevet frikendt i en sag, hvor politiet havde tildelt ham en bøde på 2500 kroner for ikke at bære mundbind.

Frikendelse var dommen ved retten i Roskilde tirsdag d. 13. april, da en 42-årig mand fra Roskilde skulle forsvare sig i forbindelse med et bødeforlæg på 2500 kroner han havde modtaget af politiet for at have overtrådt mundbindspåbuddet.

Manden havde valgt at forsvare sig selv ved byretten i Roskilde efter han modtog bøden pga. en episode ved 7-Eleven på Shelltanken i Ringstedgade i Roskilde.

Anklagemyndighedens udlægning var således, at den 42-årige nægtede at forlade stedet, efter han blev bortvist af personalet pga. manglende mundbind. Derfor gav politiet ham en bøde på 2500 kroner.

Indblik har snakket med manden og han fortæller, at han fortalte personalet, at han var fritaget for mundbind, men alligevel blev smidt ud af 7-Eleven-butikken.

I den forbindelse taber han sin telefon i butikken. Da han nægter at forlade butikken, før han har fået sin telefon, bliver politiet tilkaldt og han får en bøde.

Han fortæller også Indblik, at han lider af astmatisk bronkitis og derfor er fritaget for både mundbind og visir.

Retten heller ikke fundet det bevist, at manden skulle have en bøde for overtrædelse af mundbindspåbuddet.

Indblik har kontaktet retten i Roskilde for at høre nærmere om årsagen til frifindelsen for overtrædelse af mundbindspåbuddet.

Hertil fortæller retten i Roskilde, at manden blev frikendt, fordi anklagemyndigheden ikke kunne påvise, at han var blevet forsøgt bortvist pga. manglende mundbind.

Manden har i forbindelse med sagen kontaktet en advokat og overvejer at søge erstatning fra tanken for diskrimination med udgangspunkt i ligestillingsloven. Han vil også søge erstatning fra politiet for uretmæssig sigtelse.

Bemærkning:
John Nielsen
Tror også, at der sker mere end Vi bliver oplyst om.
ALLE kan fritages for: Test - Coronapas - Mundble og Visir.
Du kan / skal sige, at Du er fritaget, og INTET skal Dokumenteres overfor Politi - Erhverv / Frisør - Restaurant mm.
Dine ord skal / kan IKKE betvivles, og skal IKKE Dokumenteres.
Lad Jer IKKE KUE, eller underkaste Jer mere, af den Løgnagtige og Magtbegærlige Regering.
Tag Jeres frihed tilbage, og HUSK på: Intet skal dokumenteres.
Vis mere

Amerikanske sundhedsmyndigheder anbefaler at sætte vaccine fra Johnson & Johnson på paused. 13/4-2021
Opdateret i bemærkningerne d. 16. april 2021

Modtaget som Email, men oplysningerne findes mange steder på nettet i dag d.13. april 2021

ADVARSEL: Danmarks 8 Millioner Johnson & Johnson DNA-Vacciner Kommer d. 14. April: Nu sat på Pause i USA p.g.a. samme Blodprop-Bivirkninger som DNA-Vaccinen AstraZeneca.

Både vaccinen fra Johnson & Johnson (J&J) og AstraZeneca er såkaldte adenovirus-vacciner (og DNA-vacciner der kan modificere vore gener permanent). I dem bruger man en harmløs forkølelsesvirus, hvor dele af det er ændret til at ligne coronavirus.

FDA skriver, at lægemiddelstyrelsen kender til seks personer ud af over 6,8 millioner vaccinerede med vaccinen fra Johnson & Johnson, som har fået alvorlige blodpropper.
Ifølge New York Times er de seks personer alle kvinder i alderen 18 til 48 år. En af de vaccinerede er død, mens en anden befinder sig på hospitalet i en kritisk tilstand, skriver avisen.
New York Times forventer, at vaccinen vil blive sat på pause i de vaccinationsprogrammer, som de føderale myndigheder i USA står for.

Det er samme mulige sammenhæng, der har fået flere lande til at ændre brugen eller helt suspendere brugen af vaccinen fra selskabet AstraZeneca. De to vacciner er udviklet efter samme medicinske princip (DNA vacciner, der permanent kan forandre vores eget DNA)

8 millioner doser til Danmark – første sending ankommer onsdag d.14. april.


Coronasmittede efter J&J vaccination – 1 i kritisk tilstand
En mand i New Jersey er nu i kritisk tilstand med lungebetændelse, efter at han blev diagnosticeret med COVID-19 på trods af at være fuldt vaccineret med J&J-vaccine.
International Business Times 11. April 2021: Laura Eugene, patientens kone, sagde, at hun og hendes mand hver fik Johnson & Johnson COVID-19-vaccinen den 6. marts. Men hendes mand begyndte at føle sig syg den 1. april.

Og Eugene-familien er ikke de eneste mennesker i USA, der har fået coronavirus på trods af at de er fuldstændig vaccineret.

I Brooklyn testede den 31-årige Ashley Allen positivt for COVID-19 tre uger efter at hun modtog J&J-stikket (kun 1 stik nødvendigt)

Allen blev vaccineret den 10. marts, fortalte hun New York Post i et telefoninterview. Hun begyndte at udvise koronaviruslignende symptomer tre uger senere.

Bemærkning:
Man dør ikke af covid-19, men man dør af at lege russisk roulette med sit liv ved at lade sig vacc!nere med en eksperimentel 'vacc!ne'.
Vi er for mange mennesker på kloden, så det ordnes politisk ved at skræmme befolkningen med en virus, der kræver fascistiske indgreb som mundbind, vacc!nepas, isolation, ugentlige test med en PCR-test, som er uredelig og viser næsten 99% fejl. Jo, politisk kan det bestemmes, hvor mange der er ramt af coronavirus (uden symptomer).
HUSK: Det finder ingen lovlig 'vacc!ne' mod Covid-19. Vacc!nen er IKKE godkendt, den er ikke testet i 10 år, som er kravet for at godkende 'vacc!ner', den tåler IKKE frost, ingen patienterstatning!

INFO:
Vira, der mutter hurtigt, måske dagligt, som coronavirus, er harmløse.
Virus, der mutterer LANGSOMT som eksempelvis SARS og MEERS virus, er farlige og har en høj dødelighedsprocent, mere end 10 %
Vis mere

22. jan. 2021 Pandemien er noget vrøvl af hele 5 grunded. 9/4-2021
Eric Sørensen (advokat) skriver på FB:
WHO har i går (netop dateret 20/1 ....) ændret definitionen af "positiv".
Lang smørre men nu kræves to positive PCR prøver. Som mange sikkert ved, er der 97% falsk positive ved 38 cycles, som man bruger i Danmark.
Se, alt dette har mange konspirationsfolk som jeg selv jo skrevet om i en rum tid - og forgæves anmodet om aktindsigt for at belyse.
Resultatet bliver helt af sig selv, at smittetallet nu går lige i kælderen.
Hvad siger Mette mon, når grundlaget for hendes uvirksomme restriktioner og regningen på 540 milliarder kr. viser sig at være en klaphat? Hun kan ikke sanddrueligt påstå, at hun ikke vidste, at smittetallet var fis og ballade, for det ved alle, der læser blot lidt mere end BT og DR.
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice..


1. SARS-CoV-2 er ikke et "nyt" coronavirus.
2. PCR-test er ubrugelige for COVID-19.
3. Propaganda.
4. Hele verden gør det samme.
5. Du ved, det er vrøvl.
https://jermwarfare.com/blog/five-reasons-why-this-pandemic-is-..

Bemærkning:
Du ved, at Covid-19 vacc!nerne er skadelige og eksperimentelle og det gælder dem alle sammen. SB


Angående mundbind, så er der faldet dom i Roskilde, hvor en 42 årig var FRITAGET for mundbind, der ikke blev respekteret af indehaveren af butikken og politiet, som var hurtig at udskrive en bøde på 2500 kr. Den 42-årige blev FRIKENDT af retten.

Bemærkning hertil skriver John Nielsen:
"Tror også, at der sker mere end Vi bliver oplyst om.
ALLE kan fritages for: Test - Coronapas - Mundble og Visir.
Du kan / skal sige, at Du er fritaget, og INTET skal Dokumenteres overfor Politi - Erhverv / Frisør - Restaurant mm.
Dine ord skal / kan IKKE betvivles, og skal IKKE Dokumenteres.
Lad Jer IKKE KUE, eller underkaste Jer mere, af den Løgnagtige og Magtbegærlige Regering.
Tag Jeres frihed tilbage, og HUSK på: Intet skal dokumenteres."
Vis mere

FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERSd. 6/4-2021
Manufactured by
Pfizer Inc., New York, NY 10017
Manufactured for
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany
LAB-1451-3.2
Revised: 06 April 2021

Bemærkning:
Ingen patientforsikring !!!!
Det er en eksperimentel vacc!ne
Du smitter selv om du er vacc!neret
Den er ikke undersøgt for langtidsbivirkninger. ( f.eks. hjerneblødning, blodpropper. cancer etc.)
Den er IKKE godkendt.

Det er en skadelig coronavacc!ne, der IKKE er videnskabeligt testet, imod en fare, som ikke eksisterer.
Hvem vil spille 'russisk roulette med sit gode helbred?'

https://www.fda.gov/media/144414/download
Vis mere

DANSK VIRUSEKSPERT: VACCINER KAN SKABE EN REEL EPIDEMId. 5/4-2021
SØNDAG, 4 APRIL 2021, 16:46 PER BRÆNDGAARD

Der kommer gradvist mere og mere frem om bivirkninger ved vaccinerne mod covid-19. Vi kan tilsyneladende risikere at skabe en reelt farlig epidemi ved den igangværende vaccinestrategi. Skræmmende!

I en artikel på DR fortæller er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, citeret for følgende:

“Mutationerne kan nemlig udfordre vaccinationsindsatsen, selv hvis vaccinerne virker på mutationerne. De kan inficere personer, der er vaccineret. Ikke så de får alvorlig sygdom eller dør, men nok så de stadigvæk kan smitte. Og så stopper vi ikke smittespredningen på samme måde, som hvis vaccinen havde fuld effekt. Inde i sådan en person, som er vaccineret, men som har lidt virus, kan der udvikles varianter, som er endnu mere hårdføre over for vaccinerne, og så kan vi komme hen og stå i et større problem, end det vi står i nu, “

Det, han siger, er altså, at udbredelsen af covid-19-vaccinerne kan øge smitten og skabe mere farlige mutanter.

Sådan kan det gå, når medicinalindustrien prøver at blande sig i naturens gang.

Løsningen er selvfølgelig øjeblikkeligt stop for alle covid-19-vacciner på globalt plan, styrkelse af menneskers naturlige immunforsvar via ernæring m.v., og så ellers bare lade virus brænde ud af sig selv. Men den slags sund fornuft bliver selvfølgelig ikke hørt i denne nyfascistiske tid, hvor magthaverne prøver at indføre et teknokratisk, digitalt tyranni via vores frygt for og uvidenhed om virus, sundhed og psykologisk krigsførelse.

Lad mig skære det endnu mere ud i pap: Vi er ved at ødelægge folkesundheden ved en fejlagtig håndtering af opdagelsen af et nyt coronavirus. Problemet er ikke det nye virus, men den sindssyge måde, som verdens ledere er blevet enige om, at corona skal håndteres.

https://perbraendgaard.dk/2021/04/04/dansk-virusekspert-vaccine..
Vis mere

Domstol pålægger Belgiens regering at ophæve alle corona-restriktionerd. 1/4-2021
Nyheder TV2.dk

https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-04-01-domstol-paalaegger-bel..

Nyheder Samfund

1. apr. 2021 kl. 17:15
Domstol beordrer Belgien til at ophæve alle coronarestriktioner
En domstol i Bruxelles har onsdag pålagt den belgiske regering at ophæve alle coronarestriktioner inden 30 dage, da der ikke er lovhjemmel for restriktionerne

I Bruxelles får det gode vejr folk til at flokkes mod byens parker. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix
I Bruxelles får det gode vejr folk til at flokkes mod byens parker. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Af: Signe Søgaard

Udgangsforbud, forsamlingsforbud og lukkede erhverv er dagligdag flere steder rundt i Europa.

Det gælder også i Belgien, hvor en domstol i hovedstaden Bruxelles onsdag afgjorde, at der ikke var lovhjemmel for landets coronarestriktioner.

Det skriver The Brussels Times.

I Belgien er der blandt andet indført natligt udgangsforbud, forsamlingsforbud på fire personer udendørs og de forretninger, der ikke er stærkt nødvendige, er lukket.

Regering risikerer bødestraf
Domstolen har nu givet den belgiske regering 30 dage til at ophæve landets coronarestriktioner eller til at danne lovgrundlag for restriktionerne.

Hvis ikke den belgiske regering indfrier domstolens krav inden 30 dage, vil de blive pålagt dagbøder på 5.000 euro, hvilket svarer til omkring 37.000 danske kroner.

Det er organisationen The League for Human Rights, som har anlagt sagen mod regeringen, fordi de ikke mente, at var juridisk grundlag for at indføre restriktioner i landet.

Ifølge Ritzau har landets Indenrigsminister Annelies Verlinden sagt, at domstolens afgørelse vil blive appelleret.


180grader (Danmarks liberale netavis)
CORONAVIRUS
Det samme kan ske i Danmark: Coronakrisen overstået i Belgien indenfor 30 dage efter domstolsafgørelse

01/04/2021 12:25
Lars Bjørknæs
Mens restriktionerne i Danmark afvikles meget gradvist og i forskellige tempi landet over, er der indenfor en måned helt andre boller på suppen i Belgien.

Det sker efter at en belgisk domstol i går afgjorde, at det strider mod lovgivningen at opretholde coronarestriktioner. Ifølge den belgiske avis Le Soir, har den belgiske stat indtil slutningen af april måned, til at fjerne alle restriktioner – som eksempelvis nedlukninger og brugen af mundbind.

Det sker som udløber af en retssag anlagt af en gruppe, som med baggrund i menneskerettighederne har krævet et opgør med, hvad der ifølge Le Soir beskrives som dekreter udstedt af ministerier og andre offentlige myndigheder.

Indtil nu har den belgiske regering gjort brug af en lov fra 2007, hvis anvendelse nu er blevet afvist af det belgiske retssystem.

I Danmark verserer en på mange måder lignende sag ved domstolene, hvor en forening har stævnet Mette Frederiksen for overtrædelse af Grundloven i forbindelse med indførelsen af coronarestriktioner. Som 180grader.dk tidligere har kunnet dokumentere, så har statsministerens juridiske hold uden held forsøgt at få sagen afvist.

Bliver statsministeren dømt for at have overtrådt Grundloven, kan konklusionen på mange måder blive den samme som i Belgien.

Bemærkning:
Endelig en glædelig nyhed og den skulle være god nok, selvom datoen kan drille lidt.
Vis mere

VIDENSKABELIGT BEDRAG SOM GRUNDLAG FOR POLITISKE BESLUTNINGER I COVID-19-KRISEN? JA, MENER 10 ADVOKATER, LÆGER M.FL.d. 22/3-2021
Newspeek, v. Lone Nørgaard, 2. marts 2021

https://newspeek.info/videnskabeligt-bedrag-som-grundlag-for-po..

"Ja, der ER en sygdom. Ja, der ER nogen, som bliver hårdt ramt – ligesom tilfældet er med andre influenza-typer. Ja, der KAN være svære senfølger. Men er Covid-19 den samfundskritiske sygdom, der fordrer en epidemilov med massive tvangsforanstaltninger?"

I stedet for råt at sluge, hvad de statsstøttede main stream medier med den igangværende DISCIPLINERINGSPROCES af befolkningerne med krav om mundbind, social afstand, vacc!nepas, censur og politiske fanger har forberedt menneskeheden til injektioner med ulovlige og livsfarlige såkaldte 'Vacc!ner', vokser modstanden mod vanviddet.

Læger, tandlæger, virologer, advokater m.m. siger nu offentlig den politiske dagsordens Cov!d-19 skandale lodret imod ved at handle.

Nedenstående dokument er underskrevet af:
Michael P. Senger, Attorney
Stacey A. Rudin, Attorney
Dr. Clare Craig FRCPath, Consultant Diagnostic Pathologis
Robert Spalding, retired U.S. Air Force Brigadier General
Randy Hillier, MPP Lanark, Frontenac & Kingston
Francis Hoar, Barrister at Law
Sanjeev Sabhlok, PhD, former Commissioner in an Indian State Government
Brian O‘Shea, Chief Operating Officer, Centurion Intelligence Partners
Maajid Nawaz, Activist, Author & Broadcaster
Simon Dolan, Business Leader & Entrepreneur

Danskerne siger også fra overfor 'den politisk korrekte pandemi-skandale':
Danske læger efter 3 danske dødsfald af 'vacc!nation = genterapibehandling' med AstraZeneca
Pensionerede tandlæger
Danske protestgrupper og frihedskæmpere, som risikerer fængselsstraffe.
OOC-Organisationen til Oplysning om Corona virus Covid-19.
OOC kører pt retssager mod Statsminister Mette Frederiksen. Hun sagsøges for erstatning i forbindelse med anvendelse af skadelige 'vacc!ner', der IKKE er videnskabeligt testede imod en fare, der ikke eksisterer.
Hun sagsøges ligeledes for at gøre hende PERSONLIGT ANSVARLIG for ethvert dødsfald og enhver skade, som vacc!nerne' helt forudsigeligt vil medføre.

Dokumentet kan læses i 'Læs mere'

Bemærkning
Med de igangværende Nürnberg processer mange steder på kloden siden Anden Verdenskrig (Folkemordet på 5. millioner jøder) skal de ansvarlige tænke sig godt om. Domme over det igangværende folkemord anno 2021 kan blive knusende hård.
Vis mere

Den største Nürnberg-retssag er påbegyndtd. 20/3-2021
VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
Sascha Schmidt har delt et link.
Af Tamara Theresa Rosengaard. 15. marts 2021

Der forberedes nu endnu et tribunal i Nürnberg med oprettelsen af en "klassesag" under ledelse af tusinder af globale advokater bag den amerikansk-tyske advokat Reiner Fuellmich, der sagsøger den ansvarlige for Covid-19-skandalen, instrumentaliseret af Davos.
Forum.

I denne henseende er det værd at huske, at Reiner Fuellmich var den advokat, der lykkedes at fordømme bilgiganten Volkswagen i tilfælde af de doktoriserede katalysatorer. Det er den samme advokat, der formåede at dømme Deutsche Bank som en kriminel virksomhed.
Ifølge Reiner Fuellmich er al svindel foretaget af tyske virksomheder intet i forhold til den skade, som Covid-19-krisen har forårsaget og fortsætter med at forårsage.

Denne Covid-19-krise bør omdøbes til "Covid-19-skandalen", og alle de ansvarlige må retsforfølges for civile skader på grund af manipulation og forfalskede testprotokoller.

Derfor påberåber et internationalt netværk af forretningsadvokater sig den største skadevolder-sag nogensinde: Covid-19-svindel-skandalen, der i mellemtiden er blevet den største forbrydelse mod menneskeheden der nogensinde er begået.

En Covid-19-undersøgelseskommission er blevet åbnet på initiativ af en gruppe tyske advokater med det formål at anlægge en international gruppesøgsmål ved hjælp af angelsaksisk lov.

Hermed en oversættelse af uddrag af Dr. Fuellmichs sidste meddelelse af 15/02/2021:
"Høringerne fra hundrede forskere, læger, økonomer, jurister af international berømmelse, som er blevet gennemført af Berlins undersøgelseskommission om Covid-19-affæren siden 10.07.2020, har med stor sandsynlighed vist, at Covid-19-skandalen på intet tidspunkt har været et sundhedsanliggende.

Denne er snarere brugt til at cementere den korrupte "Davos-klike"s magt, ved at overføre befolkningernes velstand til medlemmerne af Davos-kliken ved blandt andet at ødelægge små og især mellemstore virksomheder. Det er ulovligt, fordi det er blevet opnået ved kriminelle metoder. Platforme som Amazon, Google, Uber osv. har således kunnet forøge deres markedsandele og deres formue."

Status for undersøgelsen af Covid-19-udvalget
Covid-19 ses en afledningstaktik fra virksomhedernes og politiske "eliter"s side, med det formål, at de kan flytte markedsandele og velstand fra små og mellemstore virksomheder til globale platforme som Amazon, Google, Uber og lignende virksomheder.
...........
En appel om annullering af vaccine-godkendelse er indgivet ved Europa-Kommissionen, en retssag i New York forberedes om statutten for PCR-test, ligesom der forberedes både tyske, canadiske, australske og østrigske retssager, samt retssager ved Den Internationale Domstol og ved Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder.

Det er blevet bekræftet igen og igen: At virussens farlighed er omtrent den samme som den sæsonbetingede influenza, uanset om det er en ny virus (helt eller delvist fremstillet), eller om vi bare har at gøre med en influenza omdøbt til "Covid-19 pandemi.

I mellemtiden er Drostens PCR-test ikke engang i stand til at fortælle os noget om smitsomme infektioner. For at gøre tingene værre har de sundhedsmæssige og økonomiske skader forårsaget af anti-covid-foranstaltninger været så ødelæggende, at det må siges om et historisk unikt niveau af ødelæggelse.

”Det faktum, at sundhed aldrig er blevet diskuteret, er særlig tydeligt, men også at injektioner af genetisk eksperimentelle stoffer forklædt som 'vaccinationer' nu forårsager alvorlig skade og fatale konsekvenser i masseskala. Verdens befolkning agerer forsøgsdyr til disse eksperimentelle gen-injektioner, der sker både gradvist, men også ekstremt hurtigt.

For at gøre befolkninger panikslagne er der indført farlige og skadelige indeslutnings-foranstaltninger (selv ifølge WHO), som obligatorisk, unødvendig og farlig bæring af masker og unødvendig og kontraproduktiv social afstand. Befolkningen er således gjort "klar" til injektionerne."
”I mellemtiden kræver flere og flere mennesker - og med rette - ikke kun advokater en øjeblikkelige afslutning af disse dødbringende foranstaltninger, en domstolskontrol foretaget af en virkelig uafhængig international domstol, efter model i Nürnberg-retssagerne.

Derudover vidner et interview med en whistleblower fra et aldershjem i Berlin om, at ud af 31 mennesker, hvor deres test var negativ før de blev vaccineret, nogle med magt, i nærværelse af Bundeswehr-soldater, er 8 nu døde og 11 har alvorlige bivirkninger."
https://l.facebook.com/l.php...
Vis mere

Borgerforslag d. 9. marts 2021 "Ophæv alle corona-restriktioner og luk Danmark op"d. 18/3-2021
Af Claes Theilgaard, claes@indblik.net

Blandt forslagstillerne er:
Kim Varming, speciallæge i klinisk immunologi og
Christian Bjørnskov, professor i økonomi på Aarhus Universitet. Hjemmeside Punditokraterne

Begge har gjort sig bemærkede i medierne med markant kritik af regeringens nedlukning og generalle corona-håndtering.

Forslaget pålægger regeringen,
- at give alle myndige borgere ansvaret for egen sundhed og smitte-eksponering tilbage (NEJ til vacciner)
-ikke at indskrænke borgernes grundlovssikrede rettigheder og friheder og ikke at foretage indgreb i borgernes personlige og økonomiske udfoldelsesmuligheder.

Det nævnes, at risikogruppen "ift. coronavirus, “den allerældste generation”, bedre kunne beskyttes med andre og langt færre midler end de, der tages i brug i øjeblikket."

Kommentar:
Stefan Holbek
Det er på høje tid og ikke blot en "god ide": Det er SKRIGENDE nødvendigt!
Regeringen bebudede just i går en LØNFORHØJELSE til samtlige medlemmer af Folketinget på trods af, at små, mellem- og halvstore virksomheder, der via skattekroner skal betale denne lønforhøjelse, allerede er eller er på vej til at dreje nøglen om.

INGEN statistikker udviser tegn på, at der er tale om en "epidemi". INGEN lægevidenskabelige studier viser forklaringen på, at "Corona" - som vi har kendt siden 60'erne - er klassificeret sammen med Ebola, som har en dødelighed på 67%!

Selv de VÆRSTE skræmmekampagner har vist sig som "tomme tønder, der buldrer derudaf". Eksempelvis "smittetallet", hvilket er en umådelig fejlagtig fremstilling:

Vi testede 50 i går og fandt ÉN smittet. Vi testede 500 i dag og fandt TRE smittede ...
men "smittetallet" steg, ikke sandt?! Og så snakker vi slet ikke om, hvor mange af disse, der rent faktisk er syge, eftersom de forhåndenværende tester ikke kan skelne mellem aktive eller inaktive versioner/mutationer af "Corona". Jævnfør ovenstående beskrivelse har vi sandsynligvis ALLE været smittet af denne, men selv den påståede "Sars-Cov-2" har ikke ændret væsentligt på gennemsnitslevealderen hverken i Danmark eller andre steder.

Lad os beskytte de +80 og andre tæt på livets afslutning af anden årsag så godt, vi kan, men nu er det på tide at afslutte dette forsøg på at ødelægge det frie demokratiske retssamfund til fordel for en diktatorisk politistat.
Fjern Synes godt om · Svar · 9 · 21 t

BEMRÆKNING
Det står krystalklart, at pandemien er iscenesat af griske kapitalinteresser som medicinalindustrien samt 'grupper', der ønsker at omstyrte demokratierne med 'vacciner', der er fuldstændig uprøvede og meget farlig genterapi. Statistikker fra USA og Norge viser, at Danmark vil få i alt 5800 dødsfald (øjeblikkelige dødsfald og dem som viser sig som bivirkninger) og op til 580.000 varige skader, der er forårsaget af 'vaccinerne'. Forudsætning er vaccination af alle danskere.
Sådan forstår jeg det. Vi venter på, om retssagerne overalt på kloden når frem til dette resultat.
Vis mere

Her er regeringens hemmelige hensigter med mundbindetd. 17/3-2021
Af Claes Theilgaard, claes@indblik.net indblik.net

De fleste danskere tænker nok, at regeringens formål med at påbyde befolkningen at bære mundbind i bl.a. butikker og i den kollektiv trafik er at reducere smitterisiko.

Men læser man lovforslaget til den nye epidemilov, der trådte i kraft den 1. marts i år, kan man se, at der også er andre hensigter bag mundbindskravet.

Her kan man læse, at mundbindskravet også begrundes med, at det har en opdragende funktion.

Bl.a. skrives det i lovforslaget, at kravet om at bære mundbind kan medvirke til at “reducere stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind” og at det kan “skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom blandt befolkningen” og dermed “påminde” befolkningen om at efterleve øvrige krav og anbefalinger såsom afstand, hygiejne og forsamlingsforbud.

I bemærkningerne til lovforslaget begrunder Sundheds- og Ældreministeriets kravet om mundbind på denne måde:

– Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at et krav om anvendelse af personlige smitteforbyggende midler i det offentlige rum ikke blot vil kunne medvirke til at nedsætte risikoen for smitte fra sygdomme, (…) , men vil ligeledes kunne medvirke til at reducere stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind.

– Et krav vil derudover kunne medvirke til at skabe større opmærksomhed om alvorligheden af en smitsom sygdom blandt befolkningen, derved at et krav kan fungere som en påmindelse om, at man skal efterleve også øvrige smitteforebyggende tiltag, herunder afstand, reducere kontakt, opretholde et højt niveau af hygiejne, rengøring m.v.

Professor: Det er overraskende

Indblik har talt med professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet Frederik Waage om regeringens begrundelse for mundbindskravet.

Han kalder det for atypisk og overraskende, at regeringens begrundelse for mundbind i så høj grad baserer sig på ikke-lægefaglige kriterier.

– Det er overraskende, at man i lovens forarbejder så klart giver udtryk for, at kravet om mundbind har en anden begrundelse end den rent sundhedsfaglige.

– Mundbind udgør et markant indgreb i vores dagligdag, og jeg ville have troet, at smittefaren var det eneste nødvendige hensyn bag reglerne. Men ministeriet gør stigmatisering og påmindelse til bærende hensyn bag det at bære mundbind, siger han til Indblik.

Giver kattelem for krav om mundbind trods lavt smitteniveau

Frederik Waage vil ikke kritisere lovforslaget om at bære mundbind i sig selv, og han påpeger, at Folketinget har frie hænder når de skal begrunde deres lovforslag.

Men han fastslår samtidig, at loven giver mulighed for at opretholde et krav om mundbind langt ud i fremtiden, selvom smitten går ned.

– Som lovforslaget om mundbind nu er formuleret i bemærkningerne, vil sundhedsministeren kunne opretholde kravet om mundbind, selv i en situation, hvor smitten er uhyre lav. Det vil han kunne, fordi forebyggelse af smitte ikke er det eneste hensyn bag loven.

– Selvom smitteniveauet bliver ganske lavt, vil loven fortsat legitimere at man opretholder et mundbindskrav, fordi mundbindet efter loven også er tiltænkt en opdragende funktion, siger Frederik Waage til Indblik.

Bemærkning:
Kort: Mundbindet er indført af politiske grunde, ikke sundhedsfaglige. Et skridt på vejen til indførelse af et totalitært diktatur som fascismen.
Vis mere

Formand for Etisk Råd: Her er problemerne ved et coronapasd. 17/3-2021
Af Nina Marie Waage, nina@indblik.net

Et digitalt coronapas kan bl.a. føre til diskrimination og indirekte tvang, lyder det fra formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes.

Udenrigsminister Jeppe Kofod meddelte lørdag, at regeringen er i gang med at udvikle et nyt coronapas som til en start kan bruges til udenlandsrejser, men også andre endnu ikke definerede formål.

Idéen om et coronapas har tidligere fået opbakning fra rejsebranchen, der ser passet som en vej ud af lukkede grænser og passet vurderes også at kunne gavne blandt andet kultur- og restaurationslivet.

Det digitale coronapas er en app på telefonen, hvor man kan fremvise, om man er vaccineret mod coronavirus eller for nylig har fået foretaget en negativ test. I første omgang skal coronapasset gøre det nemmere at tage på rejser, hvis et land for eksempel kræver dokumentation for at man ikke er smittet.

Håbet hos erhvervslivet er i øvrigt, at passet også vil kunne bruges i forbindelse med f.eks. koncerter og fodboldkampe. Coronapasset vil blandt andet kunne træde i stedet for de beviser på test og vaccination, man i dag kan hente fra sundhed.dk. Det digitale coronapas forventes færdigt til maj.

Sundhedsstyrelsens hotline oplyser overfor Indblik, at en tidligere smittet som det er i dag ikke kan bruge en positiv coronatest til at bevise immunitet, og at de ikke ved, om man vil kunne komme til det i fremtiden. Sundhedsstyrelsen oplyser også, at man endnu ikke ved, hvilke aktiviteter coronapasset kommer til at gælde for, udover rejser.

Formand for Etisk Råd: Coronapas risikerer at føre til diskrimination

Indførelsen af et coronapas er ikke uden etiske dilemmaer. Indblik har talt med formanden for Etisk Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, der også er overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Indblik har spurgt hende om coronapasset også har bagsider. Hun påpeger, at der er flere problematikker forbundet med indførelsen af ordningen. Hendes spørgsmål går for det første på dem der har haft sygdommen og dermed udviklet immunitet:

– Ud fra en sundhedsfaglig vurdering ville det være relevant at sidestille dem, der har været syge med COVID-19 med dem, der er vaccineret. Også hvis man tænker på, at det handler om at opnå en vis form for flokimmunitet, siger Anne-Marie Axø Gerdes.

Hun ser det endvidere som et dilemma, at passet kan give en falsk tryghed, idet hun betegner en podning for tilstedeværelse af virus som et øjebliksbillede.

Anne-Marie Axø Gerdes ser det endvidere som et problem, at der er personer, der af forskellige årsager ikke kan blive vaccineret:

– Hvordan vil man håndtere, at der er sårbare grupper, som ikke tåler at bliver vaccineret? De risikerer at blive diskrimineret – medmindre coronapasset giver mulighed for en slags registrering af gruppen, fortæller hun til Indblik.

Overlægen fortæller, at det har været et tema for hendes arbejde i Etisk Råd, at coronapasset kan føre til problemer med indirekte tvang.

– Det kan der bestemt være tale om. Det har vi arbejdet meget med. Kan man f.eks. risikere at blive fyret hvis man arbejder på et plejehjem og ikke bliver vaccineret?, spørger Anne Marie Axø Gerdes.

Gerdes peger endelig på problemer med tilgang til personfølsomme oplysninger i forhold til coronapasset. Vi er ikke vant til at skulle fremvise personfølsomme oplysninger, påpeger hun.

Med den nye app bliver det pludselig en hverdagsbegivenhed at fortælle omverdenen om personlige helbredsoplysninger.

Anne-Marie Axø Gerdes nævner endelig, at hun mener, at der er større udfordringer med det digitale coronapas på den korte bane, hvor kun få er vaccinerede, da det kan skabe en ulighed i befolkningen, at kun enkelte kan benytte det.

Bemærkning:
Mundbind, coronapas! Politiske indgreb på vejen til indførelse af en totalitær stat som eksempelvis fascismen.
Vis mere

Bemærkninger på Facebookd. 16/3-2021
Sigrid Bluhme
'OOC - Organisationen til Oplysning om Corona virus Cov!d-19' vil sagsøge Mette F og evt. også sundhedsminister Magnus Heunicke, hvis de ikke omgående stopper al vaccination imod COV!D-19 i Danmark, for erstatning i forbindelse med ulovlig "vaccination" af danskerne med videnskabeligt udokumenterede og derfor ulovlige "vacciner". Vaccinerne er ikke, som navnet siger, vacciner, men en slagt genterapi. Man anvender skadelige corona vacciner, der ikke er videnskabeligt testede, imod en fare, der ikke eksisterer.
Synes godt om · Svar · 6 ·

Henrik Vedel
Sigrid Bluhme: Du har fuldstændig ret. Men det skriver mainstream medierne ikke noget om. Ca. 2.000 danskere er døde som følge af Covid19 - siger myndighederne. Det er på niveau med døde af influenza. Er det i øvrigt ikke mærkeligt, at vi slet ikke har haft influenza her i vinter? Kalder man folk døde af influenza for døde af Covid-19 ? Mystisk...

Henrik Vedel
Hvis folk dør et halvt eller 1 år efter vaccinationen, vil vaccinationen ikke få skylden. Stop alle coronavaccinerne, vi kender ikke bivirkningerne på længere sigt. Desuden er dødeligheden af Covid-19 i samme størrelsesorden som ved influenza.
Synes godt om · Svar · 16

Henrik Vedel
Lars Buch En sådan såkaldt vaccine er ny og vi kender ikke langtidsbivirkningerne. I øvrigt kan man selv efter en "vaccinering" både få Covid-19 og smitte med den. Symptomerne skulle dog angiveligt være mindre end hvis man ikke var blevet "vaccineret".
Synes godt om · Svar · 4 t.

Sigrid Bluhme
Det er glædeligt, at retssagerne mod de upålidelige tests og de såkaldte vacciner også er begyndt i Danmark. OOC kræver statsministeren og sundhedsministeren stopper med corona vaccinationerne. De er livsfarlige og vil medføre mange dødsfald og mange vil blive alvorligt syge.
Synes godt om · Svar · 10

Kristian Rasmussen
Vi vil slet ikke havde deres vaccinepas , de rablende sindssyge !!
Fjern Synes godt om · Svar · 8 · 3 d

Sigrid Bluhme
Det bliver over mit lig. Har Folketinget overhovedet tænkt over, hvad det vil sige at dele folket i et A-hold og i et B-hold ? Hvis folket ikke får stoppet det galmandsværk, så er der ikke langt til fuldførelsen af det fascistiske samfund. Apartheidspas ? Skam jer.
Synes godt om · Svar · 6 · 2 d · Redigeret

Henrik Vedel
Grundlovsbrud. Vi vil IKKE have coronapas og vi vil IKKE vaccineres !!
Fjern Synes godt om · Svar · 2 · 36 min

Michael Nielsen
Henning Vangsgaard Olesen at tvinge (via indirekte tvang) nogen til at tage en eksperimental ikke godkendt (men betinget/nød godkendt) vaccine med ukendte langsigtede bivirkninger - det er hen i mod det som Hanne siger.
Fjern Synes godt om · Svar · 4

Sigrid Bluhme
Grundlovsbrud. NEJ til 'vacc!ner' og NEJ til Apardheid-corona-pas. Retssagerne overalt i verden mod ødelæggelsen af menneskerettighederne vil indhente den fascistiske regering med Mette F. som statsminister.
Synes godt om · Svar · 3 ·

Henrik Vedel
Helt enig!
Synes godt om · Svar · 19 min

Sigrid Bluhme
Jeg har fuldt forståelse for, at de såkaldte 'vacciner' holdes tilbage. EU, der står for godkendelsen, er blevet bedt om at trække den tilbage af en særdeles velanset advokat Dr. Reiner Fuellmich samt en hær af advokater. Vaccinen er et skamløst eksperiment med befolkningen. Et stort antal bivirkninger har allerede vist sig, og dertil kommer alle dem, vi ikke kender om 10 år, fordi 'vaccinen' ikke er undersøgt som den skal ifølge loven. Den største Nürnberg - retssag er påbegyndt siden 2. verdenskrig. Ja, sådan forstår jeg landet ligger lige nu.

Sigrid Bluhme
Danmark har brug for statsmænd og ikke en makrelmutter og en flok tumlinger. Vores tålmodighed med de værste dilettanter på Borgen siden Grundlovens vedtagelse d. 5. juni 1849 er opbrugt og vi ønsker dem hen hvor peberet gror.
Synes godt om · Svar · 7 · 1 d

BEMÆRKNING:
Tandlæger og læger har fået mundkurv på, men vi er så heldige at pensionerede fra lægestanden følger deres samvittighed og bringer oplysninger om FOLKEMORDET, som lige nu finder sted. Sådan forstår jeg det i al fald.
Vis mere

Tanker i forlængelse af den ensidige corona-debatd. 15/3-2021
Af Lone Nørgaard.
Artiklen er udkommet på NewSpeek, d. 15. marts 2020
https://newspeek.info/tanker-i-forlaengelse-af-den-ensidige-cor..


NewSpeek får løbende tilsendt artikler, links og kommentarer fra vores læsere. En del bliver fremsendt anonymt, fordi afsenderne frygter for deres brød og deres karrierer. Forståeligt nok, for sporene skræmmer.

Det betyder, at jeg i det følgende delvist smykker mig med lånte fjer – efter princippet: Hellere få det ud i mit navn end slet ikke at få det ud.

Men hvad så? Kan man fæste lid til anonyme kilder? Igen-igen: Læs og døm selv!

***

Forskere fik mundkurv på

Det kunne være godt at minde befolkningen om, at alle forskere, eksperter og institutioner fik mundkurv på i februar 2020 – optakten til corona. Det betyder, at man ikke kan stole på nogle af de udtalelser, som efter februar 2020 er kommet fra eksperter og bringes i medierne.

Det betyder, at alle de såkaldte eksperter og myndigheder, som regeringen påstår, de retter sig efter, har fået pålagt af regeringen, hvad de skal sige. De skal give regeringen den rådgivning, som regeringen selv har dikteret.

Det forklarer, hvorfor ingen af de uafhængige forskere eller læger får lov at udtale sig frit i medierne. Det forklarer, hvorfor videnskabsfolk og læger bliver censureret i medierne. Og det forklarer, hvorfor videnskabelige fakta ikke kommer frem, og hvorfor der ikke bliver handlet på dem. Eksempelvis at vi har effektive metoder både til forebyggelse og behandling af covid-19.

Her kommer et par links:

https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2020/februar/avis-afslo..

Topfolk i Socialdemokratiet har presset kritiske eksperter af partiets politik: »Jeg vil bare advare dig. Christiansborg kan være en krigszone«


I flere tilfælde har Socialdemokratiet i både opposition og regering kontaktet uafhængige forskere og organisationer, der har kritiseret partiets politik. Ekspert kalder det »langt over stregen« og »problematisk«.

(…)

https://www.berlingske.dk/samfund/topfolk-i-socialdemokratiet-h..

***

Fire betænkelige faktorer omkring vaccinen

Covid-19 vaccinerne har disse fire faktorer, som er betænkelige:

1. De indeholder enten mRNA eller DNA, dvs. arvemateriale

2. De er genmanipuleret (gensplejset)

3. De er syntetisk fremstillet, dvs. kemikalier (altså ikke naturlige)

4. Arvematerialet er pakket ind i nanopartikler (og i visse tilfælde splejset ind i en gensplejset adenovirus)

Fælles for alle de fire faktorer er, at de hver især har vist sig at skade eller svække arvematerialet (DNA).

https://videnskab.dk/teknologi/nanopartikler-giver-dna-skader

https://www.sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanopar..

RNA-vaccinerne ændrer som udgangspunkt ikke DNA is sig selv (men det gør DNA-vaccinerne).
Men at sprøjte noget ind i cellerne, som i sig selv er arvemateriale, er gensplejset, af nanostørrelse og syntetisk fremstillet, vil formentlig øge risikoen for mutationer – og for aktivering af silent DNA.


Faktor nr. 5
Arvematerialet er i forvejen let påvirkeligt. Af faktorer som mad, rygning, sollys – og andre sygdomme.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/fa-dages-grovaederi-saetter-s..

https://www.nanotechacademy.dk/nano-toksikologi/solcreme


Konklusion

Der er god grund til at formode, at vaccinemodtagernes DNA bliver svækket eller skadet af en decideret indsprøjtning ind i cellerne af syntetisk fremstillede gensplejsede elementer (mRNA og DNA) og syntetiske nanopartikler.

https://biosafety-info.net/articles/assessment-impacts/health/w..
food-is-dangerous/

Der er til dato IKKE foretaget nogen kliniske undersøgelser, der modbeviser, at DNA bliver skadet eller svækket af covid-19-’vaccinerne’.

Ingen har til dato undersøgt ’vaccinernes’ effekt på DNA i kliniske undersøgelser, før godkendelse er givet. Man burde som minimum lave langtidsundersøgelser, med DNA-tests før og efter ’vaccinerne’ gives, med regelmæssige DNA tests, for vi ved jo, at mutationsskader ofte først viser sig efter mange år.

https://www.sst.dk/da/viden/straaling/fakta/helbredsrisici

[Et udsnit af ovenstående har været bragt før, men i denne svære sag kan repetitionen vel forsvares med, at gentagelse fremmer forståelsen?]

Bemærkning:
TAK til Lone Nørgaard, fordi hun igen og igen skriver om det et totalitært styre har bortcensoreret med truslen: »Jeg vil bare advare dig. Christiansborg kan være en krigszone«
"Va((!nerne" er udviklet uden den nødvendige testning og uden sikkerhedskrav til "va((!nerne". Derfor er det evidens for, at "va((!nerne" vil medføre død og fysiske skader på den danske befolkning.
Et kendt og sammenligneligt eksempel er den såkaldte svineinfluenza-skandale i 2009. En ufarlig influenza-variant blev behandlet med en "va((!ne", der har forårsaget invaliderende helbredsskader.
Vis mere

WOLFGANG WODARG: HOLD DIG TIL SANDHEDENd. 15/3-2021
Lone Nørgaard har bragt indslaget i NewSpeek.info d. 15. marts 2021
https://newspeek.info/wolfgang-wodarg-hold-dig-til-sandheden/

Dr. Wolfgang Wodrag:
THE SYSTEM IS CORRUPT AND CRIMINAL
The CV19 Crisis is a Big, Big Fraud - AWAKENING CHANNEL

Link til video
https://vimeo.com/519662393
Vis mere

HVORDAN KAN VI UNDGÅ FOLKEMORD I DANMARK?d. 14/3-2021
TIRSDAG, 2 MARTS 2021, 10:58 Hjemmesiden tilhører Per Brændgaard (Mikkelsen)

Cand. mag. Dan Johannesson har lavet en vigtig video om de 10 faser af folkedrab i relation til coronaen:

https://perbraendgaard.dk/2021/03/02/hvordan-kan-vi-undgaa-folk..

"Mette Frederiksens coronapolitik er hastigt på vej til at forvandle Danmark til et apartheid-land med tilhørende folkemord. Det er heldigvis ikke for sent at kæmpe imod med intelligent oplysning.

Dan Johannessons analyse er baseret på forskning i, hvordan folkedrab historisk set plejer at foregå i 10 stadier. Det sætter han så, meget relevant, i forhold til den aktuelle udrulning af de globale, politiske tiltag mod corona, hvor Danmark jo desværre er med helt i front af det fascistiske førerfelt.

Hvordan kan vi undgå, at coronaen ender i et decideret folkedrab på uskyldige mennesker i Danmark? Hvordan kan vi undgå, at folkedrabet starter lige om lidt?

Det kan de da ikke finde på!
Benægtelse af realiteterne er den største forhindring for oplysning og modstand. Benægtelsen er særligt massiv i Danmark, hvor de fleste opfatter offentlige autoriteter og myndigheder som meget troværdige.

Den udfordring kan imødegås på to måder:

1. Bedre oplysning af folket på gaden og på nettet
2. Bedre oplysning af personerne med autoritet og myndighed via direkte dialog

Det er mit indtryk, at de fleste personer i systemet med autoritet og myndighed har en opfattelse af, at de selv blot siger og gør, hvad nogle andre i systemet har fortalt dem, at de skal gøre. Autoriteter er om muligt endnu mere autoritetstro end almindelige borgere. Det skaber et selvbekræftende system, hvor ingen autoriteter reelt har sat sig ind i sagen eller lyttet til kritikken af politikken. Alle kører på autopilot og frygt for at blive straffet af systemet.

Samtidig har de fleste danskere en udbredt naiv tro på det gode i alle deres medmennesker. Når man konfronterer dem med, at der er et folkemord i gang i Danmark under dække af coronaen, så vil de slet ikke overveje den teori, da de nægter at tro, at nogen i Danmark kan finde på at gøre den slags. Virkeligheden er imidlertid den, at der findes psykopater, og jo længere op i magtpyramiden man kommer, des højere er forekomsten af psykopati.

De 10 faser af folkedrab er endvidere en strategi, der gør, at almindelige mennesker forføres til at tro, at de gør det gode, når de begynder at aflive “de urene”, “de farlige”, “de beskidte”, “de onde”, “smittebærerne” og “egoisterne”, der ikke tager hensyn og viser samfundssind. Isolationen og aflivningen bliver derfor nødvendig for at beskytte folket mod det farlige virus, som ingen, underligt nok, bliver ramt af blandt de dansende og gruppekrammende superspredere, der tilmed trækker vejret frit!

Jeg vil nu gå i gang med at kontakte nogle autoritetspersoner og med små skridt hjælpe dem til at indse, at de er ved at begå folkedrab, og at det ikke er nogen undskyldning, at man blot følger ordrer. Straffen er hård for folkedrab, og det er nu, de kriminelle ordrefølgere skal trække sig, hvis de vil undgå straf. Historisk set, så bliver alle folkedrab til sidst afsløret, og de ansvarlige bliver til sidst retsforfulgt, når propagandaens støvsky har lagt sig, og folket har genvundet deres frihed."
Vis mere

STOR RETSSAG MOD METTE FREDERIKSEN ER NU STARTET I KØBENHAVNS BYRETd. 13/3-2021
LØRDAG, 30 JANUAR 2021, 8:34 Per Brændgaards hjemmeside

OOC – Organisationen til Oplysning om Corona – med Søren Ventegodt i spidsen har i går startet en retssag mod Mette Frederiksen i Københavns Byret.

OOC påstår, at lockdown, forsamlingsforbud, mundbind mv. er grundlovsstridige. Det skal byretten så tage stilling til nu.

Ved det første retsmøde i 4 sammenlagte grundlovssager blev i går den 29. januar 2021 kl. 13.15 fremlagt en 120 siders rapport om corona-pandemien udarbejdet af den tyske immunolog professor Dr. Med. Sucharit Bhakdi og læge Søren Ventegodt. Rapportens konklusion er, at der i virkeligheden slet ikke er nogen corona-pandemi, fordi den PCR-test, der har dokumenteret pandemiens eksistens gennem påvisning af virusset SARS-CoV-2, viser forkert. PCR-testen viser, at 0,5-5% (afhængigt af den kemiske sammensætning) af alle der testes, tester positivt for COVID-19, men forskning har vist, at næsten alle disse positive tests er falsk positive (ved 35 cykler 97%, ved 38 cykler som anvendes i Danmark er ca. 99% falsk positive), forklarer OOC i en pressemeddelelse.

Lignende søgsmål med påstanden om, at PCR-testen er ugyldig, er allerede vundet i Portugal og Holland, fortæller Søren Ventegodt & OOC i pressemeddelelsen. Den 21. januar 2021 har WHO selv erkendt at deres anbefalinger har været forkerte, og at PCR-testen ikke er gyldig, sådan som den anvendes i dag i Danmark. Vinder OOC retssagen mod statsministeren, falder hele corona-pandemien til jorden som videnskabeligt udokumenteret. Dermed er lockdowns, forsamlingsforbud, maskepåbud, osv. uberettigede og dermed grundlovsstridige og altså ulovlige, og dette er kernen i de 4 anlagte sager. På samme måde som pandemien ikke eksisterer, er corona-vaccinerne (herunder de mRNA-vacciner som anvendes i Danmark) heller ikke videnskabeligt dokumenterede, og de kan derfor ikke anvendes lovligt i Danmark ifølge OOC.

Det er professor Sucharit Bhakdi og Søren Ventegodts holdning, at Drostens gruppe, der har udviklet PCR testen for COVID-19 med økonomisk støtte bl.a. af Bill Gates, har vidst, at PCR-testen for COVID-19 var videnskabeligt uredelig. I Tyskland verserer der nu en sag anlagt af advokat Fuellmich mod Drosten netop med denne påstand. Eftersom PCR-testen blev anbefalet af WHO, allerede før den var publiceret, mener Bhakdi og Ventegodt også, at WHO er med i bedraget af verden. WHO er ligeledes medfinansieret af Bill Gates, der har doneret en milliard dollars til WHO.

Bhakdi og Ventegodt peger på, at WHO tidligere har vist sig at være korrupt og styret af medicinalindustrien, hvorfor der muligvis også er en stor medicinalindustri bag WHO’s misinformation af verden. I rapporten mistænkes medicinalindustrien for at medvirke i bedraget for at fremme deres salg af tests, vacciner og medicinsk udstyr.

Søren Ventegodt har deponeret sin lægeautorisation for at kunne være formand for OOC. Han repræsenterer selv OOC i retten. Du kan finde mere information om bl.a. stævningerne på www.ooc.one.

https://perbraendgaard.dk/2021/01/30/stor-retssag-mod-mette-fre..

Bemærkning:
Det bliver spændende at se, om retssagerne i bla. Tyskland ved stjerneadvokaten Dr. Reiner Fueelmich også fører til uredelighed med tests og bedrageri af en ikke eksisterende pandemi. Den opmærksomme borger har længe undret sig over, at hospitaler og lighuse er som før 11. marts 2020 og dødstallene i statistikkerne ikke afviger fra normalen.
TAK til Per Brændgaard (vistnok aktiv i en corona modstandsgruppe) for oplysningerne på hans hjemmeside. Censuren i medierne er effektiv, når det drejer sig om kritik af deres lyst til at være ærlige omkring den iscenesatte pandemi og den livsfarlige brug af 'vac(!nen til at få reducere Jordens befolkningstal. Måske kan det udvikler sig til et folkemord.

NewSpeek med Lone Nørgaard og Peter Jørgensen har også bragt nyheden og de skriver til slut:

"Godt med de alternative fora og borgere som Per Brændgaard, der kan få nuanceret samfundsdebatten og kastet lys ind i magthaver-mørket.

Skridt for skridt bliver en enerådig socialdemokratisk regering afsløret som totalitarisme forklædt som folkesundhed."
Vis mere

'Vaccinen' er et biologisk våben, et folkemord og en forbrydelse imod menneskeheden.d. 12/3-2021
Facebook. Kathrine Krogh Hoffmann, d. 12. marts 2021

Danmark er IKKE længere et kristent land, hvor menneskelivet er ukrænkeligt.
Vi har den fri abort - og nu corona-“vaccinen”, som gør mennesker til forsøgsdyr i regeringen og politikernes “vaccine”-program.
Vi har et Folketing, som anser befolkningen - du og jeg - for at være dyr - forsøgsdyr!
Det er vel også det, vi er blevet bildt ind og fyldt med i skolerne - at vi er dyr, nedstammer fra aberne...

De fleste vil nok kunne bevidne, at der er sket en afkristning af Danmark. Dette folketing skulle da også være det første uden en eneste folkevalgt teolog/præst, hvilket ikke nødvendigvis og udelukkende er en dårlig udvikling. Der kan være behov for nye måder at gøre og tænke tingene på.

Den store tragedie er alle de menneskeliv, der lige nu står på spil pga. den sprøjte, der potentielt kan slå folk ihjel. Sagt lige ud af posen.


Den største tragedie er det folkemord, som finder sted lige nu, hver eneste dag.
Folk er trylletbundet i hypnose. Det er farligt og kan potentielt koste dem livet. Helt bogstaveligt.

Den corona-vaccine er ikke en vaccine. Det er ikke et lægemiddel, men et biologisk våben. Et middel og led i en politisk affolkningsstrategi, der går ud på at reducere verdensbefolkningen.
Det er en forbrydelse imod menneskeheden.

En anti-menneske og en anti-Gud strategi.
Det er menneskeliv, der står på spil.
Vis mere

Dødsens farlige mRNA vaccinerd. 11/3-2021
Publiceret d. 8. marts 2021
https://dkdox.tv/videos/DK21020?

https://dkdox.tv/videos/DK21020?fbclid=IwAR3oBV9U_L5ctwxSxOsYCB..


Ekspert: Immunsystem kan redde alle fra Covid-19

Ingen behøver dø af Covid-19, influenzasymptomer kan undgås, og de nye mRNA-vacciner er dødsensfarlige.

Sådan siger molekylærbiolog og immunolog, Ph.D. Dolores Cahill, til Update, som vi mødte til en event i København, arrangeret af World Freedom Alliance.

Cahill er international ekspert i immunsystemet og vacciner og har årtiers forskning bag sig. Sideløbende har hun haft en række internationale topposter for bl.a. for EU-kommissionen.

Hun fortæller i interviewet hvilke vitaminer, mineraler og præparater, der kan redde alle fra at dø af Covid-19, mindske influenzasymptomer og give tryghed for ældre med svagt helbred.


Hendes advarsler mod de nye mRNA-vacciner kan ikke overdrives. Hun vil hellere gå i fængsel, end at lade sig vaccinere med dem, og hvis nogen - mod hendes vilje – gav hende en indsprøjtning, ville hun retsforfølge dem for drabsforsøg.

Før maj 2020 var der ingen godkendte mRNA-vacciner, på grund af høje dødstal i forsøgene, der kan indtræffe måneder eller år efter vaccinationen.

Ifølge Cahill bør læger, politikere og big-tech holdes direkte og strafferetlig ansvarlige, når de afholder befolkningen fra livsvigtig information, forebyggelse og den korrekte behandling.

Se også ’Vaccine eller Immunforsvar’ med speciallæge i almen medicin, Claus Hancke, på dkdox.tv.

DK21020
Genre: Update
Vis mere

SAMVITTIGHEDSSPØRGSMÅL TIL DEN PANDEMI-TROd. 9/3-2021
Af Erik Refner, senior. 9. marts 2021 newspeek.info

https://newspeek.info/samvittighedsspoergsmaal-til-den-pandemi-..

Denne video fra TruNews er meget seværdig. Bl.a. udtaler Catherine Austin Fitts, at det vi oplever i disse måneder/år ikke er en pandemi, men et meget snedigt udtænkt kontrol-system, der skal indgyde frygt.

***

Her de 11 samvittigheds-spørgsmål [inspireret af videoen]:

1. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor hører vi så ikke ambulance-sirener både nat og dag?

2. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor har alle bedemændene bare normal eller lidt under normal beskæftigelse?

3. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor ser vi så ikke endeløse køer af mennesker i sanatorier og krematorier, som begraver deres elskede?

4. Hvis der virkelig er tale om en pandemi, hvorfor viser så alle statistikker at antallet af døde ligger inden for det normale?

5. Hvis der virkelig er tale om en corona-pandemi, hvorfor er så alle de normale influenza-tilfælde næsten forsvundet?

6. Hvis den første lockdown fungerede, hvorfor gør vi det så igen?

7. Hvis den første lockdown ikke fungerede, hvorfor gør vi det så igen? Definitionen på vanvid i flg. Einstein: Vanvid er at gøre det samme om og om igen og forvente anderledes resultater.

8. Hvorfor lytter regeringer kun til deres eget lille ekspertpanel, mens de pure nægter at høre på et langt, langt støre antal læger, sygeplejersker og sundhedseksperter?

9. Hvorfor ser vi tumultagtige hospitals-scener på TV, når de i realiteten alle er tomme?

10. Hvis der virkelig er en pandemi, hvorfor er tusindvis af sygeplejersker arbejdsløse?

11. Hvis “pandemien” begyndte i 2019, hvordan kan det så være at regeringer overalt i verden bestilte og fik leveret covid-19 PCR-testudstyr året inden – i 2018?

***

Ifølge Den Danske Ordbog defineres ordet vanvid som “en (sinds)tilstand, handling eller tanke der skyldes at en person ikke er ved sin fornufts fulde brug pga. psykisk sygdom”.

Hvis det politiske etablissement ses i lyset af Albert Einsteins definition, bliver det klart for enhver, at etablissementet må være grebet af vanvid.

Something Is Rotten in the State of Denmark
Mennesker med en smule sund fornuft har længe haft en mistanke om at ”something is rotten in the state of Denmark”. Sidste lag på den tunge “bevisbyrd” er minister Heunickes “Corona-test bekendtgørelse”.

Se dette rystende vanvids-produkt her: 'Heunicke – nye tiltag'.

Dr. Paul Craig Roberts
I et par artikler stiller Dr. Paul Craig Roberts spørgsmålene om amerikanerne er alt for ligeglade til at overleve som et folk: Are Americans Too Insouciant To Survive? & Are Americans Insouciant?

Sidstnævnte artikel afslutter han: “Vil en føjelig, ligeglad amerikansk befolkning som underdanige tjenere / trælle [serfs] acceptere den rolle, de bliver dikteret af staten, eller vil de gøre oprør?

Indtil jeg ser dem gøre oprør, kalder jeg dem ligeglade”.

Er den danske befolkning ligeglad? Overlever vi som selvstændig nation?
Måske skal vi stille os selv det samme spørgsmål: Er vi – den danske befolkning – alt for ligeglade og følger alt for underdanigt statens idiotiske diktater?
Eller beslutter vi os til at gøre oprør?

Inden 2021 er omme, vil besvarelsen af dette alvorlige spørgsmål fortælle os, om vi overlever som en selvstændig demokratisk nation, eller om vores mere end 1000 år gamle kongerige går til grunde?

********

Til mine landsmænd og -kvinder: Husk på, at det er bare nogle regler, som et fåtal vanvittige i deres vanvid har hittet på, at vi skal følge. Deres ord betyder mindre end papiret de trykkes på.

Tro ikke at de vanvittige har nogen som helst magt over dig. Fyr dem alle på gråt papir og lav det eneste “store reset” som har nogen betydning: Skru tiden tilbage til 2017 og lev herfra videre med din familie og dine venner, som du altid har gjort – dog forhåbentlig en smule klogere til næste gang andre vanvittige vil gøre vores land til et totalitært diktatur.

DU - IKKE DE VANVITTIGE - BESTEMMER OVER DIT LIV.

DET ER SÅ ENKELT

TÆNK SELV.
Vis mere

Juridisk analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er juridisk ugyldig.d. 8/3-2021
Juridisk analyse
https://www.fbf.one/juridisk-analyse
Frihedsbevægelsens Fællesråd

Analysen er udført af:
Erhvervsjurist Michael Schultz, erhvervsjurist Casper Knudsen, jurist Gitte Evy Frigioni og bach.jur./stud.cand.jur. Thor Strellner Martens

Nedenstående juridiske analyse udfordrer den manglende lovgivning, som den tvungne nedlukning af dansk erhverv, med SarsCov-19 som begrundelse. Kort efter at budskabet om den juridiske analyse blev delt af Torkil Poulsen på live tv, blev Torkil Poulsens Facebook gruppe “National genåbning 15 februar 2021” slettet af Facebook uden varsel, og med begrundelsen at det var imod deres Corona politik.

Frihedsbevægelsens Fællesråd kan på ingen måde acceptere den censur flere og flere danske borgere oplever, hvis de på nogen måde går imod regeringens politik eller officielle historie, og vi har derfor valgt at dele den juridiske analyse nedenstående.


Juridisk Analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er ulovlig
Regeringens indskrænkninger i retten til at arbejde og drive erhverv - hvor er grundlaget for anvendelse af den retlige regulering?

Af erhvervsjurist Michael Schultz, erhvervsjurist Casper Knudsen, jurist Gitte Evy Frigioni og bach.jur./stud.cand.jur. Thor Strellner Martens

Danmarks mindre erhverv, kultur- og foreningsliv er m.m. lukket mere eller mindre helt ned - eller underkastet voldsomme indskrænkninger og restriktioner. Er disse indgreb overhovedet lovlige? Og i overensstemmelse med proportionalitets-princippet? Hvad er cost-benefit, dvs. overstiger ulemperne fordelene? Såvel menneskeligt, sundhedsmæssigt og økonomisk?

Vi vil i denne analyse kigge på de danske retlige reguleringer der er på området. Er der sundhedsfaglige og lovmæssige begrundelser for de alvorlige, samfundsskadelige politiske beslutninger, vi fortsat er vidne til? Herudover vil vi kort vurdere de sundhedsfaglige og samfundsmæssige konsekvenser.


Grundloven
Det fremgår af Grundlovens § 74, at: ”Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov”. (1)
Endvidere fremgår det af Grundlovens § 75. § stk. 1., at ”Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse”. (2)

Den interessante formulering er her ”det almene vel”. En lidt gammeldags formulering, der betyder ”samfundets vel” eller alles velbefindende. Almenvellet er altsa&#778; os alle over en bred kam. Ikke kun bestemte aldersgrupper, socialgrupper eller bestemte indtægtsklasser, køn eller racer.

Italien blev brugt som begrundelse for den voldsomme Coronastrategi, som Regeringen iværksatte den 12. marts 2020. Regeringen har siden marts 2020 udelukkende begrundet sine restriktioner med hensynet til ”de svage ældre, smittespredning, sundhedsvæsenets kapacitet og folkesundheden”. Uden hensyntagen til om det danske samfund grundlæggende, i alle aspekter kan sammenlignes med fx Italien og dets sundhedsvæsen og alderssammensætning.

De fleste erhvervsdrivende og lønmodtagere er under 82 år og således ikke blandt den gruppe af ældre svage, som restriktionerne er begrundet med. Det må konkluderes, at ”almenvellet” eller den almene folkesundhed” ikke har været truet, da kun visse grupper er sårbare over for Covid-19 - og for alle virus- og bakterieinfektioner i øvrigt. At der er sult i nogle lande, betyder ikke, at der også er det i Danmark. ”Standardløsninger og reaktioner” på individuelle landes udfordringer er ikke optimale.

Det almene vel er mere end ”folkesundheden” og indbefatter også mulighed for økonomisk tryghed, sikring af sociale minimumsrettigheder i forbindelse med lediggang og sygdom m.m., retssikkerhed, retten til at forsamles og drive erhverv, sikring mod overgreb fra medborgere, stat og myndigheder, sikring af lige adgang til uddannelse osv.

Hensynet til den generelle ”folkesundhed” kan derfor ikke bruges som begrundelse for at nægte erhvervsdrivende og lønmodtagere adgang til og ret til at udføre deres erhverv set i forhold til Grundlovens intentioner om muligheden for selvstændigt eller via lønarbejde at sikre sin egen eksistens.


Epidemiloven
De væsentlige elementer i Epidemiloven, LBK nr. 1444 af 01/10/2020, er § 10, § 12 b og Covid-19's klassificering som Liste B sygdom, altså en smitsom og overførbar, men ikke ”alment farlig” Liste A-sygdom. (3)

Regeringen kan som udgangspunkt kun iværksætte særlige foranstaltninger med voldsomme samfundsmæssige effekter, imod de ”alment farlige sygdomme” i Epidemilovens liste A. Fx kopper, Ebola og pest.

Liste B sygdomme som influenza og Covid-19 er derimod ikke omfattet.

I sin nuværende udformning har man ændret Epidemilovens § 10. Hvor Sundhedsstyrelsen tidligere skulle ”indstille”, altså ”foreslå og dermed give samtykke til, at Sundhedsministeren kunne indføre indgreb mod


Juridisk Analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er ulovlig
sygdomme, er det nu er tilstrækkeligt, at ministeren kan gøre det efter ”rådgivning” fra Sundhedsstyrelsen. Magten er altså flyttet fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeren.

Den tidligere formulering var en sikring mod, at man ikke fra politisk side kunne indføre beslutninger uden en reel sundhedsfaglig vurdering først. Dette er nu muligt på grund af lovændringen.

Efter Epidemilovens § 10 skal yderligere een ud af tre præmisser være opfyldt, før end ministeren kan indføre vidtgående indgreb. Sygdommen skal være ”ondartet” eller have en ”stor udbredelse” eller ”når andre forhold indebærer en særlig stor risiko for smittespredning”. Det skal her påpeges, at ”smitte” IKKE er lig med ”farlig”.

Imidlertid kan det anfægtes, at sygdommen Covid-19 opfylder et eneste af kriterierne opstillet i lovens § 10.

1. ”Ondartethed”? Dødeligheden i Danmark i 2020 er i følge Danmarks Statistik steget med 2,2% i forhold til 2019, uden medregning af befolkningstilvæksten og en voksende ældre-andel. En stigning på 2,2% er ikke ”signifikant”, altså særligt påfaldende, målbar eller bemærkelsesværdig. Se mere herom nedenfor.

2. ”Udbredelse”? Covid-19 har heller ikke en ”stor udbredelse”. Således er der den 15. januar 2021 kun fundet 4,57% smittede ud af godt 4 mio. testede personer, jf. Statens Serum Instituts aktuelle opgørelse. (4)
Flere af disse personer er testet flere gange. Ud af i alt 11.6 mio. test er der alene fundet 1,6% smittede. Tallet er sandsynligvis lavere på grund af PCR-testens svaghed med mange falsk-positive resultater, jf. mere herom nedenfor.

3. Raske, smittede personer, med ”asymptomatisk infektion” smitter ikke let, se nedenfor i afsnittet herom. Dette er påvist i gentagne såkaldt peer-review (fagfælle-godkendte) PUBMED-studier. PUBMED er den sundhedsdatabase, som professionelle sundhedspersoner bruger.

Til sammenligning er der i følge Sundhedsstyrelsen hvert år 20% eller ca. 1,15 mio. danskere, der smittes med (men ikke nødvendigvis bliver syg med) influenza. Dvs. hver femte dansker. (5) Mæslinger smittede, ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut, før i tiden 98% af alle danskere (6).

Ses der objektivt på tallene og fra en sundhedsfaglig vinkel, er det vanskeligt at konkludere noget om sygdommens ”ondartethed”. For Danmark er det i særdeleshed svært at postulere ”ondartethed”. Her skal det særligt bemærkes, at begrebet ”ondartethed” er et begreb, der alene optræder i Epidemilovens §10 og således alene er gældende for Liste B sygdommene. Med den nu for 2020 konstaterede uændrede dødelighed, kan der altså ikke på overbevisende maåde, argumenteres for, at Covid-19 optræder på en ”ondartet” måde i Danmark.

Ses på smitte-procenten er det ligeledes vanskeligt at påvise ”stor udbredelse” af sygdommen i Danmark.

Derfor er hverken kravet om ”ondartethed”, ”stor udbredelse” eller ”særlig stor risiko for smittespredning” i Epidemilovens § 10 opfyldt. Epidemilovens § 10 kan derfor ikke danne et holdbart retsgrundlag for de voldsomme politiske indgreb, vi oplever overfor butiks- og detailhandlen. Der er således ikke grundlag for at påstå, at ”almenvellet” eller ”folkesundheden” er truet jf. Grundloven eller, at betingelserne i Epidemiloven er til stede.


Anden lovmæssig adgang til butiksnedlukninger?
Ingen private butikker og virksomheder er omfattet af lovændringerne i den gældende Epidemilov, bortset fra private dagtilbud, medmindre der tale om en ”alment farlig sygdom”. Derimod er der lovhjemmel vedrørende offentlige institutioner i forhold til liste B sygdomme.

Butiksrestriktionerne er sket med hjemmel i § 6 i seneste BEK nr. 42 af 15/01/2021 (7), om forbud mod større forsamlinger, og mod adgang til - og restriktioner for lokaler og lokaliteter, herunder private butikker i forbindelse med håndtering af Covid-19. Den giver i § 5 politiet adgang uden retskendelse. Men § 6 i denne bekendtgørelse er indført med hjemmel i epidemilovens § 12 b.

Spørgsmålet er herefter om epidemilovens § 12 b reelt kan finde anvendelse for så vidt angår nedlukningen af butikker på grund af Covid-19?

Det fremgår af Epidemilovens § 12 b, at sådanne restriktioner kun kan indføres, hvis der er tale om at forebygge eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom, hvilket Covid-19 ikke er. Derfor kan § 12 b som udgangspunkt ikke danne basis for nedlukningerne. Men med bekendtgørelse nr. 213 af 17.03.2020 blev Covid-19 sidestillet med ”en almen farlig sygdom” rent interventionsmæssigt og uden belæg for at antage dette.

Derfor er § 12 b alligevel formelt retsgrundlag. Imidlertid må det at sidestille en kun ”smitsom og overførbar sygdom” med en ”alment farlig sygdom” stride imod Epidemilovens grundprincip om, at samfundsmæssige alvorlige interventioner kun må iværksættes mod en ”alment farlig sygdom”.

I princippet kan skoldkopper, forkølelsessår eller en almindelig influenza nu danne basis for nedlukninger af samfundet, hvis et af kravene i § 10-er opfyldt efter Ministerens mening. Det må derfor undre, at en Liste B- sygdom, hvoraf langt størstedelen alene smittes, men ikke bliver alvorligt syge, får denne særstatus?

Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at ændringen i bekendtgørelsen om adgang til butikslukninger og forsamlingsrestriktioner skete allerede den 17. marts 2020? Dette skal ses i lyset af, at Sundhedsstyrelsen allerede den 28. februar 2020, altså 9 dage tidligere, meddelte Sundhedsministeren, at ”Covid-19 ikke kan betegnes som alment farlig”, og dermed kan berettige optagelse i Epidemilovens ”farligste” sygdomsklassificering (LISTE A)...

Søren Brostrøm udtalte 10 dage senere på TV2Nord, at ”i januar behandlede vi det mere som SARS og MERS. Senere indså vi, at virusset opfører sig mere som en pandemisk influenza” (8).

Covid-19 er ikke flyttet fra Liste B til Liste A!

Hvis Epidemilovens hovedregel om kun at kunne intervenere samfundsmæssigt voldsomt, alene mod alment farlige sygdomme, og undtagelsen i § 10 om samme adgang mod kun ”smitsomme og overførbare sygdomme”, under visse betingelser, skal give mening, må retsgrundlaget reelt falde tilbage på Epidemilovens § 10.

Det er nemlig kun med hjemmel i denne paragraf, at Sundhedsministeren kan indføre så voldsomme restriktioner, som nedlukninger af butikker er, når der ikke er tale om en alment farlig sygdom. Der skal som ovenfor nævnt være mindst en ud af tre betingelser opfyldt.

Eftersom vi ovenfor kan se, ved hjælp af Danmarks Statistiks opgørelse over antal døde i 2020 sammenlignet med tidligere år og Statens Serum Instituts egne Covid-19-tal, at ingen af betingelserne er opfyldt, kan epidemilovens § 10 altså ikke finde anvendelse for så vidt angår Liste B-sygdommen Covid-19.

Det vurderes således, at § 12 b ikke kan danne reelt retsgrundlag for indførelse af voldsomme restriktioner for private butikker og erhverv som nedlukninger eller restriktioner, der er at sidestille hermed på grund af Covid-19, så længe Covid-19 ikke er klassificeret som en Liste A sygdom.

Det er dermed lovmæssigt uholdbart, at den del af forsamlingsforbudsbekendtgørelsen der omhandler nedlukningen, er hjemlet med henvisning til epidemilovens § 12 b, når man ikke tog konsekvensen og flyttede Covid-19 til Liste A. Hvilket man ikke kunne, da lovændringer og nye love kræver flertal i Folketinget, mens bekendtgørelser ikke gør.

Opsummeret er nedlukningshjemlen i forsamlingsbekendtgørelsens § 6 baseret på Epidemilovens § 12 B, der ikke omhandler Liste B-sygdommen Covid-19, og derfor danner § 12 B ikke gyldigt retsgrundlag. Derfor bliver § 10 retsgrundlag, og her er betingelserne ikke til stede.


Aktuel dokumentation for udbredelse?
Danmark benytter som andre lande de efterhånden velkendte PCR-test. Men den svenske Sundhedsstyrelse, Folkhålsomyndigheten, erkendte den 30. november 2020, at denne test ikke kan skelne mellem gamle virusrester fra tidligere infektioner og influenza i forhold til nuværende aktive virus, der bevirker, at personen er i stand til at smitte andre. Derfor kan testen ikke sige om en person kan smitte andre (9).

Dette har været hele formålet med testen set ud fra Regerings og myndigheders udmelding og argumentation. Samtidig har testen været genstand for voldsom international kritik, fordi den giver mange falsk-positive resultater, altså påviser smitte, selvom personen ikke er smittet. Det samme har Portugals appeldomstol og WHO for nylig fastslået. (10) Med andre ord er det særdeles tvivlsomt om, der foreligger dokumentation for ”stor udbredelse” eller ”høj smitterisiko”. Og Wuhan-studiet og andre studier på sundhedsdatabasen Pubmed viser, at personer uden symptomer (asymptomatisk infektion) stort set ikke smitter (11).

Da Lovforslaget i udkastet til ny Epidemilov om tvangsmæssig adgang til at lade sig teste mødte massiv modstand, flyttede regeringen adgangen over til de private virksomheder, via Lov nr. 1641 af 19. november om “Arbejdsgiveres ret til at kræve test af ansatte mod covid-19” m.v. (12), over i Arbejdsmarkedslovgivningen under Beskæftigelsesministeriet.

Det er reelt regler, der møder modstand i én lov, der eksporteres over i en anden lovgivning eller bekendtgørelse. En for en, efter salami-metoden, så ingen opdager det. Epidemiloven får derfor mere og mere karakter af at være en undtagelsestilstandslov.


Aktuel dokumentation for dødelighed?
I begyndelsen af forløbet havde vi ingen tal for problemets omfang. Det har vi nu. Dødeligheden er ikke steget med ”statistisk signifikans”. Altså væsentligt, eller særligt målbart og alarmerende. Hverken her eller i Sverige.

Det danske dødstal var i 2020 i alt 55.162 (13), hvilket er 2,2% mere end i 2019 og 0,13% mindre end i 2018. Og 2,9% mere end gennemsnittet for 2015-2019 (14). Dette skal blandt andet tilskrives en naturlig stigning i befolkningstilvæksten og en større andel af ældre. Læge Søren Schiffler har beregnet den danske dødelighed de sidste 10 år. Han har indregnet befolkningstilvæksten og fundet frem til, at kun år 2010 stikker ud med en højere statistisk signifikant dødelighed (15).

Den svenske 2020-dødelighed er 8% over de sidste 10 års gennemsnit, og 6% over næstværste år. For 2 år siden var den 3,7% under 10-års gennemsnittet. Altså umiddelbart en statistisk, signifikant overdødelighed for Sverige, der dog delvis kan forklares ved at Sverige har 15% flere ældre over 80 år end Danmark og dobbelt så mange indvandrere, der har 2-3 gange højere dødelighed med Covid-19. (16)

Alvorligere infektionsforløb hos Indvandrere med hudtyper, som medfører mindre D-vitaminproduktion i solfattige nordlige lande er påvist med 100% videnskabelig sikkerhed. Med for lidt D-vitamin i blodet kan immunsystemets T- celler ikke aktiveres før, og slukkes efter, at kroppen inficeres. Det giver alvorligere infektionsforløb. (17)

Der er netop en overrepræsentation af døde i denne gruppe, hvor mange arbejder som bus- og taxachauffører og i ældreplejen i Sverige.

Sverige har kørt en ”åben strategi” uden en signifikant højere dødelighed (> 5%), hvis der justeres for andel ældre over 80 år og flere indvandrere. Nedlukninger og restriktioner kan derfor ikke bruges som begrundelse for, at vi i Danmark har en lav dødelighed for en påstået ”ondartet” sygdom eller ikke har en sygdom med ”stor udbredelse”. Tværtimod er de fleste Covid-19-forløb, jfr. Sundhedsstyrelsen: ”Langt de fleste, der bliver syge, får milde eller slet ingen symptomer og bliver raske igen uden særlig behandling” (18), og Statens Serum Institut (19) samt læge Peter Qvortrup Geisling, helt uden, eller med milde symptomer, og der er i medier verden over flere eksempler på 104- årige, som overlever Covid-19 (20) og nogle der end ikke oplevede at de var smittede.


Konklusion
Sammenfattende er det retlige belæg for nedlukningen af erhverv på det privatretlige område ikke til stede.

Opsummeret er nedlukningshjemlen i forsamlingsbekendtgørelsens § 6 baseret på Epidemilovens § 12 B, der ikke omhandler Liste B-sygdommen Covid-19, og derfor danner § 12 B kun formelt, men ikke reelt gyldigt retsgrundlag. Derfor bliver § 10 retsgrundlag, og her er betingelserne heller ikke til stede.

Der er mange ting i dette forløb, der får øjenbrynene til at rejse sig på jurister, økonomer og sundhedsprofessionelle. Det står med den nuværende viden klart, at Covid-19-udviklingen, med hensyn til den lave dødelighed og udbredelse, der tilsvarer en influenza-epidemi, gør at Epidemilovens § 10 og 12 b ikke kan danne retsgrundlag for nedlukningen af erhverv.

Dette strander på, at Covid-19 ikke er en Liste A-, dvs. “en almen farlig sygdom”, og at ingen af betingelserne i Epidemilovens §10 om kravet om ”ondartethed”, ”stor udbredelse” eller ”særlig stor risiko for smittespredning” er opfyldt. Epidemilovens § 10 kan derfor ikke danne et holdbart retsgrundlag for de voldsomme politiske indgreb, vi oplever overfor erhverv, foreninger, butiks- og detailhandlen.

Det fremgår af Grundlovens § 74, at: ”Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov”. Desuden fremgår det af Grundlovens § 75. S stk. 1., at ”Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse”.

Det almene vel er mere end folkesundheden og indbefatter også mulighed for økonomisk tryghed, sikring af sociale minimumsrettigheder i forbindelse med lediggang og sygdom m.m., retssikkerhed, retten til at forsamles og drive erhverv, sikring mod overgreb fra medborgere, stat og myndigheder, sikring af lige adgang til uddannelse osv.

Det må konkluderes, at almenvellet eller den almene folkesundhed ikke har været truet, da kun visse grupper, der udgør en meget lille procentdel af befolkningen, er sårbare over for Covid-19, og for alle virus- og bakterieinfektioner i øvrigt. Således er hensynet til almenvellet heller ikke opfyldt.

Det er betænkeligt, at lovdannelsen på et så vigtigt samfundsområde, i så stort omfang sker via bekendtgørelse på bekendtgørelse, der i princippet udvander både Epidemilovens og Grundlovens grundtanke. Derudover ser vi, at man i anden lovgivning, bekendtgørelser og arbejdsmarkedslove indfører regler i strid med Epidemilovens og Grundlovens formål og intentioner.

Det må stå klart for enhver at proportionalitetsprincippet er tilsidesat, på bekostning af et forsigtighedsprincip, der nu truer med at skade det danske samfund i historisk set uhørt omfang.

Er befolkning, medier, erhvervsliv og Folketing klar over, at Regeringen reelt er ved at sætte Epidemiloven og Grundloven ud af kraft?
Den danske Regering og Folketinget har til dato brugt et lånefinansieret beløb i en astronomisk størrelse på + 537 mia. kr. med adskillige konkurser som følge. Og udvidelse af intensiv-kapaciteten kunne have været udvidet mange gange for brøkdel af dette beløb, hvilket ikke har været nødvendigt, hverken i Danmark eller Sverige.

Med denne analyse opfordres regeringen til at respektere loves intentioner og formål, folketing til ikke ukritisk at vedtage love i panik og butikker og erhvervsdrivende, med påstand om at være lukket ned på et ugyldig grundlag, til at genåbne igen. Da nedlukningen af butikker, foreningsliv og erhverv er juridisk ugyldig.

Kilder:
(1) Grundlovens § 74: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikatio.. grundlov/kapitel-8/paragraf-74

(2) Grundlovens § 75: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikatio.. grundlov/kapitel-8/paragraf-75

(3) Epidemiloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1444

(4) Statens Serum Institut, Dasboard 815.1.2021):

https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a..

(5) Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdom..

(6) DR, SST og SSI: Før i tiden fik 98% mæslinger: https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-foer-vaccine-fik-de-fl..

mæslinger

(7) Forsamlingsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/42

(8) Brostrøm på TV2Nord: https://www.tv2nord.dk/tv-2/brostroem-vi-skulle-have-handlet-to..

(9) Sveriges Sundhedsstyrelse, 30.11.2020. PCR-testen kan ikke skelne gamle og nye virus-rester og derfor ikke afgøre om

en person kan smitte andre: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

(10) Portugal dømmer PCR-test ude: https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-..

doubtful-portugal-judges/56962, WHO dømmer PCR-test ude: https://indblik.net/who-advarer-om-pcr-test-men-det-

aendrer-intet-i-danmark/
(11) Pubmed-studier, viser at asymptomatiske ikke smitter let: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

Juridisk Analyse: Nedlukning af butikker, foreningsliv og erhverv er ulovlig

(12) Lov om arbejdsgiveres ret til at forlange test: https://www.elov.dk/lov-om-arbejdsgiveres-adgang-til-at-palaegg.. lonmodtagere-at-blive-testet-for-covid-19-mv/

(13) Danmarks Statistik, døde pr uge 2020, se billede nedenfor
(14) Danmarks statistik, 5 års dødelighed. https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsf..

middellevetid/dødsfald

(15) Læge Søren Schifflers beregningen af dødeligheden de sidste 10 år og 2020, se billede nedenfor
(16) Immigranter har 2-3 gange så høj Covid-19-relateret dødelighed: https://www.nature.com/articles/s41467-020-

18926-3

(17) D-vitamin helt afgørende for at aktivere immunsystemets T-celler:

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.3/dvitamin
(18) https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus
(19) Statens Serum Institut om Covid-19: De fleste får milde symptomer: https://covid19.ssi.dk/om-covid19 (20) 104-årig overlever covid-19: https://www.avisen.dk/104-aarig-overlever-corona-smitte_593736...
Vis mere

Østrig suspenderer parti med AstraZeneca-vacciner efter dødsfald: 'Ingen beviser på årsagssammenhæng'd. 7/3-2021
Kategori: Andet
DR I DAG KL. 13:10MARK LINDVED NORUP
Østrig suspenderer parti med AstraZeneca-vacciner efter dødsfald: 'Ingen beviser på årsagssammenhæng'
De østrigske myndigheder har stoppet brugen af doser fra et enkelt parti AstraZeneca-vacciner efter et dødsfald og et akut sygdomstilfælde.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, mens de to hændelser bliver undersøgt, oplyser sundhedsmyndighederne ifølge Reuters.

En 49-årig kvinde døde af alvorlige koagulationsforstyrrelser, mens en 35-årig kvinde blev ramt af en blodprop i lungerne, og ifølge myndighederne var der tale om en 'tidsmæssig forbindelse' til vaccinationerne.

- I øjeblikket er der ingen beviser på en årsagssammenhæng, lyder det i en meddelelse fra de østrigske myndigheder.

Blodpropper er ikke blandt de kendte bivirkninger ved AstraZeneca-vaccinen.

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/oestrig-suspenderer-parti-med..

Bemærkning
Bivirkninger med 'tidsmæssig forbindelse' ses ofte og UDEN at lægerne indrapporterer, som de skal. 'Vaccinetvang' finder sted, ellers mister du arbejdet på plejehjemmet. Ulovlighederne står i kø. Men de meget alvorlige skader menes først at komme efter et halv år. Vaccinerne er ikke godkendt efter gældende regler, og derfor er injektionerne verdens største menneskeskabte EKSPERIMENT siden Anden Verdenskrig.
Vis mere

ZUNE HOLM: DER ER NOGET JEG IKKE HELT FORSTÅR …d. 7/3-2021
Indlægget har været bragt i Midtjyske avis 04.03.21
Af Zune Holm

2020 var året for den STORE pandemi på vores lille klode. Og i lille Danmark har vi alle mærket effekten af dette. Nedlukninger, restriktioner, påbud og den allestedsnærværende håndsprit.

Vi STARTEDE pandemien med at høre meget om de syge, indlagte, de manglende respiratorer og de mange døde. (Især i Italien og andre steder end i Danmark). Men så var der pludselig ikke så mange indlagte og døde og så hørte vi kun om smittetal og kontakttal. Indtil dét heller ikke var så slemt mere.

Der står nemlig sort på hvidt, at det samlede dødstal i Danmark i 2020, er MINDRE end i 2018!!! Helt nøjagtigt, 587 FÆRRE mennesker døde i 2020 end i 2018

HELDIGVIS kom der pludselig nogle meget farlige og eksotiske mutationer af sygdommen, som vi alle skulle være bange for. Og jeg tror faktisk det lykkedes at skræmme en stor procentdel af dem, som hver dag sidder pligtskyldigt foran fjernsynet og indtager den statsgodkendte nyhedsunderholdning.

Men de der mutationer var desværre HELLER ikke så farlige, som Mette og Magnus havde håbet på. Der var simpelthen ikke nok der døde af dem. Så derfor kom de på en ny genial idé. Nu skulle vi ALLE testes for en sygdom, som vi ikke vidste om vi havde, så vi kunne få smittetallet til at stige og dermed blive bange igen – på trods af meget få indlagte, syge eller døde.

MEN de mange tests gav alligevel hurtigt bonus. For en stor del af vores sundhedspersonale, du ved dem, som vi hele tiden har været bange for at OVERBELASTE, de blev testet positive for sygdommen, også selv om de var ganske raske og uden symptomer. Og SÅ blev vores sundhedssystem ENDELIG overbelastet, for alt det raske »syge« personale blev nu sendt hjem på karantæne, så der næsten ingen var tilbage på sygehusene. Voila! ENDELIG noget der lykkedes.

Men hvad så med de der voldsomme dødstal vi hørte om i starten af pandemien? Jo, jeg har selvfølgelig tjekket tallene i Danmarks Statistik. Og det er meget mystisk. Der står nemlig sort på hvidt, at det samlede dødstal i Danmark i 2020, er MINDRE end i 2018!!!

(Helt nøjagtigt, 587 FÆRRE mennesker døde i 2020 end i 2018)


Undskyld mig, men er der noget jeg har misset?! Var der er en global pandemi i 2018, som JEG ikke hørte om?!

Kan man have en LIVSFARLIG pandemi, som forårsager nedlukninger i stor stil, frygt og panik, økonomisk ravage, enorme statslån, påtvungne mundbind, håndsprit, forsamlingsforbud og afstand til alt og alle …. Uden FLERE DØDE mennesker end normalt?!


Og hvordan giver det mening at vaccinere HELE befolkningen, for milliarder af kroner, med hasteproducerede og endnu ikke endeligt godkendte vacciner, mod en sygdom, som kræver at man både er GAMMEL, SVAG og KRONISK syg, for at dø af den? (Altså med mindre, man tjener penge på vacciner, forstås)


https://newspeek.info/zune-holm-der-er-noget-jeg-ikke-helt-fors..

Bemærkning:
Vores kære leder er ifølge psykolog Susanne Wich narcissist (værre end psykopat) og den kvikke borger vil derfor være skeptisk overfor alt, hvad der lukkes ud fra Borgen. Skal vi vende tilbage til normalen FØR nedlukningen, så kræver det fredelige demonstrationer HVER ENESTE DAG indtil det sker.
Vis mere

Kirsten Sletbjerg væg d. 4. marts 2021d. 7/3-2021
Bør læses af alle.

Den lovløse statsminister Mette Frederiksen er i dag i Israel for at etablere en fælles udviklingsfond med Østrig og Israel til produktion af vacciner mod Coronavirus.
Hvilket er en overtrædelse af Grundlovens pgr. 20, stk. 2..
Hvad bliver den næste fælles udgift med fremmed magt, våbenfabrikker ?
Hvor meget tror Mette Frederiksen selv på COVID-19 ?
Siden marts 2020 er Mette Frederiksen COVID-19-rådgivet af Søren Brostrøm og Thomas Senderovitz, der begge IKKE er virologer eller molekylærbiologer.
Søren Brostrøm er ikke virolog eller molekylærbiolog, men er en dansk speciallæge i gynækologi og obstetrik.
Han har siden oktober 2015 været direktør for Sundhedsstyrelsen og var før det, fra september 2011, ansat som chef for enheden for Sygehuse og Beredskab i samme styrelse.
Thomas Senderovitz er IKKE virolog eller molekylærbiolog og alligevel bruger Mette Frederiksen ham og Søren Brostrøm som COVID-19-rådgivere.
Hvilket fortæller mig, at Senderovitz og Søren Brostrøm er nyttige idioter for Mette Frederiksens COVID-19-hysteri og skuespillertrang.
Thomas Senderovitz er uddannet læge fra Københavns Universitet 1992 og var 1992-1999 ansat i lægestillinger i København.
Fra 1999-2016 bestred han flere ledende stillinger i internationale lægemiddelvirksomheder med ansvar for udvikling af lægemidler - herunder flere år på direktionsniveau.
Til gengæld er der synspunkter, som mange viruseksperter fremfører, at der slet ikke er videnskabelig dokumentation hverken for COVID-19-testens videnskabelige gyldighed eller for COVID-19 infektionens farlighed.
Mange eksperter mener i dag, at det er medicinalindustrien der igen, ligesom i 2009, har manipuleret WHO til at erklære en falsk pandemi.
Altså en pandemi der slet ikke er farlig, sådan som WHO påstår.
Hensigten med WHO’s vildledning af verden antages at være fordi WHO i dag primært financierens af lægemiddelindustrien, for at få industrielt salg af lægemidler, medicinske maskiner, mundbind, tests, vacciner m.m..
Hele verden blev taget ved næsen af WHO og medicinalindustrien ved Svineinfluenzaen i 2009.
WHO tog kritikken til efterretning og nedsatte en komite der skulle undersøge WHO.
Desværre tog WHO medlemmerne fra sin midte, så konklusionen blev, at der intet var at kritisere, selv om fem medlemmer i den centrale rådgivende komite havde fået over 7 millioner dollars af vaccineindustrien dengang, som bl.a. dagbladet Information var med til at afsløre.
Det er måske det, der sker igen i 2020:
Vi bliver vildført af et korrupt WHO og af Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut, SSI, der tjener milliarder på ligegyldige test, og manipuleret af en næsten uendeligt velhavende medicinalindustri, der ikke er bleg for at betale sig til indflydelse i de store medier såvel som i statslige organer.
Tests der foretages er omsonst for straks efter man er testet, kan man risikere at blive smittet med en virus.
Disse tests til trecifret milliarder kroner, vaccinationer, vaccinationspas og udviklingsfond skal vi skatteydere betale til en virus kun 2% af befolkningen har været i berøring med og herunder ca. 2.000 på et helt år er døde med underliggende sygdomme af.
Det er totalt økonomisk idioti fra en egenrådig Mette Frederiksens side, der i populistisk ånd i over et år har kastet den danske befolkning ud i et nedlukket land med konkurser og fyringer og med ovennævnte unødvendige udgifter, som ingen ende vil tage.
TVUNGEN VACCINATION ER IKKE TILLADT – STRIDER MOD NURNBERG-KONVENTIONEN.
Europarådet underskrev den 27. januar d.å. resolution 2361, hvori det hedder, at vaccinationer i medlemslandene ikke må være obligatoriske/tvungne. Desuden må de, som fravælger vaccinati