Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Arkiv

Her kan du se ældre historier fra forsiden under kategorien Anholt Havmøller


Tysk energimotorvej skal hjælpe dansk vindkraftd. 8/1-2015
Børsen skriver om flaskehals-problemerne ved den dansk-tyske grænse:
"Der mangler en motorvej i Tyskland, mener EU-parlamentsmedlem Jeppe Kofod (S). Manglen på strømkabler betyder nemlig, at de tyske energiselskaber i dag blokerer for dansk vindstrøm i perioder med stor produktion. Det sker, fordi de nordtyske energiselskaber er bange for at brænde inde med deres egen vindstrøm, og dét kan en udbygning af det tyske energinet afhjælpe."

Først bygges der vindmøller for milliarder af kroner, staten foretager ulovlige ekspropriationer hos lodsejerne til overflødige elmotorveje for så at vågne op til den virkelighed, at vi slet ikke kan bruge 'vindenergiprojektet' til andet end være til grin for egne penge.

Hvem sagde 'Die dumme Dänen'? Vi satser 100 pct. på en dyr vindenergi, vi ikke har brug for, når den produceres, og fjerner os fra den billige energi, som i årtier har været forudsætning for klodens vækst og velstand.
Vis mere

Taksationsforretning til et 220 kV landkabel ifølge brev af 5. september 2014d. 14/11-2014
Kommissionsformand Karsten Revsbech

Fredag den 14. november 2014 blev der afholdt taksationsforretning til efterprøvelse af de af Statsekspropriationskommissionen for Jylland afsagte erstatningskendelser på min ejendom til et 220 kV landkabel Trige – Grenaa Nord.

Jeg fremlagde billeddokumentation for, at der er nedgravet 3 ledere i flad forlægning på 245 kV og ikke et landkabel på 220 kV.
Energinet.dks repræsentant og jeg redegjorde for nødvendigheden af, at et kabel ikke kunne anvendes.
Magnetfelterne omkring et vekselstrømsanlæg i flad forlægning er lige så stor som var anlægget synligt på høje master.
Der er ingen forskel i udbredelsen af magnetfelter i anlæg med flad forlægning og så synlige ledere.
Ifølge Energinet.dks hjemmeside er kun jævnstrøm (ligestrøm) frikendt for at være kræftfremkaldende.

Jeg fremviste på mødet mit måleudstyr, der er analogt med det som Energinet.dk bruger, og som fremviste udslag på aktivitet fra det nedgravede "luftledningsanlæg". Jeg forklarede, at så snart vindhastigheden var på 10 m/s og opefter kunne jeg i stuehuset måle en forhøjelse af eloverførselen i mikrotesla.

Statsekspropriationskommissionen beså min biavl i produktionsbygningen og jeg redegjorde for omfanget på 35 familier, der er blevet besværliggjort efter ibrugtagning af ledningsanlægget pga magnetfelterne.
Anvendelsen af min ejendom med biavl er reduceret, idet bierne IKKE kan leve i så stærkt et magnetfelt som findes i forbindelse med 245000 volt "luftledningsanlæg".
Biavl bliver af myndighederne betegnet som hobby på 15 familier og mindre.
Min biavl er erhvervsbetonet, uanset en udsalgspris under produktionsomkostningerne, idet jeg gjorde gældende, at mit mål med biavl er at gøre samfundsnytte: Bestøvning og oplæring af kommende generationer i bihold. Mennesker kan ikke leve på Jorden uden bier.
Jeg nævnte, at ejendommens biavl vil blive videreført af næste generation.

Jeg er tidligere blevet tilbudt en erstatning på kr. 10.000 for ulemper og begrænsninger som anlægget medfører.
Jeg udtrykte på mødet, at beløbet skal være ‘mest muligt’.
Jeg fastholder pga ovennævnte, at en erstatning bør være væsentlig højere.

Med venlig hilsen
Sigrid Bluhme
Skindbjergvej 45
8500 Grenaa
Vis mere

Kabelfejl stopper Anholt Havmøllepark på andet døgnd. 1/10-2014
"Energinet.dk, som ejer og driver ilandføringsanlægget, sætter helikoptere inde for at finde fejlen, der satte parken ud af drift tirsdag morgen." skriver Ingeniøren
Som nærmeste nabo til ledningsnettet kan oplyses, at der er observeret én helikopter flyver én enkelt tur rundt i landskabet, og det kommer da bag på mig, at helikopteren er på "arbejde".
Ingeniøren, den 01/10-2014
Vis mere

Kostbar og forkvaklet energipolitikd. 18/9-2014
Niels Gundersen skriver i et læserbrev i Den Korte Avis om økonomien i Anholt Havmøllepark på baggrund af oplysninger om det første års el-produktion og PSO-tilskud.
Vis mere

'Lov om Energinet.dk' kritiseres af læser i Den Korte Avisd. 25/9-2013
Sjællænderne mærker også Energinet.dks udemokratiske metoder uden at lokalpolitikerne eller borgerne kan stille noget op.
"Vi oplever Naturstyrelsen lægge sig fladt ned på ryggen og forklaringen er nok, at man med “lov om Energinet.dk” har givet Energinet.dk carte blanche til at gennemføre de projekter de lyster – koste hvad det vil – borgerne betaler. Lov om energinet.dk sætter de sædvanlige klagemuligheder ud af kraft, og borgerne bliver tromlet flade – læs evt skriverier om Anholt Vindmøllepark – der nu kommer til at koste borgerne, og hvis effektivitet, der hersker tvivl om." skriver Belinda Ahrenkilde i Den Korte Avis
Vis mere

Teknisk Ombudsmands ønskesd. 18/9-2013
Link til artikel i Den Korte Avis den 18. september 2013
http://denkorteavis.dk/2013/teknisk-ombudsmands-institution-ons..
Ombudsmanden er involveret i sagen om, at "Lov om Energinet.dk" ingen eksistensberettigelse har i et demokratisk samfund. Borgerne er frataget deres Grundlovssikrede retssikkerhed.
Vis mere

Lov om Energinet.dk har ingen eksistensberettigelsed. 4/9-2013
Ulovligt kabelprojekt til 1,3 mia. kr.
Udgør tilliden til myndighederne ikke den energi, som holder demokratiet levende?
Det vil jeg mene, og derfor må jeg med beklagelse konstatere, at tilliden til myndighederne bygger på fiktion.
Det har jeg og 6 andre lodsejere konstateret, efter at vi er blevet eksproprieret til et ulovligt el-ledningsprojekt til 1,3 mia. kr. til Anholt Havmøllepark.
Grundlaget er eksisterende 2 kabler, som aldrig - ifølge dokumenter -har leveret så meget som en eneste kWh til nogen borger. Og de indkøbte el-ledninger har en overkapacitet i forhold til tilladelsen på mindst 25 %.
Derfor er det ulovligt.
Så selvfølgelig har vi klaget - ud fra en forestilling om, at i et demokratisk samfund lytter myndighederne til borgerne. Vi har imidlertid ingen lydhørhed mødt - men kun hån og arrogance.
Danmarks største og mest udskældte havvindmøllepark invies i dag i regnvejr og næsten vindstille!!!
En sorgens dag for 7 tvangseksproprierede lodsejere.
Vis mere

Svindel i Energiministeriet!d. 29/6-2013
Lars Christian Lilleholt (V) har fået nok af embedsmændene i Energiministeriet.
Det koster elforbrugerne milliarder i ulovlige PSO-afgifter at have politiske embedsmænd til at varetage andre interesser end at overholde loven.
'Lov om Energinet.dk' sætter RETSSIKKERHED og al kritik skak-mat og hører hjemme i diktaturstater og ikke i et land, der vil være et demokrati.
Læs mit indlæg på Lars Chr. Lilleholts hjemmeside.
Vis mere

Energinet.dks projekter tåler ikke dagens lys.d. 10/8-2012
Ombudsmanden, Energiklagenævnet og Sikkerhedsstyrelsen er garant for borgernes manglende retssikkerhed inden for statens regi.
Lodsejer Ejner Bomholt skriver: "I det hele taget er der noget tys-tys over den måde, som hele denne proces forsøges lusket igennem systemet uden at lodsejernes protester overhovedet må blive hørt og tages alvorligt.
Herunder hører, at lodsejerne ikke får noget at vide om tilladelsen af 19. januar 2011 og da slet ikke noget om klagemulighederne. Selvfølgelig er Energiklagenævnet vidende om, at tilladelsen mangler en beregning på, hvad det koster at slutte offshore møllerne direkte til det bestående net, men Energiklagenævnet svigter totalt lodsejerne og loven og giver bare Energinet.dk lov til at rulle deres ulovlige kabel ud. Det er forfærdeligt, at Energiklagenævnet er ligeglad med, om der eksproprieres til noget ulovligt og om elforbrugerne pålægges ulovlige PSO-afgifter til at finansiere kablet. Og lodsejerne kan ikke engang gå til domstolene og få prøvet sagen, fordi sagen først skal syltes hos Energiklagenævnet så længe, at Energinet.dk får rullet deres ulovlige kabel ud!!"
Vis mere

Indlæg til Energiklagenævnet d. 26/7-2012
Helle Carlsen (H) har endnu en gang afvist Energinet.dks påstande om nødvendigheden af et nyt anlæg til 1,3 mia. kr som udokumenteret. Energistyrelsen optræder som en "nyttig idiot" for statsmonopolet Energinet.dk i hele sagen!
Vis mere

Klagesystemet over et 245 kV anlæg er ikke uvildigtd. 16/7-2012
Energiklagenævnet behandler lodsejerklager over et 245 kV anlæg, der er etableret uden godkendelse fra Klima- og Energiministeriet eller andre statsinstitutioner.
Til trods for, at anlægget ikke skal være driftsklar før 1. januar 2013, så har Energinet.dk etableret anlægget længe før Energiklagenævnet har taget stilling til projektets evt. lovlighed.
Retssikkerhed inden for ekspropriation og Energinet.dks interessefære er et fy-ord.
Vis mere

Energinet.dks sidste øjebliks taloplysninger er udokumenterede og misvisended. 20/6-2012
Adv. Helle Carlsen har ikke skrevet og tilsluttet sig, at de bestående kabler ikke har nok kapacitet. Energinet.dk's forudsætninger i budgettet fremstår udokumenterede. Energinet.dk's talmateriale er i strid med tilligere tilsendte oplysninger fra N1 og NRGí. Bilag.
Vis mere

Energiklagenævnet skal tage stilling til lovligheden af et 245 kV ledningssystem tværs over Djurslandd. 22/5-2012
Advokat Helle Carlsen skriver, at projektet er ugyldigt:
Hele sagens forløb har været grotesk at gennemleve for klagerne, som har været uden sædvanlig retssikkerhedsgarantier.
Det bestrides, at Energinet.dk som statslig institution kan påberåbe sig tertiære momenter med henblik på at opretholde meddelt tilladelse.
Det fremhæves i den forbindelse, at den ugyldigt meddelte tilladelse i ond tro er anvendt til at få eksproprieret klagernes ejendomme, hvor kablet nu er etableret.
Det bestrides, at den enkelte borgers ejendomsret, som i udgangspunket er ukrænkelig, jfr. grundlovens § 73, skal vige for Energinet.dk's tilsyneladende "egen" interesser - helt uafhængigt af institutionens etableringsgrundlag.
Det fremhæves, at Energinet.dk stedse har været vidende om indsigelserne, hvilket ministeriet ligeledes har været.
Til trods herfor har begge statslige institutioner valgt at tilsidesætte klagernes adgang til at fremsætte indsigelser, og ikke taget dem i betragtning i såvel undersøgelses- som tilladelsensfasen.
Energinet.dk har endog strakt sig så langt at lade ledende ingeniør Jens Christian Højbjerg i Energinet.dk's navn på indlæg i lokalpressen på klagernes læserbreve, jfr. vedlagte kopi heraf.
Vis mere

Lov om Energinet.dk sætter Grundloven skakmatd. 7/5-2012
Hvis lodsejerne vil have efterprøvet tilladelsens grundlag, så er Lov om Energinet.dk skruet sammen efter principperne for diktaturstater, og 1. klageinstans, Energiklagenævnet, dømmer derfor lodsejerne ikke-klageberettigede.
Bragt i netavisen 180GRADER den 7/5-2012 kl.09:59
Vis mere

Monopol koster elkunder millionerd. 13/4-2012
Private elkunder er tvunget til at betale opskruede priser til selskaber, som har monopol på leveringen af el.
Berlingske 13/4-2012 med overskriften Monopol koster elkunder millioner.
Vis mere

Energinet.dk er en mafiad. 13/4-2012
Klima- og Energiministeriet har henholdt sig til, hvad statsmonopolet og bygherren Energinet.dk har vurderet er i almenvellets interesse og vupti: Så får Jylland endnu et transitforbindelse, der ikke er vurderet af andre end bygherren selv.
Energinet.dk er dokumenterbar inhabil i forhold til at rådgive Energiministeriet/Energistyrelsen, fordi den har forsøgt at få ændret lovgivningen, så det ikke blev nødvendigt at bygge et overflødigt ledningsanlæg til mindst 1,3 mia. kr. Energinet.dk er den eneste, der har vurderet behovet for at bygge en ny transitforbindelse.
Kommissarius retter ind efter Energinet.dks krav og eksproprierer på 7 ejendomme ulovligt til et anlæg, der ingen steder er nævnt i nogen tilladelse fra Energiministeriet. Mafiaen har kontrolen, elforbrugerne må betale ved Energinet.dks kasse ét.
Den fri presse, Netavisen180GRADER 31/3-2012
Vis mere

Justitsministeriet er ingen garanti for retssikkerhedd. 12/4-2012
Statsmonopolet Energient.dk har ubegrænset magt til at formøble elforbrugernes penge uden den mindste form for tilladelser og overholdelse af Grundloven.
Etablering af et overflødigt 245 kV ledningsanlæg, der skal kobles til et søkabel, koster elforbrugerne 1,3 mia. kr. i ulovligt indkasserede PSO-afgifter.
Dette ulovlige projekt er godkendt af berørte kommuner med lokalplaner, Energiministeriet, Energiklagenævnet, Natur- og Miljøklagenævnet, Sikkerhedsstyrelsen, Transportministeriet og Kommissarius på grundlag af VURDERINGER, som er er foretaget af Energinet.dk, som er dokumenterbar inhabil til at vurdere sig selv!
Ingen af ovennævnte, som er garant for at Energinet.dk kan fungere som Danmarks el-mafia, har på noget tidspunkt tænkt sig at overholde GRUNDLOVENS § 73, der er ingen interesse for om ekspropriationerne er i almenvellets interesse.
Medierne har også solgt deres journalistiske troværdighed til mafiaen, selvom sagen er særdeles interessant for menigmand. Et lille forkølet host kan der komme fra lokalpressen, men først EFTER at skaden er sket!
Netavisen 180GRADER er Danmarks frie presse.
Derfor fastholdes retssagen mod Klima- og Energimnisteriet, der handler om ekspropriationsparagraffen og retten til at klage skal efterleves mere i landet eller om borgerne skal tage loven i egen hånd.
Folketingsmedlemmerne hygger sig!
Deres vælgere ledes ved dem.
Vis mere

Energinet.dk har styr på godt samarbejde, retssikkerhed for hvem? d. 10/4-2012
Hvad vil du sige til, at gravemaskiner begyndte at grave i din baghave mod din vilje – også selvom der er en klagesag i gang, der skulle afgøre, om de havde lov til at grave eller ej?
Er det OK at starte gravemaskinerne og lade dem holde ædegilde i baghaven, selvom der er en klagesag i gang?
Jo, siger Energinet.dk, for vi har jo fået lov en gang.
Nej, siger haveejerne og lodsejerne.
Hvad siger justitsministeren?
Hvad siger politikerne?
Energinet.dk ved chefforhandler Jens Chr. Hygebjerg: "Vi har jo et grundlag, som har givet os tilladelse til at etablere det her anlæg og så længe der ikke er en anden afgørelse, så har vi et lovligt grundlag til at etablere anlægget og den udnytter vi."
Energinet.dk kan ikke se, at det retssikkerhedsmæssigt er et problem, at Energinet.dk begynder at grave i forhold til om ekspropriationerne er OK eller ej.
Jens Chr. Hygebjerg: "Det, det (stammer og pauser) kan jeg et eller andet sted ik’ , for der er jo muligheder for selv, hvis man skulle finde ud af, hvis der er noget som ikke er helt i orden omkring sådan noget som procedurerne eller orientering omkring tidsfrister, så er det muligt stadigvæk at lovliggøre anlægget, men Vi har jo sikret os, at alle de her ting er opfyldt i godt samarbejde med myndighederne, så jeg tror vi skal sige, at denne eksamen vil vi bestå."
Det er altså i Danmark, at der ikke eksisterer retssikkerhed for borgerne.
Hvem kunne tro, at det står så grelt til?
De sagesløse elforbrugere betaler gildet i form af ulovlige elafgifter.
Vis mere

Energinet.dk holder lønfest og storlyverd. 7/4-2012
Med gennemsnitslønninger for de 572 ansatte på små 700.000 kroner i gennemsnit er de ansatte villige til at storlyve over for Klima- og Energiministeriet og statens Kommissarius, for at nettet skal være urimeligt stort og dyrt UDEN den mindste form for lovlighed i deres projekter. Rigsrevisionen er bedt om at vende hver en sten hos Danmarks/statens værste cancerfremkaldende og lovløse mafia med krav om fyringer i toppen.
Energinet.dks hær af ansatte er i konstant beskæftigelse med lovløse projekter i JYLLAND med etablering af spændinger over 170 kV.
Berlingske tidende, Jydske Vestkysten bringer sindene i kog.
Politikerne er godt klar over, at den er helt gal, men så længe pressen leger strudsejounalistik, så sker der ikke noget og tyveriet og lovovertrædelserne fortsætter.
Staten er den absolut værste lovovertræder, der findes i Danmark.
Energinet.dk er så magtfuld, at den også har indflydelse på lovgivningen, så retssikkerheden ligger hos Energinet.dk, og ikke hos borgerne.
Danmark er ikke et retssamfund med Energinet.dk ved roret.
Oplyste elforbrugere hader staten!
Vis mere

Statsmonopolet er en stat i staten:d. 7/4-2012
Løgn overfor ekspropriationstruede lodsejere og tyveri via din elregning til ulovlige transitforbindelse og PSO-afgifter er dagligdagen hos Energinet.dk
Kommentarer til artiklen:
"Elkunder betaler endnu en lønfest i staten" i Berlingske Business 7/4-2012
Vis mere

Energinet.dk styres af grådighed, borgernes retssikkerhed kommer i anden rækked. 5/4-2012
Hvad vil du sige til, at gravemaskiner graver i din baghave UDEN at din klagesag er behandlet?
Er det OK?
Det er, hvad statsmonopolet Energinet.dk gør lige nu, selvom lodsejerne først har fået status som klageberettigede for få dage siden.
Vis mere

Energiklagenævnet nægter at give opsættende virkningd. 2/4-2012
Energiklagenævnet mener ikke, at oplysningen om, at der nu er eksproprieret til et projekt, der ikke er nævnt med et eneste ord i en tilladelse ligesom Energiministeriets definition af almenvellet, er så afgørende betydning, at sagen selvfølgelig skal have opsættende virkning. Lodsejerne har ikke haft mulighed for at få deres sag klagebehandlet inden ekspropriationerne fandt sted og dermed er retssikkerheden alene på systemets side!
Føj for en mafia.
Vis mere

Kommissarius i Jylland er systemets mand, ikke lovensd. 1/4-2012
Kommissarius er fløjtende ligeglad med, om der findes en tilladelse som grundlag til at ekspropriere efter. I Jylland gælder ikke lov og orden. Kommissarius er garant for, at det hele er en cirkusforestilling og jyderne kan da bare flytte, hvis de ikke synes det er sjovt at få cancerfremkaldende "nedgravede luftledninger" fra 245 kV liggende kun 42 meter fra dørtrinnet. Grænseværdierne gælder kun hos sjællænderne.
Læs Kommissarius's flabede ubegrundede svar 22/3-2012 på advokat Helle Carlsens anmodning om udsættelse af 7 ulovlige ekspropriationer.
Jyderne må da ikke få deres klagesag behandlet i systemet. Jyderne bør da vide, at loven ikke gælder i Hovedlandet og deres berettigede klager er for døve øren.
Ombudsmanden og samtlige folketingsmedlemmer har fået et stort hold kæft bolche af mafiaen!
Læs også i 180GRADER under boblerne:
"Kommissarius i Jylland bør fyres på gråt papir" 29/03-2012 kl.17:09
"Energinet.dk er en mafia" 31/03 kl.11:58
Vis mere

Kommissarius i Jylland bør fyres på gråt papird. 29/3-2012
Efter at Kommissarius har eksproprieret ulovligt på 7 jyske landejendomme, vil jeg opfordre danskerne til ikke at overholde flere love end staten selv gør.
Hvad vil du sige til at staten bryder ind i den entrehave og maltrakterer den med dokumenterbare cancerfremkaldende tykke ledninger, hvor staten kun har tilladt dig at klage i sølle 5 dage over beslutningen???
Du tror det er løgn, men sådan er danskernes såkaldte demokrati i år 2012.
"Det er en mafia-skandale i Klima- og Energiministeriets historie, at absolut ingen uvildige må undersøge behovet for et anlæg, der koster elforbrugerne 1,4 mia. kr. i overflødige PSO-afgifter!"
Retssikkerheden er til for systemets skyld, ikke for danskernes.
Rigsrevisionen er bedt om også at se på Kommissarius's deltagelse i den beskidte Energinet.dk sag.
Folketingsmedlemmerne er gjort bekendt med, at de er fuldstændig ligeglade med overholdelse af den GRUNDLOV, de selv har underskrevet.
Helle Thorning-Schmidt er gjort bekendt med det mange gange!
Vis mere

Østjyllands radio P4 kl. 7:15 onsdag d. 28. marts 2012d. 29/3-2012
Er det i orden af lade gravemaskinerne æde løs i din baghave, når der er en klagesag i gang?
Vi får svaret på SMS og det er her:
"Jo" siger Energinet.dk ved Jens Chr. Hygebjerg
"NEJ" siger borgerne.
Lyt selv til indlægget fra Østjyllands radio.
Jeg vil lige hviske dig ind i øret:
Energinet.dk agerer som en mafia og det sanksioneres af Klima- og Energiministeriet. Jeg har meldt Energinet.dk til rigsrevisionen og bedt om at få vendt hver en sten!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Selvfølgelig vil Kommissarius ikke udskyde ekspropriationen og selvfølgelig vil Energinet.dk ikke vente med at grave løs hos de sagesløse lodsejere til klagesagen er afgjort om 2 måneder.
Fordi Energinet.dk er en mafia.
Vis mere

Retssikkerheden bør ligge på borgernes side og ikke på systemetsd. 28/3-2012
http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2012/03/28/054626...
http://www.dr.dk/radio/player/?AR4
Den 28. marts 2012 Østjyllands Radio P4 kl. 7:15
Det er ikke muligt at kæmpe mod - DEN DANSKE EL-MAFIA
Mafiaens projekt koster de danske elforbrugere i gennemsnit 500 kr. i unødvendige PSO-afgifter alene til ilandføring af strøm fra havmøllerne ved Anholt.
Vis mere

Ekspropriationen gennemføres "uanset hvad" d. 28/3-2012
Længe før ekspropriationsdagen oprandt, kunne Energinet.dk proklamere, at den gennemføres "uanset hvad".
Dermed er det godtgjort, at Kommissarius ikke er uafhængig men i lommen på Energinet.dk (den danske el-mafia).
P4 østjyllands radio den 28. marts 2012 kl. 7:15
"Men klagesagen annullerer ikke tilladelsen til at ekspropriere, så tirsdag morgen begynder eksproprieringen af Sigrid Bluhmes og de andre lodsejeres jord uanset hvad."
Derefter må Energinet.dk's gravemaskiner sætte skovlen i jorden, og det gør de formentlig snart.
Vis mere

Lodsejerne er klageberettigeded. 22/3-2012
Energiklagenævnet, der er første klageinstans, har afgjort, at lodsejerne er klageberettigede i forhold til Klima- og Energiministeriets tilladelse af 19. januar 2011 til et nyt landkabel på 220 kV, som pludselig er vokset til et 245 kV "landkabel" i flad forlægning.
En selvfølgelig afsmitning af denne kendelse bør være, at Kommissarius's ekspropriationsforretning om 5 dage aflyses, idet spørgsmålet om et dokumenteret behov for et nyt anlæg til 1,3 mia. kr. ikke er undersøgt af andre instanser end af bygherren= Energinet.dk, jævnfør tilladelsen af 19. januar 2011 !
At bygherren tillige er åbenlys inhabil i forhold til at undersøge sig selv gør, at også habilitetslovene er groft tilsidesat.
Reelt er der INGEN UVILDIG instans der har dokumenteret behovet for et 56 km "kabelanlæg" til den formidable sum af 1,3 mia. kr.
Vis mere

Rigsrevisionen skal se på Energinet.dks regnskaberd. 18/3-2012
"Jeg har længe undret mig over, at Energinet.dk så let som ingenting kunne få kommunerne til at ændre planloven til Energinet.dks projekter uden der er det mindste behov for projektet (eksempelvis et 220 kV landkabel til 1,3 mia. kr. på Djursland, og som pludselig er vokset til et 245 kV landkabel med lederne liggende i 40 cm's afstand).
Derfor er det under alle omstændigheder, også med DONG Energy skandalen i mente, piskende nødvendigt at få vendt hver en sten."
Vis mere

Energinet.dk begår selvtægt og politianmeldesd. 16/3-2012
Energinet.dks skrivelse på 7 linier viser tydeligt, at statsmonopolet er en dybt kriminel organisation!
Energinet.dk er totalt ligeglad med ejendomsrettens ukrænkelighed.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at lodsejerklagen er genoptaget i Energiklagenævnet ved Kammeradvokatens mellemkomst.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at der ikke er foretaget en ekspropriation.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at lodsejerne ikke har haft mulighed for at få prøvet statens definition af almenvellet i en retssal. Sagen er sat i bero, fordi Energiklagenævnet har genoptaget klagesagen.
Energinet.dk har ingen aftale med lodsejerne om landmålernes adgang til matriklen!
Energinet.dk er en stat i staten med "vi alene vide", hvordan vi får banket de modbydelige jordbesiddere på plads.
Energinet.dks værdiverden er stalinistisk.
Danmark må ikke være en retsstat.
Danskerne må ikke opleve retssikkerhed!
Det er Energinet.dk garant for.
Sover Folketinget fuldstændigt eller er den lovgivende magt også totalt ligeglad med, at ved lov skal land styres?????????
Virkelighedens verden er i al fald ikke gået op for Energinet.dk: Det er lagt retssag an mod Energinet.dks ulovlige projekt.
Vis mere

Ministersvar på spørgsmål 94d. 16/3-2012
Mikkel Dencker, DF har stillet Martin Lidegaard spørgsmål omkring de eksisterende 170 kV jordkablers nytteevne i forhold til Anholt Havmøllepark.
Svaret er fabrikeret af Energinet.dk (evt. også af N1).
Energinet.dk gør sig endnu en gang skyldig i at rådgive om kabler, som Energinet.dk ikke vil bruge, fordi de kun vil etablere landanlæg, som de selv får profitten af, når strømmen skal i land fra Anholt Havmøllepark. Energinet.dk er åbenlys INHABIL i forhold til at rådgive ministeren om specifikke spørgsmål.
Heldigvis har lodsejerne dokumentation for, at Ministerens "Energinet-svar" er lodret forkerte.
Hvorfor vil ministeren ikke have UVILDIG rådgivning, den findes på universiteterne?
Svaret rummer så mange usandheder, at det burde få folketingsmedlemmerne op i det røde felt og bede om et svar, der kommer fra uvildige og ikke er fabrikeret i Energinet.dks løgnestald.
Vis mere

Sådan besluttede staten at ekspropriere til 170 kV kablerned. 15/3-2012
På det afsluttende møde i Elektricitetsrådet (=Sikkerhedsstyrelsen) måtte der ikke sættes spørgsmål ved lovligheden til ekspropriationen. Eftersom de to eksproprierede lodsejere ikke havde skrevet indsigelser og kablet ikke kunne "genere" dem, så godkendtes ekspropriationen.
Kablerne blev udrullet i 2000, men har 11 år senere aldrig været i brug, fordi der ikke har været behov for mere eloverførsel til landsdelen. Energiministeriets tilladelse til 170 kV kablerne har ingen dokumentation for deres evt. nytteværdi. Spild af elforbrugernes penge at indkøbe kabler uden at der er det mindste brug for dem.
Hvem sagde, at den lovgivende magt var den største lovovertræder i Danmark? Ejendomsretten er ikke ukrænkelig, der eksproprieres uden der er et dokumenteret behov for flere transitforbindelser. Grundloven håndhæves ikke. Danmark er ikke et retssamfund.
Læs aktindsigten.
Vis mere

Kommissarius i Jylland er kriminel ?d. 9/3-2012
Kommissarius afviser stædigt at ville efterleve egen vejledning om almenvellet, Grundlovens § 73, idet den henviser til, at grundlaget for en ekspropriation er til stede, når alle andre instanser har godkendt et nyt landkabelprojekt.
Kommissarius opfordrer i stedet lodsejerne til at forfølge lovligheden i sagen med henvisning til ekspropriationsproceslovens § 26.
Når/hvis Kommussarius afviser at ville overholde Grundloven ved at undlade at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse, så er ekspropriations-kommissionen i Jylland i retslig forstand en kriminel organisation.
Netop fordi almenvellet ikke er dokumenteret af nogen af de tidligere velmenende instanser i forhold til monopolet Energinet.dk, så er Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet med en ugyldig tilladelse.
Første klageinstans, Energeklagenævnet, er ligeledes stævnet for ikke at ville behandle lodsejerklagerne over den ugyldige tilladelse fra Energiministeriet.
Det nytter ikke noget for Kommissarius at vurdere at formalier skulle være overholdt i forhold til at godkende en ekspropriation, hvor alle forhold i processen er gennemført uden tanke for lovlighed og den mindste retssikkerhed for lodsejerne.
Kommissarius mener sig berettiget til med brevet af 1. marts 2012, at en gennemførelse af 7 ekspropriationer er i orden. Dermed vil den lovgivende magt blive Danmarks største lovovertræder!
Danmark er ikke et retssamfund.
Lodsejerne har ingen retssikkerhed.
Vis mere

Hvorfor vil Kommissarius overholde egen vejledning?d. 8/3-2012
Det er en skandale uden sidestykke i Danmarks historie, at systemet er sådan opbygget, at et inhabilt monopol, Energinet.dk, ikke på noget tidspunkt i beslutningsprocessen, tillader lodsejerne et gran af retssikkerhed.
Danmark er ikke en retsstat.
Vis mere

Retssikkerhed og almenvelletd. 3/3-2012
Jyllands Postens leder den 2. marts 2012 opfordrer i forbindelse med Roskilde Kommunes fortolkning af almenvellet politikerne til omgående at få borgernes retssikkerhed tilbage på sporet, så de ikke skal stå med en millionregning for at Danmark igen skal være en retsstat.
Læs mere om, hvad Sigrid Bluhme skrev på Roskilde Kommunes blog.
Vis mere

Rene hænderd. 2/3-2012
Staten såvel som kommunerne har et alt for afslappet forhold til Grundlovens § 73. Derfor eksproprieres der til alt for mange transitforbindelser. Endnu har vi tilgode at få afprøves paragraffen om ejendomsrettens ukrænkelighed i en retssal.
Jyllands Posten 2. marts 2012
Vis mere

Partshøring i sagen om det ulovlige 245 kV landkabeld. 1/3-2012
Hverken Klima- og Energiministeriet eller Sikkerhedsstyrelsen har dokumenteret Energinet.dks behov for et 56 km. langt 245 kV landkabel til et pris på 1,3 mia. kr.! Klagesagen smutter videre i klagesystemet under dække af, at Energistyrelsen har godkendt projektet med henvisning til anbefaling af bygherren, vel vidende at bygherren = Energinet.dk er åbenlys inhabil i sagen!
Vis mere

"For øvrigt mener jeg, at Cartago bør ødelægges"d. 27/2-2012
En forhandling om en ekspropriationsstørrelse er en accept af projektet. Man kan IKKE fastholde, at projektet er ulovligt og så forhandle om erstatningerne.
Jeg kommer til at tænke på ...... “for øvrigt mener jeg, at Cartago bør ødelægges” ...... “for øvrigt mener vi, at kablet er ulovligt!”
Lodsejerne skal have is i maven og nægte at samarbejde med Kommissarius om enhver form for erstatninger til et ulovligt 245 kV/220 kV landkabel. Der henvises til stævningen af Energiministeriet og Energiklagenævnet. Landkablet er cancerfremkaldende og ingen andre steder i Danmark forlanger Energinet.dk sådanne stærkt forurenende kabler!
Vis mere

Offentligt røverid. 27/2-2012
Under denne overskrift opfordres Folketinget til at genoprette en retsstilstand i pagt med Grundloven.
I sagen om tilladelsen af 19. januar 2011 definerer Energiministeriet almenvellet som en vurdering og ikke en beregning. Denne vurdering hviler på oplysninger fra Energinet.dk, der som bygherre selv har en interesse i en løsning, de selv fremover vil få transitindtægten fra. Tilladelsen er ikke alene i konflikt med almenvellet, men i høj grad også med habilitetslovene. Den lovgivende magt kan ikke leve med at være den helt store lovovertræder, så Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission skal med henvisning til den ulovlige tilladelse til 245 kV landkablet opfordre Folketinget til hurtigst muligt at få styr på retssikkerheden!
Vis mere

Kammeradvokaten ønsker retssagen mod Klima- og Energiministeriet udsatd. 26/2-2012
Aktindsigt omkring omstændighederne i genoptagelse af klagesagen mod det ulovlige landkabel nægtes ikke overraskende af Energistyrelsen. Aktindsigt kan ikke fås i sager, der er alslørende om magtarrogance og tilsidesættelse af Danmark som en retsstat. Retssikkerhed er en by i Rusland! Man græmmes som dansker!
Aktindsigten ønskes for at få belyst afvisningen af ønsket om opsættende virkning. Genoptagelse af sagen er en kæmpesejr for de ekspropriationstruede lodsejere, men uden opsættende virkning er det værdiløst.
Læs ansøgningen og svaret i mailen fra lørdag d. 25-02-2012-kl. 15:05
Vis mere

Retssikkerhed fíndes ikke i Danmark inden for elområdetd. 23/2-2012
Hvad vil statsministeren gøre for at få retssikkerhed og demokrati tilbage på sporet i sagen om det ulovlige landkabel til Anholt Havmøllepark?
Hvad vil statsministeren gøre for at stoppe den ulovlige ekspropriationsforretning den 27. marts 2012 ?
Åbent brev sendt som mail den23. februar 2012 kl. 19:52
Energinent.dk er bygherren og hovedansvarlig for ulovlighederne!
Vis mere

Hvorfor nyt landkabel på Djursland?d. 17/2-2012
Mikkel Dencker, energiordfører for Dansk Folkeparti, vil have ministeren til at redegøre for, hvorfor eksisterende infrastruktur ikke kan anvendes eller opgraderes i forbindelse med etableringen af Anholt Havvindmøllepark.
Vis mere

Ren Ebberød Bankd. 14/2-2012
Artikel om de lovløse tilstande, der findes inden for Energinet.dks interesseområde. Retssikkerheden er ikke eksisterende i Danmark.
Vis mere

Sikkerhedsstyrelsen agerer uforståeligt.d. 14/2-2012
Sikkerhedsstyrelsen mener ikke det ændrer noget, at Energiklagenævnet har genoptaget sagen som meddelt den 9. februar 2012. Sikkerhedsstyrelsen mener, det er i orden at ekspropriere til et kabel, der ikke er nævnt i nogen tilladelse, et kabel der er væsentlig kraftigere end forudsat i tilladelsen, til et kabelprojekt der i enhver henseende mangler samfundsøkonomisk ansvarlighed.
Sikkerhedsstyrelsen har eksproprieret ulovligt hos 2 lodsejere i forbindelse med etableringen af 170 kV kablerne, idet disse kabler er inderligt overflødige og aldrig har været brugt. Retssikkerheden eksisterer ikke inden for den offentlige administration.
Vis mere

Indlæg om klageberettigelse til Energiklagenævnetd. 13/2-2012
Under henvisning til Energiklagenævnets genoptagelse af klagesagen af 9. februar 2012 fra en gruppe lodsejere om Klima- og Energiministeiets tilladelse af 19. januar 2011 til et nyt landkabel til Anholt Havmøllepark, reassumerer adv. Helle Carlsen (H) lodsejernes synspunkter vedrørende spørgsmålet om klageberettigelse.
Vis mere

Lodsejere eksproprieret ulovligt til 170 kV kabler(1)d. 12/2-2012
Elekticitetsrådet og By- og Boligministeriet var vidende om, at det var en ulovlig ekspropriation, men hensynet til 'elbranchen' var vigtigere end overholdelse af Grundlovens §73. By- og Boligministeriet godtog en ulovlig ekspropriation af 2 lodsejere på Djursland.
Kablerne beskrives af ejeren Midtjyske Net som 2x3x1x800+95mm2 PEX-kabelanlæg. Ved hjælp af data fra NKT's kabelkatalog, s. 51, beregnes effekten i kablerne til 448 MW. Spildt investering, Energinet.dk interesser sig ikke for kabler, de ikke selv kan få den fremtidige transitindtægt fra.
Begæring af den første aktindsigt kan læses her
Vis mere

Lodsejere eksproprieret ulovligt til 170 kV kabler(2)d. 12/2-2012
Ekspropriationsmyndigheden Elektricitetsrådet og By- og Boligministeriet vidste, at ekspropriationerne var i strid med Grundlovens § 73
Vis mere

MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES (1)d. 12/2-2012
Ekspropriationsansøgninger behandles hos Sikkerhedsstyrelsen i dag, tidligere hed det Elektricitetsrådet. Sikkerhedsstyrelsen afviser at give ekspropriationsramte lodsejere aktindsigt i et møde, hvor Elektricitetsrådet kan have drøftet oplysningerne om, at kablerne ikke skal forøge forsyningssikkerheden på Djursland, men at kablerne ønskes fordi Midtjyske Net/Eltra har lavet en studehandel med Århus Amt og Nordjyllands Amt i forbindelse med et nyt 400 kV luftledningsanlæg! Hverken ansøgningen eller tilladelsen har beregninger på et behov for kablerne. Denne tilladelse er ligeså ulovlig som tilladelserne til 400 kV luftledningerne i Jylland. Redaktionen har ikke set en eneste lovlig godkendelse fra Energistyrelsen. RETSSIKKERHEDEN er ikke eksisterende i Danmark, takket været den systemansvarlige Energinet.dk og Energistyrelsen/sikkerhedsstyrelsen/By- og Boligministeriet/Transportministeriet og samtlige instanser, der behandler de ulovlige ansøgninger/tilladelser inden ekspropriationerne! Hvornår vågner politikerne op? Hvorlænge vil de deponere deres magt hos Energiministeriet.
Vis mere

MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES(2)d. 12/2-2012
Eltra, det senere Energinet.dk, gør opmærksom på i skrivelsen af 7. maj 1999, at etableringen ikke har noget med forsyningssikkerhed at gøre, men sagen handler om en studehandel med 2 Amter og 400 kV forbindelsen til Norddjyllandsværket!
Vis mere

Energiklagenævnet skal alligevel se på lodejerklagerd. 9/2-2012
Det er en OMMER. Efter foretrædet den 12. januar 2012 står det klart for politikerne, at Danmark IKKE er et RETSSSAMFUND på elområdet. Energinet.dk har tilsyneladende opnået den totale styring af embedsværket i Energiministeriet, så Danmark ikke mere kan kaldes et retssamfund.
MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES.
Det er en skamplet på Danmarks renomé, at Energinet.dk tilsyneladende har tilranet sig hals og håndsret over Danmarks transitnet, så Danmark i dag har verdens dyreste transitforbindelser.
"Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission" håber på fyringsrunder i energiministeriet og udskiftning af hele Energinet.dks bestyrelsen. Den har skadet Danmark nok!
Vis mere

Ombudsmanden mener ikke at kunne hjælpe lodsejerne....d. 23/1-2012
Retssikkerheden og demokratiet har pillet totalt fallit med Ombudsmandstitutionen afvisning af sagen.
Siden den 19. januar 2009, hvor Energinet.dk med en farvestrålende folder bekendtgjorde deres "undersøgelse" af landkablet til Anholt Havmøllepark til et nyt 220 kV anlæg i fastlagt tracé, har Ombudsmanden været inddraget i en sand klagestorm over Energinet.dk/systemets fortielser og løgne omkring eksistensen af et 10 år gammelt 170 kV dobbelt jordkabelanlæg, der aldrig har leveret så meget som en eneste kWh til nogen elforbruger!
Ombudsmandens har afvist at behandle sagen med henvisning til klagemuligheder inden for systemet, og da de var opbrugt og lodsejerne valgte at stævne Klima- og Energiministeriet, så afviser Ombudsmanden lodsejernes klager grundet hans "manglende kompetence i forhold til domstolene".
Ombudsmandens skrivelsen har ikke engang et forslag til løsning af retssikkerheden inden for den udskældte elbranche.
Vis mere

Ombudsmandens fjerde klage om sagsbehandlingsfejl i Ministerietd. 22/1-2012
Lodsejer skriver i sin klage: "Når hverken Sikkerhedsstyrelsen eller Klima- og Energiministeriet har styr på dokumentationskravene til et nyt landkabel, så er det faglig set et gevaldigt svigt."
Energinet.dk anbefaler en kabelløsning med et landkabel over et spændingsniveau på 170 kV, fordi Energinet.dk så bliver den fremtidige ejer af kablet og dermed også af transitindtægterne. Denne interessekonflikt var Klima- og Energiministeriet bekendt. Klima- og Energiministeriet har på intet tidspunkt pålagt Energinet.dk at dokumentere sine skøn over alternative løsninger (2x170 kV etablerede kabler), fordi det ville medføre, at Energinet.dk IKKE blev ejer af landkablerne.
Energinet.dk tilsidesætter lov om Energinet.dk § 4, hvor Energinet.dk har tilsidesat kravet om at dokumentere behovet for et 220 kV/245 kV landkabel.
Vis mere

Klage til Ombudsmanden over sagsbehandlingsfejld. 18/1-2012
"Når Klima- og Energiministeriet i deres tilladelse af 19. januar 2011 henholder sig til undersøgelsen af en inhabil instans (Energinet.dk), så skal Energiministeren meddele de politiske partier, at der skal foretages en ny undersøgelse af prisen og muligheden for at bruge de allerede etablerede kabler", skriver lodsejer.
Vis mere

Ombudsmanden ind i sagen om ulovlig administration d. 15/1-2012
Når hverken Energiministeriet eller Sikkerhedsstyrelsen har styr på dokumentationskravene til en tvangsekspropriering på 9 ejendomme, så er det fagligt set et gevaldigt svigt.
Fejl i sagsbehandlingen i Energiministeriet og hos Sikkerhedsstyrelsen til et 245 kV transitkabel, der savner enhver form for dokumentation for behovet.
Demokratiet har ikke en chance i hele processen.
Lodsejerne siger NEJ til en tvangsekspropriation og NEJ til erstatninger.
Energiministeren og energiudvalget behandler sagen.
Vis mere

Energiudvalget vil se på ''lovligheden'' i ekspropriationen til et 245 kV landkabeld. 14/1-2012
"Det er rystende og helt ufatteligt, at Energiministeriet er storslemme lovovertrædere", sagde Sigrid Bluhme under foretrædet for Energiudvalget den 12. januar 2012.
Læs referatet fra foretrædet.
Vis mere

Spørgsmål 81 til minister i anledning af foretræde om ulovligt 245 kV landkabeld. 14/1-2012
Ministeren skal besvare spørgsmål om transitkablet til Anholt Havmøllepark. Grundlaget for spørgsmålet er, at Energiministeriet finder det helt i orden, at der etableres et 245 kV landkabel, der ikke er omtalt i nogen tilladelse, der har 25 % mere effekt end tilladt i tilladelsen, en pris der givet er højere end den "tilladte", et landkabel, der slet ikke er et dokumenteret behov for og som der derfor ikke kan eksproprieres lovligt til hos 9 protesterende lodsejere.
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/keb/spm/81/1065654.pdf
Vis mere

Borgerne kæmper mod kablerned. 13/1-2012
P4 Østjylland har i deres nyhedsudsendelse den 13. januar 2012 kl. 17:30 et direkte interview med Sigrid Bluhme, der havde foretræde for Energiudvalget. Sagen bliver på flere plan og af flere partier bragt helt til tops i Folketingets lovmaskine.
Link til udsendelsen, der også har fået et par ord med på vejen af journalist Palle Jensen: http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2012/01/13/174408...
Vis mere

Borgerne kæmper mod 245 kV kablerd. 13/1-2012
P4 Østjylland bragte denne korte version af Sigrid Bluhmes foretræde for Energiudvalget:
"-Der ligger kabler i forvejen, og de har ligget i ti år i jorden uden at blive brugt. Kablerne har ligget og ventet på, at der skal komme en havmøllepark, og når havmølleparken så kommer, så vil man minsandten ikke en gang bruge dem", siger Sigrid Bluhme
Dansk Energi den 16. januar 2012
Vis mere

Lodsejere på Djursland stævner klagenævn og ministeriumd. 8/1-2012
Grundlovens § 73 skal være genstand for en retslig afgørelse af, om Energiministeriet kan tillade sig at definere almenvellet med et vurdering/skøn og ikke en beregning. Enten er behovet et 10 år gammelt ubenyttet sæt kabler til ca 20 mio. kr. eller også er behovet et helt nyt system til 1,3 mia. kr. Det er alene pengegriskhed hos Energinet.dk, der afgør sagen. De sagesløse elforbrugere betaler. Grundloven overtrædes af Sikkerhedsstyrelsen. Den vil gerne ekspropriere til hvad som helst, bare den ikke selv skal vurdere om det er i almenvellets interesse. Sikkerhedsstyrelsen mener ikke at have kompetence til at vurdere om ekspropriationen er i almenvellets interesse, den vil ikke tage ansvaret for om grundloven overholdes. Sidder folketingsmedlemmerne på hænderne efter valget d. 15. september 2011 ?
Vis mere

Sagsbehandlingsfejl i Energiministeriet om ulovligt 245 kV landkabel eksperimentd. 8/1-2012
Sagsbehandlingsfejl hos Energiministeriet og hos Sikkerhedsstyrelsen over et manglende dokumenteret behov til et 245 kV kabel får lodsejer til at bede Ombudsmanden om at gå ind i sagen og stoppe de ulovlige tvangsekspropriationer, der IKKE er i almenvellets interesse.
Vis mere

Sagsbehandlingsfejl i Energiministeriet om ulovligt 245 kV kabel eksperimentd. 8/1-2012
Sagsbehandlingsfejl hos Energiministeriet og hos Sikkerhedsstyrelsen over et manglende dokumenteret behov til et 245 kV kabel får lodsejer til at bede Ombudsmanden til at gå ind i sagen og stoppe de ulovlige tvangsekspropriationer, der IKKE er i almenvellets interesse.
Vis mere

Foretræde for Energiudvalget 12. januar 2012d. 7/1-2012
Lovgiverne i Energiministeriet er storslemme lovovertrædere. Ulovlige ekspropriationer til et overflødigt 245 kV kabel ønskes omgjort.
Dokumentet kan læses på Folketingets hjemmeside: www.folketinget.dk
Vis mere

Folketingsmedlemmernes forhold til Grundlovens paragraf om almenvellet.d. 2/1-2012
En fuldstændig overflødig transitforbindelse til 1,3 mia. kr. søger Energinet.dk at få kabellagt i strid med grundlovens ekspropriationsparagraf. Lodsejerne til 9 ejendomme nægter at lade sig ekspropriere til et projekt, der ikke er behov for og derfor ikke i almenvellets interesse.
Hvad vil de folkevalgte tingsmedlemmer gøre for at ikke at fremstå som de største lovovertrædere af den grundlov, de selv har underskrevet ?
Er lovgiverne i Energiministeriet de største lovovertrædere af egne love ?
Vis mere

Høringssvar til det ulovlige 245 kV landkabel til Anholt Havmølleparkd. 12/12-2011
Et 420 kV landkabel = en 400 kV forbindelse (enig med Energiministeriets praksis-fortolkning)
Et 170 kV landkabel = en 150 kV forbindelse (enig med Energiministeriets praksis-fortolkning)
Et 220 kV landkabel = en 200 kV forbindelse
Et 245 kV landkabel = en 225 kV forbindelse
At Ministeriet pludselig sætter lighedstegn mellem 220 kV landkabel og 245 kV landkabel og kalder hele molevitten for en 220 kV forbindelse er noget forbistret vrøvl.
Energiministeriets fortolkning er bevidst manipulation.
Mailhøringssvar den 12. december 2011 til Sikkerhedsstyrelsen
Vis mere

Partshøring om et 245 kV landkablet til Anholt Havmølleparkd. 8/12-2011
Der er overhovedet ikke gennemført én eneste beregningsanalyse af noget alternativt.
Grundlaget for folketingsbeslutningen af Anholt Havmøllepark er et alternativ, som er et dobbelt 170 kV jordkabelanlæg fra år 2000. Et alternativt, der har rigelig med kapacitet til at transitere strømmen frem til det overordnede net i Trige. Et alternativ, som ejes af Midtjyske Net A/S.
Klima- og Energiministeriets tilladelse er ulovlig.
Vis mere

Energiministeriet stævnet for ulovlig tilladelse til et 245 kV kabeld. 5/12-2011
Energistyrelsen og Energinet.dk hverken kan eller vil dokumentere behovet for nye transmissionsforbindelser i Danmark, og det er i strid med lovgivningen. Derfor udskrives ulovlige PSO-afgifter til erhvervslivet og elforbrugerne. Politikerne og Ombudsmanden hverken kan eller vil sætte sig ind i transmissionsproblematikken og elforbrugerne er nægtet at få en hårdt tiltrængt TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION.
Ekspropriationsparagraffen, § 73, i Grundloven skal nu efterprøves.
Vis mere

Fornyet partshøring til et 220 kV landkabeld. 26/11-2011
Ekspropriationstruede Ejner Bomholt afslører, at Danmark på elområdet styres af løgnagtige embedsmænd og styrelser og nævn, hvis fornemste opgave er at fylde lodsejerne med løgne.
Ejner Bomholt anfører 10 veldokumenterede grunde til, at Sikkerhedsstyrelsen skal afvise at gennemføre 9 tvangsekspropriationer til et projekt, der ikke er givet tilladelse til.
Hvorfor vil medierne ikke afsløre løgne og bedrag, som vedrører samtlige elforbrugere i Danmark i form af overflødige PSO-afgifter?
Har journalisterne solgt deres troværdighed for ussel mammon til el-mafiaen?
Vis mere

Energinet.dk køber højspændingsnetd. 11/11-2011
Med et års forsinkelse overtager den danske stat, Energinet.dk, 150 kV-forbindelserne og dermed frigives 5,7 mia. kr.
Handelen kommer tilpas for sent til, at elforbrugerne blev skånet for overflødige udgifter med indkøb af 245 kV jordkabler med tilhørende specialfremstillede transformere til den i forvejen hundedyre Anholt Havmøllepark!
Jyllands-Posten 11.11.2011
Vis mere

Fornyet partshøring om ekspropriationd. 3/11-2011
Fokus er på, hvad der er givet tilladelse til. Intet andet. Giver Energistyrelsen(Klima- og Energiministeriet) tilladelse til et 220 kV kabel med en effekt på 400 MW og ikke til et kabel med en effektoverførsel på 498 MVA=498 MW, så er det, der skal indkøbes. Hvordan kablet belastes er tilladelsen ligegyldig. Sådan har det altid været og sådan skal det vedblive med at være.
Hvis Energinet.dk kunne slippe af sted med at luske en højere spænding og effektoverførsel i jorden i strid med tilladelsen igennem systemet, så gør Energinet.dk det, fordi de er vant til et snyde/forsøge at snyde lodsejerne og elforbrugerne med øgede PSO-afgifter for unødvendige prestige projekter. Lodsejerne snydes for al for små erstatninger, når de ikke kan stole på overholdelsen af tilladelser/godkendelser.
Deadline: 9. november 2011
Vis mere

Partshøring - ilandføringsanlægget Anholt Havmølleparkd. 26/10-2011
Advokat Helle Carlsen skriver, at "Det er retslig sædvane, at borgerne i dette land ALTID har ret til at få prøvet ekspropriationsgrundlaget ved en administrativ klageinstans forinden dens gennemførelse."
Energinet.dk har ikke tilladelse til at etablere et 245 kV landkabel, som der er anmodet om en ekspropriation til.
Disse forhold skal Sikkerhedsstyrelsen påse, og den kan derfor ikke efterkomme Energinet.dks ønske om at fremme ekspropriationen.
Advokat Helle Carlsen (H) skriver endvidere, at Klima- og Energiministeriet har givet tilladelse på et udokumenteret grundlag og derfor tilsidesat sin pligt til at søge sagen oplyst mest muligt.
Sikkerhedsstyrelsen har kompetence til at søge sagen oplyst om alternative muligheder og derfor kan Sikkerhedsstyrelsen IKKE træffe afgørelse om ekspropriation på det foreliggende grundlag.
Vis mere

Partshøring ved. det ulovlige landkabel Anholt Havmølleparkd. 26/10-2011
Den 25. marts 1992 godkendte Energiministeriet et 400 kV luftledningsprojekt på 42-44 meter høje master uden dokumentation for behovet. Ministeriet godkendte et projekt uden at undersøge, om det var i almenvellets interesser. En folkerejsning i 1998 besejrede masternes endelige død på Djursland. Energiministeriet undersøgte heller ikke med godkendelsen af 19. januar 2011 om behovet var til stede. Borgerne har sammen med deres advokat dokumenteret, at godkendelsen er i strid med 'almenvellet'. Alligevel synes Sikkerhedsstyrelsen at være ligeglad med, om loven overholdes med hensyn til at få afklaret spørgsmålet om overholdelse af Grundlovens § 73, der handler om almenvellet, ved en domstol. Retssagen anlægges senest 7. december 2011.
Vis mere

Totalitær strøm - en Ombudsmandssag d. 17/8-2011
Forhåbentlig er vanvidet kommet så vidt, at Ombudsmanden vil tage sig af sagen?
Jyllands Posten har i sin leder 16-08-2011 med overskriften TOTALITÆR STRØM ikke noget til overs for den hundedyre Anholt Havmøllepark, som ligner en 'svinestreg' overfor elforbrugerne.
Kablet SKAL være på plads INDEN lodsejerne kan starte en retssag! Det er bekvemt for Energinet.dk.

Det er en sag, der berører samtlige elforbrugere med ulovlige PSO-afgifter på minimum 1,3 mia. kr.
Det er en sag, der berører en uberørt natur med magnetfelter, som er lige så kraftige, som var lederne hængt op i højspændingsmaster.
Danmark er nemlig ikke et retssamfund.
Demokratiet findes ikke inden for el-sektoren.

Ombudsmanden har efter anmodning i en skrivelse af 7. september 2011 fået tilsendt flere dokumenter i sagen.
Vis mere

Totalitær strømd. 16/8-2011
"Blandt månedens regninger er få så deprimerende læsning som elregningen. Selv om al belysning i huset sker med el-sparepærer, alle hvidevarer er mærket AA+, og teenagerne er blevet bevidstgjort om at spare på elektriciteten, er der tale om et alvorligt dræn i husholdningsbudgettet.
Smerten bliver ikke mindre i de hundrede tusinder af danske hjem, der fra vinduerne kan se vindmøller rotere og producere klimavenlig elektricitet, uden at det på nogen måde smitter positivt af på el-regningen. Tværtimod.
Leder i Jyllands Posten den 16.08.2011
Vis mere

Dong Energi kommer til at tjene fedt på Anholt Havmølleparkd. 11/8-2011
Fundamenter og møller bliver langt billigere end forudsat i udbuddet og analysen for Danmarks hidtil dyreste offshore møller.
Elforbrugerne betaler unødvendigt meget for VE-energien.
Vis mere

Ombudsmanden har berøringsangst overfor Energinet.dk's ulovlighederd. 19/7-2011
Ombudsmanden svarer den 11. juli 2011, at sager er forældet efter et år.
Om behovet for en ny transitforbindelse henviser Ombudsmanden Hans Gammeltoft Hansen til § 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmansmand.
Ombudsmanden afgør selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Ombudsmanden mener, at klagen over det manglende behov kan indbringes for en anden myndighed, men der er bare ikke flere !!
Energiklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet har IKKE villet tage stilling til, om der skulle være et behov.
Derfor sendes sagen påny til Ombudsmanden med anmodning om anvisning af myndighed, som Ombudsmanden mener sagen kan påklages til.
Stævning forventes snart at være udarbejde.t
Vis mere

Ombudsmanden skal se på retssikkerheden og lovligheden i Energinet.dks 245 kV kabelprojektd. 27/5-2011
Miljø- og Energiminister Svend Auken besvarede den 2. juni 1998 spørgsmål omkring behovet af transmissionsforbindelser.
Spørgsmål 126:
"Kan et distributionsselskab ekspropriere til nye linjeføringer uden at kunne dokumentere et reelt behov?"
Svar:
"Nej. Ifølge Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel kan boligministeren, når almenvellet kræver det, tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet."
Sikkerhedsstyren kan derfor ikke bare henvise til et nævn, når det får en anmodning om at foretage en ekspropriation. Når Sikkerhedsstyrelsen ved, at der er en tvist omkring en ekspropriation, så må man afvente en domstolsafgørelse, alt andet er ulovligt efter Stærkstrømsloven.
Vis mere

Energinet.dk forsøger at skræmme lodsejer til at indgå et "frivilligt forlig"d. 21/5-2011
Lodsejer skriver: "På baggrund af ovenstående må det stå klart for enhver, at der slet ikke er grundlag for at anmode om ekspropriation.
Du skriver til slut at, som det ser ud er der ikke basis for forlig. Hertil kan jeg kun sige, at det kun er Energinet.dk der har modvilje mod forlig, vi vil gerne indgå forlig når blot loven og forsigtighedsprincippet følges."
Bemækninger: Så længe sagen behandles af klageinstanser, er det 100% ulovligt at manipulere lodsejerne til at indgå et såkaldt "frivilligt forlig".
Energinet.dk er magtens arrogance og derfor er Energinet.dk fløjtende ligeglad med, hvor meget loven overtrædes. Energinet.dk er totalt blottet for empati og ansvarlighed.
8 lodsejere fra Ramten, Kastbjerg, Skindbjerg og Emmelev finder så mange mangler ved dokumentationen for behovet og manglende erstatning for værdiforringelse/ekspropriation, mangler og fejl i Landbrugsaftalen samt tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet, at lodsejerne ikke kan indgå et forlig på de betingelser, som Energinet.dk ønsker.
Energinet.dk's vildledende rundsendelse af et billede med kabelnedgravning den 28/4-2011 er IKKE et 245 kV kabel, men snarere et uskyldigt 60 kV kabel!
Vis mere

Lodsejer klage til Ombudsmanden , Sikkerhedsstyrelsen og Energiklagenævnet d. 20/5-2011
Energinet.dk bruger desperate metoder til at lokke lodsejerne til at indgå et forlig om et ulovligt kabelprojekt.
Sålænge der klages over projektet, har Sikkerhedssstyrelsen ingen lovlig mulighed for at foretage nogen form for ekspropriation. .
Derfor opfordrer en lodsejer med økologisk drift Ombudsmanden til at se på de totalt lovløse tilstande, som Energinet.dk er garant for.
Vis mere

Energinet.dks afpresnings metoder d. 17/5-2011
AAkjaer landinspektørerne bruger telefonafpresninger overfor lodsejerne. I går d. 17. maj 2011 blev Ejner Bomholt ringet op af landinspektør Nils og truede Ejner til at underskrive for ellers blev han eksproprieret, kablet blev ikke flyttet en meter (ligger ca. 45 meter fra boligen), ville ikke høre tale om værdiforringelser af ejendommen (Sigrid Bluhme forlanger en millionerstatning for tabte værdier). Projektet var skam lovligt (advokaten er helt uenig i den udlægning). Truede med, at Sikkerhedsstyrelsen bare ville ekspropriere og så fik Ejner ikke en øre i erstatning.
Ejner Bomholt gjorde det klart, at der IKKE BLEV INGGÅET EN FRIVILLG AFTALE og Energinet.dk havde derfor ingen adgang til hans matrikel.
Bemærkninger: Energinet.dk er desperat efter at få såkaldte frivillige aftaler.
Energinet.dk er virkelig trængt i deres ulovlige projekt, så nu vil landinspektørfirmaet også gøre deres firma krimínelt i stil med Energinet.dk's.
Energinet er en stor betændelsesbyld i vores samfund. Penicillin hjælper ikke på at få slået betændelsen ned. Der skal et kirurgisk indgreb til….
Ingen kan tvinges til at indgå en frivillg aftale.
Retssagen venter lige om hjørnet.
Vis mere

Lodsejer er utålmodig efter at få dokumenteret behovet d. 15/5-2011
Nye afsløringer viser, at Energinet.dks 245 kV kabel-eksperiment nemt kan blive lige så stor en skandale som IC4-togene.
Sikkerhedsstyrelsen har endnu ikke svaret lodsejerne på et enkelt spørgsmål: Dokumenter behovet ellers forlanger vi kablet returneret til leverandøren.
Kritik af hele klagesystemet, hvis fornemste opgave er at afvise en berettiget klage og sende sorteper videre til et andet lige så umuligt klagenævn/klagestyrelse.
Ombudsmanden presses til at agere hurtigt.
Vis mere

Lodsejer protesteter mod ulovligt Energinet.dk kabel.d. 2/5-2011
"I det hele taget er der noget tys-tys over den måde, som hele denne proces forsøges lusket igennem systemet uden at lodsejernes protester overhovedet må blive hørt og tages alvorligt. Herunder hører, at lodsejerne ikke får noget at vide om tilladelsen af 19. januar 2011 og da slet ikke noget om klagemulighederne. Selvfølgelig er Energiklagenævnet vidende om, at tilladelsen mangler en beregning på, hvad det koster at slutte offshore møllerne direkte til det bestående net."
"Nogle få klik med musen godtgør, at Anholt Havmøllepark kan tilsluttes til det allerede etablerede net for ca. 30 mio. kr. og det er en besparelse, der er til at få øje på.", skriver en hårdt magnetfeltramt lodsejer.
Hvis et projekt er ulovligt, har lodsejerne alle tiders mulighed for at kræve store erstatninger, da Energinet.dk er sulter efter at få aftalerne i hus.
Vis mere

Ombudsmanden skal se på sagen om ulovlige afgørelserd. 30/4-2011
Den ubegrænsede magt, som Energinet.dk har med "kontrol" over kritikløs godkendelser af ulovlige ansøgninger i Energistyrelsen og som af politiske grunde ulovligt godkendes i systemet af Energiklagenævnet, er en sag for Ombudsmanden, der IKKE kan afvises.
De ulovlige godkendeler burde få alle politikerne og journalister op af sofaen, fordi tilladelserne betyder, at samtlige elforbrugere pålægges ulovlige PSO-afgifter. Elforbrugerne kan ikke lovligt opkræves for 1,3 mia. kr. i nye afgifter.
Vis mere

Per Clausens blog:d. 20/4-2011
Under overskriften: "Overpris for Anholt-el truer fortsat udbygning med vedvarende energi", skriver Sigrid Bluhme:
Vis mere

Ansøgning om opsættende virkning til Energinet.dks ulovlige 220 kV kabeld. 11/4-2011
Hvorfor er samtlige 170 lodsejere, der er berørt af projektet IKKE informeret om tilladelsen i rette tid, og hvorfor er lodsejerne IKKE informeret om klagemulighederne, herunder, at der kan søges om "opsættende virkning"?
Manglende retssikkerhed omkring gennemførelsen af Energinet.dks ulovlige projekter er af et omfang, der ikke kalder på tilgivelse.
Vis mere

Adokat: Opsættende virkning skal bevilgesd. 7/4-2011
Advokat Helle Carlsen skriver i et indlæg til anmodningen om opsættende virkning, at klagen af 14. februar 2011 er illusorisk, såfremt sagen ikke får opsættende virkning som følge af det samfundsøkonomiske tab, der måtte blive lidt, hvis/når tilladelsen omgøres.
Det bestrides, at Energinet.dk lider et tab, fordi denne er en statslig ejet koncern, hvis økonomi skal hvile-i-sig-selv.
Vis mere

Energinet.dk er meldt til Østjyllandspolitid. 3/4-2011
"Jeg søger retssikkerhed som omhandler beskyttelse mod Energinet.dk, som med en mangelfuld og udokumenteret tilladelse i hånden mener sig berettiget til at lægge ulovlige og fuldstændig overflødige transitkabler på min ejendom.
Jeg ønsker politiets bekræftelse på, at politiet er en garant for overgreb fra et monopol, der ejes af selveste staten. En domstolsafgørelse skal være borgernes retsbeskyttelse mod Energinet.dk og den skal være på plads FØR Energinet.dk's indtrængen på min ejendom.", skriver anmelderen.
Politiet tager sagen alvorligt, men de har ikke prøvet sådan en sag tidligere.
Vis mere

Energinet.dk - ulovligt og dyrt projektd. 22/3-2011
Ulovligt ilandføringsprojekt til Anholt havvindmøllepark med Energinet.dk som bygherre koster samfundet 1,3 mia kroner. Politikerne lukker øjnene for det.
Samfundsmæssigt er det forrykt at kræve 1,3 mia. kr. til et nyt kabelsystem, når der allerede ligger fuldstændig ubenyttede 170 kV kabler fra station Mesballe til station Åstrup (Grenaa).
Artikel sendt til JyllandsPosten, Randers Amtsavis, TV-avisen, TV2
Nyhederne og DI
Af: Anne Boesen, Sigrid Bluhme og Gitte Nielsson
Vis mere

Staten sløser med elkunders penged. 21/3-2011
Direktør Peder Ø. Andreasen for Energinet.dk har ingen problemer med, at effektiviteten i det net, han er chef for, kun har en effektivitet på sølle 56 % sammenlignet med det mest effektive transmissionsnet i EU. Så længe Klima- og Energiministeriet blåstempler alle Energinet.dks ansøgninger uden den mindste dokumentation for behovet, så får vi en elendig drift. Politikerne kerer sig ikke om embedsmændenes lovprisninger af alle disse ulovlige Energinet.dk ansøgninger. DI kræver et indgreb.
JyllandsPosten d.21.03.2011
Vis mere

Ingen retssikkerhed med Energinet.dk ved bordendend. 19/3-2011
Kære politikere - har I hår nok på brystet til at sige til Energinet, at det er en ommer? Eller skal vi atter køre den sædvanlige vej og lade medierne grave i sagen og belyse alle dårligdommene, således at demokratiet i Danmark sikres?
Danmarks love burde gælde ALLE.
Vis mere

Anmodning om opsættende virkningd. 18/3-2011
Advokat Helle Carlsen har søgt Energiklagenævnet og Sikkerhedsstyrelsen om 'opsættende virkning' på Energinet.dks udokumenterede projekt.
Vis mere

Anmodning om opsættende virkning, begrundelsed. 18/3-2011
Energinet.dk har siden mødet i december 2009 været gjort opmærksom på argumenterne for modstanden af det ulovlige kabel og modstanden har været vedvarende.
Energinet.dk har fået besked om, at det er en rigtig god ide at sende deres folk på en ekstra forårsferie - indtil Energiklage Nævnet har talt.
Vis mere

Foretræde for Det Energipolitiske Udvalg 17/3-2011d. 17/3-2011
Til foretrædet var mødt formanden Jens Kirk, Per Dalgaard, Ole Hækkerup, Kim Mortensen og Anne-Mette Winther Christiansen.
Jeg nævnte på foretrædet, at man først skal bruge den ledige kapacitet, inden der kræves penge til nye kabler til 1,3 mia. kr.
Et medlem mente, at når sagen var klaget til Ombudsmanden, så kunne udvalget ikke blande sig. Så foreslog jeg at trække sagen tilbage, men det ændrede ikke noget! Et medlem ville vide lidt om strømme i et kabel også var ensbetydende med, at det blev brugt. Svar: Der kan godt være spænding på et kabel uden at det bliver brugt. Jeg nævnte, at det lokale forsyningsselskab NRGí har dokumenteret ALDRIG nogensinde har brugt de ubenyttede kabler, og det fremgår heller IKKE af NRGí's regnskab, at man har lejet sig ind på 170 kV kablerne. Når der er sat ganske lidt spænding på 170 kV kablerne betyder det bare, at de bruges som 'sikkerhedsventiler' (aflastning for ikke brugbar strøm) SB
Læs hele indlægget til foretrædet på
Vis mere

Ombudsmanden ind i sagen om ulovligt kabeld. 14/3-2011
Grundlovsbrud inden for Klima- og Energiministeriet!!!!!
På intet tidspunkt i 'processen' har lodsejerne haft mulighed for at stoppe et ulovligt projekt.
Der ligger pt. en klage hos Natur- og Miljøklagenævnet, som ikke er færdigbehandlet.
Der ligger en klage hos Energiklagenævnet, som ikke er færdigbehandlet.
En retssag mod Klima- og Energiministeriet kan først indledes, såfremt Energiklagenævnets afgørelse går lodsejerne imod.
Jeg har meddelt Energinet.dk, at jeg ikke vil lade mig ekspropriere til et ulovligt projekt under henvisning til Grundlovens bestemmelser om almenvellet § 73 (læs advokatskrivelsen, side 15 midt).
Energinet.dk har ingen adgang til mine matrikler. Ejendomsretten er ukrænkelig med mindre det handler om almenvellet og det gør det ikke i denne sag (læs skrivelse til Energiklagenævnet 14/2-2011)
Energinet.dk svarer den 11/3, at det er deres ret at ekspropriere og eftersom jeg IKKE frivilligt vil indgå en aftale med Energinet.dk, vil sagen, med henvisning til strækstømsloven, overdrages til Sikkerhedsstyrelsen.
Stærkstrømsloven kan ikke komme i anvendelse, fordi behovet, som beskrevet i klagen til Energiklagenævnet, ikke er opfyldt.
Den 14. marts har jeg anmodet Sikkerhedsstyrelsen om at afvise Energinet.dk's krav om ekspropriation.
Helle Carlsen vil sende Sikkerhedsstyrelsen en skrivelse d. 31/3.
Jeg har haft foretræde for Det Energipolitiske Udvalg flere gange.
Per Dalgaard er den eneste politiker, der mener, at denne sag ikke er så god og 'noget må gøres'. Men der sker INTET.
Energinet.dk starter den ulovlige udrulning af en 220 kV forbindelse i marts 2011.
JEG SKAL PÅ DET KRAFTIGSTE OPFORDRE LODSEJENE TIL AT STÅ SAMMEN OG NÆGTE AT LADE SIG EKSPROPRIERE OG FORHINDRE ENERGINET.DK ADGANG TIL JERES EJENDOM. 
Lodsejere, der har ingået en såkaldt "frivillig aftale", opfordres til at annullere den.
IKKE EN TOMME JORD TIL ET ULOVLIGT KABELPROJEKT.
Vis mere

Klage sendt til Energiklagenævnet m. bilagd. 13/3-2011
Sendt 14/2-2011 af advokat Helle Carlsen (H)
Tilladelsen til en ny 220 kV forbindelse (245 kV kabel) er ugyldig, fordi den efter lov om Energinet.dk, § 4, stk. 1, jfr. 4, stk.6 skal foreligge en tilstrækkelig dokumentation for behovet. Tilladelsen er ikke truffet på et dokumenteret grundlag.
Tilladelsen er ugyldig, fordi den er givet i strid med grundlaget for beslutningen om udpegningen af området ved Anholt til havmøllerne.
Tilladelsen er ugyldig, fordi den er i strid med formålet om at sikre en effektiv drift af det overordnede net med henvisning til lov om Energinet.dk § 2.
Vis mere

NEJ til ekspropriationd. 9/3-2011
Klima- og Energiministeriet har begået lovbrud med tilladelse til et nyt transitkabel, som Energinet.dk vil få transitindtægterne fra.
Mail sendt 27/2-2011
Sydenergi er d. 9/3 ligeledes orienteret med denne mail samt med skrivelsen til Energiklagenævnet.
Vis mere

Tilladelse til et ulovligt 220 kV kabel !d. 17/2-2011
Århus Stiftstidende refererer til indleveret klage fra advokat Helle Carlsen til Energiklagenævnet: Dokumentationen er utilstrækkelig, uigennemsigtig og mangler beregninger. Her er endnu et eksempel på, at de demokratiske principper ikke overholdes.
Vis mere

Advokat: Tilladelse til kabel er ulovligd. 17/2-2011
"I klagen siger advokaten, at der ikke foreligger dokumentation for behovet for etablering af et nyt kabel over land. Og hvis der ikke er dokumenteret et behov, så er der ikke hjemmel til at give tilladelsen".
"Klagen går endvidere på, at den dokumentation, som er fremsendt til ministeriet, er udfærdiget af Energinet.dk, som har en direkte interesse i kablerne, fordi Energinet.dk modtager transmissionsafgifterne for strømmen i de nye kabler i alle årene fremover. Advokaten mener derfor, at Energinet.dk er inhabil, og en afgørelse, der alene er truffet på baggrund af materiale, som Energinet.dk har leveret, må anses for ulovlig".
"Arbejdet sættes snart i gang", skriver journalist Mogens Lyng i Djurslandsposten den 22/2-2011.
Retssikkerheden i processen, hvor Energinet.dk har vedtaget, at der kun kan debatteres ét projekt, er ikke eksisterende. Lodsejerne har ikke haft mulighed for at stoppe projektet ad demokratisk vej. En skandale for demokratiet.
Vis mere

Bomben sprang under et nyt 220 kV kabeld. 9/2-2011
Læserbrev bragt i JyllandsPosten den 9/2-2011: Energinet.dk grådighed har ytret sig med totalt vildledende oplysninger til hele "systemet".
Elbranchen har en sag, "der stinker og gnistrer langt væk."
http://jp.dk/aarhus/meninger/article2333390.ece
Bragt i Randers Amtsavis mandag den 7. februar 2011
Vis mere

Brev sendt til Klima- og Energiminister Lykke Friisd. 26/1-2011
Med vedtagelsen af en tilladelse til et nyt kabelprojekt, der hviler på en vurdering/skøn, altså ingen beregninger, opfordres ministeren til at få andre informationer end dem, som Energinet.dk/Energistyrelsen giver omkring et behov.
Ministeren takker nej 14 dage senere.
Djurslandsposten d.26/01-2011
Randers Amtsavis
Link til artiklen:
http://djurslandsportalen.dk/01-enkeltnyhed2.php?id=27819
Vis mere

Tilladelsen til bygning af ilandføringsanlæg for Anholt havmølleanlægd. 24/1-2011
"Samlet set vurderes, at anlægget er helt nødvendigt for at ilandføre strømmen fra den kommmende havvindmøllepark. Samtidig er den valgte løsning den billigste af de undersøgte alternativer."
Bemærkninger: Udskrivning af afgifter til de danske elforbrugere hviler på en 'vurdering'. Godkendelsen indeholder ingen beregninger på en alternativ løsning, men peger alene på Energinet.dks projekt, som vil give dem transmissionsindtægterne fra Anholt Havmøllepark.
De eksisterende fuldstændig ubenyttede 170 kV kabler har i godkendelsen ingen beregninger på, at de skal være en del af forsyningsikkerheden for landsdelen. 170 kV kablerne skulle bare ligge klar, når Anholt møllerne kom.
På et møde den 9.dec. 2009 med Grenaa Kommune og Energinet.dk udtalte chefforhandler Jens Chr. Hygebjerg, Energinet.dk, ved mødet slutning, at MAN KAN DA BARE BRUGE DE BESTÅENDE KABLER, HVIS DER BLIVER FOR MEGET VRØVL.
Klima- og Energiministeriet er af advokat Helle Carlsen varslet om en retssag pga. manglende beregninger.
Per Dalgaard MF, Energipolitisk ordfører, har gennemlæst godkendelsen og udtaler i en mail:
Hm! denne sag(Energinet.dk's vurdering) er vist ikke så god som vi tidligere havde fået info om. Noget må gøres.
Mailen er rundsendt til politikere og dagspressen, incl. Ritzaus Bureau.
Vis mere

Venstre minister udskriver 1 mia. kr. i unødvendige afgifter.d. 23/1-2011
Processen omkring ”folkeoplysningen” af Energinet.dks 220 kV kabelprojekt har været ultra kort og uden klagemulighed for at få nødvendigheden af Energinet.dk's 220 kV kabelprojekt, og uden at der i processen har været forståelse for, at Anholt Havmøllepark kan tilsluttes gennem de bestående og fuldstændigt ubenyttede 2 stykker 170 kV jordkabler med en samlet kapacitet på 438 MW, hvilket vil gøre hele projektet måske 1.000 mio. kroner billigere og dermed være langt mere samfundsøkonomisk forsvarligt.
Godkendelsen af et 220 kV jordkabel giver Energinet.dk transmissionsindtægterne fra Anholt Havmøllepark.
Brugen af de ubenyttede 2 stykker 170 kV jordkabler fra år 2000 vil give Midtjyske Net A/S transmissionsindtægterne.
Dette forhold giver en god forklaring på, at Energinet.dk partout vil have nedlagt det nye, men overflødige kabel.
Norddjurs Lokalavis den 23/01-2011
Vis mere

I anledning af godkendelsen af et overflødigt 220 kV kabel skriver Helle Carlsen(H)d. 20/1-2011
Godkendelse af 19. januar 2011 - uden nogen form for beregninger. Energistyrelsen "skønner" at alternativer ikke er billigere end det projekt, som Energinet.dk fremover kan få transitindtægten fra. Et "skøn" og en beregning er nu ikke det samme. Begge dele kræver beregninger og de mangler i godkendelsen. Lovløsheden er total, og derfor vil der så hurtigt som 'systemet' tillader det, blive indledt retssag mod Klima- og Energiministeriet. Denne godkendelse er en klokkeklar overtrædelse af Grundlovens §73 som handler om, at der ikke kan eksproprieres uden at behovet er dokumenteret.
Lodsejere, der ønsker demokrati og retfærdighed, skal nægte at lade sig ekspropriere, og vente på en retslig afgørelse.
Den 20. januar 2011
Vis mere

Tre relevante løsninger til ilandføringsanlæg fra Anholt Havmølleanlægd. 20/1-2011
I Energinet.dks egen anlægsrapport 2008/2009 har Energinet.dk kun ville bruge den ringeste løsning. Fordi Energinet.dk så blev ejer af transmissionsforbindelsen og dermed også af transmissionsindtægten! Sådan er det, når grådigheden dominerer over sund fornuft. Advokat Helle Carlsen er i gang med at forberede en retssag mod den godkendende myndighed.
Vis mere

Anlægsrapport 2010/2011 for Anholt Havmølleparkd. 19/1-2011
Transit: Se korten med to parallelle transitlinier. De bestående 2 stykker 170 kV kabler som blev etableret i år 2000 og som ejes af Midtjyske Net A/S er fuldstændig ubenyttet. Et kabel der har en spænding med 220 kV vil fremover ejes af Energinet.dk og dermed vil de få transitindtægten.
Dette forhold giver en god forklaring på, at Energinet.dk partout vil have nedlagt det nye, men overflødige kabel på 220 kV.
Vis mere

ABBd. 17/1-2011
En milepæl er nået med udviklingen af HVDC light(jævnstrøm). ABB står for mere end halvdelen af alle jævnstrømsforbindelser i verden. Teknologien er overlegen i forhold til vekselstrøm: Effektoverførselskapacitet, netpålidelighed, prisbillig.
UHVDC, jævnstrøm med en spænding på 800 kV og en effektoverførsel på 6.400 MW og en distance på 2000 km, er installeret i Kina.
Der er store økonomiske fordele med anvendelse af ABB's HVDC light med sø- og jordkabler på mere end 50 km.
Energinet.dk har groft vildledt lodsejerne på Djursland på Kattegatmøderne, skriftligt som mundligt.
Her er endnu et bevis på, at Energinet.dk har valgt den absolut samfundsmæssig dyreste løsning med en 220 kV sø- og landkabel til Anholt havmøllerne!
Vis mere

Supplerende oplysninger til Naturklagenævnetd. 3/1-2011
Når Energistyrelsen finder det hensigtsmæssigt at undlade at give aktindsigt i sager borgerne er berørt af, så må der findes andre kanaler.
Det er ganske interessant at få oplyst, at Horns Rev 2 havmøllepark officielt er på 200 MW. Men ifølge godkendelsen er det installeret 215 MW, heraf 2x3 MW forsøgsmøller. Landkablet er så kraftigt, at der er mulighed for at installere yderligere 39 MW forsøgsmøller. Hvorfor ikke gøre det i stedet for fældning af fredsskoven i Østerild Klitplantage?
Vis mere

Læserbrev ang. transitforbindelsen Anholt Havmøllepark-Triged. 29/12-2010
Borgmestrene i berørte kommuner ønskes involveret i et projekt, der i den grad mangler klarhed og sund fornuft, at ikke berørte borgere griber til pennen og spørger om berettigelsen af så sundhedsskadeligt og unødvendigt vekselstrømskabel på Djursland?
Vis mere

Systemets mændd. 28/12-2010
JyllandsPosten har i lederen "Systemets mænd" den 27.12.2010 givet en sønderlemmende kritik af politiserende embedsmænd, der leger kis-pus med uduelige ministre. I blokken skrev Sigrid Bluhme:
Vis mere

Nul transitkabler på Djurslandd. 24/12-2010
"Der foreligger dokumentation for, at Energinet.dk og Energistyrelsen er INHABIL, når der peges på et nyt kabel, der alene handler om fremtidige transitindtægter til bygherren Energinet.dk.
Energinet.dk er så fej, at de nægter at ville dokumentere med tørre tal, at de bestående kabler ikke opfylder transitbehovet fra Anholt Havmøllepark", skriver Sigrid Bluhme i et læserbrev, der er sendt til Lokalavisen som svar på et læserbrev fra Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde under overskriften "Nul kæmpemøller på land"
Vis mere

Lodsejer efterlyser kontrol med Energinet.dks tekniske påstanded. 15/12-2010
"Det er problematisk, at økonomi- og erhvervsministeren er tilsynsmyndighed. Uanset hvad, kan jeg ikke have stor tillid til hans tekniske indsigt", sagde advokat Helle Carlsen (H)
Vis mere

Energinet.dk er inhabil d. 13/12-2010
Grundlaget for beslutningen af et ilandføringskabel er udført af en inhabil myndighed, nemlig Energinet.dk – det er og var Klima- og Energiministeriet bekendt med. Embedsmandsvældet vildleder ministeren og det har helt andre interesser end at forvalte loven lovligt. Der er med sikkerhed grundlag for yderligere undersøgelser, og derfor er en godkendelse også ud fra en konkret væsentlighedsvurdering truffet på et ulovligt grundlag.
Læs bemærkning fra læserne: "Det her er beviset for, at Danmark har en velfungerende MAFIA!!! Fy for s…….."
Vis mere

Advokat Helle Carlsens svar på Spørgsmål 19, EPU alm.del.d. 13/12-2010
Det er overordentligt kritisabelt, at hverken Energistyrelsen, Klima- og Energiministeren eller Energinet.dk har påpeget den habilitets konflikt, der åbenbart er til stede, idet ejerskabet af et 220 kV kabel vil give ikke ubetydelige transitindtægter til Energinet.dk.
Hvorfor indhenter Energinet.dk ikke tilbud i steder for at skønne om en pris?
Hvorfor vil Energinet.dk ikke have sit projekt undersøgt af en uvildig instans?
Hvorfor vil Energinet.dk ikke mødes med lodsejerne, der vil fremlægge en dokumentation på, at for 170 kV-kablerne det gør ingen forskel om de ligger i Vestjysk jord eller i den djurslandlandske? Unaset jordbundsforhold, så har PEX-AL 170 kV kabler med lederne liggende i en trekant og med et tværsnit på 800 mm2 samme overførselsevne: 219 MW
Ja, og to kabler har selvfølgelig dobbelt så meget effektoverførsel!
Hvad er det nu man kalder et system, hvor alle ansøgninger kan godkendes uanset om loven overholdes?
Vis mere

Energinet.dk svarer på egen kritik - udokumenteretd. 12/12-2010
Griskhed ligger bag Energinet.dks ønske om at undgå at skulle bruge de 2 ubenyttede 170 kV jordkabler med en effektoverførsel på 438 MW til kun 162 mio. kr.
Findes der overhovedet et eneste folketingsmedlem, der har evnen at forstå lidt om energi?
Inden for eltransmission er lovgiverne en af de største lovovertrædelser af egne love! Jeg vil minde Energistyrelsen om aktindsigt til dokumenterne fra 14. maj 1998 og 15. maj 1998 . Hvis studenterne bruger lignende metoder, når der søges optagelse på Universitetet, så får det konsekvenser.
Indtil videre har Energistyrelsen kunnet køre friløb.
Klima- og energiminister Lykke Friis er til COP 16, og hjemme i hendes ministerium sættes der turbo på at få godkendt et af Energinet.dk's mange projekter, hvor behovet IKKE er dokumenteret.
Vis mere

Inhabilitet ?d. 11/12-2010
AKTINDSIGT afslører, at Energinet.dk ønsker at få transmissionsbevilling til 150 kV nettet. Energinet.dk har opfordret Energistyrelsen til at ændre lovgrundlaget til bevillingsretten til transmissionsindtægterne. Det kan derfor ikke udelukkes, at Energistyrelsen er INHABIL som godkendende myndighed i ansøgninger fra Energinet.dk, som fremover får transitindtægterne.
Energistyrelsens praksis er godkendelse af ALLE ansøgninger fra Energinet.dk/de systemansvarlige, og her er det underordnet om behovet er dokumenteret som en ellers ufravigelig forudsætning for et kabel- eller et luftledningsprojekt.
SKYLDEN peger først og fremmest på politikerne og de ministerier, der blåstempler alle disse unødvendige investeringer.

Klage til Naturklagenævnet over Norddjurs Kommune d. 6/12-2010
Norddjurs Kommune har blåstemplet et unødvendigt tiltag!
Det afgørende spørgsmål er følgende: "Er der et krav om, at offentligheden/lodsejerne kan få vurderet andre alternativer end bygherrens i et projekt til ikke under 14 mia. kr.?"
"Klagen omfatter også, at Norddjurs Kommune ikke har gjort det muligt, at der udarbejdes en VVM-redegørelse for nettilslutningen. Norddjurs Kommune gør det kun muligt, at der er ét forslag, der behandles, og det er bygherrens. Når kommunalbestyrelsen så godkender det, så kan lodsejerne ikke gå til nogen instans og klage over det! 'Sagt på godt dansk: Hold k... og gør, som vi siger. Vi bestemmer, og du kan lige så godt opgive med det samme.'
Nu befinder vi os ikke i DDR, men i et demokratisk land, og det vil jeg selvfølgelig kæmpe for, at vi også fortsat skal have."
Ifølge Grundlovens § 73 kan der ikke eksproprieres til projekter, der ikke er et dokumenteret behov for. Grundloven er borgernes værn mod magtfuldkommenheden hos Energinet.dk og politikerne i Norddjurs Kommune.
Vis mere

Norddjurs Kommunes godkendelse af tracé til 220.000 volt d. 3/12-2010
HUSK AT INDSENDE INDSIGELSE TIL NATURKLAGENÆVNET, deadline15/12-2010
Godkendelsen er sket UDEN at Energinet.dks ansøgning er godkendt af Klima- og Energiministeriet.
Norddjurs Kommune har som udgangspunkt gået ud fra, at dokumentationen for behovet af et nyt tracé til et kabel af et helt ny dimension var afklaret, uden at det har været tilfældet!
Energinet.dk har alene peget på den dyreste ilandføringsløsning, fordi Energinet.dk derved blev ejer af kablet. Dermed ville de fremtidige indtægter ved transmissionen af strøm fra havmølleparken tilfalde Energinet.dk.
Havde Energinet.dk derimod peget på den billigste løsning, nemlig 2 x 170 kV kablerne, som med vold og magt blev etableret UDEN den fornødne dokumentation, så tilfaldt de fremtidige transmissionsindtægter Midtjyske Net A/S!
Energinet.dk forsøger med sit projekt at sende en regning på 350 kr. videre til hver eneste elforbruger i kongeriet.
Vis mere

Intet behov for nye og 1,3 milliarder kr. dyre kablerd. 1/12-2010
Læserbrev bragt i Århus Stiftstidende 1. dec.2010
"Det blev dokumenteret for Det Energipolitiske Udvalg, at netforsyningsselskabet NRGí Net A/S aldrig har anvendt dette kabelanlæg, hverken til transmission eller til forsyningssikkerhed."
"Det blev dokumenteret, at kabelproducenten NKT har leveret det ubrugte kabelsystem med en effektoverførsel på 438 MW og kablerne har derfor rigelig effekt til at kunne transportere Anholt Havmøllestrømmen ind til Mesballe og videre til Trige.
Det fremgår ikke af Energinet.dk's materiale, hvorfor det ubenyttede transitanlæg ikke må bruges eller hvorfor et splitnyt transitanlæg til 1,3 mia. kr. skulle være bedre.
ENERGINET.DK's FREMSENDTE ANSØGNING TIL ENERGISTYRELSEN HAR IKKE DET FORNØDNE ANSØGNINGSGRUNDLAG".
Vis mere

Strøm på griskhed.d. 29/11-2010
"Etablering af et jordkabel på 220.000 volt vil medføre, at Energinet.dk bliver netejer og dermed kunne indkassere fremtidige transitindtægter.
Men hvis påbuddet af 30. oktober 2008 blev fulgt, ville Midtjyske Net A/S få indtægten."
"Energinet.dk er en grisk pengemaskine. Taberne er elforbrugerne."
Læserbrev i Lokalavisen Publiceret: 29. november 2010 17:42
Vis mere

Stor åbenhed om kabel til havmøllestrømd. 28/11-2010
Det er ganske interessant, at Energinet.dks medarbejdere skriver læserbreve!
Hvordan kan man tale om stor åbenhed, når ALT er bestemt på forhånd?
Af chefleder Jens Chr. Hygebjerg, Energinet.dk.
Læserbrev i Lokalavisen, publiceret den 23. november 2010 08:59
Vis mere

Energinet.dks kabelansøgning bør returneres!d. 16/11-2010
Læserbrev sendt til Randers Amtsavis 16. nov. 2010:
"Norddjurs Kommune har den heller ikke og interesserer sig ikke for den, men har åbenbart en ukendt dagsorden. Norddjurs Kommune godkender med rund hånd, hvad Energinet.dk måtte ønske!"
Vis mere

Nettilslutningen til Anholt Havmøllepark er ikke i ordend. 15/11-2010
"Det er omkostninger, som er helt overflødige, og bare tørres af på elforbrugernes elregninger."
Læserbrev bragt i Lokalavisen, onsdag den 17. november 2010
Vis mere

Opfordring til Energistyrelsen d. 9/11-2010
Djurslands Landboforenings juridiske afd. opfordrer Energistyrelsen i en mail af 8/11-2010 til at dokumentere behovet for en transitforbindelse med hidtil ukendte spændinger på 220.000 volt og som indbefatter installering af hele 3 nye transformere i elknudepunktet Trige.
Vis mere

Energinet.dk afviser igen at dokumentere behovet for nyt transitkabeld. 4/11-2010
Energinet.dk afviser at dokumentere behovet for nyt 220 kV transitkabel. Landboforeningen beder om dokumentationen for behovet i et brev af 20. oktober 2010 og Energinet.dk svarer den 3. november 2010 eller dagen efter at Energinet.dk har lokket Norddjurs Kommune til at godkende deres tracé uden dokumentation for behovet OG UDEN AT KLIMA- OG ENERGIMINSTERIET HAR GODKENDT ENERGINET.DKS KABELPROJEKT!
Det er arrogant og frækt at undlade at give den fornødne dokumentation, når det er et lovmæssigt krav, at den side af sagen er i orden. Dokumentationen er alt afgørende for, om Energinet.dks forsøgsprojekt med nye spændinger er lovlige.
Norddjurs Kommune, borgerne og Landboforeningen kan ikke få den nødvendige dokumentation.
Borgerne kan derfor ikke gøre andet end at gå til domstolene.
Borgerne har intet ankenævn (teknisk ombudsmandsinstitution) at kunne henvende sig til, når det drejer sig om transmission!
Eltransmission er en kompliceret stof og ingen politiker evner at sætte sig ind i det og godkender derfor med rund hånd Energinet.dks ønsker.
Set med politiker øjne er der ingen stemmer i transmission.
Redaktionen opfordrer til, at lodsejerne IKKE indgår frivillige aftaler, da vi har erfaring med, at aftaler med Energinet.dk ikke er papiret værd.
Vis mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010d. 2/11-2010
Advokat Helle Carlsen (H) skriver bl.a. i konklusionen:
"Det fremgår intetsteds i det fremlagte materiale, at det ikke teknisk eller økonomisk er mindst lige så rentabelt at anvende dette system, som ikke anvendes til forsyning af Djursland, jfr.NRGí Net A/S's skrvelse af 26. februar 2010."
"..nye transmissionsanlæg naturligvis ikke må anlægges og ikke kan anlægges, medmindre disse er nødvendige med henblik på at sikre almenvellet, hvilket ikke med det fremsendte ansøgningsgrundlag er tilfældet. Jeg henviser her til Grundlovens § 73"
"Det er min opfattelse, at betingelserne for at kræve ekspropriation ikke er opfyldte"
Vis mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (2)d. 2/11-2010
Bilag, der er videresendt til udvalgsmedlemmerne og Klima- og Energiministeren.
Vis mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (3)d. 2/11-2010
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (5)d. 2/11-2010
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (6)d. 2/11-2010
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (7)d. 2/11-2010
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (8)d. 2/11-2010
Klik her for at læse mere

Foretræde for Det energipolitiske Udvalg 9/11-2010 (4)d. 2/11-2010
Klik her for at læse mere

Indsigelser til Norddjurs kommune d. 29/10-2010
Norddjurs Kommune kan ikke lide indsigelser, der tilsidesætter deres dagsorden. Indsigelsesfristen blev annonceret til den 18/08 - 2010, men først lagt ind på kommunens hjemmeside den 29/10 - 2010.
Dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 2/11-2010, hvor godkendelsen af omstridt tracé godkendes, blev først lagt ind på kommunens hjemmeside om eftermiddagen torsdag den 28/09-2010 eller bare to søgnedage før mødets afvikling.
Flere bemærkninger meddeles i forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet afholdelse!
Vis mere

Norddjurs Kommunes redegørelse for indsigelserd. 29/10-2010
Norddjurs Kommune har modtaget i alt 33 navngivne indsigelser mod et projekt, der strider mod folketingsbeslutningen om en NETTILSLUTNING og ikke et helt nyt ilandføringsprojekt til 1,3 mia.kr.
Der foreligger dokumentation for, at to 170 kV kabler ALDRIG har været brugt og derfor ikke er en del af forsyningssikkerheden på Djursland.
Norddjurs Kommune vælger at holde øjne og ører lukkede.
Klima- og energiminister Lykke Friis har ikke godkendt Energinet.dks forsøgsprojekt.
Vis mere

170 kV jordkablerne på Djursland bruges ikke (2).d. 28/10-2010
Klik her for at læse mere

Landmænd kæmper mod endnu et strømkabeld. 27/10-2010
Landbrugsavisen efterlyser i en artikel, bragt den 27/10-2010, en dokumentation for nødvendigheden af et nyt kabel.
"Ifølge en række høringssvar til de to berørte kommuner, som står for undersøgelserne forud for gravearbejdet, Norddjurs og Syddjurs, er der ikke engang behov for et nyt kabel. En af Folketingets begrundelser for at sætte havvindmøllerne netop ved Anholt var, at der i forvejen er kabelkapacitet til at sende strømmen til transformatorstationen ved Trige ved Århus."
Vis mere

Manglende dokumentation for behovet af nyt landkabel d. 21/10-2010
Djurslands Landboforening har i en skrivelse af 20/10-2010 til Energipolitisk Udvalg blandet sig i diskussionen om den manglende dokumentation for behovet af et nyt vekselstrøms-transitkabel af hidtil usete dimensioner i Danmark.
Vis mere

Sidste nyt om NETTILSLUTNINGEN til Anholt Havmølleparkd. 5/10-2010
Kristian Jensen (V) oplyste på Meilgaardsmødet den 8. september 2010, at sagen ligger hos Miljø- og energiminister Lykke Friis. Ifølge tidsplanen for Energinet.dks ilandføringsanlæg fra november 2009 skulle en endelig vedtagelse finde sted i september 2010, men det er ikke sket.
Lodsejerne opfordres til ikke at lave nogen form for 'frivillige aftaler' med Energinet.dk.
Vis mere

Indsigelse mod nyt kabeltracé i Syddjurs Kommuned. 3/9-2010
Fuld opbakning til, at Energinet.dks kabelprojekt strider mod folketingsbeslutningen om en simpel nettilslutning. Undrer sig over, at Lübker Golf kan have held med at få flyttet kablet over på naboejendommen. Subsidiært foreslås kablet lagt ud i rabatten ved Hovedvejen.
Sendt den 9. august 2010 til Syddjurs Kommune
Vis mere

Indsigelse mod nyt 220 kV-kabeld. 3/9-2010
Indsigelsen peger på en berettiget tvivl om nødvendigheden af et nyt kabel. "Appellerer til de ansvarlige politikere i Syddjurs Kommune
om yderligere at overveje nødvendigheden og lovligheden af det påtænkte kabel."
Sendt den 8. august 2010
Vis mere

Indsigelse mod nyt kabeltracéd. 3/9-2010
Frygten for magnetfelterne nager. Hvorfor skal kablerne ligge i nærheden af beboelsen, når der er masser af plads i det åbne terræn?
Sendt 18. august 2010 til Syddjurs Kommnune
Vis mere

Energinet.dks påstand: Djurslands forsyningsikkerhed klares med 438 MWd. 26/8-2010
Energinet.dk har tidligere i mails påstået, at de bestående 2 x 170 kV-jordkabler ikke har nok kapacitet til at sende strømmen væk fra Anholt Havmøllepark. Argumentationen lyder på, at mine beregninger ikke fejler noget, men "på grund af lokale forhold, kan kablerne ikke komme af med varmen" og derfor mangler der kapacitet.
Læserbrev i JyllandsPosten den 26/8-2010 af Jens Chr. Hygebjerg
Vis mere

Intet behov for nyt kabel-forsøgsprojekt på Djurslandd. 21/8-2010
JyllandsPosten bringer den 21.08.2010 et læserbrev om et fuldstændigt overflødigt transmissionskabel til 1,3 mia. kr. til Anholt Havmøllepark.
Projektet burde være skrinlagt fra dag ét, men administrationen i Norddjurs Kommune og Energinet.dk har kørt sagen så langt ud, fordi der ikke er styr på behovet og forsyningssikkerheden.
Vis mere

Ubrugelig Miljørapportd. 21/8-2010
Advokat Helle Carlsen (H) giver en sønderlemmende kritik af en miljørapport.
17 kabelramte lodsejere bakker op om indsigelsen.
Den offentlige kommunale administration har misforstået sin opgave: Den er sat i verden til at beskytte demokratiet og varetage borgernes interesser ved at stille kritiske spørgsmål til Energinet.dk.
Redaktionen ønsker god fornøjelse med at læse indsigelsen.
Vis mere

Hvorfor skal vi afgive jord?d. 16/8-2010
Folketinget har godkendt en NET-TILSLUTNING fra Anholt Havmøllepark til Trige og IKKE et forsøgsprojekt med en hidtil uprøvet spænding med observationsbrønde i uspoleret natur.
Grundlaget for nettilslutningen er allerede nedgravede 2 x 170 kV kabler fra år 2000, der slet ikke bruges og som intet har med forsyningssikkerheden af Grenaa eller opland at gøre, da forsyningssikkerheden alene varetages af 60 kV- luftledningerne.
170 kV kablerne med en effekt på 438 MW findes nedgravet fra Åstrup til Mesballe og herfra er der en 150 kV luftledningsforbindelse med en effekt på 2 x 400 MW til Trige.
Indsigerne har derfor ret i, at Grundlovens § 73 overtrædes med en gennemførelse af Energinet.dks forsøgsprojekt.
Når borgermøderne er useriøse med direkte forkerte og vildledende/manglende oplysninger, så må man forvente at indsigelserne påpeger besparelser som kabellægning af Grenaa-Mesballe strækningen, selvom den har eksisteret i mere end 10 år!!!!
JyllandsPosten, Århus 16.08.2010
Vis mere

Nyt kabeltracé uden lokalplan ?!!d. 22/7-2010
Norddjurs Kommunen har truffet afgørelse om, at der IKKE udarbejdes lokalplan for nyt kabeltracé.
"Hvis der ikke træffes beslutning om udfærdigelse af lokalplan for etableringen af kabelanlægget, overlades enhver beslutning om gennemførelsen af arbejdet til Energinet.dk uden at kommunen og dens borgere, hvis interesser kommunen er sat i verden for at varetage, har nogen som helst indflydelse herpå", skriver advokat Helle Carlsen (H) til Norddjurs Kommune.
Vis mere

Fornyet henvendelse til Ombudsmanden om aktindsigtd. 21/7-2010
Retssikkerheden er truet, når Energistyrelsen ignorerer en henvendelse fra Ombudsmanden.
Læs elijorden.dk fra den 29/6-2010
Vis mere

Borgermøde: Ikke én tomme jord til Energinet.dks projektd. 9/7-2010
Norddjurs Kommunes interesse i sagen strækker sig til en forsikring fra Energinet.dk om, at der ikke bliver vrøvl med borgerne om et nyt kabeltracé til et nyt transmissionskabel af hidtil usete dimensioner i Danmark. Helen Rosager, Norddjurs Kommune, har aktivt modarbejdet reelle oplysninger om grundlaget for Anholt Havmøllepark: At den ikke kræver egentlige netforstærkninger på land.
Helen Rosager mener, det er for sent at ændre Energinet.dks projekt, der er uden ansøgning og godkendelse.
Borgermøde i Auning den 22. juni 2010 i Kulturperronen.
Vis mere

Magnetfelter ved kabellægningd. 30/6-2010
Jo tættere faserne ligger jo mindre påvirkes landskabet af kablets magnetfelter. De højeste elektriske feltstyrker findes tæt på faserne. I Folketingets projekt ligger faserne tæt i en trekantformation, mens faserne i Energinet.dks projekt ligger med en afstand på ca. 30 cm. Forsigtighedsprincippet er tomme ord i Energinet.dks projekt. Aktindsigt.
Vis mere

Manglende aktindsigt ligger hos Ombudsmandend. 29/6-2010
Når en borger beder om aktindsigt i dokumenter i en sag, han/hun er direkte påvirket af, opleves en utrolig uvilje hos Energistyrelsen til at efterkomme borgernes lovmæssige krav.
170 kV kablet, der leder strømmen væk fra Horns Rev 2 på 209 MW, er sammenligneligt med de allerede etablerede kabler fra Grenaa til Mesballe.
Sidste nyt: 1/7 meddeler Energistyrelsen, at anmodningen efterkommes snarest.
5/7 har Ombudsmanden bedt Energistyrelsen oplyse, hvornår styrelsen forventer at afslutte min sag.
21/7 begæres igen aktindsigt i samme sag!!!
Vis mere

Anholt - en fuldendt farced. 29/6-2010
En ting er, at vi skal have ødelagt Djursland og vores levevilkår med ubærlige magnetfelter - en anden ting er, at det tilsyneladende er helt til grin! Læs Bjørn Lomborgs kronik i Berlingske den 29/6 - 2010
Vis mere

Anholt Havmølleparkd. 25/6-2010
Miljørapporten uden dato og som først er tilgængelig i forbindelse en godkendelse af et nyt tracé, omtaler 'brønde', hvis formål er at kunne teste kablerne i driftsfasen. Er sandheden ikke, at uden disse 8 'brønde' kan 220 kV kablets kapacitet ikke udnyttes?
På borgermødet i Auning den 22/6-2010 oplyste Energinet.dk, at der IKKE findes brønde i forbindelse med etableringen af 2x170 kV kablerne fra Grenaa til Mesballe!
Vis mere

Vindmøller får elprisen til at gå amokd. 24/6-2010
Børsen den 24. juni 2010: Det er samfundsøkonomisk skadeligt at bygge monstermøller. Elprisen gik under nul på Sjælland, skriver Dansk Energi.
Vis mere

Katastrofalt at el-prisen vil falded. 22/6-2010
Ifølge CEPOS bliver halvdelen af vindproduceret elkraft brugt indenlands, mens resten eksporteres til lavpris eller foræres væk til Sverige, Tyskland og Norge. Berlingske Tidende den 22/6 - 2010
Vis mere

Ytringsfriheden knægtes på borgermøde i Skjørringd. 21/6-2010
GRUNDLAGET FOR FOLKETINGETS GODKENDELSE AF ANHOLT HAVMØLLEPARK: Projektet kræver ikke egentlige netforstærkninger på land. Transformerstationen i Grenaa, bygget i år 2000, skal bruges til ilandføring af Anholt Havmøllestrøm. Projektet skal være samfundsmæssig billigt.
ENERGINET.DKs PROJEKT: At bygge en ny kabelstation ved Saltbækken, at etablere et nyt 220 kV jordkabel i et nyt tracé fra Grenaa til Trige og dette tracé er min. 5 km længere end det bestående transittracé, en udvidelse af transformerstationen Trige. Pris: 1,3 mio. kr.
BEHOVET for et nyt kabel i et nyt tracé er IKKE dokumenteret.
Vis mere

'Borgermøde' i Grenaa med ændrede forklaringer!d. 17/6-2010
Energinet.dk og Norddjurs Kommune har ændret forklaringer på, hvorfor man ikke kan/vil bruge de allerede etablerede kabler. Helen Rosager, Norddjurs Kommune, forholder sig alternativt til sandheden, når hun påstår, at der skal to godkendelser til projektet, fordi folketingslovgivningen om at bruge den bestående kabelstation og de allerede ubrugte og ledige kabler IKKE kan tilsidesættes af en kommune med en helt anden dagsorden. Projektet kræver én godkendelse og den er Klima- og Energiminister Lykke Friis ansvarlig for er lovmedholdelig. Behovet for et evt. nyt tracé skal dokumenteres og foreløbig har vi kun ændrede forklaringer på, hvorfor Energinet.dk ikke ønsker at bruge de bestående transitkabler på 2 x 170 kV med et tværsnit på 800 mm2.
Efter høringsperiodens udløb starter aftalen med lodsejerne om frivillige aftaler, og ifølge Norddjurs Kommune/Energinet.dk gør det ikke noget, at projektet IKKE er godkendt af Energistyrelsen!!!!!!
Vis mere

Uha for en dyr energipolitikd. 16/6-2010
"Det bliver en dyr fornøjelse. Og ikke et eneste kulkraftværk bliver nedlagt, for møllerne producerer som vinden blæser." skriver Frie Elforbrugere i et læserbrev i JyllandsPosten 30/5-2010
Vis mere

Magtens møller og Dyr energipolitikd. 31/5-2010
Advarsel: Politiske rævekager opstår, når arge modstandere kan finde sammen!
Vis mere

Ansøgning til Anholt Havmøllepark, 1. forsøgd. 27/5-2010
Ilandføringsanlægget til Anholt Havmøllepark begyndte allerede med en ansøgning i februar 1992. Her ligger en dokumentation for etablering af en ny transformerstation (kaldes en 150 kV station, men ifølge VVM-redegørelsen er det en 400 kV station) og et luftledningsanlæg direkte fra Grenaa til Trige! Denne ansøgning tilsidesætter lovgivningen, idet der ikke findes den mindste form for beregninger på behovet. Anlægget var snublende tæt på at blive realiseret, men blev alligevel opgivet af den systemansvarlige i 1998.
Vis mere

Godkendelse til Anholt Havmøllepark, 1. forsøgd. 27/5-2010
Energistyrelsen godkender ilandføringsanlæg og en ny transformer i Grenaa efter Lov om elforsyning §5, stk.1, nr.5, som handler om forsyningssikkerhed uden den mindste form for dokumentation. Sagen bliver endnu mere grotesk, da den særdeles mangelfulde VVM-redegørelse viser, at det ikke drejer sig om et 150 kV-anlæg, men et 400 kV system. Sagt lige ud: Energistyrelsen og den systemansvarlige har et ufatteligt godt samarbejde, der hermed dokumenterer, at begge instanser er enige om at overtræde dansk lov!! Det er intet mindre end en skandale, at borgerne ikke kan stole på godkendelserne fra Energistyrelsen, som er tæt knyttet til Energiministeriet. Projektet blev opgivet i 1998 efter at vrede transmissionramte lodsejere fik sat sig ind i lovgivningen og var tæt på at anlægge en retssag.
Vis mere

Kort over Midtkrafts 60 kVs net i 1991d. 27/5-2010
Kortet viser ud over 60 kV-nettet også 150 kV og 400 kV nettet på Djursland og opland omkring Århus området til Hadsund samt Samsø.
Vis mere

Indsigelse mod nyt 245 kV kabeld. 26/5-2010
Per Kærsgaard, Adm. direktør/CEO, Lübker Golf Resort afviser at ville have kablet på virksomhedens ejendom med ordene:
"Vi anmoder derfor om, at Syddjurs Kommune såvel som Energinet.dk tager ovennævnte til efterretning og indretter planen derefter."
Indsigelsen er indsendt mere end 1 måned EFTER fristens udløb!!!
Vis mere

Indsigelse mod 245 kV Anholt kabeld. 26/5-2010
Henrik B. Nielsen, Adm. Direktør for Djurs Sommerland A/S, Nimtofte
afviser at ville have kablet på virksomhedens ejendom.
Vis mere

Positiv særbehandling til virksomhedd. 26/5-2010
Rikke Stæhr Jensen, Planlægger og Civilingeniør, PLAN, UDVIKLING OG KULTUR i Syddjurs Kommune lover særbehandling til Djurs Sommerland, der afviser kablet på virksomhedens ejendom, med ordene: "Regner med at det kan efterleves." Virksomheden indsendte indsigelsen ca. 1 måned EFTER fristens udløb!
Vis mere

Syddjurs Kommune blæser på loven?d. 18/5-2010
Aktindsigt: Transitramte borgere til et 245 kV jordkabel vil vide, hvilket godkendt projekt man laver sådan et tracé til samt hvilken lov, der giver Syddjurs Kommune ret til at lave et kommuneplanstillæg.
Energinet.dk, den systemansvarlige, har end ikke sendt en ansøgning til Energistyrelsen, så derfor har man ingen sag ifølge Energistyrelsen!!!
Vis mere

Energinet.dk har IKKE ansøgt Energistyrelsen om et nyt landkabeld. 16/5-2010
Syddjurs Kommune behandler sagen som om der allerede foreligger en godkendelse af et nyt kraftigt transitvekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark til Trige. "Et eventuelt tillæg og forslag til kommune-plantillæg forventes vedtaget i Syddjurs Byråd d. 20. maj 2010. Den offentlige høring af kommuneplantillægget forventes afholdt i perioden 9.juni 2010 til ca. d. 18. august 2010."
HVIS Syddjurs Kommune godkender et nyt tracé til et transit-vekselstrømskabel, vil vi gerne have aktindsigt i, hvilken lov man kan henvise til, for at kunne gøre det lovligt.
Vis mere

Indsigelse mod nyt transitkabeld. 14/5-2010
"Vi er meget utrygge ved at få så stor en el ledning forbi vores hus."
"Er der lavet undersøgelser, der viser påvirkningen for de mennesker/dyr, der kommer til at bo op af ledningen?"
"Vi har ikke valgt at bo ved elledningen, og vi ville aldrig købe en ejendom op af så stor en elledning.", siger berørte borgere fra Hornslet.
Vis mere

Miljø- og Planlægningsudvalget:: Spørgsmål 645 alm. deld. 8/5-2010
Lykke Friis svarer 7/5-2010: "I udvalgsarbejdet forud for havmølle-handlingsplanen har det hele tiden været en forudsætning, at der etableres et nyt kabel hele vejen fra havmølleparken til et stærkt punkt i 400 kV-nettet. De to eksisterende højspændingskabler mellem Århus (Trige) og Grenå (Åstrup) er ikke ubenyttede, men indgår som en del af det samlede højspændingsnet til forsyning af det meste af Djursland."
Forsyninsselskabet NRGí bestrider, at de allerede etablerede 2x 170 kV-kabler på 438,5 MW er en del af forsyningssikkerheden af Djursland. Den mega store Anholt Havmøllepark på 400 MW er en direkte følge af, at transmissions-kapacitet allerede er etableret!
Af ansøgningen fra den 2/7-1999 fremgår det, at "Projektet er motiveret af de førte politiske drøftelser mellem miljø- og energiministeren og amtsborgmestrene i Århus og Nordjylland samt Eltras formand. Drøftelserne er resulteret i en samlet aftale omfattende 150 kV forbindelsen Mesballe-Åstrup samt 400 kV forbindelsen Trige-Vensysselværket."
Godkendelsen af kablerne er derfor i strid med gældende lovgivning.
Vi synes det er synd for Lykke Friis, at hun ikke informeres om ansøgningen og godkendelsen for de omstridte kabler inden hun lokkes til at sende sådan en gang sludder ud fra sit kontor.
Vis mere

Ansøgning til 2 x 170 kV-kabler (del 1)d. 4/5-2010
Midtjyske Net ansøger under henvisning til "Lov om elforsyning" om at få ændret en ansøgning af 28. februar 1992 og godkendelse af 25. marts 1992 (400 kV-luftledning på Djursland) til et 2-system 150 kV-forbindelse. Behovet, som SKAL dokumenteres efter lov om elforsyning, tilsidesættes (det gøres desværre altid i forbindelse med etablering af transitforbindelser). Behovet motiveres af politiske drøftelser. Energistyrelsen godkender alle ansøgninger med rund hånd fra den systemansvarlige.
Bevægelsen opfordrer på det kraftigste lodsejerne til at gå til domstolene for at få omstødt udokumenterede ansøgninger/godkendelser.
Vis mere

Ansøgning til 2 x 170 kV-kabler (del 2)d. 4/5-2010
Klik her for at læse mere

El-kunder risikerer ny milliardregning for vindmøllestrømd. 23/4-2010
Jyllands Posten: Vindmølleparkerne Rødsand 2 og Horns Rev 2 koster elforbrugerne 5,5 mia. kr. over elregningen. Anholt Havmøllepark koster 14 mia. kr. over elregningen.
Så galt går det, når VVM-redegørelsen IKKE overholdes og ilandføringsanlægget IKKE overholder folketindsbeslutningen om at bruge den eksisterende netforbindelse.
Vis mere

Landkabel til 120 mio. kr.købt uden godkendelsed. 6/3-2010
Kontrakten med General Cable Group er kommet i stand uden at der foreligger en ansøgning og derfor heller ikke en godkendelse til kablet. Det er kritisabelt og krænker retsbevidstheden at indgå en kontrakt på et kabel som er så inderligt overflødigt og som IKKE er i overensstemmelse med projektets politiske grundlag.
Vis mere

Energistyrelsen fastholder: Ilandføringsanlæggene er på pladsd. 1/2-2010
Lokalavisen Norddjurs: Placeringen i Kattegat anbefales af et udvalg af sagkyndige under Energistyrelsen, blandt andet fordi der på land er tilstrækkelig kapacitet til at modtage strømmen fra møllerne, uden at der skal investeres i nye anlæg."
Publiceret: 26. August 2008 00:12
Lokalavisen henviser til et Energistyrelsens rapport: Havmøllehandlingsplan 2008. Endvidere hedder det i Energistyrelsens rapport:
"Placeringen kræver formegentligt en stationsudvidelse, men ikke egentlige netforstærkninger på land."
Det lader til, at Energinet.dk går sine egne veje.
Vis mere

Aktindsigt i Danmarks 4 havmølleparkerd. 24/12-2009
Klik her for at læse teksten

Djurslændinge er ikke til salg for ussel mammon. Nej til nyt 220 kV vekselstrømskabeld. 16/12-2009
Anni Svanholt(SF)."Vi oplever i øjeblikket, at elselskaberne presser stærkt på for at få gennemført opstillingen af højsspændingsmasterne. I den forbindelse indrømmer elselskaberne omsider og for første gang, at de skal bruge en større kapacitet, i form af 400 kV master, til eleksport og import. De har ellers hidtil nægtet, at det var formålet. De har også forhindret offentligheden i at få indsigt i deres beregningsgrundlag. Så ingen har haft mulighed for at vurdere påstanden om et øget behov og heller ikke deres priskalkulationer på kabler. Der har været total lukkethed og manglende demokratisk proces." Og videre hedder det: "Hvis der er tale om el-eksport, så er det urimeligt,at befolkningen skal have alle højspændingsmasternes ulemper og at værdifulde naturområder skal ødelægges."
Vis mere

Anholt Havmølleparkd. 1/12-2009
Klik her for at læse teksten

EA Energianalyse anbefaler jævnstrømsteknologi d. 30/11-2009
Klik her for at læse teksten

Anholt Havmølleparkd. 30/11-2009
Klik her for at læse teksten

Anholt Havmøllepark og deklarationsbælterd. 29/11-2009
Klik her for at læse teksten

Anholt Havmølleparkd. 28/11-2009
Klik her for at læse teksten

Havmøllehandlingsplan 2008 gælder også for Anholt møllerned. 27/11-2009
Klik her for at læse teksten

Anholt Havmølleparks allerede afklarede forhold!d. 26/11-2009
Klik her for at læse teksten

Anholt havvindmølleparks tidsplan m.m.d. 25/11-2009
Klik

Baggrunden for Anholt havvindmølleparkd. 24/11-2009
Klik her for at læse teksten

Aktindsigt i Energistyrelsens rapport bag Anholt-Djursland havmølleparkd. 24/11-2009
Klik her for at læse teksten

Aktindsigt i 170 kV kablerne på Djursland fra år 2000d. 23/11-2009
Klik her for at læse teksten

Kabelforbindelsen til havvindmølleparken ved Anholtd. 21/11-2009
Klik her for at læse teksten

Aktindsigt i kabelforbindelsen til havvindmølleparken ved Anholtd. 19/11-2009
Idéfasen slutter den 16. december. Oplægget til tilslutningen er overrumplende, da tidligere udsendt materiale fra Energinet.dk ligger med tilslutning ved Randers Fjord. Advokat er sat på sagen.
Vis mere
Denne side er besøgt 180133 gange siden d. 28. november 2008.